Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Organizace: Chameleon - odbor Klubu českých turistů; Vzdělávací program a příklad dobré praxe odrážejí současné odborné diskuse o pojetí práce zdravotníka na zotavovacích akcích. Příklad dobré praxe je pěknou ukázkou tohoto pojetí a představuje metody, které poskytovatel s účastníky nejčastěji používá. Z požadavků praxe vyplývá větší potřeba vnímat funkci zdravotníka komplexněji. V obsahu vzdělávacího programu se proto objevují bloky, které jsou zaměřeny na oblast práce zdravotníka spojenou s hodnocením zdravotních rizik a předcházení situacím ohrožujících zdraví. Tyto kompetence pak zdravotníka staví do týmu nejvyššího managementu zotavovací akce. V upraveném minimálním kompetenčním profilu poskytovatel výrazně posílil kompetence v oblasti první pomoci a prevence. Za pozornost určitě stojí zásadní doplnění minimálního kompetenčního profilu, které se týká oblasti rozvoje kompetencí při práci s léčivy. Michaela Přílepková, supervizorka vzdělávacích aktivit A. Cíl vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je vyškolit v rámci šedesátihodinového kurzu vedeného metodou zážitkové pedagogiky laiky tak, aby mohli zastávat funkci zdravotníka na akcích dětí a mládeže. Kurz je kompatibilní se současnými zákonem stanovenými požadavky na vzdělávání zdravotníků zotavovacích akcí. Konkrétní cíle Absolvent kurzu získá v souladu s minimálním kompetenčním modelem znalosti a dovednosti, posílí návyky a postoje k vykonávání funkce zdravotníka na akcích pro děti a mládež. Po úspěšném dokončení vzdělávacího programu bude schopen nejen poskytovat první pomoc, ale i organizovat v souladu s platnou legislativou léčebně-preventivní aktivity spojené s průběhem akcí dětí a mládeže a tuto činnost adekvátně administrativně ošetřit. Absolvent vzdělávacího programu: ovládá základy anatomie a správné funkce lidského těla je schopen rozpoznat patologický stav způsobený nemocí nebo úrazem je schopen podat první pomoc v těchto případech a zajistit případnou odbornou pomoc prakticky ovládá život zachraňující úkony v přiměřeném rozsahu prakticky ovládá ošetřovatelské a transportní techniky, základy záchrany z vody a postup při první pomoci při autonehodě. umí podat první pomoc při zachování vlastní bezpečnosti, orientuje se v základech etického chování a psychologického přístupu k nemocnému pečuje o nemocné v souladu s doporučením odborného lékaře

2 je schopen zajistit zotavovací akci po stránce hygieny společných prostor, hygieny stravování, osobní hygieny účastníků a ochrany životního prostředí včetně potřebného proškolení zainteresovaných osob zná práva a povinnosti zdravotníka zotavovací akce, orientuje se v příslušných zákonech a vyhláškách. Správně vede zdravotnickou dokumentaci zná obsah lékárny a vedlejší účinky i dávkování a formy aplikace používaných léčiv, používá léčiva a obvazový materiál v rozsahu jemu povoleném, doplňuje je do lékárny v rámci zajištění zotavovací akce komunikuje s lékaři i hygienickou stanicí ví, jak nakládat s doklady a materiály obsahujícími citlivá osobní data. Zajišťuje prevenci poškození zdraví na zotavovací akci B. Cílová skupina Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Účastník je osoba starší 18 let, zdravotně, psychicky a sociálně schopná absolvovat zážitkový kurz. Počet účastníků: doporučený počet účastníků kurzu je do 40 osob. C. Forma vzdělávacího programu Prezenční forma s možností individuálních písemných/telefonických konzultací. Vzdělávací formy Jsou využity forma prezenční, skupinová a prožitková. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin. D. Metody vzdělávání K prezentaci nosných informací je používána metoda interaktivních přednášek s využitím názorných pomůcek v podobě modelů a přehledných vizualizací v písemné podobě (plakáty, postery a podobně) nebo s pomocí audiovizuální techniky. Sdělení jsou oživována názornými příklady z klinické praxe demonstrovanými v ústní i v písemné podobě. Přednášky jsou prezentovány celé skupině, praktické dovednosti jsou procvičovány v menších skupinách s individuálním přístupem lektorů. Nácvik praktických dovedností je realizován v menších skupinách účastníků s cílem individuálního přístupu lektora. K nácviku ošetření je využívána metoda simulací na maskovaných figurantech a s vytvořením iluze reálné situace včetně emotivního náboje. Simulace reálných událostí gradované od jednodušších dílčích problémů ke komplexním situacím řeší účastníci jako jednotlivci nebo ve skupinkách s využitím týmové spolupráce a sdíleného prožitku. Zpětné vazby využívají principy sebereflexe účastníka s kognitivním výstupem. Vybraná témata jsou probírána interaktivně s pomocí metody facilitovaného brainstormingu nebo moderované diskuse.

3 E. Didaktické prostředky K realizaci kurzu jsou třeba simulátory pro praktickou výuku kardiopulmonální resuscitace 7 8 kusů, z toho dva s možností elektronického snímání průběhu resuscitace s vyhodnocením kvality a s možností projekce, dva projektory a projekční plátna. Simulátor defibrilátoru a simulátor kardiopulmonální resuscitace dítěte. Počítač (2x notebook) a tiskárna. Krátké instruktážní filmy. Prostředky vodní záchrany pomůcky používané při záchraně na klidné vodě a na vodním toku, jako jsou certifikované vodácké vesty se záchranným hrudním popruhem s rychloupínací přezkou, házecí pytlíky s plovoucím lanem. Turistické potřeby lana, karimatky, podložky k zajištění tepelného komfortu figurantů i účastníků kurzu při praktických cvičeních, další materiál podle simulovaných situací. Radiostanice PMR. Modely lidské kostry a orgánů. Vzorové vakuové dlahy, krční límce a další vzorový obvazový a dlahovací materiál. Cvičné lékárničky pro ošetřování simulovaných praktických případů. Vzorová lékárnička, vzorová autolékárnička. Cvičné helmy cyklo, vodácká a motorkářská. Flipchart 1-2 kusy včetně popisovačů. Potřeby pro maskování. Spotřební materiál kancelářské papíry, náplň do tiskárny, obvazy a obinadla, trojcípé šátky, náplasti a další obvazový materiál, výměnné prvky simulátorů kardiopulmonální resuscitace a defibrilace, desinfekce, alufolie, resuscitační roušky a resuscitační masky. Oblečení k odlišení organizátorů, oblečení pro figuranty. Vozidla k simulaci autonehod včetně bezpečnostní výbavy (reflexní vesta, trojúhelník). Výukové brožurky, zákony a vyhlášky, sady kazuistik. Vzorové formuláře. Tabule pro označení simulací. F. Inovativnost Vzdělávací program v sobě spojuje výuku první pomoci a prevence s náplní činnosti zdravotníka akce pro děti a mládež. Inovací je důraz na metodu simulovaných situací (dramatizací), která je používána na příkladech, které plně vycházejí z praxe a prostředí zdravotníka-laika, působícího ve sdružení dětí a mládeže. Větší počet figurantů umožňuje procvičit větší počet komplexnějších situací zážitkovou formou. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem. G. Popis vzdělávacího programu Program není strukturován na bázi modulů. Obsah je rozdělen do sedmi programových bloků. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin Obsah vzdělávacích bloků Tematické okruhy Organizační povinnosti zdravotníka (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe) činnost zdravotníka při plánování akce dětí a mládeže, před odjezdem na akci, při odjezdu na akci a při příjezdu na místo konání akce kontrola podmínek vybavení ošetřovny včetně vybavení lékárny a příručních lékárniček, doplňování zásob léčiv a zdravotnického materiálu zabezpečení místa pro diferencovanou péči o nemocné včetně izolace

4 spolupráce s patronátním lékařem, spolupráce s odborným lékařem či lékařem pohotovosti v případě nutnosti ošetření účastníka akce. činnost zdravotníka po ukončení akce dětí a mládeže, předání potřebných informací a dokumentace účastníkovi akce nebo jeho zákonnému zástupci činnost zdravotníka v oblasti prevence úrazů, infekčních onemocnění a jejich šíření, zdravotních obtíží způsobených nesprávným stravováním nebo denním režimem, poškození životního prostředí. Spolupráce při sestavování programu akce vedení zdravotní dokumentace včetně pořizování zápisů o zdravotních událostech účastníků akce, jejich ošetření, stanovení dalšího léčebného postupu a případné změny režimu a následném sledování sestavení zdravotního dotazníku a seznamu požadovaných dokumentů pro akci, jejich uchovávání a nakládání s nimi po dobu celé akce včetně jejich následné archivace, zásady etiky práce s osobními údaji a ochrany citlivých osobních dat hodnocení zdravotního stavu účastníků podle dokumentace a orientačního vyšetření, výběr účastníků s potřebou zvýšené péče, návrh opatření pro tyto účastníky po dobu trvání akce, plán zdravotního dozoru a případných dietetických opatření včetně zajištění informovanosti zainteresovaných organizátorů akce při dodržení zásad etiky zdravotnického pracovníka spolupráce s dalšími osobami činnými v organizaci akce sestavení traumatologického plánu Hygiena a epidemiologie (3 hodiny teorie, 1 hodina praxe) osobní hygiena, denní režim hygienické zajištění sanitárních zařízení včetně volby prostředků hygienická specifika provozu zotavovací akce s ohledem na ochranu zdraví účastníků akce a na ochranu životního prostředí skladování a zpracování potravin, zdroje a skladování pitné vody, likvidace odpadů a bioodpadů, hygiena kuchyně a jídelny. Specifikace zvýšené pozornosti osobám činným při hromadném stravování hygiena výživy (společného stravování). Spolupráce při sestavování jídelníčku znalost zákonů a vyhlášek, definujících hygienické požadavky na zotavovací akce prevence šíření nákazy: o zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa o nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy komunikace a spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Ošetřovatelské dovednosti (4 hodin teorie, 7 hodin praxe) zhodnocení zdravotního stavu účastníka v případě jeho změny s výstupem, zda je nebo není nutná odborná lékařská nebo ošetřovatelská péče. Základy odběru anamnézy a objektivního vyšetření, základní znalost lékařské etiky při nakládání s citlivými osobními údaji, základy psychologie při péči o nemocného. Stanovení dalšího sledování a následného ošetřování navržení léčebného postupu včetně použití zdravotnického materiálu nebo léčiva a případně nutnosti odborného lékařského ošetření v případě: o poranění s poruchou integrity kůže o poranění pohybového aparátu

5 o kvantitativní nebo kvalitativní poruchy vědomí se zachovanými životními funkcemi o tepelného poškození organismu o onemocnění trávicího ústrojí o onemocnění dýchacího ústrojí o onemocnění vylučovacího ústrojí o projevu infekčního onemocnění o alergické reakce bez ohrožení životních funkcí o otravy orientace ve zdravotnickém materiálu a způsobu jeho použití orientace v léčivech, která smí zdravotník ordinovat, vedlejší účinky a věková specifika dávkování léčivých přípravků. Způsoby aplikace léčiv Základy stavby a funkce lidského těla (5 hodin teorie) stavba a funkce lidského těla pohybové ústrojí krevní oběh, krev, imunitní systém trávicí ústrojí dýchací ústrojí vylučovací ústrojí kožní ústrojí pohlavní systém mužů a žen smyslové ústrojí nervové ústrojí látkové řízení organismu První pomoc (8 hodin teorie, 22 hodin praxe) orientace v systému poskytování první pomoci v České Republice, znalost druhů zdravotnické první pomoci znalost zásad komunikace s integrovaným záchranným systémem obecné zásady postupu při poskytování první pomoci: o zhodnocení situace s ohledem na počet nemocných, mechanismus úrazu a nebezpečí včetně nebezpečí hrozícího zachránci. Přerušení působení rizika, pokud je to možné o prvotní vyšetření s důrazem na kontrolu životních funkcí a integrity organismu, odběr anamnézy a základní tělesné vyšetření o přivolání odborné zdravotnické pomoci, v případě potřeby aktivizace integrovaného záchranného systému o provedení život zachraňujících úkonů o druhotné vyšetření s důrazem na změny zdravotního stavu a následné sledování o zajištění přístupu odborné zdravotnické pomoci, předání potřebných informací život zachraňující úkony: o uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo alternativní technikou

6 o kardiopulmonální resuscitace včasné zahájení, správná technika srdeční masáže i dýchání z úst do úst, znalost ochranných resuscitačních pomůcek. Specifika kardiopulmonální resuscitace u dětí a kojenců o zastavení krvácení tlakem v ráně, použití tlakových bodů. Přiložení tlakového obvazu. Zásady ochrany zachránce při kontaktu s krví postiženého o uvolnění dýchacích cest vypuzovacím manévrem v případě zaskočení cizího tělesa o rychlé přerušení působení tepelných nebo chemických látek na organismus poskytování první pomoci při: o poranění pohybového ústrojí o závažnějším poranění s porušením integrity kůže, krvácení o poranění vnitřních orgánů o poranění hrudníku a břicha o mozkolebeční poranění o poruše vědomí včetně stavů způsobených změnou hladiny glykemie o křečovém stavu, intoxikaci o náhlé bolesti hrudníku nebo břicha o úrazu elektrickým proudem o závažné alergické reakci ohrožující životní funkce o šoku o poškození organismu působením tepla, chladu nebo chemických látek o náhlé poruše funkce srdce závažné poruchy srdečního rytmu, srdeční infarkt o náhlé poruše funkce dýchacího ústrojí asthmatický záchvat, akutní dušnost z jiných příčin poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách a s improvizovanými prostředky práce s obvazovými materiály za použití klasických i improvizovaných materiálů manipulace, polohování a transport: o polohování raněných podle charakteru poranění nebo obtíží o manipulace s postiženým jedním a více zachránci o standardní a improvizované transportní prostředky o zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost) podezření na poranění páteře - vyhodnocení mechanismu úrazu vedoucího k poranění páteře a nezbytnosti manipulace s postiženým, zajištění ochrany krční páteře, manipulace s postiženým s poraněním páteře v různě početných skupinách zachránců zásady bezpečnosti a postup při ošetřování účastníků dopravní nehody Záchrana tonoucího (1 hodina teorie, 2 hodiny praxe) rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě technické prostředky záchrany a jejich použití způsoby pomoci postiženým plavcům záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh včetně specifik kardiopulmonální resuscitace záchrana tonoucích a ochrana při vodní turistice na vodním toku s použitím prostředků, jako je záchranná vesta, házecí pytlík, přilba nebo neoprenový oděv. Princip bezpečnosti při vodní záchraně, zásady záchrany upoutaným zachráncem Lektorské dovednosti (1 hodina teorie, 1 hodina praxe)

7 navržení osnovy školení osob činných při zotavovací akci v oblasti první pomoci a hygienických norem osnovy školení účastníků akce v oblasti hygienického minima Seznam povinné a doporučené literatury Při tvorbě vzdělávacího programu nebyla použita žádná odborná literatura, vycházelo se ze znalostí lektorů získaných studiem medicíny a jejích atestačních oborů, studiem farmacie, vědomosti získané na kurzech lektorů a cvičitelů první pomoci, vodní záchrany a dalších. Doplňující zdroje: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Webové stránky: Základní postupy neodkladné resuscitace (http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps07/1pomoc/texty/index.html) První pomoc ve školských zařízeních (http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html) H. Časový harmonogram vzdělávacího programu Je doporučeno vzdělávací program soustředit do tří provázaných víkendů. I. Personální zajištění Kurz je možno realizovat za předpokladu dostatečného množství erudovaných lektorů a figurantů, dále je potřeba osob zajišťujících kurz organizačně a logisticky. Pro 40 účastníků je potřeba minimálně 4 5 lektorů na teoretické bloky a procvičování a dalších pomocných lektorů a figurantů na velké simulované praktické bloky a dramatické ukázky. Dále je potřeba 2 3 maskérů nejlépe vyškolených v kurzech ČČK nebo jiných organizací, lektory pro výuku vodní záchrany buď plavčíky ČČK, instruktory vodní turistiky nebo absolventy fakulty tělesné výchovy. Všichni lektoři by měli mít praxi v lektorské/pedagogické činnosti min. dva roky a praxi z přímé práce s dětmi a mládeží (celoroční činnost turistického oddílu nebo letní tábor). Lektor 1 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, pedagogickou praxi v zdravotnickolékařském oboru. Další doporučená kvalifikace: maskér Českého červeného kříže, instruktor vodní turistiky a vedoucí turistiky. Měl by mít praxi v pozici zdravotníka a zdravotního dozoru při zotavovacích akcích a celoroční činnosti oddílu minimálně sedm let. Lektor 2 by měl mít vysokoškolské vzdělání pedagog volného času, kvalifikaci školitel první pomoci, maskér Českého červeného kříže. Lektor 3 by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru farmakologie, instruktor/ka vodní turistiky, minimálně pět let praxe při zajišťování akcí dětí a mládeže včetně letních táborů v turistických oddílech mládeže. Lektor 4 by měl mít vysokoškolské pedagogické vzdělání, např. předměty tělesná výchova, zdravověda a praxi jako zdravotník zotavovacích akcí nebo ve funkci vodáckého instruktora.

8 Lektor 5 by měl mít vysokoškolské vzdělání, kvalifikaci v oblasti krizového managementu a řízení záchranných akcí. Další možní lektoři: Lektoři s odborným vzděláním vysokoškolské lékařské vzdělání, vhodný obor např. chirurgie, vnitřní lékařství a traumatologie, s praxí v nemocnici (úrazové pracoviště, ambulance). Lektoři s pedagogickou kvalifikací a praxí z přímé práce s dětmi a mládeží (vč. funkce zdravotníka) např. instruktor vodní turistiky, maskér Českého červeného kříže, vedoucí turistiky mládeže, zdravotník zotavovacích akcí dětí a mládeže v posledních pěti letech. J. Materiální a technické zabezpečení Kurz doporučujeme zajistit včetně ubytování a společného stravování. K jeho úspěšné realizaci se ideálně hodí objekt, v němž jsou účastníci i organizátoři ubytováni a který poskytuje současně vyhovující prostory pro vzdělávání i praktický nácvik v interiéru i exteriéru. Doporučuje se na nácvik záchrany z vody pronajmout celý plavecký bazén s vyloučením veřejnosti. Vzhledem ke snaze využívat prostředí identické s prostředím konání akcí pro děti a mládež doporučujeme pro konání kurzu turistické základny, dětské ubytovny a budovy škol. Simulace a praktická cvičení probíhají i v přilehlých venkovních prostorech a v přírodě v okolí objektů. K. Vyhodnocení Úspěšné absolvování kurzu, složení praktických zkoušek a závěrečného písemného znalostního testu. 1 Facilitovaná zpětná vazba lektorů a figurantů. Evaluační dotazník hodnotící rozvoj kompetencí a naplnění minimálního kompetenčního profilu z hlediska účastníka. K evaluaci rozvoje kompetencí účastníků i samotné realizace programu byl pilotně využit sebehodnotící nástroj vyvíjený v projektu Klíče pro život v rámci Vzdělávacího modulu (http://vm.nidm.cz/). Princip nástroje je založen na porovnání vstupního a výstupního dotazníku účastníka vzdělávání, ve kterém sám hodnotí stupeň dosažených znalostí a dovedností, případně prochází toto hodnocení následnou korekturou lektora. 1 Přílohou vzdělávacího programu je Závěrečný test.

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora Příloha 2. 2 Dotazník Příloha 3. 3 Ukázka jednoho listu zdravotnického deníku Příloha 4. 4 Postava pro

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Obsah Vymezení problematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí charakteristika,

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec

Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Název vzdělávacího programu: Samostatný vedoucí se zaměřením hudba, divadlo nebo tanec Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže - kulturní zaměření hudba nebo tanec nebo divadlo

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Kompletní ŠVP. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 školní vzdělávací program 69-51-H/01 Kadeřník 2010 Kadeřník 2010 Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP 69-51-H/01 Kadeřník 2010 Motivační název Kadeřník 2010 Datum 14.6.2008 Název RVP Verze v.2/2010

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Ratmanová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti a dovednosti osob zajišťujících zdravotnické dozory na

Více