Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Organizace: Chameleon - odbor Klubu českých turistů; Vzdělávací program a příklad dobré praxe odrážejí současné odborné diskuse o pojetí práce zdravotníka na zotavovacích akcích. Příklad dobré praxe je pěknou ukázkou tohoto pojetí a představuje metody, které poskytovatel s účastníky nejčastěji používá. Z požadavků praxe vyplývá větší potřeba vnímat funkci zdravotníka komplexněji. V obsahu vzdělávacího programu se proto objevují bloky, které jsou zaměřeny na oblast práce zdravotníka spojenou s hodnocením zdravotních rizik a předcházení situacím ohrožujících zdraví. Tyto kompetence pak zdravotníka staví do týmu nejvyššího managementu zotavovací akce. V upraveném minimálním kompetenčním profilu poskytovatel výrazně posílil kompetence v oblasti první pomoci a prevence. Za pozornost určitě stojí zásadní doplnění minimálního kompetenčního profilu, které se týká oblasti rozvoje kompetencí při práci s léčivy. Michaela Přílepková, supervizorka vzdělávacích aktivit A. Cíl vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je vyškolit v rámci šedesátihodinového kurzu vedeného metodou zážitkové pedagogiky laiky tak, aby mohli zastávat funkci zdravotníka na akcích dětí a mládeže. Kurz je kompatibilní se současnými zákonem stanovenými požadavky na vzdělávání zdravotníků zotavovacích akcí. Konkrétní cíle Absolvent kurzu získá v souladu s minimálním kompetenčním modelem znalosti a dovednosti, posílí návyky a postoje k vykonávání funkce zdravotníka na akcích pro děti a mládež. Po úspěšném dokončení vzdělávacího programu bude schopen nejen poskytovat první pomoc, ale i organizovat v souladu s platnou legislativou léčebně-preventivní aktivity spojené s průběhem akcí dětí a mládeže a tuto činnost adekvátně administrativně ošetřit. Absolvent vzdělávacího programu: ovládá základy anatomie a správné funkce lidského těla je schopen rozpoznat patologický stav způsobený nemocí nebo úrazem je schopen podat první pomoc v těchto případech a zajistit případnou odbornou pomoc prakticky ovládá život zachraňující úkony v přiměřeném rozsahu prakticky ovládá ošetřovatelské a transportní techniky, základy záchrany z vody a postup při první pomoci při autonehodě. umí podat první pomoc při zachování vlastní bezpečnosti, orientuje se v základech etického chování a psychologického přístupu k nemocnému pečuje o nemocné v souladu s doporučením odborného lékaře

2 je schopen zajistit zotavovací akci po stránce hygieny společných prostor, hygieny stravování, osobní hygieny účastníků a ochrany životního prostředí včetně potřebného proškolení zainteresovaných osob zná práva a povinnosti zdravotníka zotavovací akce, orientuje se v příslušných zákonech a vyhláškách. Správně vede zdravotnickou dokumentaci zná obsah lékárny a vedlejší účinky i dávkování a formy aplikace používaných léčiv, používá léčiva a obvazový materiál v rozsahu jemu povoleném, doplňuje je do lékárny v rámci zajištění zotavovací akce komunikuje s lékaři i hygienickou stanicí ví, jak nakládat s doklady a materiály obsahujícími citlivá osobní data. Zajišťuje prevenci poškození zdraví na zotavovací akci B. Cílová skupina Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Účastník je osoba starší 18 let, zdravotně, psychicky a sociálně schopná absolvovat zážitkový kurz. Počet účastníků: doporučený počet účastníků kurzu je do 40 osob. C. Forma vzdělávacího programu Prezenční forma s možností individuálních písemných/telefonických konzultací. Vzdělávací formy Jsou využity forma prezenční, skupinová a prožitková. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin. D. Metody vzdělávání K prezentaci nosných informací je používána metoda interaktivních přednášek s využitím názorných pomůcek v podobě modelů a přehledných vizualizací v písemné podobě (plakáty, postery a podobně) nebo s pomocí audiovizuální techniky. Sdělení jsou oživována názornými příklady z klinické praxe demonstrovanými v ústní i v písemné podobě. Přednášky jsou prezentovány celé skupině, praktické dovednosti jsou procvičovány v menších skupinách s individuálním přístupem lektorů. Nácvik praktických dovedností je realizován v menších skupinách účastníků s cílem individuálního přístupu lektora. K nácviku ošetření je využívána metoda simulací na maskovaných figurantech a s vytvořením iluze reálné situace včetně emotivního náboje. Simulace reálných událostí gradované od jednodušších dílčích problémů ke komplexním situacím řeší účastníci jako jednotlivci nebo ve skupinkách s využitím týmové spolupráce a sdíleného prožitku. Zpětné vazby využívají principy sebereflexe účastníka s kognitivním výstupem. Vybraná témata jsou probírána interaktivně s pomocí metody facilitovaného brainstormingu nebo moderované diskuse.

3 E. Didaktické prostředky K realizaci kurzu jsou třeba simulátory pro praktickou výuku kardiopulmonální resuscitace 7 8 kusů, z toho dva s možností elektronického snímání průběhu resuscitace s vyhodnocením kvality a s možností projekce, dva projektory a projekční plátna. Simulátor defibrilátoru a simulátor kardiopulmonální resuscitace dítěte. Počítač (2x notebook) a tiskárna. Krátké instruktážní filmy. Prostředky vodní záchrany pomůcky používané při záchraně na klidné vodě a na vodním toku, jako jsou certifikované vodácké vesty se záchranným hrudním popruhem s rychloupínací přezkou, házecí pytlíky s plovoucím lanem. Turistické potřeby lana, karimatky, podložky k zajištění tepelného komfortu figurantů i účastníků kurzu při praktických cvičeních, další materiál podle simulovaných situací. Radiostanice PMR. Modely lidské kostry a orgánů. Vzorové vakuové dlahy, krční límce a další vzorový obvazový a dlahovací materiál. Cvičné lékárničky pro ošetřování simulovaných praktických případů. Vzorová lékárnička, vzorová autolékárnička. Cvičné helmy cyklo, vodácká a motorkářská. Flipchart 1-2 kusy včetně popisovačů. Potřeby pro maskování. Spotřební materiál kancelářské papíry, náplň do tiskárny, obvazy a obinadla, trojcípé šátky, náplasti a další obvazový materiál, výměnné prvky simulátorů kardiopulmonální resuscitace a defibrilace, desinfekce, alufolie, resuscitační roušky a resuscitační masky. Oblečení k odlišení organizátorů, oblečení pro figuranty. Vozidla k simulaci autonehod včetně bezpečnostní výbavy (reflexní vesta, trojúhelník). Výukové brožurky, zákony a vyhlášky, sady kazuistik. Vzorové formuláře. Tabule pro označení simulací. F. Inovativnost Vzdělávací program v sobě spojuje výuku první pomoci a prevence s náplní činnosti zdravotníka akce pro děti a mládež. Inovací je důraz na metodu simulovaných situací (dramatizací), která je používána na příkladech, které plně vycházejí z praxe a prostředí zdravotníka-laika, působícího ve sdružení dětí a mládeže. Větší počet figurantů umožňuje procvičit větší počet komplexnějších situací zážitkovou formou. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem. G. Popis vzdělávacího programu Program není strukturován na bázi modulů. Obsah je rozdělen do sedmi programových bloků. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin Obsah vzdělávacích bloků Tematické okruhy Organizační povinnosti zdravotníka (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe) činnost zdravotníka při plánování akce dětí a mládeže, před odjezdem na akci, při odjezdu na akci a při příjezdu na místo konání akce kontrola podmínek vybavení ošetřovny včetně vybavení lékárny a příručních lékárniček, doplňování zásob léčiv a zdravotnického materiálu zabezpečení místa pro diferencovanou péči o nemocné včetně izolace

4 spolupráce s patronátním lékařem, spolupráce s odborným lékařem či lékařem pohotovosti v případě nutnosti ošetření účastníka akce. činnost zdravotníka po ukončení akce dětí a mládeže, předání potřebných informací a dokumentace účastníkovi akce nebo jeho zákonnému zástupci činnost zdravotníka v oblasti prevence úrazů, infekčních onemocnění a jejich šíření, zdravotních obtíží způsobených nesprávným stravováním nebo denním režimem, poškození životního prostředí. Spolupráce při sestavování programu akce vedení zdravotní dokumentace včetně pořizování zápisů o zdravotních událostech účastníků akce, jejich ošetření, stanovení dalšího léčebného postupu a případné změny režimu a následném sledování sestavení zdravotního dotazníku a seznamu požadovaných dokumentů pro akci, jejich uchovávání a nakládání s nimi po dobu celé akce včetně jejich následné archivace, zásady etiky práce s osobními údaji a ochrany citlivých osobních dat hodnocení zdravotního stavu účastníků podle dokumentace a orientačního vyšetření, výběr účastníků s potřebou zvýšené péče, návrh opatření pro tyto účastníky po dobu trvání akce, plán zdravotního dozoru a případných dietetických opatření včetně zajištění informovanosti zainteresovaných organizátorů akce při dodržení zásad etiky zdravotnického pracovníka spolupráce s dalšími osobami činnými v organizaci akce sestavení traumatologického plánu Hygiena a epidemiologie (3 hodiny teorie, 1 hodina praxe) osobní hygiena, denní režim hygienické zajištění sanitárních zařízení včetně volby prostředků hygienická specifika provozu zotavovací akce s ohledem na ochranu zdraví účastníků akce a na ochranu životního prostředí skladování a zpracování potravin, zdroje a skladování pitné vody, likvidace odpadů a bioodpadů, hygiena kuchyně a jídelny. Specifikace zvýšené pozornosti osobám činným při hromadném stravování hygiena výživy (společného stravování). Spolupráce při sestavování jídelníčku znalost zákonů a vyhlášek, definujících hygienické požadavky na zotavovací akce prevence šíření nákazy: o zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa o nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy komunikace a spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Ošetřovatelské dovednosti (4 hodin teorie, 7 hodin praxe) zhodnocení zdravotního stavu účastníka v případě jeho změny s výstupem, zda je nebo není nutná odborná lékařská nebo ošetřovatelská péče. Základy odběru anamnézy a objektivního vyšetření, základní znalost lékařské etiky při nakládání s citlivými osobními údaji, základy psychologie při péči o nemocného. Stanovení dalšího sledování a následného ošetřování navržení léčebného postupu včetně použití zdravotnického materiálu nebo léčiva a případně nutnosti odborného lékařského ošetření v případě: o poranění s poruchou integrity kůže o poranění pohybového aparátu

5 o kvantitativní nebo kvalitativní poruchy vědomí se zachovanými životními funkcemi o tepelného poškození organismu o onemocnění trávicího ústrojí o onemocnění dýchacího ústrojí o onemocnění vylučovacího ústrojí o projevu infekčního onemocnění o alergické reakce bez ohrožení životních funkcí o otravy orientace ve zdravotnickém materiálu a způsobu jeho použití orientace v léčivech, která smí zdravotník ordinovat, vedlejší účinky a věková specifika dávkování léčivých přípravků. Způsoby aplikace léčiv Základy stavby a funkce lidského těla (5 hodin teorie) stavba a funkce lidského těla pohybové ústrojí krevní oběh, krev, imunitní systém trávicí ústrojí dýchací ústrojí vylučovací ústrojí kožní ústrojí pohlavní systém mužů a žen smyslové ústrojí nervové ústrojí látkové řízení organismu První pomoc (8 hodin teorie, 22 hodin praxe) orientace v systému poskytování první pomoci v České Republice, znalost druhů zdravotnické první pomoci znalost zásad komunikace s integrovaným záchranným systémem obecné zásady postupu při poskytování první pomoci: o zhodnocení situace s ohledem na počet nemocných, mechanismus úrazu a nebezpečí včetně nebezpečí hrozícího zachránci. Přerušení působení rizika, pokud je to možné o prvotní vyšetření s důrazem na kontrolu životních funkcí a integrity organismu, odběr anamnézy a základní tělesné vyšetření o přivolání odborné zdravotnické pomoci, v případě potřeby aktivizace integrovaného záchranného systému o provedení život zachraňujících úkonů o druhotné vyšetření s důrazem na změny zdravotního stavu a následné sledování o zajištění přístupu odborné zdravotnické pomoci, předání potřebných informací život zachraňující úkony: o uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo alternativní technikou

6 o kardiopulmonální resuscitace včasné zahájení, správná technika srdeční masáže i dýchání z úst do úst, znalost ochranných resuscitačních pomůcek. Specifika kardiopulmonální resuscitace u dětí a kojenců o zastavení krvácení tlakem v ráně, použití tlakových bodů. Přiložení tlakového obvazu. Zásady ochrany zachránce při kontaktu s krví postiženého o uvolnění dýchacích cest vypuzovacím manévrem v případě zaskočení cizího tělesa o rychlé přerušení působení tepelných nebo chemických látek na organismus poskytování první pomoci při: o poranění pohybového ústrojí o závažnějším poranění s porušením integrity kůže, krvácení o poranění vnitřních orgánů o poranění hrudníku a břicha o mozkolebeční poranění o poruše vědomí včetně stavů způsobených změnou hladiny glykemie o křečovém stavu, intoxikaci o náhlé bolesti hrudníku nebo břicha o úrazu elektrickým proudem o závažné alergické reakci ohrožující životní funkce o šoku o poškození organismu působením tepla, chladu nebo chemických látek o náhlé poruše funkce srdce závažné poruchy srdečního rytmu, srdeční infarkt o náhlé poruše funkce dýchacího ústrojí asthmatický záchvat, akutní dušnost z jiných příčin poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách a s improvizovanými prostředky práce s obvazovými materiály za použití klasických i improvizovaných materiálů manipulace, polohování a transport: o polohování raněných podle charakteru poranění nebo obtíží o manipulace s postiženým jedním a více zachránci o standardní a improvizované transportní prostředky o zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost) podezření na poranění páteře - vyhodnocení mechanismu úrazu vedoucího k poranění páteře a nezbytnosti manipulace s postiženým, zajištění ochrany krční páteře, manipulace s postiženým s poraněním páteře v různě početných skupinách zachránců zásady bezpečnosti a postup při ošetřování účastníků dopravní nehody Záchrana tonoucího (1 hodina teorie, 2 hodiny praxe) rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě technické prostředky záchrany a jejich použití způsoby pomoci postiženým plavcům záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh včetně specifik kardiopulmonální resuscitace záchrana tonoucích a ochrana při vodní turistice na vodním toku s použitím prostředků, jako je záchranná vesta, házecí pytlík, přilba nebo neoprenový oděv. Princip bezpečnosti při vodní záchraně, zásady záchrany upoutaným zachráncem Lektorské dovednosti (1 hodina teorie, 1 hodina praxe)

7 navržení osnovy školení osob činných při zotavovací akci v oblasti první pomoci a hygienických norem osnovy školení účastníků akce v oblasti hygienického minima Seznam povinné a doporučené literatury Při tvorbě vzdělávacího programu nebyla použita žádná odborná literatura, vycházelo se ze znalostí lektorů získaných studiem medicíny a jejích atestačních oborů, studiem farmacie, vědomosti získané na kurzech lektorů a cvičitelů první pomoci, vodní záchrany a dalších. Doplňující zdroje: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Webové stránky: Základní postupy neodkladné resuscitace (http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps07/1pomoc/texty/index.html) První pomoc ve školských zařízeních (http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js08/prvni_pomoc/index.html) H. Časový harmonogram vzdělávacího programu Je doporučeno vzdělávací program soustředit do tří provázaných víkendů. I. Personální zajištění Kurz je možno realizovat za předpokladu dostatečného množství erudovaných lektorů a figurantů, dále je potřeba osob zajišťujících kurz organizačně a logisticky. Pro 40 účastníků je potřeba minimálně 4 5 lektorů na teoretické bloky a procvičování a dalších pomocných lektorů a figurantů na velké simulované praktické bloky a dramatické ukázky. Dále je potřeba 2 3 maskérů nejlépe vyškolených v kurzech ČČK nebo jiných organizací, lektory pro výuku vodní záchrany buď plavčíky ČČK, instruktory vodní turistiky nebo absolventy fakulty tělesné výchovy. Všichni lektoři by měli mít praxi v lektorské/pedagogické činnosti min. dva roky a praxi z přímé práce s dětmi a mládeží (celoroční činnost turistického oddílu nebo letní tábor). Lektor 1 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, pedagogickou praxi v zdravotnickolékařském oboru. Další doporučená kvalifikace: maskér Českého červeného kříže, instruktor vodní turistiky a vedoucí turistiky. Měl by mít praxi v pozici zdravotníka a zdravotního dozoru při zotavovacích akcích a celoroční činnosti oddílu minimálně sedm let. Lektor 2 by měl mít vysokoškolské vzdělání pedagog volného času, kvalifikaci školitel první pomoci, maskér Českého červeného kříže. Lektor 3 by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru farmakologie, instruktor/ka vodní turistiky, minimálně pět let praxe při zajišťování akcí dětí a mládeže včetně letních táborů v turistických oddílech mládeže. Lektor 4 by měl mít vysokoškolské pedagogické vzdělání, např. předměty tělesná výchova, zdravověda a praxi jako zdravotník zotavovacích akcí nebo ve funkci vodáckého instruktora.

8 Lektor 5 by měl mít vysokoškolské vzdělání, kvalifikaci v oblasti krizového managementu a řízení záchranných akcí. Další možní lektoři: Lektoři s odborným vzděláním vysokoškolské lékařské vzdělání, vhodný obor např. chirurgie, vnitřní lékařství a traumatologie, s praxí v nemocnici (úrazové pracoviště, ambulance). Lektoři s pedagogickou kvalifikací a praxí z přímé práce s dětmi a mládeží (vč. funkce zdravotníka) např. instruktor vodní turistiky, maskér Českého červeného kříže, vedoucí turistiky mládeže, zdravotník zotavovacích akcí dětí a mládeže v posledních pěti letech. J. Materiální a technické zabezpečení Kurz doporučujeme zajistit včetně ubytování a společného stravování. K jeho úspěšné realizaci se ideálně hodí objekt, v němž jsou účastníci i organizátoři ubytováni a který poskytuje současně vyhovující prostory pro vzdělávání i praktický nácvik v interiéru i exteriéru. Doporučuje se na nácvik záchrany z vody pronajmout celý plavecký bazén s vyloučením veřejnosti. Vzhledem ke snaze využívat prostředí identické s prostředím konání akcí pro děti a mládež doporučujeme pro konání kurzu turistické základny, dětské ubytovny a budovy škol. Simulace a praktická cvičení probíhají i v přilehlých venkovních prostorech a v přírodě v okolí objektů. K. Vyhodnocení Úspěšné absolvování kurzu, složení praktických zkoušek a závěrečného písemného znalostního testu. 1 Facilitovaná zpětná vazba lektorů a figurantů. Evaluační dotazník hodnotící rozvoj kompetencí a naplnění minimálního kompetenčního profilu z hlediska účastníka. K evaluaci rozvoje kompetencí účastníků i samotné realizace programu byl pilotně využit sebehodnotící nástroj vyvíjený v projektu Klíče pro život v rámci Vzdělávacího modulu (http://vm.nidm.cz/). Princip nástroje je založen na porovnání vstupního a výstupního dotazníku účastníka vzdělávání, ve kterém sám hodnotí stupeň dosažených znalostí a dovedností, případně prochází toto hodnocení následnou korekturou lektora. 1 Přílohou vzdělávacího programu je Závěrečný test.

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma Platnost k 15. 10. 2012/aktualizace 8. 1. 2013 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci člen první pomoci Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník pro rekreační akce dětí a mládeže Organizace: Prázdninová škola Lipnice, o. s. A. Cíl vzdělávacího programu

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT

POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT Pionýr, z. s. Pokyn garanta ÚPVC č. 01/2014 ke vzdělávání s akreditací MŠMT s. 1/4 POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT 1. Vzdělávací akreditované

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Minimální kompetenční profil: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Organizace: Project Outdoor s.r.o.;

Více

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže KVALIFIKACE MLÁDEŽE Mladý záchranář V. VZS ČČK 7 15 let Mladý záchranář IV. VZS ČČK 15-18 let ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE S PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Plavčík

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 1 Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ

BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ BEZPEČNOST BAZÉNŮ, KOUPALIŠŤ A AQUAPARKŮ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ - TNV 940920-1 Koutecký Karel, Sokolovská bytová, plavecký bazén Sokolov Jednou ze základních povinností provozovatele

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Minimální kompetenční profil: Lektor prevence a první pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: Prázdninová škola Lipnice o.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora. Příloha 2. 2 Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. 1 Přehled zákonů a vyhlášek potřebných ke konání dětského letního tábora Příloha 2. 2 Dotazník Příloha 3. 3 Ukázka jednoho listu zdravotnického deníku Příloha 4. 4 Postava pro

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Sborník inovované výuky

Sborník inovované výuky Sborník inovované výuky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1. Úvod Sborník inovované výuky zahrnuje: - Soubor vybraných přednášek odborníků z praxe. - Metodické listy pro učitele určené pro inovativní

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní školy Proseč OBSAH 1. OBECNÁ

Více

Název vzdělávacího programu: Vstupní kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení

Název vzdělávacího programu: Vstupní kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení Název vzdělávacího programu: Vstupní kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení Minimální kompetenční profil: Ekonom NNO Organizace: Pionýr A. Cíl vzdělávacího programu Zajistit dostatečné

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Recenze aktivit v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Recenze aktivit v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ Recenze aktivit v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem: PAMATUJ - POSKYTNI PŘEDÁVEJ Mgr. Miroslav Pikhart Úvod Projekt Občanského sdružení ve škole i mimo ni První pomoc prožitkem: PAMATUJ

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční Masér sportovní a rekondiční Změna

Více

Název vzdělávacího programu: Kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení

Název vzdělávacího programu: Kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení Název vzdělávacího programu: Kvalifikace ekonoma a hospodáře organizační jednotky sdružení Minimální kompetenční profil: Ekonom NNO, včetně systému účetnictví Organizace: Pionýr; www.pionyr.cz Vzdělávací

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více