Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež"

Transkript

1 Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník akce pro děti a mládež Organizace: Chameleon - odbor Klubu českých turistů; Vzdělávací program a příklad dobré praxe odrážejí současné odborné diskuse o pojetí práce zdravotníka na zotavovacích akcích. Příklad dobré praxe je pěknou ukázkou tohoto pojetí a představuje metody, které poskytovatel s účastníky nejčastěji používá. Z požadavků praxe vyplývá větší potřeba vnímat funkci zdravotníka komplexněji. V obsahu vzdělávacího programu se proto objevují bloky, které jsou zaměřeny na oblast práce zdravotníka spojenou s hodnocením zdravotních rizik a předcházení situacím ohrožujících zdraví. Tyto kompetence pak zdravotníka staví do týmu nejvyššího managementu zotavovací akce. V upraveném minimálním kompetenčním profilu poskytovatel výrazně posílil kompetence v oblasti první pomoci a prevence. Za pozornost určitě stojí zásadní doplnění minimálního kompetenčního profilu, které se týká oblasti rozvoje kompetencí při práci s léčivy. Michaela Přílepková, supervizorka vzdělávacích aktivit A. Cíl vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je vyškolit v rámci šedesátihodinového kurzu vedeného metodou zážitkové pedagogiky laiky tak, aby mohli zastávat funkci zdravotníka na akcích dětí a mládeže. Kurz je kompatibilní se současnými zákonem stanovenými požadavky na vzdělávání zdravotníků zotavovacích akcí. Konkrétní cíle Absolvent kurzu získá v souladu s minimálním kompetenčním modelem znalosti a dovednosti, posílí návyky a postoje k vykonávání funkce zdravotníka na akcích pro děti a mládež. Po úspěšném dokončení vzdělávacího programu bude schopen nejen poskytovat první pomoc, ale i organizovat v souladu s platnou legislativou léčebně-preventivní aktivity spojené s průběhem akcí dětí a mládeže a tuto činnost adekvátně administrativně ošetřit. Absolvent vzdělávacího programu: ovládá základy anatomie a správné funkce lidského těla je schopen rozpoznat patologický stav způsobený nemocí nebo úrazem je schopen podat první pomoc v těchto případech a zajistit případnou odbornou pomoc prakticky ovládá život zachraňující úkony v přiměřeném rozsahu prakticky ovládá ošetřovatelské a transportní techniky, základy záchrany z vody a postup při první pomoci při autonehodě. umí podat první pomoc při zachování vlastní bezpečnosti, orientuje se v základech etického chování a psychologického přístupu k nemocnému pečuje o nemocné v souladu s doporučením odborného lékaře

2 je schopen zajistit zotavovací akci po stránce hygieny společných prostor, hygieny stravování, osobní hygieny účastníků a ochrany životního prostředí včetně potřebného proškolení zainteresovaných osob zná práva a povinnosti zdravotníka zotavovací akce, orientuje se v příslušných zákonech a vyhláškách. Správně vede zdravotnickou dokumentaci zná obsah lékárny a vedlejší účinky i dávkování a formy aplikace používaných léčiv, používá léčiva a obvazový materiál v rozsahu jemu povoleném, doplňuje je do lékárny v rámci zajištění zotavovací akce komunikuje s lékaři i hygienickou stanicí ví, jak nakládat s doklady a materiály obsahujícími citlivá osobní data. Zajišťuje prevenci poškození zdraví na zotavovací akci B. Cílová skupina Cílovou skupinou vzdělávacího programu jsou pracovníci pracující s dětmi a mládeží. Požadavky na účastníky Účastník je osoba starší 18 let, zdravotně, psychicky a sociálně schopná absolvovat zážitkový kurz. Počet účastníků: doporučený počet účastníků kurzu je do 40 osob. C. Forma vzdělávacího programu Prezenční forma s možností individuálních písemných/telefonických konzultací. Vzdělávací formy Jsou využity forma prezenční, skupinová a prožitková. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin. D. Metody vzdělávání K prezentaci nosných informací je používána metoda interaktivních přednášek s využitím názorných pomůcek v podobě modelů a přehledných vizualizací v písemné podobě (plakáty, postery a podobně) nebo s pomocí audiovizuální techniky. Sdělení jsou oživována názornými příklady z klinické praxe demonstrovanými v ústní i v písemné podobě. Přednášky jsou prezentovány celé skupině, praktické dovednosti jsou procvičovány v menších skupinách s individuálním přístupem lektorů. Nácvik praktických dovedností je realizován v menších skupinách účastníků s cílem individuálního přístupu lektora. K nácviku ošetření je využívána metoda simulací na maskovaných figurantech a s vytvořením iluze reálné situace včetně emotivního náboje. Simulace reálných událostí gradované od jednodušších dílčích problémů ke komplexním situacím řeší účastníci jako jednotlivci nebo ve skupinkách s využitím týmové spolupráce a sdíleného prožitku. Zpětné vazby využívají principy sebereflexe účastníka s kognitivním výstupem. Vybraná témata jsou probírána interaktivně s pomocí metody facilitovaného brainstormingu nebo moderované diskuse.

3 E. Didaktické prostředky K realizaci kurzu jsou třeba simulátory pro praktickou výuku kardiopulmonální resuscitace 7 8 kusů, z toho dva s možností elektronického snímání průběhu resuscitace s vyhodnocením kvality a s možností projekce, dva projektory a projekční plátna. Simulátor defibrilátoru a simulátor kardiopulmonální resuscitace dítěte. Počítač (2x notebook) a tiskárna. Krátké instruktážní filmy. Prostředky vodní záchrany pomůcky používané při záchraně na klidné vodě a na vodním toku, jako jsou certifikované vodácké vesty se záchranným hrudním popruhem s rychloupínací přezkou, házecí pytlíky s plovoucím lanem. Turistické potřeby lana, karimatky, podložky k zajištění tepelného komfortu figurantů i účastníků kurzu při praktických cvičeních, další materiál podle simulovaných situací. Radiostanice PMR. Modely lidské kostry a orgánů. Vzorové vakuové dlahy, krční límce a další vzorový obvazový a dlahovací materiál. Cvičné lékárničky pro ošetřování simulovaných praktických případů. Vzorová lékárnička, vzorová autolékárnička. Cvičné helmy cyklo, vodácká a motorkářská. Flipchart 1-2 kusy včetně popisovačů. Potřeby pro maskování. Spotřební materiál kancelářské papíry, náplň do tiskárny, obvazy a obinadla, trojcípé šátky, náplasti a další obvazový materiál, výměnné prvky simulátorů kardiopulmonální resuscitace a defibrilace, desinfekce, alufolie, resuscitační roušky a resuscitační masky. Oblečení k odlišení organizátorů, oblečení pro figuranty. Vozidla k simulaci autonehod včetně bezpečnostní výbavy (reflexní vesta, trojúhelník). Výukové brožurky, zákony a vyhlášky, sady kazuistik. Vzorové formuláře. Tabule pro označení simulací. F. Inovativnost Vzdělávací program v sobě spojuje výuku první pomoci a prevence s náplní činnosti zdravotníka akce pro děti a mládež. Inovací je důraz na metodu simulovaných situací (dramatizací), která je používána na příkladech, které plně vycházejí z praxe a prostředí zdravotníka-laika, působícího ve sdružení dětí a mládeže. Větší počet figurantů umožňuje procvičit větší počet komplexnějších situací zážitkovou formou. V oblasti cílů je princip inovativnosti naplněn přístupem k určení cílů, které jsou provázány s minimálním kompetenčním profilem. G. Popis vzdělávacího programu Program není strukturován na bázi modulů. Obsah je rozdělen do sedmi programových bloků. Hodinová dotace vzdělávacího programu Hodinová dotace vzdělávacího programu je 60 hodin, z toho teoretická část 24 hodin a praktická část 36 hodin Obsah vzdělávacích bloků Tematické okruhy Organizační povinnosti zdravotníka (2 hodiny teorie, 3 hodiny praxe) činnost zdravotníka při plánování akce dětí a mládeže, před odjezdem na akci, při odjezdu na akci a při příjezdu na místo konání akce kontrola podmínek vybavení ošetřovny včetně vybavení lékárny a příručních lékárniček, doplňování zásob léčiv a zdravotnického materiálu zabezpečení místa pro diferencovanou péči o nemocné včetně izolace

4 spolupráce s patronátním lékařem, spolupráce s odborným lékařem či lékařem pohotovosti v případě nutnosti ošetření účastníka akce. činnost zdravotníka po ukončení akce dětí a mládeže, předání potřebných informací a dokumentace účastníkovi akce nebo jeho zákonnému zástupci činnost zdravotníka v oblasti prevence úrazů, infekčních onemocnění a jejich šíření, zdravotních obtíží způsobených nesprávným stravováním nebo denním režimem, poškození životního prostředí. Spolupráce při sestavování programu akce vedení zdravotní dokumentace včetně pořizování zápisů o zdravotních událostech účastníků akce, jejich ošetření, stanovení dalšího léčebného postupu a případné změny režimu a následném sledování sestavení zdravotního dotazníku a seznamu požadovaných dokumentů pro akci, jejich uchovávání a nakládání s nimi po dobu celé akce včetně jejich následné archivace, zásady etiky práce s osobními údaji a ochrany citlivých osobních dat hodnocení zdravotního stavu účastníků podle dokumentace a orientačního vyšetření, výběr účastníků s potřebou zvýšené péče, návrh opatření pro tyto účastníky po dobu trvání akce, plán zdravotního dozoru a případných dietetických opatření včetně zajištění informovanosti zainteresovaných organizátorů akce při dodržení zásad etiky zdravotnického pracovníka spolupráce s dalšími osobami činnými v organizaci akce sestavení traumatologického plánu Hygiena a epidemiologie (3 hodiny teorie, 1 hodina praxe) osobní hygiena, denní režim hygienické zajištění sanitárních zařízení včetně volby prostředků hygienická specifika provozu zotavovací akce s ohledem na ochranu zdraví účastníků akce a na ochranu životního prostředí skladování a zpracování potravin, zdroje a skladování pitné vody, likvidace odpadů a bioodpadů, hygiena kuchyně a jídelny. Specifikace zvýšené pozornosti osobám činným při hromadném stravování hygiena výživy (společného stravování). Spolupráce při sestavování jídelníčku znalost zákonů a vyhlášek, definujících hygienické požadavky na zotavovací akce prevence šíření nákazy: o zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa o nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy komunikace a spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Ošetřovatelské dovednosti (4 hodin teorie, 7 hodin praxe) zhodnocení zdravotního stavu účastníka v případě jeho změny s výstupem, zda je nebo není nutná odborná lékařská nebo ošetřovatelská péče. Základy odběru anamnézy a objektivního vyšetření, základní znalost lékařské etiky při nakládání s citlivými osobními údaji, základy psychologie při péči o nemocného. Stanovení dalšího sledování a následného ošetřování navržení léčebného postupu včetně použití zdravotnického materiálu nebo léčiva a případně nutnosti odborného lékařského ošetření v případě: o poranění s poruchou integrity kůže o poranění pohybového aparátu

5 o kvantitativní nebo kvalitativní poruchy vědomí se zachovanými životními funkcemi o tepelného poškození organismu o onemocnění trávicího ústrojí o onemocnění dýchacího ústrojí o onemocnění vylučovacího ústrojí o projevu infekčního onemocnění o alergické reakce bez ohrožení životních funkcí o otravy orientace ve zdravotnickém materiálu a způsobu jeho použití orientace v léčivech, která smí zdravotník ordinovat, vedlejší účinky a věková specifika dávkování léčivých přípravků. Způsoby aplikace léčiv Základy stavby a funkce lidského těla (5 hodin teorie) stavba a funkce lidského těla pohybové ústrojí krevní oběh, krev, imunitní systém trávicí ústrojí dýchací ústrojí vylučovací ústrojí kožní ústrojí pohlavní systém mužů a žen smyslové ústrojí nervové ústrojí látkové řízení organismu První pomoc (8 hodin teorie, 22 hodin praxe) orientace v systému poskytování první pomoci v České Republice, znalost druhů zdravotnické první pomoci znalost zásad komunikace s integrovaným záchranným systémem obecné zásady postupu při poskytování první pomoci: o zhodnocení situace s ohledem na počet nemocných, mechanismus úrazu a nebezpečí včetně nebezpečí hrozícího zachránci. Přerušení působení rizika, pokud je to možné o prvotní vyšetření s důrazem na kontrolu životních funkcí a integrity organismu, odběr anamnézy a základní tělesné vyšetření o přivolání odborné zdravotnické pomoci, v případě potřeby aktivizace integrovaného záchranného systému o provedení život zachraňujících úkonů o druhotné vyšetření s důrazem na změny zdravotního stavu a následné sledování o zajištění přístupu odborné zdravotnické pomoci, předání potřebných informací život zachraňující úkony: o uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo alternativní technikou

6 o kardiopulmonální resuscitace včasné zahájení, správná technika srdeční masáže i dýchání z úst do úst, znalost ochranných resuscitačních pomůcek. Specifika kardiopulmonální resuscitace u dětí a kojenců o zastavení krvácení tlakem v ráně, použití tlakových bodů. Přiložení tlakového obvazu. Zásady ochrany zachránce při kontaktu s krví postiženého o uvolnění dýchacích cest vypuzovacím manévrem v případě zaskočení cizího tělesa o rychlé přerušení působení tepelných nebo chemických látek na organismus poskytování první pomoci při: o poranění pohybového ústrojí o závažnějším poranění s porušením integrity kůže, krvácení o poranění vnitřních orgánů o poranění hrudníku a břicha o mozkolebeční poranění o poruše vědomí včetně stavů způsobených změnou hladiny glykemie o křečovém stavu, intoxikaci o náhlé bolesti hrudníku nebo břicha o úrazu elektrickým proudem o závažné alergické reakci ohrožující životní funkce o šoku o poškození organismu působením tepla, chladu nebo chemických látek o náhlé poruše funkce srdce závažné poruchy srdečního rytmu, srdeční infarkt o náhlé poruše funkce dýchacího ústrojí asthmatický záchvat, akutní dušnost z jiných příčin poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách a s improvizovanými prostředky práce s obvazovými materiály za použití klasických i improvizovaných materiálů manipulace, polohování a transport: o polohování raněných podle charakteru poranění nebo obtíží o manipulace s postiženým jedním a více zachránci o standardní a improvizované transportní prostředky o zásady zdravotnického transportu (cílenost, včasnost, šetrnost) podezření na poranění páteře - vyhodnocení mechanismu úrazu vedoucího k poranění páteře a nezbytnosti manipulace s postiženým, zajištění ochrany krční páteře, manipulace s postiženým s poraněním páteře v různě početných skupinách zachránců zásady bezpečnosti a postup při ošetřování účastníků dopravní nehody Záchrana tonoucího (1 hodina teorie, 2 hodiny praxe) rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě technické prostředky záchrany a jejich použití způsoby pomoci postiženým plavcům záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh včetně specifik kardiopulmonální resuscitace záchrana tonoucích a ochrana při vodní turistice na vodním toku s použitím prostředků, jako je záchranná vesta, házecí pytlík, přilba nebo neoprenový oděv. Princip bezpečnosti při vodní záchraně, zásady záchrany upoutaným zachráncem Lektorské dovednosti (1 hodina teorie, 1 hodina praxe)

7 navržení osnovy školení osob činných při zotavovací akci v oblasti první pomoci a hygienických norem osnovy školení účastníků akce v oblasti hygienického minima Seznam povinné a doporučené literatury Při tvorbě vzdělávacího programu nebyla použita žádná odborná literatura, vycházelo se ze znalostí lektorů získaných studiem medicíny a jejích atestačních oborů, studiem farmacie, vědomosti získané na kurzech lektorů a cvičitelů první pomoci, vodní záchrany a dalších. Doplňující zdroje: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Webové stránky: Základní postupy neodkladné resuscitace ( První pomoc ve školských zařízeních ( H. Časový harmonogram vzdělávacího programu Je doporučeno vzdělávací program soustředit do tří provázaných víkendů. I. Personální zajištění Kurz je možno realizovat za předpokladu dostatečného množství erudovaných lektorů a figurantů, dále je potřeba osob zajišťujících kurz organizačně a logisticky. Pro 40 účastníků je potřeba minimálně 4 5 lektorů na teoretické bloky a procvičování a dalších pomocných lektorů a figurantů na velké simulované praktické bloky a dramatické ukázky. Dále je potřeba 2 3 maskérů nejlépe vyškolených v kurzech ČČK nebo jiných organizací, lektory pro výuku vodní záchrany buď plavčíky ČČK, instruktory vodní turistiky nebo absolventy fakulty tělesné výchovy. Všichni lektoři by měli mít praxi v lektorské/pedagogické činnosti min. dva roky a praxi z přímé práce s dětmi a mládeží (celoroční činnost turistického oddílu nebo letní tábor). Lektor 1 by měl mít vysokoškolské lékařské vzdělání a praxi, pedagogickou praxi v zdravotnickolékařském oboru. Další doporučená kvalifikace: maskér Českého červeného kříže, instruktor vodní turistiky a vedoucí turistiky. Měl by mít praxi v pozici zdravotníka a zdravotního dozoru při zotavovacích akcích a celoroční činnosti oddílu minimálně sedm let. Lektor 2 by měl mít vysokoškolské vzdělání pedagog volného času, kvalifikaci školitel první pomoci, maskér Českého červeného kříže. Lektor 3 by měl mít vysokoškolské vzdělání v oboru farmakologie, instruktor/ka vodní turistiky, minimálně pět let praxe při zajišťování akcí dětí a mládeže včetně letních táborů v turistických oddílech mládeže. Lektor 4 by měl mít vysokoškolské pedagogické vzdělání, např. předměty tělesná výchova, zdravověda a praxi jako zdravotník zotavovacích akcí nebo ve funkci vodáckého instruktora.

8 Lektor 5 by měl mít vysokoškolské vzdělání, kvalifikaci v oblasti krizového managementu a řízení záchranných akcí. Další možní lektoři: Lektoři s odborným vzděláním vysokoškolské lékařské vzdělání, vhodný obor např. chirurgie, vnitřní lékařství a traumatologie, s praxí v nemocnici (úrazové pracoviště, ambulance). Lektoři s pedagogickou kvalifikací a praxí z přímé práce s dětmi a mládeží (vč. funkce zdravotníka) např. instruktor vodní turistiky, maskér Českého červeného kříže, vedoucí turistiky mládeže, zdravotník zotavovacích akcí dětí a mládeže v posledních pěti letech. J. Materiální a technické zabezpečení Kurz doporučujeme zajistit včetně ubytování a společného stravování. K jeho úspěšné realizaci se ideálně hodí objekt, v němž jsou účastníci i organizátoři ubytováni a který poskytuje současně vyhovující prostory pro vzdělávání i praktický nácvik v interiéru i exteriéru. Doporučuje se na nácvik záchrany z vody pronajmout celý plavecký bazén s vyloučením veřejnosti. Vzhledem ke snaze využívat prostředí identické s prostředím konání akcí pro děti a mládež doporučujeme pro konání kurzu turistické základny, dětské ubytovny a budovy škol. Simulace a praktická cvičení probíhají i v přilehlých venkovních prostorech a v přírodě v okolí objektů. K. Vyhodnocení Úspěšné absolvování kurzu, složení praktických zkoušek a závěrečného písemného znalostního testu. 1 Facilitovaná zpětná vazba lektorů a figurantů. Evaluační dotazník hodnotící rozvoj kompetencí a naplnění minimálního kompetenčního profilu z hlediska účastníka. K evaluaci rozvoje kompetencí účastníků i samotné realizace programu byl pilotně využit sebehodnotící nástroj vyvíjený v projektu Klíče pro život v rámci Vzdělávacího modulu ( Princip nástroje je založen na porovnání vstupního a výstupního dotazníku účastníka vzdělávání, ve kterém sám hodnotí stupeň dosažených znalostí a dovedností, případně prochází toto hodnocení následnou korekturou lektora. 1 Přílohou vzdělávacího programu je Závěrečný test.

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka Junák český skaut, z. s. Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka určuje

Více

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí

Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (dále jen řád) určuje pravidla pro zdravotnické

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI který se koná 28. března 2017 od 9.00 do 14.00 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin Domov Slunečnice Ostrava Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba Akreditovaný

Více

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu

8. PŘÍLOHY. Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu 8. PŘÍLOHY Seznam příloh s odkazy na stránky se související kapitolou dokumentu Název Strana Příloha č. 1: podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů 42 Příloha č. 2: náplň kurzu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Učte se s námi, aby jiní mohli žít.

Učte se s námi, aby jiní mohli žít. Nabízíme školení a poradenství v oblasti výuky první pomoci. Jsme firma, která se zabývá problematikou první pomoci, bezpečnosti a taktikou zvládání krizových a mimořádných situací. Naučíme Vás správnému

Více

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví

Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt První pomoc do škol v Kraji Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví 1 Motto: Znalost zdravotnické první pomoci se musí stát standardní a přirozenou součástí vzdělání všech mladých

Více

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let

Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Název vzdělávacího programu: Vzdělávání vedoucích dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity do 18 let Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na vodácké (příp. horolezecké

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC *MVCRX03A276Z* MVCRX03A276Z MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-2/O-IZS-2016 Kódové označení: NZ raha 6. ledna 2017 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav

Více

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení

Část B 9. Plán zdravotnického zabezpečení Část B 9 Plán zdravotnického zabezpečení 1 Plán zdravotnického zabezpečení Obsah: Úvod 3 1. Zdroje a služby pro zdravotnické zabezpečení činnosti Městského úřadu Ostrov a krizového štábu města při řešení

Více

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina

Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina Deset let výuky první pomoci vkraji Vysočina 10. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF 28. - 29. 11. 2013, Hradec Králové Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina Bc. Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina,

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání

praktická ukázka změny polohy klienta posazení, postavení, otáčení a posouvání v lůžku, oblékání Církevní ZŠ a SŠ Plzeň Táborská 28, 326 00 Plzeň Obor vzdělání (kód a název): 74-41-M/01 Sociální činnost Forma vzdělávání: dálková SOUBOR MATURITNÍCH OKRUHŮ PEČOVATELSTVÍ pro školní rok 2018/2019 1. Péče

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017 -M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma

1) Identifikační údaje (podle 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Obchodní firma Platnost k 15. 10. 2012/aktualizace 8. 1. 2013 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci člen první pomoci Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Pedagog a žáci s chronickou chorobou

Pedagog a žáci s chronickou chorobou Pedagog a žáci s chronickou chorobou Podrobný přehled témat výuky : I. - základní informace o chorobě a příznacích - léčba dietou ( výměnné jednotky ) - léčba inzulínem, zásady při aplikaci - seznámení

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

Hodnoticí standard. Instruktor plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instruktor plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instruktor plavání (kód: 74-010-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Instruktor plavání Kvalifikační

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let)

Název vzdělávacího programu: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Název vzdělávacího : Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Minimální kompetenční profil: Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let) Organizace:

Více

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník

Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník Název vzdělávacího programu: Laický zdravotník Minimální kompetenční profil: Laický zdravotník pro rekreační akce dětí a mládeže Organizace: Prázdninová škola Lipnice, o. s. A. Cíl vzdělávacího programu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Kvalifikace Vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Kvalifikace Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Kvalifikace Vodní záchranné služby Českého červeného kříže MLÁDEŽE Mladý záchranář V. VZS ČČK 7 15 let Mladý záchranář IV. VZS ČČK 15-18 let ZÁKLADNÍ S PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Plavčík / Záchranář III VZS ČČK

Více

Organizování záchranných prací 4 Provádění záchranných prací v zimním období 4 Poskytování zdravotní pomoci v zimním období 4 Lyžování 3

Organizování záchranných prací 4 Provádění záchranných prací v zimním období 4 Poskytování zdravotní pomoci v zimním období 4 Lyžování 3 Záchranář pro lyžařské tratě (kód: 65-025-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Zaměstnanec lyžařského areálu

Více

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA

422/2013 Sb. VYHLÁŠKA 422/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 03/2007 pro zabezpečení školy v přírodě (ŠvPř) Číslo směrnice a číslo jednací 03/2007 č.j. Vypracoval: Rudolf Fiedler, ředitel školy Schválil: Rudolf Fiedler,

Více

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA Jana Böhmová Státní zdravotní ústav regionální pracoviště Jihlava Spolupráce k podpoře zdraví a prevenci nemocí v Kraji Vysočina Školy (ŠPZ) KHS SZÚ

Více

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA

CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA PREZENTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A PILOTNÍHO KURZU CHŮVA, PEČOVATEL, PEČOVATELKA Mgr. Eva Tomašovičová Mgr. Kateřina Nováková PROJEKT: POSÍLENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Irena Zimenová Státní zdravotní ústav regionální pracoviště Jihlava Státní zdravotní ústav Státní zdravotnické zařízení

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci

Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie Univerzita Karlova v Praze - 1. Lékařská fakulta Povinnosti zdravotníka na zotavovací akci Související zákony a další předpisy,

Více

LABORATORNÍ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI

LABORATORNÍ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI 4 ČÁSTKA 3/2018 LABORATORNÍ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI 1 Profil absolventa...2 5 1.1...25 1.2...25 1.3...2 5 1.4...3 6 1.5...36 2...3 6 2.1...3 6 2.2 Organizace výuky...3 6 2.3 Metody výuky...47 2.4...47

Více

Základní norma zdravotnických znalostí

Základní norma zdravotnických znalostí 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Základní norma zdravotnických znalostí 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): Obsah: 1. Zabezpečení místa nehody 2. Transport zraněného 3. Kontrola životních

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY Mgr. Martin Maxmilián L. Janda, BLJ. Bc. Pavel Růžička a kolektiv Mgr. Martin Maxmilián L. Janda, BLJ. Bc. Pavel Růžička a kolektiv PRVNÍ POMOC PRO PEDAGOGY

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Hodnoticí standard. Instruktor dětského plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Instruktor dětského plavání (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instruktor dětského plavání (kód: 74-011-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Instruktor dětského

Více

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Minimální kompetenční profil: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Organizace: Project Outdoor s.r.o.;

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

První článek zdravotnického záchranného řetězce a výuka první pomoci v kraji Vysočina

První článek zdravotnického záchranného řetězce a výuka první pomoci v kraji Vysočina První článek zdravotnického záchranného řetězce a výuka první pomoci v kraji Vysočina MEKA 2007 Hradec Králové 20.-21.11.2007 Ing. Tomáš Halačka Krajský úřad Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č.

Více

POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT

POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT Pionýr, z. s. Pokyn garanta ÚPVC č. 01/2014 ke vzdělávání s akreditací MŠMT s. 1/4 POKYN GARANTA ÚSTŘEDNÍHO PIONÝRSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA Č. 01/2014 KE VZDĚLÁVÁNÍ S AKREDITACÍ MŠMT 1. Vzdělávací akreditované

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) Počet předmětů: 1 Délka trvání kurzu: 5

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit

Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Název vzdělávacího programu: Projektový manažer volnočasových aktivit Minimální kompetenční profil: Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež Organizace: Duha; www.duha.cz Vzdělávací program

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

3 Prostorové podmínky. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

3 Prostorové podmínky. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: vyhl.č. 148/2004 Sb. Změna: vyhl.č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Letní zotavovací akce Občanské sdružení JETY98, z.s. Vlastějovice 28/7-11/ Záznam o proškolení personálu

Letní zotavovací akce Občanské sdružení JETY98, z.s. Vlastějovice 28/7-11/ Záznam o proškolení personálu Letní zotavovací akce Občanské sdružení JETY98, z.s. Vlastějovice 28/7-11/8 2017 Záznam o proškolení personálu Termín proškolení: 14/5 2018, 5 23/7 2018 Školitel: Jiří Šálek JMÉNO PROŠKOLEN (A) POROZUMĚL

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech.

(1) Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: vyhl.č. 148/2004 Sb. Změna: vyhl.č. 320/2010 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Hodnoticí standard. Mistr plavčí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mistr plavčí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mistr plavčí (kód: 74-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport (kód: 74) Týká se povolání: Mistr plavčí Kvalifikační úroveň

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže

Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže Kvalifikace vodní záchranné služby Českého červeného kříže KVALIFIKACE MLÁDEŽE Mladý záchranář V. VZS ČČK 7 15 let Mladý záchranář IV. VZS ČČK 15-18 let ZÁKLADNÍ KVALIFIKACE S PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Plavčík

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

PRVNÍ POMOC ZÁCHRANA TONOUCÍHO Základní neodkladná resuscitace, obecná první pomoc, zásady záchrany tonoucího, způsoby a techniky záchrany

PRVNÍ POMOC ZÁCHRANA TONOUCÍHO Základní neodkladná resuscitace, obecná první pomoc, zásady záchrany tonoucího, způsoby a techniky záchrany PRVNÍ POMOC ZÁCHRANA TONOUCÍHO Základní neodkladná resuscitace, obecná první pomoc, zásady záchrany tonoucího, způsoby a techniky záchrany První pomoc Soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém

Více

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA

AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA AKTIVITY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU V KRAJI VYSOČINA Jana Böhmová Státní zdravotní ústav Centrum podpory veřejného zdraví regionální pracoviště Jihlava Státní zdravotní ústav založen v roce 1925 T. G.

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN.

ZDRAVOTNICKÝ DENÍK TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN. ZDRAVOTNICKÝ DENÍK www.tulaci-karlin.webnode.cz karlin.tulaci@seznam.cz Mladí ochránci přírody, Tuláci U Císařské cesty Praha - Benice TO Tuláci Karlín, TURISTICKÝ ODDÍL TULÁCI KARLÍN od roku A Všeobecné

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazení do předmětů, projektový den. 1.

Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazení do předmětů, projektový den.   1. Ochrana člověka za mimořádných událostí zařazení do předmětů, projektový den http://naplno.osjak.cz/download/prirucka.pdf 1. stupeň Výstupy a učivo Výstupy naplňované v rámci projektového dne Výstupy v

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem

Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Název vzdělávacího programu: Školitel první pomoci výuka zážitkem Minimální kompetenční profil: Lektor prevence a první pomoci v oblasti práce s dětmi a mládeží Organizace: Prázdninová škola Lipnice o.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více