MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, Odolena Voda Tel.: , fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda Tel.: 283 116 411, fax: 283 971 022 e-mail: podatelna@odolenavoda.cz, www.odolenavoda."

Transkript

1 MĚSTO ODOLENA VODA Dolní náměstí 14, Odolena Voda Tel.: , fax: V Odoleně Vodě dne Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí Vršovická PRAHA 10 VRŠOVICE Věc: Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 2/2009 dne 16. března 2009 schválilo v souladu s 6 odst. 7 zákona svým usnesením následující vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody: Oznámení záměru Letiště Vodochody zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, jehož předkladatelem je Letiště Vodochody a.s., zpracované firmou ECO-ENVI-CONSULT v prosinci 2008, zveřejněné v IS EIA pod kódem MZP257, nemůže nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle 8 zákona č. 100/2001 Sb. Zdůvodnění: Předložený materiál není podle našeho názoru kompletní, obsahuje závažné nedostatky a požadujeme jej dopracovat ve smyslu následujících požadavků: KAP. B ÚDAJE O ZÁMĚRU 1) Nejsou stanoveny příletové a odletové tratě, postupy pro přílety a odlety, případně postupy pro snížení hluku v dotčeném území jak pro IFR tak i pro VFR lety. Rovněž nejsou stanoveny nezbytné podmínky pro provoz vrtulníků jako jsou vstupní body, umístění heliportu atd. Model zatížení území hlukem pak bude vypadat zcela odlišně. Město požaduje, aby zpracovatel záměru doplnil k uvedeným počtům letadel max. počet pohybů a typy letadel v denním a nočním čase vztaženo na jeden den a déle doplnil max. počet pohybů a typy letadel v denním a nočním čase vztaženo na 1 hodinu.

2 Požadavek: Tyto počty budou klasifikovány jako závazné a posléze budou převzaty do dalších povolení. Vzhledem k předpokládaným úpravám je požadováno přepracování všech dotčených studií a dílčích kapitol oznámení záměru EIA tak, aby veškeré výpočty byly koncipovány v souladu s platnou legislativou pro ČR na max. kapacitní množství. Poznámky zpracovatele uvedené v oznámení např. k hluku Je nutné konstatovat, že předpokládaný výhled provozu je uvažovaný vždy s rezervou a tedy lze předpokládat, že závěry studie budou na straně bezpečnosti nejsou relevantní. Zpracovatel posuzuje budoucí max. kapacitu, kterou bude možná mít k dispozici a není možné používat argumenty typu: Kapacita bude využívána jen částečně. Pokud zpracovatel studie ví, že kapacita je předimenzovaná, mělo by dojít k jejímu snížení. Navrhnout a s odborníky ÚCL předjednat příletové a předletové tratě, postupy pro přílety a odlety včetně postupů pro snížení hluku jak pro IFR tak i pro VFR lety. 2) Záměr neobsahuje ve výčtu stavebních objektů napojení letiště na dálnici D8. Požadavek: Doplnit do záměru do výčtu stavebních objektů dopravní napojení letiště na dálnici D8 s tím, že výstavba bude realizována současně s realizací záměru. 3) Doporučená opatření pro Střední školu letecké a výpočetní techniky s Domovem mládeže v Odoleně Vodě považujeme za nedostatečná. Požadavek: Doplnit do záměru do výčtu stavebních objektů přemístění Střední školy letecké a výpočetní techniky s Domovem mládeže na území města Odolena Voda tak, aby uvedené objekty byly mimo dosah jak nadlimitního tak výstražného pásma hluku. 4) Nizkonákladové společnosti budou chtít využívat všech potencionálních služeb budoucího rekonstruovaného letiště, včetně doplňování paliva. Vzhledem k tomu, že průměrná velikost nádrže letadel typu B-737 nebo A-319 je cca 25 m 3, neodpovídá ani po větších aproximacích uváděná spotřeba leteckého benzínu za rok. Z výpočtu vychází odhad spotřeby paliva cca m 3 /rok, zpracovatel dokumentu uvádí m 3 /rok. Vzhledem k tomu, že v posudku EIA je popisováno vybudování 3 stáčecích míst na letecký benzín do cisteren, každá s kapacitou 120 m 3 /hod., působí v dokumentu uváděná budoucí spotřeba paliva dosti poddimenzovaná až směšná. Požadavek: Požadujeme doplnit informace k leteckému benzínu a upravit jeho množství tak, aby odpovídalo max. možné spotřebě vztažené na max. kapacitu. V rámci těchto opatření dojde k markantnímu navýšení média a z tohoto důvodu žádáme doplnění všech vlivů do příslušných dokumentů (riziková analýza, hluková a rozptylová studie, zdravotní rizika). 5) V záměru nejsou uvedeny rozsah a místo provádění motorových zkoušek. Požadavek: Doplnit všechny skutečnosti o motorových zkouškách a vyhodnotit jejich vliv ve všech částech EIA.

3 6) V záměru není uveden rozsah cvičných letů pro výcvik posádek a využití VPD pro firemní účely společnosti AERO Vodochody a.s. Požadavek: Požadujeme záměr doplnit o počty a charakter letů včetně okruhů, a to se zapracováním vlivů na životní prostředí (izofonní mapy). 7) Počet parkovacích míst v oznámení neodpovídá maximálnímu počtu pohybu letadel. Rovněž zde není řešeno dlouhodobější parkování a parkování zaměstnanců.tyto skutečnosti by mohly negativně ovlivnit parkování v Odoleně Vodě a způsobit zde dopravní problémy. Požadavek: Požadujeme doplnit oznámení o počet parkovacích míst na maximální počet pohybů letadel, dlouhodobější parkování pasažérů a parkování zaměstnanců. Rovněž požadujeme řešit výhled na rozšíření další parkovací plochy, pokud by se během provozu zjistila kapacita jako nedostačující. KAP. C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1) Upozorňujeme a požadujeme zohlednění následujících připomínek 1. Posouzení vlivu záměru na faunu se zaměřením na ornitofaunu a netopýry. 2. Zoologický průzkum je nutno doplnit o minimálně roční sledování lokality s dostatečným počtem celodenních návštěv v lokalitě. 3. Dále je nutno dokumentaci doplnit o působení vlivu předpokládaného leteckého provozu pohybu letadel, a to i mimo letiště a areál AERO Vodochody a.s. na ptáky a jejich tažné trasy (např. z EVL Veltrusy). 4. Riziko možných střetů ptáků s leteckou technikou je třeba zohlednit v analýze rizik. V polovině 90. let byl na území letiště uváděn výskyt sysla obecného (Spermophilus citellus). Druh je zařazený mezi kriticky ohrožené druhy ČR (vyhláškou č. 395/1992 Sb.). V soustavě Natura 2000 je zařazen mezi prioritní druhy v příloze II směrnice 92/43/EHS o stanovištích, také je zahrnut v Úmluvě o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť Rady Evropy (Bernská úmluva). Výskyt lze očekávat i vzhledem k jeho udávanému výskytu v blízké přírodní rezervaci Máslovická stráň (viz i str. 77 Oznámení). Pro další posuzování je nezbytné vyřešit jeho udávaný výskyt v prostoru letiště doplněním konkrétních informací o výskytu, odborné posouzení i z hlediska výhledu do budoucna a návrh případných preventivních opatření a to tak, aby tento druh nemohl být ohrožen. Oznámení uvádí přehled chráněných území v okolí nejbližších 5 km od dráhy letiště (str. 77, 78), přitom nejsou zmíněny některá území, která se v tomto zpracovatelem vymezeném okruhu nacházejí, zejména byla opominuta PP Hlaváčková stráň ve vzdálenosti cca 1,7 km nacházející se téměř přímo pod vzletovou/přistávací drahou letiště. V okruhu 5 km se nachází ještě PR Kopeč, toto území včetně rozšíření je součástí nevládního návrhu na doplnění evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, kterou zaštítila Česká botanická společnost (dokument byl v únoru 2006 předán Evropské komisi). Je třeba doplnit zhodnocení vlivu záměru i na tyto lokality. str. 3 z 7

4 V textové části Oznámení je uvedeno na straně 32 a 106, že stavba není v kolizi s lokálními prvky územního systému ekologické stability (ÚSES). Z vyjádření Stavebního úřadu Odolena Voda č. j. 6358/08-Sú/W ze dne však vyplývá, že stavba světelného zabezpečovacího zařízení PS09-SZZ je v kolizi s lokálním biokoridorem LBK 18, zaneseným v ÚPn obce Klíčany. S ohledem na tuto skutečnost je nutno do dokumentace zapracovat posouzení na tuto část skladebnéno prvku ÚSES. Požadavek: Žádáme doplnění pasáže Kap. C a výčet opatření, jež budou provedena pro dosažení minimalizace negativních vlivů na záměrem dotčené území. KAP. D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1) Studie nezohledňuje zvýšenou koncentraci osob, popř. zboží, na letišti a v jeho okolí kde tím budou zvýšena bezpečnostní rizika a vyvolány nároky na ochranu osob a majetku v okolí letiště (šíření infekcí, nákaz, vandalismus, terorismus,...). Požadavek: Rozšířit studii o řešení bezpečnostní situace na letišti a v okolních obcích. 2) S odvoláním na to, že to předpis nevyžaduje, chybí ve studii hodnocení příspěvku k imisní zátěži vlivem leteckých motorů předpokládaného leteckého provozu. Požadavek: Rozšířit studii o vliv činnosti leteckých motorů na imisní zátěž území v převládajících směrech větru. 3) Oznámení nepůsobí věrohodně uvedenými údaji hlukového zatížení okolí letiště. Ve studii není jednoznačně uveden model, který byl ke zpracování použit, je v ní pouze zmínka o modelu CANDA a INM, které jsou používány ve státech EU. Podle vyjádření renomovaného odborníka na letecký hluk Ing. Josefa Drahoty z firmy JDS Životní prostředí sekce hluku, se nejistota výpočtu může lišit od skutečnosti řádově o 10 db. Vzhledem k tomu se může zcela změnit rozsah nadlimitních zón přesahující nejvýše přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku L Aeq,D = 60 db a L Aeq,N = 50 db. Rovněž není podle předložené studie možné ze stejného důvodu garantovat rozsah tzv. výstražného pásma (55 59,9 db) na území města Odolena Voda. Požadavek: Žádáme uvést jednoznačně model, který je ke zpracování hlukové studie použit, včetně konkrétních typů letounů a pro konkrétní letové postupy pro přílety a odlety tak, aby jejich plánované trasy nevedly přes obydlená území. 4) Předložená studie nepočítá s kumulací nově vzniklého zdroje leteckého hluku se stávajícím hlukem z provozu letounů při sestupu na Letiště Praha spolu s hlukem silniční dopravy, případně s dalšími průmyslovými zdroji hluku. str. 4 z 7

5 Požadavek: Doplnit studii hlukové zátěže o efekt kumulace letových hluků, hluku ze silniční dopravy a průmyslových hluků pro území města Odolena Voda. 5) Oznámení nepočítá s jednoznačnou podmínkou realizace záměru trvale monitorovat hluk na nejvíce hlukově exponovaných obydlených územích. Požadavek: Doplnit do studie podmínku trvalého monitorování hluku v exponovaných územích města Odolena Voda. 6) V posouzení EIA je řečeno, že v době přestavby letiště dojde k prokazatelným překročením hluku. Zpracovatel oznámení píše, e se jedná o nutné zlo, které je časově omezeno a občané ho musí přetrpět. Požadavek: Je třeba detailněji rozvést fází výstavby, která je stanovena minimálně na 1 rok a provést výčet opatření, která budou ze strany realizátora projektu provedena k zajištění co největší eliminace nežádoucích vlivů. 7) V kapitole odpadní vody v připomínkovaném dokumentu není jednoznačně stanoveno, jestli jsou odpadní vody ze S a SZ areálu svedeny do Postřižínského potoka přes odlučovač ropných látek (ORL). Dále se v této kapitole hovoří v zimním období o jímání odpadní vody kontaminované odmrazovacím roztokem. V letním období bude tato jímka průtočně vypouštěna do recipientu Požadavek: Pokud ORL není instalován, žádáme o jeho instalaci v rámci záměru. Z pohledu platné legislativy není možné, aby jímka kontaminovaná chemickými látkami byla částečně vyvážena a částečně vypouštěna do recipientu s prokazatelným louhováním vodám závadných látek. Požadujeme, aby provozovatel doplnil tato rčení a případně upustil od nezákonného vypouštění do recipientu. 8) Předběžné posouzení Analýzy rizik záměru Letiště Vodochody není v souladu s platným zákonem č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a vyhláškou č. 256/2006 Sb., která stanoví přesnou strukturu. Oznámení nepočítá s rizikem možného pádu letounu v blízkosti letiště a především v oblasti skladu kapalných plynů České rafinerské a.s. v prostoru blízkosti velkého okruhu letiště, jehož destrukční účinky by zasáhly ze značné časti i město Odolenu Vodu. Požadavek: Zhodnotit únosnost rizika spojeného s lety po okruhu v blízkosti skladu kapalných plynů České rafinérské a.s. a přijmout omezující podmínky, vylučující tuto hrozbu. Požadujeme zpracovat Analýzu a hodnocení rizik v souladu s vyhláškou č. 256/2006 Sb. Žádáme rovněž objasnit, resp. upřesnit údaje uváděné v tzv. Předběžné analýzy rizik : 1) Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek/přípravků nejsou v souladu s Nařízením ES č.1907/2006 REACH. Dodavatel objednaných chemických látek se vystavuje nebezpečí udělení pokuty. Údaje uváděné v bezpečnostních listech nesouhlasí s Předběžnou analýzou rizik klasifikace látek hořlavé, vysoce hořlavé atd. str. 5 z 7

6 2) Nejsou zcela jasná množství používaných chemických látek (surovin): Na straně 11 se uvádí stávající kapacita JET A 400 m 3 (zásoba na 5 6 dnů). Na straně 44 se uvádí zásoba na 105 tun! Co platí? Ve které společnosti budou umístěny? 3) Proč jsou v Předběžné analýze rizik uváděny galvanické lázně, frézování (patří do a.s. AERO Vodochody)? Jak to souvisí provozem letiště? Je zde nebezpečí synergického efektu? Dále trváme, aby v Analýze rizik záměru Letiště Vodochody bylo dopracováno následující: Odhadnout a vyčíslit, jaká je pravděpodobnost pádu letadla do obydlené plochy v okolí letiště Vodochody, tj. jak často se může stát (kolikrát/rok), že letadlo spadne na obydlenou oblast v okolí letiště Vodochody. Brát přitom v úvahu různé faktory ovlivňující pád letadla do obydlené plochy, např. do jaké míry mohou piloti ovlivnit pád letadla mimo obydlenou oblast v okolí letiště Vodochody. Brát přitom v úvahu směry příletu, odletu a tzv. malý a velký okruh. a) Odhadnout a vyčíslit, jak velká bude plocha zasažená pádem letadla. b) Odhadnout a vyčíslit, kolik průměrně zahyne osob na zemi při pádu letadla na obydlenou oblast v okolí letiště Vodochody v případech přistávacího a vzletového manévru nebo při pádu z tzv. malého a velkého okruhu. Do těchto obětí nepočítat osoby v letadle. c) Odhadnout, jaká je míra společenského rizika, tzn. vyčíslit kombinaci pravděpodobnosti (pád letadla do obydlené oblasti za rok) a následků (úmrtí osob na zemi v obydlené oblasti při pádu letadla). Vyčíslení míry společenského rizika provést jako počet možných úmrtí za rok. d) Odhadnout další míru rizika, tzn. vyčíslit kombinaci pravděpodobnosti (pád letadla do obydlené oblasti za rok) a následků (zranění osob, ztrát na hospodářských zvířatech, ztrát na životním prostředí a ztrát na majetku). Vyčíslení míry rizika provést v Kč za rok, tj. vyčíslit v Kč jednak zranění těžká, střední, lehká jednak všechny ztráty (škody) za rok. U škod na hospodářských zvířatech a majetku vycházet z jejich tržních cen, u škod na životním prostředí např. odhadnout náklady na znovuobnovení původní situace po pádu letadla. e) Z předchozího vyčíslení míry společenského rizika odhadnout možnou přijatelnost takto stanovené míry společenského rizika pro společnost jako celek. Přitom brát v úvahu co možná nejvíce přínosů (např. vznik nových pracovních míst, ) a záporů (např. zhoršení životního prostředí, ) jednak realizace, jednak nerealizace záměru Letiště Vodochody. Nápomocna při tom mohou být kritéria pro závažnou havárii z Přílohy č. 3 k zákonu č. 59/2006 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) nebo tzv. holandská kritéria uvedená např. v příručce: Christian Kirchsteiger: Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive na str f) Odhadnout následky (počet obětí, škody v Kč) nejhorší možné havárie spojené s pádem letadla v okolí letiště Vodochody. str. 6 z 7

7 g) Odhadnout možné domino efekty spojené s pádem letadla v okolí letiště Vodochody, zejména při pádu letadla do prostoru velkokapacitního skladu LPG (celkem 24 nadzemních tlakových zásobníků) nebo do areálu chemických výrob v Kralupech nad Vltavou. h) Je potřeba podrobněji popsat skladování leteckého paliva, i když bude skladováno na pozemcích Aera Vodochody. Rovněž je potřeba ve scénářích počítat s jeho množstvím. i) Tvrzení o akceptovatelnosti společenského rizika z posledního odstavce na str. 36 upravit podle zjištěných výsledků dodatečných analýz. j) Převzatý obrázek na str. 38 upravit podle originálu v analýze a hodnocení rizika (posunutí popisků) tak, aby odpovídal skutečnosti. k) Vysvětlit, jak byly odvozeny příp. odkud byly převzaty hodnoty iniciace kaluže a iniciace par ve stromech událostí na str. 60 a 61. l) V definicích základních pojmů chybí vysvětlení pro pojmy BLEVE, detonace. Město Odolena Voda neschvaluje podnikatelský záměr tak, jak je předložen v tomto oznámení a tímto se zároveň připojuje k Písemnému vyjádření k oznámení záměru EIA Letiště Vodochody Svazku obcí Dolní Povltaví ze dne , jehož je Město Odolena Voda členem a n a v r h u j e, aby orgán EIA poučil oznamovatele o možnosti vzít své oznámení zpět a ustoupit v zájmu ekonomické efektivity od pokračování náročné a nákladné procedury, jejímž výsledkem může být podle zákona pouze nesouhlasné výsledné stanovisko EIA. Pokud by se však touto cestou nešlo a projednávání záměru mělo pokračovat, pak pro tento případ jednoznačně a rozhodně požadujeme vypracování úplné a objektivní dokumentace záměru tak, aby byla projednatelná podle zákona. Předložené oznámení v žádném případě nelze považovat za dokumentaci podle přílohy 4 zákona. Dokumentaci je nutno zpracovat pro varianty základní podle ÚP VÚC a maximalistickou, vždy s přímým napojením na D 8. Eva Odehnalová, starostka str. 7 z 7

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009

Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Zaječická 836, 184 00 Praha 8 IČ: 26984199, DIČ: CZ26984199. Praha, 8.12.2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Ing. Jitka Cvetlerová ředitelka Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Občanské sdružení Nad Drahaňským údolím Praha, 8.12.2009 Věc: Připomínky ke Konceptu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 7. 8. 2014 Č.j.: 54015/ENV/14 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č. 100/2001

Více

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb

Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Dokumentace záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ZEVO - Závod na energetické využití odpadu Cheb 1 Dokumentace záměru dle zákona 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru

z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru V Y P O Ř Á D Á N Í P Ř I P O M Í N E K z obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání v rámci posuzování vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo

Více

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO

SZn. S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911. ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO , HLAVNí MESTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTRED( Váš dopis zn. SZn. Vyrizujeninka S-MHMP-SOO041/2009/00PNI/EIA/640-2/Lin Bc. Unda/S911 Datum 30.10.2009 ZÁVER ZJIŠTOV AcíHO RíZENí

Více

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-1117603/2014/OZP/VI/EIA/937-4a/Lin Bc. Linda / 236005911 16.02.2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 27. 1. 2014 Č.j.: 1609/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. v ; v, MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10- VRŠOVICE, Vršovická 65 '"lv.. ~ V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.

SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SZn. Vyřizuje/telefon/e-mail Datum S-MHMP-1689030/2014/OZP/VI/EIA/951-2/Pos Ing. Pospíšilová / 236004439 05.02.2015 simona.pospisilova@praha.eu

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 27. 03. 2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 166460/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 166460/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU

1) Zdůvodnění stavby a jejího umístění se opírá o lživé údaje, je v rozporu s předpisy EU Magistrát hl. m. Prahy odbor stavební Ing. Ivana Souralová - ředitelka odb. stavebního Jungmannova 35 111 21 Praha 1 V Praze 10.3.2008 Věc: Námitky účastníka řízení na základě 85 odst. 1 b) a odst. 2 písm.

Více