Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60."

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/ Preambule Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení podle podmínek stanovených zadavatelem. Vzhledem k tomu, že zadavatel zakázky není veřejným zadavatelem ve smyslu zákona 137/2006 O veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon), nejedná se o zadávací řízení podle Zákona. Zakázka nebude zadána podle Zákona, ale ve vlastním zadávacím řízení podle podmínek stanovených Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost, poskytovatele dotace. Všechny podmínky jsou podrobně uvedeny v Metodickém pokynu OPLZZ, ič MAD 99. Zákon je pro zadání použit pouze jako metodická podpora pro proces zadávacího řízení. Pokud v zadávací dokumentaci a v přílohách k zadávací dokumentaci jsou odkazy na znění Zákona, vyžaduje zadavatel doložení dokumentů s obsahem, podmínkami a v rozsahu stanoveném Zákonem a uchazeč je povinen ve své nabídce tyto podmínky respektovat. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel Název: EUROTEC, k.s. Sídlo zadavatele: Zámecká 725, Uherský Ostroh Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Věra Konečná IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele Jméno: Hana Ondrášová Telefon:

2 Kontaktní osoba poskytne na vyžádání doplňující informace k této zadávací dokumentaci. Požadavek na doplňující informace musí být formulován formou u či zaslán poštou na adresu zadavatele k rukám paní Hany Ondrášové. Zadavatel odpoví na dotazy nejpozději 2 dny po obdržení dotazu. Zadavatel nemusí zodpovědět na dotazy položené 2 dny před uplynutím lhůty k podávání nabídek. Lhůta a místo pro podávání nabídek Lhůta: v hodin Místo: EUROTEC, k.s.,zámecká 725, Uherský Ostroh Předmět zakázky Předmětem zakázky je poskytnutí vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je posílení specifických dovedností pracovníků na specializovaných pracovištích (automatizace, funkční sestavy - elektrické komponenty motorů, konfekce kabelů, montáž, tištěné spoje), včetně moderních metod rotace pracovníků, dále zvýšení efektivity výroby prostřednictvím posílení znalostí a dovedností zaměstnanců na speciálně vyvinutých výrobních linkách. Vzdělávací aktivity budou rozloženy do těchto kurzů: Kurz 1 - Nastavení postupů pro funkční sestavy, Kurz 2 - Zvýšení plynulosti výroby zavedením vizualizačních nástrojů pro nové technologické a ergonomické uspořádání provozů, Kurz 3 - Autonomní údržba výrobních linek a mechatronických sestav, Kurz 4 - Zvýšení plynulosti výroby zavedením rotace práce, Kurz 5 - Vyškolení interních lektorů. Specifikace požadovaných vzdělávacích kurzů je uvedená v Příloze 1 této zadávací dokumentace, kde jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých kurzech. Součástí požadovaného plnění je zpracování závěrečné evaluační zprávy k realizaci vzdělávacích aktivit. Zpráva podrobně vyhodnotí přínosy dílčích kurzů i projektu jako celku pro účastníky a pro zefektivnění výrobních procesů. Součástí zprávy musí být seznam doporučení k dalším vzdělávacím aktivitám. Součástí předmětu zakázky je také zřízení elektronické knihovny studijních materiálů v prostředí LMS (leasing management systém) s výukovými podporami e-learning. V knihovně budou k dispozici praktické ukázky z konkrétních výrobních linek, výukové podpory pro distanční vzdělávání a další materiály pro studium poskytované dodavatelem. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče Uchazeč doloží v rámci kapitoly Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče níže uvedené doklady.

3 - výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán (ne starší 90 dnů)- originál nebo úředně ověřená kopie - Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci originál nebo úředně ověřená kopie - Doklady dle /2006 Sb., o veřejných zakázkách - údaje lze prokázat formou čestného prohlášení, vzor čestného prohlášení je uveden jako Příloha 2 této dokumentace, originál nebo úředně ověřená kopie - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti firmy za škodu v minimální výši Kč - originál nebo úředně ověřená kopie - Platná verze certifikátu ISO 9001 originál nebo úředně ověřená kopie - Strukturu lektorského týmu uchazeč doloží seznam lektorů, kteří se budou podílet na realizaci zakázky, dále uvede životopisy lektorů a jejich referenční zakázky. Minimální požadavky na kvalifikaci lektorského týmu: Požadavky na odborného vedoucího a koordninátora zakázky: o ukončené vysokoškolské vzdělání o praxe v oblasti vzdělávání a odborného poradenství, relevantní k předmětu zakázky min. 5 let o předchozí účast v řízení projektů financovaných ze zdrojů EU Požadavky na odborné lektory vzdělávacích kurzů a vedoucí praktik: o ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru relevantním k předmětu zakázky o praxe v odborné činnosti min. 5 let o specializace na požadovaná témata vzdělávacích programů o absolvované prohlubující vzdělávání (výcviky, odborná školení ) - Referenční list - uchazeč doloží minimálně 3 relevantní reference k zakázkám realizovaným v posledních 3 letech v oblasti předmětu nabídky. Výše každé z referencí musí činit minimálně Kč bez DPH a minimálně 2 reference musí být na dodávku v rámci projektu spolufinancovaného z ESF. Uchazeč ke každé referenci uvede: název zakázky, u zakázek v rámci ESF projektů registrační číslo projektu, jméno klienta a jeho kontaktní osobu pro možnost ověření reference (včetně telefonního čísla), rok realizace, popis dodávaného plnění, objem zakázky v Kč bez DPH

4 Požadavky na zpracování nabídkové ceny Maximální přípustná hodnota zakázky je stanovena na Kč bez DPH. Níže uvedená tabulka specifikuje maximální možnou cenu realizace jednotlivých kurzů a maximální cenu zřízení elektronické knihovny studijních materiálů. Kurz 1 - Nastavení postupů pro funkční sestavy Kurz 2 - Zvýšení plynulosti výroby zavedením vizualizačních nástrojů pro nové technologické a ergonomické uspořádání provozů Kurz 3 - Autonomní údržba výrobních linek a mechatronických sestav Kurz 4 - Zvýšení plynulosti výroby zavedením rotace práce Kurz 5 Vyškolení interních lektorů (specifická část -3 dny) Kurz 5 Vyškolení interních lektorů (obecná část - didaktika pro interní lektory 1 den) Zřízení elektronické knihovny studijních materiálů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nabídková cena bude uvedena v rámci stejnojmenné kapitoly nabídky Kč v následujícím členění: bez DPH, výše DPH, celková částku včetně DPH. Uchazeč uvede rovněž nabídkovou cenu u každého jednotlivého kurzu a to bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady na přípravu, realizaci a organizaci vzdělávacích aktivit (tj. včetně vzdělávacích materiálů a pomůcek, zpracování případných metodik, vyhodnocení kurzů, certifikáty pro účastníky, cestovného a mzdy lektorů atd.), zpracování závěrečné evaluační zprávy a zřízení elektronické knihovny studijních materiálů. Lhůta a místo dodání plnění Termín realizace zakázky je stanoven na duben prosinec Konkrétní harmonogram plnění bude s vybraným dodavatelem dohodnut před podpisem smlouvy. Místo dodání plnění bude na adrese Zámecká 725, Uherský Ostroh. Požadavky na strukturu nabídek Nabídky musí být předloženy v této struktuře: - Průvodní list nabídky list bude obsahovat tyto informace: název zakázky, registrační číslo projektu, název uchazeče, jeho sídlo, IČ, DIČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, jméno kontaktní osoby ve věci zakázky (včetně kontaktní adresy, ové adresy a telefonního čísla). Průvodní list musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

5 - Obsah nabídky - Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče - Návrh smlouvy na provedení všech služeb a činností, jež jsou předmětem zakázky. Součástí smlouvy bude zejména: o Kompletní popis nabízeného plnění uchazeč v rámci této kapitoly rozvede zejména o návrh obsahu a struktury vzdělávacích kurzů, užité metody vzdělávání, návrh školících materiálů a výukových pomůcek, způsoby práce dodavatele s elektronickou knihovnou studijních materiálů, návrh spolupráce a komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem; návrh průběžného monitoringu vzdělávacích aktivit a metoda jejich závěrečného vyhodnocení, způsob zapojení účastníků kurzů do evaluace vzdělávacích aktivit (např. dotazníky) a předběžný návrh formy a rozsahu zpracování závěrečné evaluační zprávy. o Nabídková cena o Přílohy (pokud uchazeč nějaké dokládá) o Smlouva bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče způsobem stanoveným zápisem v obchodním rejstříku Požadavky na formu předkládaných nabídek Nabídky lze předložit pouze na komplexní řešení celé zakázky, tzn. nelze předložit nabídku na realizaci části požadovaného plnění. Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Nabídky musí být podány/napsány v českém jazyce. Nabídky je možné předkládat pouze v písemné formě, a to ve 2 vyhotoveních (originál a kopie). Na titulním listu vyhotovení bude viditelně uvedeno, zda se jedná o originál nebo kopii. Originál nabídky musí obsahovat originály nebo úředně ověřené kopie všech požadovaných dokládaných dokladů/dokumentů. Kopie může obsahovat prosté kopie těchto dokladů/dokumentů. V případě rozporů mezi oběma verzemi nabídky, bude za směrodatný a zavazující považován originál. Nabídky musí být podepsána osobou oprávněnou jednat uchazečem. Stránky nabídky musí být k sobě pevně spojeny tak, aby nebylo možné vyjmutí jednotlivých listů, rozložení vazby či jiné poškození nabídky. Stránky nabídky musí být očíslovány průběžnou číselnou řadou, přičemž první stránkou bude titulní stránka nabídky. Číslovány musí být také doložené doklady. Výjimku z povinnosti číslování představují pouze listy, které nenesou žádný text (např. barevné rozlišovací papíry). Nabídka musí být doručena na místo pro podávání nabídek v důkladně uzavřené obálce, na které bude uvedena adresa odesilatele (uchazeče), adresa příjemce (zadavatele), název zakázky, registrační číslo projektu a text Neotvírat výběrové řízení. Nabídky mohou být zadavateli doručeny osobně nebo poštou (pro splnění lhůty k podávání nabídek pak není určující čas jejího odeslání, ale čas přijetí nabídky zadavatelem).

6 Hodnocení předložených nabídek Předložené nabídky budou zadavatelem hodnoceny dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (verze 1.3.) Zadavatel bude hodnotit nabídky dle těchto 3 hodnotících kritérií: Nabídková cena (váha 30 %), Kvalita nabízených služeb (váha 50 %), Návrh monitoringu a hodnocení vzdělávacích aktivit (20 %). NABÍDKOVÁ CENA (váha 30 %) - v rámci kritéria bude hodnocená celková nabízená cena bez DPH. Pro hodnocení bude užit níže uvedený vzorec. nejvýhodnější nabídka (tzn. nabídka s nejnižší cenou) 100 x x váha kriteria 0,3 cena hodnocené nabídky KVALITA NABÍZENÝCH SLUŽEB (váha 50 %) v rámci kritéria budou hodnoceny zejména tyto skutečnosti: návrh obsahu a struktury vzdělávacích kurzů, užité metody vzdělávání, návrh školících materiálů a výukových pomůcek, způsoby práce dodavatele s elektronickou knihovnou studijních materiálů, návrh spolupráce a komunikace mezi dodavatelem a zadavatelem. Pro hodnocení nabídek bude vytvořená bodová stupnice 1 až 100 bodů, bodová škála bodů bude rozdělena podle počtu vhodných nabídek - například: při získání pěti vhodných nabídek získá každá z nich počet bodů podle Kvality nabízených služeb: 1. místo = 100 bodů (nejvyšší kvalita nabízených služeb), 2. místo = 80 bodů, 3. místo = 60 bodů, 4. místo = 40 bodů, 5. místo = 20 bodů (nejnižší kvalita nabízených služeb). Udělené body budou násobeny koeficientem váhy kriteria dle vzorce počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria 0,5. NÁVRH MONITORINGU A HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (váha 20 %) v rámci kritéria budou hodnoceny zejména tyto skutečnosti: návrh průběžného monitoringu vzdělávacích aktivit a metoda jejich závěrečného vyhodnocení, způsob zapojení účastníků kurzů do evaluace vzdělávacích aktivit (např. dotazníky) a předběžný návrh formy a rozsahu zpracování závěrečné evaluační zprávy. Pro hodnocení nabídek bude vytvořená bodová stupnice 1 až 100 bodů, bodová škála bodů bude rozdělena podle počtu vhodných nabídek - například: při získání pěti vhodných nabídek získá každá z nich počet bodů podle NÁVRHU MONITORINGU A HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT: 1. místo = 100 bodů (nejvhodnější návrh), 2. místo = 80 bodů, 3. místo = 60 bodů, 4. místo = 40 bodů, 5. místo = 20 bodů (nejméně vhodný návrh). Udělené body budou násobeny koeficientem váhy kriteria dle vzorce počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria 0,2. Body získané za všechna hodnotící kritéria budou u každé nabídky sečteny. Nabídka, která takto získá nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou.

7 Závěrečná ustanovení k výběrovému řízení Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 137/2006 Sb. Zadavatel uzavře s vybraným uchazečem písemnou smlouvou o realizaci zakázky. Vybraný dodavatel se ve smlouvě zaváže, že: umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vybraný dodavatel bude v průběhu realizace zakázky dodržovat pokyny Manuálu pro publicitu OP LZZ (tj. Loga ESF, EU a OP LZZ a prohlášení Podporujeme Vaši budoucnost ). V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení plnění dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení plnění na dobu jinou, maximálně o 6 měsíců později bez možnosti zvýšení ceny ze strany zhotovitele. Termín zahájení je podmíněn podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace. Bez tohoto úkonu nebude plnění zahájeno. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě vzniku nepředpokládaných problémů při zajištění financování zakázky bez jakékoli náhrady dodavateli za ještě neprovedené služby. Pokud dodavatel způsobí svou činností při realizaci služeb odebrání dotace zadavateli zakázky (objednateli), bude toto považováno za škodu způsobenou zadavateli zakázky (objednateli), a dodavatel se zavazuje k plné náhradě celé takto vzniklé škody. Zadavatel je v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ oprávněn zadávací řízení zrušit. Předložené nabídky nebudou uchazečům navráceny. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. Přílohy zadávací dokumentace Příloha 1: Specifikace požadovaného plnění Příloha 2: Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků dle 53 zákona o veřejných zakázkách Datum, razítko a podpis st. zástupce:

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více