Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k výběrovému řízení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/ Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy IN TIME SPEDICE IN TIME SPEDICE, spol. s r.o. Sídlo zadavatele: Pobřežní 18/16, Praha 8 IČ/DIČ: / CZ Kontaktní osoba: Ing. Pihrt Miroslav Osoba oprávněna jednat jménem zadavatele: Ing. Pihrt Marek Druh zakázky: služba Předmět zakázky Vzděláváním chce firma přispět ke zkvalitnění úrovně řídící práce manažerů s cílem etablovat společnost ve skupině 10 nejvýznamnějších firem v segmentu kurýrních služeb a umožnit tak zaměstnancům zvýšení jejich kvalifikace i speciálních dovedností. Oblasti vzdělávání: a) Školení manažerské dovednosti Z důvodů potřeby zavedení nových inovativních výrobních postupů, potřebuje zadavatel proškolit střední a top management v následujících oblastech: 1/6

2 AKTIVITA SPECIFIKACE AKTIVITY DÉLKA AKTIVITY POČET ÚČATNÍKŮ Projektové řízení I. 1 dny 4 Projektové řízení II. 1 dny 4 Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce I. Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce II. Feedback & Coaching I. 1 den 3 Feedback & Coaching II. 1 den 3 Efektivní manager I. Efektivní manager II. Vývojové centrum pro zvyšování potenciálu zaměstnanců I. Manažerské dovednosti Vývojové centrum pro zvyšování potenciálu zaměstnanců II. Tvorba pracovního týmu se zaměřením na řízení projektu a změn ve firmě 1 dny 4 na úrovni středního managementu I. Tvorba pracovního týmu se zaměřením na řízení projektu a změn ve firmě 1 dny 4 na úrovni středního managementu II. Změnový management I. 1 dny 6 Změnový management II. 1 dny 6 Marketing a obchod I. 1 dny 2 Marketing a obchod II. Základy finančního řízení a controlling I. Základy finančního řízení a controlling II. 1 dny 2 1 dny 2 1 dny 2 Získané informace zaměstnanci využijí při řízení firmy, školení budou zakončena certifikátem. b) Školení IT dovedností 2/6

3 V rámci této klíčové aktivity, která bude probíhat formou jednodenních veřejných kurzů, budou proškoleny účastníci v programech: AKTIVITA SPECIFIKACE AKTIVITY POČET ÚČATNÍKŮ Školení IT dovednosti Word základy a mírně pokročilí 6 Word pokročilí 6 Excel pokročilí 7 Power Point 7 Access pro začátečníky 7 Access pro pokročilé 7 Školení bude zaměřeno na znalosti využitelné v každodenní praxi a zakončeno certifikátem. c) Kurz angličtiny pro začátečníky Kurz bude určen pro vybranou skupinu 6 pracovníků, která je z 80% nucena komunikovat s klienty v anglickém jazyce, zaměstnanci tedy potřebují základní znalosti jazyka, aby byli schopni vyřídit ovou, případně telefonickou komunikaci. Školení bude zaměřeno na znalosti využitelné v každodenní praxi a zakončeno certifikátem, předpokládaný rozsah je dvakrát dvě hodiny týdně, výuka bude probíhat 84 týdnů. Celkem je naplánováno 336 školících hodin. d) Kurz angličtiny pro pokročilé Tato klíčová aktivita bude určena pro skupinu 6 osob středního a vyššího managementu, která se při obchodních jednáních setkává se zahraniční klientelou. Kurzy budou zaměřeny na obecné znalosti, potřebné například k projednání smluv i odborné znalosti, tzn. logistiku, dopravu a celní záležitosti. Školení bude zaměřeno na znalosti využitelné v každodenní praxi a zakončeno certifikátem, předpokládaný rozsah je dvakrát dvě hodiny týdně a bude probíhat 84 týdnů. Celkem je naplánováno 336 školících hodin. Předpokládaná cena zakázky Předpokládaná cena za všechny uvedené zakázky je Kč bez DPH. Cena v nabídce bude rozpracována pro jednotlivé aktivity a uvedena bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena je definována jako maximálně přípustná, nebude se tedy v průběhu realizace měnit. 3/6

4 Místo a lhůta plnění Místo plnění: Středočeský kraj. Bližší místa budou upřesněna po dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem vzdělávání. Lhůta plnění: březen 2011 listopad 2012 Podání nabídek Termín pro podání nabídek: do 14:00 hod. Místo pro podání nabídek: Logistický areál NorthPoint D8, Hala DC02 Ke Zdibisku 613, Zdiby Hodnotící kritéria Nabídková cena bez DPH váha 40 % Kvalita a rozsah nabídky váha 25 % (v rámci tohoto kritéria bude kladen důraz na formu zpracování vzdělávacího programu s vazbou na organizaci realizace zakázky, zapojení technického vybavení, zapojení zpětné vazby) Metody vzdělávání váha 25 % (tzn. typy metod, atraktivnost, využití moderních metod, aplikovatelnost do praxe) Studijní materiály váha 10 % a) Pro hodnocení číselných kritérií bude využit vzorec: 100 x nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena (hodnota) x váha vyjádřená v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky b) Pro hodnocení subjektivních kritérií bude využit následující vzorec: 100 x (1/pořadí nabídky) x váha v % Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč v rozsahu, jak je stanovuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění k datu vyhlášení výběrového řízení, ustanovením paragrafu 53. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále či úředně ověřené kopii a nesmí být k poslednímu dni, kde kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 4/6

5 kalendářních dnů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je-li doklad podepsán zmocněncem, doloží dodavatel originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, které byla zmocněnci pro tento případ udělena. Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: o výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii; výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů, o kopii oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (předmět podnikání zaměřen na vzdělávání, školení, pořádání kurzů apod.). Další předpoklady o pojistnou smlouvu (stačí prostá kopie) z odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to v min. výši odpovídající částce 1 mil. Kč, o dodavatel předloží minimálně 3 referenční dopisy, které dokazují zkušenosti s projekty nad 1 mil. Kč, o dodavatel jako součást nabídky doloží kopie dokladů o odborné kvalifikaci minimálně 5 lektorů, kteří budou odborně zabezpečovat vzdělávací kurzy zakázky; těmito doklady se rozumí profesní CV lektorů; lektoři musí mít více než 5 let praxe ve vzdělávání. Požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude zpracována v českém jazyce Nabídka bude předložena na celek. Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Nabídka bude doručena v jednom originále a jedné kopii, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Náležitosti nabídky: - Titulní strana označení zakázky, obchodní jméno, datum vyhotovení - Obsah - Doklady k prokázání kvalifikace - Specifikace nabízených služeb - Cenová nabídka - Návrh smlouvy - Další dokumenty (vzorová skripta) Nabídku je možné předložit poštou anebo osobně v zapečetěné obálce označené nápisem Neotvírat a názvem zakázky s uvedením kontaktní adresy uchazeče. Další podmínky a ujednání Uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 5/6

6 danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty). V rámci této zadávací dokumentace se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Řídí se metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. Podmínky a práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení před podpisem smlouvy, změnit, či upřesnit zadávací podmínky. Před výběrem nejvhodnější nabídky má možnost ověřit si informace uvedené uchazečem. Dodavatel musí respektovat povinnosti dle Manuálu pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku v souladu s těmito pravidly. Závěrečná ustanovení Neúplné nabídky, které nebudou obsahovat veškeré náležitosti uvedené v této zadávací dokumentaci, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny. Dotazy k výběrovému řízení lze podávat pouze na ovou adresu kontaktní osoby. Odpovědi budou zveřejněny na stránkách V Praze dne podpis 6/6

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více