Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, Roztoky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní druţina 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy: Adresa školy: Základní škola Roztoky, okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky Mgr. Alena Gabaľová, Jméno ředitele: Kontakty: telefon ; mobilní telefon IČO: IZO - ZŠ: Koordinátor tvorby ŠVP: Marie Bartulíková, (pro II. st. ZŠ) Mgr. Dita Blechová, (pro I. st. ZŠ) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Městský úřad Roztoky Adresa zřizovatele: 5. května 2, Roztoky Kontakty: telefon Platnost dokumentu Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: 2

3 2.Charakteristika školy a školní druţiny 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Roztoky je jedinou základní školou ve městě. Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku Současná budova funguje od roku Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 400 dětem v postupném ročníku. Všechny třídy jsou všeobecné. Základní škola Roztoky má tři budovy. Budovy jsou umístěny v klidných a pro děti vhodných lokalitách města. Jednotlivá oddělení druţiny jsou umístěna v budově Roztoky, nad školní jídelnou a v budově Ţalov Materiální a prostorové vybavení školy Výuka probíhá v 32 učebnách, z nichţ některé jsou odborné (stav k PC učebny (z toho jedna v budově Ţalov), uč. přírodopisu, dějepisu, fyziky, chemie, zeměpisu, učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, dílna, cvičná kuchyňka). Některé z nich jsou vyuţívány jako kmenové učebny. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v několika dalších třídách nechybí televize, videorekordéry a přehrávače dvd. Škola disponuje i prostory pro mimoškolní aktivity, a to školní knihovnou a fitness centrem. Součástí menší budovy v Ţalově je tělocvična. Jiné sportovní zázemí škola nemá, pro výuku Tv je vyuţívána sokolovna města Roztoky. Školní druţina vyuţívá pro svoji činnost 7 heren. Hlavní budovu školy obklopuje školní pozemek vyuţívaný pro pracovní činnosti a volnočasové aktivity školní druţiny. U budovy na Ţalově je vhodně upravené dětské hřiště, které je školní druţinou často navštěvováno. V jedné z místností školní druţiny v Ţalově je interaktivní tabule. Některá oddělení jsou vybavena dvd přehrávačem, videem, televizí a přehrávačem cd. Dvě oddělení školní druţiny mají i počítače s nahranými výukovými programy Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Všechny třídy školy jsou všeobecně zaměřené. Tento stav vychází z toho, ţe škola je jediná ve městě a musí zajistit všeobecné vzdělání všem dětem. Zaměření nastává ve volitelných předmětech na II. stupni základní školy. Škola nabízí mnoho zájmových krouţků, kde mohou ţáci uplatnit své schopnosti. Pedagogický sbor tvoří 32 pedagogických pracovníků, na škole pracuje i asistent pedagoga a speciální pedagog. Ve školní druţině pracuje sedm vychovatelek. Odborný růst pedagogických pracovníků je zajištěn v rámci dalšího vzdělávání. 3

4 2.4. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Od roku 2006 byla škola zapojena do tříletého mezinárodního projektu EU Comenius společně se školami z Belgie, Norska a Slovinska. Projekt byl zaměřen na hodnocení ţáků a ukončen v roce Z minulých let přetrvávají vztahy se školou v polské Skawině. V roce 2009 probíhá ve škole projekt Aktivitou ke zdravému ţivotnímu stylu. Během školního roku je realizováno několik rozličně tematicky zaměřených projektů. Školní druţina se aktivně zapojuje do probíhajících projektů Spolupráce s rodiči ţáků, ŠR, PPP Ve škole pracuje Školská rada, zaloţená v roce Její práce je aktivní. V kaţdém volebním období je vţdy zastoupena jedna vychovatelka. S Pedagogicko-psychologickou poradnou škola velmi úzce spolupracuje. Dochází k pravidelnému diagnostikování ţáků, především u ţáků s vývojovými poruchami učení a chování a jejich integrací, dále i k profesnímu testování ţáků 9. tříd, besedám na daná témata. Škola pravidelně provádí dotazníková šetření, ve kterých zjišťuje názory rodičů na výuku, klima školy a hodnocení ţáků. Kaţdým rokem je vydáván informační leták, kterým se škola prezentuje při dnech otevřených dveří a zápisu ţáků do školy. Během dne otevřených dveří mohou rodiče navštívit i prostory školní druţiny Charakteristika školní druţiny Školní druţina je velice důleţitým partnerem rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a pomáhá předcházet negativním sociálním jevům. Svou činností rozvíjí a posiluje klíčové kompetence. Se ţáky s SPU je pracováno na základě jejich potřeb. Ţáci v druţině pobývají 3 aţ 4 hodiny, někteří i déle, proto je snahou vychovatelek, aby nabídka aktivit byla co nejširší a nejrozmanitější. V průběhu roku přizpůsobují poznávací, vzdělávací a výchovné činnosti ve vztahu k ročnímu období, tradicím a ţivotu ve městě. Děti mají přístup do školní knihovny (budova Roztoky) a mohou vyuţívat i školní tělocvičnu a počítačovou učebnu (budova Ţalov). Během celého školního roku kaţdý den chodí na procházky, školní zahradu anebo dětské hřiště. Také se účastní různých kulturních akci, divadlo, besedy, výlety aj. Při nepřízni počasí je vyuţíváno i video, dvd. 4

5 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svojí prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech ţáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola pro všechny. Školní druţina v rámci své činnosti navazuje na tento školní program Konkrétní cíle ve výchově a vzdělávání Hlavní cíl pro následující období do let 2012/2013 je zásadně ovlivněn přechodem ze stávávajících vzdělávacích programů na ŠVP a RVP ZV. Koncepční záměr školy respektuje koncepci vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, kterou si vytýčil stát a Středočeský kraj. Zároveň plně respektuje akční plán Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj České republiky ( ). Struktura vzdělávacích cílů se opírá o vzdělávací cíle vyplývající ze školského zákona. Školní druţina se zaměřuje na: 1. Klima bezpečné klima partnerský vztah zaloţený na vzájemné úctě a respektování pravidel prevence sociálně patologických jevů 2. Smysluplnost obsahu práce školní druţiny pečlivé zvaţování obsahu, rozsahu a způsobu práce pečlivý výběr prostředků, forem a metod 3. Spolupráce uvnitř i vně školy spolupráce 1. a 2. stupně, školní druţiny, školního klubu týmová práce učitelů a vychovatelů spolupráce jako jedna z výchovných a výukových metod spolupráce se zřizovatelem spolupráce s rodiči spolupráce s MŠ, ZUŠ, Městskou policií, hasiči, Středočeským muzeem, místní knihovnou apod. 5

6 4. Motivace snaha o vnitřní motivaci ţáků k úsilí o dosahování osobního maxima k rozvoji klíčových kompetencí ţáků snaha o vnitřní motivaci zaměstnanců školy 5. Moţnost výběru výběr jako metoda vedoucí k rozvoji kritického myšlení a vlastní odpovědnost 6. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti zvyšování názornosti vizualizace vzdělávání vyuţívání ICT v mimoškolních aktivitách komunikace do tvaru ţák ţák vychovatelka 7. Respekt k individuálním věkovým potřebám ţáků k osobnosti kaţdého ţáka ke specifiku zájmového vzdělání 3.3. Priority a cíle školní druţiny Cílem školní druţiny je: rozvíjet osobnost ţáka umoţnit setkávání s ostatními vrstevníky vytvářet inspirující, nestresující prostředí poskytnou regeneraci sil ţáků po vyučování naplňovat zájmy a očekávání ţáků i rodičů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované na praktické jednání podněcovat ţáky k tvořivému myšlení vést je k toleranci a ohleduplnosti vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání rozvíjet schopnost spolupracovat formovat ţivotní postoje nacházet nové vazby v souvztaţnosti mezi jiţ získanými poznatky z vyučování vést ke zdravému ţivotnímu stylu Z pohledu ţáka: ţák rozvíjí svou osobnost 6

7 ţák se setkává s ostatními vrstevníky ţák pěstuje pěkné vztahy chování ke spoluţákům i dospělým osobám ţák se seznamuje s různými pracovními technikami ţák rozvíjí zručnost, představivost a fantazii ţák dodrţuje hygienu práce ţák provádí sebeobsluţné činnosti ţák se učí samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti ţák poznává a chrání přírodu ţák přispívá k rozvoji tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování ţák se seznamuje s nebezpečnými situacemi ţák pěstuje estetické cítění a představivost a rozvíjí fantazii ţák se zajímá o hudbu, rozvíjí smysl pro rytmus ţák kultivuje vztah k uměleckým dílům četba na pokračování, písničky, tanec 3.4.Výchovné a vzdělávací strategie školní druţiny Hlavní společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: vychovatelky vyuţívají široké spektrum činností a ty střídají vychovatelky vytvářejí prostor pro aktivitu ţáků vychovatelky vedou ţáky ke schopnosti vyjádřit svůj názor vychovatelky rozvíjejí rétorické schopnosti ţáků vychovatelky rozvíjení tvořivé schopnosti ţáků vychovatelky dávají prostor pohybovým aktivitám dětí vychovatelky rozvíjí hudební nadání dětí druţina dává prostor projektům, exkurzím, výletům Klíčové kompetence Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole a během pobytu dětí ve školní druţině není konečná, ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Kompetence sociální a personální má rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých: - ţák respektuje společně dohodnutá pravidla chování - ţák zaujímá odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi dětmi - ţák se podílí na utváření příjemné atmosféry mezi blízkými osobami - ţák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Formy a metody práce: skupinová práce projektová metoda tvorba pravidel ŠD 7

8 výzdoba třídy, školy, čistota tříd, školy a okolí školy v přírodě individuální vzdělávací plány individualizace, integrace sebehodnocení a hodnocení Kompetence občanské mají připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti: ţák získává pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost ţák se zapojuje do kulturních a sportovních aktivit ve městě. Formy a metody práce: tvorba pravidel ŠD schránka důvěry spolupráce IZS, Městská policie třídění odpadů cvičení v přírodě návštěva kulturních představení, výstav, památek výlety výzdoba ŠD Kompetence pracovní pomáhají ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci: ţák bezpečně pouţívá nástroje, materiály a vybavení ţák dodrţuje vymezená pravidla ţák plní své povinnosti a závazky ţák dbá na ochranu svého zdraví i zdraví druhých a ochranu ţivotního prostřeí Formy a metody práce: besedy, exkurse řád ŠD péče o prostředí školy a okolí třídění odpadů práce s audiotechnikou, PC práce ve školní kuchyňce, zahradě výstavy Kompetence k učení umoţňuje ţákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoţivotní učení: - ţák pracuje s textem - ţák vyhledává informace v praktické činnosti - ţák realizuje vlastní nápady - ţák rozvíjí svoji tvořivost - ţák vyuţívá svých znalostí při hře Formy a metody práce: skupinová práce a práce ve dvojicích individuální práce 8

9 práce s informacemi projektová metoda sebehodnocení práce ve školní knihovně s odbornou literaturou práce na PC soutěţe besedy, exkurse poznávací výjezdy Kompetence komunikativní vede ţáky k všestranné a účinné komunikaci: - ţák rozvíjí všestrannou a účinnou komunikaci - ţák vhodně komunikuje se spoluţáky, učiteli, vychovateli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu - ţák objevuje vlastní názor a zároveň respektuje názor jiných - ţák rozvíjí schopnost vyjádřit se i schopnost naslouchat - ţák rozšiřuje svou slovní zásobu - ţák se uplatňuje v kolektivu Formy a metody práce: sebehodnocení a hodnocení hodnotící kruhy práce ve školní knihovně s odbornou literaturou, práce na PC prvky dramatické výchovy Kompetence k řešení problému podněcuje ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů: ţák rozvíjí tvořivé myšlení, logické uvaţování a hledá řešení problému ţák vyhledává informace vhodné k řešení problému ţák vyuţívá získaných dovedností a vědomostí k objevování různých variant řešení ţák připravuje různé aktivity pro spoluţáky Formy a metody práce: skupinová práce práce ve dvojicích individuální práce práce s informacemi problémové úlohy, logické úlohy myšlenkové mapy brainstorming úlohy rozvíjející tvořivost ţáků práce ve školní knihovně s odbornou literaturou práce na PC prvky dramatické výchovy soutěţ 9

10 3.5. Zaměření výchovných programů školní druţiny výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině formování ţivotních postojů nacházení nových vazeb a souvztaţnost mezi ji získanými poznatky z vyučování 4. Délka a časový plán vzdělávání Školní vzdělávací plán je sestaven pro děti od ročníku základní školy. ŠD sestavuje tematický plán vţdy na jeden školní rok. Během školního roku je moţnost propojování či přesouvání témat podle měnících se podmínek. Dosaţených výsledků získáváme pozorováním, rozhovory, anketou, rozborem dokumentace. Kritéria a hodnocení míra a kvalita osvojených poznatků, dovedností a zručností při dané činnosti ovládání získaných vědomostí a dovedností projevy samostatného myšlení a tvořivosti ovládání vzdělávacích postupů a způsobů samostatné práce chápání, porozumění a utváření kritérií k rozeznání a utváření kritérií k rozeznání dobrých a špatných názorů, postojů a činů 5. Formy vzdělávání 1. příleţitostné činnosti jedná se o výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti, které nejsou pravidelné, ale doplňují jednotlivé vzdělávací obory. Kaţdým rokem děti navštíví městskou knihovnu, podle zájmu jsou uspořádány besedy a návštěvy divadel atd. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce. 2. pravidelné činnosti jsou takové, které naplňují kaţdodenně program druţiny, jsou součástí reţimu dne 3. Individuální prací zejména vytvoření podmínek pro rozvoj nadání ţáků (konzultace, řešení tematických úkolů, organizace soutěţí atd.) 4. Spontánní činnosti v ŠD jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního reţimu oddělení (např. hry ranní druţiny, odpolední klidové činnosti, organizované zájmové činnosti, moţnost zahrát si, číst, poslouchat hudbu, tancovat; pobyt venku, volně přístupná hřiště, sportoviště, návštěva školní i městské knihovny apod. (pro přihlášené ţáky) 5. Osvětové činnosti shromaţďují a poskytují informace ţákům v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zahrnují poradenskou a informační činnost, která směřuje např. k prevenci sociálně patologických jevů, k různým oblastem zájmové činnosti apod. 10

11 Reţim školní druţiny a rozvrh dne Denní rozvrh výchovná činnost rekreační a tělovýchovná hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) zájmová činnost, postupný odchod dětí - Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro ţáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. - Rekreační činnosti - slouţí k regeneraci sil, převaţuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. - Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost ţáka, umoţňují ţákům seberealizaci i kompenzaci moţných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost můţe být organizována pro vybrané ţáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. - Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Můţe jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka ţákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběţné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 6. Obsah vzdělávání vzdělávací oblasti Obsah jednotlivých oblastí vzdělávání vychází částečně z švp ŠKOLA PRO VŠECHNY. Dále z věkových zvláštností dětí a jejich zájmového zaměření. Hlavním cílem je naplnění výchovně vzdělávacích strategií a konkrétních cílů vzdělávání. 11

12 Člověk a svět práce Výstupy ( z pohledu ţáka ) Ţák se seznamuje s různými pracovními technikami. ( práce s papírem, textilem, přírodninami, modelínou, keramickou hlínou. ) Ţák rozvíjí zručnost, představivost a fantazii. ( tvořivé hry se stavebnicemi ) Ţák udrţuje hygienu prostředí, provádí sebeobsluţné činnosti. ( zalévání květin, výzdoba třídy a školy ) Výchovně vzdělávací strategie Práce ve skupinách Účast v soutěţích a různých akcích Dodrţování bezpečnosti při práci Člověk a jeho svět Výstupy (z pohledu ţáka) Výchovně vzdělávací strategie Ţák pěstuje pěkné vztahy - chování ke spoluţákům i dospělým osobám (oslovování kamarádů a dospělých) Ţák se učí samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti (důleţitá telefonní čísla, první pomoc) Ţák zvládá základní sebeobsluţné činnosti Ţák poznává a chrání přírodu (práce s atlasy a encyklopediemi, poznávání okolní přírody) Rozhovory (vztahy v rodině, pomoc starším osobám) Připomínání významných výročí a událostí Vycházky, orientace ve městě, poznávání přírody, lidové tradice 12

13 Člověk a zdraví Výstupy (z pohledu ţáka) Ţák upevňuje získané dovednosti a návyky (hygiena, společenské chování) Ţák přispívá k rozvoji tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování (míčové hry, běh, závodivé hry, kolektivní hry) Ţák se seznamuje s nebezpečnými situacemi (přecházení vozovky, určování dopravních značek, orientace v okolí) Výchovně vzdělávací strategie Soutěţe druţstev, spolupráce se skautským oddílem Spolupráce s místní dopravní policií Umění a kultura Výstupy (z pohledu ţáka) Ţák pěstuje estetické cítění a představivost, rozvíjí fantazii (kreslení, stříhání, návštěva knihovny, ilustrace dětské knihy) Ţák se zajímá o hudbu, rozvíjí smysl pro rytmus (zpěv, poslechové skladby, hra na hudební nástroje) Ţák dbá na správnou výslovnost a vyjadřovací schopnost rozpočítadla, jazykolamy, pohádky Ţák kultivuje vztah k uměleckým dílům malované písničky, četba na pokračování, taneční hry a písničky Výchovně vzdělávací strategie Seznámení s různými technikami, výtvarné soutěţe Poslech hudby a mluveného slova Návštěva divadelního představení, taneční průprava 13

14 7. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni ţáci a) se zdravotním postiţením b) se sociálním znevýhodněním c) se specifickými poruchami učení Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářeny následující podmínky: individuální přístup vychovatele, diferenciace v nárocích spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření ţáků s SPU spolupráce se speciálním pedagogem spolupráce s preventistou Podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Snahou školy je být nápomocna i ţákům, kteří mají zdravotní postiţení, a to mentální, tělesné zrakové nebo sluchové postiţení. S kaţdým přicházejícím ţákem a jeho rodiči je jednáno individuálně a je nabídnuta forma a moţnosti spolupráce. Bohuţel škola je omezena stavebním uspořádáním. Škola vţdy úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením. Obsah, formy a metody vzdělávání vţdy odpovídají vzdělávacím potřebám těchto ţáků. Podmínky pro vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţákům ze znevýhodněného sociálního prostředí je nejvíce nápomocen učitel, vychovatel, výchovný poradce a preventista, kteří mapují odlišnost rodinného prostředí a společenské klima, v němţ se ţák nachází. Velice důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba. Pokud se rodina ocitne ve finanční tísni, lze poţádat zřizovatele o příspěvek na zaplacení školní druţiny. Podmínky pro vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Reedukace specifických poruch učení probíhá na základně vyšetření a doporučení PPP. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, vychovatelek školní druţiny a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. 14

15 Výchovné a vzdělávací strategie při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami K dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami přistupujeme individuálně do hodnocení nezahrnujeme specifické obtíţe, které vyplývají ze zdravotního postiţení volíme vhodné formy komunikace ţáka chválíme i za dílčí úspěchy ponecháváme ţákovi dostatek času na vykonání a kontrolu zadané práce vyuţíváme vhodnou motivaci stanovujeme jasná a pro děti čitelná pravidla chování umoţňujme ţákům hyperaktivním a snáze unavitelným změny pracovní polohy snaţíme se být nápomocni při jeho navazování vzájemných vztahů s ostatními spoluţáky Zásady komunikace vychovatele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) velice nutná je spolupráce školy a rodiny ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše vychovatel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte Zásady pro práci s ţáky se speciálními výukovými potřebami: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodrţení častých přestávek, střídání pracovního tempa odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný zařazování relaxačního cvičení práce se speciálními výukovými programy na počítači prostor pro rozvoj nadání ţáka Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných S ohledem na psychosociální charakteristiku má nadaný ţák moţnost pracovat na samostatných projektech docházet na vybrané vyučovací hodiny do vyšších ročníků 15

16 pracovat na náročnějších úkolech spolupodílet se na tvorbě školního časopisu vytvářet prezentace a prezentovat je před spoluţáky konzultovat své studijní poţadavky s pedagogy kontaktovat se a spolupracovat s dalšími nadanými spoluţáky docházet do krouţků, kde můţe rozvíjet své nadaní Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snaţíme věnovat i ţákům mimořádně nadaným. Nadání diagnostikuje PPP. Důleţité je poskytnou prostor pro rozvoj osobnosti, ale věnovat i pozornost problémům se sociálním přizpůsobením těchto ţáků. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje individuální přístup v tom smyslu, ţe vychovatelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto ţáků. Jako pro všechny ţáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důleţité, aby pro ně bylo prostředí školy- druţiny přátelské a neohroţující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Výchovné a vzdělávací strategie kreativní čtení a psaní brainstoming moţnosti vlastní prezentace práce s různými formami informací rozvoj intuice odhad, predikce vyuţívání vyšší úrovně myšlení analýza, syntéza samostatná práce, skupinová práce diskuse, argumentace práce na PC soutěţe besedy, exkurse návštěva kulturních představení, výstav výlety výzdoba ŠD sebehodnocení, hodnocení tvorba pravidel ŠD třídění odpadů péče o prostředí 16

17 8.Podmínky pro přijímání ţáků do školní druţiny Školní druţina je přednostně určena pro ţáky prvního stupně. O přijetí ţáka do školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, a to podle písemného sdělení zákonných zástupců ţáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z druţiny. V obou budovách školy fungují tři aţ čtyři oddělení školní druţiny (počet oddělení je podle zájmu ţáků). Oddělení jsou naplňována maximálně do počtu 30 dětí, věkově smíšená. Podle zájmu rodičů mohou děti navštěvovat i ranní druţinu. Ze školní druţiny můţe být ţák vyloučen na základě rozhodnutí ředitele školy. 9. Hodnocení ţáků při pobytu ve školní druţině Zájmové vzdělávání je souhrn výchovně-vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, ale i jednorázových aktivit směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného času a umoţňující získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Tomu odpovídají i pravidla pro hodnocení ţáků Obecné zásady hodnocení Pravidla hodnocení ţáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. 51 a vyhlášky č. 48/2005 Sb. 14. Je zaloţeno na profesní zkušenosti vyučujících reflektující soudobá zjištění pedagogické teorie. Cílem a základem kaţdého hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, tj. co zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje, co se naučil a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro ţáky motivující. Je důleţité si uvědomovat, ţe při hodnocení se nehodnotí osoba ţáka, ale konkrétní ověřovaný úkol. Důleţité je uplatňovat přiměřenou náročnost. Soustředit se na individuální pokrok kaţdého ţáka. Ţáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Kritéria pro hodnocení schopnost řešit problémové situace úroveň komunikačních dovedností a schopnost spolupráce schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit problémy tvůrčím způsobem změny v postojích a dovednostech míra zodpovědnosti ţáka Formy ověřování vědomostí a dovedností ţáků informací, tvorba otázek, ankety pozorování ţáka rozhovor se ţákem modelové a problémové úkoly, kvízy, kříţovky, rébusy tvorba výtvarných prací projektové a skupinové práce deskové hry 17

18 Hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Druţinu navštěvují také děti, které jsou integrovány, a to z důvodu postiţení smyslového, tělesného, mentálního nebo s vývojovou poruchou učení a chování. Při hodnocení je brán zřetel na závěry doporučené PPP. Hodnocení je vţdy zcela individuální. Ţák je hodnocen s ohledem na své moţnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení ţáků získává kaţdý vychovatel průběţně i jednorázově. K průběţným podkladům patří pozorování přístupu a projevů ţáků (chování během akcí a k ostatním dětem dodrţování pravidel slušného chování), jejich úsilí a aktivity. Mezi jednorázové způsoby řadíme výtvarné či rukodělné práce a sportovní výkony. Hodnocení chování ţáků Kaţdý vychovatel průběţně pozoruje projevy a chování ţáků. Veškeré náznaky sociálně patologického chování je třeba průběţně neprodleně konzultovat s vedoucím vychovatelem, výchovnou poradkyní, či ředitelkou školy. Příkladné chování, projevy solidarity, iniciativy, statečnosti atd. je třeba průběţně oceňovat nejlépe formou slovního uznání. Při vyjádření slovního (či jiného) uznání je třeba dát pozor, abychom oceňovali chování a jednání dítěte, a naše hodnocení nevztahovali k charakteru a hodnotě osobnosti dítěte. Hodnocení průběhu chování ţáků je: a) jednoznačné b) srozumitelné c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii d) věcné e) všestranné Průběţné hodnocení chování a přístupu K průběţnému hodnocení chování a přístupu ţáků slouţí výchovná opatření. Udělují se za jednorázové jednání či souhrnně za čtvrtletí. Pochvalu lze udělit i za celé pololetí. V případě potřeby jsou všechny problémy anebo pochvaly zaznamenávány průběţně do ţákovské kníţky. Mohou být také řešeny pohovorem s rodičem. Výchovná opatření Při potřebě vyslovit uznání se uděluje: a) pochvala vychovatele oddělení druţiny b) školní pochvala Při porušení povinností stanovených řádem školní druţiny lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit: a) napomenutí vychovatele školní druţiny b) důtku ředitele školy 18

19 V případě neustále se opakujícího porušování řádu školní druţiny nebo při opakujícím se slovním anebo fyzickém útoku na ostatní ţáky, popřípadě pedagogické pracovníky můţe být ţák podmíněně vyloučen anebo vyloučen nevratně. O podmínečném vyloučení anebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel školy. Pravidla pro udělování pochval Pochvala vychovatele školní druţiny O podobě, rozsahu a důvodu udělení rozhoduje vychovatel. Školní pochvala Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouholetou úspěšnou práci. Pravidla pro udělování napomenutí a důtek Napomenutí vychovatele se ukládá zpravidla za opakované drobné porušování řádu školní druţiny. Důtky se udělují za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí za opakované porušování řádu školní druţiny, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností, nevhodné chování k dospělým anebo k ostatním spoluţákům. Důtky slouţí jako upozornění na problémy s dodrţováním pravidel, které by později mohly vést v závaţnějších případech i ke sníţené známce z chování. Důtka ředitele školy Za hrubé jednorázové porušení řádu školní druţiny, pravidel mezilidského chování, špatnou pracovní morálku. Důtku ředitele školy lze udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ostatní pravidla Ředitel školy nebo vychovatel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem (písemným zápisem) zákonnému zástupci ţáka. Udělení školní pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka probíhá obousměrně: a) sebehodnocením ţáka b) hodnocením ze strany vychovatele Sebehodnocení ţáka Ţák je veden ke kritickému myšlení a schopnosti hodnocení své práce a svého jednání. Sebehodnocení se provádí nejčastěji po účasti na akci druţiny anebo zhodnocení 19

20 proběhlé soutěţe, kolektivní anebo samostatné práci apod. Ţák se pokusí vyjádřit, v čem dosáhl největších pokroků, v čem se cítí obohacen, kde cítí slabiny a zamyslí se nad tím, co by se dalo udělat v budoucnu lépe. Hodnocení ze strany vychovatele je: a) jednoznačné b) srozumitelné c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii d) věcné e) všestranné Hodnocení poskytuje ţákovi a jeho rodičům zpětnou vazbu o jeho práci a chování. Cílem školní druţiny je rozvíjet osobnost ţáka a formovat jeho ţivot, vést ho k toleranci i ohleduplnosti, ke zdravému ţivotnímu stylu, ale také vytvářet inspirující prostředí a poskytnout prostor k regeneraci sil po vyučování. 10. Popis materiálních podmínek Školní druţina disponuje v budově Roztoky se čtyřmi místnostmi, které jsou vybaveny nábytkem vhodným a odpovídajícím věku dětí, které druţinu navštěvují. Totéţ vybavení mají i tři místnosti školní druţiny v budově Ţalov. Veškeré zařízení splňuje estetická kritéria. Místnosti jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí. Některá oddělení mají i prostor pro oddych a relaxaci. Na podlaze jsou zčásti poloţeny koberce slouţící k zútulnění prostoru a pro hru dětí. Některá oddělení mají dvd přehrávač, cd přehrávač, televizi a ve dvou odděleních je i počítač, na kterém jsou nahrány speciální programy pro děti. V jedné z místností v budově Ţalov je interaktivní tabule. Kaţdé oddělení má mnoho deskových her, stavebnic a dalších hraček slouţících k rozvoji osobnosti dítěte. 11.Popis personálních podmínek Vychovatel je iniciátorem a průvodcem ţáka při volnočasových činnostech, které řídí, navozuje, motivuje a hodnotí. Vychovatel probouzí u ţáka aktivní zájem o okolí, komunikaci, vnímat podněty, o sociální kontakt, podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost ţáka. Vychovatel ŠD vytváří příznivé sociální klima chová se empaticky řídí různé zájmové aktivity přiměřené věku organizuje, navozuje a motivuje rekreační a zájmové činnosti vzbuzuje u ţáka zájem o činnost, podporuje sebevědomí ţáka zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi 20

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková

Jitka Kafková, vedoucí školní druţiny PaedDr.Ludmila Procházková Základní škola Modřice,okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Benešova 332, 664 42 Modřice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 22.4.2009

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 8. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 8 ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Tyršova základní škola a mateřská škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Číslo jednací 411 / 15 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olomouc příspěvková organizace Olomouc Svatý Kopeček VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZŠDv/195/2012/Ha Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE, RUDOLTICE 200,561 25 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Řád školní druţiny. Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz. Poslání školní druţiny

Řád školní druţiny. Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz. Poslání školní druţiny Základní škola Křesomyslova 724/2, Praha 4 tel./fax 61215730 e-mail:zs.kresomysl@volny.cz Řád školní druţiny Ředitel školy vydává tento řád ŠD, jako součást Organizačního řádu školy. Určuje pravidla Provozu,

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY. Mgr. Irena Šichová, ředitel školy Č.j.:: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Kněţpole, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Směrnice nabývá

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Vypracoval: Schválil: ZSPR/442/2006 Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Luţiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY Pedagogická rada projednala dne. 27.8.2015

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Řád školní družiny. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Řád školní družiny. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Řád školní družiny Vypracovala: Věra Hodermarská ved. vychovatelka Schválil : Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Účinnost od : 1.3.2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem, 798 58 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: VŘŠD/2012 Vypracoval: Iveta Slámová, ředitelka školy

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Jesenice, okres Rakovník Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZŠ 380/2012 Sm 56/2012 Spisový znak: A.15 Skartační znak: S 5 Vypracovala: Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více