Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, Roztoky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky 1

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní druţina 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy: Adresa školy: Základní škola Roztoky, okres Praha západ Školní nám. 470, Roztoky Mgr. Alena Gabaľová, Jméno ředitele: Kontakty: telefon ; mobilní telefon IČO: IZO - ZŠ: Koordinátor tvorby ŠVP: Marie Bartulíková, (pro II. st. ZŠ) Mgr. Dita Blechová, (pro I. st. ZŠ) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele: Městský úřad Roztoky Adresa zřizovatele: 5. května 2, Roztoky Kontakty: telefon Platnost dokumentu Datum: Podpis ředitele: Razítko školy: 2

3 2.Charakteristika školy a školní druţiny 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Roztoky je jedinou základní školou ve městě. Nejstarší zmínka o škole v Roztokách je v knize farního úřadu z roku Současná budova funguje od roku Je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání cca 400 dětem v postupném ročníku. Všechny třídy jsou všeobecné. Základní škola Roztoky má tři budovy. Budovy jsou umístěny v klidných a pro děti vhodných lokalitách města. Jednotlivá oddělení druţiny jsou umístěna v budově Roztoky, nad školní jídelnou a v budově Ţalov Materiální a prostorové vybavení školy Výuka probíhá v 32 učebnách, z nichţ některé jsou odborné (stav k PC učebny (z toho jedna v budově Ţalov), uč. přírodopisu, dějepisu, fyziky, chemie, zeměpisu, učebna hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyková učebna, dílna, cvičná kuchyňka). Některé z nich jsou vyuţívány jako kmenové učebny. Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v několika dalších třídách nechybí televize, videorekordéry a přehrávače dvd. Škola disponuje i prostory pro mimoškolní aktivity, a to školní knihovnou a fitness centrem. Součástí menší budovy v Ţalově je tělocvična. Jiné sportovní zázemí škola nemá, pro výuku Tv je vyuţívána sokolovna města Roztoky. Školní druţina vyuţívá pro svoji činnost 7 heren. Hlavní budovu školy obklopuje školní pozemek vyuţívaný pro pracovní činnosti a volnočasové aktivity školní druţiny. U budovy na Ţalově je vhodně upravené dětské hřiště, které je školní druţinou často navštěvováno. V jedné z místností školní druţiny v Ţalově je interaktivní tabule. Některá oddělení jsou vybavena dvd přehrávačem, videem, televizí a přehrávačem cd. Dvě oddělení školní druţiny mají i počítače s nahranými výukovými programy Charakteristika ţáků a pedagogického sboru Všechny třídy školy jsou všeobecně zaměřené. Tento stav vychází z toho, ţe škola je jediná ve městě a musí zajistit všeobecné vzdělání všem dětem. Zaměření nastává ve volitelných předmětech na II. stupni základní školy. Škola nabízí mnoho zájmových krouţků, kde mohou ţáci uplatnit své schopnosti. Pedagogický sbor tvoří 32 pedagogických pracovníků, na škole pracuje i asistent pedagoga a speciální pedagog. Ve školní druţině pracuje sedm vychovatelek. Odborný růst pedagogických pracovníků je zajištěn v rámci dalšího vzdělávání. 3

4 2.4. Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty Od roku 2006 byla škola zapojena do tříletého mezinárodního projektu EU Comenius společně se školami z Belgie, Norska a Slovinska. Projekt byl zaměřen na hodnocení ţáků a ukončen v roce Z minulých let přetrvávají vztahy se školou v polské Skawině. V roce 2009 probíhá ve škole projekt Aktivitou ke zdravému ţivotnímu stylu. Během školního roku je realizováno několik rozličně tematicky zaměřených projektů. Školní druţina se aktivně zapojuje do probíhajících projektů Spolupráce s rodiči ţáků, ŠR, PPP Ve škole pracuje Školská rada, zaloţená v roce Její práce je aktivní. V kaţdém volebním období je vţdy zastoupena jedna vychovatelka. S Pedagogicko-psychologickou poradnou škola velmi úzce spolupracuje. Dochází k pravidelnému diagnostikování ţáků, především u ţáků s vývojovými poruchami učení a chování a jejich integrací, dále i k profesnímu testování ţáků 9. tříd, besedám na daná témata. Škola pravidelně provádí dotazníková šetření, ve kterých zjišťuje názory rodičů na výuku, klima školy a hodnocení ţáků. Kaţdým rokem je vydáván informační leták, kterým se škola prezentuje při dnech otevřených dveří a zápisu ţáků do školy. Během dne otevřených dveří mohou rodiče navštívit i prostory školní druţiny Charakteristika školní druţiny Školní druţina je velice důleţitým partnerem rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí a pomáhá předcházet negativním sociálním jevům. Svou činností rozvíjí a posiluje klíčové kompetence. Se ţáky s SPU je pracováno na základě jejich potřeb. Ţáci v druţině pobývají 3 aţ 4 hodiny, někteří i déle, proto je snahou vychovatelek, aby nabídka aktivit byla co nejširší a nejrozmanitější. V průběhu roku přizpůsobují poznávací, vzdělávací a výchovné činnosti ve vztahu k ročnímu období, tradicím a ţivotu ve městě. Děti mají přístup do školní knihovny (budova Roztoky) a mohou vyuţívat i školní tělocvičnu a počítačovou učebnu (budova Ţalov). Během celého školního roku kaţdý den chodí na procházky, školní zahradu anebo dětské hřiště. Také se účastní různých kulturních akci, divadlo, besedy, výlety aj. Při nepřízni počasí je vyuţíváno i video, dvd. 4

5 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Základní škola v Roztokách je jedinou školou ve městě a svojí prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech ţáků místních, ale i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nazvat náš školní vzdělávací program Škola pro všechny. Školní druţina v rámci své činnosti navazuje na tento školní program Konkrétní cíle ve výchově a vzdělávání Hlavní cíl pro následující období do let 2012/2013 je zásadně ovlivněn přechodem ze stávávajících vzdělávacích programů na ŠVP a RVP ZV. Koncepční záměr školy respektuje koncepci vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy, kterou si vytýčil stát a Středočeský kraj. Zároveň plně respektuje akční plán Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj České republiky ( ). Struktura vzdělávacích cílů se opírá o vzdělávací cíle vyplývající ze školského zákona. Školní druţina se zaměřuje na: 1. Klima bezpečné klima partnerský vztah zaloţený na vzájemné úctě a respektování pravidel prevence sociálně patologických jevů 2. Smysluplnost obsahu práce školní druţiny pečlivé zvaţování obsahu, rozsahu a způsobu práce pečlivý výběr prostředků, forem a metod 3. Spolupráce uvnitř i vně školy spolupráce 1. a 2. stupně, školní druţiny, školního klubu týmová práce učitelů a vychovatelů spolupráce jako jedna z výchovných a výukových metod spolupráce se zřizovatelem spolupráce s rodiči spolupráce s MŠ, ZUŠ, Městskou policií, hasiči, Středočeským muzeem, místní knihovnou apod. 5

6 4. Motivace snaha o vnitřní motivaci ţáků k úsilí o dosahování osobního maxima k rozvoji klíčových kompetencí ţáků snaha o vnitřní motivaci zaměstnanců školy 5. Moţnost výběru výběr jako metoda vedoucí k rozvoji kritického myšlení a vlastní odpovědnost 6. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti zvyšování názornosti vizualizace vzdělávání vyuţívání ICT v mimoškolních aktivitách komunikace do tvaru ţák ţák vychovatelka 7. Respekt k individuálním věkovým potřebám ţáků k osobnosti kaţdého ţáka ke specifiku zájmového vzdělání 3.3. Priority a cíle školní druţiny Cílem školní druţiny je: rozvíjet osobnost ţáka umoţnit setkávání s ostatními vrstevníky vytvářet inspirující, nestresující prostředí poskytnou regeneraci sil ţáků po vyučování naplňovat zájmy a očekávání ţáků i rodičů poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované na praktické jednání podněcovat ţáky k tvořivému myšlení vést je k toleranci a ohleduplnosti vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování a jednání rozvíjet schopnost spolupracovat formovat ţivotní postoje nacházet nové vazby v souvztaţnosti mezi jiţ získanými poznatky z vyučování vést ke zdravému ţivotnímu stylu Z pohledu ţáka: ţák rozvíjí svou osobnost 6

7 ţák se setkává s ostatními vrstevníky ţák pěstuje pěkné vztahy chování ke spoluţákům i dospělým osobám ţák se seznamuje s různými pracovními technikami ţák rozvíjí zručnost, představivost a fantazii ţák dodrţuje hygienu práce ţák provádí sebeobsluţné činnosti ţák se učí samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti ţák poznává a chrání přírodu ţák přispívá k rozvoji tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování ţák se seznamuje s nebezpečnými situacemi ţák pěstuje estetické cítění a představivost a rozvíjí fantazii ţák se zajímá o hudbu, rozvíjí smysl pro rytmus ţák kultivuje vztah k uměleckým dílům četba na pokračování, písničky, tanec 3.4.Výchovné a vzdělávací strategie školní druţiny Hlavní společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příleţitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí: vychovatelky vyuţívají široké spektrum činností a ty střídají vychovatelky vytvářejí prostor pro aktivitu ţáků vychovatelky vedou ţáky ke schopnosti vyjádřit svůj názor vychovatelky rozvíjejí rétorické schopnosti ţáků vychovatelky rozvíjení tvořivé schopnosti ţáků vychovatelky dávají prostor pohybovým aktivitám dětí vychovatelky rozvíjí hudební nadání dětí druţina dává prostor projektům, exkurzím, výletům Klíčové kompetence Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole a během pobytu dětí ve školní druţině není konečná, ale tvoří základ pro další celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. Kompetence sociální a personální má rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých: - ţák respektuje společně dohodnutá pravidla chování - ţák zaujímá odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi dětmi - ţák se podílí na utváření příjemné atmosféry mezi blízkými osobami - ţák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Formy a metody práce: skupinová práce projektová metoda tvorba pravidel ŠD 7

8 výzdoba třídy, školy, čistota tříd, školy a okolí školy v přírodě individuální vzdělávací plány individualizace, integrace sebehodnocení a hodnocení Kompetence občanské mají připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti: ţák získává pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost ţák se zapojuje do kulturních a sportovních aktivit ve městě. Formy a metody práce: tvorba pravidel ŠD schránka důvěry spolupráce IZS, Městská policie třídění odpadů cvičení v přírodě návštěva kulturních představení, výstav, památek výlety výzdoba ŠD Kompetence pracovní pomáhají ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci: ţák bezpečně pouţívá nástroje, materiály a vybavení ţák dodrţuje vymezená pravidla ţák plní své povinnosti a závazky ţák dbá na ochranu svého zdraví i zdraví druhých a ochranu ţivotního prostřeí Formy a metody práce: besedy, exkurse řád ŠD péče o prostředí školy a okolí třídění odpadů práce s audiotechnikou, PC práce ve školní kuchyňce, zahradě výstavy Kompetence k učení umoţňuje ţákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoţivotní učení: - ţák pracuje s textem - ţák vyhledává informace v praktické činnosti - ţák realizuje vlastní nápady - ţák rozvíjí svoji tvořivost - ţák vyuţívá svých znalostí při hře Formy a metody práce: skupinová práce a práce ve dvojicích individuální práce 8

9 práce s informacemi projektová metoda sebehodnocení práce ve školní knihovně s odbornou literaturou práce na PC soutěţe besedy, exkurse poznávací výjezdy Kompetence komunikativní vede ţáky k všestranné a účinné komunikaci: - ţák rozvíjí všestrannou a účinnou komunikaci - ţák vhodně komunikuje se spoluţáky, učiteli, vychovateli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu - ţák objevuje vlastní názor a zároveň respektuje názor jiných - ţák rozvíjí schopnost vyjádřit se i schopnost naslouchat - ţák rozšiřuje svou slovní zásobu - ţák se uplatňuje v kolektivu Formy a metody práce: sebehodnocení a hodnocení hodnotící kruhy práce ve školní knihovně s odbornou literaturou, práce na PC prvky dramatické výchovy Kompetence k řešení problému podněcuje ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů: ţák rozvíjí tvořivé myšlení, logické uvaţování a hledá řešení problému ţák vyhledává informace vhodné k řešení problému ţák vyuţívá získaných dovedností a vědomostí k objevování různých variant řešení ţák připravuje různé aktivity pro spoluţáky Formy a metody práce: skupinová práce práce ve dvojicích individuální práce práce s informacemi problémové úlohy, logické úlohy myšlenkové mapy brainstorming úlohy rozvíjející tvořivost ţáků práce ve školní knihovně s odbornou literaturou práce na PC prvky dramatické výchovy soutěţ 9

10 3.5. Zaměření výchovných programů školní druţiny výchova ke zdravému ţivotnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině formování ţivotních postojů nacházení nových vazeb a souvztaţnost mezi ji získanými poznatky z vyučování 4. Délka a časový plán vzdělávání Školní vzdělávací plán je sestaven pro děti od ročníku základní školy. ŠD sestavuje tematický plán vţdy na jeden školní rok. Během školního roku je moţnost propojování či přesouvání témat podle měnících se podmínek. Dosaţených výsledků získáváme pozorováním, rozhovory, anketou, rozborem dokumentace. Kritéria a hodnocení míra a kvalita osvojených poznatků, dovedností a zručností při dané činnosti ovládání získaných vědomostí a dovedností projevy samostatného myšlení a tvořivosti ovládání vzdělávacích postupů a způsobů samostatné práce chápání, porozumění a utváření kritérií k rozeznání a utváření kritérií k rozeznání dobrých a špatných názorů, postojů a činů 5. Formy vzdělávání 1. příleţitostné činnosti jedná se o výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti, které nejsou pravidelné, ale doplňují jednotlivé vzdělávací obory. Kaţdým rokem děti navštíví městskou knihovnu, podle zájmu jsou uspořádány besedy a návštěvy divadel atd. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce. 2. pravidelné činnosti jsou takové, které naplňují kaţdodenně program druţiny, jsou součástí reţimu dne 3. Individuální prací zejména vytvoření podmínek pro rozvoj nadání ţáků (konzultace, řešení tematických úkolů, organizace soutěţí atd.) 4. Spontánní činnosti v ŠD jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního reţimu oddělení (např. hry ranní druţiny, odpolední klidové činnosti, organizované zájmové činnosti, moţnost zahrát si, číst, poslouchat hudbu, tancovat; pobyt venku, volně přístupná hřiště, sportoviště, návštěva školní i městské knihovny apod. (pro přihlášené ţáky) 5. Osvětové činnosti shromaţďují a poskytují informace ţákům v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zahrnují poradenskou a informační činnost, která směřuje např. k prevenci sociálně patologických jevů, k různým oblastem zájmové činnosti apod. 10

11 Reţim školní druţiny a rozvrh dne Denní rozvrh výchovná činnost rekreační a tělovýchovná hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů) zájmová činnost, postupný odchod dětí - Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro ţáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. - Rekreační činnosti - slouţí k regeneraci sil, převaţuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. - Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost ţáka, umoţňují ţákům seberealizaci i kompenzaci moţných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost můţe být organizována pro vybrané ţáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. - Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Můţe jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka ţákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběţné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 6. Obsah vzdělávání vzdělávací oblasti Obsah jednotlivých oblastí vzdělávání vychází částečně z švp ŠKOLA PRO VŠECHNY. Dále z věkových zvláštností dětí a jejich zájmového zaměření. Hlavním cílem je naplnění výchovně vzdělávacích strategií a konkrétních cílů vzdělávání. 11

12 Člověk a svět práce Výstupy ( z pohledu ţáka ) Ţák se seznamuje s různými pracovními technikami. ( práce s papírem, textilem, přírodninami, modelínou, keramickou hlínou. ) Ţák rozvíjí zručnost, představivost a fantazii. ( tvořivé hry se stavebnicemi ) Ţák udrţuje hygienu prostředí, provádí sebeobsluţné činnosti. ( zalévání květin, výzdoba třídy a školy ) Výchovně vzdělávací strategie Práce ve skupinách Účast v soutěţích a různých akcích Dodrţování bezpečnosti při práci Člověk a jeho svět Výstupy (z pohledu ţáka) Výchovně vzdělávací strategie Ţák pěstuje pěkné vztahy - chování ke spoluţákům i dospělým osobám (oslovování kamarádů a dospělých) Ţák se učí samostatnosti a správnému vystupování na veřejnosti (důleţitá telefonní čísla, první pomoc) Ţák zvládá základní sebeobsluţné činnosti Ţák poznává a chrání přírodu (práce s atlasy a encyklopediemi, poznávání okolní přírody) Rozhovory (vztahy v rodině, pomoc starším osobám) Připomínání významných výročí a událostí Vycházky, orientace ve městě, poznávání přírody, lidové tradice 12

13 Člověk a zdraví Výstupy (z pohledu ţáka) Ţák upevňuje získané dovednosti a návyky (hygiena, společenské chování) Ţák přispívá k rozvoji tělesné zdatnosti, otuţování a sportovního chování (míčové hry, běh, závodivé hry, kolektivní hry) Ţák se seznamuje s nebezpečnými situacemi (přecházení vozovky, určování dopravních značek, orientace v okolí) Výchovně vzdělávací strategie Soutěţe druţstev, spolupráce se skautským oddílem Spolupráce s místní dopravní policií Umění a kultura Výstupy (z pohledu ţáka) Ţák pěstuje estetické cítění a představivost, rozvíjí fantazii (kreslení, stříhání, návštěva knihovny, ilustrace dětské knihy) Ţák se zajímá o hudbu, rozvíjí smysl pro rytmus (zpěv, poslechové skladby, hra na hudební nástroje) Ţák dbá na správnou výslovnost a vyjadřovací schopnost rozpočítadla, jazykolamy, pohádky Ţák kultivuje vztah k uměleckým dílům malované písničky, četba na pokračování, taneční hry a písničky Výchovně vzdělávací strategie Seznámení s různými technikami, výtvarné soutěţe Poslech hudby a mluveného slova Návštěva divadelního představení, taneční průprava 13

14 7. Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mezi ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazeni ţáci a) se zdravotním postiţením b) se sociálním znevýhodněním c) se specifickými poruchami učení Ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářeny následující podmínky: individuální přístup vychovatele, diferenciace v nárocích spolupráce s odbornými pracovišti zajišťujícími vyšetření ţáků s SPU spolupráce se speciálním pedagogem spolupráce s preventistou Podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením Snahou školy je být nápomocna i ţákům, kteří mají zdravotní postiţení, a to mentální, tělesné zrakové nebo sluchové postiţení. S kaţdým přicházejícím ţákem a jeho rodiči je jednáno individuálně a je nabídnuta forma a moţnosti spolupráce. Bohuţel škola je omezena stavebním uspořádáním. Škola vţdy úzce spolupracuje se školským poradenským zařízením. Obsah, formy a metody vzdělávání vţdy odpovídají vzdělávacím potřebám těchto ţáků. Podmínky pro vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţákům ze znevýhodněného sociálního prostředí je nejvíce nápomocen učitel, vychovatel, výchovný poradce a preventista, kteří mapují odlišnost rodinného prostředí a společenské klima, v němţ se ţák nachází. Velice důleţitá je pravidelná komunikace a zpětná vazba. Pokud se rodina ocitne ve finanční tísni, lze poţádat zřizovatele o příspěvek na zaplacení školní druţiny. Podmínky pro vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení Reedukace specifických poruch učení probíhá na základně vyšetření a doporučení PPP. Při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, ţáka, jeho rodičů a školského poradenského zařízení. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících ţáka, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, vychovatelek školní druţiny a vedení školy. Tito jmenovaní spolu s pracovníky školských poradenských zařízení spolupracují při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou ţáka. Za nutné také povaţujeme stálé zkvalitňování odbornosti pedagogických pracovníků. 14

15 Výchovné a vzdělávací strategie při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami K dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami přistupujeme individuálně do hodnocení nezahrnujeme specifické obtíţe, které vyplývají ze zdravotního postiţení volíme vhodné formy komunikace ţáka chválíme i za dílčí úspěchy ponecháváme ţákovi dostatek času na vykonání a kontrolu zadané práce vyuţíváme vhodnou motivaci stanovujeme jasná a pro děti čitelná pravidla chování umoţňujme ţákům hyperaktivním a snáze unavitelným změny pracovní polohy snaţíme se být nápomocni při jeho navazování vzájemných vztahů s ostatními spoluţáky Zásady komunikace vychovatele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry (pochvala dítěte, optimismus) velice nutná je spolupráce školy a rodiny ujasnění si pojmů spolu s rodiči (nastolení pravidel hry ) uvádění konkrétních příkladů a objasňování svých stanovisek (rozebrat s rodiči moţné souvislosti, uvést důvody, co vše vychovatel zváţil, neţ se rozhodl takto reagovat) snaha citlivě rodičům poradit a nabídnout jim pomoc podporovat a povzbuzovat je při nápravě specifické poruchy učení jejich dítěte Zásady pro práci s ţáky se speciálními výukovými potřebami: kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky neporovnávat s ostatními dodrţení častých přestávek, střídání pracovního tempa odstranění rušivých vlivů při práci navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci vyhledávání činností, ve kterých můţe být ţák úspěšný zařazování relaxačního cvičení práce se speciálními výukovými programy na počítači prostor pro rozvoj nadání ţáka Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných S ohledem na psychosociální charakteristiku má nadaný ţák moţnost pracovat na samostatných projektech docházet na vybrané vyučovací hodiny do vyšších ročníků 15

16 pracovat na náročnějších úkolech spolupodílet se na tvorbě školního časopisu vytvářet prezentace a prezentovat je před spoluţáky konzultovat své studijní poţadavky s pedagogy kontaktovat se a spolupracovat s dalšími nadanými spoluţáky docházet do krouţků, kde můţe rozvíjet své nadaní Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snaţíme věnovat i ţákům mimořádně nadaným. Nadání diagnostikuje PPP. Důleţité je poskytnou prostor pro rozvoj osobnosti, ale věnovat i pozornost problémům se sociálním přizpůsobením těchto ţáků. Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných vyţaduje individuální přístup v tom smyslu, ţe vychovatelé respektují osobnostní i zdravotní zvláštnosti těchto ţáků. Jako pro všechny ţáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důleţité, aby pro ně bylo prostředí školy- druţiny přátelské a neohroţující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. Výchovné a vzdělávací strategie kreativní čtení a psaní brainstoming moţnosti vlastní prezentace práce s různými formami informací rozvoj intuice odhad, predikce vyuţívání vyšší úrovně myšlení analýza, syntéza samostatná práce, skupinová práce diskuse, argumentace práce na PC soutěţe besedy, exkurse návštěva kulturních představení, výstav výlety výzdoba ŠD sebehodnocení, hodnocení tvorba pravidel ŠD třídění odpadů péče o prostředí 16

17 8.Podmínky pro přijímání ţáků do školní druţiny Školní druţina je přednostně určena pro ţáky prvního stupně. O přijetí ţáka do školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, a to podle písemného sdělení zákonných zástupců ţáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z druţiny. V obou budovách školy fungují tři aţ čtyři oddělení školní druţiny (počet oddělení je podle zájmu ţáků). Oddělení jsou naplňována maximálně do počtu 30 dětí, věkově smíšená. Podle zájmu rodičů mohou děti navštěvovat i ranní druţinu. Ze školní druţiny můţe být ţák vyloučen na základě rozhodnutí ředitele školy. 9. Hodnocení ţáků při pobytu ve školní druţině Zájmové vzdělávání je souhrn výchovně-vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, ale i jednorázových aktivit směřujících k účelnému a efektivnímu naplnění volného času a umoţňující získat vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Tomu odpovídají i pravidla pro hodnocení ţáků Obecné zásady hodnocení Pravidla hodnocení ţáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. 51 a vyhlášky č. 48/2005 Sb. 14. Je zaloţeno na profesní zkušenosti vyučujících reflektující soudobá zjištění pedagogické teorie. Cílem a základem kaţdého hodnocení je poskytnout ţákovi zpětnou vazbu, tj. co zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje, co se naučil a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro ţáky motivující. Je důleţité si uvědomovat, ţe při hodnocení se nehodnotí osoba ţáka, ale konkrétní ověřovaný úkol. Důleţité je uplatňovat přiměřenou náročnost. Soustředit se na individuální pokrok kaţdého ţáka. Ţáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole. Kritéria pro hodnocení schopnost řešit problémové situace úroveň komunikačních dovedností a schopnost spolupráce schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit problémy tvůrčím způsobem změny v postojích a dovednostech míra zodpovědnosti ţáka Formy ověřování vědomostí a dovedností ţáků informací, tvorba otázek, ankety pozorování ţáka rozhovor se ţákem modelové a problémové úkoly, kvízy, kříţovky, rébusy tvorba výtvarných prací projektové a skupinové práce deskové hry 17

18 Hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Druţinu navštěvují také děti, které jsou integrovány, a to z důvodu postiţení smyslového, tělesného, mentálního nebo s vývojovou poruchou učení a chování. Při hodnocení je brán zřetel na závěry doporučené PPP. Hodnocení je vţdy zcela individuální. Ţák je hodnocen s ohledem na své moţnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Získávání podkladů pro hodnocení Podklady pro hodnocení ţáků získává kaţdý vychovatel průběţně i jednorázově. K průběţným podkladům patří pozorování přístupu a projevů ţáků (chování během akcí a k ostatním dětem dodrţování pravidel slušného chování), jejich úsilí a aktivity. Mezi jednorázové způsoby řadíme výtvarné či rukodělné práce a sportovní výkony. Hodnocení chování ţáků Kaţdý vychovatel průběţně pozoruje projevy a chování ţáků. Veškeré náznaky sociálně patologického chování je třeba průběţně neprodleně konzultovat s vedoucím vychovatelem, výchovnou poradkyní, či ředitelkou školy. Příkladné chování, projevy solidarity, iniciativy, statečnosti atd. je třeba průběţně oceňovat nejlépe formou slovního uznání. Při vyjádření slovního (či jiného) uznání je třeba dát pozor, abychom oceňovali chování a jednání dítěte, a naše hodnocení nevztahovali k charakteru a hodnotě osobnosti dítěte. Hodnocení průběhu chování ţáků je: a) jednoznačné b) srozumitelné c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii d) věcné e) všestranné Průběţné hodnocení chování a přístupu K průběţnému hodnocení chování a přístupu ţáků slouţí výchovná opatření. Udělují se za jednorázové jednání či souhrnně za čtvrtletí. Pochvalu lze udělit i za celé pololetí. V případě potřeby jsou všechny problémy anebo pochvaly zaznamenávány průběţně do ţákovské kníţky. Mohou být také řešeny pohovorem s rodičem. Výchovná opatření Při potřebě vyslovit uznání se uděluje: a) pochvala vychovatele oddělení druţiny b) školní pochvala Při porušení povinností stanovených řádem školní druţiny lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit: a) napomenutí vychovatele školní druţiny b) důtku ředitele školy 18

19 V případě neustále se opakujícího porušování řádu školní druţiny nebo při opakujícím se slovním anebo fyzickém útoku na ostatní ţáky, popřípadě pedagogické pracovníky můţe být ţák podmíněně vyloučen anebo vyloučen nevratně. O podmínečném vyloučení anebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel školy. Pravidla pro udělování pochval Pochvala vychovatele školní druţiny O podobě, rozsahu a důvodu udělení rozhoduje vychovatel. Školní pochvala Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za dlouholetou úspěšnou práci. Pravidla pro udělování napomenutí a důtek Napomenutí vychovatele se ukládá zpravidla za opakované drobné porušování řádu školní druţiny. Důtky se udělují za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí za opakované porušování řádu školní druţiny, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností, nevhodné chování k dospělým anebo k ostatním spoluţákům. Důtky slouţí jako upozornění na problémy s dodrţováním pravidel, které by později mohly vést v závaţnějších případech i ke sníţené známce z chování. Důtka ředitele školy Za hrubé jednorázové porušení řádu školní druţiny, pravidel mezilidského chování, špatnou pracovní morálku. Důtku ředitele školy lze udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ostatní pravidla Ředitel školy nebo vychovatel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem (písemným zápisem) zákonnému zástupci ţáka. Udělení školní pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka probíhá obousměrně: a) sebehodnocením ţáka b) hodnocením ze strany vychovatele Sebehodnocení ţáka Ţák je veden ke kritickému myšlení a schopnosti hodnocení své práce a svého jednání. Sebehodnocení se provádí nejčastěji po účasti na akci druţiny anebo zhodnocení 19

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. z á k l a d n í š k o l a N a p a j e d l a příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPEČNÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU MLÁDÍ TOUŢÍ PO EXPERIMENTU

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více