Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE"

Transkript

1 Dubický zpravodaj Pohodu ve svátky vánoční, zdraví a štěstí v novém roce Vám přeje za Radu obce Dubicko Josef Sobotík starosta ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo obce na svých jednáních řešilo mimo jiné: Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dubicko č. 02/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubicko. Prodejní cenu stavebních pozemků stavebního obvodu Na Tvrzi ve výši 320,- Kč/m 2, přičemž v této ceně nejsou zahrnuty náklady na domovní přípojky, které si budoucí majitelé stavebních pozemků budou hradit samostatně. Volbu dle ustanovení 84 o dst. 2 písm. m) zákona o obcích do funkce starosty obce Dubicko Josefa Sobotíka. Volbu dle ustanovení 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích do funkce místostarosty obce Dubicko Ing. Josefa Křížka.

2 Volbu dle ustanovení 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích do funkce člena rady obce Dubicko Ing. Emila Vašíčka, Josefa Šafáře a Milana Braného. Volbu do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dubicko Josefa Korunu. Do funkce člena kontrolního výboru Jana Voráče a Ing. Daniela Skácela. Volbu do funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko Bc. Miluši Rýznarovou. Do funkce člena finančního výboru Ing. Martu Zajícovou a Ing. Miroslava Kutala. Rada obce na svých jednáních řešila mimo jiné: Informaci o stávajícím stavu třídění plastů vyprodukovaných v naší obci, který je za úplatu dodáván Technickým službám města Olomouc. Postup majetkoprávního řešení zadní části hřbitovní zdi, které bylo dojednáno s majetkovou správou Arcibiskupství Olomouckého tak, aby stav v katastru nemovitostí odpovídal skutečnému stavu. Návrh znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení, uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako investorem a SMP Net, s.r.o. Ostrava, jako budoucím kupujícím plynárenské zařízení nového stavebního obvodu Na Tvrzi. Předložený návrh na finanční řešení umístění informační tabule na mapu Mikroregionu Zábřežsko s umístěním reklamních log podnikatelů působících na území obce. Všem podnikatelům, kteří umístili svá loga na této informační tabuli, účtovat částku 1.000,- Kč. Informaci o vydaném rozhodnutí o umístění stavby Inženýrské sítě pro rodinné domy v Dubicku lokalita Na Tvrzi. Návrh znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako budoucí povinný a SMP Net, s.r.o. Ostrava, jako budoucí oprávněný inženýrské sítě pro rodinné domy v Dubicku, lokalita Na Tvrzi. Návrh znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu, uzavřenou mezi Obcí Dubicko jako budoucí povinný a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, jako budoucí oprávněný inženýrské sítě pro rodinné domy v Dubicku, lokalita Na Tvrzi. Zprávu o výsledku kontroly skutečností rozhodných pro stanovení odvodu za po rušení rozpočtové kázně, provedené Finančním úřadem v Šumperku dne u Obce Dubicko se závěrem kontrolovaný subjekt se nedopustil porušení rozpočtové kázně. Návrh předložených připomínek k jízdním řádům autobusové dopravy, které byly poskytnuty v připomínkovém řízení na Krajský úřad Olomouckého kraje. Dodatek č.1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského soc. fondu, uzavřeného mezi obcí Dubicko a ÚP v Šumperku. Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu a archeologického dohledu, uzavřenou mezi Obcí Dubicko, jako objednavatelem a Vlastivědným muzeem v Šumperku, jako zhotovitelem, při stavbě Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi stavba komunikace, vč. inženýrských sítí, pozemek p. č. 332/5 + přípojky k jednotlivým parcelám nových rodinných domů v k.ú. Dubicko.

3 Připomínky obce Dubicko k návrhu dokumentu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Smlouvu o ukládání odpadu č. 338, uzavřenou mezi Obcí Dubicko a EKO-UNI- MED s.r.o. Medlov, na zneškodňování odpadů na skládce TKO Medlov. V Dubicku Josef Sobotík starosta Dámy a pánové, Placená inzerce děkuji všem kandidátům, členům a sympatizantům Občanské demokratické strany za jejich podporu v komunálních volbách. Výsledky voleb bereme s pokorou a jako impuls k intenzivní práci. Jsme si současně vědomi, že na obecní úrovni dosáhneme výsledků pouze na základě koaliční a velmi úzké partnerské spolupráce. Slibujeme občanům odpovědnou rozpočtovou politiku. Výsledky komunálních voleb jsou pokračováním pokroku v naší obci. Josef Sobotík předseda MS ODS Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby Obec Dubicko podle ustanovení 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě přípisu Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk, sp. zn. OO 28/ /1 vyhlašuje v katastrálním území Dubicko obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací na digitalizovanou mapu (dále jen obnova katastrálního operátu ). Předpokládaný termín dokončení je v listopadu Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen vlastníci ) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona: 1) Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu ( 14 katastrálního zákona). 2) Při obnově katastrálního operátu se a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového katastru ( 13 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel, b) zavedou do katastru nemovitostí výměry parcel vypočtené ze souřadnic grafického počítačového souboru, pokud nebyly v dřívějším období určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu ( 15 katastrálního zákona); výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru ( 20 katastrálního zákona).

4 3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí ( 16 odst. 1 katastrálního zákona). 4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí ( 16 odst. 2 katastrálního zákona). 5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad ( 16 odst. 3 katastrálního zákona). 6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Opavě ( 16 odst. 4 katastrálního zákona). 7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní ( 17 odst. 1 katastrálního zákona). 8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát ( 17 odst. 2 katastrálního zákona). Mgr. Jaromír Doležal, v.r., ředitel KP Šumperk Zákon o správě daní a poplatků Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád (nahrazující dosud platný zákon č. 337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků), z jehož 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně, vyplývá, že daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu za nepodání nebo pozdní podání daňového přiznání, je-li toto zpoždění delší jak 5 pracovních dnů. Minimální výše pokuty je 500,-Kč. Týká se to všech daní. Ing. Marcela Mikesková vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend, Finanční úřad v Zábřehu Kontakt na gynekologii Zdravotní středisko Dubicko zdravotní sestra: paní Jana Komárková, mobil:

5 Ocenění společnosti MiRyz Soft s.r.o. Dubická firma MiRyz Soft s.r.o. dne získala v soutěži Firma roku 2010 certifikáty. Hospodářské noviny udělily společnosti MiRyz Soft s.r.o. certifikát finalisty krajského kola soutěže Vodafone firma roku 2010 Olomouckého kraje, kde se umístila na 4. místě. A dále získala titul Odpovědná firma roku Olomouckého kraje Oceňujeme činnosti, které zohledňují dopady podnikání na životní prostředí. Blahopřejeme paní Bc. Miluši Rýznarové, majitelce firmy. Josef Sobotík, starosta I v šumperském okrese se dá sehnat kvalitní a dobrý med Každý rok probíhá v naší republice soutěž ČESKÝ MED, které se může zúčastnit každý včelař. Vzorky medu se odesílají do Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Prahy, kde je hodnotí odborníci a těm nejlepším udělují medaile. V roce 2010 úspěšně reprezentoval okres Šumperk včelař František Vlček z Dubicka, který získal dvě zlaté medaile. Osobně je převzal 11. září 2010 na výstavišti Černá louka v Ostravě, kde se konala již XVII. Mezinárodní konference zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství spojená s mezinárodní včelařskou výstavou. Dubická včela, o. s. Tříkrálová sbírka v zábřežském děkanátu Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky Tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická charita. Koleda všude začíná v kostelích požehnáním a posvěcením křídy, kterou Tři králové píší nad dveře iniciály K+M+B, jež nejsou iniciálami jejich jmen Kašpar, Melichar a Baltazar, ale latinským Christus mansionem benedicat, což lze přeložit jako Ať Kristus žehná tomuto domu. Sdružení Česká katolická charita se Tříkrálovou sbírkou pokouší cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Snaží se o obnovení zájmu o charitu a angažovanost lidí v díle služby bližnímu v nouzi. Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci 8. ledna Mgr. Václav Hampl Kruh přátel hudby Dubicko a posluchači konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž, konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, Janáčkovy akademie múzických umění Brno Vás srdečně zvou na V neděli 9. ledna 2011 ve 14 hod. Kostel Církve československé husitské v Dubicku Účinkují: Dětský pěvecký sbor pod vedením Vlaďky Purové, a jejich hosté Vstupné dobrovolné

6 Poděkování ze školy Rok 2010 se pomalu chýlí ke svému konci, ve škole se učilo tradičně i netradičně, projektově i interaktivně. Podporujeme školní tradice, které stmelují kolektivy a na které se hezky vzpomíná. O tom, co se nám podařilo, čím škola žije, pravidelně veřejnost informujeme ve vývěsní skříňce, ve školním časopise Chaosáček a na webových stánkách školy. Předvánoční akce, kterých jste se mnozí zúčastnili, dozněly, škola na pár dnů ztichne a v lednu jedeme dál. Děkuji všem učitelům, provozním zaměstnancům a žákům za celoroční snahu, Vám za přízeň a spolupráci. Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, ať na sněhu nebo na blátě, krásné chvíle v rodinném kruhu či s přáteli, hlavně zdraví, mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů v roce Mgr. Věra Braná, ředitelka školy! "! "! "! "! # $ %& ' & & ' ( ) * + ( ' & ( ' ' +& +&! & ' & ',( ) * ) ), '+*) %!! "! # $ %& ' & & *) ' ( - % & (' ) * + ( ' & ( ' ' ' * +& +&! & ' & ',( ) * ) ), '+*) $ % & % & +! " & )! # ' ' * ' $ %& ' & & ' ( %! ) * + ( ' & ( ' ' *) +& +& - % & ('! & ' & ',( ) * ) ), '+*).' ' ' * % $ % & % & +! & ) ' ' * ' *) - % & (' ' *.' ' $ % & % & + & ) ' ' * '.' ' $ ' ( '& ' $. / '0 ' # $ ' ( '& ' $. / Výstava ovoce a zeleniny '0 v ' # Dubicku $ ' ( '& ' $. / Ve dnech uspořádala místní organizace zahrádkářů v Dubicku '0 ' # tradiční podzimní výstavu ovoce a zeleniny. Zájem občanů byl veliký. Navštívili nás i zástupci vedení organizace ze Šumperka. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo přispěli svými výpěstky a taktéž pomohli výstavu zrealizovat, hlavně rodině Fréharové a Kondlerové, ZD Úsovsko, p. Tomečkovi z Mohelnice, p. Křížkovi J. ml. za sponzorský dar a také dětem ze Základní školy Hrabová a Dubicko za výtvarnou výzdobu. Za vedení organizace Eliška Müllerová, jednatelka ZO.

7 Vánoční hvězda 2010 Od 7. prosince 2010 jsme prodali 50 vánočních hvězd. Výtěžek 5000,- Kč bude věnován nemocným dětem na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Všem, kteří jste si tuto květinu koupili, tímto děkujeme a věříme, že i v letošním roce ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech. Jana Nýdecká, Helena Vysoudilová, Helena Kubíčková Zájezd V sobotu se uskutečnil další zájezd důchodců v tomto roce. Cílem naší cesty byla výstava květin ve Věžkách, které se říká malá Flora. Zde jsme mohli obdivovat nádheru podzimních květin, zakoupit ovocné stromy, keře a další rostliny. Odtud se naše cesta ubírala do Kroměříže, kde jsme měli možnost si zvolit vlastní program. Buď návštěvu zámku, nebo historického jádra města, nebo Květnou zahradu. A ta stála opravdu za podívání i v tomto podzimním období. Poslední zastávkou byly Čechy pod Kosířem. Návštěva muzea kočárů s odborným výkladem byla velice zajímavá a my jsme měli možnost přesvědčit se o umění a fortelu našich předků. Toto muzeum je jediné v Evropě. Také expozice hasičského muzea byla velice zajímavá. Zájezd byl tradičně ukončen společnou večeří, tentokrát v Lošticích U Coufalů. Nezbývá než popřát všem našim spolucestujícím krásné Vánoce a do nového roku především zdraví. Naší Aničce Sládkové děkujeme za všechny pěkné zájezdy v tomto roce a pro příští rok jí kromě pevného zdraví přejeme také spoustu inspirativních nápadů na objevování krás a zajímavostí naší země. Dagmar a Jiří Gregorovi Placená inzerce Administrativní správa insolvenční poradenství Splácíte více, než vyděláte? Nikdo Vám už nechce půjčit peníze? Jste v bezvýchodné situaci? Chcete začít žít normální život bez dluhů? Umíme Vám pomoci! Legálně, rychle a s jistotou dokážeme snížit Vaše dluhy až o 70 %! Specializace na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby. Patříme k předním společnostem v oblasti insolvenčního poradenství se specializací na oddlužování a osobní bankrot fyzické osoby, resp. fyzických osob. Umožníme Vám vymanit se ze spirály nesplatitelných půjček, úroků na ně navazujících, exekucí a dalších obtížně řešitelných situací spojených s touto problematikou. Řešíme i podnikatelské subjekty. Právní zastupování při soudních sporech, právní porada. První konzultace zdarma. Kontakt: 8. května 4, Šumperk (v budově autoškoly u Grandu, 1. patro) Kontaktní osoba: Alena Krestýnová, mobil:

8 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Do naší obce jsme přivítali tyto občánky: Ludmila Novotná Dubicko, Rybník 73 Jan Svačina Dubicko, Družstevní 201 Martin Novák Dubicko, U Hájovny 231 Manželství uzavřeli: Jaroslav Zbořil Jitka Zajícová Jiří Grohar Jarmila Březinová Z našich řad odešli: Vlastimil Stloukal Dubicko, 7. května 196 Alois Vychodil Dubicko, Nová ulice 62 Oliva Horáková Dubicko, Cihelna 112 Dana Grygarová Dubicko, Velká Strana 66 V měsících říjen prosinec 2010 oslavili a oslaví svá životní výročí 70 roků a více tito občané: Pulkrt Břetislav Dubicko 121 Hrochová Helena Dubicko 11 Veselková Vlasta Dubicko 68 Hampl Ladislav Dubicko 85 Hamplová Marie Dubicko 137 Neoralová Ludmila Dubicko 182 Hlaváčková Jarmila Dubicko 253 Plháková Naděžda Dubicko 97 Dvořáková Bohumila Dubicko 29 Šír Rudolf Dubicko 187 Kristenová Anna Dubicko 191 Hamplová Věra Dubicko 78 Neoralová Anežka Dubicko 60 Braný Ladislav Dubicko 96 Šafářová Jiřina Dubicko 13 Pavlíková Květoslava Dubicko 87 Krečmerová Jarmila Dubicko 114 Plháková Danuška Dubicko 199 Vašíček Zdeněk Dubicko 225 Dittrichová Františka Dubicko 53 Krečmer Jaroslav Dubicko 114 Suchý Jan Dubicko 177 Zajíček Josef Dubicko 197 Sojáková Jarmila Dubicko 141 Plhák Josef Dubicko 97 Purová Stanislava Dubicko 230 Do dalších let přejeme všem jubilantům hodně zdraví a osobní spokojenosti. INFOA Agentura INFOA

Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku.

Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. Dubický zpravodaj Vydává Rada obce v Dubicku ročník 2008/04 15. prosince 2008 Vážení občané, přejeme Vám klidné a radostné prožití svátků vánočních, hlavně zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. za radu

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE

Dubický zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE Dubický zpravodaj Vydává Rada obce v Dubicku ročník 2009/02 ZPRÁVY Z RADNICE Zastupitelstvo obce se na svých jednáních zabývalo mimo jiné: Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dubicko za rok

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané,

Předvánoční setkání seniorů. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začátek nového roku je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za tím právě uplynulým a k zamyšlení nad tím, co nám příští období přinese. V našem městě můžeme letos očekávat dokončení sportovní

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě

Veřejná sbírka Vánoční strom je zasvěcena Charitě Leden 2003 č. 1 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo zasedalo už podruhé V pondělí 16. prosince proběhlo už druhé zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Hned v úvodu

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30.

Zíma Yvetta. Simonová staropražská skupina. Třehusk. Výzva. Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet. Sokolovna Králův Dvůr 24. 4. 2015 od 17:30. Králův Dvůr, Počaply, Zahořany, Levín, Křižatky, Popovice, Karlova Huť Králodvorský zpravodaj n duben 2015 n č. 4 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet První

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Jak pokračují investice v Králíkách

Jak pokračují investice v Králíkách Prosinec 2008/číslo 12 Ročník VI. (Králicko XVIII.) Cena 10 Kč Jak pokračují investice v Králíkách V minulém čísle Králického zpravodaje jsme psali o investičních akcích, které v současné době probíhají

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů.

Slovo starosty. Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Obecní zpravodaj Ročník XVI, číslo 3 Čtvrtletník, prosinec 2014 SUDOMĚŘICE Slovo starosty Vážení spoluobčané, úvodem Vás chci všechny pozdravit jménem nově zvolených zastupitelů. Jak jistě víte, nové zastupitelstvo

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více