GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ 500 02"

Transkript

1 GYMNÁZIUM J. K. TYLA, HRADEC KRÁLOVÉ Tylovo nábřeţí 682, PSČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a z vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Školní řád je vydán ředitelem školy a schválen školskou radou. Součástí tohoto školního řádu jsou v souladu s 30 školského zákona pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků (klasifikační řád). ČÁST PRVNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD 1 PRÁVA ŢÁKŮ Práva ţáků vycházejí zejména z 21 školského zákona. Jejich doplnění, případná specifikace pro potřeby školy je uvedena v 1 článku 2 tohoto školního řádu. Ţák má právo: a) účastnit se výuky všech vyučovacích předmětů vymezených učebním plánem oboru studia, do kterého byl zapsán, b) účastnit se všech akcí pořádaných školou, které jsou ţákům určeny, pokud splní kritéria stanovená pro účast na dané akci, c) na počátku klasifikačního období být informován o obsahu studia, podmínkách a pravidlech klasifikace v kaţdém vyučovacím předmětu d) po předchozí domluvě s vyučujícím na individuální konzultaci v případě, ţe neporozuměl učivu e) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání kdykoli po předchozí domluvě s vyučujícím, f) přiměřenou formou vyjádřit své mínění o všech záleţitostech, které se týkají jeho osoby, g) Osobně nebo prostřednictvím ţákovské samosprávy či libovolného pedagogického pracovníka vznášet připomínky a stíţnosti vedení školy, h) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich, i) je-li zletilý, volit a být volen do školské rady, j) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, ochranu osobnosti, zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti. Čl. 3 Na ustanovení 1 čl. 2 odst. c, e, f, g mají právo také zákonní zástupci nezletilých ţáků a rodiče zletilých ţáků nebo osoby, které plní vůči zletilým ţákům vyţivovací povinnost. 2 POVINNOSTI ŢÁKŮ Povinnosti ţáků vychází zejména z 22 školského zákona. Jejich doplnění, a případná specifikace pro potřeby školy je uvedena 2 v článku 2 tohoto školního řádu. Ţák je povinen: a) docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a účastnit se výuky všech povinných, volitelných a zvolených nepovinných předmětů i dalších aktivit školy, ke kterým se přihlásil,

2 b) ve škole a na všech akcích organizovaných školou dodrţovat tento školní řád, všechny platné předpisy a opatření, pravidla občanského souţití a principy demokratické společnosti. Dále je povinen zdrţet se hrubých vulgárních projevů, c) dodrţovat pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví, předpisy a opatření platná pro odborné učebny, laboratoře, prostory pro tělesnou výchovu, školní jídelnu a další prostory se zvláštním reţimem, d) dbát pokynů vyučujících a dalších pracovníků školy, e) zdrţovat se v době dopolední i odpolední výuky v areálu školy. Areál školy je moţné opouštět bez vědomí třídního učitele nebo vyučujícího pouze v době mimo dopolední a odpolední vyučování, f) chránit své zdraví i zdraví druhých. V případě, ţe se stane účastníkem nebo svědkem události, která se jeví jako zdraví či ţivot ohroţující, jedná v souladu s vnitřním předpisem o ochraně zdraví ve škole, g) dbát o čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí, h) v kaţdé vyučovací hodině odpovídat za pořádek v lavici nebo na pracovním stanovišti, kde se právě nachází. Pokud ţák při příchodu na své místo zjistí závaţný nedostatek nebo poškození, nahlásí tuto skutečnost před začátkem výuky vyučujícímu, i) dodrţovat zákaz kouření v celém areálu školy a při všech školních akcích. Ţáci nesmějí přinášet do školy a uţívat v ní návykové látky (včetně alkoholických nápojů) a látky ohroţující zdraví a bezpečnost. Toto nařízení platí i pro všechny akce organizované školou, j) šetřit zařízení školy a její vnitřní vybavení, chránit je před poškozením, hospodárně zacházet s pomůckami. Pokud ţák úmyslně nebo z důvodu nereagování na výzvu prokazatelně poškodí, případně zničí zařízení či vnitřní vybavení školy, je povinen poskytnout škole náhradu za vzniklou škodu v plné výši, k) zdrţet se během vyučovací hodiny pouţívání jakýchkoli audiovizuálních, výpočetních a komunikačních prostředků (záznamová a nahrávací zařízení, mobilní telefony, počítače apod.) bez výslovného souhlasu vyučujícího. 3 PRŮBĚH VÝUKY Zahájení výuky a) Ţák vstupuje do školy výhradně hlavním vchodem. Po vstupu do budovy se přezuje do obuvi určené pouze pro vnitřní nošení a všechny věci, které si hodlá odloţit, zamkne v přidělené šatní skříni. Za ztráty mimo uzamčené šatní skříně a prostory určené k ukládání osobních věcí škola neodpovídá. Kaţdou ztrátu či zcizení věci (větší obnos peněz a cennosti) je nutné okamţitě hlásit v kanceláři. b) Kola a motocykly lze uzamykat v prostoru mezi školním hřištěm a budovou PdF UHK. Pouze při uloţení a zajištění na tomto místě je moţné v případě ztráty nebo zcizení uplatnit prostřednictvím školy nárok na náhradu u pojišťovny. c) Ţák je povinen vţdy se zvoněním, které zahajuje vyučovací hodinu, být na svém místě ve třídě a mít připraveny pomůcky na výuku. Později smějí do vyučování přicházet dojíţdějící ţáci, kteří mají povolení třídního učitele a u nichţ je o této skutečnosti proveden záznam v třídní knize. d) Rozpis vyučovacích hodin je určen v souladu s provozním řádem školy takto: 0.h h h h h h h h h h e) Za účelem plynulého vydávání obědů můţe dojít v určitých případech k časovému posunu některých vyučovacích hodin. Tato změna je vţdy oznámena s dostatečným předstihem. Průběh výuky a) V závislosti na vyučovacím rozvrhu je výuka rozdělena na dopolední a odpolední vyučování přestávkou na oběd. V některé dny můţe probíhat pouze výuka dopoledne. b) Ve všech prostorách školy se ţák, který se právě nezúčastňuje výuky, chová během dopoledního a odpoledního vyučování i o přestávce na oběd kultivovaně a s ohledem na probíhající výuku. c) Nedostaví-li se vyučující do 10 minut na vyučovací hodinu, třídní sluţba (viz čl. 3) oznámí tuto skutečnost v kanceláři nebo členu vedení školy.

3 d) Při přesunu mezi hlavní budovou a vilou se ţáci přezují a vyjdou ven vchodem u jídelny. Ve vile se opět přezují, odloţí si v šatně a čekají na vyučujícího. Během výuky je vila zamčená. e) Přístup do prostor se zvláštním reţimem provozu (laboratoře, vybrané odborné učebny, prostory pro tělesnou výchovu) je ţákům povolen pouze se souhlasem příslušného vyučujícího nebo dozoru. V těchto prostorách je ţák povinen dodrţovat pravidla stanovená příslušným provozním řádem. f) Během vyučovací hodiny jsou ţáci povinni vypnout mobilní telefony. Ve zvlášť závaţných situacích mohou předem poţádat vyučujícího o výjimku. Čl. 3 Ukončení výuky a) Po skončení výuky v dané třídě zanechá ţák místo čisté a nepoškozené. Třídní sluţba smaţe tabuli. b) V případě, ţe se v daný den v příslušné učebně jiţ nevyučuje, ţáci zvednou ţidle a zanechají svá pracovní místa v pořádku a uklizená. Třídní sluţba smaţe tabuli a zhasne světla. Čl. 4 Ţákovské sluţby a) Třídní učitel pověří dle vlastních pravidel kaţdý týden dva ţáky výkonem třídní sluţby. b) Třídní sluţba zajišťuje: - informování o nepřítomnosti vyučujícího - nahlášení chybějících ţáků na začátku kaţdé hodiny vyučujícímu - smazání tabule a zabezpečení kříd c) Třídní sluţba je pro kaţdý týden uvedena v záhlaví třídní knihy. d) Na začátku školního roku třídní učitel pověří dva ţáky výkonem sluţby pro třídní knihu. e) Sluţba pro třídní knihu zajišťuje během výuky přesun třídní knihy do příslušných učeben. Na konci poslední vyučovací hodiny upozorní vyučujícího na skutečnost, ţe výuka v dané třídě končí. f) Vyučující můţe na začátku školního roku poţádat ţáka o výkon sluţby na pomůcky. g) Sluţba na pomůcky v průběhu vyučování zajišťuje přípravu vybraných učebních pomůcek. Nesmí manipulovat s pomůckami zapojenými do elektrické sítě a s pomůckami, které by jiným způsobem mohly ohrozit její zdraví nebo zdraví ostatních. 4 UVOLNĚNÍ ŢÁKA Z VÝUKY A OMLOUVÁNÍ ABSENCE Obecná pravidla pro uvolnění ţáka a) Kaţdá předem známá absence ţáka musí být v předstihu písemně oznámena třídnímu učiteli, který posoudí oprávněnost omluvy. b) Oznámení třídního učitele o tom, ţe omluva nebude přijata, musí být na poţádání vydáno písemně včetně zdůvodnění. c) V případě, ţe je ţák uvolněn v průběhu vyučovací hodiny, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu v dané hodině před jejím zahájením. d) Ţák, případně jeho zákonný zástupce organizují mimoškolní aktivity především v době mimo školní vyučování. e) Ředitel školy uvolňuje ţáka z výuky předmětu tělesná výchova na základě písemné ţádosti, k níţ musí být přiloţeno doporučení praktického nebo odborného lékaře. Tuto ţádost za nezletilého ţáka podává zákonný zástupce, zletilý ţák ji podává sám. Pokud ředitel ţádosti vyhoví, ţák není z tělesné výchovy hodnocen. Ředitel po dohodě s příslušnými vyučujícími určí ţáku v době, kdy probíhá výuka tělesné výchovy v jeho třídě, náhradní výuku v jiné třídě. f) Ţák, který necvičí v hodině tělesné výchovy z důvodu rekonvalescence, se řídí pokyny vyučujícího. Nepředvídatelná absence a) V případě neočekávané situace v době vyučování (nevolnost ţáka, úraz apod.) učitel ohlásí tuto skutečnost v kanceláři nebo členu vedení školy a v případě nutnosti zajistí ošetření nebo zavolá záchrannou lékařskou pomoc. Jedná-li se o nezletilého ţáka, uvědomí zákonného zástupce a dohodne s ním způsob předání ţáka. b) Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, je povinen prokazatelným způsobem nejpozději do tří dnů od počátku nepřítomnosti škole oznámit její důvod. Oznámení můţe být předáno třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy osobně, písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

4 c) Oznámení za nezletilého ţáka podává zákonný zástupce, zletilý ţák ho podává sám. Čl. 3 Omlouvání absence a) Ţák je povinen do pěti vyučovacích dnů od skončení nepřítomnosti předloţit třídnímu učiteli omluvný list s uvedením důvodu nepřítomnosti podepsaný oprávněnou osobou. Nepřinese-li omluvný list, chybějí-li náleţitosti nebo u předem známé nepřítomnosti třídní učitel nepřijal omluvu (viz 4 čl. 1 odst. a), není jeho absence omluvena. Omluvný list za nezletilého ţáka podepisuje zákonný zástupce, zletilý ţák se omlouvá sám. b) Je-li ţák nepřítomen ve výuce z důvodu účasti na školní akci (školní zájezd, soutěţe apod.) jeho nepřítomnost se ve třídní knize eviduje, ţák ji však nemusí omlouvat. Tato absence se nezapočítává do celkového počtu zameškaných hodin ţáka za klasifikační období. c) Jestliţe se ţák neúčastní vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého ţáka, jde-li o nezletilého, jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doloţil důvod nepřítomnosti. Zároveň upozorní, ţe v opačném případě bude posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliţe do deseti dnů od doručení výzvy ţák do školy nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být ţákem školy. 5 VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy) a kázeňská opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia). Pochvaly a) Třídní učitel můţe ţákovi udělit pochvalu například za výjimečnou studijní aktivitu, dlouhodobou úspěšnou práci, práci pro třídu apod. Udělení pochvaly projedná s ředitelem školy. b) Ředitel školy můţe udělit pochvalu například za vynikající reprezentaci školy, mimořádné studijní výsledky po celou dobu studia nebo činy zvláštního významu (výrazný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, projev statečnosti apod.). Udělení pochval projedná v pedagogické radě. c) Pochvala ředitele školy můţe být provázena i jinou formou ocenění. Čl. 3 Kázeňská opatření a) Kázeňská opatření se ukládají za závaţné provinění (viz 5 čl. 4 školního řádu) nebo opakovaná méně závaţná provinění proti školnímu řádu, platným předpisům a opatřením, pravidlům občanského souţití a principům demokratické společnosti. b) Podle závaţnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia. c) Třídní učitel můţe ţákovi podle závaţnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. d) Ředitel školy můţe ţákovi podle závaţnosti provinění udělit důtku ředitele školy na návrh vyučujícího, nebo dle vlastního uváţení. e) Ředitel školy můţe v případě závaţného provinění (viz 5 čl. 1 školního řádu) rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ţáka ze školy. Při podmíněném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. f) Podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy nelze ţáka plnícího povinnou školní docházku. g) Za jeden přestupek lze ţákovi uloţit pouze jedno kázeňské opatření. Čl. 4 Závaţné provinění Za závaţné provinění se vţdy povaţuje podvodné jednání (včetně plagiátorství), prokázaná účast ţáka na psychické či fyzické šikaně vůči jiným, úmyslné ničení cizího majetku, krádeţ, veřejné projevy rasové, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti, hrubé slovní a fyzické útoky na zaměstnance školy, ţáky a další osoby a takové jednání, které naplňuje skutkovou podstatu přečinů a trestných činů.

5 Čl. 5 Evidence výchovných opatření a) O udělení pochvaly nebo uloţení kázeňského opatření uvědomí třídní učitel nebo ředitel neprodleně ţáka a zákonného zástupce nezletilého ţáka. b) Veškerá výchovná opatření se zaznamenávají do elektronické evidence i psaného třídního výkazu. c) O udělených výchovných opatřeních je vţdy informována pedagogická rada. ČÁST DRUHÁ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 6 STUPNĚ PROSPĚCHU A CELKOVÝ PROSPĚCH Stupně prospěchu a) Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný b) Chování ţáka je hodnoceno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Celkový prospěch a) Celkové hodnocení ţáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřují výsledky klasifikace v povinných vyučovacích předmětech a hodnocení chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech. b) Ţák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto: prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Ţák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v ţádném vyučovacím předmětu prospěch horší neţ chvalitebný, průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší neţ 1,50 a jeho chování je velmi dobré. Ţák prospěl, nemá-li v ţádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný. Ţák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný. c) Do vyššího ročníku postupuje ţák, který dosáhl při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo po opravných zkouškách alespoň stupně hodnocení prospěl. d) Neprospěl-li ţák z některého povinného předmětu ani u opravné zkoušky, můţe ředitel školy na ţádost ţáka nebo zákonného zástupce u nezletilého ţáka povolit opakování ročníku. Na ţádost zákonného zástupce ţáka, který plní základní školní docházku, nebo po dohodě s ním můţe podle 39 odst. 2 školského zákona převést neúspěšného ţáka do odpovídajícího ročníku spádové ZŚ, popř. jiné ZŠ, kterou zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem ředitele této školy. 7 NEKLASIFIKOVÁNÍ ŢÁKA Ţák nebude klasifikován: a) nesplní-li podmínky klasifikace stanovené vyučujícím na počátku klasifikačního období, b) přesáhne-li absence ţáka v daném předmětu během klasifikačního období 30 %.

6 a) Ve výjimečných případech (zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí) můţe vyučující po projednání s ředitelem školy klasifikovat ţáka i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. b) Nebude-li ţák klasifikován podle 7 čl. 1 odst. a, b, projedná učitel svůj postup v dostatečném předstihu před jednáním pedagogické rady s ředitelem školy. Čl. 3 Celkový prospěch při neklasifikování ţáka a) Nelze-li ţáka hodnotit z daného předmětu na konci 1. pololetí, hodnocení se odloţí nejpozději do konce února (ve výjimečných případech do konce března). b) Nelze-li ţáka hodnotit z daného předmětu na konci 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je moţné prodlouţit z váţných důvodů do konce září. Není-li ţák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. c) Není-li ţák v některém předmětu klasifikován, nebude mu vydáno vysvědčení, pouze výpis z třídního výkazu opatřený razítkem a podpisem třídního učitele. Vysvědčení obdrţí aţ po doplnění klasifikace. Datum vydání vysvědčení se shoduje se dnem, kdy ţák vykonal poslední dodatečnou zkoušku. Čl. 4 Postup při doplnění klasifikace a) V případě, ţe ţák není klasifikován, koná dodatečnou zkoušku, jejíţ termín stanoví ředitel školy. Zkouška je komisionální: zkoušejícím je příslušný vyučující, dva přísedící určí ředitel školy. b) Dodatečná zkouška je samostatnou zkouškou, její výsledek je hodnocením ţáka za celé pololetí. c) Ve zvlášť odůvodněných případech můţe ředitel školy na návrh vyučujícího rozhodnout o dodatečném doplnění klasifikace pouze z látky části klasifikačního období. Toto hodnocení se pak zahrne do celkové klasifikace společně s ostatními klasifikačními podklady. Dodatečné doplnění klasifikace, nerozhodne-li ředitel školy jinak, zajistí vyučující předmětu. d) O dodatečné zkoušce či dodatečném doplnění klasifikace zkoušející sepíše protokol a odevzdá ho třídnímu učiteli; ten zajistí vytisknutí vysvědčení a jeho předání. Protokol zaloţí do třídního výkazu jako přílohu. 8 PŘERUŠENÍ A OPAKOVÁNÍ STUDIA a) Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku, na základě jeho ţádosti nebo ţádosti zákonného zástupce u nezletilého ţáka přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání ţák pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popř. se souhlasem ředitele ve vyšším ročníku, prokáţe-li u rozdílových zkoušek odpovídající znalosti. Nebrání-li tomu závaţné důvody, ukončí ředitel přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení. b) Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci 2. pololetí neprospěl (viz 6 čl. 2 odst. d) nebo nemohl být hodnocen (viz 7 čl. 2 odst. b), na základě jeho ţádosti nebo ţádosti zákonného zástupce u nezletilého ţáka povolit opakování ročníku po posouzení dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti; ţák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vţdy, neuplatní-li se ustanovení 6 čl. 2 odst. d). 9 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN a) Ředitel školy můţe ze zvlášť závaţných důvodů povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Písemnou ţádost podává zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka. V rozhodnutí o povolení jsou uvedeny podrobnosti upravující toto vzdělávání. b) Pokud ţák stanovené podmínky nesplní, není klasifikován a postupuje se podle 7 čl POCHYBNOSTI O SPRÁVNOSTI HODNOCENÍ

7 a) Jestliţe má zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení (výpisu z třídního výkazu), poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, můţe poţádat odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. b) Komise ţáka přezkouší nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým ţákem nebo zákonným zástupcem nezletilého ţáka. c) Výsledek přezkoušení je konečný. Ředitel školy ho oznámí neprodleně zletilému ţáku nebo zákonnému zástupci nezletilého ţáka. d) O přezkoušení ţáka se pořizuje protokol, který třídní učitel zařadí k údajům o ţákovi. 11 OPRAVNÉ ZKOUŠKY a) Ţák, jehoţ prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. b) Opravná zkouška je komisionální. c) Termín stanoví ředitel školy na poslední srpnový týden. d) Pokud se ţák nemůţe z váţných důvodů dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září (pro ţáka plnícího povinnou školní docházku do 15. září), do té doby navštěvuje podmíněně nejbliţší vyšší ročník. e) Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl. 12 UKONČENÍ STUDIA Z PROSPĚCHOVÝCH DŮVODŮ a) Jestliţe je ţák na konci školního roku hodnocen ze tří nebo více povinných předmětů stupněm nedostatečný nebo je tímto stupněm hodnocen po opravných zkouškách byť z jediného předmětu, můţe ředitel povolit opakování ročníku na základě písemné ţádosti zletilého ţáka nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka (viz téţ 6 čl. 2 odst. d). V případě zamítnutí ţádosti ţák studium na škole skončí. b) Ţák plnící povinnou školní docházku opakuje v těchto případech ročník vţdy (blíţe viz 6 čl. 2 odst. d). 13 KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY Komisionální zkoušku koná ţák v těchto případech: a) koná-li rozdílovou zkoušku, b) poţádá-li zletilý ţák nebo zákonný zástupce nezletilého ţáka o přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele školy, c) koná-li opravnou zkoušku, d) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů, e) je-li ţák osvobozen od povinnosti docházet do školy. Specifickou zkouškou, na níţ se přiměřeně vztahují ustanovení o komisionální zkoušce, je zkouška při doplnění klasifikace podle 7 čl. 3 odst. a). Komise pro komisionální zkoušky a její činnost: a) Komise je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušejícím je učitel vyučující ţáka danému vyučovacímu předmětu a přísedícím je učitel, který má aprobaci pro týţ nebo příbuzný předmět. b) Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. c) Členy komise jmenuje ředitel školy.

8 d) Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených v 12 čl. 1 pod písmeny b) a c). e) O zkoušce vyučující sepíše protokol a předá ho třídnímu učiteli; ten zajistí tisk a předání Vysvědčení. Protokol o zkoušce zaloţí do třídního výkazu. 14 ZÁSADY KLASIFIKACE a) Stupeň prospěchu za dané klasifikační období určí vyučující, který vyučuje příslušnému předmětu. V případě, ţe předmětu vyučují dva učitelé, určí stupeň prospěchu po vzájemné dohodě. b) Datum ukončení klasifikačního období stanoví ředitel školy na jeho počátku. c) Při stanovení stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí celkový přístup ţáka k práci v daném předmětu během celého klasifikačního období. Stupeň prospěchu musí vycházet z dílčích klasifikačních podkladů získaných v průběhu celého klasifikačního období a musí být v souladu s pravidly a podmínkami klasifikace, které vyučující stanovil na počátku klasifikačního období a ţákům prokazatelně sdělil. Stupeň prospěchu však nemusí vycházet z aritmetického průměru dílčích hodnocení a klasifikačních podkladů v daném období. d) Vyučující můţe ţáka hodnotit i na základě bodového systému, který schválil ředitel školy. Na konci klasifikačního období a ve čtvrtletí je bodování převedeno na klasifikační stupeň podle 6 čl. 1 odst. a). e) Při celkové klasifikaci je přihlíţeno k individuálním zvláštnostem a specifickým potřebám ţáka. f) Ţák má právo na podrobné seznámení s tím, jak byl stupeň prospěchu, kterým je hodnocen, stanoven. Stejné právo mají osoby uvedené v 1 čl. 3 školního řádu. 15 ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI Obecné principy a) Ţáci jsou vyučujícími jednotlivých předmětů na začátku klasifikačního období prokazatelně seznámeni s pravidly a podmínkami klasifikace. b) Mezi podklady pro hodnocení a závěrečnou klasifikaci patří zejména různé formy dílčí klasifikace (písemné práce, domácí úkoly, ústní zkoušení, projekty, týmová práce atd.), které postihují rovnoměrně znalostní i dovednostní sloţku edukace, a míra aktivního přístupu ţáka k výuce během celého klasifikačního období. c) Získávání dílčích klasifikačních podkladů v jednotlivých předmětech je rovnoměrně rozloţeno do celého klasifikačního období. Tím se předchází nadměrné kumulaci získávání klasifikačních podkladů na konci období. Dílčí klasifikace a) O termínu kontrolních písemných prací (čtvrtletních, pololetních apod.) a písemných zkoušek, které trvají více neţ 35 minut nebo zahrnují látku týkající se rozsáhlého tematického celku, musí být ţáci informováni nejméně s týdenním předstihem. O této skutečnosti je proveden záznam formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou ţáci konat pouze jednu zkoušku tohoto druhu. b) Formy dílčí klasifikace, které nelze uchovat v čase (tzn. ústní zkoušení, praktické zkoušky, sportovní výkony v tělesné výchově, určité druhy týmové práce apod.) musí být realizovány zásadně před kolektivem třídy. Ţák má právo na okamţité sdělení výsledku klasifikace a jeho zdůvodnění. c) Výsledky hodnocení prací, které lze uchovat v čase (tzn. písemné práce, grafické práce, projekty, ) jsou ţákovi sděleny nejpozději do 14 dnů nebo v předem stanoveném termínu. V tomto termínu má ţák právo opravené práce vidět a poţadovat zdůvodnění klasifikace a vysvětlení případných nedostatků. d) Práce uchovatelné v čase jsou uschovány po celé klasifikační období včetně doby, po kterou se můţe ţák či zákonní zástupci nezletilého ţáka odvolat proti hodnocení. e) V případě nepřítomnosti ţáka ve škole v době, kdy jsou ověřovány znalosti, schopnosti a dovednosti, je plně na rozhodnutí učitele, zda mu poskytne náhradní termín. f) Pokud ţák neodevzdá zadanou práci v určeném termínu, je hodnocena nedostatečně. g) Pokud se prokáţe, ţe odevzdaná práce nebo její část je plagiátem, je hodnocena nedostatečně a vyučující navrhne ţákovi kázeňské opatření podle školního řádu.

9 Čl. 3 Četnost a formy klasifikace a) Ţák má právo na přiměřený počet dílčích klasifikačních podkladů v závislosti na týdenní hodinové dotaci příslušného předmětu. Počet podkladů potřebných ke klasifikaci je na rozhodnutí učitele. b) Poměr mezi formami dílčích klasifikací je závislý na povaze předmětu, nesmí však být vyuţita pouze jedna forma u předmětů s dotací 1 a 2 hodiny týdně (s výjimkou tělesné výchovy a laboratorních cvičení) a pouze dvě formy u předmětů s dotací 3 a více hodiny týdně. Čl. 4 Další pravidla klasifikace a) Ţák má právo na to, aby nebyl hodnocen bezprostředně po svém návratu do školy, předcházela-li mu nepřítomnost delší neţ jeden týden za předpokladu, ţe se na začátku hodiny řádně omluví a v případě, ţe s dílčí klasifikací nebyl seznámen jiţ před počátkem nepřítomnosti. b) V případě ukládání látky k samostatnému nastudování jsou ţáci předem seznámeni, jakým způsobem má být osvojena, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom můţe být pouţit tento postup pouze jako doplňková forma výuky i klasifikace. Ţáci mají právo na individuální konzultaci před termínem případného ověřování takto zadaného tématu. c) Ţák má právo, aby při dílčí klasifikaci i celkovém hodnocení byla zohledněna doporučení a omezení stanovená pedagogicko-psychologickou poradnou, odborným lékařem či specializovaným odborným pracovištěm. Tuto skutečnost musí doloţit bezprostředně po jejím vzniku v písemné podobě třídnímu učiteli, případně dalším vyučujícím. Pokud není v písemném doporučení nebo omezení stanovena doba jeho trvání, povaţuje se za platné nejdéle 1 kalendářní rok. 16 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Pravidla hodnocení chování Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování školního řádu během klasifikačního období. Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování Stupeň 1 (velmi dobré) Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla občanského souţití a ustanovení školního řádu. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je vţdy přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování ţáka je v rozporu s pravidly občanského souţití a s ustanoveními školního řádu. Ţák se dopustil závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování ţáka je v rozporu s pravidly občanského souţití a s ustanoveními školního řádu. Ţák se opakovaně dopustil závaţného přestupku proti pravidlům občanského souţití nebo školního řádu nebo se dopustil mimořádně závaţného přestupku, a nebo se opakovaně se dopouští méně závaţných přestupků. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 17 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŢÁKŮ S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI A ŢÁKŮ, KTEŘÍ POCHÁZEJÍ Z CIZÍCH ZEMÍ Ţáci s vývojovými poruchami a) U ţáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postiţení. Vyučující respektují doporučení psychologických a speciálních vyšetření ţáků a uplatňují je

10 při klasifikaci a hodnocení chování ţáků. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro klasifikaci. b) Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají jeho schopnostem a na něţ nemá porucha negativní vliv. c) Vyučující kladou důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkony. Ţáci pocházející z cizích zemí U ţáka, který pochází z cizí země, se přihlíţí při dílčí klasifikaci a celkovém hodnocení zejména na míru kulturní odlišnosti, na aktivní znalost českého jazyka a dobu, kterou dosud absolvoval ve výchovněvzdělávacím systému České republiky. 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) S řádem školy seznamuje prokazatelným způsobem ţáky a jejich zákonné zástupce třídní učitel, ţáci jsou povinni dodrţovat všechna ustanovení. b) Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, je dostupný v kanceláři školy a ve sborovně. c) Vedení školy si vyhrazuje právo upravovat školní řád při vzniku nových skutečností, které tento řád neřeší, a novou verzi uvést v platnost okamţitě po jejím schválení radou školy. d) O všech změnách musí být bezodkladně informováni všichni učitelé, ţáci a zákonní zástupci nezletilých ţáků. Robert Novák ředitel školy Dne

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM, PRAHA 8, U LIBEŇSKÉHO ZÁMKU 1 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Úvodní ustanovení 2 Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, pravidla společenského

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-01092015 Strana 1/17 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. Sídlo: 767 01 Kroměříž, Velehradská 625 Identifikační číslo: 600 003 612 IČO: 25319639 telefon: 573 338 891

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí Školní řád Tento řád vydává ředitel Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. dle 30 zákona č. 561/2004 Zákon o předškolním, základním,

Více

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2. Školní řád Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 Školní řád Školní řád SPŠ Přerov vychází ze zákona 561/2004 Sb. a z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 České republiky ze dne 29.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Š k o l n í ř á d. pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace 1 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Š k o l n í ř á d pro žáky Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace Každý žák (žákyně) se dobrovolným rozhodnutím studovat na Gymnáziu v Karviné zavazuje dodržovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole podrobnosti o

Více

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu

Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Pravidla hodnocení výsledků a chování žáků, příloha č. 1 školního řádu Číslo a verze dokumentu: Zpracoval: Schválil: PSŘ_1_v3 Mgr. Renata Doležalová, Ing. Jitka Tarantová ředitel školy Ing. Miroslav Tarant

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 1. Pedagogičtí pracovníci

Více

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD. Úvod Vnitřní předpis č.j. GJB: 1176/2015 školní řád Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 ŠKOLNÍ ŘÁD Úvod Ředitel Gymnázia Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, vydává ve smyslu 30 z. č. 561/

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.

Školní řád. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448. Štefánikova 448. Pardubice 530 02. Telefon: 466 501 534. E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce. ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 Štefánikova 448 Pardubice 530 02 Telefon: 466 501 534 E-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz Školní řád Vypracovala: Mgr. Janecká Renata Projednán na pedagogické radě dne:

Více

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád Č.j.: ZSSTRAZ 369/2011 Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: 1. 2 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov. Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov ŠKOLNÍ ŘÁD Datum Podpis Vydává Schválila Milan Růžička, ředitel školy

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.

Školní řád (návrh) Základní škola Růžďka, okres Vsetín. Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2. Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád (návrh) Projednán na pedagogické radě dne 25.8.2015 Schváleno školskou radou dne 25.2.2015 Škola: Základní škola Růžďka, okres Vsetín Školní řád Č.j.: 01/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11

ŠKOLNÍ ŘÁD 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 2011-2012 (určeno žákům a rodičům) Č.j. 01-09-11 Školní řád je účinný od 1.9. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD /určeno žákům a rodičům/ 1. Docházka do školy 2. Chování žáka ve škole 3. Chování mimo školu 4. Ochrana majetku

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 41502 Teplice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl 1. Práva žáků Platnost od: 5. 2. 2014 Schválila: Školská rada dne 5. 2. 2014 Č.j.: ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád, který vychází ze zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ čj. OU-12415/45-2011 SMĚRNICE DĚKANA č. 16 / 2011 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Školní řád obchodní akademie Úvodní ustanovení Studium na obchodní akademii si žák zvolil svobodně s vědomím

Více

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace II. Provoz a vnitřní režim školy 1. Provoz školy a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. c) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu

Více

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261

Základní škola Přepeře, okres Semily příspěvková organizace, Přepeře čp. 47, PSČ 51261 ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace. platný od 1. 9. 2012 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy technické a zemědělské, Nový Jičín, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2012 Zpracovali: PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy RNDr. Jiří Trávníček, statutární zástupce ředitele

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2006 pod

Více

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK

ÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDK 9. PŘÍLOHY 9.1.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 9.2.HODNOCENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 9.3. MINIMÁLLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 9.3.1. HODNOCENÍ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 9.4. KONCEPCE VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č. j. 77/2012 Vypracoval: Mgr. Hana Beránková,

Více

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky)

V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) St ední pr myslová kola technická, Varnsdorf V n i t n í k l a s i f i k a n í á d Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání ák (metodický pokyn pro pedagogické pracovníky) Úvod Tento Vnit ní klasifika

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. 263/14 Vypracoval: Schválil: Kolektiv pedagogů Mgr. Věra Řípová, ředitelka

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1

Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Školní řád Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Základní škola Šumvald, okres Olomouc, příspěvková organizace Šumvald č. 204, 783 85 Šumvald č.j.: 37/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠUMVALD Obsah: A Úvod B Školní řád 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád

Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Základní škola Nová Paka Komenského 555 Školní řád Údaje o organizaci: adresa: Komenského 555, Nová Paka 509 01 telefon: 493 722 420 e-mail: skola@zsnovapaka.cz IČO: 049305620 identifikátor: 600 092 127

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická 11, Plzeň SOUBOR VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 24/2007 Vydala a schválila: Paed Dr. Eva Růžičková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ

Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Základní škola Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138, okres Náchod Část 2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 2 OŘ Vypracovala: Mgr. Hana Benešová Schválila: Mgr. Hana Benešová a školská rada Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecké školy Vodňany, nám. Svobody 14 Údaje o zařízení: Adresa školy: Základní umělecká škola nám. Svobody 14, 389 01 Vodňany Telefon/fax: 383383105 IČO: 70835560 Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení

Řád školy - SM01. Článek I - Úvodní ustanovení Řád školy - SM01 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 26.8.2015 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 32/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Obsah:

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY 2009-2010 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek El. Krásnohorské 2254 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2015 Školská rada projednala dne: 6.10.2015 Školní řád nabývá platnosti

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Č. j. OAUH/799/2015. Š k o l n í ř á d. ze dne 3. 1. 2005

Č. j. OAUH/799/2015. Š k o l n í ř á d. ze dne 3. 1. 2005 Č. j. OAUH/799/2015 Š k o l n í ř á d ze dne 3. 1. 2005 ve znění předchozích změn provedených na základě projednání a schválení v radě školy OA a radě školy VOŠ (dále jen RŠ OA a RŠ VOŠ) ze dne 15. května

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace se sídlem Holčovice 176 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 01/2015 A1 A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická

Více

Studijní řád pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Studijní řád pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Studijní řád pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Studijní řád pro studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v ZDVPP je vydáván

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY NOVÁ VES 32 Č.j.: ZŠKom203/2015 Spisový / skartační

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Číslo vnitřní směrnice: OAJL2015/099 Adresa školy: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně Ředitelka Obchodní

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark.

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Č.j.: ŘŠ 2/2010 ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1 Účel školního řádu. Článek 2 Práva a povinnosti žáků

Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek 1 Účel školního řádu. Článek 2 Práva a povinnosti žáků Střední zemědělská škola Zápská 302 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 Účel školního řádu Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si

Více

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.)

Disciplinární řád pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) pro studenty B.I.B.S. (Brno International Business School, a.s.) Článek 1 Úvodní ustanovení pro studenty (dále jen řád ) upravuje průběh disciplinárního řízení a ukládání sankcí za porušení povinností

Více

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD SOU Toužim Předpis Školní řád Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválil: dokumentu ŘŠ 1.9.2013 ředitel S 3_2 Střední odborné učiliště Toužim ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Školní řád. Úvodní ustanovení. Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300

Školní řád. Úvodní ustanovení. Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300 Školní řád Ředitel školy vydává v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více