KUNOVJAN Městský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN Městský zpravodaj"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj Číslo: 3/2015 JAN HRUBÝ se ke 100. výročí narození dočká v Kunovicích svého památníku. Bližší informace naleznete na str. 20. ročník 25

2 Přečtěte si: Přestupní jízdenky MHD Aktuálně ze škol Příští číslo vychází 31. března 2015, uzávěrka redakčních příspěvků 9. března str. 5 str Strategický plán rozvoje města Výročí sv. Jana Boska str Záhady kolem jízdy králů III. Společenské informace Dort roku je z Kunovic! Nejen o jednom jubileu Co to je, když se řekne Sportovní informace str. 14 str. 15 str. 16 str. 19 str. 20 str. 21 str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Vybráno z usnesení 3. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: příspěvky města Kunovice (pololetně) na I. pololetí 2015 Smlouvu mezi městem Kunovice a J. D. Production, s. r. o., Palackého nám. 293, Uherské Hradiště, IČ , o výrobě pořadů a televizních reportáží z města a okolí města Kunovice dodatečně smlouvu o pronájmu reklamní plochy mezi městem Kunovice a firmou PWS Plus, s. r. o., zastoupená Ing. Michaelem Kunertem, se sídlem Luční 1867, Staré Město, IČ dodatečně smlouvu o pronájmu reklamní plochy mezi městem Kunovice a firmou ČSAD Uherské Hradiště, a. s., zastoupenou Ing. Radislavem Kusákem, se sídlem tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště, IČ výpůjčku nemovitých věcí pozemků p. č. 3662/5, 3662/6 a 3662/2 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, včetně příslušenství za účelem provozování Leteckého muzea Kunovice a smlouvu o výpůjčce mezi městem Kunovice a Slováckým aeroklubem Kunovice, spolkem, IČ , se sídlem Kunovice, Letecká 1383 složení Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunovice JPO II/I s platností od 1. ledna 2015 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Kunovice a Mgr. Martinou Kozelkovou, Kunovice Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích města p. č. 2512/2, 2512/3, 2513/2, 2506/1 a 2408/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Kunovice, Na Bělince, rozšíření NN, Vaňková Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku města p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Kunovice, přípojka do 50 m, Tichý Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /001 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích města p. č. 372/1 a 3249/1 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Kunovice, Na Zelničkách, přípojka do 50 m, Nemrava Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemcích města p. č. 2510/4, 2510/6, 2511/3, 2512/2, 2512/3 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště Kunovice, přípojka do 50 m, Svačina Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_ uzavřenou mezi městem Kunovice a společností OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, Praha 6 Bubeneč, IČ , týkající se užití hudebních děl v Komunitním centru v Kunovicích v roce 2015 Dodatek č. 45 uzavíraný mezi městy Uherské Hradiště, Kunovice, Staré Město a ČSAD BUS Uherské Hradiště, a. s., ke smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy na území měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město ze dne , ve znění 44 dodatků, týkající se navýšení příspěvku na bezplatnou přepravu seniorů v roce 2015 výzvu k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci ve věci veřejné zakázky Údržba travnatých prostor Kunovice. Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky ve výši ,00 Kč bez DPH bude veřejná zakázka zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel hodlá v souladu s ustanovením 89 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění uzavřít rámcovou smlouvu na období 04/ , a to s jedním uchazečem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k zajištění letní údržby ze dne mezi městem Kunovice a firmou Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: , kterým se upřesňuje obsah smlouvy na další období z hlediska rozsahu předmětu činností a finančních podmínek Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č mezi městem Kunovice a Provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupené společností E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro odběrné místo RVO číslo na parcele 2526/4, Kunovice Dodatek č. 5 k mandátní smlouvě pro správu nemovitostí a obstarávání záležitostí spojených s výkonem práv a povinností vlastníka nemovitostí ze dne 1. února 2000 mezi městem Kunovice a firmou ATRIUM THERM, s. r. o., se sídlem Sokolovská 417, Uherské Hradiště, IČ , kterým se ukončuje platnost mandátní smlouvy dohodou smluvních stran k termínu 31. ledna 2015 Příkazní smlouvu pro správu nemovitostí a obstarávání záležitostí spojených s výkonem POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2

3 práv a povinností vlastníka nemovitostí mezi městem Kunovice a firmou ATRIUM THERM HOME OPTIMUM, s. r. o., se sídlem Sokolovská 417, Mařatice, Uherské Hradiště , IČ , pro správu bytových a nebytových prostor v majetku města Kunovice s účinností od 1. února 2015 Darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Sociálními službami Uherské Hradiště, příspěvkovou organizací, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, IČ , na poskytnutí výtěžku Vánoční sbírky Domovu pro osoby se zdravotním postižením Kunovice Přílohu č. 1/2015 ke smlouvě o poskytování regionálních knihovnických služeb v oblasti doplňování a zpracování knihovního fondu mezi městem Kunovice a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se sídlem Velehradská 714, Uherské Hradiště, IČ Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01/12 mezi městem Kunovice a Ing. arch. Jiřím Ludíkem autorizovaný architekt, Dolní Ves 87, Fryšták, IČ , řešící změnu termínu a výši nákladů spojených s etapou návrhu Územního plánu města Kunovice vyvolaných změnou ze strany objednatele investiční záměr REKONSTRUKCE SOFTBALLOVÉHO AREÁLU SNAILS KUNOVICE zpracovaný firmou GG Archico, a. s., ze dne , kterým dochází k dotčení pozemků ve vlastnictví města Kunovice, k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště (parc. č. 753/1, 754/5) a ve spoluvlastnictví města Kunovice a Snails Kunovice (parc. č.754/1, 754/3, 754/4, 3299/418, 3299/444) za účelem podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu Státní podpora sportu pro rok Podpora materiálně technické základny sportu za následujících podmínek: - před branou je nutno vybudovat prostor pro otáčení vozidel Radniční okénko kunovjan SChůze rady města 26. března dubna 2015 Zasedání zastupitelstva města 16. dubna osvětlení nesmí mít negativní dopad na okolní a plánovanou výstavbu - stavbu je nutno výškově řešit s ohledem na plánovanou komunikaci spojující ul. V Hliníku s panelovou komunikací - zasakovací jámy řešit mimo výhledové propojení místní komunikace (spádování doporučujeme do středu plochy, jámy řešit u východního svahu) - střídačky a hřiště bude výhledově (v budoucnu) přesunuto jižně od areálu (v souladu se schváleným dlouhodobým záměrem rekonstrukce softballového areálu v Kunovicích (viz usnesení Zastupitelstva města Kunovice č. 428/XXI./2014 ze dne ) - je nutno v rámci akce řešit adekvátní počet parkovacích míst. Při řešení parkovacích míst zvážit odstranění betonového oplocení tenisových kurtů a parkoviště řešit mezi místní komunikací a kurty. - pro potřeby povolení stavby bude vydáno stanovisko na základě předložené projektové dokumentace pro stavební povolení. Jednotlivé fáze projektové přípravy požadujeme průběžně konzultovat. - záměr bude v souladu se schválenou koncepcí rozvoje softbalového areálu Zastupitelstvem města Kunovice - tento souhlas nenahrazuje souhlas pro územní a stavební řízení. BERE NA VĚDOMÍ: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Ku- DOKONČENÍ NA STR. 4 Fašankové veselí, v letošním roce provázené téměř jarním sluníčkem, doskotačilo, basa je pochována a máme tu období půstu, zklidnění a očekávání dalších velkých svátků Velikonoc. Než k nim však dospějeme, zbývá ještě dostatek času na vnitřní očistu, a to nejen těla. Otevírá se prostor pro rozjímání, přemítání Kde jste, milí Kunovjané? Kam jste se poděli? Napadalo mě o fašankové sobotě, když jsem při obchůzce s fašankovým průvodem a zastaveních na předem dohodnutých místech (před radnicí na řazení veselého průvodu, na Pálenici za vdolečky od Tetiček, na nádvoří Panského dvora za vystoupením našich souborů a nákupem výborných uzenin pana Hakalíka, u Slováckého sklepa na ochutnávku ovocných pálenek a dobrých škvarečků, v Památkovém domku za zabijačkovými dobrůtkami z rukou Mužského pěveckého sboru) viděla vedle cizích tváří návštěvníků odjinud převážně stále stejné tváře, které nás provází a s nimiž se setkáváme na většině kulturních akcí. Nevyhovuje Vám kulturní nabídka? Asi je to úhel pohledu. V prosinci minulého roku jsem třeba slyšela názor, že je toho všude moc, že je potřeba ubrat a snad ani nic nedělat. Já si naopak myslím, a snažili jsme se o to, aby nabídka kulturního dění ve městě byla co nejpestřejší. Na své si mohly přijít děti na Sletu andělů (jejich práce z literární soutěže Vytvoř slovy svého anděla Vám ještě představíme), milovníci poezie a vážné hudby na poetickém večeru při svíčkách či adventních koncertech, jejichž náplň byla také pestrá. Měli jsme tu dechovou hudbu i pěvecký sbor Svatopluk, Jiřího Stivína s jeho úžasným uměním a citem pro improvizaci, cimbálová muzika Kunovjan představila nové vánoční CD, Lucie Bílá rozvibrovala sportovní halu, zpívání na Panském dvoře ještě dlouho doznívalo a ladilo vánoční pohodu. Kulturní kalendář nového roku otevřel ples města s tematikou let šedesátých á la Starci na chmelu. A to jsem ještě nezmínila nabídku podnikatelského inkubátoru, městské knihovny a komunitního centra, z níž si můžete také bohatě vybírat. Snaha o změnu, stálé hledání nových možností jak zaujmout, a přesto neopustit tradice a to vše, co sem do našeho regionu neodmyslitelně patří, to je to, co člověka neustále pohání vpřed. Vždyť je přece lepší mít radost, že se u nás stále něco děje, než se stát účastníkem nicoty, bezčasí a nicnedělání. Ano, je ale také pravda, že přece kdo nic nedělá, nic nepokazí a nebo že chybami se člověk učí, ale také když chceš zapálit, musíš hořet sám. A tak si troufám doufat, že snad alespoň v těch malých dušičkách dětí, jak jsem je viděla o fašanku, zažehneme jiskřičku vědomí, že i přes tohle všechno stojí za to stále něco dělat pro druhé i pro svůj vnitřní pocit radosti a vzájemnosti, že ať už je jednou život zavane do různých míst, že si vzpomenou a řeknou třeba: To když jsem byl malý, tak se u nás v Kunovicích chodilo na fašank v průvodu a naši pak na besedu u cimbálu a pochovávání basy a pak taky na hody a na jízdu králů a a pořád se něco dělo! Co kdybych v tom pokračoval a zkusil tady taky něco takového udělat? To je zase můj úhel pohledu, mé přemítání. A tak si přeji, aby s přibývajícím světlem a prodlužujícími se dny k Vám přicházelo i více radosti a životadárné energie, kterou můžeme společně násobit. Olga Strašáková, členka Rady města Kunovice strana 3

4 novice JPO II/I v roce 2014 návrh na uzavření smlouvy o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: /001 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na akci Kunovice, Gajdoš, kabel NN UKLÁDÁ: vedoucímu odboru investic a územního plánování zajistit potřebná povolení a realizaci změny dopravního značení dle požadavku občanů v ul. Šlerkova ZVEŘEJŇUJE: záměr města na zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 4567, 4590/2, 4575/2, 4590/1, 3837/82, 4582 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za účelem zřízení, vedení, provozování a udržování stavby distribuční soustavy Venkovní vedení VN 22kV č. 120, km 4,600, stavby Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600, stavby Venkovní vedení VN 22kV č. 37 a 21, km 6,100, stavby Silnice I/50 Obchvat Uherského Hradiště II - objektů SO 404 Venkovní vedení VN 22kV č. 120, km 4,600, SO 405 Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600 a SO 406 Venkovní vedení VN 22kV č. 37 a 21, km 6,100 záměr města na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 4050, 4590/2 a 4567 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě SOUHLASÍ: s umístěním zemního kabelu NN v ul. Ohradní v rámci akce Kunovice, Gajdoš, kabel NN za následujících podmínek: hloubka uložení min. 1,0 m pod terénem, v max. vzdálenosti 0,5 m od fasády rodinného domu na sloupě č. 569 budou veškeré skříně umístěny směrem na východ tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu přístupové komunikace k zahradní části rodinných domů na základě předložené žádosti paní PaedDr. Ladislavy Frýbortové a pana Ing. Milana Pavlackého, bytem Kunovice, ze dne , s oplocením podél místní komunikace ul. Luční, za podmínky, že budou splněny požadavky Policie ČR, dopravního inspektorátu čj. KRPZ /ČJ ze dne 16. října Jedná se o odstranění překážek z rozhledového pole sjezdu k RD čp a RD čp dle požadavků ČSN projektování místních komunikací s návrhem na zjednosměrnění ulice Šlerkova ve směru od ul. Kamenná směrem po ul. Ohradní se záměrem Snails Kunovice přihlásit se k organizaci významných mezinárodních sportovních turnajů, kdy první plánovanou akcí je Mistrovství Evropy dívek do 16 let v roce 2017 NESOUHLASÍ: s umístěním zemního kabelu NN podél silnice I/55 v rámci akce Kunovice, Gajdoš, kabel NN. V tomto úseku je nutno zachovat vzdušné vedení, jelikož v chodníku se nacházejí inženýrské sítě a realizací stavby by došlo k ovlivnění stability svahu. Stávající rodinné domy jsou zastaralé, umístění kabelu v jejich bezprostřední blízkosti je nevhodné, ohrozilo by jejich stabilitu. Město Kunovice před třemi lety provedlo rekonstrukci chodníku, zásah do chodníku by nebyl vhodný. JMENUJE: komisi pro otevírání obálek a zvláštní komisi k veřejné zakázce Údržba travnatých ploch Kunovice ve složení: Mgr. Ivana Majíčková, MBA (náhradník Ing. Pavel Vardan), Ing. Josef Krupa (náhradník Mgr. Helena Droppová), zástupce MCI Servis, s. r. o. (náhradník zástupce MCI Servis, s. r. o.) hodnoticí komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky Údržba travnatých ploch Kunovice ve složení: Ing. Pavel Vardan (náhradník Mgr. Ivana Majíčková, MBA), Ing. Josef Krupa (náhradník Mgr. Blanka Jurásková), Mgr. Helena Droppová (náhradník Anna Semenková), Václav Seménka (náhradník Ing. Jan Krčma), zástupce MCI Servis, s. r. o. (náhradník zástupce MCI Servis, s. r. o.) ROZHODLA: vyzvat k účasti ve veřejné zakázce s názvem Údržba travnatých ploch Kunovice následující firmy: 1. HRATES, a. s., Průmyslová 1153, Uherské Hradiště IČ: Alena Chrástková, Na Drahách 21, Kunovice, IČ: MACREAL, spol. s r. o., U Brány 219, Uherské Hradiště, IČ: FLORSTYL, s. r. o, Panská 25, Kunovice, IČ: GARD&N, Hradišťská 250, Staré Město, IČ: Vybráno z usnesení 4. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. SWRp/09/44 ze dne ve znění Dodatků č. 1-7 mezi městem Kunovice a firmou VERA, s. r. o., Lužná 2, Praha 6, na rozšíření předmětu pronájmu programového vybavení Radnice VERA a poskytnutí práva k dočasnému užití agend ejednání vč. eúkolů a epodatelna Smlouvu o opravě věci mezi městem Kunovice a Tomášem Kopčilem, diplomovaným specialistou v oboru sochařství a restaurování kamene, se sídlem Bílovice 499, na opravu kříže Na Bělince poskytnutí daru ve výši Kč na činnost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., Gahurova 5265, Zlín darovací smlouvu mezi městem Kunovice a Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s., IČ , Gahurova 5265, Zlín nájemní smlouvu na pronájem měřiče rychlosti na rok 2015 mezi městem Kunovice a firmou GEMOS CZ, spol. s r. o., B. Smetany 1599, Čelákovice BERE NA VĚDOMÍ: program jednání II. zasedání Zastupitelstva města Kunovice dne informaci o přestupkovém řízení za 2. pololetí 2014 zprávu o stavu vyřizování peticí a stížností za 2. pololetí 2014 výroční zprávu Městského úřadu Kunovice podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014 zprávu o nakládání s pozemky města za 2. pololetí 2014 Koncepci odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu výpověď COLORIT, spol. s r. o., Přívrat 1963/30, Brno, z nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice výpověď Crisis Consulting, s. r. o., Kopánky 1230, Uh. Hradiště, z nájmu nebytových prostor v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice UKLÁDÁ: vedoucímu odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu dopracovat Koncepci odboru kultury, školství, cestovního ruchu a sportu ZVEŘEJŇUJE záměr na pronájem prostor sloužící podnikání kanceláře s číselným označením B1.05l o výměře 19,65 m 2 a B1.05m o výměře DOKONČENÍ NA STR. 5 Strana 4

5 19,2 m 2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice záměr na pronájem prostor sloužící podnikání kanceláře s číselným označením B1.05c o výměře 17,45 m 2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice SOUHLASÍ: na základě předložené projektové dokumentace zpracované společností EKOLA Pavliš, s. r. o., Trávník 2095, Staré Město, jako vlastník pozemků p. č. 620/8, 835/31, 1083/1, 1083/8, kunovjan 1083/11 a 1106/1 (ul. Obecní a U Pumpy) v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, s realizací staveb Kunovice, ul. Obecní a U Pumpy rekonstrukce vodovodu, řad I-19 a I-20 a akce Kunovice, ul. Obecní a U Pumpy oprava kanalizace, stoka SI-11 za podmínky, že obnova komunikace v ul. U Pumpy bude provedena celoplošně s povrchem z asfaltobetonu. Technické požadavky a rozsah podílu jednotlivých stran budou dořešeny samostatně. Úprava napojení ulice U Pumpy na ulici V Úzkých bude provedena v souladu s projektovou dokumentací Rekonstrukce křižovatky ul. V Úzkých a U Pumpy Přestupní jízdenky v autobusech MHD Společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště nabízí pro cestující v městské hromadné dopravě nový typ jízdného. Jedná se o tzv. přestupní jízdenku, která je určena pro cestující využívající návazných spojů v síti MHD v regionu Uherskohradišťska. Příkladem může být cestující, který potřebuje cestovat z Kunovic nebo ze Starého Města například do nemocnice v Uherském Hradišti. Doposud cestující, který nevyužíval předplatné časové jízdné (obvykle měsíční nebo čtvrtletní časovou jízdenku), platil dvě desetikorunové jízdenky za cestování dvěma různými linkami. Cena nové přestupní jízdenky tak byla stanovena na 15 Kč při hotovostní platbě. Jízdenku je možno využívat na všech linkách, které obsluhují zastávky označené v jízdním řádu symbolem MHD ve městech Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Jedinou podmínkou pro uplatnění přestupní jízdenky je její využití na dalším spoji v časovém limitu 45 minut od vydání jízdenky. Tento čas bude na jízdence výrazně uveden. Použití přestupní jízdenky je velmi snadné: Cestující při nástupu do autobusu oznámí řidiči typ jízdného přestupní jízdenka. Po zaplacení obdrží jízdenku, na které bude kromě ostatních informací výrazně uveden čas, do kterého musí cestující nastoupit do návazného autobusu v rámci spojů obsluhujících MHD. Po výstupu z autobusu cestující použije jízdenku jako jízdní doklad, kterým se prokáže řidiči v návazném autobusu. Ten pouze zkontroluje, zda cestující dodržel podmínku časového limitu pro přestup. Přestupní jízdenka je určena zejména těm cestujícím, kteří náhodně cestují v rámci MHD více na sebe navazujícími spoji a kteří nejsou držiteli finančně výhodnější měsíční nebo čtvrtletní časové jízdenky. MHD dnes zahrnuje 7 základních linek, které jsou doplňovány všemi linkami v pravidelné autobusové dopravě zastavujícími na zastávkách označených symbolem MHD v regionu Uherskohradišťska. Celkem se jedná o 1,2 mil. km ročně a v rámci MHD společnost ČSAD BUS Uherské Hradiště přepraví každý rok více než 2 miliony cestujících. red Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice Město Kunovice a Zlínský kraj uzavřely dne Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, č. D/0203/2014/STR, na zpracování Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice. Jejím zpracovatelem, který vzešel z výběrového řízení, byla společnost JVM-RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, Zlín, IČ: V průběhu zpracování uvedeného materiálu proběhla dvě společná zasedání pracovní skupiny složené ze zástupců Zlínského kraje, města Kunovice, Slováckého aeroklubu a Slováckého muzea. Skupina měla za cíl odborně připomínkovat jednotlivé fáze analytické a návrhové části budoucího díla. Zpracovaná Koncepce rozvoje Leteckého muzea Kunovice prokázala, že v současné době Letecké muzeum Kunovice svým významem a rozsahem sbírky překračuje hranice Zlínského kraje, obsahuje celkem 26 civilních i vojenských strojů vyrobených nejen v kunovické továrně, ale i ve Zlínském kraji, v naší repblice i v zahraničí. Vlastníkem vystavených exponátů je Slovácký aeroklub Kunovice, spolek, který kromě pozorovacích letů motorovými i bezmotorovými letadly nabízí také vyhlídkové lety horkovzdušným balónem, tandemové skoky padákem či možnost leteckých výcviků a paravýcviku. Stav exponátů ani zázemí muzea však neodpovídá současným terndům a požadavkům. V Koncepci rozvoje Leteckého muzea Kunovice byly stanoveny vize, globální i strategické cíle a navrženy možnosti, způsoby a časový harmonogram i finanční plán realizace rozvoje Leteckého muzea Kunovice. Je zde doporučeno využít velkého potenciálu muzea k tomu, aby v Kunovicích vznikla důstojná atraktivita v oblasti kultury a cestovního ruchu celokrajského významu, sloužící k uchování historie letecké výroby ve Zlínském kraji a podpoře současné letecké výroby v kraji, mj. prostřednictvím pěstování hrdosti na um předchozích i současných generací, vztahu mládeže k unikátnímu technickému oboru a posilování pozic místních výrobců odkazem na jejich historické zázemí. Neměly by zde chybět ani interaktivní exponáty, vzdělávání a zábava, tématicky spojené s letectvím. To vše předpokládá spolupráci nejen města Kunovice, Zlínského kraje a Slováckého aeroklubu, ale také školských zařízení a firem, jejichž činnost je spojena s letectvím. Koncepce rozvoje leteckého muzea je hodnotný materiál, který ukazuje cestu a způsob jak dále rozvíjet toto unikátní muzeum. Celková cena díla dosáhla částky Kč. Na financování akce se částkou kč podílel Zlínský kraj formou dotace. Zbylá část byla hrazena z rozpočtu města Kunovice. Mgr. Ivana majíčková, MBA, starostka strana 5

6 Motivovat lidi penězi nebo bonusy je nefunkční Pro projekt Slaďování na Kunovicku odpovídá Viktor Kustein - senior konzultant GrowJOB institute, který konzultuje s vedením velkých regionálních společností oblast firemních hodnot, skupinové vize a leadershipu. Snaží se tak zlepšit vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost a lidí ve firmách. Co v současné době lidi nejvíc motivuje, jsou to stále peníze? Že zaměstnance motivují peníze, to je dle mého názoru jen takový mýtus. Nejnovější výzkumy například od Martina Seligmana či Mihalýho Csiksentmihalye ukazují, že hlavní je vytvořit lidem pracovní prostředí, ve kterém jsou schopni realizovat činnosti, ve kterých vidí smysl. Dan Pink zase upozorňuje na to, že pokud zaměstnanci realizují v práci činnosti, které nemají jasné zadání a potřebují zapojení kreativního myšlení, působí peníze demotivačně a takto motivovaní lidé podávají horší výsledky než skupiny, které nemají primárně motivaci finanční. Jelikož převážná většina prací vykonávaná v dnešní době lidmi v euroamerické civilizaci spadá právě do této kategorie, troufnu si tvrdit, že motivovat lidi penězi nebo různými hmotnými bonusy je značně nefunkční. V čem je podle Vás největší problém při zavádění alternativních pracovních úvazků? Představují řešení do budoucna? V alternativních pracovních úvazcích problém nevidím. Myslím, že vedou ke zvyšování efektivity práce a myslím, že spoustě zaměstnanců (zejména mladších ročníků) vyhovují. Dle mého názoru je doba čtyřicetihodinových pracovních týdnů a pevných pracovních dob pryč. Vidíte u zaměstnavatelů větší zájem o své zaměstnance/kyně v posledních letech? Pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsme začínali s podnikáním před 10 lety a v současnosti se průměrný věk našich konzultantů blíží třicítce (což jsou nejlepší a nejproduktivnější léta), setkáváme se s častými nabídkami od headhunterů, které směřují přímo k mým kolegům. Myslím, že tento trend bude ještě vzrůstat v příštích letech i v ostatních společnostech a pro naše vedení je to výzva vytvořit pro kolegy takové podmínky, abychom tým udrželi pohromadě. Osobně si ale myslím, že se nám to bez problémů povede. Buďte připraveni na to, co přijde. Nebojte se slaďovat pracovní a rodinný život svých zaměstnanců/kyň. Položit dotaz panu Viktoru Kusteinovi budete mít možnost osobně na závěrečné konferenci projektu Slaďování na Kunovicku, kde bude mít svou prezentaci na téma Nové poznatky v oblasti firemní motivace a leadershipu. Podrobnosti najdete na Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost. Barbora Dojčár Majíčková Studenti EPi promovali V sobotu 7. února se konaly slavnostní promoce dnes již bývalých studentů Evropského polytechnického institutu v Kunovicích. V kunovickém Panském dvoře převzalo při slavnostním aktu čtyřicet studentů bakalářský diplom, z toho čtyři prospěli u Státních závěrečných zkoušek s vyznamenáním. Do Kunovic se sjeli absolventi také z poboček Evropského polytechnického institutu v Hodoníně a Kroměříži. Jednalo se o studenty z oborů Finance a daně, Management a marketing zahraničního obchodu, Ekonomická informatika a Elektronické počítače. Za dobu existence kunovické vysoké školy, která vznikla v roce 1999, ji úspěšně absolvovalo a získalo vysokoškolský titul více než 2800 studentů. Všem našim absolventům blahopřejeme. Ing. Ondřej Šabata, PhD., Evropský polytechnický institut, s. r. o. Sledujte vysílání TV Slovácko! Pokud nemáte naladěný příslušný televizní kanál, můžete tuto situaci snadno napravit. Podle sdělení ředitele TV Slovácko Jana Dudka prý je tato operace poměrně jednoduchá: DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘÍJEM Program TVS je v multiplexu 4 na kanále č. 42. Od jsou sudé hodiny programově zaměřené na Zlínský kraj a liché hodiny na jižní Moravu. SATELITNÍ PŘÍJEM Na satelitu je vstup TVS v programu Regionální televize CZ denně v 18, 22, 02, 06, 10 a 14 hodin. Regionální televize CZ vysílá nekódovaně: satelit: ASTRA 3B frekvence: GHz polarizace: vertikální SR: FEC: 3/4 red Strana 6

7 Tři králové nám popřáli zdraví, štěstí V lednu k nám do mateřské školy zavítali tři králové. Letošní obchůzku měla na starosti Oranžová třída, která se pečlivě připravila. Kašpar, Melichar i Baltazar, společně s ostatními kamarády, procházeli třídami i kuchyní a za doprovodu známé písně My tři králové jdeme k vám popřáli všem štěstí a zdraví v novém roce. Mateřská škola Kunovice pracovat na interaktivní tabuli a plnit školácké úkoly. kunovjan Z pohádky do pohádky a něco hudby k tomu V měsících lednu a únoru jsme zhlédli několik zajímavých představení pro děti. Velmi si ceníme vystoupení, která si pro nás připravily děti ze Základní školy U Pálenice a Základní umělecké školy Uherské Hradiště, pobočka Kunovice. Nejprve nás přišli potěšit žáci ze 3. B Základní školy U Pálenice s pohádkou o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Pod vedením třídní učitelky Zdenky Peterkové zahráli mladším kamarádům, jak tyto dvě známé pohádkové bytosti zasadily semínko a co jim z něj nakonec vyrostlo. O pár dnů později si program připravily děti ze ZUŠky pod vedením Olgy Strašákové se svými zhudebněnými pohádkami O Budulínkovi a Červené karkulce. Pohádky jednotlivci proložili představením široké škály hudebních nástrojů, např. klavíru, keyboardu, trubky, kytary, flétny atd., na které se učí hrát u Hany Kvasničkové a Iva Horkého. Malované vajíčko veselé jarní tvoření Přijďte si ve středu 1. dubna společně s vašimi dětmi vyrobit jarní a velikonoční dekorace do mateřské školy. Akce se koná od 15 hodin ve všech třídách MŠ. Přineste si vyfouknutá vajíčka a barevné stužky. Ostatní materiál dostanete ve škole. Zve kolektiv školy. Kapříci závodili v aquaparku Předplaveckou výuku zakončily nejstarší děti v I. pololetí tradičně závody malých kapříků v Aquaparku v Uherském Hradišti. Naši mateřskou školu reprezentovalo pětičlenné družstvo Simonka Janovská, Zlatka Kočendová a Matyášek Hlaváč, Matýsek Ertl a Matýsek Blahutka z Oranžové, Duhové a Žluté třídy. I když se děti neumístily na stupních vítězů, byly velmi šťastné, že se mohly zúčastnit. TRADIČNÍ POVELIKONOČNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Mateřské školy v Kunovicích vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016, který se bude konat v ředitelně v budově MŠ ve dnech dubna 2015: 7. dubna od do hod. 8. dubna od 9.00 do hod. 9. dubna od do hod. Zpravidla přijímáme děti, které k září 2015 dovrší 3 roky a děti starší, s trvalým bydlištěm v Kunovicích. Přednost mají děti rok před nástupem do základní školy. V případě volných míst mohou být přijaty i děti, které během školního roku dovrší 3 roky. K zápisu přijdou rodiče s rodným listem dítěte, očkovacím průkazem dítěte a průkazem totožnosti rodiče. Zápis do ZŠ děti zdárně zvládly Naše nejstarší děti mají za sebou jeden z nejdůležitějších dnů v životě zápis do základní školy. Některé děti se velmi těšily, jiné se trošku bály. Velkou oporou jim byli jejich rodiče, kteří je k zápisu doprovodili. Ve školách se na ně těšily paní učitelky, starší kamarádi a třeba i pohádkové bytosti Křemílek s Vochomůrkou. Děti plnily nelehké úkoly, např. poznávaly a určovaly barvy, geometrické tvary, písmena a číslice. V letošním školním roce máme 64 předškoláků, kteří se zápisu zúčastnili. Jak škola na Červené cestě, tak U Pálenice nejsou pro děti prostředím neznámým. Obě školy jsme před zápisem navštívili. Prohlédli jsme si prostředí škol a tříd, poznali nové paní učitelky, pozdravili kamarády, kteří dětem ukázali vše, co je zajímalo. Děti si mohly vyzkoušet sedět v lavici, Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si rodiče vyzvednou ve škole ve dnech v průběhu dne a vyplněné dětským lékařem přinesou k zápisu. ŽÁDOST SI LZE STÁHNOUT Z WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY. Těší se kolektiv školy a noví kamarádi. Alena Bočková, ředitelka školy strana 7

8 Předškoláci se u zápisu proměnili ve školáky Cestu znám jen já, ale vám prozradím rád, jak se chodí z té chaloupky k nám. Nepůjdete z mechu přes dvě pápěří, ale podél šaten, přes čtyři třídy a přes spoustu stanovišť. Přivítají vás Křemílek a Vochomůrka, dva bílí skřítci v plandavých košilích, se svými pomocníky. A když splníte všechny jejich úkoly, čeká vás během trasy velká proměna. Z předškoláků se změníte na velké a skutečné školáky. Razítko na to! A že to v té pařezové chaloupce v pátek pěkně žilo! Razítko, že od prvního září budou opravdovými školáky, získalo na konci té cesty 48 předškoláků. A protože přijetí minimálně dvou dalších dětí je reálné, nastoupí v září do naší školy přibližně padesát prváčků (přesné číslo bude známo na konci května, kdy končí termín pro doplnění žádostí o odklady). Deváťáci patří mezi republikovou špičku Skvělá zpráva doputovala do naší školy. Souvisí s výsledky srovnávacích testů společnosti Scio, které absolvovali žáci našich devátých tříd. A v konkurenci téměř dvaceti tisíc vrstevníků z více než šesti set škol z celé České republiky obstáli víc než se ctí. Dosáhli výsledku, který naši školu zařadil mezi dvacet procent těch nejlepších. Ještě příjemnější je zjištění společnosti Scio, podle které naši učitelé umí využívat studijní předpoklady žáků a pomoct jim k výsledkům, které jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky vaší školy jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů s výsledky testů obecně studijních předpokladů jsme zjistili, že studijní potenciál žáků je ve škole využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s tímto potenciálem velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad své možnosti, stálo v podrobné zprávě od společnosti Scio. Všechny předměty v jednom Dokázali byste formou rovnic vytvořit deset slovních úloh z matematiky? A pokud odpovíte ano, zpřesníme zadání. Dokázali byste takové příklady vytvořit tak, aby jejich text souvisel s historií Uherského Hradiště? Naši žáci takový úkol zvládli. Stejně jako další, podobně těžké výzvy. Všechny byly součástí projektu nazvaného Poznej Uherské Hradiště, na kterém pracovaly třídy druhého stupně. Projekt trval od konce října do poloviny prosince a definitivně jsme ho zakončili ve čtvrtek 29. ledna, a to delší než hodino- Základní škola U Pálenice vou prezentací za přítomnosti všech žáků druhého stupně. Téma projektu přirozeně propojovalo učivo různých předmětů probírané od konce října až do Vánoc. Žáci tak například v chemii zjišťovali, z jakých surovin se ve středověku v Uherském Hradišti vařilo pivo a na kterém místě ve městě stál pivovar. V cizích jazycích přepisovali název města tak, jak se vyvíjel během staletí. Vytvořili seznam nejdůležitějších frází, které bude cizinec potřebovat po příjezdu do města. V češtině zmapovali nejčastější příjmení obyvatel Uherského Hradiště nebo hledali ve městě místa, na kterých se natáčely známé filmy. V zeměpise vyhledávali velké přírodní katastrofy, které Uherské Hradiště postihly, porovnávali počet obyvatel města v různých stoletích. Porovnávali také v přírodopisu, tentokrát výskyt ryb v řece Moravě před třiceti lety a dnes. V dějepise zase vytvořili test tematicky zaměřený na Velkou Moravu, otázky předložili různým věkovým skupinám obyvatel a vytvořili diagramy mapující znalosti obyvatel o Velké Moravě. Všechny úkoly přitom přirozeně vyplynuly z látky, kterou během posledních dvou měsíců žáci v různých ročnících a předmětech zrovna probírali. Žáci tak museli nejdřív v několika informačních zdrojích vyhledat velké množství informací, získané údaje analyzovat a vytvořit z nich závěr. Vysvědčení netradičně i od hasičů Pilu, lano, vanu a sílu, to vše potřebovali žáci z 1. A v den pololetního vysvědčení. Již tři týdny před datem vysvědčení plnily děti interaktivní úkoly s indiciemi, které jim měly prozradit, na jakém tajném místě si budou vysvědčení předávat. Záhadné místo se skrývalo u profesionálních hasičů v Uherském Hradišti. Tam jim hasiči vysvětlili a názorně ukázali, jaký význam mají pro ně zmíněné indicie. Děti čekaly také nelehké úkoly, které musely splnit. Svoje první vysvědčení tak nedostaly jen z rukou paní učitelky, ale také od ředitele hasičů, který jim vystavil speciální hasičská vysvědčení. I ve 3. A rozdával vysvědčení hasič, přímo vyšetřovatel. V rámci projektu Dnes učí rodiče za dětmi ke škole přijel pan Pavel Duda speciálním vozem, se kterým jezdí hasiči vyšetřovat požáry. Seznámil děti s jeho výbavou a nechal děti vůz prohlédnout. Vyzkoušel třeťáky i z toho, co si pamatují z loňského projektu Hasík. Na závěr děti obdržely vysvědčení přímo u vyšetřovatelského vozu z rukou tatínka Dudy. Vysvědčení na netradičním místě dostávaly také děti z 2. B. Pomocí šifer musely rozluštit tajný vzkaz a vydat se podle plánku na neznámé místo. Během cesty se děti zastavily v místní lékárně, kde získaly další šifru. Druháci pracovali v týmech, kterým se podařilo všechny šifry rozluštit. Poslední zpráva děti zavedla na Panský dvůr, kde jim paní Kulíšková zpřístupnila prostory a otevřela i klenbový sál. Od třídní učitelky v těchto krásných prostorách všichni žáci převzali svoje vysvědčení. Strana 8

9 Film udělal tečku za I. pololetím Pololetí uteklo jako voda a už je tady jeho vyhodnocení. Ve čtvrtek 29. ledna žáci obdrželi výpis vysvědčení, kde jim byla ohodnocena jejich píle a snažení v jednotlivých předmětech za pět měsíců školní docházky. V pátek proběhly zasloužené pololetní prázdniny. Abychom udělali definitivní tečku za I. pololetím, oslavili jsme je návštěvou kina Hvězda v Uherském Hradišti a zúčastnili se promítání filmu Bella a Sebastián. Tento film dostali žáci naší školy zdarma jako odměnu za umístění na nejvyšších místech v kategoriích pro I. a II. stupeň a ohodnocení odborné poroty v soutěži Peckafilm. Pexesa se dostala do prodeje a výtěžek bude věnován na charitu. Děkujeme všem žákům, jejichž práce pod vedením učitelek Janíkové a Černé se probojovaly do závěrečného finále. A hlavně Karin Talašové, Terezii Blažkové a Martinu Poláškovi, kteří získali první místa ve svých kategoriích. Základní škola Červená cesta kunovjan že jsou pro tento večer opravdovými hvězdami. Ostatně pozorní diváci si mohli povšimnout chodníku slávy tančících párů, který byl vytvořen před pódiem. Nechybělo velmi milé poděkování paní choreografce Haně Achilles a třídním učitelkám všech IX. tříd. Poslední společné foto završilo slavnostní zahájení a žáci si mohli vydechnout, občerstvit se Marek Bartošík zabodoval v matematické olympiádě Ve středu 21. ledna se v Základní škole ve Starém Městě sešli matematičtí talenti páté a deváté třídy ze všech koutů našeho okresu, aby se zde zúčastnili matematické olympiády. Naši školu reprezentovali z pátého ročníku Marek Bartošík a Karin Talašová. Z padesáti řešitelů se Marek umístil na krásném 5. až 6. místě, za což zaslouží velkou pochvalu. Matematická olympiáda pro šestý až osmý ročník se uskuteční 8. dubna. Navštívili nás naši nejmenší kamarádi Týden před zápisem do I. třídy základní školy se poslední třídy mateřské školy vypravily na návštěvu do naší školy, aby se zde seznámily s prostředím a s kamarády, kteří na ně příští rok čekají. Zde se už účastníci předškoliček perfektně orientovali a ostatní seznamovali, kam mají zamířit. Nakonec se asi padesát předškoláků zúčastnilo programu, který pro ně připravili žáci a třídní učitelky I. a II. třídy. Ve II. třídě si vyslechli pohádky, které jim už ostřílení žáci základní školy byli schopni přečíst. Pak se společně zapojili do různých her a největší odvážlivci z řad předškoláků si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli. Ples sdružení rodičů a přátel školy je za námi Dívky se proměnily v krásné, téměř éterické princezny, chlapci v galantní džentlmeny a zatančili polonézu ve stylu filmových hvězd. Ta se skládala z několika částí a mezi nejzajímavější bezesporu patřila projekce fotografií jednotlivých párů realizovaná v průběhu tance na tři plátna. Při představování párů nechyběl potlesk, díky němuž z tanečníků pomalu odeznívala tréma a už stačilo nasadit úsměvy na tvářích a představit vše, co se naučili. Závěrečný aplaus jim byl odměnou. Poté si na kousek slávy i dojetí přišli rodiče při úvodním tanci se svými ratolestmi. Fotoaparáty a kamery byly dokladem toho, a užívat si volnou zábavu. O zpestření plesu se zasloužili tanečníci TK Rokaso Uherské Hradiště Radek Dědek (žák IX. B. ZŠ Červená cesta) a Gabriela Marková, Adam Handl (žák IX. třídy ZŠ U Pálenice) a Eliška Ondřejová, kteří bravurně zatančili latinskoamerické tance sambu, cha chu, rumbu a jive. Poděkování patří všem organizátorům plesu a hlavně našim žákům, kteří potěšili jak oko, tak zahřáli u srdíčka Zápis do první třídy V pátek čekalo na budoucí prvňáčky velké překvapení. Že budou cestovat pohádkovou říší, určitě netušili. Hned po příchodu obdrželi Pas do pohádkové říše a museli si zavázat sedmimílové boty, které je do říše pohádek vedly. Ti, kteří to nedokázali, předvedli své umění ve skládání oblečení a ukázali, jak se umí o své věci postarat. Po prvním náročném úkolu je cesta vedla lesem k perníkové chaloupce. Tady jim ježibaba Anetka Lstibůrková četla slova, která děti opakovaly, a tak zjišťovala jejich správnou výslovnost. Zde si také děti vyzkoušely, jak umí povyprávět pohádku souvislými větami. Po náročném úkolu, který jim ježibaba připravila, se děti za pomoci sedmimílových bot přenesly přes hory až na louku, kde tancovala víla Amálka. Na rozkvetlé louce děti poznávaly barvy květin a hledaly tajuplné květiny v podobě geometrických tvarů. Po dalším splněném úkolu je cesta zavedla k velkému rybníku, který strážil vodník Česílko. Ten si děti prověřil ze znalosti písmen a číslic a také z prostorové orientace. Následovala dlouhá cesta až do Šípkového království, kde spala krásná Šípková Růženka. Tady bylo úkolem budoucích školáků ji probudit básničkou nebo písničkou. A kupodivu se to všem ohromně povedlo. Šípková Růženka se probudila a ukázala dětem cestu k poslednímu stanovišti, kde už netrpělivě čekali Křemílek a Vochomůrka. Ti si pro děti připravili asi nejtěžší úkol. Měly správně podle předlohy nakreslit určité tvary a znaky, říct své celé jméno, adresu i datum narození a nakonec nakreslit i lidskou postavu. I tady budoucí prvňáčci překvapili. Vše se jim úspěšně podařilo. Za každý splněný úkoly dostaly děti tiskátko do svého pasu, sladkou odměnu i dárky vyrobené dětmi naší školy. Tento netradiční zápis se podle slov líbil nejen dětem, ale i jejich rodičům. strana 9

10 Šimon a Ester pomáhají Ptáte se jak? Svou dovedností předat umělecký text posluchači ve spojení s hudbou, s klavírním doprovodem. Ano, čtenáři Kunovjanu si jistě vzpomenou na úspěch obou dětí v celostátním kole koncertního melodramu, které se uskutečnilo v listopadu loňského roku v Šumperku. Jak možná už tušíte, nezůstalo pouze u soutěžního klání. Oba, Ester i Šimon, představili své melodramy v Kunovicích, a to jak na Andělském poetickém večeru, tak na Vánočním koncertu pobočky ZUŠ na Panském dvoře, ale také v Uherském Hradišti v sále Reduty, rovněž na Vánočním koncertu. V samém závěru roku 2014 jsme pak společně cestovali do Bánovců nad Bebravou, kde se konala přehlídka divadel malých forem a různých žánrů s názvem Kračúň. Měli jsme radost, že můžeme předávat krásu slova protkaného hudbou a šířit tak dál tento téměř zapomenutý druh umění. Melodram totiž neznamená jen si tak hovořit do plynoucí hudby. Naopak, má svá velmi pevná a přísná pravidla. Slova se například musí vejít přesně do určených taktů, ctít pauzy, předepsané tempo a přitom nacházet a předávat soulad tónů nástroje a lidského hlasu a samozřejmě neopomínat význam sdělení. Musí se vzájemně doplňovat a podporovat, prostě vytvořit harmonii. Toto vše se podařilo Ester, Šimonovi a Petře Foltýnové, která je opět doprovázela na klavír, a troufnu Ještě ze ZUŠky Leden patřil pololetnímu účtování, které přichází vždy, aby zhodnotilo, co se za uplynulý čas podařilo víc nebo míň. My jsme na kunovické ZUŠce nabídli rodičům besídku s vystoupením našich žáčků a připravovali se na poslední vyučovací den v lednu, kterým se stal čtvrtek 29. ledna den rozdávání vysvědčení a uspořádali jsme v sále pobočky dva výchovné koncerty pro naše malé kamarády z mateřské školy, takto případné adepty uměleckého vzdělávání. Připravili jsme jim dvě operky z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, a to Pohádku o Budulínkovi a o Červené karkulce. Vystoupil zde poměrně velký pěvecký sbor složený z žáků přípravné hudební výchovy, z žáků hudebníků navštěvujících hudební nauku, a ty doplnili členové literárně dramatického oboru, kteří pomáhali nejenom zpívat, ale také ztvárnit herecky některé role či dvojrole O hudební doprovod a nastudování se postarala paní si neskromně říct i mně, která už to jen pozorovala, dělala nápovědu a pocit zázemí a důvěry, neboť se konala sklizeň, v niž jsem doufala po předchozí přípravě. A tak se náš kvartet 4. února vydal na cestu do Prahy, kam se nám dostalo pozvání vystoupit na benefičním koncertu v klášteře u kapucínů na Hradčanech. Konal se zde již 5. ročník Večerů u kapucínů a 48. benefice, jejímž mediálním partnerem je rádio Proglas. Ta byla tentokrát věnována Pestré společnosti, o. p. s., která podporuje nezávislost lidí s postižením a otevírá jim možnost žít pestrý život. Jejím cílem je kvalitní výcvik a předávání asistenčních psů osobám se zdravotním postižením (www.pestraspolecnost.cz). Program, v němž naše škola byla zastoupena třikrát s melodramy Perníková chaloupka, Pár bot a Biograf, se vydařil a my se opět mohli setkat s kamarády, kteří se stejnému tématu také věnují. Hřálo nás potěšení, že jsme pomohli dobré věci, že jsme poznali nové prostředí, viděli úžasný starodávný betlém z 16. století, prošli tajemnou částí starobylé noční Prahy, vyspali se přímo v klášteře, navštívili Sv. Václava i Jana Palacha na Václavském náměstí, jeli metrem, tramvajemi (někteří poprvé) a libovali si v LEO expresu, jaký to byl pěkný výlet. Ale kdyby nebylo předchozího úspěchu učitelka Hanka Kvasničková. V průběhu koncertu vystoupili ještě také mladší žáci s hrou na nástroje, které jednotliví vyučující dětem přiměřenou formou představili. Matyáš Ondrůšek si zahrál nejen Budulínka a Vlka v pohádce, ale také ještě ukázal, že umí zahrát na trubku, Vandička Charbutová rozezněla zobcovou flétnu, Alžbětka Bělohradová předvedla, že klavír dokáže divy a může připomínat hru mešních zvonů, Verunka Verunka Ljuběnová na kytaru zahrála Holku modrookou a keyboard patřil Daniele Klišikové. Měli jsme radost, že děti z mateřinky byly pozornými posluchači a že se jim naše vystoupení líbilo, což ocenily dlouhým potleskem. Už teď se těšíme na další vystoupení, které pro ně uděláme, a taky na to, že se možná někdy v budoucnu stanou našimi žáčky. Talentovky se konají už na konci května! Mgr. Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ UH v Kunovicích, učitelka literárně dramatického oboru Strana 10

11 Kudy se budou ubírat Kunovice v dalších letech? Strategický plán rozvoje města Kunovice (SPRM) vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města Kunovice. Strategické plánování zejména: řeší problémy dlouhodobě a komplexně, pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které se v území musí řešit, umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje. Strategický plán rozvoje je v tomto směru pojímán jako časově nezávislý dokument, který reaguje především na vývoj města. Jeho úspěšnost je bezprostředně závislá na tom, zda zůstane živým dokumentem, a proto je nezbytné provádět jeho aktualizaci. V průběhu zpracování SPRM byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu partnerství oslovením obyvatel města a uživatelů služeb ke zjištění jejich názorů a postojů. Strategickým plánem přejímá město Kunovice základní principy procedur regionální politiky Evropské unie. Jedním z těchto základních principů je princip programování, tedy soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Ty jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je právě strategický plán rozvoje. Jaká je tedy vize města v dalších letech? Kunovice v roce 2020 představují významné residenční, kulturní a ekonomické centrum udržující si svou vlastní identitu v rámci souměstí Kunovice-Uherské Hradiště-Staré Město. Jsou příjemným místem pro život s účinně řešenou organizací dopravy a revitalizovaným náměstím. Město přátelské k rodině má výhody města, ale nabízí komfort venkovského prostředí zajišťující vyvážený rozvoj veřejných služeb, vzdělání i volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Moderní město známé po celém světě výrobou malých dopravních letadel a leteckým průmyslem s dlouholetou tradicí podporuje podnikání i inovace prostřednictvím dobře fungujícího podnikatelského inkubátoru. Kunovice jsou městem kulturním, a právě proto jsou držitelem Ceny Rudolfa II. Masarykovy akademie umění, udržují živé lidové tradice, především verbuňk a jízdu králů, které jsou zapsané na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Také z tohoto důvodu jsou Kunovice v roce 2020 městem s rozvinutým cestovním ruchem. K dosažení uvedené vize vedou postupné strategické cíle: Cíl 1: Zlepšit dopravní situaci Cíl 2: Vytvořit vhodné podmínky pro bydlení, vzdělávání a pracovní život Cíl 3: Trvalá podpora kulturně sociálního prostředí a volnočasových aktivit Cíl 4: Propagace města a jeho kulturního bohatství s důrazem na partnerství a cestovní ruch Cíl 5: Moderní, efektivní a přátelský úřad K naplnění těchto pěti cílů povedou akční plány, které budou obsahovat přehled plánovaných akcí naplňujících strategii a budou odrážet potřeby města. O prioritách realizace bude rozhodovat demokraticky zvolená politická reprezentace města. Na dalších stránkách se můžete seznámit se schématem strategické mapy Strategického plánu rozvoje města Kunovice v letech red strana 11

12 kunovjan STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE Pól rozvoje I Doprava, životní prostředí a technická infrastruktura opatření I. 1 Silniční síť opatření I. 2 Bezmotorová doprava I.1.1 Rychlostní komunikace R55 I.2.1 Rozšiřování sítě cyklostezek I.1.2 Realizace přeložky I/55 I.2.2 Rekonstrukce a výstavba chodníků I.1.3 Bezpečnostně dopravní opatření na úseku silnice I/55 Na Rynku tř. Vítězství I.1.4 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací I.1.5 Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek I.1.6 Rekonstrukce a výstavba parkovacích stání I.1.7 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu I.2.3 Bezbariérová politika I.2.4 Rekonstrukce lávky přes Olšavu u Agropenzionu Sádky I.2.5 Využití železniční vlečky opatření I. 3 Bytová politika opatření I. 4 K opatření I. 5 Inženýrské sítě Životní prostředí a alternativní zdroje I.3.1 Příprava pozemků a inženýrských sítí pro bydlení I.4.1 Dostavba veřejné kanalizační sítě ve vymezených lokalitách I.5.1 Alternativní zdroje energie I.3.2 Bydlení pro sociálně znevýhodněné občany I.4.2 Zásobování vodou, elektrickou energií a plynem I.5.2 Protipovodňová opatření I.5.3 Revitalizace přírodně-krajinářského areálu Na Zelničkách I.5.4 Snížení energetické náročnosti opatření III. 1 opatření III Volnočasová nabídka Infrastrukt kultury III.1.1 Modernizace a výstavba sportovišť III.2.1 Rekonstrukce kult center III.1.2 Revitalizace a výstavba dětských hřišť III.1.3 Modernizace koupaliště III.1.4 Výstavba adrenalinového parku I.5.5 Rozšíření sběrného dvora I.5.6 Vybudování kompostárny I.5.7 Podpora sběru tříděného odpadu včetně infokampaní Pól rozvoje II Podnikání a rozvoj lidských zdrojů opatření II. 1 Vytvoření podmínek pro kvalitní rozvoj lidského potenciálu II.1.1 Udržování kvality předškolního a základního vzdělávání II.2.1 Zlepšení infrastruktury podnikatelských center II.1.2 Komunitní centrum II.2.2 Podpora spolupráce škol, podnikatelů, Úřadu práce a města II.1.3 Partnerství při rozvoji lidského potenciálu Strana 12 opatření II. 2 Partnerství města s podnikatelským sektorem II.2.3 Podnikatelský inkubátor - podpora podnikatelů

13 kunovjan MĚSTA KUNOVICE Pól rozvoje III Pól rozvoje V Kvalita života a prostředí ve městě III. 2 opatření III. 3 turních III.3.1 Výstavba multifunkčního domu tura y Panský dvůr opatření III. 4 Veřejná prostranství a městská zeleň III.4.1 Obnova a zatraktivnění relaxačních zón ve městě a doplnění mobiliáře III.4.2 Revitalizace zeleně podél pozemních komunikací Efektivní úřad opatření III. 5 opatření V. 1 Partnerství Efektivní veřejná správa III.5.1 Partnerská města V.1.1 Koncepce řešení IT úřadu III.5.2 Regionální spolupráce V.1.2 Informovanost veřejnosti III.5.3 Partnerství školských zařízení V.1.3 Zvýšení kvalifikace a odbornosti úředníků III.5.4 Podpora spolupráce se zájmovými spolky a kluby V.1.4 Procesní, organizační a personální optimalizace úřadu V.1.5 Systém nakládání s majetkem Pól rozvoje IV Cestovní ruch opatření IV. 1 Podpora kultury pro rozvoj ČR IV.1.1 Udržování tradičních kulturních akcí opatření IV. 2 Vytvoření produktů ČR a propagace opatření IV. 3 Zkvalitnění služeb v cestovním ruchu IV.2.1 Vytvoření produktů cestovního ruchu IV.3.1 Rozvoj Leteckého muzea Kunovice IV.2.2 Tvorba propagačních materiálů IV.3.2 Zprovoznění letiště Kunovice IV.2.3 Využívání dostupných nástrojů CR IV.3.3 Koordinace aktivit cestovního ruchu Moravsko-slovenskému pomezí IV.2.4 Vytvoření marketingové strategie města strana 13

14 Salesiáni slaví dvousté narozeniny sv. Jana Boska Salesiáni Dona Boska (SDB) je kongregace v katolické církvi. Zakladatelem salesiánů je italský kněz Jan Bosco ( ). Kongregace se věnuje výchově mládeže. Cílem výchovy je vychovat z mladých lidí čestné občany a dobré křesťany. Svatý Jan Bosko je znám jako kněz a vychovatel především mladých chlapců, kteří se toulali ulicemi a nedávali žádnou naději na polepšení. Dosáhl velkých úspěchů ve výchově, aniž by musel sahat po rákosce nebo jiných násilných trestech. Říká: Je možné vychovávat pouze odháněním much. Lépe je však použít systém, který může nabídnout opěrné body a usnadnit úkol výchovy, která je tou nejdůležitější na světě. Používáním tohoto systému, pokračuje Jan Bosko, se opírám o slova svatého Pavla, který říká: Kdo miluje, je trpělivý a velkorysý, kdo miluje, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, kdo miluje, všechno omlouvá, všem důvěřuje, všechno snáší, nikdy neztrácí naději. Kardinál Giacomo Biffi ve svém zamyšlení nad osobností a dílem zakladatele velké salesiánské rodiny, dospěl k tomuto závěru. Ze všech spisů Dona Boska vysvítá přesvědčení, že pro něj lidský život není dobrodružstvím s nevyhnutelně dobrým koncem. Je to spíše strašná volba mezi dvěma proti sobě stojícími osudy. Stále připomíná ráj jako šťastný cíl, k němuž jsou všichni povoláni, ale nikdy nemlčí o skutečném nebezpečí zavržení. Na tomto základě stojí jeho kněžské poslání chápané jako dar, aby žádný z bratří nebyl ztracen. Touha po spáse duší je skrytou hybnou silou celého díla Dona Boska, hlubokou a nevyčerpatelnou inspirací veškeré jeho obdivuhodné činnosti. Jak říkával Jan Bosko: Odpočineme si až v nebi. Hlavním cílem oslav dvoustého jubilea je nové úsilí o pochopení úžasného charismatu Dona Boska a o jeho oživení nebo probuzení v salesiánské rodině, v církvi a ve světě. Salesiáni chtějí navázat na okružní cestu ostatků Dona Boska v České republice z února Připravují různé programy ve farnostech, na táborech a v chaloupkách nebo i v rodinách a ve společenstvích. Nejbližší středisko, kde u nás na Moravě působí Salesiáni, je ve Fryštáku. Celé jubileum bude završeno poutí na Velehrad ve dnech 7. až 9. srpna P. Jaroslav Polách Co děláme v katechezi v mateřské škole? Každé úterý se schází 18 dětí, které rodiče v září přihlásili do kroužku katecheze. V hodin zaťukám na dveře Žluté třídy a nakouknu dovnitř a to už se ke mně sbíhají moje děti. Ukazují mi, co si pro mě připravily, většinou je to kresba mé osoby nebo jiné výtvarné zpracování čehokoli. Uděláme společnou mašinku a jedeme si pro děti z jiných tříd, které nám ještě chybí do party. Poté se rozeběhnou do šatniček, aby si vyzvedly své deníčky, do kterých pravidelně dostávají razítko za účast v kroužku. Společné chvíle začínáme modlitbou Otčenáš a Zdrávas. Poté usedáme na oblíbené kytičky a naším kruhem putuje textilní srdíčko. Kdo ho má, řekne nám své jméno a přidá k tomu něco, co by nám chtěl říct. Většinou slyším, na co se děti těší nebo z čeho mají radost. V katechezi je potřeba se také trochu vyřádit, což provádíme pomocí nějaké písničky s pohybem nebo pohybové hry, kterou se snažím děti motivovat k připravenému příběhu, který je hlavním bodem kroužku. V tomto roce jsem se soustředila na příběhy z Bible. Teď v druhém pololetí si povídáme o Ježíši, což znamená, že čerpám z Nového zákona. Po přečtení příběhu si o něm povídáme a dávám dětem otázky, abych se přesvědčila, že porozuměly tomu, co jsem jim četla. Dále si zazpíváme připravenou písničku, k tomu nás doprovodí různé nástroje, které se učíme znát a ovládat. V poslední fázi přichází na řadu tvoření. Inspiruji se daným příběhem. A tak jsme si například vyrobili řetěz přátelství, jelikož jsme si četli o přátelích, kteří spustili svého nemocného kamaráda po laně k Ježíši, aby ho uzdravil. Teď naposled jsme si povídali o dvou domech a mužích, kteří je stavili. K tomu jsme si vyrobili a namalovali naše domy a své lidi v nich. Na konci katecheze dostávají děti razítko do deníčku. Někdy dostanou i dvě, to jedno je většinou za nějaký splněný úkol. Například přijít na roráty apod. Občas se najde i nějaká sladkost za odměnu. A na rozloučenou si říkáme společnou modlitbu: Požehnej mé malé ruce, paleček i malíček. Požehnej můj nosík, ústa, neposedný jazýček. Požehnej mé oči, uši, kolínka i nožičky. Požehnej mě, Pane Bože, od hlavy až po špičky. Amen. A to už se loučíme, na hodinách je hodin. Někteří mi ještě pomáhají uklízet a pak se loučíme tak, jak je ve školce zvykem, a to podáním ruky. Snažím se, abychom se vzájemně respektovali a měli se rádi. Někdy se zamýšlíme nad různými situacemi. Například se nám stalo, že si děti sedly ke stolečkům a na jedno z nich nezbyla u stolečků židlička. Nechala jsem je situaci řešit a přišly na to, že není problém se trošku smáčknout, abychom se vešli všichni. Doufám, že se v tak hojném počtu budeme scházet i nadále. Já se na ně těším moc a z jejich reakcí lze vyčíst, že je to oboustranné. A to je pro mě ten největší dar! Michaela Hubíková Strana 14

15 Divošské biřmování Záhady kolem jízdy králů III. Jízda králů má skutečně daleko k fašankovému mumraji, jak o tom byla řeč v minulé kapitole. Vezměme si hlavní postavu obyčeje krále. Král má být panic. Proč? To je první ze záhad. Tou další je králův oděv. Král usedá na koně v ženské sukni, což je dostatečně známo. Avšak dodejme, že nejde o běžný oděv. Bílý fěrtoch k bílým naškrobeným rukávcům oblékají ženy pouze při těch nejvýznamnějších obřadních událostech. I tato bílá barva převažující v králově oblečení je symbolem nevinnosti. Ale proč je vlastně král přestrojen za ženu? Přestrojování muže za ženy není sice v lidovém prostředí neznámé, ale dochází k němu za zcela jiných okolností, při oněch vzpomínaných bujarých zábavách a veselicích, kdy se lidé maškaří. Dnes se tak děje o masopustu nebo na babských hodech. Se zánikem krojových svateb již zmizeli ze slováckých vesnic koté, maškary obveselující svatebčany mj. falešnou nevěstou, za niž byl převlečen některý z chlapců. Ve všech těchto případech však jde o karikaturní podobu, která má rozveselit, zesměšnit. Vážný obřad, rituál, ve kterém by se muž oblekl do sukní, je však v lidovém prostředí neznámý. Ženské atributy na muži byly odjakživa předmětem posměchu a ten, který by jim holdoval, by se před vesnicí znemožnil. S ženským přestrojením krále souvisí i pokrývka hlavy nazveme ji pro náš případ královskou korunou, z níž splývají po obvodu pentle, takže zcela zakrývají chlapcovu tvář. Ženský šat, zastřená tvář. Proč se král vydává za ženu? A proč nemá nikdo vidět jeho tvář? A další: Než je král posazen na koně, vloží mu otec do úst růži. Tu chlapec nesmí z úst po dobu objížďky vyjmout, protože mu tradice přikazuje mlčet. Růže v ústech je jakousi pojistkou, symbolickou a skutečnou současně, která brání králi, aby pronesl jediné slovo. Ani kdyby ji chtěl na okamžik z úst vyjmout, nemůže. Objížďku na koni absolvuje s rukama v bok; proto je jeho kůň propojen s koňmi pobočníků a podřizuje se jejich vedení. Zde však musíme říci měl by absolvovat. V současné době, kdy se nejen král ale i ostatní jezdci často učí jezdit na koni teprve bezprostředně před jízdou králů, je požadavek trvalé jízdy bez držení vpravdě nereálný. I králův kůň nám něco symbolizuje tradice předepisuje koně bílého, broně. Na bělouši jezdili bohové, antičtí hrdinové i princové z pohádek a samozřejmě i skuteční císaři a králové. Bílá je barvou svrchované moci. Co to všechno znamená? Odpověď budeme hledat u těch, kteří tento obyčej v minulosti pozorovali, popisovali a studovali. V roce 1957 vydalo Muzeum J. A. Komenského v Brodě útlý spisek, jehož autorem byl ředitel muzea, antropolog a archeolog dr. Jan Pavelčík. Uveřejnil v něm hypotézu, že jízda králů je pozůstatkem iniciačního procesu. Česky bychom řekli, že jde o zasvěcení nebo uvedení. Život člověka v pravěku byl prostoupen rituály, obřady a zvyky. S jejich pomocí si chtěl naklonit přírodní síly nebo svá božstva, aby mu pomohla přežít v jemu neznámém světě, plném nástrah a nebezpečí, kterými mohla být Ředitel Muzea J. A. Komenského Jan Pavelčík v roce 1957, kdy vydal svou studii o původu jízdy králů jako iniciačním procesu. kunovjan nemoc, neúroda, špatný lov, bouřka a povodeň, velké mrazy a podobně. Jednotlivec v těch dobách více závisel na celku, sám by byl v přírodě ztracen. Přežít mohl jen jako součást kolektivu. Proto se vyvinuly i obřady, které měly soudržnost kolektivu posílit a vymezit každému jeho místo v pospolitosti. Byl respektován dětský věk, kdy se děti pozorováním, hrou a napodobováním seznamovaly se světem kolem sebe i s praktickými návyky, aby jednou, až dospějí, byli platnými členy pospolitosti. Až dospějí. Dospělým byl prostě ten, kdo zvládl to, co jiní dospělí. A tak se dospělost určovala zkouškou. Při ní se zejména ověřovalo, jestli je mladík fyzicky dostatečně zdatný a je schopen plnit povinnosti dospělého muže, zejména lovit a chránit v boji svůj rod či kmen. Takže iniciační obřad je skutečně zkouška dospělosti. Zkoušený při ní musel prokázat řadu praktických dovedností a znalostí, kupříkladu že umí jezdit na koni, zacházet se zbraní, že se neztratí v divočině, ale také že umí snášet bolest, je nebojácný, odvážný a podobně. Pokud chlapec ve zkoušce obstál, stal se plnoprávným členem kmene se všemi právy a ovšem i povinnostmi. Takovými iniciačními procesy podnes procházejí chlapci tam, kde existuje kmenové zřízení, třeba v Oceánii či u některých amazonských indiánů. Mnozí cestovatelé tyto rituály popsali a občas se s nimi setkávají i diváci televize v cestopisných dokumentech. Jan Pavelčík pro ten obřad našel i vtipné a případné pojmenování - divošské biřmování. Vycházel ovšem z vlčnovské tradice, že jízdu králů podstupují legrúti, odvedenci, tedy jen chlapci, kteří dovršují přechod od dětství k dospělosti. Tato legrútská tradice může však být až novodobá. V ostatních obcích známa není a jízdy králů se i opakovaně účastní chlapci různého věku. Jinou teorii o původy zvyku publikoval další z ředitelů Muzea Komenského, významný muzeolog a etnograf dr. Josef Beneš. Ten zdůrazňoval ochrannou funkci obřadu. Co pod tím rozumíme? Na vesnici žili zemědělci, kteří byli v minulosti odkázáni na zemědělskou úrodu. Aby si ji zajistili, k tomu jim sloužily i rozmanité magické úkony, na jejichž účin se věřilo. Známe kupříkladu masopustní obchůzky v Komni nebo v Bystřici pod Lopeníkem, kde se tancují pod šable, tanec, jehož základem jsou výskoky. Lidé kdysi věřili, že čím výš při tanci vyskočí, tím větší budou mít úrodu na poli. Tanec se ženami zase měl zajistit plodnost v hospodářství a v rodině. A nemusíme chodit ani hluboko do minulosti. Ještě v polovině minulého století se pořádala prosebná procesí do polí s modlitbami, aby Bůh úrody zemské dáti a zachovati ráčil. Prostě lidé považovali za nutné udělat všechno, co je v jejich moci, pro zdar úrody. Sucho nebo naopak průtrž mračen s krupobitím ničily často výsledky celoroční práce a proti přírodním katastrofám byli vesničané bezmocní. A víme, že objížďky vesnice s vybíráním darů byly jedním z takových magických úkonů, které měly ochránit obec i její polnosti. Je pravděpodobné, říká Josef Beneš, že podobný význam přisuzovali v minulosti vesničané i jízdě králů. A pokud jde o postavu krále a jeho atributy, ty považoval za pozůstatky pradávného kultu ženy, matriarchátu. Současně však dodává, že jsou to věci velmi vzdálené nejen časově, ale i v myšlení nebo cítění a není možné je považovat za prokázané. Příště: Svědectví spisovatelky Stránecké Jiří Jilík strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Leden 2015 Marie Sovová, 91 let František Jurásek, 80 let František Králík, 85 let Vlasta Grůnová, 80 let Stanislav Prchlík, 85 let Únor 2015 Růžena Habartová, 93 let Josef Němčanský, 92 let Františka Hanáčková, 90 let Štefania Chlachulová, 85 let Josef Grebeň, 85 let Alois Podškubka, 80 let V březnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Jaroslav Sukup, 99 let Marie Šáchová, 95 let Rudolf Arnošt, 94 let František Pernička, 91 let Františka Blahová, 90 let Květoslava Arnoštová, 85 let Marie Mikulcová, 85 let Jiřina Pavelková, 80 let Marie Habartová, 80 let Ludmila Zedníková, 80 let Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil Vzpomínka Dne 3. března 2015 by se dožil 90 let pan Miroslav Horsák, který již 15 let není mezi námi. Za tichou vzpomínku děkují syn Miroslav a dcera Ivana s rodinami V měsíci únoru se dožil krásných 80 let pan Jaroslav Štěrba Hodně zdraví, lásky a spokojenosti do dalších let mu přejí manželka a synové s rodinami. Vzpomínka Ve středu 11. března tomu bude 20 let, kdy nás navždy opustila paní Jiřina Šilhavíková. S láskou na ni stále vzpomínají její nejbližší. MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNOVICE pořádá 14. PLES DĚTÍ v sobotu 21. března 2015 ve sportovní hale v Kunovicích. Program začíná ve hodin. Ples zahájí nejstarší děti polonézou, na celé odpoledne je připraven bohatý program Srdečně zveme rodiče, děti i naše kamarády! Za celý kolektiv Alena Bočková, ředitelka školy Karneval KCM V neděli 8. února se ve Farním domečku pod kostelem sešly děti na tradičním karnevalu, který každoročně pořádá KCM Kunovice. Děti tančily, dováděly, ale také soutěžily. K dobré náladě hrála hudební skupina POOL. ola Strana 16

17 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE BŘEZEN 2015 PONDĚLÍ 2. BŘEZEN 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky ČTVRTEK 5. BŘEZEN 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 6. BŘEZEN 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra PONDĚLÍ 9. BŘEZEN 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky ČTVRTEK 12. BŘEZEN 9:00 12:00 hod. Výlet do Herny Štěpnice vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do 9. března hod. 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra 17:00 19:00 hod. Ukázka zdobení kraslic 1. patro Komunitního centra PÁTEK 13. BŘEZEN 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky Tělocvičná jednota Sokol Kunovice pořádá FIT DEN PRO VŠECHNY v sobotu 7. března 2015 ve sportovní hale v Kunovicích Prezence: hodin Připravili jsme pro vás tři bloky cvičení, každý cca 45 minut, zacvičit si můžete aerobic, zdravotní cvičení a power aerobic Vezměte si s sebou vhodné cvičební oblečení a obutí, podložku a občerstvení Během cvičení bude zajištěno i hlídání dětí Vstupné 50 Kč Všechny Vás srdečně zve TJ Sokol Kunovice ČTVRTEK 19. BŘEZEN 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 20. BŘEZEN 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra PONDĚLÍ 23. BŘEZEN 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky ČTVRTEK 26. BŘEZEN 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 17:00 18:00 hod. Háčkování (pro dospělé i seniory) 1. patro Komunitního centra PÁTEK 27. BŘEZEN 9:00 10:00 hod. Cvičení pro děti a rodiče (cvičení, říkanky, písničky a hry pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra 18:00 19:00 hod. Počítačový kurz (věkově neomezeno) ZŠ Červená cesta, učebna informatiky Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města -kunovice.cz a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel , Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den, vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová Výtvarná soutěž Naše škola Základní škola U Pálenice pořádá výtvarnou soutěž s názvem Naše škola. Téma soutěže jednoznačně napovídá její název, určena je žákům, rodičům, prarodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy. Odborná porota bude posuzovat práce v soutěžních kategoriích 1. stupeň (1. 5. ročník), 2. stupeň (6. 9. ročník), učitelé a ostatní zaměstnanci školy a poslední soutěžní kategorií bude veřejnost. Každý účastník může dodat do soutěže maximálně dvě práce zpracované formou malby, kresby, grafiky, kombinované techniky, prostorové práce (keramika, papír, plast ) a fotografie (musí být vyvolané). Uzávěrka soutěže je v pátek 20. března 2015, vernisáž a vyhlášení výsledků proběhne při dubnových třídních schůzkách. Tvůrci oceněných prací budou odměněni věcnými cenami. strana 17

18 Vydařený Ples rodičů 2015 Letošní Ples rodičů pořádaný oběma základními školami v Kunovicích ve spolupráci se sdruženími rodičů se vydařil hlavně díky velké účasti tančících párů. Velmi potěšujícím byl zájem žáků, učitelů a rodičů o tuto významnou společenskou akci v kunovickém kulturním kalendáři. Díky focení hvězd filmového plátna před plesem byla zajímavá i výzdoba v sále. Doprovodný program byl zčásti v režii žáků devátých tříd, kteří předvedli taneční vystoupení. Všichni přítomní si letošní školní ples opravdu moc užívali. Poděkování pořadatelů patří všem, kdo s přípravou plesu pomáhali, přispěli svými dary do plesové tomboly, a také všem návštěvníkům plesu. red Foto Radek Frýsa Počasí rekordní rok, bez rekordů Loňský rok byl s průměrnou roční teplotou 11,83 C nejteplejším za posledních 29 roků. Na tomto výsledku se nepodílela, jak by se dalo čekat letní vedra, ale naopak nadprůměrně teplé zimní a podzimní měsíce. V roce 2014 nebylo žádných meteorologických extrémů. Žádná úmorná vedra, ani silné mrazy, nebo deště. Takové zajímavé odchylky jsme si asi dopředu vybrali v roce Nejteplejším dnem byl kupodivu hned 10. červen, s maximální teplotou 36,2 C. Na první sněhovou pokrývku jsme si museli počkat až do posledních prosincových dnů a 30. prosinec byl nejchladnějším dnem v roce s minimální teplotou -14,5 C. První polovina roku byla na srážky chudá, deště se Kunovicím vyhýbaly a 195,1 mm je pro vegetaci v tomto období opravdu málo. Pro dobrou úrodu na zahrádce bylo nutno zavlažovat. Vydatné srážky v červenci (109,7mm) a v září (108,2mm) pak upravily roční srážkové skóre na 581,5mm, což je lehce pod průměrem posledních 30 let. Oba prázdninové měsíce s častými srážkami a srpen s podprůměrnou teplotou přály spíš houbařům, dní na koupání v přírodě bylo poskrovnu. Statistika v číslech říká, že v roce 2014 bylo 45 dní mrazových, 12 ledových, 66 letních, 21 tropických dnů a 7 tropických nocí. Sněhová pokrývka ležela jen 4 dny. Srážky byly naměřeny ve 124 dnech, z toho jen 12x spadlo víc než 10mm. Nejsilnější poryv větru byl zaznamenán 25. ledna (55,1 km/hod) a největrnějším dnem pak byl 15. květen s proběhem větru 319 km. Přes Kunovice přešlo 17 bouřek, první 25. dubna a poslední 22. října. Nejsilnější a nejbohatší na srážky byla bouřka 27. července, kdy po 18. hodině v krátkém čase napršelo 36,6mm a nejprudší déšť měl intenzitu 90mm za hodinu. Další podrobná data a porovnání s roky extrémními najdete v přiložené tabulce, nebo internetové adrese: Bohumil Lýsek Průměrné teploty v C Atmosférické srážky v mm leden -0,808-7,843-2,123-1,681 1,816 31,4 39,4 61,1 47,7 26,9 únor 0,775-0,487 3,344 0,462 4,270 30,6 3,4 23,6 65,3 37,3 březen 4,841-0,672 5,332 1,975 8,386 35,8 7,0 96,0 28,8 12,2 duben 10,951 9,549 14,081 11,028 12,079 38,3 32,8 6,8 43,7 37,5 květen 15,933 13,019 17,562 15,375 15,273 64,6 49,0 44,1 134,3 60,2 červen 19,197 18,053 20,328 19,207 19,358 79,0 31,7 147,5 101,4 20,9 červenec 21,167 20,803 18,675 22,861 22,466 81,9 101,2 46,6 12,3 109,7 srpen 20,413 17,134 21,456 21,410 18,845 61,5 24,3 125,6 78,4 59,1 září 15,331 16,531 14,535 13,977 16,422 60,3 32,1 144,6 91,5 108,2 říjen 10,158 11,145 13,283 11,102 11,773 37,5 32,0 31,1 38,7 38,6 listopad 4,907 5,348 8,466 5,770 8,269 40,4 35,8 35,7 38,5 31,0 prosinec 0,185 1,265 1,515 2,402 2,410 40,0 43,1 27,1 12,0 39,9 rok 10,300 8,688 11,419 10,381 11, ,7 431,8 789,8 692,6 581,5 Strana 18

19 Nejkrásnější svatební dort roku byl z Kunovic V exkluzivním prostředí pražského hotelu Clarion Congress Hotel Prague se v sobotu 17. ledna uskutečnil 3. ročník prestižní soutěže špičkových profesionálních i amatérských cukrářů České i Slovenské republiky Svatební dort roku Cenné vítězství v hlavní kategorii získala Kunovjanka Markéta Sukupová se svatebním dortem nazvaným Třpytivá kráska. Za sebou tak v poli poražených nechala i pěknou řádku vyhlášených cukrářských firem. Se čtenáři Kunovjanu se podělila o své pocity a zážitky. Vyhrála jste mistrovství republiky cukrářů. Co tomuto skvělému úspěchu předcházelo? Na soutěž mě jako první upozornila kamarádka, pak ještě několik dalších lidí. Přesvědčovali mě, že bych se určitě měla soutěže zúčastnit. To bylo už na jaře minulého roku, kdy byla soutěž vyhlášena. Já jsem ale pořád váhala, jestli mám, nebo nemám Toto rozhodování trvalo půl roku, ale pak jsem si řekla, že zkusit se má všechno, a tak jsem poslední den před uzávěrkou poslala přihlášku s fotografií dortu a vypracovaným projektem do hlavní kategorie Svatební dort roku A vyšlo to, odborná porota můj dort vybrala do finále, kde nás soutěžilo celkem deset z Česka a Slovenska. Já jsem měla pořadové číslo sedm, a to mi nakonec přineslo i pověstné štěstí. Můžete soutěžní dort představit? Dort Třpytivá kráska vážil přibližně 27 kg a byl složený ze čtyř pater a vysoký byl padesát pět centimetrů. Spodní patro mělo průměr zhruba čtyřicet centimetrů. Každé patro mělo jinou příchuť vanilkové s mandarinkami, mramorové s vanilkovým krémem a malinami, čokoládové s extra čokoládovým krémem a višněmi a ořechové s karamelem, špetkou soli a banánem. Celý dort byl potažený fondánovou hmotou a z fondánu byly i květy, kterými byl ozdoben. Zejména ty byly velmi pracné, ač tak možná nevypadají. Přípravné práce na dortu mně trvaly zhruba týden. Dort jste tedy pekla doma, jak probíhal převoz? Ano, dort jsem pekla doma, konečné sestavení a zdobení proběhlo až v místě samotné soutěže. Z převozu jsem měla pochopitelně největší strach. Cesta do Prahy je dlouhá a jízda po D1 autem pořádně natřásá. Kráska se vezla rozložená na jednotlivá patra. Byly to nervy, ale naštěstí jsme ji dovezli v pořádku. Jak probíhala samotná soutěž? Dorty hodnotila odborná porota, jejímž členem byl například i Vladimír Krofta, který v České televizi připravoval pořad Kuchařská pohotovost. Každý soutěžící svůj výtvor představil a poté jednotlivým členům poroty ukrojil na talířek vzorek, aby mohli posoudit nejen vzhled, ale i chuť. No a potom to začalo. Ke slovu či spíše ke stolu se nahrnuli diváci, kteří již s tácky a lžičkami čekali, až také dostanou ochutnat. Byla z toho velká tlačenice a dort mi doslova mizel pod rukama. Netrvalo půl hodiny a moje týdenní práce zmizela v nenávratnu téměř beze stopy. Ale měla jsem radost, že všem chutná. A když jsem se potom dozvěděla, že jsem v soutěži vyhrála první cenu, byla má radost dokonalá. Vystoupala jste tedy na cukrářský vrchol. Jaké byly vaše začátky, co onomu výstupu na vrchol předcházelo? Vlastně jsem se k dortům přivedla sama. Chtěla jsem dort pro dcerku, měla jsem konkrétní představu, jak by měl vypadat, jen jsem nenašla nikoho, kdo by mi ho vytvořil. Tak jsem se do díla nakonec pustila sama. Byla to beruška na rozkvetlé louce a oslavenkyně s ním byla moc spokojená. Dnes se specializuji na zakázkovou výrobu dortů a speciálních cukrlátek na sladký bar, která jsou v současné době trendem moderní cukrařiny cupcakes, cakepops, makronky a další. Také u nás jsou mezi lidmi stále oblíbenější a recepty na jejich výrobu jsou již běžně dostupné v časopisech či na internetu. Já si pochopitelně všechny své osvědčené recepty schraňuji a střežím je jako oko v hlavě. Dnešní dorty změnily svou podobu k nepoznání. Kde berete inspiraci, abyste byla stále originální? Inspirace je všude kolem, v přírodě, módě, prostě všude, stačí se jen pořádně dívat. Když mě něco zaujme, třeba jen nějaká maličkost nebo detail, tak hned přemýšlím, jak by to šlo využít na dort. Co vám pečení dortů přináší? Ke svému životu potřebuji kreativní práci, kde můžu popustit uzdu své fantazii, a v cukrařině jsem ji našla. Přináší mi radost a teď navíc korunovanou úspěchem, který mě velmi těší. Sladký (doslova a do písmene) úspěch cukrářky Markéty Sukupové si samozřejmě zaslouží uznání i gratulaci, neboť každý, kdo dosáhne úspěchu vlastní pílí a umem, je hoden obdivu. Paní Sukupová je však také příkladem toho, že štěstí přeje odvážným a připraveným, ale může být i inspirací práce, která může být současně i zábavou, na nás mnohdy čeká tam, kde bychom ji nejméně hledali. Anebo může zůstat pouhým koníčkem přinášejícím radost a potěšení nejen tomu, kdo se mu věnuje. Alena Kučerová strana 19

20 Nejen o jednom jubileu Letos 4. března by se dožil 100 let Jan Hrubý, rodák z našeho města, navždy zapsaný do historie země jako jeden ze sedmi statečných parašutistů v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha provedeném v roce O jeho životě a smrti bylo už řečeno a napsáno hodně, a ještě bude, domnívám se, že zcela oprávněně a potřebně, avšak ne už tolik o smyslu oběti jeho a kamarádů s ním spojených a také o rozhodnutích a cílech dalších mladých mužů z jeho obce (a dalších) v oněch pro charakter kritických dnech, kdy volili mezi pasivním setrváváním a ponižujícím postavením v porobené zemi a odhodláním čelit zlu s nevyhnutelným rizikem vlastní předčasné smrti. Byli to mladí muži, mnohdy více kluci, kteří se rozhodli sami a dobrovolně jít do zahraniční legie. Když jsem před lety s mnohými hovořil, dokázali poutavě vyprávět o všem, co bylo spojeno s jejich útěkem z Kunovic (i s jeho přípravou), o strastech při cestě do Francie, o ponižujícím ústupu ve francouzském tažení, životě v anglických táborech, o vzdušných soubojích a nebezpečích při letech v bombardéru, o bojích u Dunkerque. Bylo obdivuhodné, jaké detaily a fakta si po čtyřiceti padesáti letech pamatovali. Co však nikdy přesně vysvětlit nebo objasnit nedovedli, byla odpověď na otázku, co vás vedlo k odchodu z domova, proč jste odešli ze své země? Jistěže zaznělo, otec byl také legionář, pan učitel Vítek nás učil lásce k vlasti, chtěl jsem do zahraniční armády a tak podobně. Dát vyčerpávající, pregnantní odpověď nedokázali ani v Anglii, když se jich na to ptal Zdena Ančík nebo jeho kolega dr. Kocourek. Veškeré pokusy o formulování argumentů skončily lapidárním shrnutím: A vůbec, co se tak hloupě ptáš? Bylo to velice výstižné zakončení vyzvídání obou redaktorů a zároveň přesná replika: Co je skryto v duši a čím je vyzbrojeno srdce, to se chlapovi nerado odkrývá, tím méně vysvětluje. Je aktuální dnes o tom hovořit, v době, kdy to vše je tak vzdálené? Domnívám se, že ano. Určitě stojí za to aspoň se zamyslet právě v kontextu s dobou, kterou žijeme, jejíž bezpečnost jsme takřka absolutizovali. Něco se v posledních desetiletích jakoby pokazilo, něco, co s předchozím souvisí. Jestliže hrdina leteckých střetnutí generál František Peřina na otázku: Šel byste do toho zase? odpovídá: Za vlast vždycky, za národ už ne, je něco v nepořádku. Když najdu u vstupu do podzemí chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, místě, jež by mělo být pro nás posvátné tím, jaký příklad národu dali zde umírající českoslovenští vojáci, na stěně přilepený nápis Paragánští frajírkové, kterým se nechtělo na frontu, a tak házeli bomby a stříleli ze zálohy. Obyčejní teroristé, je to víc než v nepořádku. A jestliže snad jeden z velitelů současných českých parašutistů odmítne pro svoji jednotku čestný název Anthropoid se zdůvodněním, že při tom zahynulo moc nevinných lidí, není to už vůbec o nepořádku, ale o něčem mnohem horším. Když člověk, který roky nasazoval život v boji za svobodu své vlasti, a tedy i národa, se vyjádřil, jak uvedeno, je to výraz skepse a odraz toho, co vidí kolem sebe. Jestliže však zřejmě mladý muž napíše a přilepí citovaný nápis nad vchod do místa piety a heroismu, je to nejen smutné, ale také zarážející. Jakého nicotného vzdělání a výchovy se mu asi dostalo! A prohlásí-li velitel elitní jednotky cvičené k bezohlednému zabíjení (především v zájmu země), neohlížející se na kolaterální ztráty, uvedený argument pro odmítnutí názvu vystihujícího právě nezapomenutelný čin jeho předchůdců a s nimi spojených a spolupracujících civilistů, obětujících životy své i svých nevinných rodinných příslušníků, DOKONČENÍ NA STR. 21 Strana 20

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 16. dubna 2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 41/III./2015 42/III./2015 zprávu o činnosti Rady

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012

Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Usnesení z 36. zasedání ze dne 28. 3. 2012 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek,, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven 0 RM/669/36/12 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Dopis +

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více