PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011"

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první čtvrtletí /14/RM/2011/1 Vyhodnocení záměrů města 1. ukončení Nájemní smlouvy č. 2005/368/SMM uzavřené dne mezi městem Uherské a společností KORTEX 90 a. s., týkající se pronájmu části pozemku p. č. 544/203 o výměře cca 5 m2 v k. ú. Uherské ; dohodou ke dni uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne mezi městem Uherské a panem Antonínem Věrným, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 132,63 m2 v I. NP budovy č. p. 518, Louky, Uherské, spočívajícího ve snížení nájemného z částky 600 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH na částku 510 Kč/m2/rok + aktuální sazba DPH 3. uzavření Dohody o změně stavebníka příjezdové komunikace, kanalizace a vodovodu v areálu Jaktáře v Uherském Hradišti ze společnosti GG INTERSTYL, s. r. o. na město Uherské ; dle přiloženého návrhu dohody v důvodové zprávě II. Rada města neschvaluje 1. uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2006/53/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne mezi městem Uherské a panem Milanem Křenem, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 746,50 m2 v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradište, spočívajícího ve změně čl. IV. Doba nájmu 2. ukončení Nájemní smlouvy č. 2006/53/SMM, ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, uzavřené dne mezi městem Uherské a panem Milanem Křenem, týkající se pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 746,50 m2 v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské Hradište; dohodou ke dni výpůjčku části pozemku p. č. 600/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě 4. pronájem části pozemku p. č. 600/1 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Uherské, a to z důvodů uvedených v důvodové zprávě

2 III. Rada města uděluje 1. souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 268/2 o výměře 120 m2 v k. ú. Mistřice I, společnosti Vodafone Czech Republic a. s., pro společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. a společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 203/14/RM/2011/2 Vyhodnocení záměrů města I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 1. změnu zástupce města Uherské v honebním společenstvu Kněžpole z Mgr. Jana Mráze na Ing. Stanislava Blahu; zbylé zastoupení zůstává beze změny a je specifikováno v důvodové zprávě [ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 204/14/RM/2011 Záměry města ke zveřejnění 1. pronájem nebytových prostor o celkové výměře 747,10 m2 (dle seznamu nebytových prostor uvedeného v důvodové zprávě) v I. PP budovy č. p. 21, Masarykovo náměstí, Uherské 2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - umístění nového kabelového vedení VN v celkové délce cca 166 bm a nového kabelového vedení NN v celkové délce cca 67 bm, vše na částech pozemků p. č. 544/61, p. č. 544/115, p. č. 544/116, p. č. 544/117, p. č. 544/118, p. č. 544/119, p. č. 544/120, p. č. 544/121, p. č. 544/131, p. č. 544/132, p. č. 544/137, p. č. 544/144, p. č. 544/145 a p. č. 544/235, vše v k. ú. Uherské, pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o. 3. uzavření Budoucí kupní smlouvy na převod části pozemku p. č. 544/116 o výměře cca 17 m2 v k. ú. Uherské, mezi městem Uherské a společností E.ON Distribuce, a. s., zastoupena E.ON Česká republika, s. r. o. 4. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení), provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení v celkové délce cca 211 bm na částech pozemků p. č. 667/1, p. č. 887/5, p. č. 888/1, p. č. 954/8, p. č. 954/9 a st. p. č. 2655/1, vše v k. ú. Uherské, pro oprávněného Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 5. převod pozemků p. č. 6046/9 o celkové výměře m2 a p. č. 6046/422 o celkové výměře 51 m2, oba v k. ú. Staré Město u Uherského 6. převod části pozemku p. č. 858/73 o výměře cca 84 m2 v k. ú. Mařatice 7. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení - plynovodní přípojky STL DN 32 LPE na částech pozemků p. č. 316/1 v délce cca 66 bm, p. č. 316/8 v délce cca 7 bm a p. č. 316/11 v délce cca 7 bm, vše v k. ú. Jarošov u Uherského, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a přípojky STL plynovodu, pro oprávněného JMP Net, s. r. o. 8. pronájem nebytových prostor č. 1.01A o výměře 84,89 m2 (foyer-kavárna), č. 1.30A o výměře 2,5 m2 (sociální zázemí), č o výměře 17,69 m2 (bar, zázemí), č o výměře

3 4,57 m2 (sklad) a č o výměře 3,08 m2 (zádveří), vše o celkové výměře 112,73 m2, vše včetně základního vybavení, vše v budově č. p. 951, náměstí Míru, Uherské (Kino Hvězda); dle podmínek uvedených v důvodové zprávě II. Rada města neschvaluje ke zveřejnění 1. převod pozemku p. č. 839/4 o celkové výměře m2 nebo jeho části o výměře cca m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou 2. převod pozemku p. č. 978 o celkové výměře m2 v k. ú. Jarošov u Uherského 3. směnu části pozemku p. č. 977 v k. ú. Jarošov u Uherského v podílovém spoluvlastnictví paní Anny Sládkové (id. 1/2) a Mgr. Jaromíra Vaňka (id. 1/2) za část pozemku p. č. 978 v k. ú. Jarošov u Uherského ve vlastnictví města Uherské 4. převod pozemků p. č. 1001/3 o celkové výměře 82 m2, p. č. 993/2 o celkové výměře 44 m2 a p. č. 980/7 o celkové výměře 30 m2, vše v k. ú. Jarošov u Uherského 5. převod části pozemku p. č. 856/4 o výměře cca 256 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského 6. převod pozemku p. č. 126/4 o celkové výměře 289 m2 v k. ú. Jarošov u Uherského 205/14/RM/2011 Mandátní smlouvy - změny 1. Výpověď Mandátní smlouvy, uzavřené dne , ve znění dodatků ze dne , a , mezi Městem Uherské, Masarykovo nám. 19, PSČ , IČ , DIČ CZ a účastníky sdružení JUDr. Vítem Buršou, advokátem, ev. č. 2014, IČ , Zdeňkem Machálkem, advokátem, ev. č. 5455, IČ , a JUDr. Josefem Pitnerem, advokátem, ev. č. 2604, IČ , všichni členové SAK Burša-Machálek-Pitner, Uherské, Růžová 1254, PSČ , DIČ CZ , ke dni /14/RM/2011 Nakládání s bytovým fondem - Slovácké divadlo 1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v objektu Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské s příspěvkovou organizací Slovácké divadlo Uherské, Tyršovo nám. 480, Uherské, IČ: od s výší nájmu 50,- Kč/m2 na dobu neurčitou. 2. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v objektu Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské s příspěvkovou organizací Slovácké divadlo Uherské, Tyršovo nám. 480, Uherské, IČ: od s výší nájmu 50,- Kč/m2 na dobu neurčitou. 3. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v objektu Mariánského náměstí č.p. 123, Uherské s paní Vojtkovou Klárou od s výší nájmu 50,- Kč/m2 na dobu určitou po dobu výkonu práce pro příspěvkovou organizaci Slovácké divadlo Uherské, jejímž zřizovatelem je město Uherské

4 207/14/RM/2011 FILMFEST - Dohoda o ukončení smlouvy o partnerství a spolupráci I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o partnerství a spolupráci se společností FILMFEST, s.r.o., se sídlem Filmová 174, Zlín, IČ: /14/RM/2011 Nařízení města I. Rada města vydává Nařízení města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. [ Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato] 209/14/RM/2011 Obecně závazná vyhláška I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat přiloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 210/14/RM/2011 Informativní zpráva o průběhu a závěrech z kulatého stolu s názvem Podpora a rozvoj sportu v UH informativní zprávu o průběhu a závěrech z kulatého stolu s názvem Podpora a rozvoj sportu v Uherském Hradišti 211/14/RM/2011 Uzavření smlouvy o spolupráci s TJ Slavoj Jarošov I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Uherské a TJ Slavoj Jarošov, Uherské - Jarošov, o.s. dle přiloženého návrhu

5 212/14/RM/2011 Návrh odměn ředitelkám(lům) škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské dle přiloženého návrhu 213/14/RM/2011 Vyhodnocení zimní údržby vyhodnocení zimní údržby za zimní období 2010/ /14/RM/2011 Přihláška města Uherské do soutěže "Město stromů " přihlášení města Uherské do soutěže "Město stromů " II. Rada města ustanovuje Ing. Miroslavu Hrabalíkovou z odboru architektury, plánování a rozvoje městského úřadu jako osobu odpovědnou za realizaci projektu 215/14/RM/2011 Návrh na pronájem bytu v Domě s chráněnými byty, ul. Štefánikova 1284, Uherské pronájem bytu č. 7 o velikosti 2+KK v Domě s chráněnými byty, ulice Štefánikova 1284, Uherské v následujícím pořadí: 1. Zdeněk Svoboda a Květoslava Jedličková, Gajdošova 2422/12, Ostrava 2. Pavel a Alžběta Křižanovi, Za Alejí 1008, Uherské

6 216/14/RM/2011 Změna Pravidel pro poskytování dotací I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské dle přiloženého návrhu [ Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 5, Usnesení bylo: Nevzniklo] 217/14/RM/2011 Zpráva o činnosti komisí rady města zprávu o činnosti finanční komise a komise pro oblast vzdělávání za I. čtvrtletí /14/RM/2011 Smlouva o dílo -vzdělávání Dílna kompetencí 1. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku - Vzdělávání v rámci projektu Dílna kompetencí. Vybraný uchazeč: společnost Mepco, jednající p. Davidem Koppitzem, B.A., jednatelem, se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, IČ , DIČ CZ , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH. 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku "Vzdělávání v rámci projektu Dílna kompetencí"s vybraným uchazečem, společností Mepco, jednající p. Davidem Koppitzem, B.A., jednatelem, se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, IČ , DIČ CZ , a to dle přílohy. [ Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

80. schůze Rady města konané dne

80. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 80. schůze Rady města konané dne 5.11.2013 1259/80/RM/2013 Sportovně relaxační centrum Uherské Hradiště - zajištění závazků zhotovitele uzavření dodatku č. 13 ke Smlouvě o dílo uzavřené

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 30. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ. 30. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 30. schůze Rady města konané dne 8.3.2016 485/30/RM/2016 Zahájení a schválení programu 30. schůze Rady města Uherské Hradiště program 30. schůze rady města. 486/30/RM/2016 Prezentace města

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 13. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /13/RM/2011 Vyhodnocení záměrů města. I. Rada města schvaluje

PŘEHLED USNESENÍ. 13. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /13/RM/2011 Vyhodnocení záměrů města. I. Rada města schvaluje PŘEHLED USNESENÍ 13. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 17.5.2011 194/13/RM/2011 Vyhodnocení záměrů města 1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 50. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /50/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I. I. Rada města schvaluje

PŘEHLED USNESENÍ. 50. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /50/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I. I. Rada města schvaluje PŘEHLED USNESENÍ 50. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 17.7.2012 735/50/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I. 1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu

Více

PŘEHLED USNESENÍ 39. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 39. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 39. schůze Rady města konané dne 21.6.2016 610/39/RM/2016 Zahájení a schválení programu 39. schůze Rady města Uherské Hradiště program 39. schůze rady města. [ Výsledek hlasování: Pro:

Více

98. schůze Rady města konané dne

98. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 98. schůze Rady města konané dne 22.7.2014 1530/98/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města 1. uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2012/0335/SMM, ve znění Dodatku č. 1, uzavřené dne 28.05.2012

Více

ROZPOČET Příspěvek zřizovatele. Výsledek hospodaření

ROZPOČET Příspěvek zřizovatele. Výsledek hospodaření Usnesení RM ze dne 21.12.2010 Usnesení 3. schůze Rady města Rada města 1. v souladu s 31 odst. 1, písm a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, odpisové

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.6.2015 66/6/ZM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. souhlasí 1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

88. schůze Rady města konané dne

88. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 88. schůze Rady města konané dne 11.3.2014 1399/88/RM/2014 Vyhodnocení záměrů města I. 1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování

Více

10. schůze Rady města konané dne

10. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 10. schůze Rady města konané dne 12.5.2015 190/10/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I. 1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřené dne 01.12.2014 mezi

Více

PŘEHLED USNESENÍ 32. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 32. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 32. schůze Rady města konané dne 5.4.2016 520/32/RM/2016 Zahájení a schválení programu 32. schůze Rady města Uherské Hradiště I. schvaluje program 32. schůze rady města. 521/32/RM/2016

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Usnesení RM ze dne Usnesení 99. schůze Rady města. Rada města. schválila

Usnesení RM ze dne Usnesení 99. schůze Rady města. Rada města. schválila Usnesení RM ze dne 31.08.2010 Usnesení 99. schůze Rady města Rada města schválila Rozpočtové opatření č. 09/2010 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2010 se zvyšují

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

6. schůze Rady města konané dne

6. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. schůze Rady města konané dne 24.2.2015 92/6/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I. 1. ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.04.1998 mezi městem Uherské Hradiště,

Více

7. schůze Rady města konané dne

7. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 7. schůze Rady města konané dne 17.3.2015 109/7/RM/2015 Vyhodnocení záměrů města I. 1. pronájem částí pozemků p. č. 3164/17 o výměře 15 m 2 (část o výměře cca 12 m 2 a část o výměře cca

Více

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města konané dne 24.9.2015 321/18/RM/2015 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Uherské Hradiště program schůze rady města. 322/18/RM/2015 Dotace z rozpočtu

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084)

U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 59/ /1084) U S N E S E N Í z 59. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 22. 10. 2013. (Usnesení č. 59/1065 59/1084) Č. j. ST/2608 /2013/51.2 Rada města Štramberka po projednání: 59/1065 Bere na vědomí Zprávu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 84. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 84. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 84. schůze Rady města Slavičína konané dne 5.11.2013 Usnesení č. 84/1501/13 Schválení přijetí účelového daru Městské nemocnici Slavičín v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,

Více

1. schůze Rady města konané dne

1. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 1. schůze Rady města konané dne 25.11.2014 1/1/RM/2014 Plnění rozpočtu města za leden až září 2014 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu města za leden až září 2014. 2. Vzít na vědomí Rozpočtové

Více

97. schůze Rady města konané dne

97. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 97. schůze Rady města konané dne 1.7.2014 1511/97/RM/2014 Příprava Letní filmové školy 2014 I. bere na vědomí stav příprav Letní filmové školy 2014 v Uherském Hradišti. 1512/97/RM/2014

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne

PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne PŘEHLED NÁVRHŮ USNESENÍ 6. Zastupitelstva města Uherské Hradiště konající se dne 15.6.2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. Zastupitelstvo města souhlasí 1. S celoročním hospodařením

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne

Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 35. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 11.10.2016 639/35/RM/2016 Kronika města Štramberka za rok 2015 formu, způsob a věcný obsah zpracování kroniky

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

71. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne

71. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne PŘEHLED USNESENÍ 71. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 30.5.2013 1090/71/RM/2013 Závěrečný účet města za rok 2012 1. Zprávu o inventarizaci majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2012, závěry

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

52. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne

52. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne PŘEHLED USNESENÍ 52. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 7.8.2012 752/52/RM/2012 Vyhodnocení záměrů města I. I. Rada města schvaluje 1. pronájem nebytových prostor v I. PP - č. 0.1 (chodba) o

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení z 60. schůze rady města konané dne

Usnesení z 60. schůze rady města konané dne Usnesení z 60. schůze rady města konané dne 2.6.2009 Rada města Uherské Hradiště schválila Rozpočtové opatření č. 4 dle důvodové zprávy. Příjmy i výdaje dle platného rozpočtu města na rok 2009 se zvyšují

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 18. 2. 2013 čís. 824/55 834/55 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 102. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 14. října 2014 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/102/2014 Schválení programu 102. schůze Rady města Uničova

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 26.9.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne 26.3.2013 Usnesení č. 66/1230/13 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města k 31.12.2012 a) účetní závěrku příspěvkové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne o d 15:15 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 03.10.2016 o d 15:15 hodin v kanceláři starosty 1249/70/RM/2016 Schválení programu 70. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 74. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /74/RM/2013 Vyhodnocení záměrů I. I. Rada města schvaluje

PŘEHLED USNESENÍ. 74. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /74/RM/2013 Vyhodnocení záměrů I. I. Rada města schvaluje PŘEHLED USNESENÍ 74. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 9.7.2013 1132/74/RM/2013 Vyhodnocení záměrů I. 1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 8. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 8. jednání Rady města Žatce konané dne 8.4.2014 Usnesení č. 198 /14-235 /14 198/14 Schválení programu 199/14 Kontrola usnesení 200/14 Informace o investičních akcích 201/14 Prodej

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE)

Usnesení nepřijato 2. Odbor ekonomický (OE) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 83. schůze Rady města konané dne /83/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I. I. schvaluje

PŘEHLED USNESENÍ. 83. schůze Rady města konané dne /83/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I. I. schvaluje PŘEHLED USNESENÍ 83. schůze Rady města konané dne 17.12.2013 1303/83/RM/2013 Vyhodnocení záměrů města I. 1. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a

Více

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice

Jedná se o p evod ástí pozemk p.. 858/104 o vým e cca 45 m2 a p.. 859/11 o vým e cca 16 m2, oba v k. ú. Ma atice 1., 2. a 3., a to ve zm n doby nájmu z doby neur ité s ro ní výpov dní lh tou na dobu neur itou s devítim sí ní výpov dní lh tou, dále ve zm n výše nájmu z ástky 3 K /bm/rok + aktuální sazba DPH na ástku

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 15. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /15/RM/2011 Příprava LFŠ I. Rada města bere na vědomí

PŘEHLED USNESENÍ. 15. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /15/RM/2011 Příprava LFŠ I. Rada města bere na vědomí PŘEHLED USNESENÍ 15. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 7.6.2011 219/15/RM/2011 Příprava LFŠ 2011 I. Rada města bere na vědomí informativní zprávu o stavu příprav Letní filmové školy 2011. 220/15/RM/2011

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 37. schůze Rady města Slavičín, konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 37. schůze Rady města Slavičín, konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í ze 37. schůze Rady města Slavičín, konané dne 6.3.2012 Usnesení č. 37/0701/12 Rozpis rozpočtu města Slavičín na rok 2012 rozpis závazných ukazatelů rozpočtu města Slavičín na

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne 10. 8. 2015 Usnesení č. 202/15 RM ukončení nájemní smlouvy dohodou s Františkou Obořilovou na pronájem bytu č. 24, v DPS ul. Na Podmoklí č. 726,

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

58. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne

58. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne PŘEHLED USNESENÍ 58. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 13.11.2012 856/58/RM/2012 Plnění rozpočtu města za leden až září 2012 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více