Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1"

Transkript

1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) PISA, který zjišťoval úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Výzkumu se zúčastnilo více než žáků téměř ze všech členských zemí OECD 2 a ze čtyř zemí nečlenských 3.Výzkum se bude vždy po třech letech opakovat, což umožní sledovat časový vývoj výsledků vzdělávání v jednotlivých zemích 4. V každé fázi výzkumu bude věnován větší prostor jedné ze sledovaných oblastí, v roce 2000 byl výzkum zaměřen na oblast čtenářské gramotnosti. 5 Realizací výzkumu v České republice byl pověřen Ústav pro informace ve vzdělávání a podílelo se na něm mnoho našich odborníků včetně pracovníků České školní inspekce, kteří realizovali výzkum na školách a hodnotili jeho průběh. Výzkum byl zaměřen na žáky narozené v kalendářním roce , kteří se na našich školách nacházeli převážně v 9. ročníku základní školy a v prvním ročníku střední školy. Do výzkumu se zapojili žáci škol základních, zvláštních, víceletých a čtyřletých gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť. V České republice bylo provedeno šetření rovněž mezi žáky ve 3. ročnících středních škol 7. Celkem bylo testováno zhruba žáků z 250 škol. Výzkum byl v České republice hrazen z výzkumného grantu MŠMT. Čím se liší výzkum PISA od dříve realizovaných výzkumů Zjišťování vědomostí a dovedností potřebných pro život Výzkum si na rozdíl od předchozích mezinárodních výzkumů v oblasti výsledků vzdělávání 8 nekladl za cíl zjistit, do jaké míry zvládli žáci učivo předepsané školními osnovami, ale zaměřil se na zjišťování vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění žáků v pracovním, v osobním a v občanském životě. Koncepce výzkumu vychází z přesvědčení odborníků, že ačkoli je bezesporu důležité, aby si žáci v průběhu studia osvojili konkrétní vědomosti, schopnost využít tyto vědomosti v dospělém věku závisí především na míře osvojení určitých širších pojmů a dovedností. Těmto dovednostem však škola vesměs neučí, přestože jsou, jak se ukazuje, pro život v moderní společnosti nezbytné. Mezi takové dovednosti patří například efektivní vyhledávání a 1 Programme for International Student Assessment Program pro mezinárodní hodnocení žáků 2 Austrálie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Korea, Lucembursko, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené státy, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie 3 Rusko, Litva, Brazílie a Lichtenštejnsko. 4 V další fázi se do výzkumu zapojí zbývající země OECD: Turecko a Slovensko a dalších 13 zemí nečlenských: Albánie, Argentina, Bulharsko, Čile, Čína, Hongkong, Indonésie, Izrael, Litva, Makedonie, Peru, Rumunsko, Thajsko. 5 Za koordinaci výzkumu na mezinárodní úrovni bylo zodpovědné konsorcium vedené Australskou radou pro výzkumy ve vzdělávání (ACER), která je předním světovým pracovištěm v oblasti měření výsledků vzdělávání. Dalšími členy konsorcia byly: Ústav pro měření výsledků vzdělávání (CITO) v Nizozemsku, Národní ústav pro pedagogický výzkum (NIER) v Japonsku, Centrum pro testování ve vzdělávání (ETS) v USA a americká statistická organizace WESTAT. 6 Kritériem výběru byl rok narození žáka, nikoliv ročník školní docházky. 7 Aby bylo možno srovnávat výsledky žáků 1. a 3. ročníku SŠ, byli ve 3. ročnících testováni pouze žáci narození v roce U nás je pravděpodobně nejvíce znám Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání TIMSS, který proběhl na školách v České republice v roce 1995 a

2 třídění informací, kritické posouzení předložených tvrzení nebo schopnost zaujímat vlastní stanoviska a tato stanoviska zdůvodňovat. Co rozumíme pod pojmem gramotnost Koncept gramotnosti ve výzkumu PISA představuje základní vědomosti a dovednosti ze všech tří sledovaných oblastí a schopnost aplikovat tyto vědomosti a dovednosti v různorodých situacích běžného života. Koncepci jednotlivých oblastí vytvářely skupiny předních odborníků z celého světa. Při sestavování těchto expertních skupin byl kladen velký důraz na to, aby v nich byli zastoupeni odborníci z různých kulturních a jazykových oblastí. V oblasti čtenářské gramotnosti bylo zjišťováno, jak jsou žáci schopni vyhledávat informace v rozmanitých souvislých a nesouvislých textech, interpretovat tyto texty a zaujímat stanovisko k jejich obsahu i formě. V matematice se zjišťovalo, jak jsou žáci schopni aplikovat matematické postupy na různé situace běžného života, v nichž mnohdy není matematická úloha na první pohled zřejmá. V přírodovědných předmětech měli žáci za úkol například vyvodit závěry z nějakého pozorování nebo navrhnout experiment k ověření nějaké myšlenky. Čím se vyznačovaly použité úlohy Úlohy, které sloužily ke zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti sestávaly z úvodního materiálu, například novinového článku, obrázku, grafu nebo formuláře, který byl převzat z nějakého zdroje, tedy nebyl vytvořen speciálně pro výzkum PISA. Za tímto úvodním materiálem následovala řada rozmanitých otázek. Tato nová situace, kdy žáci neřeší řadu oddělených otázek či příkladů, ale pracují delší dobu s jedním tématem, více odpovídá běžnému životu a umožňuje žákům se s tématem blíže seznámit a lépe se na něj soustředit. Ukázky úloh jsou uvedeny v příloze. Soubory testových úloh vznikaly za aktivního přispění všech zúčastněných zemí, které zasílaly do mezinárodního koordinačního centra návrhy svých testových úloh. Tvůrci výzkumu věnovali velkou pozornost tomu, aby výběr úloh neznevýhodňoval žáky z žádné země. Výsledky výzkumu PISA 9 Výsledek českých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti se nachází mírně pod průměrným výsledkem zemí OECD, v matematické gramotnosti se výsledek českých žáků od mezinárodního průměru významně neliší a v přírodovědné gramotnosti se výsledek našich žáků nachází těsně nad mezinárodním průměrem. Zjištění, že našim žákům činí práce s textem větší potíže, než jejich vrstevníkům ve většině zemí OECD, pro nás není nové. Poprvé bylo učiněno v roce 1995 v rámci mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti 10. Tabulka 1: Úroveň vědomostí a dovedností žáků ve sledovaných oblastech 11 9 Výsledky žáků jsou prezentovány na škále, jejíž průměr je 500. Skóry dvou třetin testovaných žáků se nacházejí mezi hodnotami 400 a 600. V České republice dosahovali nejhorší žáci skórů blízkých hodnotě 200, nejlepší žáci skórů vyšších než V roce 1995 proběhl na obou stupních našich základních škol výzkum čtenářské gramotnosti RLS (Reading Literacy Study) Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Čeští žáci z obou věkových kategorií dosáhli v tomto výzkumu podprůměrných výsledků v oblasti práce se souvislým textem. 2

3 Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Přírodovědná gramotnost Země Průměr Země Průměr Země Průměr Finsko 546 Japonsko 557 Korea 552 Kanada 534 Korea 547 Japonsko 550 Nový Zéland 529 Nový Zéland 537 Finsko 538 Austrálie 528 Finsko 536 Velká Británie 532 Irsko 527 Austrálie 533 Kanada 529 Korea 525 Kanada 533 Nový Zéland 528 Velká Británie 523 Švýcarsko 529 Austrálie 528 Japonsko 522 Velká Británie 529 Rakousko 519 Švédsko 516 Belgie 520 Irsko 513 Rakousko 507 Francie 517 Švédsko 512 Belgie 507 Rakousko 515 Česká republika 511 Island 507 Dánsko 514 Francie 500 Norsko 505 Island 514 Norsko 500 Francie 505 Lichtenštejnsko 514 USA 499 USA 504 Švédsko 510 Maďarsko 496 Dánsko 497 Irsko 503 Island 496 Švýcarsko 494 Norsko 499 Belgie 496 Španělsko 493 Česká republika 498 Švýcarsko 496 Česká republika 492 USA 493 Španělsko 491 Itálie 487 N ěmecko 490 Německo 487 Německo 484 Ma ďarsko 488 Polsko 483 Lichtenštejnsko 483 Rusko 478 Dánsko 481 Maďarsko 480 Špan ělsko 476 Itálie 478 Polsko 479 Polsko 470 Lichtenštejnsko 476 Řecko 474 Lotyšsko 463 Řecko 461 Portugalsko 470 Itálie 457 Rusko 460 Rusko 462 Portugalsko 454 Lotyšsko 460 Lotyšsko 458 Řecko 447 Portugalsko 459 Lucembursko 441 Lucembursko 446 Lucembursko 443 Mexiko 422 Mexiko 387 Mexiko 422 Brazílie 396 Brazílie 334 Brazílie 375 Jak odpovídá výuka na našich školách v jednotlivých sledovaných oblastech náplni výzkumu PISA Rozdíly ve výsledcích českých žáků v jednotlivých sledovaných oblastech můžeme do jisté míry vysvětlit různým objemem a náplní učiva v těchto oblastech na našich školách. Čeští žáci mají ve srovnání se svými vrstevníky z ostatních zemí více hodin přírodovědných předmětů a naopak méně hodin matematiky a mateřského jazyka. Přírodovědnými předměty stráví naši žáci v průměru 5 hodin týdně (mezinárodní průměr je 4), větší průměrný počet hodin přírodovědných předmětů než na našich školách byl zjištěn pouze ve čtyřech zemích. Matematikou stráví naši žáci týdně 3,7 hodin (mezinárodní průměr je 4) a českým jazykem 3,6 hodin (mezinárodní průměr je 4,2). Na našich školách je tradičně kladen velký důraz na osvojování vědomostí a na procvičování rutinních dovedností. Při studiu testových úloh zjistíme, že tyto vědomosti a dovednosti nemohli žáci uplatnit stejnou měrou ve všech testovaných oblastech. Největší rozdíl je patrný v oblasti čtenářské gramotnosti. Práce s textem tak, jak je pojata ve výzkumu PISA, není na našich školách běžná. Žáci nebývají zpravidla vedeni ke kritickému posuzování různých typů textů a k zaujímání vlastních stanovisek, ani k vyhledávání informací. Odborníci, kteří se podíleli na tvorbě koncepce výzkumu PISA, se však domnívají, že z hlediska uplatnění v reálném životě by tyto dovednosti měly být na školách cíleně rozvíjeny. Důraz na 11 V tabulce je znázorněno, zda žáci dané země dosáhli statisticky významně vyššího nebo nižšího výsledku, než byl průměr zemí OECD (trojúhelníček obrácený nahoru a trojúhelníček obrácený dolů) nebo zda se výsledek od mezinárodního průměru nelišil (kolečko). 3

4 jejich rozvoj by přitom měl být kladen ve většině vyučovacích předmětů, i když největší pozornost by jim měla být věnována v hodinách mateřského jazyka. V matematice byly vědomosti a dovednosti, které museli žáci aplikovat při řešení úloh více podobné těm, které vyžadují naši učitelé. Jelikož však byla podoba úloh pro naše žáky neobvyklá, nejednalo se o úlohy typové, rutinní. Žáci museli v neobvykle zadané úloze známé prvky aktivně vyhledat, což působilo mnohým z nich potíže. Nejlepší příležitost uplatnit při řešení úloh své školní vědomosti měli naši žáci v oblasti přírodních věd. Přestože byly i úlohy z přírodovědných předmětů ve výzkumu PISA z našeho pohledu netradiční zejména svoji formou, obsahovaly také mnoho otázek, které bylo možno úspěšně zodpovědět pouze na základě znalosti určitého faktu. Rozdíly mezi žáky různých typů škol a jejich příčiny Z mezinárodního hlediska je jedním z nezávažnějších zjištění výzkumu PISA skutečnost, že některé země, například Finsko, Korea a Japonsko, dosáhly výborného průměrného výsledku a zároveň u nich byly shledány relativně malé rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími žáky. Příklady těchto zemí ukazují, že zvyšování průměrné vzdělanosti celé populace nemusí být doprovázeno větším zaostáváním nejslabší skupiny žáků. Naopak systematická péče o nejslabší skupinu může mít za následek celkové zlepšení výsledků. V České republice byly výsledky mezi nejlepšími a nejhoršími žáky z mezinárodního hlediska průměrné, byly zde však shledány velké rozdíly mezi žáky z jednotlivých škol. To znamená, že na některých školách se koncentrují žáci s dobrými výsledky a na jiných školách se naopak koncentrují žáci s výsledky špatnými. Česká republika se řadí spolu s Belgií, Německem, Maďarskem, Rakouskem, Polskem, Řeckem a Itálií k zemím, kde jsou rozdíly ve výsledcích žáků jednotlivých škol největší. Výsledky ukázaly, že velké rozdíly mezi školami se vyskytují zejména mezi zeměmi s diferencovaným vzdělávacím systémem. Mezi tyto země patří i Česká republika.v grafu na obrázku 1 je znázorněno zastoupení žáků různých typů škol/studia v 10. a 12. ročníku školní docházky na šesti úrovních charakterizujících způsobilost žáků v oblasti čtenářské gramotnosti. Tyto úrovně byly ve výzkumu PISA definovány pomocí vědomostí a dovedností žáků, kteří se na daných úrovních nacházejí. Žáci nacházející se na nejnižší nulté úrovni nejsou schopni řešit ani ty nejjednodušší úlohy, nedokáží nalézt v textu informaci, rozpoznat hlavní myšlenku textu nebo najít jednoduchou spojitost textu s běžnými vědomostmi. Žáci na nejvyšší úrovni způsobilosti jsou schopni správně vyřešit komplikované čtenářské úlohy, jsou například schopni porozumět složitému textu s neznámým obsahem, najít v něm obtížně rozlišitelnou informaci, rozpoznat, jaká informace z textu je pro vyřešení dané úlohy důležitá, a daný text kriticky posoudit. Třetí úroveň je považována za referenční v tom smyslu, že výsledky na této úrovni byly považovány za přijatelné. Žáci, kteří jí dosáhli, jsou schopni najít v textu více informací a dát do souvislosti různé části textu nebo při četbě uplatnit vlastní vědomostmi. Výsledky jsou uvedeny zvlášť pro žáky víceletých gymnázií, čtyřletých gymnázií, středoškolského studia s maturitou (převážně střední odborné školy) a středoškolského studia bez maturity (převážně střední odborná učiliště). 12 Obrázek 1: Zastoupení žáků 10. a 12. ročníku na jednotlivých úrovních způsobilosti, čtenářská gramotnost 12 Celkové průměrné skóry byly 606 pro žáky 1. ročníku a 627 pro žáky 3. ročníku víceletých gymnázií, 582 a 612 pro žáky čtyřletých gymnázií, 525 a 557 pro žáky středoškolských oborů s maturitou a 436 a 463 pro žáky středoškolských oborů bez maturity. 4

5 gymnázia víceletá 3. ročník 1. ročník gymnázia čtyřletá maturitní obory 3. ročník 1. ročník 3. ročník 1. ročník na úrovni 5 na úrovni 4 na úrovni 3 na úrovni 2 na úrovni 1 pod úrovní 1 nematuritní obory 3. ročník 1. ročník 0% 20% 40% 60% 80% 100% Z obrázku je zřejmé, že mezi žáky různých typů škol existují velké rozdíly již v prvním ročníku studia. 13 Pokrok, kterého žáci dosáhnou v průběhu studia, je ve srovnání s velikostí tohoto rozdílu zanedbatelný. V praxi to znamená, že zatímco žáci gymnázií odcházejí ze školy do života vybaveni vědomostmi a dovednostmi na vysoké úrovni, absolventi středních odborných učilišť mají problémy s řešením elementárních čtenářských situací, které práce a život běžně přinášejí. Gymnazistů je v populaci žáků středních škol přibližně 20 %, žáků v oborech bez maturity přibližně 40 %. Téměř polovina gymnazistů dosahuje nejvyšší úrovně způsobilosti, tito žáci jsou tedy schopni pracovat s velmi složitými texty. Ani dvě třetiny žáků středních odborných učilišť nedosáhly třetí úrovně, což znamená, že těmto žákům činí potíže nalézt v textu více informací a tyto informace propojit. Rozdíly mezi žáky různých typů školy/studia na úrovni povinné školní docházky Velké rozdíly mezi žáky jednotlivých škol nevznikají na přechodu ze základní na střední školu ale již v průběhu povinného vzdělávání. Na obrázku 2 ukazujeme, jaké jsou rozdíly mezi žáky 9. tříd běžných základních škol, škol s rozšířenou výukou nějakého předmětu a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 14. Z grafu je zřejmé, že výsledky žáků výběrových tříd základní školy se více blíží výsledkům žáků víceletých gymnázií než žáků běžných základních škol. Z obrázku dále vyplývá, že zdaleka ne všichni žáci víceletých gymnázií demonstrovali vědomosti a dovednosti, které odpovídají výběrovému charakteru této vzdělávací instituce. 35 % žáků víceletých gymnázií dosahuje maximálně třetí úrovně způsobilosti, 7 % žáků se nachází pod touto úrovní. 13 V mezinárodním srovnání velké rozdíly mezi žáky jednotlivých typů škol byly shledány již ve výzkumu matematického a přírodovědného vzdělání TIMSS, který proběhl na našich školách v roce Česká republika se v tomto výzkumu vyznačovala největšími rozdíly mezi žáky jednotlivých typů středních škol. 14 Třídy s rozšířenou výukou jsou navštěvovány zhruba desetinou všech žáků devátého ročníku, stejný podíl žáků navštěvuje víceletá gymnázia. Největší počet výběrových tříd základních škol je zaměřen na výuku cizích jazyků. Dále se vyskytují třídy se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, třídy sportovní a v menší míře třídy zaměřené na esteticko-výchovné předměty. 5

6 Obrázek 2: Zastoupení žáků 9. ročníku na jednotlivých úrovních způsobilosti, čtenářská gramotnost Gymnázium víceleté ZŠ se zaměřením na úrovni 5 na úrovni 4 na úrovni 3 na úrovni 2 na úrovni 1 pod úrovní 1 ZŠ bez zaměření 0% 20% 40% 60% 80% 100% Závislost výsledků českých žáků na jejich rodinném zázemí Ve výzkumu PISA byla dále sledována závislost výsledků žáků na jejich rodinném zázemí 15. V grafu na obrázku 3 uvádíme rozdíl v průměrném výsledku čtvrtiny žáků s nejlepším a čtvrtiny žáků s nejhorším rodinným zázemím v oblasti čtenářské gramotnosti. Země jsou v obrázku seřazeny podle velikosti rozdílu. Z obrázku je zřejmé, že Česká republika se řadí k zemím s největšími rozdíly ve výsledcích žáků s dobrým a špatným rodinným zázemím. Obrázek 3: Rozdíly mezi výsledky žáků s nejlepším a nejhorším rodinným zázemím Švýcarsko Německo Belgie Lucembursko Česká Republika Velká Británie Maďarsko Portugalsko Spojené Státy Polsko Austrálie Mexiko Lichtenštejnsko Nový Zéland Francie Rakousko Řecko Irsko Dánsko Švédsko Rusko Nizozemsko Norsko Itálie Španělsko Kanada Brazílie Lotyšsko Island Finsko Korea Z dalších analýz vyplynulo, že Česká republika patří k zemím, ve kterých je rodinné zázemí určující pro rozřazování žáků do jednotlivých typů škol, čímž je závislost vědomostí a dovedností žáků na jejich rodinném zázemí ještě posilována. Žáci s dobrým rodinným zázemím volí studium na výběrových základních školách, později na gymnáziích, žáci se 15 Rodinné zázemí žáka bylo ve výzkumu PISA odvozováno od zaměstnání rodičů a kulturní úrovně rodiny. 6

7 špatným rodinným zázemím zůstávají na základních školách, později studují na učilištích. Výběrové školy se pak vyznačují lepšími vztahy žáků a učitelů a menší četností kázeňských problémů. Z výpovědí ředitelů škol vyplývá, že jsou také lépe vybaveny a mají dostatek kvalitních učitelů. Žáci tak na nich mají lepší příležitost získat kvalitnější vzdělání než žáci na školách, kde se koncentrují žáci se špatným rodinným zázemím. Rozdíly ve vybraných faktorech mezi jednotlivými typy středních škol uvádíme v tabulce 2. Tabulka 2: Vybrané faktory charakterizující jednotlivé typy středních škol 16 Gymnázium víceleté Typ školy/studia Gymnázium čtyřleté Žáci (v %) Odborné studium s maturitou Odborné studium bez maturity Výuku žáků částečně omezují nepostačující prostory pro výuku nedostatek výukových materiálů nedostatek kvalifikovaných učitelů chybějící respekt žáků k učitelům žáci z nevyhovujícího domácího zázemí užívání alkoholu nebo drog Matka má vzdělání ukončené maturitou nebo VŠ Rodina žáka vlastní počítač připojení na Internet více než 250 knih Žák chodí do knihovny alespoň 1krát za měsíc považuje čtení za svůj koníček byl v muzeu, v galerii nebo v divadle více než 4krát za rok Absence individuálního přístupu na českých školách Velká závislost výsledků žáků na jejich rodinném zázemí je způsobena i tradičním přístupem naší školy, která je zaměřena primárně na plošné předávání vědomostí. Pomocí tradičních výukových metod bez individuálního přístupu k žákům má škola jen malou příležitost kompenzovat rozdílné podmínky žáků pocházejících z rodin s rozdílným sociálním statusem. Nedostatek individuálního přístupu učitelů k žákům potvrdila i zjištění výzkumu PISA. Česká republika byla po Koreji druhou zemí, ve které se žákům podle jejich tvrzení dostává od učitelů nejmenší pomoci, zároveň zemí, kde kladou učitelé na žáky podle jejich vyjádření nejmenší nároky při práci v hodinách. Naše škola si neklade za cíl reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků a plně využívat jejich potenciálu. Pomoc žákům a motivace ke studiu tak pochází v daleko větší míře z rodiny než ze školy. Shrnutí V roce 2000 proběhl ve více než 30 zemích z celého světa mezinárodní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj PISA, který zjišťoval úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V České republice se výzkumu se zúčastnilo zhruba žáků z 250 základních a středních škol. 16 Údaje uvedené v tabulce byly získány prostřednictvím dotazníků pro žáky a ředitele škol. 7

8 Čeští patnáctiletí žáci prokázali ve srovnání s průměrným výsledkem žáků zemí OECD mírně podprůměrnou úroveň čtenářské gramotnosti, průměrnou úroveň matematické gramotnosti a mírně nadprůměrnou úroveň přírodovědné gramotnosti. Vědomosti a dovednosti nezbytné pro plnohodnotné uplatnění žáků v pracovním, osobním a občanském životě tak, jak byly zkoumány ve výzkumu PISA, nejsou na našich školách cíleně rozvíjeny. Největší rozdíly mezi náplní výuky a zjišťovanými vědomostmi a dovednostmi shledáváme v oblasti čtenářské gramotnosti. Výsledky výzkumu naznačují, že pro budoucí zařazení našich žáků do života v moderní evropské společnosti by bylo žádoucí položit v nově vznikajících vzdělávacích dokumentech větší důraz na zmiňované dovednosti a odpovídajícím způsobem modifikovat zejména přípravu budoucích učitelů. Česká republika se spolu s Německem, Maďarskem a Lucemburskem řadí k zemím, ve kterých se podprůměrné výsledky pojí s nadprůměrnými rozdíly mezi výsledky žáků s dobrým a špatným rodinným zázemím. Český vzdělávací systém se v mezinárodním srovnání jeví jako velmi selektivní. Vyznačuje se velkými rozdíly mezi výsledky žáků s dobrým a špatným rodinným zázemím, které jsou ještě umocňovány způsobem rozdělování žáků do škol. Nápravu lze podle zahraničních odborníků docílit odstraněním prvků podporujících selekci zakotvených přímo ve struktuře vzdělávacího systému, tedy zamezit ranému odchodu žáků do výběrových škol a zajistit co největší prostupnost vzdělávacího systému. Další opatření by měla směřovat k posílení individuálního přístupu k žákům, které umožní lepší využití potenciálu každého z nich a k cílenému zvyšování všeobecného vzdělávání žáků v učilištích. 8

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 013 Hlavní zjištění Počítačová a informační gramotnost českých žáků O ŠETŘENÍ ICILS Co znamená zkratka ICILS? Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti (International

Více

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková)

(pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) (pracovní materiál do výuky, ot. 4, bez jazykové korektury, sestavila K. Vlčková) Rozlišovány bývají dvě základních paradigmata pedagogické metodologie, resp. kvantitativní a kvalitativní metodologie.

Více

NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Oddělení mezinárodních výzkumů

NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA. Oddělení mezinárodních výzkumů NETRADIČNÍ ÚLOHY Matematická gramotnost v mezinárodním výzkumu PISA Oddělení mezinárodních výzkumů Praha 2006 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu 1P05ME774 programu KONTAKT financovaného

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

RNDr. Jana Palečková, RNDr. Dana Mandíková, CSc., 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003 ISBN 80-211-0460-0

RNDr. Jana Palečková, RNDr. Dana Mandíková, CSc., 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003 ISBN 80-211-0460-0 NETRADIČNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ÚLOHY Jana Palečkov ková Dana Mandíkov ková Praha 2003 RNDr. Jana Palečková, RNDr. Dana Mandíková, CSc., 2003 Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003 ISBN 80-211-0460-0 OBSAH Seznam

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 RLS Reading Literacy Study Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti PIRLS x PISA IEA Respondenti: 9-10 letí ţáci (4. třída) Část mezinárodního výzkumu, doplňuje TIMSS (M-Př) 4letá periodicita Komplexnější pohled

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007

Výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Malá Strana TISKOVÁ ZPRÁVA odbor vnějších vztahů a komunikace Výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 Praha,

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Seznam ICT zboží použitý pro statistiku zahraničního obchodu je vymezen na základě Harmonizovaného systému (HS2007), mezinárodní klasifikace zboží používané v mezinárodním obchodě, do následujících hlavních

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Základní škola, Komenského 265, Týnec nad Sázavou Kód vaší školy: S5

Základní škola, Komenského 265, Týnec nad Sázavou Kód vaší školy: S5 PILOTNÍ ŠETŘENÍ PIRLS 2016 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola, Komenského 265, Týnec nad Sázavou Kód vaší školy: S5 Praha, říjen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PIRLS.... 3 3 Čtenářská gramotnost 3 4 Pilotní

Více

POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH

POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH POSUN VE ZNALOSTECH ÈTRNÁCTILETÝCH ŽÁKÙ V MATEMATICE A PØÍRODNÍCH VÌDÁCH Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMSS Jana Palečková Vladislav Tomášek Praha 2001 RNDr. Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jana Straková. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jana Straková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Základní informace o mezinárodních výzkumech vědomostí a dovedností a jejich zjištěních

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

15. Dopravní nehody v evropském srovnání

15. Dopravní nehody v evropském srovnání 15. Dopravní nehody v evropském srovnání Zdroje dat pro mezinárodní srovnání nehodovosti Dlouhodobý pokles nehodovosti v silniční dopravě v zemích EU vyústil v roce 2013 v nejnižší počet obětí v novodobé

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 VZDĚLÁVÁNÍ Garant: Bohumil Kartous CO NUTNĚ POTŘEBUJE ČESKÉ VZDĚLÁVÁNÍ? MNOHEM DELŠÍ HORIZONT ÚVAH O ROZVOJI Doposud nejdelší horizont vzdělávací strategie byl pět

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C.

Mimoto se mohou řízené transakce v tomto případě uskutečnit i mezi společnostmi A a B případě mezi společnostmi A a C. 132/2005 DS. Pokyn DS132 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) územními finančními orgány č.j.: 49/60878/2005491 Referent: Ing. Michal Roháček,

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Ceník služeb RWE Mobil

Ceník služeb RWE Mobil Ceník služeb RWE Mobil TARIF RWE NABITO Tarif RWE NABITO Cena s DPH Tarifikace 30 denní poplatek 1,00 Kč 30 dní Volání v rámci značky RWE Mobil 1,30 Kč 60+30 sec. účtuje se první celá minuta a pak jen

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení

Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti PIRLS 2001: Koncepce hodnocení (Upravený překlad publikace Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2001 vydané mezinárodním centrem výzkumu PIRLS na Boston

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu

IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu IZRAEL exportní příležitosti na pátém největším mimoevropském trhu Jiří Rak ředitel zastoupení v Tel Avivu 16.9.2015 www.czechtrade.cz Český export v roce 2014 v mil. USD (zdroj ČSÚ) Název země Mil. USD

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě?

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? https://www.finance.cz/510197- cista- mzda- oecd/ Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? 04.06.2018 Petr Gola, Finance.cz Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko)

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 2012 76. MS Mistrovství světa Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 4. května USA - Francie 7:2 (1:1,3:1,3:0) Helsinki (11.15 SELČ) Německo - Itálie 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA

Lidské zdroje pro výzkum a inovace. Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Lidské zdroje pro výzkum a inovace Vstupní prezentace pro sekci D Petr Matějů MŠMT a ISEA Základní rámec: vývojové fáze ekonomických systémů Michael Porter: The Competitive Advantage of Nations (1990,

Více

EVALUACE VÝSTUPNÍCH MATERIÁLŮ Z PROJEKTU ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ

EVALUACE VÝSTUPNÍCH MATERIÁLŮ Z PROJEKTU ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ EVALUACE VÝSTUPNÍCH MATERIÁLŮ Z PROJEKTU ZAMĚŘENÝCH NA ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ Diplomová práce Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Vedoucí práce: M7503 Učitelství pro základní školy

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Základní škola Bobrová 129 Kód vaší školy: z103

Základní škola Bobrová 129 Kód vaší školy: z103 HLAVNÍ ŠETŘENÍ TIMSS 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola Bobrová 129 Kód vaší školy: z103 Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Projekt TIMSS... 3 3 Šetření TIMSS 2015... 3 4 Tabulky a grafy s úspěšností

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění CZ.1.07/4.1.00/06.0021. Výsledky mezinárodních šetření

Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění CZ.1.07/4.1.00/06.0021. Výsledky mezinárodních šetření Kompetence I Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a jejich zveřejnění CZ.1.07/4.1.00/06.0021 Výsledky mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 PIRLS 2011 TIMSS 2011 2

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků. ppm factum research

Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků. ppm factum research Pilotní analýza alternativních metod šetření příjezdového cestovního ruchu Prezentace hlavních výsledků ppm factum research 1 SBĚR DAT V LOKALITÁCH POROVNÁNÍ F2F A GSM SBĚRU DAT Hlavní výsledky Hlavní

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M.

Otázka: Mezinárodní vztahy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): M. Otázka: Mezinárodní vztahy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): M. studuje je věda o mezinárodních vztazích MV se začínají projevovat po 1.WW Formy mezinárodních vztahů Mezinárodní dohody a smlouvy

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Tisk ze dne 19. 4. 2018 Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Činnost: Všechny země určení koně skot prasata ovce kozy 1 D kuřata jiná živá drůbež násadová vejce sperma býků Angola 9 9 600

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Analýza dat z mezinárodních výzkumů fyzikální úlohy Úlohy výzkumu TIMSS

Analýza dat z mezinárodních výzkumů fyzikální úlohy Úlohy výzkumu TIMSS Analýza dat z mezinárodních výzkumů fyzikální úlohy Úlohy výzkumu TIMSS Zpracovala: Dana Mandíková, Jitka Houfková Spolupráce při zpracování dat a tabulek: Naděžda Vogalová, Helena Glücksmannová srpen

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu

Tabulka 1: Základní pfiehled v vozû podle jednotliv ch zemí a osmi skupin vojenského materiálu Taulka : Základní pfiehled v vozû podle jednotliv h zemí a osmi skupin vojenského materiálu Skupina vojenského materiálu Celkem Země / Region A B C D E F G H podle zemí / regionů 8 Severní Afrika a 2 6

Více

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color

Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color Stručná referenční příručka Pro Focus 2202 Color 2 Zapínání a vypínání přístroje Zdířka mech. snímače Vypínač standby Zdířka el. snímače Použijte zelený vypínač standby. Zapnutí přístroje: Stiskněte JEDNOU.

Více

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB

Učíme se nové věci. Chytrá hlavička! Muº j atlas světa. Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Učíme se nové věci Chytrá hlavička! Muº j atlas světa Více než 60 okének s překvapením! KNIŽNÍ KLUB Naše Země Jak nejlépe zjistíš, kde na Zemi se zrovna nacházíš nebo kde leží určitá místa světa? Správně

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně

3. téma. Daňové systémy 2. část, nepřímé daně 3. téma Daňové systémy 2. část, nepřímé daně Daňové systémy - Osnova 1. Nepřímé daně - charakteristika -výnosy a struktura 2. Teorie a praxe nepřímých daní 2a) DPH 2b) spotřební a ekologické daně Daně

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2019 83. MS Mistrovství světa Bratislava [Zimný štadión Ondreja Nepelu] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 10. května Finsko - Kanada 3:1 (1:1,0:0,2:0) Košice (16.15) Rusko - Norsko 5:2 (2:0,2:0,1:2) Bratislava

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2016-2017 ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (BAKALÁŘSKÉ) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DOTAZY INTERNACIONALIZACE NA VŠE

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Legislativa v ČR i zahraničí

Legislativa v ČR i zahraničí Legislativa v ČR i zahraničí Publikováno: 7. 3. 2007 Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 97.190 Duben 2013 Dětské vysoké židle ČSN EN 14988-1+A1 94 3418 Children,s high chairs Part 1: Safety requirements Chaises hautes pour enfants Partie 1: Exigences de sécurité

Více