BOZP v chemické laboratoři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOZP v chemické laboratoři"

Transkript

1 BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] 1

2

3 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en

4

5 Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný pud pohání vyhledávat rozkoše mezi dýmem a výpary, mourem a plameny, jedy a chudobou. Ale navzdory těmto útrapám se mi zdá, že vedu život utěšený, a raději nechť zemřu, než bych si vyměnil své místo s králem perským. Johann Joachim Becher, Physica Subterranea (1667)

6 Co je nového? Stalo se něco důležitého od minula? Likvidovali jste nějaký únik chemikálie? Stal se někomu pracovní úraz? Je někde problém? Návrhy 6

7 Jak pracujete? Znám nebezpečnost a účinky používaných látek Prostuduji předem a dodržuji bezpečné postupy: etiketa, bezpečnostní list, řády, pravidla Myslím při práci: GLP, popisky Používám ochranné pomůcky Sleduji proces včetně změn Oznamuji všechny problémy Snažím se zabránit úniku látek 7

8 Obsah prezentace Proč BOZP Nebezpečné vlastnosti chemikálií Ochranné pomůcky První pomoc Požár a výbuch, stlačené plyny Legislativa 8

9 TUL Vize: Zkvalitnit výzkum a vzdělávání integrací ochrany zdraví a bezpečnosti do všech činností univerzity. Cíl: Vytvořit a podporovat bezpečnou univerzitu, která bude chránit zdraví pracovníků, studentů a návštěvníků.

10 Proč? Chceme abychom byli šťastní a v bezpečí Vliv na zdraví je/může být nevratný Dodržování BOZP vyžaduje zákon Dodržování BOZP vyžaduje zákon Bez seznámení s BOZP nemůžete bezpečně pracovat Standardní součást práce na prestižních univerzitách

11 Co ovlivní nehoda? Poškozené Jejich rodiny Školitele / vedoucího Spolupracovníky Zákazníky 11

12 Kdy to funguje? Zodpovědnost a vědomí nebezpečnosti Každá činnost Každý den Každý pracovník Myslíte jen vy, ne stroj, přístroj ani chemikálie! 12

13 Vědomí nebezpečí 13

14 Součásti BOZP Komunikace Identifikace nebezpečí (vedoucí, AO) Zmírnění nebezpečí Analýza nehod Školení 14

15 Legislativa BOZP se týká? Chemikálie: hořlaviny, stlačené plyny, radioaktivní látky (U), prekurzory BCHL/omamných látek (acetanhydrid), T+, N (havarijní plán) Biologický materiál: viry, baktérie, GMO Fyzikální faktory: ionizujicí záření (XRF, rentgen), lasery, elektřina Postupy Odpady 15

16 Řízení bezpečnosti a rozhodování Osobní faktory Faktory prostředí Nebezpečná činnost Nebezpečné podmínky Neplánovaný únik energie nebo nebezpečného materiálu nehoda

17 V případěnehody 155 rychlá záchranná služba 150 hasiči MUDr. Dagmar Švorcová lékař ZPP 158 Policie ČR 112 integrovaný záchr. systém Martin Slavík autorizovaná osoba + požár interně: linka (mimo pracovní dobu) 17

18 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi (zákon 434/2005 Sb. a č. 258/2000 Sb. Mgr. Martin Slavík, Ph.D. autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

19 Hierarchie opatření Odstranit nebezpečí Nejúčinnější Nahradit menším nebezpečím Oddělit nebezpečí Technická opatření Administrativa Osobní ochranné pomůcky Nejméně účinné 19

20 20

21 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Ročně utrpí 270 miliónů lidí pracovní úraz, 2 milióny lidí na něj zemře. Odhadem 160 miliónů lidí trpí nemocemi které mají spojitost s pracovní činností. (ILO) Nemuselo by k tomu dojít, kdyby se dodržovaly základní pravidla (ve formě piktogramů) 21

22 Úrazy podle závažnosti ČR, 2002 Závažnost Počet % ostatní pracovní úrazy ,4 těžké pracovní úrazy 27 4,1 smrtelné pracovní úrazy 3 0,5 Celkem ,0 Úrazy podle podskupin Podskupina zdrojů Počet % Látky jedovaté - pevné, tekuté, plyny 63 9,7 Látky žíravé a leptavé ,2 Látky hořlavé a vznětlivé, explozivní plyny 36 5,5 Výbušniny 4 0,6 Celkem ,0 22

23 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Když si nedáte pozor, sežere i Vás! 23

24 Účinky chemikálií jsou zhlediska času? 24

25 Akutní účinek toxické látky rychlý 25

26 Chronický účinek toxické látky dlouhotrvající 26

27 Současná legislativa Zákon 434/2005 Sb. úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Registrace Evaluace Autorizace CHemikálií Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) Nejsme právnící přeskočíme 27

28 Základní pojmy 1 Chemické látky čisté prvky a sloučeniny Chemické směsi směsi/roztoky 2 a více látek Klasifikace zařazení látky/přípravku do skupiny nebezpečnosti Nakládání výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování

29 Obohacování DDT v potravním řetězci reports/olympia/hoodcanaleagle.htm Pěkná reklama na DDT nes/ddt_spraying.html Schéma obohacování chlorovanými uhlovodíky v ekosystému McGraw Hill Higher Education, BioCourse.com

30 Jaké piktogramy platí? 30

31 čné vlastnosti 1/2 Nebezpečné vlastnosti

32 čné vlastnosti 2/2 Nebezpečné vlastnosti Karcinogenní Mutagenní Toxická pro reprodukci Sensibilizující = vyšší kategorie

33 Nebezpečné vlastnosti l) karcinogenní, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny, m)mutagenní, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození, n) toxické pro reprodukci, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce, o) nebezpečné pro životní prostředí, po proniknutí do životního prostředí představují okamžité nebo opožděné nebezpečí.

34 Klasifikace přípravků látky žíravé Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) C s R34 Xi s R41 Xi s R36,37,38 C s R35 5% <c< 10% 5% 1% c<5% C s R34 c > 10% 10% 5% c<10% Např. Hydroxid sodný c 5%: C; R35 2% c < 5%: C; R34 0,5% c < 2%: Xi; R36/38 Záleží na koncentraci

35 Methanol Ethanol Propanol H 3 COH H 3 CCH 2 OH H 3 CCH 2 CH 2 OH Co má menší teplotu varu? Co je toxičtější a proč? H 3 CCHCH 3 OH

36 Sloučeniny kterých prvků jsou nebezpečné? 36

37

38 Ukázka označení obalu včera R-věty (riziko při práci Risk) a S-věty (pokyny k bezpečné manipulaci Safety). Nebezpečnost = symboly + popis. jméno, příjmení, název, sídlo, telefon zodpovědné firmy CAS: označení ES: R- a S-věty formou textu R11 Vysoce hořlavý F+ Vysoce hořlavý S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření S23 Nevdechujte páry S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 38

39 Společná koncepce pro celou EU

40 GHS = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Společná koncepce pro celou EU H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

41

42 Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Výbušnina = Unst. Expl. Expl Expl. 1.6 Hořlavý plyn = Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Hořlavý aerosol = Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2 Oxidující plyn = Ox. Gas 1 Plyny pod tlakem = Press. Gas (*) Hořlavá kapalina = Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Hořlavá tuhá látka = Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 Samovolně reagující látka nebo směs = Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G Samozápalná kapalina = Pyr. Liq. 1 Samozápalná tuhá látka = Pyr. Sol. 1 Samozahřívající se látka nebo směs = Self-heat. 1 Self-heat. 2 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny = Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 Oxidující kapalina = Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 Oxidující tuhá látka = Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 Organický peroxid = Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G Látka nebo směs korozivní pro kovy = Met. Corr. 1 Akutní toxicita = Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4

43 Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Žíravost/dráždivost pro kůži = Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí = Eye Dam 1 Eye Irrit. 2 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže = Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Mutagenita v zárodečných buňkách = Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 Karcinogenita = Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Toxicita pro reprodukci = Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice = STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice = STOT RE 1 STOT RE 2 Nebezpečná při vdechnutí = Asp. Tox. 1 Nebezpečný pro vodní prostředí = Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 4 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu = Ozone

44 Signální slova Označení obalu dnes Název, koncentrace, čistota, identifikátory Aceton p.a. CAS: označení ES: nebezpečí (danger) závažnější kategorie nebezpečnosti pozor (warning) méně závažné kategorie Hazard statement = H- věty Precautionary statement = P- věty 44

45 Ukázka označení obalu dnes jméno, příjmení, název, sídlo, telefon zodpovědné firmy Název, koncentrace, čistota, identifikátory Benzen p.a. CAS: označení ES: Benzen p.a. Mimo originální obal: Název, koncentrace, čistota Kdo připravil Kdy připravil Dokdy lze používat 45

46 Akutní toxicita Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí nebezpečí nebezpečí pozor Údaj o nebezpečno sti H300: Fatální při požití H300: Fatální při požití H301: Toxický při požití H302: Škodlivý při požití 46

47 Hořlavé kapaliny Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram - - Signální slovo nebezpečí nebezpečí pozor Údaj o nebezpečnosti H224: extrémně hořlavá kapalina a páry H225: vysoce hořlavá kapalina a páry H226: hořlavá kapalina a páry

48 Mutagenita Klasifikace Kategorie 1A, 1B Kategorie 2 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí pozor Údaj o nebezpečnosti H340: může způsobit genetická poškození při H341: podezření, že způsobuje genetická poškození při

49 Specifická toxicita pro cílové orgánypo jedné expozici Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí pozor pozor Údaj o nebezpečnosti H370: způsobuje poškození (orgán, jak, cesta) H371: může způsobit poškození (orgán, jak, cesta) H335, 336:Může dráždit dýchací orgány; může vyvolat ospalost a závratě

50 Příklad harmonizované klasifikace beryllium Carc. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT Rep. 1 Eye Irrit. 2 STOT Single 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 Carc. Cat. 2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43

51 Nakládání (Zákon 258/2000 Sb. 44) Bezpečnostní list Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí (T+; T; C; R45; R46; R49; R60; R61) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými CHLaP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, R- a S-větami Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými NLP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Odborná způsobilost pro nakládán s látkami/přípravky T+. 51

52 CHLaP vysoce toxické Nakládání musí být zabezpečeno osobou odborně způsobilou podle 44b odst. 1, 2 nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, prokazatelně zaškolený. Opakované proškolení nejméně 1krát za rok. Písemný záznam archivace po dobu 3 let. Nesmějí být poskytovány (nebo prodávány, darovány) jiným osobám neoprávněným k jejich nakládání Musí být skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Povinnost evidence pro každou nebezpečnou látku a přípravek odděleně. Údaje o přijatém/vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly NLP vydány. Archivace min. po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob.

53 Odborná způsobilost (Zákon č. 258/2000 Sb. 44) pro nakládání s CHLaP vysoce toxické, mimo výrobu/dovoz/prodej a) absolventi vysokých škol, kteří 1. získali VŠ vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství; farmacie; veterinárního lékařství; hygiena, 2. získali VŠ vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali VŠ vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii a mají potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie, nebo 4. získali VŠ vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví; doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti

54 LD50

55 Některé vysoce toxické látky Arsén + sloučeniny Azid sodný Beryllium + sloučeniny Brom; Bromid boritý Dichromany Fosfor bílý Chlornitroaniliny Kadmium sloučeniny Kyanidy a kyanovodík Kyselina fluoroctová Kyselina fluorovodíková Nikotin + soli Nitroglycerin oxid dusičitý oxid chloričitý oxid osmičelý oxychlorid fosforečný pentachlorfenol Rtuť + sloučeniny sulfan skopolamin + soli strychnin + soli Thalium + sloučeniny tetrabromethan tetrachlorethan tetrakarbonyl niklu triethyl a trimethylcín trichlornitromethan trinitrobenzen Uran + sloučeniny 55

56 Fosgen CO + Cl 2 COCl 2 ( H rxn = 107.6kJ/mol) COCl 2 + H 2 O CO HCl O 2 + CHCl 3 (UV) COCl 2 US Army phosgene identification poster from WW2.

57 Doporučení 0 Dopředu si prostuduji návod. Když nevím, zeptám se. Vždy vím proč dělám, to co dělám. Znám nebezpečné vlastnosti použitých chemikálií. Vím, kde je: lékárnička / bezpečnostní sprcha / voda / ochranné pomůcky / sada na likvidaci úniku / hasící přístroj / hlavní uzávěr vody, elekřiny, plynu Pokud možno nepracuji sám v laboratoři. Hlásím všechny změny od běžného stavu zařízení, osob, látek... 57

58 Doporučení 1 Zabránit úniku chemikálií - originální dobře označené nádoby, nádoby umístit stabilně, mimo okraje; vždy uzavírat, nenasávat ústy. Nevylévat do odpadu, ŽP. Zabránit vstupu do organismu - pozor na vznik par / aerosolů / prachu Nepodceňovat nebezpečí! Nevratné změny na zdraví. Pořádek v dokumentaci - evidence, pravidla, bezpečnostní listy, školení - správná laboratorní praxe 58

59 Doporučení 2 Používat ochranné pomůcky rukavice, boty (holínky), ochranný oděv, respirátor platí vždy: návštěvy, akce pro děti Podrobnosti pravidla, bezpečnostní list. Hygiena mytí rukou. Nejíst, nepít, nekouřit v laboratoři! 59

60 Doporučení 3 S každou chemikálií zacházím jako s jedem! o odpady, neznámé vzorky, nanomateriály Opatrnost při vstupu cizích osob o návštěvy, akce pro děti, Den otevřených dveří Proškolení všech osob pracujících v laboratoři o stáže, akce pro děti Oznámit všechny úrazy/nehody o zápis do bezpečnostního deníku Shromažďování/likvidace nebezpečného odpadu o biologický materiál, vzorky, radioaktivita 60

61 lékárnička hasící přístroje balónky, pipetíky Digestoř Plášť a obuv Brýle a štíty 61

62 Automatické pipety vyhazovač špiček Láhve ochranné kloboučky Digestoř Rukavice Pozor na správné rukavice! guma, latex, PVC + ochranné masti Masky mechanické filtry (prach, aerosoly) Dostatek chemický filtr kyslíku! (aktivní uhlí, C), koncentrace škodlivin, obsah O 2 izolační přístroj 62

63 Obecná pravidla pro výběr rukavic Bezpečnostní list, pravidla [+ vhodné; - nevhodné] Butyl kaučuk Latex Neoprén PVC PVA Nitril kaučuk Viton + organika: ketony, estery - uhlovodíky, benzín, halogenderiváty + zředěné kyseliny a zásady - organika + kyseliny, zásady, peroxidy, alif. uhlovodíky, alkoholy, fenoly - halogenderiváty, aromáty + kyseliny, zásady, aminy, peroxidy - většina organiky + aromáty, chlorderiváty - vodné roztoky + rozpouštědla, oleje, tuky, kyseliny a zásady. + aromáty, chlorderiváty [odolnost proti abrazi a řezům]

64 Správná laboratorní praxe co koncentrace (kolik) kdo kdy Týká se také roztoků, odpadů + 64

65 CNT, Nanomateriály Minimalizace: množství, doby, nakládání Pokud možno vlhké, pozor na prach. Jednorázové rukavice, respirátor, oděv nechytající prach Digestoř s venkovním odtahem EN :2003 Odpad: 2 zapečetěné PE sáčky, označení, likvidace: pyrolýza >500 ºC 65

66 Nekompatibilní chemikálie Kyseliny + kyanidy sulfidy oxidační činidla (chlornan) Oxidační činidla + hořlavé látky redukční činidla Voda + hydridy alkalické kovy fosfidy Stříbrné soli + amoniak Nenasycené sloučeniny + kyseliny zásady Peroxid vodíku + kyseliny 66

67 Odpady Posouzení nebezpečnosti Značení jako chemikálie Likvidace odbornou firmou Nikdy nevylévat do odpadu látky nemísitelné s vodou, reagující s vodou, s nebezpečnými vlastnostmi (např. : T, T+, N ) Běžné kyseliny a zásady lze zředit vodou a vylít 67

68 Únik chemikálií Množství Kontaminovaná plocha Toxicita chemikálie Dostupnost absorpčního materiálu Úroveň proškolení 68

69 Malý únik chemikálií [< 10 min] Při likvidaci úniku použít ochranné pomůcky. První pomoc znečištěný oděv neprodleně odstranit. Kontaminované místo omýt vodou. Vypnout elektřinu, zdroje tepla Nevdechovat páry. [Neutralizovat a] zasypat sorpčním materiálem. Umístit do uzavíratelného obalu a označit. 69

70 Únik rtuti z teploměru [cca 1,5 g Hg] Likvidovat co nejrychleji Zabraňte dalšímu rozlití, kapky spojte pomocí plastové destičky Kapky nasajte plastovou stříkačkou a dejte do plastové nádoby naplněné vodou, kterou pevně uzavřete o označte. Kontaminovanou plochu posypte zinkovým práškem, navlhčete 5 10% kyselinou sírovou až se vytvoří pasta. Po vyschnutí pastu seškrabte a umístěte do nádoby na odpad, pevně uzavřete o označte. 70

71 Velký únik chemikálií Okamžitě nahlásit vedoucímu a AO Likvidace jen když: není ohroženo Vaše vlastní zdraví, máte proškolení, necítíte známky expozice chemikálie, víte co uniklo. 71

72 Dovednost pro život První pomoc obecně Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci: postižený nedýchá okamžitě umělé dýchání; zástava srdce okamžitě nepřímá masáž srdce; bezvědomí stabilizovaná poloha, nevyvolávejte zvracení, nepodávejte nic ústy. Nutná praktická zkušenost! 72

73 První pomoc otravy Při styku s kůží Při nadýchání Při zasažení očí Při požití Princip: snížit koncentraci škodliviny 73

74 První pomoc otravy Při styku s pokožkou znečištěný oděv a boty neprodleně odstranit. Potřísněnou kůži alespoň 15 minut omývat vodou. Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Umístit do stabilizované polohy na bok. Při zasažení očí vyplachovat proudem vody alespoň 15 minut (odstranit kontaktní čočky). Při požití nenutit ke zvracení, ústa vypláchnout vodou, a vypít cca 2 dcl vody. vypít velké množství vody, vyvolat zvracení (platí pro jedy, které nejsou žíravé). Ve všech případech zajistit lékařskou pomoc. 74

75 "Brahe byl také alchymista a vyráběl elixír nazvaný Medicamenta Tria. Jednou ze složek Spolu se stopami rtuti vědci nalezli i tohoto elixíru byla i rtuť, která byla v renezanci známky zlata a stříbra naznačující, že jakýmsi všelékem. Elixír mohl obsahovat i zlato a Brahe před smrtí požíval léky. stříbro," vysvětlil ve Studiu ČT24 Jan Kučera z Akademie věd.

76 Hořlavé kapaliny podle S-vět extrémně hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 0 C nebo látky vznětlivé při styku se vzduchem za normálních podmínek vysoce hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 21 C; látky u kterých může za normálních podmínek dojít k zahřívání a samovznícení; pevné látky které se mohou vznítit a dále hořet po krátkém styku se zápalným zdrojem; látky uvolňující ve styku s vlhkostí vysoce hořlavé plyny Hořlavé s bodem vzplanutí mezi C

77 3 faktory aby látky hořely? 77

78 Hašení požárů Hoření = Rychlá, exotermní oxidace vzníceného paliva HOŘÍ jsou-li všechny strany spojené NEHOŘÍ chybí-li některá ze stran Peroxidy, HNO 3, chlór OHEŇ Prášky, nanomateriály jiskra, plamen, teplo, statická elektřina

79 Malý požár Oznámit okolí, že hoří Hašení Hořící kapalinu v nádobě přikrýt skleněným předmětem Použít vhodný hasící přístroj Velký požár Oznámit okolí, že hoří Použít vhodný hasící přístroj Zavřít okna, dveře Spustit požární alarm Evakuovat pracoviště (jen schodiště, ne výtahy) Volat 150

80 Třídy požáru a hašení Běžné hořlavé kapaliny elektřina práškový práškový práškový CO2 CO2 vodní pěnový

81 TŘÍDY požáru dle ČSN EN2 A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové. B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové. C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propanbutan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové. D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Speciální suchá hasiva nebo speciálně upravené prášky.

82 Stop, Drop & Roll Zastav, padni, válej Zakryj rukama obličej

83 Pevné látky 1) Samozápalné Hořlaviny pojmy Bílý fosfor, kovy I.A a sloučeniny (reaktivita) Lithiumaluminium hydrid, natriumamid, butyllithium, ethylmagnesium bromid Vždy práškový přístroj! 2) Výbušné Nebezpečné směsi acetylén, alkalické kovy, nižší alkoholy, NO 3-, ClO 4-, HNO 3, etc.

84 Meze výbušnosti 100 % vzduchu x hořlaviny 100 % par hořlaviny NEHOŘÍ VYBUCHUJE HOŘÍ Oblast výbušnosti Dolní mez Výbušnosti (LEL, LFL) Horní mez Výbušnosti (UEL, UFL)

85 Které látky tvoří výbušné peroxidy? 85

86 Látky tvořící výbušné peroxidy

87 Co mají společného? = O alkalický kov O O

88 Práškové Vodní Sněhové Pěnové Halotronové Hasícípřístroje hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je

89 Který hasící přístroj je nejuniverzálnější? 89

90 Pěnové hasící přístroje Pěnidlo Pyrocool s vodou může zmrznout, vodivý ANO Pevné látky i žhnoucí Kapaliny nemísitelné s vodou NE Elektrické zařízení Kapaliny mísitelné s vodou Kapaliny nízkovroucí Hořlavé plyny Hořlavé kovy, lehké kovy

91 Práškové hasící přístroje Nehořlavá chemikálie: fosforečnan vápenatý, CaCO 3 + nevodivý, univerzální odstranění prášku obtížné (elektronika) ANO NE Pevné materiály bez žhnutí Kapaliny Plyny Elektrická zařízení Pevné žhoucí materiály Hořlavé kovy Jemná mechanika, optika Práškové materiály (rozptýlení, výbuch)

92 Vodní hasící přístroje Voda vodivá, může zmrznout ANO Pevné hořlaviny i žhoucí (+pára) Kapaliny mísitelné s vodou (menší množství) NE Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou Hořlavé plyny Elektrická zařízení Lehké kovy, termit, karbid vápníku Kovy za vysokých teplot Látky reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

93 Sněhové hasící přístroje CO 2 možné omrzliny (-78 C) + nevodivý, zabraňuje rozstříkávání tekutin ANO NE Zařízení pod proudem Hořlavé plyny a kapaliny (rychlé zředění) Pevné hořlavé látky (pozor na žhnutí) Potraviny Elektronika Žhoucí látky (dřevo) Textílie, cokoli na místě s velkou výměnou vzduchu Prach, sypké látky a vše co lze rozprášit Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

94 Halotronové hasící přístroje organický halogenderivát (hexafluorpropan) možný rozklad na toxické produkty (NE uzavřené prostory!) + žádné zbytky, nekorozivní ANO Elektronika Zařízení pod proudem NE žhoucí látky, dřevo

95 Stlačené plyny

96 Opodeldok Linimentum saponato-camphoratum "Tak Sesílený nám zabili Opodeldok Ferdinanda", ichthyolový řekla zastínil posluhovačka všecky jiné panu nabízené Švejkovi, přípravky který opustiv velezdárným před léty účinkem vojenskou svým proti službu, rheumatismu, když byl definitivně bolestem prohlášen nervů a hlavy, vojenskou lámání v údech, lékařskou bolesti komisí kyčelní za blba, a všem živil bolestem se prodejem těla, kteréž psů, ošklivých, pocházejí z nečistokrevných nachlazení. Objednati oblud, lze kterým pošt. poukázkou padělal rodokmeny. lahvičky po Kromě 20, 40 tohoto a 80 kr. a 20 kr. zaměstnání poštovné byl a balení stižen v revmatismem lékárně u zlatého a mazal lva si v právě Dobrušce. kolena opodeldokem." (Národní politika č. 329, , s. 5). Paracelsus ( ) mast z: Opoponaxu, Bdelia a aristolochie ČsL 3: medicinální (sodné) mýdlo (sapo medicinalis) 50 g + Ethanol 95 % 800 g + voda 70 g + kafr 20 g + čpavek + levandulová + rozmarýnová silice

97 Jaká chemická legislativa je důležitá? 97

98 REACH Společná koncepce pro EU Registrace (zanesení do seznamu) Evaluace (hodnocení nebezpečnosti) Autorizace (povolení použití) CHemických látek Nový program Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami Týká se všech látek vyráběných nebo dovážených v množství větším 1 t / rok GHS-CLP = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

99 ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Vybavení laboratoří osobní ochranné prostředky hasicí prostředky prostředky pro poskytnutí 1. pomoci přívod pitné vody přenosná svítilna asanační a neutralizační prostředky vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami Likvidace odpadů Manipulace s tlakovými lahvemi Poskytování první pomoci Příloha - Příklady nevhodných uložení látek

100 ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích zákaz jíst, pít, kouřit, používat laboratorních nádoby na jídlo a pití zákaz přechovávání potravin v ledničkách společně s chemikáliemi řádné označení chemikálií a rozvodů energií a vody při práci s látkami uvolňujícími nebezpečné plyny používat odsávání práci s vakuem či přetlakem provádět jen v uzavřeném prostoru (digestoř), nebo aparaturu chránit štítem nebo použít obličejový štít zákaz prací s vybranými látkami mimo výzkumné práce, analytiku a likvidaci (např. PCB, benzidin, azbest, α-naftylamin atd.) při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými používat ochranné prostředky zákaz pipetování vysoce toxických a toxických látek ústy dodržovat specifické zásady práce s hořlavinami, organickými peroxidy a rozpouštědly náchylnými k jejich tvorbě a alk. kovy

101 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Základní definice Odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje Nebezpečný odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující nebezpečné vlastnosti (Příloha 2) Komunální odpad odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikatelů Nakládání s odpady jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Původce odpadů fyzická či právnická osoba (podnikatel), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a obec z hlediska vzniku komunálních odpadů Oprávněná osoba osoba oprávněná k nakládání s odpady

102 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Povinnosti při nakládání s odpady předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti využívat a odstraňovat odpad jen v souladu se zákonem v průvodní dokumentaci výrobku musí být uvedeno, jakým způsobem využít či odstranit nespotřebované části výrobku zajistit přednostní využití odpadů nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze podle zákona je zakázáno ředění či míšení nebezpečných odpadů

103 Zákon č. 185/2001 Sb. Povinnosti původců odpadů zařazovat odpady podle druhů a kategorií ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a o nakládání s nimi ohlašovat odpady správním orgánům umožnit vstup kontrolním orgánům, poskytnout jim informace zpracovat plán odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře (nad 100 t/rok nebezpečných odpadů v posledních 2 letech) s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu

104 Zákon č. 185/2001 Sb.

105 OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Původce odpadu: TUL IČO: Adresa: Odpovědná osoba: Telefon:

106 Další zákony ovlivňující chemii zákon č. 133/1985 o požární ochraně skladování hořlavin ČSN : pokud se nejedná o sklad hořlavin pak max. 250 l hořlavin (ale jen 50 l hořlavin I. třídy) rozbitné obaly do 5l a v nehořlavé skříni nízkovroucí hořlavé kapaliny max. 10l v rozbitných 1l obalech či 20l v nerozbitných (opět skříň)

107 Zásady bezpečné práce v laboratoři Dotazy Náměty Připomínky

108 Znalosti navíc, úspěch na trhu 108

109 Checklist kontrolní seznam

110 Nástroj pro sběr, organizování a analýzu zdrojů informací (citací, textů, stránek, obrázků ) zdrojů Doplněk pro Firefox Ukládá strukturované informace z webu/katalogů Exportuje údaje jako formátované citace Přikládá automaticky plné texty článků

111 Zotero bibliografický manažer

112

113 Kontrola vaznosti Výhodné pro studenty s handicapem H 3 C H 3 C CH 3CH3 C - CH 3 Advanced Chemistry Development

114 114

115 Martynek, Jan. GHS historický úvod + návrh nařízení EP a Rady EU. Available from www: <http://www.schp.cz/docs/6_martynek.ppt> Nesměrák, Karel. Toxikologie MC230P32. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/toxikologie2.html>. Wikimedia Commons. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/main_page>. 115

116 "Brahe byl také alchymista a vyráběl elixír nazvaný Medicamenta Tria. Jednou ze složek Spolu se stopami rtuti vědci nalezli i tohoto elixíru byla i rtuť, která byla v renezanci známky zlata a stříbra naznačující, že jakýmsi všelékem. Elixír mohl obsahovat i zlato a Brahe před smrtí požíval léky. stříbro," vysvětlil ve Studiu ČT24 Jan Kučera z Akademie věd.

117 Fosgen CO + Cl 2 COCl 2 ( H rxn = 107.6kJ/mol) COCl 2 + H 2 O CO HCl O 2 + CHCl 3 (UV) COCl 2 US Army phosgene identification poster from WW2.

118 Obohacování DDT v potravním řetězci reports/olympia/hoodcanaleagle.htm Pěkná reklama na DDT nes/ddt_spraying.html Schéma obohacování chlorovanými uhlovodíky v ekosystému McGraw Hill Higher Education, BioCourse.com

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. C R: 34-50 S: (1/2-)26-37/38/39-45-61 Bezbarvá kapalina

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Obsah prezentace Proč BOZP Novinky Nutné změny Podpisy Nanomateriály Podrobné školení pro zájemce 2 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty Kód Text R1 Výbušný v suchém stavu R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 Velké nebezpečí výbuchu při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR CARBOFINE. Datum revize: Strana 1 z 6 Datum revize:13.5.2014 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor Carbofine 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro

Více

Laboratoř z chemie & BOZP

Laboratoř z chemie & BOZP Laboratoř z chemie & BOZP web kontakt Katedra chemie FP TUL [www.kch.tul.cz] 1 Obsah prezentace Motivace Technické zajištění předmětu Pravidla předmětu Bezpečnost a ochrana zdraví 2 Co nabízíme? experimenty

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním R-věty a S-věty R-věty (jednoduché) R1: Výbušný v suchém stavu R2: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku:desident CaviCide 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční/dekontaminační čisticí prostředek pro zdravotnické prostředky, přístroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017

VYHLÁŠKA. ze dne 2017 II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Evicrol. Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 Datum revize: 21.7.2015 Strana 1 z 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Standardní kompozit

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku. Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: MERKUR prací gel color Použití látky nebo přípravku:

Více

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS

Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS Návrh nařízení ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s pracovním názvem GHS MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. tel: 267 082 673 ztravni@szu.cz 18. konzultační den SZÚ, listopad 2007 Návrh nařízení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ADHESOR TC. Datum vydání: Strana 1 z 5 Datum vydání: 7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Adhesor TC 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) REPIN. Datum revize: Strana 1 z 5 Datum revize: 13.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Repin 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Zinkoxid-eugenolová

Více

Fredy & Fredy Strana 1

Fredy & Fredy Strana 1 Fredy & Fredy Strana 1 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Fredy ECO Číslo CAS: - Číslo ES (EINECS): - 1.2 Použití látky / přípravku: - Přípravek

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Z363130,00500 Stock Solution ph 4,0 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 08/2002 Strana 1 z 5 Název výrobku: REO 801 průmyslový odmašťovač N 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: REO 801 N REO 802 P

Více

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830)

Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) Bezpečnostní list Elektrolyt chloridu litného 1 mol/l v etanolu (9830) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Elektrolyt

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 231/2004 Sb. Datum vydání:

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhl. č. 231/2004 Sb. Datum vydání: Strana 1 z 6 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Identifikace přípravku Obchodní název: Chemický název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Rozpouštědlo pro nátěrové hmoty C 6000 1.2 Identifikace

Více

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS

Označování. Údaje na štítku pro výbušniny. Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka. Výstražné symboly GHS Klasifikační tabulky pomůcky pro klasifikaci Označování Údaje na štítku pro výbušniny Výbušnina Klasifikace Nestabilní výbušnina Poznámka GHS01 H200 Nestabilní výbušnina. Unst. Expl. P201 Před použitím

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SPOFACRYL. Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 Datum vydání: 31.5.2013 Strana: 1 ze 7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Spofacryl 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: K fixaci

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení vlády k (ES) 1907/2006 (REACH) ) Datum vydání: Strana: 1 ze 5 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání:7.6.2011 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Číslo výrobku: 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 30. 6. 2010 Strana: 1/7 Datum revize: Název výrobku: SYNTEKO RETARDER 1670 Číslo výrobku: 1670 1. Identifikace látky nebo přípravku a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí

Bezpečnostní list Podle Nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) SONET prášek do myček nádobí Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 SONET prášek do myček nádobí 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Chemický název látky/obchodní název přípravku: SONET prášek do myček nádobípráškový

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí

Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí změny nařízení CLP v roce 2013 základní informace světová verze GHS Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav 53. konzultační den

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Ypeen. Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize:7.5.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Otisky pro částečné

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle zákona č.356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vypracování: Datum poslední revize: Strana 1 z 5 Datum poslední revize: Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: Avivážní prostředek 1.3. Identifikace výrobce/

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) 19.12.2014 L 365/89 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1 dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/2005 93/112/EG strana 1 ( Flüssig Wachs ) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Flüssig Wachs Ciranova Debal Coatings NV, Industrieweg 29, B-8800

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana: 1 ze7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: -- Číslo ES -- (EINECS): Další názvy látky: -- 1.2 Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 05.11. 2007 Datum revize: 07.10. 2005 Název výrobku: Cleaner Wax K04796237AB 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Bezpečnostní list. Datum vydání: 21.05.2015 Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0

Bezpečnostní list. Datum vydání: 21.05.2015 Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0 Datum vydání: 21.05.2015 Datum revize: Strana 1 z 28 stran Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Činidlo pro test HIPPURÁT Název Činidlo pro HIP Kat.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU SOKOLVER FL BEZPEČNOSTNÍ LIST STRANA 1 z 5 DATUM TISKU 24/02/2014 Datum revize: 07/01/2013 (zpracováno dle Nařízení komise (EU) č. 453/2010 (REACH) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU Název produktu:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

Bezoplachový odrezovač

Bezoplachový odrezovač BEZPEČNOSTNÍ LIST vydání: 1.1.2005 revize: leden 2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Obchodní název: Bezoplachový odrezovač Použití látky : Odrezovací přípravek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Coltosol F podle nařízení (ES) č. 107/2006 Datum vydání: 13.08.2012 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Strana: 1 ze 6 DESIDENT CAVICIDE Strana: 1 ze 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Desident CaviCide 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Dezinfekční/dekontaminační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Bond 008. Datum revize: 5.5.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Bond 008. Datum revize: 5.5.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 5.5.2014 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití: Adhesivní složka

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.6.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 19.9.2008 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: LUBRICANT TRANSMISSION K04874464 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

2. Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky: DSD/DPD Označení nebezpečnosti: zdraví škodlivá, dráždí

2. Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky: DSD/DPD Označení nebezpečnosti: zdraví škodlivá, dráždí BEZPEČNOSTNÍ LIST Zelená skalice síran železnatý 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název: Zelená skalice- síran železnatý (heptahydrát) FeSO 4 1.2 Použití přípravku: K ničení plevelů, plísní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SDS031 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav

BEZPEČNOSTNÍ LIST SDS031 Bezpečnostní list přepracovaný dle přílohy I Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ve znění pozdějších úprav 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Další názvy směsi: Thioglycolate Reagent, KS63-FE6 Registrační číslo: není předmětem registrace 1.2 Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010 RESISTIN ML RESISTIN ML Strana: 1 z 8 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Ochranný nátěr. Používá se ke konzervaci kovových

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.08. 2003 Název výrobku: Mopar Max Pro SAE 15W-40 K04798232AE 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky vysoce toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky vysoce toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky vysoce toxické Azid sodný, NaN 3 T+ R:28-32 S: (1/2-)28-45 Bílá krystalická látka, hořlavá,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Metan 2.5, Metan 3.5, Metan 4.5, Metan 5.5 1.2 Číslo CAS: 74-82-8, Číslo ES (EINECS):

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) ETCHING GEL. Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 Datum revize: 4.12.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Etching gel 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Pro naleptání

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 19.03. 2007 Název výrobku: RTV Sealer K05103523EA 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; telefon 224 919 293; 224 915 402; 224 914 575. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: WINTERZIM Číslo CAS: Neuvádí se Číslo ES (EINECS): Neuvádí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. č. 1907/2006 Název výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NA REZ A VODNÍ KÁMEN 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kyselý čisticí přípravek na

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV.

DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. Strana: 1 ze 5 DENTACRYL TECHNICKÝ PLV. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Dentacryl technický plv. 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 Datum revize: 19.7.2012 nahrazuje revizi ze dne: 5.10.2009 Název výrobku:

Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 Datum revize: 19.7.2012 nahrazuje revizi ze dne: 5.10.2009 Název výrobku: Datum vydání: 29.9.2008 Strana: 1 / 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Další názvy směsi: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

SATUR LETNÍ SMĚS 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

SATUR LETNÍ SMĚS 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 3.2.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: MOGUL M6AD SAE 30 Chemický název: Směs Registrační číslo: Není Indexové číslo: Není 1.2 Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 28.11. 2005 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: OIL/SAE-5W30 GF-3 QUART K04761838AB 1. Identifikace přípravku, výrobce,

Více