BOZP v chemické laboratoři

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOZP v chemické laboratoři"

Transkript

1 BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] 1

2

3 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en

4

5 Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný pud pohání vyhledávat rozkoše mezi dýmem a výpary, mourem a plameny, jedy a chudobou. Ale navzdory těmto útrapám se mi zdá, že vedu život utěšený, a raději nechť zemřu, než bych si vyměnil své místo s králem perským. Johann Joachim Becher, Physica Subterranea (1667)

6 Co je nového? Stalo se něco důležitého od minula? Likvidovali jste nějaký únik chemikálie? Stal se někomu pracovní úraz? Je někde problém? Návrhy 6

7 Jak pracujete? Znám nebezpečnost a účinky používaných látek Prostuduji předem a dodržuji bezpečné postupy: etiketa, bezpečnostní list, řády, pravidla Myslím při práci: GLP, popisky Používám ochranné pomůcky Sleduji proces včetně změn Oznamuji všechny problémy Snažím se zabránit úniku látek 7

8 Obsah prezentace Proč BOZP Nebezpečné vlastnosti chemikálií Ochranné pomůcky První pomoc Požár a výbuch, stlačené plyny Legislativa 8

9 TUL Vize: Zkvalitnit výzkum a vzdělávání integrací ochrany zdraví a bezpečnosti do všech činností univerzity. Cíl: Vytvořit a podporovat bezpečnou univerzitu, která bude chránit zdraví pracovníků, studentů a návštěvníků.

10 Proč? Chceme abychom byli šťastní a v bezpečí Vliv na zdraví je/může být nevratný Dodržování BOZP vyžaduje zákon Dodržování BOZP vyžaduje zákon Bez seznámení s BOZP nemůžete bezpečně pracovat Standardní součást práce na prestižních univerzitách

11 Co ovlivní nehoda? Poškozené Jejich rodiny Školitele / vedoucího Spolupracovníky Zákazníky 11

12 Kdy to funguje? Zodpovědnost a vědomí nebezpečnosti Každá činnost Každý den Každý pracovník Myslíte jen vy, ne stroj, přístroj ani chemikálie! 12

13 Vědomí nebezpečí 13

14 Součásti BOZP Komunikace Identifikace nebezpečí (vedoucí, AO) Zmírnění nebezpečí Analýza nehod Školení 14

15 Legislativa BOZP se týká? Chemikálie: hořlaviny, stlačené plyny, radioaktivní látky (U), prekurzory BCHL/omamných látek (acetanhydrid), T+, N (havarijní plán) Biologický materiál: viry, baktérie, GMO Fyzikální faktory: ionizujicí záření (XRF, rentgen), lasery, elektřina Postupy Odpady 15

16 Řízení bezpečnosti a rozhodování Osobní faktory Faktory prostředí Nebezpečná činnost Nebezpečné podmínky Neplánovaný únik energie nebo nebezpečného materiálu nehoda

17 V případěnehody 155 rychlá záchranná služba 150 hasiči MUDr. Dagmar Švorcová lékař ZPP 158 Policie ČR 112 integrovaný záchr. systém Martin Slavík autorizovaná osoba + požár interně: linka (mimo pracovní dobu) 17

18 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi (zákon 434/2005 Sb. a č. 258/2000 Sb. Mgr. Martin Slavík, Ph.D. autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

19 Hierarchie opatření Odstranit nebezpečí Nejúčinnější Nahradit menším nebezpečím Oddělit nebezpečí Technická opatření Administrativa Osobní ochranné pomůcky Nejméně účinné 19

20 20

21 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Ročně utrpí 270 miliónů lidí pracovní úraz, 2 milióny lidí na něj zemře. Odhadem 160 miliónů lidí trpí nemocemi které mají spojitost s pracovní činností. (ILO) Nemuselo by k tomu dojít, kdyby se dodržovaly základní pravidla (ve formě piktogramů) 21

22 Úrazy podle závažnosti ČR, 2002 Závažnost Počet % ostatní pracovní úrazy ,4 těžké pracovní úrazy 27 4,1 smrtelné pracovní úrazy 3 0,5 Celkem ,0 Úrazy podle podskupin Podskupina zdrojů Počet % Látky jedovaté - pevné, tekuté, plyny 63 9,7 Látky žíravé a leptavé ,2 Látky hořlavé a vznětlivé, explozivní plyny 36 5,5 Výbušniny 4 0,6 Celkem ,0 22

23 Nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi Když si nedáte pozor, sežere i Vás! 23

24 Účinky chemikálií jsou zhlediska času? 24

25 Akutní účinek toxické látky rychlý 25

26 Chronický účinek toxické látky dlouhotrvající 26

27 Současná legislativa Zákon 434/2005 Sb. úplné znění zákona č. 356/2003 Sb. Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) Registrace Evaluace Autorizace CHemikálií Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) Nejsme právnící přeskočíme 27

28 Základní pojmy 1 Chemické látky čisté prvky a sloučeniny Chemické směsi směsi/roztoky 2 a více látek Klasifikace zařazení látky/přípravku do skupiny nebezpečnosti Nakládání výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování

29 Obohacování DDT v potravním řetězci reports/olympia/hoodcanaleagle.htm Pěkná reklama na DDT nes/ddt_spraying.html Schéma obohacování chlorovanými uhlovodíky v ekosystému McGraw Hill Higher Education, BioCourse.com

30 Jaké piktogramy platí? 30

31 čné vlastnosti 1/2 Nebezpečné vlastnosti

32 čné vlastnosti 2/2 Nebezpečné vlastnosti Karcinogenní Mutagenní Toxická pro reprodukci Sensibilizující = vyšší kategorie

33 Nebezpečné vlastnosti l) karcinogenní, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny, m)mutagenní, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu genetických poškození, n) toxické pro reprodukci, mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních funkcí nebo schopností reprodukce, o) nebezpečné pro životní prostředí, po proniknutí do životního prostředí představují okamžité nebo opožděné nebezpečí.

34 Klasifikace přípravků látky žíravé Klasifikace látky Klasifikace přípravku (vyjma plynný) C s R34 Xi s R41 Xi s R36,37,38 C s R35 5% <c< 10% 5% 1% c<5% C s R34 c > 10% 10% 5% c<10% Např. Hydroxid sodný c 5%: C; R35 2% c < 5%: C; R34 0,5% c < 2%: Xi; R36/38 Záleží na koncentraci

35 Methanol Ethanol Propanol H 3 COH H 3 CCH 2 OH H 3 CCH 2 CH 2 OH Co má menší teplotu varu? Co je toxičtější a proč? H 3 CCHCH 3 OH

36 Sloučeniny kterých prvků jsou nebezpečné? 36

37

38 Ukázka označení obalu včera R-věty (riziko při práci Risk) a S-věty (pokyny k bezpečné manipulaci Safety). Nebezpečnost = symboly + popis. jméno, příjmení, název, sídlo, telefon zodpovědné firmy CAS: označení ES: R- a S-věty formou textu R11 Vysoce hořlavý F+ Vysoce hořlavý S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení Zákaz kouření S23 Nevdechujte páry S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 38

39 Společná koncepce pro celou EU

40 GHS = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Společná koncepce pro celou EU H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

41

42 Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Výbušnina = Unst. Expl. Expl Expl. 1.6 Hořlavý plyn = Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Hořlavý aerosol = Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2 Oxidující plyn = Ox. Gas 1 Plyny pod tlakem = Press. Gas (*) Hořlavá kapalina = Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Hořlavá tuhá látka = Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 Samovolně reagující látka nebo směs = Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G Samozápalná kapalina = Pyr. Liq. 1 Samozápalná tuhá látka = Pyr. Sol. 1 Samozahřívající se látka nebo směs = Self-heat. 1 Self-heat. 2 Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny = Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 Oxidující kapalina = Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 Oxidující tuhá látka = Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 Organický peroxid = Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G Látka nebo směs korozivní pro kovy = Met. Corr. 1 Akutní toxicita = Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4

43 Třída nebezpečnosti Kód třídy a kategorie nebezpečnosti Žíravost/dráždivost pro kůži = Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 Vážné poškození očí / podráždění očí = Eye Dam 1 Eye Irrit. 2 Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže = Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Mutagenita v zárodečných buňkách = Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 Karcinogenita = Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Toxicita pro reprodukci = Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice = STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice = STOT RE 1 STOT RE 2 Nebezpečná při vdechnutí = Asp. Tox. 1 Nebezpečný pro vodní prostředí = Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 4 Nebezpečná pro ozonovou vrstvu = Ozone

44 Signální slova Označení obalu dnes Název, koncentrace, čistota, identifikátory Aceton p.a. CAS: označení ES: nebezpečí (danger) závažnější kategorie nebezpečnosti pozor (warning) méně závažné kategorie Hazard statement = H- věty Precautionary statement = P- věty 44

45 Ukázka označení obalu dnes jméno, příjmení, název, sídlo, telefon zodpovědné firmy Název, koncentrace, čistota, identifikátory Benzen p.a. CAS: označení ES: Benzen p.a. Mimo originální obal: Název, koncentrace, čistota Kdo připravil Kdy připravil Dokdy lze používat 45

46 Akutní toxicita Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí nebezpečí nebezpečí pozor Údaj o nebezpečno sti H300: Fatální při požití H300: Fatální při požití H301: Toxický při požití H302: Škodlivý při požití 46

47 Hořlavé kapaliny Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram - - Signální slovo nebezpečí nebezpečí pozor Údaj o nebezpečnosti H224: extrémně hořlavá kapalina a páry H225: vysoce hořlavá kapalina a páry H226: hořlavá kapalina a páry

48 Mutagenita Klasifikace Kategorie 1A, 1B Kategorie 2 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí pozor Údaj o nebezpečnosti H340: může způsobit genetická poškození při H341: podezření, že způsobuje genetická poškození při

49 Specifická toxicita pro cílové orgánypo jedné expozici Klasifikace Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 GHS piktogram Signální slovo nebezpečí pozor pozor Údaj o nebezpečnosti H370: způsobuje poškození (orgán, jak, cesta) H371: může způsobit poškození (orgán, jak, cesta) H335, 336:Může dráždit dýchací orgány; může vyvolat ospalost a závratě

50 Příklad harmonizované klasifikace beryllium Carc. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT Rep. 1 Eye Irrit. 2 STOT Single 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317 Carc. Cat. 2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43

51 Nakládání (Zákon 258/2000 Sb. 44) Bezpečnostní list Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí (T+; T; C; R45; R46; R49; R60; R61) Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými CHLaP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, R- a S-větami Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s výše uvedenými NLP musí být prokazatelně seznámeny s těmito Pravidly. Odborná způsobilost pro nakládán s látkami/přípravky T+. 51

52 CHLaP vysoce toxické Nakládání musí být zabezpečeno osobou odborně způsobilou podle 44b odst. 1, 2 nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, prokazatelně zaškolený. Opakované proškolení nejméně 1krát za rok. Písemný záznam archivace po dobu 3 let. Nesmějí být poskytovány (nebo prodávány, darovány) jiným osobám neoprávněným k jejich nakládání Musí být skladovány v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Povinnost evidence pro každou nebezpečnou látku a přípravek odděleně. Údaje o přijatém/vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly NLP vydány. Archivace min. po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob.

53 Odborná způsobilost (Zákon č. 258/2000 Sb. 44) pro nakládání s CHLaP vysoce toxické, mimo výrobu/dovoz/prodej a) absolventi vysokých škol, kteří 1. získali VŠ vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství; farmacie; veterinárního lékařství; hygiena, 2. získali VŠ vzdělání v oblasti oborů chemie, 3. získali VŠ vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii a mají potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky z toxikologie, nebo 4. získali VŠ vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví; doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie, b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti

54 LD50

55 Některé vysoce toxické látky Arsén + sloučeniny Azid sodný Beryllium + sloučeniny Brom; Bromid boritý Dichromany Fosfor bílý Chlornitroaniliny Kadmium sloučeniny Kyanidy a kyanovodík Kyselina fluoroctová Kyselina fluorovodíková Nikotin + soli Nitroglycerin oxid dusičitý oxid chloričitý oxid osmičelý oxychlorid fosforečný pentachlorfenol Rtuť + sloučeniny sulfan skopolamin + soli strychnin + soli Thalium + sloučeniny tetrabromethan tetrachlorethan tetrakarbonyl niklu triethyl a trimethylcín trichlornitromethan trinitrobenzen Uran + sloučeniny 55

56 Fosgen CO + Cl 2 COCl 2 ( H rxn = 107.6kJ/mol) COCl 2 + H 2 O CO HCl O 2 + CHCl 3 (UV) COCl 2 US Army phosgene identification poster from WW2.

57 Doporučení 0 Dopředu si prostuduji návod. Když nevím, zeptám se. Vždy vím proč dělám, to co dělám. Znám nebezpečné vlastnosti použitých chemikálií. Vím, kde je: lékárnička / bezpečnostní sprcha / voda / ochranné pomůcky / sada na likvidaci úniku / hasící přístroj / hlavní uzávěr vody, elekřiny, plynu Pokud možno nepracuji sám v laboratoři. Hlásím všechny změny od běžného stavu zařízení, osob, látek... 57

58 Doporučení 1 Zabránit úniku chemikálií - originální dobře označené nádoby, nádoby umístit stabilně, mimo okraje; vždy uzavírat, nenasávat ústy. Nevylévat do odpadu, ŽP. Zabránit vstupu do organismu - pozor na vznik par / aerosolů / prachu Nepodceňovat nebezpečí! Nevratné změny na zdraví. Pořádek v dokumentaci - evidence, pravidla, bezpečnostní listy, školení - správná laboratorní praxe 58

59 Doporučení 2 Používat ochranné pomůcky rukavice, boty (holínky), ochranný oděv, respirátor platí vždy: návštěvy, akce pro děti Podrobnosti pravidla, bezpečnostní list. Hygiena mytí rukou. Nejíst, nepít, nekouřit v laboratoři! 59

60 Doporučení 3 S každou chemikálií zacházím jako s jedem! o odpady, neznámé vzorky, nanomateriály Opatrnost při vstupu cizích osob o návštěvy, akce pro děti, Den otevřených dveří Proškolení všech osob pracujících v laboratoři o stáže, akce pro děti Oznámit všechny úrazy/nehody o zápis do bezpečnostního deníku Shromažďování/likvidace nebezpečného odpadu o biologický materiál, vzorky, radioaktivita 60

61 lékárnička hasící přístroje balónky, pipetíky Digestoř Plášť a obuv Brýle a štíty 61

62 Automatické pipety vyhazovač špiček Láhve ochranné kloboučky Digestoř Rukavice Pozor na správné rukavice! guma, latex, PVC + ochranné masti Masky mechanické filtry (prach, aerosoly) Dostatek chemický filtr kyslíku! (aktivní uhlí, C), koncentrace škodlivin, obsah O 2 izolační přístroj 62

63 Obecná pravidla pro výběr rukavic Bezpečnostní list, pravidla [+ vhodné; - nevhodné] Butyl kaučuk Latex Neoprén PVC PVA Nitril kaučuk Viton + organika: ketony, estery - uhlovodíky, benzín, halogenderiváty + zředěné kyseliny a zásady - organika + kyseliny, zásady, peroxidy, alif. uhlovodíky, alkoholy, fenoly - halogenderiváty, aromáty + kyseliny, zásady, aminy, peroxidy - většina organiky + aromáty, chlorderiváty - vodné roztoky + rozpouštědla, oleje, tuky, kyseliny a zásady. + aromáty, chlorderiváty [odolnost proti abrazi a řezům]

64 Správná laboratorní praxe co koncentrace (kolik) kdo kdy Týká se také roztoků, odpadů + 64

65 CNT, Nanomateriály Minimalizace: množství, doby, nakládání Pokud možno vlhké, pozor na prach. Jednorázové rukavice, respirátor, oděv nechytající prach Digestoř s venkovním odtahem EN :2003 Odpad: 2 zapečetěné PE sáčky, označení, likvidace: pyrolýza >500 ºC 65

66 Nekompatibilní chemikálie Kyseliny + kyanidy sulfidy oxidační činidla (chlornan) Oxidační činidla + hořlavé látky redukční činidla Voda + hydridy alkalické kovy fosfidy Stříbrné soli + amoniak Nenasycené sloučeniny + kyseliny zásady Peroxid vodíku + kyseliny 66

67 Odpady Posouzení nebezpečnosti Značení jako chemikálie Likvidace odbornou firmou Nikdy nevylévat do odpadu látky nemísitelné s vodou, reagující s vodou, s nebezpečnými vlastnostmi (např. : T, T+, N ) Běžné kyseliny a zásady lze zředit vodou a vylít 67

68 Únik chemikálií Množství Kontaminovaná plocha Toxicita chemikálie Dostupnost absorpčního materiálu Úroveň proškolení 68

69 Malý únik chemikálií [< 10 min] Při likvidaci úniku použít ochranné pomůcky. První pomoc znečištěný oděv neprodleně odstranit. Kontaminované místo omýt vodou. Vypnout elektřinu, zdroje tepla Nevdechovat páry. [Neutralizovat a] zasypat sorpčním materiálem. Umístit do uzavíratelného obalu a označit. 69

70 Únik rtuti z teploměru [cca 1,5 g Hg] Likvidovat co nejrychleji Zabraňte dalšímu rozlití, kapky spojte pomocí plastové destičky Kapky nasajte plastovou stříkačkou a dejte do plastové nádoby naplněné vodou, kterou pevně uzavřete o označte. Kontaminovanou plochu posypte zinkovým práškem, navlhčete 5 10% kyselinou sírovou až se vytvoří pasta. Po vyschnutí pastu seškrabte a umístěte do nádoby na odpad, pevně uzavřete o označte. 70

71 Velký únik chemikálií Okamžitě nahlásit vedoucímu a AO Likvidace jen když: není ohroženo Vaše vlastní zdraví, máte proškolení, necítíte známky expozice chemikálie, víte co uniklo. 71

72 Dovednost pro život První pomoc obecně Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci: postižený nedýchá okamžitě umělé dýchání; zástava srdce okamžitě nepřímá masáž srdce; bezvědomí stabilizovaná poloha, nevyvolávejte zvracení, nepodávejte nic ústy. Nutná praktická zkušenost! 72

73 První pomoc otravy Při styku s kůží Při nadýchání Při zasažení očí Při požití Princip: snížit koncentraci škodliviny 73

74 První pomoc otravy Při styku s pokožkou znečištěný oděv a boty neprodleně odstranit. Potřísněnou kůži alespoň 15 minut omývat vodou. Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Umístit do stabilizované polohy na bok. Při zasažení očí vyplachovat proudem vody alespoň 15 minut (odstranit kontaktní čočky). Při požití nenutit ke zvracení, ústa vypláchnout vodou, a vypít cca 2 dcl vody. vypít velké množství vody, vyvolat zvracení (platí pro jedy, které nejsou žíravé). Ve všech případech zajistit lékařskou pomoc. 74

75 "Brahe byl také alchymista a vyráběl elixír nazvaný Medicamenta Tria. Jednou ze složek Spolu se stopami rtuti vědci nalezli i tohoto elixíru byla i rtuť, která byla v renezanci známky zlata a stříbra naznačující, že jakýmsi všelékem. Elixír mohl obsahovat i zlato a Brahe před smrtí požíval léky. stříbro," vysvětlil ve Studiu ČT24 Jan Kučera z Akademie věd.

76 Hořlavé kapaliny podle S-vět extrémně hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 0 C nebo látky vznětlivé při styku se vzduchem za normálních podmínek vysoce hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 21 C; látky u kterých může za normálních podmínek dojít k zahřívání a samovznícení; pevné látky které se mohou vznítit a dále hořet po krátkém styku se zápalným zdrojem; látky uvolňující ve styku s vlhkostí vysoce hořlavé plyny Hořlavé s bodem vzplanutí mezi C

77 3 faktory aby látky hořely? 77

78 Hašení požárů Hoření = Rychlá, exotermní oxidace vzníceného paliva HOŘÍ jsou-li všechny strany spojené NEHOŘÍ chybí-li některá ze stran Peroxidy, HNO 3, chlór OHEŇ Prášky, nanomateriály jiskra, plamen, teplo, statická elektřina

79 Malý požár Oznámit okolí, že hoří Hašení Hořící kapalinu v nádobě přikrýt skleněným předmětem Použít vhodný hasící přístroj Velký požár Oznámit okolí, že hoří Použít vhodný hasící přístroj Zavřít okna, dveře Spustit požární alarm Evakuovat pracoviště (jen schodiště, ne výtahy) Volat 150

80 Třídy požáru a hašení Běžné hořlavé kapaliny elektřina práškový práškový práškový CO2 CO2 vodní pěnový

81 TŘÍDY požáru dle ČSN EN2 A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, papír, sláma, seno, plasty). hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové. B - hoření kapalných látek a látek které do kapalného skupenství přecházejí (např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové. C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propanbutan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík). hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové. D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Speciální suchá hasiva nebo speciálně upravené prášky.

82 Stop, Drop & Roll Zastav, padni, válej Zakryj rukama obličej

83 Pevné látky 1) Samozápalné Hořlaviny pojmy Bílý fosfor, kovy I.A a sloučeniny (reaktivita) Lithiumaluminium hydrid, natriumamid, butyllithium, ethylmagnesium bromid Vždy práškový přístroj! 2) Výbušné Nebezpečné směsi acetylén, alkalické kovy, nižší alkoholy, NO 3-, ClO 4-, HNO 3, etc.

84 Meze výbušnosti 100 % vzduchu x hořlaviny 100 % par hořlaviny NEHOŘÍ VYBUCHUJE HOŘÍ Oblast výbušnosti Dolní mez Výbušnosti (LEL, LFL) Horní mez Výbušnosti (UEL, UFL)

85 Které látky tvoří výbušné peroxidy? 85

86 Látky tvořící výbušné peroxidy

87 Co mají společného? = O alkalický kov O O

88 Práškové Vodní Sněhové Pěnové Halotronové Hasícípřístroje hasivo odnímá plamenům kyslík a ochlazuje je

89 Který hasící přístroj je nejuniverzálnější? 89

90 Pěnové hasící přístroje Pěnidlo Pyrocool s vodou může zmrznout, vodivý ANO Pevné látky i žhnoucí Kapaliny nemísitelné s vodou NE Elektrické zařízení Kapaliny mísitelné s vodou Kapaliny nízkovroucí Hořlavé plyny Hořlavé kovy, lehké kovy

91 Práškové hasící přístroje Nehořlavá chemikálie: fosforečnan vápenatý, CaCO 3 + nevodivý, univerzální odstranění prášku obtížné (elektronika) ANO NE Pevné materiály bez žhnutí Kapaliny Plyny Elektrická zařízení Pevné žhoucí materiály Hořlavé kovy Jemná mechanika, optika Práškové materiály (rozptýlení, výbuch)

92 Vodní hasící přístroje Voda vodivá, může zmrznout ANO Pevné hořlaviny i žhoucí (+pára) Kapaliny mísitelné s vodou (menší množství) NE Hořlavé kapaliny nemísící se s vodou Hořlavé plyny Elektrická zařízení Lehké kovy, termit, karbid vápníku Kovy za vysokých teplot Látky reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny

93 Sněhové hasící přístroje CO 2 možné omrzliny (-78 C) + nevodivý, zabraňuje rozstříkávání tekutin ANO NE Zařízení pod proudem Hořlavé plyny a kapaliny (rychlé zředění) Pevné hořlavé látky (pozor na žhnutí) Potraviny Elektronika Žhoucí látky (dřevo) Textílie, cokoli na místě s velkou výměnou vzduchu Prach, sypké látky a vše co lze rozprášit Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

94 Halotronové hasící přístroje organický halogenderivát (hexafluorpropan) možný rozklad na toxické produkty (NE uzavřené prostory!) + žádné zbytky, nekorozivní ANO Elektronika Zařízení pod proudem NE žhoucí látky, dřevo

95 Stlačené plyny

96 Opodeldok Linimentum saponato-camphoratum "Tak Sesílený nám zabili Opodeldok Ferdinanda", ichthyolový řekla zastínil posluhovačka všecky jiné panu nabízené Švejkovi, přípravky který opustiv velezdárným před léty účinkem vojenskou svým proti službu, rheumatismu, když byl definitivně bolestem prohlášen nervů a hlavy, vojenskou lámání v údech, lékařskou bolesti komisí kyčelní za blba, a všem živil bolestem se prodejem těla, kteréž psů, ošklivých, pocházejí z nečistokrevných nachlazení. Objednati oblud, lze kterým pošt. poukázkou padělal rodokmeny. lahvičky po Kromě 20, 40 tohoto a 80 kr. a 20 kr. zaměstnání poštovné byl a balení stižen v revmatismem lékárně u zlatého a mazal lva si v právě Dobrušce. kolena opodeldokem." (Národní politika č. 329, , s. 5). Paracelsus ( ) mast z: Opoponaxu, Bdelia a aristolochie ČsL 3: medicinální (sodné) mýdlo (sapo medicinalis) 50 g + Ethanol 95 % 800 g + voda 70 g + kafr 20 g + čpavek + levandulová + rozmarýnová silice

97 Jaká chemická legislativa je důležitá? 97

98 REACH Společná koncepce pro EU Registrace (zanesení do seznamu) Evaluace (hodnocení nebezpečnosti) Autorizace (povolení použití) CHemických látek Nový program Evropské unie pro nakládání s chemickými látkami Týká se všech látek vyráběných nebo dovážených v množství větším 1 t / rok GHS-CLP = The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

99 ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Vybavení laboratoří osobní ochranné prostředky hasicí prostředky prostředky pro poskytnutí 1. pomoci přívod pitné vody přenosná svítilna asanační a neutralizační prostředky vstup musí být označen bezpečnostními tabulkami Likvidace odpadů Manipulace s tlakovými lahvemi Poskytování první pomoci Příloha - Příklady nevhodných uložení látek

100 ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích zákaz jíst, pít, kouřit, používat laboratorních nádoby na jídlo a pití zákaz přechovávání potravin v ledničkách společně s chemikáliemi řádné označení chemikálií a rozvodů energií a vody při práci s látkami uvolňujícími nebezpečné plyny používat odsávání práci s vakuem či přetlakem provádět jen v uzavřeném prostoru (digestoř), nebo aparaturu chránit štítem nebo použít obličejový štít zákaz prací s vybranými látkami mimo výzkumné práce, analytiku a likvidaci (např. PCB, benzidin, azbest, α-naftylamin atd.) při práci s látkami vysoce toxickými, toxickými a žíravými používat ochranné prostředky zákaz pipetování vysoce toxických a toxických látek ústy dodržovat specifické zásady práce s hořlavinami, organickými peroxidy a rozpouštědly náchylnými k jejich tvorbě a alk. kovy

101 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Základní definice Odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje Nebezpečný odpad odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující nebezpečné vlastnosti (Příloha 2) Komunální odpad odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob nepodnikatelů Nakládání s odpady jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování Původce odpadů fyzická či právnická osoba (podnikatel), při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a obec z hlediska vzniku komunálních odpadů Oprávněná osoba osoba oprávněná k nakládání s odpady

102 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů Povinnosti při nakládání s odpady předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti využívat a odstraňovat odpad jen v souladu se zákonem v průvodní dokumentaci výrobku musí být uvedeno, jakým způsobem využít či odstranit nespotřebované části výrobku zajistit přednostní využití odpadů nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze podle zákona je zakázáno ředění či míšení nebezpečných odpadů

103 Zákon č. 185/2001 Sb. Povinnosti původců odpadů zařazovat odpady podle druhů a kategorií ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a o nakládání s nimi ohlašovat odpady správním orgánům umožnit vstup kontrolním orgánům, poskytnout jim informace zpracovat plán odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře (nad 100 t/rok nebezpečných odpadů v posledních 2 letech) s nebezpečnými odpady nakládat pouze se souhlasem příslušného úřadu

104 Zákon č. 185/2001 Sb.

105 OZNAČENÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky Původce odpadu: TUL IČO: Adresa: Odpovědná osoba: Telefon:

106 Další zákony ovlivňující chemii zákon č. 133/1985 o požární ochraně skladování hořlavin ČSN : pokud se nejedná o sklad hořlavin pak max. 250 l hořlavin (ale jen 50 l hořlavin I. třídy) rozbitné obaly do 5l a v nehořlavé skříni nízkovroucí hořlavé kapaliny max. 10l v rozbitných 1l obalech či 20l v nerozbitných (opět skříň)

107 Zásady bezpečné práce v laboratoři Dotazy Náměty Připomínky

108 Znalosti navíc, úspěch na trhu 108

109 Checklist kontrolní seznam

110 Nástroj pro sběr, organizování a analýzu zdrojů informací (citací, textů, stránek, obrázků ) zdrojů Doplněk pro Firefox Ukládá strukturované informace z webu/katalogů Exportuje údaje jako formátované citace Přikládá automaticky plné texty článků

111 Zotero bibliografický manažer

112

113 Kontrola vaznosti Výhodné pro studenty s handicapem H 3 C H 3 C CH 3CH3 C - CH 3 Advanced Chemistry Development

114 114

115 Martynek, Jan. GHS historický úvod + návrh nařízení EP a Rady EU. Available from www: <http://www.schp.cz/docs/6_martynek.ppt> Nesměrák, Karel. Toxikologie MC230P32. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://web.natur.cuni.cz/~nesmerak/toxikologie2.html>. Wikimedia Commons. [citován 11 Říjen 2010]. Available from www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/main_page>. 115

116 "Brahe byl také alchymista a vyráběl elixír nazvaný Medicamenta Tria. Jednou ze složek Spolu se stopami rtuti vědci nalezli i tohoto elixíru byla i rtuť, která byla v renezanci známky zlata a stříbra naznačující, že jakýmsi všelékem. Elixír mohl obsahovat i zlato a Brahe před smrtí požíval léky. stříbro," vysvětlil ve Studiu ČT24 Jan Kučera z Akademie věd.

117 Fosgen CO + Cl 2 COCl 2 ( H rxn = 107.6kJ/mol) COCl 2 + H 2 O CO HCl O 2 + CHCl 3 (UV) COCl 2 US Army phosgene identification poster from WW2.

118 Obohacování DDT v potravním řetězci reports/olympia/hoodcanaleagle.htm Pěkná reklama na DDT nes/ddt_spraying.html Schéma obohacování chlorovanými uhlovodíky v ekosystému McGraw Hill Higher Education, BioCourse.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů BASTA 15 Strana 1 / 13 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní jméno Kód přípravku (UVP) 06470025 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Použití PŘÍPRAVEK NA OCHRANU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 27-6670001 Další názvy směsi KIM-TEC Schraubensicherung Mittelfest SSM 1.2. Příslušná určená

Více

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Nahrazuje verzi: - / CH. GH 15 Compact. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno GH 15 Compact 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 1 ODDÍL 1:Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 40066 Číslo CAS: 6131-98-2 Číslo ES: 208-400-9 Indexové číslo: - Registrační číslo: - 1.2. Příslušná

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007

Bezpečnostní list. Minerální vlna ze skelných vláken. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list srpen 2007 Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Minerální vlna ze skelných vláken MINERÁLNÍ VLNA ZE SKELNÝCH VLÁKEN, URČENÁ PRO TEPELNOU A ZVUKOVOU

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 Datum revize č.: Název výrobku: SHERON KONKOR 101 Datum vydání: 30.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: SHERON KONKOR

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. (dle nařízení 1907/2006/ES ve znění nařízení 453/2010/EC) Datum předchozí revize: 10.12.2010 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A VÝROBCE/DOVOZCE 1.1. Identifikátor výrobku Další názvy 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nejsou Plastické mazivo/tuk 1.3. Identifikace

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 LOCTITE SUPERIORMETAL 3478 RESN Strana 1 z 11 Č. BL. : 157166 Datum revize: 26.05.2015 Datum výtisku: 06.07.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 18.08.2014 1.1

Více

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Gentamicin Master Curve Material MSDS č. 05227559 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Identifikace

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Epoxidový povlak

Více

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate)

Kit Components. Guanidine Thiocyanate, 100gm. Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) 07/14/2014 Kit Components Product code V2791 Components: V279 Description Guanidine Thiocyanate, 100gm Guanidine Thiocyanate (Guanidinium Thiocyanate) strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a

Více

Elektrická rozbuška - časovaná

Elektrická rozbuška - časovaná B E Z P B E E Č Z N P O E S Č T N O S K T V A K L V I A T L A I T A T R T A R D A I D C I E C E P P A A R R T T N N E E R R S T V Í Material Safety Bezpečnostní Data Sheet list Elektrická rozbuška časovaná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum sestavení bezpečnostního listu: 13.11.2013 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: JBG ver. 3 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Prášková vyrovnávací

Více