Metodický pokyn. v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn. v roce 2006"

Transkript

1 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: / Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu v roce 2006 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu v roce 2006 byl schválen poradou vedení MŠMT dne 20.prosince 2005 pod č.j /

2 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu v roce 2006 Článek I Úvodní ustanovení 1. Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti sportu (dále jen Metodický pokyn) vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády České republiky č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO) ústředními orgány státní správy. Vychází rovněž ze zprávy interního auditu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) č. j.: /M1-02 z února 2003, z kontrolního protokolu o kontrole NKÚ č. 04/10-340/23 a následných opatření z nich vyplývajících. 2. Metodickým pokynem se řídí NNO v oblasti sportu - příjemci neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky, kterým byly dotace poskytnuty: a) na projekty v rámci vyhlášených Programů státní podpory sportu pro rok 2006, včetně mimořádných případů, viz. změnová řízení čl. IV. odst. 2. b) na projekty v rámci podpory sportovních a tělovýchovných akcí podle zvláštního režimu čj / ve znění pozdějších změn. 3. Veškeré dotace se poskytují na základě žádosti s účelovým vymezením, viz. vyhlášení Programů státní podpory sportu v roce 2006 formulář k podání žádosti. 4. Na program V. Národní program rozvoje sportu pro všechny; program VIII. Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení a v projektech podle odst. 2 písm. b) tohoto článku se dotace poskytují maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně ve výši 30%). 5. Na základě programového zaměření státní podpory sportu schválené usnesením vlády ČR č. 718 ze dne 14. července 1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů se na schválené projekty, v rámci Programu I. až IV., dotace poskytují až do výše rozpočtovaných nákladů. 6. Na základě programového zaměření schválené usnesením vlády ČR č. 673 ze dne 9. července 2003 ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006 a s ohledem na specifickou podporu oblasti sportovní a tělovýchovné činnosti školní mládeže a oblasti zdravotně postižených sportovců se na schválené projekty, v rámci Programu VI. a VII., dotace poskytují až do výše rozpočtovaných nákladů. 7. Dotace mohou být použity pouze na účely vymezené Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2006, ve kterém jsou současně stanoveny podmínky jejich použití (dále jen Rozhodnutí ). Případné změny rozhodnutí zahrnují upravenou částku, účel a novelizovaný údaj o celkovém objemu dotace u příslušného vyhlášeného programu MŠMT. 8. Dotace pro každý program musí být vedena samostatně, včetně následného vyúčtování za příslušný kalendářní rok. 2

3 9. V rámci realizace projektů podle odst.2 tohoto článku nesmí být dotace použito na: a) úhradu pořízení investičního majetku (tj. nad 40 tis. Kč), b) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud není spojeno s realizací schváleného projektu a vymezeno účelem vyhlášeného Programu, c) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, d) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, e) úhradu výdajů na pohoštění 1) a dary, f) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích mistrovských soutěžích 2), pokud není přímo vymezeno vyhlášeným programem a přijatým projektem, s výjimkou zdravotně postižených sportovců, g) úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v mezinárodních soutěžích, vč. služebních cest, pokud není přímo vymezeno účelem programu 3), s výjimkou zdravotně postižených sportovců, h) mzdové náklady, včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady funkcionářům, zaměstnancům a managerům nestátní neziskové organizace, kteří se nepodílejí na realizaci projektu, i) na reklamní a propagační činnost, j) u programu VIII. na úhradu: 1. výdajů souvisejících s propagací služeb sportovního a tělovýchovného zařízení a jeho provozovatele, 2. úhradu výdajů souvisejících s pojištěním sportovních a tělovýchovných zařízení, 3. úhradu výdajů služebních cest pracovníků, 4. úhradu výdajů údržby a provozu sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou v nájmu NNO na dobu kratší než 10 let. 5. úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů. 6. výdajů související s vybavováním kanceláří administrativním nábytkem. Článek II Účelovost používání dotací v programech na podporu sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů 1. Princip financování programů podpory státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy a přípravy sportovních talentů vychází ze "Zásad jednotlivých programů. 2. Dotace se NNO poskytují na základě posouzení a vyhodnocení stanovených podkladů, včetně mimořádných žádostí na změnu podmínek, resp. účelu, v oponentním řízení státní sportovní reprezentace. 1) Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů. 2) Domácími mistrovskými soutěžemi jsou dlouhodobé i jednorázové soutěže v nichž je udělován titul Mistr nebo Přeborník republiky, kraje, župy, okresu apod. nebo obdobný titul v rámci sportovního sdružení. 3) Žádosti na pořádání mezinárodních soutěží v ČR u Programu I. budou projednávány při řádném oponentním řízení sport. reprezentace. 3

4 3. Návrh rozdělení projednává a doporučuje ke schválení Komise pro sportovní reprezentaci (poradní orgán MŠMT), dále jednání Gremiální porady skupiny 5 a Porady vedení MŠMT. 4. Zásady financování programů, Statut a jednací řád expertních komisí, včetně složení těchto komisí pro jednotlivé programy státní podpory byly projednány PV MŠMT dne pod čj / Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2006 lze použít na schválené a vyhlášené Programy státní podpory sportu č.j.: / ze dne 21. června 2005 v těchto programech: Program I Sportovní reprezentace ČR Program II Sportovní centra mládeže Program III Sportovní talent Program IV Sportovní třídy 6. V Programu I. Sportovní reprezentace ČR lze dotaci použít, na základě svazem schváleného plánu činnosti, pouze na tyto účely: a) na sportovní přípravu reprezentantů, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy), b) na účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích (Olympijské a Paralympijské hry, Deaflympiády, Mistrovství světa a Evropy, Mistrovství světa a Evropy juniorů, Univerziády, EYOF) a mezinárodní soutěže, které jsou kvalifikacemi na výše uvedené akce (náklady na akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor při realizaci sportovní akce), c) na zabezpečení reprezentantů, trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy, odměny za sportovní výsledky) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, d) mzdové náklady zaměstnanců členů realizačního týmu, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 35 % objemu státní dotace na program I. 4), e) na členství ve Světové a evropské sportovní federaci. U zdravotně postižených rovněž na účast a pořádání kongresů a zasedání exekutiv, výborů a komisí, f) na podporu antidopingového programu a potřeb souvisejících se zajištěním dopingových testů, g) na pořádání mezinárodních akcí v ČR, pouze v mimořádných situacích a na základě žádosti, která bude projednána při oponentním řízení pro příslušný rok. Schválená procentuální výše nákladů bude realizována z celkového stanoveného objemu pro sportovní svaz, h) součet příspěvků na stipendia, zkvalitnění stravy a odměny za sportovní výsledky nesmí přesáhnout výši 10% z celkové roční dotace, z toho nejvýše polovina může být použita na odměny za sportovní výsledky 5). 4) o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu při oponentním řízení. 5) o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu při oponentním řízení. 4

5 7. V Programu II. Sportovní centra mládeže lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na sportovní přípravu sportovců, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce,, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, v souladu se Zásadami činnosti SCM), b) na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, c) mzdové náklady zaměstnanců členů realizačního týmu, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 50 % objemu státní dotace na program II. 6), d) na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních soutěžích zdravotně postižených sportovců. 8. V Programu III. Sportovní talent lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na sportovní přípravu sportovců, včetně zahraniční (náklady na soustředění a přípravné akce,, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy); b) na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd, dále služby, stipendia, cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování, včetně nákladů na zkvalitnění stravy) a u NNO pojištění odpovědnosti, standardní úrazové, léčebné náklady v zahraničí, cestovní, včetně pojištění sportovního materiálu, c) mzdové náklady zaměstnanců členů realizačního týmu, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, je možné čerpat do výše 45 % objemu stát. dotace na program III. 7) ; d) na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí na domácích a mezinárodních soutěžích zdravotně postižených sportovců; e) na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí finále celostátního projektu Olympiády dětí a mládeže (dále jen ODM), podle vymezení vypsaného v programu III/2. 9. V Programu IV. Sportovní třídy lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na zabezpečení trenérů (mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, náhrady mezd a ostatních plateb za provedení práce (dále jen OPPP)); b) na služby spojené se sportovní přípravou, které zahrnují: nájemné tréninkových prostor úhradu nákladů na soustředění a výcvikové tábory c) vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, Součet příspěvků na služby a sportovní potřeby spojené se sportovní přípravou, stanovené v bodu 9/b,c., nesmí přesáhnout výši 10% z celkové roční dotace. 6) o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu při oponentním řízení. 7) o výjimku NNO žádá MŠMT v mimořádné situaci s uvedením důvodu při oponentním řízení. 5

6 Článek III Účelovost používání dotací ve Veřejně prospěšných programech 1. Princip financování programů podpory oblasti tělovýchovy, tak zvaných Veřejně prospěšných programů (dále jen VPP), vychází ze "Zásad jednotlivých programů. Rozdělení dotace navrhuje expertní, výběrová komise a projednává Gremiální porada skupiny 5 a Porada vedení MŠMT. 2. Dotace se NNO poskytují na základě posouzení a vyhodnocení předložených projektů v expertních komisích. Zásady financování programů, Statut a jednací řád expertních komisí, včetně složení těchto komisí pro jednotlivé programy státní podpory byly projednány PV MŠMT dne pod čj / Dotace ze státního rozpočtu pro rok 2006 lze použít na schválené a vyhlášené Programy státní podpory sportu č.j.: / ze dne 21. června 2005 v těchto programech: Program V Národní program rozvoje sportu pro všechny Program VI Sport a škola Program VII Sport zdravotně postižených Program VIII Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 4. V Programu V. Národní program rozvoje sportu pro všechny lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na realizaci činností dle schváleného projektu (zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor související s obsahovým zaměřením projektu); b) na úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování; c) mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu, nejvýše však do 25 % celkové dotace. 5. V Programu VI. Sport a škola lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na realizaci činností dle schváleného projektu (zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor související s obsahovým zaměřením projektu); b) na úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování; c) mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu, nejvýše však do 25 % celkové dotace. 6. V Programu VII. Sport zdravotně postižených lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na realizaci činností dle schváleného projektu (zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, nájemné prostor související s obsahovým zaměřením projektu); b) na úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování; c) mzdové náklady, včetně povinných odvodů zaměstnavatele, pracovníků, kteří se přímo podílejí na zabezpečení schváleného projektu; d) na úhradu výdajů souvisejících s pořádáním a účastí v domácích mistrovských soutěžích. 6

7 7. V Programu VIII. Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení lze dotaci použít pouze na tyto účely: a) na provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo výpůjčce NNO, nebo které je v celoročním nájmu na dobu vyšší než 10 let. Sportovním zařízením se ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění zákona č. 219/2005 Sb., rozumí objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu; b) na údržbu a provoz administrativních prostor NNO lze použít, maximálně do výše 10% z celkových finančních prostředků přidělené dotace, pouze na základě souhlasu MŠMT při předložení samostatné žádosti. Článek IV. Změnová řízení 1. Nestátní nezisková organizace může v mimořádných případech požádat MŠMT o změnu účelu, nebo objemu poskytnuté dotace. Žádost se předkládá odboru 50 - sportu a tělovýchovy MŠMT. 2. Mimořádné záležitosti u Programů I. až VIII., v průběhu kalendářního roku, jsou v zodpovědnosti náměstka skupiny 5 a jsou projednávány Gremiální poradou skupiny 5 MŠMT. Změny objemů u jednotlivých programů schvaluje ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Článek V. Účetnictví a vyúčtování 1. Nestátní nezisková organizace odpovídá za hospodárné a účelné použití rozpočtových prostředků na projekty, pro které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, které je v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Doklady prokazující využití státní dotace musí být viditelně označeny číslem Rozhodnutí, ke kterému se vztahují. Účetnictví se řídí platnými právními normami. 2. NNO v oblasti sportu budou postupovat při evidenci a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na financování programu, jejich zúčtování a finančním vypořádání dle platné legislativy zejména podle vyhlášky č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 3. Finanční prostředky státní dotace lze použít do a nelze je převádět do roku Přehled o čerpání dotace předkládá nestátní nezisková organizace na formuláři uvedeném v příloze č. 1 do 7. ledna 2007 (informační údaj pro potřeby MŠMT). 4. Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do následujícího roku na formulářích uvedených v příloze č Vyúčtování se předkládá v jednom vyhotovení odboru sportu a tělovýchovy MŠMT. Vyúčtování na přílohách č. 2 a 3 musí obsahovat i dílčí vyúčtování za sdružené subjekty, nebo organizační složky podílející se na realizaci projektu, včetně podpisů statutárních zástupců. 5. V termínu vyúčtování dotace, tj. do 31. ledna 2007 musí být poukázány nevyčerpané finanční prostředky na účet MŠMT (viz odst. 5 tohoto článku), včetně avíza k platbě. Vrácení nepoužitých finančních prostředků se zpožděním tzn. Po 31. lednu podléhá penalizaci ve výši 1 promile denně z částky, která se týká porušení rozpočtové kázně, dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. 7

8 6. Finanční prostředky, které jsou vráceny do běžného roku se poukazují na účet č /0710. Finanční prostředky, které budou vráceny v období od 1.ledna do 31.ledna 2007 se poukazují na účet č /0710. Článek VI. Kontrola 1. Každý výdaj prostředků ze státního rozpočtu podléhá kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 2. Pravidla pro kontrolní činnost jsou stanovena směrnicí čj / ze dne , která jsou vydána na základě příkazu ministryně č. 10/2004. Případná rizika při vynakládání prostředků státního rozpočtu budou na základě průběžné kontroly prováděné dle výše citovaného zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě pravidelně monitorována, vyhodnocována a tím i minimalizována. 3. Návrh na případné provedení hloubkové kontroly u jednotlivých akcí odborem interního auditu a kontroly MŠMT a následně finančním úřadem, nebo NKÚ podává MŠMT, příp. odbor sportu a tělovýchovy MŠMT. 4. Kontrolu financování programů provádí samostatně rovněž, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, odbor interního auditu a kontroly, odbor sportu a tělovýchovy. Článek VII. Řízení o odnětí dotace 1. Nedodržení podmínek Rozhodnutí a Metodického pokynu bude považováno za neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu, jedná se o porušení rozpočtové kázně a bude postupováno podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a to zejména podle 14, 44a odst.2 a 44a odst V případě zjištěných nedostatků v čerpání finančních dotací, nedodržování platného Metodického pokynu, předání chybného nebo nedostatečného vyúčtování, včetně nedodržení změny účelu a dalších nápravných opatření, může MŠMT zahájit řízení ke krácení, resp. k odnětí poskytnuté dotace. 3. Při opakovaném nedodržení stanovených podmínek může MŠMT žádost NNO o státní dotaci vyřadit z výběrového řízení pro přidělování státních dotací v nadcházejícím období. Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Na základě 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších změn: a) na dotaci není právní nárok, b) o poskytnutí dotace rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce, c) při poskytnutí dotace vydá poskytovatel písemné rozhodnutí. 2. NNO, která obdržela dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT, je povinna při svém zániku, transformaci, sloučení, případně odstoupení od programu, účelu projektu 8

9 nebo jeho ukončení, přednostně vypořádat vztahy s MŠMT, tj. se státním rozpočtem dle článku V. tohoto Metodického pokynu. 3. MŠMT poskytuje státní dotaci převodem na účet příjemce ve stanovených intervalech v návaznosti na uvolnění finančních prostředků z Ministerstva financí. U mimořádných záležitostí a u dotací, dle zvláštního režimu čj / ve znění pozdějších změn se poskytují finanční prostředky jednorázově. 4. Potvrzené Rozhodnutí je podmínkou k uvolnění státní dotace. 5. Potvrzením Rozhodnutí souhlasí příjemce státní dotace se stanovenými povinnostmi při vymezení obsahu dotace, a zodpovídá za čerpání a hospodaření se státními prostředky. 6. Příjemce dotace upraví své právní a faktické vztahy s jinými subjekty tak, aby dotace byla použita v souladu s příslušnými právními předpisy, tímto Rozhodnutím a platným Metodickým pokynem. 7. Tímto pokynem se ruší Metodický pokyn č.j.: / Tento metodický pokyn nabývá účinnosti V Praze dne 20. prosince 2005 Ing. Karel Hrdý náměstek ministryně 9

10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 1 Přehled o čerpání neinvestičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Informativní materiál Předkládá se na MŠMT v jednom vyhotovení do 7. ledna následujícího roku. Příjemce dotace: Tento formulář slouží pro evidenci vrácených prostředků, nenahrazuje vyúčtování! telefon/fax: Číslo rozhodnutí Účelové určení dotace Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k Odvede při finančním zúčtování Celkem Za příjemce sdružení : Zpracoval: Datum, jméno, podpis Zodpovídá: Statutární zástupce Telefon/FAX mail Datum, jméno, podpis Razítko příjemce dotace: 10

11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 2 Vyúčtování dotace na Programy podpory Státní sportovní reprezentace a přípravy sportovních talentů za rok 2006 Vyúčtování v jednom vyhotovení se předkládá na MŠMT nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Příjemce dotace: telefon/fax: Číslo rozhodnutí Účel dotace Program I Sportovní reprezentace ČR Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k Mzdy v % Hrazeno z vlastních zdrojů Program II - Sportovní centra mládeže Program III - Sportovní talent z toho: 1. Příprava sportovně talentované mládeže 2. Pořádání finále celostátního projektu ODM" Celkem Místo uložení dokladů : Zpracoval: Datum, jméno, podpis Zodpovídá: Statutární zástupce Datum, jméno, podpis Za revizní orgán: Datum, jméno, podpis Razítko příjemce dotace: Zpracovat: Přehled dotací poskytnutých sdruženým subjektům dle specifikace (P I P III) a komentář k vyhodnocení programu, včetně účelového členění dotace. U účelového členění lze využít svazové vyúčtování nebo strukturu uvedenou v Klíči sportovní reprezentace str

12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 3/1 Vyúčtování státní dotace na Veřejně prospěšné programy za rok 2006 Příjemce dotace: telefon/fax: Číslo rozhodnutí Účel dotace Program IV - Sportovní třídy Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k Mzdy v % Hrazeno z vlastních zdrojů Program V Národní program rozvoje SPV 1) Podpora projektů pravidelné tělovýchovných a sportovní činnosti dětí a mládeže 2) Podpora otevřených tělových. a sportovních akcí s aktivní účastí občanské veřejnosti 3) Podpora projektů zaměřených na pohybové aktivity občanů starších 60 let 4) Vzdělávání dobrovolných pracovníků 5) Tělovýchovná reprezentace Program VI Sport a škola 1) Podpora projektů pravidelné sportovní činnosti žáků a studentů v podmínkách škol a univerzit 2) Podpora soutěží žáků a studentů škol. a univerzit. klubů republikového charakteru 3) Podpora pohybových aktivit zaměřených na zdravotně oslabené žáky a studenty 4) Podpora projektů Center sportu na školách 5) Podpora mezinárodních soutěží žáků a studentů pořádaných na území ČR 12

13 Pokračování Vyúčtování státní dotace na Veřejně prospěšné programy za rok 2006 Příjemce dotace: telefon/fax: Příloha č. 3/2 Číslo rozhodnutí Účel dotace Program VII Sport zdravotně postižených Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k z toho na ústředí v % Mzdy v % Hrazeno z vlastních zdrojů 1) Zapojení dospělých do pravidelné sport. činnosti 2) Zapojení mládeže do pravidelné sport. činnosti 3) Podpora mezinárod. soutěží, pořádaných v ČR Program VIII Údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 1) Podpora udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení 2) Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužící ke sportovní činnosti 3) Podpora udržování a provozování sport. zařízení sloužící přípravě reprezentace a sportov. talentů Celkem Místo uložení dokladů : Zpracoval: Datum, jméno, podpis Zodpovídá: Statutární zástupce Datum, jméno, podpis Za revizní orgán: Datum, jméno, podpis Razítko příjemce dotace: Zpracovat: Přehled dotací poskytnutých sdruženým subjektům dle specifikace (P IV P VIII) a komentář k vyhodnocení programu. Předkládá se v jednom vyhotovení nejpozději do 31.ledna

14 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 4/1 Vyúčtování dotací na podporu sportovních a tělovýchovných akcí podle zvláštního režimu za rok 2006 (tzv. Ostatní dotace ) Příjemce dotace: telefon/fax: Číslo rozhodnutí Účel dotace Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k Hrazeno z vlastních zdrojů Celkem Místo uložení dokladů : Zpracoval: Datum, jméno, podpis Zodpovídá: Statutární zástupce Datum, jméno, podpis Za revizní orgán: Datum, jméno, podpis Razítko příjemce dotace: Příloha: Soupis položek o úhradách plateb (příloha č. 4/2), komentář k vyhodnocení akce: Předkládá se v jednom vyhotovení nejpozději do 31.ledna

15 Pokračování Přehled o úhradách plateb - neinvestiční prostředky Příloha č. 4/2 Pol. Číslo dokladu* Účel použití Částka Celkem * podle účetní evidence 15

16 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příloha č. 5/1 Vyúčtování dotací na podporu sportovních a tělovýchovných akcí podle zvláštního režimu za rok 2006 (tzv. Ostatní dotace a u Programu III/2 ) Příjemce dotace: telefon/fax: Číslo rozhodnutí Účel dotace Rozpočet dotace Rozpočet po změnách Skutečnost k Hrazeno z vlastních zdrojů Celkem Místo uložení dokladů : Zpracoval: Datum, jméno, podpis Zodpovídá: Statutární zástupce Datum, jméno, podpis Za revizní orgán: Datum, jméno, podpis Razítko příjemce dotace: Příloha: Soupis položek o úhradách plateb (příloha č. 5/2), komentář k vyhodnocení akce: Předkládá se v jednom vyhotovení nejpozději do 31.ledna

17 Pokračování Přehled o úhradách plateb - neinvestiční prostředky Příloha č. 5/2 Pol. Číslo dokladu* Účel použití Částka Celkem * podle účetní evidence 17

18

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝZVU K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA PROJEKTY V DOTAČNÍM TITULU EVROPSKÝ ROK ROZVOJE 2015 PŘÍPRAVNÁ FÁZE (GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA) PREAMBULE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více