SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE"

Transkript

1 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS), vyvíjející svou činnost jednak celorepublikově a jednak na území jednotlivých oblastí. 2. Poslání a úkoly SCM a) výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii let u chlapců a let u dívek, u SCM dálkového plavání do 21 let (dále jen talentovaná mládež) b) odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže, především na vybraných VT a dalších společných akcích dle schváleného projektu. c) koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v plaveckých oddílech (dále jen PO) v dané oblasti d) metodická pomoc pro systematické trenérské působení u talentované mládeže v PO ( školení, semináře ) e) vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro podporu sportovní přípravy talentované mládeže v plavání. Článek II. Zřizování SCM 1. Sídlo SCM I je totožné se sídlem ČSPS, sídlo SCM II je totožné se sídlem ČSPS nebo výjimečně i pověřeného subjektu v dané oblasti. Pověření uděluje VV ČSPS. Projekt počítá s činností 4 SCM I stupně ( plavání A,plavání B, dálkové plavání a synchronizované plavání) a 9 SCM II stupně dle oblastí, s tím, že v případě potřeby se oblasti složené z více krajů, mohou rozdělit na jednotlivé kraje. 2. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím vedoucích trenérů SCM, pověřených subjektů v dané oblasti ( pokud je nějaký subjekt pověřen ), oddílů se zařazenými sportovci a výbory sekcí ČSPS. 1

2 Článek III. Činnost, řízení a plánování SCM 1. Povinnosti a kompetence odpovědných subjektů pro zajištění činnosti SCM 1.1 VV ČSPS prostřednictvím jednotlivých sekcí zabezpečuje: vyčlenění finančních prostředků od MŠMT určené na krytí: a) odměn pro vedoucí trenéry SCM, b) odměn pro další trenéry SCM, c) části nákladů spojených se zabezpečením sportovní přípravy členů SCM Další odborné vzdělávání vedoucích trenérů SCM a osobních trenérů plavců zařazených ve SCM Pověřený subjekt v dané oblasti ( pokud existuje ) podílí se na řízení činnosti SCM, dle kritérií určených VV ČSPS 2. Řízení SCM 2.1. Činnost SCM je řízena a) VV ČSPS prostřednictvím výborů sekcí po stránce odborné a ekonomické, b) Vedoucím trenérem po stránce organizační 2.2. Vedoucí trenér SCM je řízen a) VV ČSPS po stránce pracovně - právní, b) Výborem sekce - po stránce obsahové a organizační 3. Plánování činnosti SCM 3.1. Plán činnosti SCM pro roční tréninkový cyklus (RTC) Plán činnosti SCM pro následující RTC zpracovává vedoucí trenér SCM podle předepsané osnovy ČSPS a odevzdává ke schválení do a obhajuje ho při oponenturách v říjnu Povinná a doporučená náplň činnosti SCM Každé jednotlivé SCM II musí do svého ročního plánu povinně zařadit: - dva plavecké VT, v celkové délce minimálně 12 dní ( každý půlrok jeden ) 2

3 - jeden minimálně tříhodinový seminář pro trenéry dané oblasti Dále se pro každé SCM doporučuje zařadit ještě: - společné závody či kontrolní srazy - další VT, různé délky i náplně - další metodické přednášky pro trenéry i závodníky Náplň činnosti SCM I je určena individuálně pro jednotlivá sportovní odvětví sekcemi ČSPS a schválena VV ČSPS. SCM I plavání A, SCM I dálkového plavání a SCM I synchronizovaného plavání zařadí minimálně dvě VT v celkové délce 18 dní a SCM I plavání B zařadí minimálně dvě VT v celkové délce 14 dní. Článek IV. Personální zabezpečení činnosti SCM 1. Obecné zásady a) činnost SCM je zabezpečena vedoucími trenéry center a osobními trenéry zařazených závodníků, b) při výběru na pracovní místo vedoucího trenéra SCM I i SCM II v jednotlivých krajích (oblastech) je vypsáno výběrové řízení. Kandidáty posuzuje výbor dané sekce, jmenování podléhá schválení VV ČSPS. Oblastní soutěžní komise slouží jako poradní orgán u vedoucích trenérů SCM II. 2. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM Pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM je předpokladem kvalifikace trenéra plavání I. třídy. Je možné uznat i trenérskou kvalifikaci II. třídy ve spojení s odbornou praxí v trvání min. 8 let. 3. Další předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM a) přímé trenérské vedení sportovní přípravy plavců (trenérská praxe zejména v oblasti práce s mládeží), b) administrativně - organizační schopnosti. 4. Pracovně právní vztahy 4.1. Obecné zásady a) vedoucí trenéři SCM mají smlouvu s ČSPS b) smlouvy s vedoucími trenéry SCM uzavírá VV ČSPS na návrh výborů sekcí 4.2. Popis práce vedoucího trenéra centra Realizuje vlastní činnost SCM dle požadavků ČSPS, které vyplývají z poslání a úkolů SCM, podílí se na výběru talentované mládeže příslušné věkové kategorie v dané oblasti, navrhuje jejich zařazení do SCM Přímé trenérské působení 3

4 Na výcvikových táborech (dále jen VT) pořádaných SCM a dalších akcích, kterých se SCM dle projektu účastní Organizační a administrativní práce a) organizace VT a dalších akcí dle projektu b) zpracování hodnocení činnosti SCM za uplynulé období (RTC) a zpracování plánu činnosti SCM na období následující (RTC) dle požadavků ČSPS včetně zpracování návrhu na zařazení závodníků c) organizace odborných seminářů pro trenéry ( pro SCM II ) d) ve spolupráci s KPS či soutěžní komisí doporučuje se komunikace s krajskými orgány ( pro SCM II ) Koordinace činnosti SCM II v kraji a) spolupracuje s PO, b) spolupracuje s dalšími články talentované mládeže v kraji (SpS, SG), c) spolupracuje s oblastní soutěžní komisí či KPS, d) spolupracuje s osobními trenéry závodníků zařazených do SCM Vedoucí trenér je povinen informovat členy SCM a jejich osobní trenéry o činnosti ve SCM (plánované tréninkové kempy a soustředění, rozdělení finančních prostředků aj.). Článek V. Výběr a zařazení plavců do SCM, kritéria pro zařazení. 1. Výběr do SCM a) provádí vedoucí trenér SCM dle kritérií, daných VV ČSPS b) plavci jsou navrhováni k zařazení do SCM na základě níže uvedených kritérií 2. Zařazení do SCM a) plavci jsou do SCM zařazováni 1x ročně z pravidla od vždy na 1 rok b) plavci jsou zařazováni dle výkonnosti v předešlém období (kritéria viz níže). Do SCM II plavání jsou zařazeni hoši ve věku let a dívky ve věku let. Do SCM I plavání jsou zařazeni hoši ve věku let a dívky ve věku let. Ve výjimečných případech do 21 let. Tyto výjimky musí být schváleny VV ČSPS. Do SCM synchronizovaného plavání jsou zařazeny dívky ve věku let Do SCM dálkového plavání jsou zařazeni plavci ve věku let. 4

5 c) Do péče SCM lze navrhnout a zařadit žáky SG. d) Vedoucí trenér SCM dále navrhne do SCM i další plavce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria, pokud se ke kritériím těsně přiblížili, zdají se mu perspektivní, chce pomoci nějakému PO ve složité situaci, atd. e) Tyto plavce mu musí schválit výbor dané sekce a jejich množství nesmí přesáhnout 20% celkového počtu. f) Do SCM se nesmí doplňovat závodníci z padesáti metrových tratí a kraulových tratí. g) seznam může být výjimečně doplněn o plavce starší 15 let, kteří prokážou mimořádné zlepšení výkonnosti. Návrh na zařazení nových členů předkládá vedoucí trenér SCM do h) seznam SCM pro následující rok schvalují jednotlivé sekce a následně VV (zpravidla začátkem září) i) do SCM je možné zařadit plavce zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR pouze na žádost ČSPS schválenou MŠMT ČR. 3. Kritéria pro zařazení do SCM LIMITY SCM I plavání A ( B ) Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM I plavání pro sezónu Nominační období Muži 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ 92 A :23,22 :52,09 1:53,28 4:04,41 8:22,12 16:11,28 B :23,66 :53,08 1:55,42 4:09,04 8:31,64 16:29,70 93 A :23,43 :52,58 1:54,33 4:06,68 8:26,79 16:20,32 B :24,01 :53,87 1:57,15 4:12,76 8:39,28 16:44,48 94 A :23,77 :53,34 1:55,99 4:10,25 8:34,14 16:34,53 B :24,39 :54,72 1:58,98 4:16,71 8:47,40 17:00,17 Muži 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z 92 A :29,61 1:05,05 2:21,39 :26,69 :57,68 2:04,29 B :30,18 1:06,29 2:24,07 :27,20 :58,77 2:06,65 93 A :29,89 1:05,66 2:22,70 :26,94 :58,22 2:05,45 B :30,63 1:07,28 2:26,22 :27,61 :59,65 2:08,54 94 A :30,32 1:06,61 2:24,77 :27,33 :59,06 2:07,27 B :31,11 1:08,33 2:28,50 :28,04 1:00,58 2:10,55 Muži 50M 100M 200M 200PZ 400PZ 92 A :24,91 :55,33 2:03,84 2:06,71 4:30,80 B :25,38 :56,37 2:06,19 2:09,12 4:35,94 93 A :25,14 :55,84 2:04,99 2:07,89 4:33,32 B :25,76 :57,22 2:08,07 2:11,05 4:40,06 94 A :25,50 :56,65 2:06,80 2:09,75 4:37,29 B :26,16 :58,11 2:10,07 2:13,09 4:44,44 5

6 Ženy 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ 94 A :26,35 :57,82 2:05,47 4:25,60 9:08,74 17:26,78 B :26,85 :58,92 2:07,85 4:30,63 9:19,15 17:46,63 95 A :26,56 :58,38 2:06,64 4:28,07 9:13,85 17:36,52 B :27,25 :59,80 2:09,76 4:34,67 9:27,50 18:02,55 96 A :26,98 :59,21 2:08,47 4:31,95 9:21,88 17:51,84 B :27,68 1:00,73 2:11,79 4:38,96 9:36,36 18:19,47 Ženy 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z 94 A :33,09 1:11,57 2:35,61 :30,05 1:04,54 2:18,61 B :33,72 1:12,93 2:38,56 :30,62 1:05,77 2:21,24 95 A :33,40 1:12,24 2:37,06 :30,33 1:05,14 2:19,90 B :34,22 1:14,02 2:40,93 :31,07 1:06,75 2:23,35 96 A :33,88 1:13,29 2:39,34 :30,77 1:06,09 2:21,93 B :34,76 1:15,18 2:43,45 :31,56 1:07,79 2:25,59 Ženy 50M 100M 200M 200PZ 400PZ 94 A :27,84 1:02,26 2:15,28 2:20,10 4:59,25 B :28,37 1:03,44 2:17,84 2:22,75 5:04,92 95 A :28,10 1:02,83 2:16,54 2:21,40 5:02,03 B :28,79 1:04,38 2:19,90 2:24,89 5:09,47 96 A :28,50 1:03,75 2:18,52 2:23,45 5:06,41 B :29,24 1:05,39 2:22,09 2:27,15 5:14,31 LIMITY SCM II plavání Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM II plavání pro sezónu Nominační období Muži 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ :25,52 57,25 2:04,49 4:28,60 9:11,82 17:47, :26,00 :58,33 2:06,84 4:33,66 9:22,23 18:07, :26,70 :59,91 2:10,27 4:41,06 9:37,43 18:36, :27,49 1:01,67 2:14,10 4:49,34 9:54,43 19:09,84 Muži 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z :32,55 1:11,49 2:35,38 :29,34 1:03,39 2:16, :33,16 1:12,84 2:38,31 :29,89 1:04,59 2:19, :34,06 1:14,81 2:42,59 :30,70 1:06,33 2:22, :35,06 1:17,01 2:47,38 :31,60 1:08,28 2:27,14 Muži 50M 100M 200M 200PZ 400PZ :27,37 1:00,80 2:16,10 2:19,26 4:57, :27,89 1:01,95 2:18,66 2:21,88 5:03, :28,64 1:03,62 2:22,41 2:25,72 5:11, :29,49 1:05,50 2:26,60 2:30,01 5:20,59 Ženy 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ :28,96 1:03,55 2:17,89 4:51,88 10:03,06 19:10, :29,50 1:04,75 2:20,49 4:57,39 10:14,44 19:32, :30,30 1:06,50 2:24,29 5:05,43 10:31,05 20:03, :31,19 1:08,45 2:28,54 5:14,42 10:49,62 20:39,22 25m :30,56 1:07,06 2:26,16 5:08,86 10:37,04 20:20,95 6

7 Ženy 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z :36,37 1:18,66 2:51,01 :33,02 1:10,93 2:32, :37,05 1:20,14 2:54,24 :33,65 1:12,27 2:35, :38,06 1:22,31 2:58,95 :34,56 1:14,22 2:39, :39,18 1:24,73 3:04,22 :35,52 1:16,41 2:44,09 25m :37,86 1:22,43 2:56,92 :33,78 1:12,61 2:38,00 Ženy 50M 100M 200M 200PZ 400PZ :30,59 1:08,42 2:28,67 2:33,96 5:28, :31,17 1:09,71 2:31,47 2:36,87 5:35, :32,01 1:11,59 2:35,57 2:41,11 5:44, :32,96 1:13,70 2:40,15 2:45,85 5:54,26 25m :32,05 1:12,37 2:38,79 2:43,82 5:43,20 Článek VI. Ekonomické zabezpečení činnosti SCM 1. Struktura ekonomického zabezpečení činnosti SCM ČSPS na základě přidělené dotace ze státního rozpočtu a schváleného rozpočtu ČSPS Konferencí ČSPS na kalendářní rok garantuje činnost SCM v následujících položkách: 1.1. odměny vedoucích trenérů SCM, 1.2. jednorázové odměny dalších trenérů SCM podílejících se na přípravě 1.3. výdaje na sportovní přípravu plavců zařazených do SCM v určeném rozsahu 2. Výplata odměn vedoucích a dalších trenérů SCM Odměny jsou určeny směrnicí ČSPS pro odměňování trenérů. 3. Zabezpečení sportovní přípravy a) na základě schváleného rozpočtu ČSPS jsou jednotlivým SCM poskytovány finance na zabezpečení sportovní přípravy a odměny pro trenéry SCM, b) konečný rozpočet pro jednotlivá SCM je stanoven na základě složení SCM a vypočten podle níže uvedených pravidel 4. Využití finančních prostředků Využití finančních prostředků na zabezpečení sportovní přípravy je možné na: a) náklady na soustředění a tréninkové kempy (včetně zahraničních), b) náklady na závody v ČR s výjimkou mistrovských soutěží c) rehabilitaci a regeneraci, d) výživové doplňky e) materiální zabezpečení U všech akcí SCM II se předpokládá 25% spoluúčast zařazených závodníků. 7

8 5. Rozdělení finančních prostředků na činnost SCM Mezi jednotlivá SCM I a SCM II je rozdělena částka z dotace na talentovanou mládež určená VV ČSPS a schválená konferencí ČSPS. Celková částka na činnost SCM II je rozdělována mezi jednotlivá SCM podle následujícího klíče: Celková částka na všechna SCM II je vydělena počtem členů všech SCM II, kteří splnili vypsaná kritéria. (včetně nově dodaných 20% na základě návrhu vedoucího SCM) Tím vyjde částka na jednoho člena SCM. Výsledná částka se vynásobí počtem členů u jednotlivých SCM a tím je vypočtena dotace pro jednotlivá SCM. Dotace se vypočítává na každé pololetí zvlášť. Na jednotlivá SCM I je výše finančních prostředků navržena VV ČSPS. 7. Zodpovědnost za poskytnuté finanční prostředky na činnost SCM Za správné vyúčtování finančních prostředků zodpovídá ČSPS. Za účelné využívání poskytnutých finančních prostředků na činnost SCM zodpovídají vedoucí trenér SCM, eventuálně pověřený subjekt. Zodpovídají za věcnou a formální správnost dokladů. Využití prostředků se děje v souladu s pokyny MŠMT ČR, v souladu se schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM na kalendářní rok. 8. Rozhodování a podpisování jménem SCM Rozhodovací pravomoci v průběhu kalendářního roku v ekonomických záležitostech mohou být přeneseny po schválení VV ČSPS na vedoucího trenéra SCM. Přijímání rozhodnutí musí korespondovat se schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM. Podpisové právo má ekonom ČSPS, eventuálně po schválení VV ČSPS vedoucí trenér SCM. 9. Majetek SCM Materiál pořízený z prostředků SCM (neinvestiční výdaje) zůstává majetkem ČSPS a je zapůjčován členům SCM na základě zápůjčního listu. Zápůjční list je evidován v dokumentaci SCM. Článek VII. Hodnocení činnosti a kontrolní činnost 1. Hodnocení činnosti SCM a) Zpracované písemné hodnocení činnosti SCM dle předepsané osnovy předkládá vedoucí trenér SCM a odevzdává na ČSPS do Zpracované písemné hodnocení je podkladem pro oponentní řízení. b) Činnost SCM je hodnocena při oponentním řízení. Forma oponentur je stanovena ČSPS. 2. Kontrolní činnost provádí: a) Výbory sekcí b) Pověřený subjekt ( pokud existuje ) c) Kontrolní a revizní komise ČSPS 8

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Dle těchto upřesňujících informací postupují všichni výše jmenovaní účastníci programu Sportovních center mládeže vedoucí trenéři SCM, zařazení členové SCM, odpovědní pracovníci oblastí či krajů a zodpovědní pracovníci ČSPS. 2. Tyto informace nabývají platnosti schválením VV ČSPS od

Zásady činnosti Sportovních center mládeže

Zásady činnosti Sportovních center mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 12 200/2004 50 Zásady činnosti Sportovních center mládeže Článek I Všeobecná ustanovení 1. Zásady pro činnost Sportovních center mládeže vycházejí ze

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2015 2018 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 20. 11. 2014. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014

Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované. mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže v moderním pětiboji pro období 2013 2014 (zásady a prováděcí pokyny) Schválil výkonný výbor ČSMP dne 3. 12. 2013. OBSAH: 1. VÝCHODISKA, POSLÁNÍ

Více

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE

ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE ČESKÁ GYMNASTICKÁ FEDERACE 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p.o. box 40. tel./fax: 257 210 811 P R O V Á D Ě C Í P O K Y N Y pro Ostatní sportovní střediska - OSpS platné od 1.1.2014 Zpracovali: R. Řehořová,

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU II. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-2 Z á s a d y PROGRAMU II Sportovně talentovaná mládež (plné znění) Zásady Programu II Sportovně talentovaná mládež č.j. 24 116/2010-50_P-2.

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže mládeže a tělovýchovy čj. 16 841/2008-50_PII. Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 30. září 2008 v rámci Zásad programů Státní

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže

Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. 20 578/2007-501 Z á s a d y PROGRAMU II. Sportovní centra mládeže Sportovní centra mládeže byly projednány poradou vedení MŠMT dne 11. září 2007 v rámci

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS

Směrnice pro SpS. Směrnice pro SpS. OBSAH SMĚRNICE SpS Směrnice pro SpS OBSAH SMĚRNICE SpS 1. Základní pojmy směrnice SpS... 108 2. Závazné podmínky pro činnost SpS... 109 3. Náplň práce, práva a povinnosti trenéra SpS... 109 4. Kriteria pro zařazování, setrvání

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY. pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Č E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 2008 Předsednictvo ČAS

Více

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT

Sportovní třídy. Český svaz triatlonu. Hodnocení činnosti za rok 2006. Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Sportovní třídy Českého svazu triatlonu Hodnocení činnosti za rok 2006 Zpracoval: Milan Kulman, koordinátor SCM a ST ČSTT Pavel Valenta, předseda TMK ČSTT Předkládá: Český svaz triatlonu Atletická 100/2

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva

I. 1.) Výkonnostní kriteria pro zařazení do reprezentačního družstva I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO SENIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva seniorů na rok 2009-2010 je směrován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích ME (25m) Istanbul a ME (50m)

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY 1.9.2012 Stránka 1 z 9 PRAVIDLA ČASQ PRO REPREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ definice Čl.1 nominace do reprezentačního

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS)

Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) Směrnice Sportovně talentovaná mládež (ekonomicko-metodická směrnice SZČZ SCM, SpS) OBSAH SMĚRNICE 1. Základní pojmy směrnice 3-4 2. Všeobecná ustanovení 4-5 3. Účelové vymezení 5-6 4. Organizační podmínky

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu. ze dne 17. 12. 2014. č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže a jejich podporu ze dne 17. 12. 2014 č. 16/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ. pro ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88

Směrnice pro SCM a VSCM. (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha. list číslo: 88 Směrnice pro SCM a VSCM (trenérsko-metodická směrnice SZČR s klíčem pro rozdělení dotace MŠMT) Praha 2013 list číslo: 88 OBSAH SMĚRNICE SCM a VSCM 1. Základní pojmy směrnice SCM a VSCM (Sportovní Centrum

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TÁBOR se sídlem v Táboře, Fügnerova 822 Obsah: I. STATUT A POSLÁNÍ KLUBU A. Název a sídlo B. Statut klubu C. Poslání klubu II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA III. ČLENSTVÍ V KLUBU

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014

Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR na sezónu 2013 2014 Projekt reprezentace ČR seniorů a juniorů v dálkovém plavání na sezónu 2013 2014 má za cíl vytvořit reprezentantům vhodné podmínky pro přípravu a úspěšnou reprezentaci

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015

Ekonomická směrnice. platnost od 1.6.2015 Ekonomická směrnice platnost od 1.6.2015 Obsah: 1. Hospodaření s finančními prostředky 1.1. Rozpočet 1.2. Hospodaření s rozpočetem 2. Poplatky členů 2.1. Členská známka 2.2. Průkaz ČATK 2.3. Poplatky na

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti. Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ technických sportů a činnosti Č E S K É R E P U B L I K Y z.s. Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora TECHNICKÁ ČÁST Sportovně-technické činnosti komise AVZO TSČ ČR

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, tel./ fax 242 429 260, e-mail: cgf@cstv.cz REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD Praha, listopad 2010 Roman Slavík předseda ČGF OBSAH

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016

ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 V Praze 5. října 2015 ZÁSADY VÝBĚRU DO SYSTÉMU SCM NA ROK 2016 Tento dokument popisuje systém výběru sportovců do SCM a systém rozdělování finančních prostředků SCM pro rok 2016. Systém je v souladu s

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více