SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE"

Transkript

1 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže) 1. Úvodní ustanovení Článek I. Všeobecná ustanovení Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou Českého svazu plaveckých sportů (dále jen ČSPS), vyvíjející svou činnost jednak celorepublikově a jednak na území jednotlivých oblastí. 2. Poslání a úkoly SCM a) výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii let u chlapců a let u dívek, u SCM dálkového plavání do 21 let (dále jen talentovaná mládež) b) odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže, především na vybraných VT a dalších společných akcích dle schváleného projektu. c) koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v plaveckých oddílech (dále jen PO) v dané oblasti d) metodická pomoc pro systematické trenérské působení u talentované mládeže v PO ( školení, semináře ) e) vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro podporu sportovní přípravy talentované mládeže v plavání. Článek II. Zřizování SCM 1. Sídlo SCM I je totožné se sídlem ČSPS, sídlo SCM II je totožné se sídlem ČSPS nebo výjimečně i pověřeného subjektu v dané oblasti. Pověření uděluje VV ČSPS. Projekt počítá s činností 4 SCM I stupně ( plavání A,plavání B, dálkové plavání a synchronizované plavání) a 9 SCM II stupně dle oblastí, s tím, že v případě potřeby se oblasti složené z více krajů, mohou rozdělit na jednotlivé kraje. 2. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím vedoucích trenérů SCM, pověřených subjektů v dané oblasti ( pokud je nějaký subjekt pověřen ), oddílů se zařazenými sportovci a výbory sekcí ČSPS. 1

2 Článek III. Činnost, řízení a plánování SCM 1. Povinnosti a kompetence odpovědných subjektů pro zajištění činnosti SCM 1.1 VV ČSPS prostřednictvím jednotlivých sekcí zabezpečuje: vyčlenění finančních prostředků od MŠMT určené na krytí: a) odměn pro vedoucí trenéry SCM, b) odměn pro další trenéry SCM, c) části nákladů spojených se zabezpečením sportovní přípravy členů SCM Další odborné vzdělávání vedoucích trenérů SCM a osobních trenérů plavců zařazených ve SCM Pověřený subjekt v dané oblasti ( pokud existuje ) podílí se na řízení činnosti SCM, dle kritérií určených VV ČSPS 2. Řízení SCM 2.1. Činnost SCM je řízena a) VV ČSPS prostřednictvím výborů sekcí po stránce odborné a ekonomické, b) Vedoucím trenérem po stránce organizační 2.2. Vedoucí trenér SCM je řízen a) VV ČSPS po stránce pracovně - právní, b) Výborem sekce - po stránce obsahové a organizační 3. Plánování činnosti SCM 3.1. Plán činnosti SCM pro roční tréninkový cyklus (RTC) Plán činnosti SCM pro následující RTC zpracovává vedoucí trenér SCM podle předepsané osnovy ČSPS a odevzdává ke schválení do a obhajuje ho při oponenturách v říjnu Povinná a doporučená náplň činnosti SCM Každé jednotlivé SCM II musí do svého ročního plánu povinně zařadit: - dva plavecké VT, v celkové délce minimálně 12 dní ( každý půlrok jeden ) 2

3 - jeden minimálně tříhodinový seminář pro trenéry dané oblasti Dále se pro každé SCM doporučuje zařadit ještě: - společné závody či kontrolní srazy - další VT, různé délky i náplně - další metodické přednášky pro trenéry i závodníky Náplň činnosti SCM I je určena individuálně pro jednotlivá sportovní odvětví sekcemi ČSPS a schválena VV ČSPS. SCM I plavání A, SCM I dálkového plavání a SCM I synchronizovaného plavání zařadí minimálně dvě VT v celkové délce 18 dní a SCM I plavání B zařadí minimálně dvě VT v celkové délce 14 dní. Článek IV. Personální zabezpečení činnosti SCM 1. Obecné zásady a) činnost SCM je zabezpečena vedoucími trenéry center a osobními trenéry zařazených závodníků, b) při výběru na pracovní místo vedoucího trenéra SCM I i SCM II v jednotlivých krajích (oblastech) je vypsáno výběrové řízení. Kandidáty posuzuje výbor dané sekce, jmenování podléhá schválení VV ČSPS. Oblastní soutěžní komise slouží jako poradní orgán u vedoucích trenérů SCM II. 2. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM Pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM je předpokladem kvalifikace trenéra plavání I. třídy. Je možné uznat i trenérskou kvalifikaci II. třídy ve spojení s odbornou praxí v trvání min. 8 let. 3. Další předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM a) přímé trenérské vedení sportovní přípravy plavců (trenérská praxe zejména v oblasti práce s mládeží), b) administrativně - organizační schopnosti. 4. Pracovně právní vztahy 4.1. Obecné zásady a) vedoucí trenéři SCM mají smlouvu s ČSPS b) smlouvy s vedoucími trenéry SCM uzavírá VV ČSPS na návrh výborů sekcí 4.2. Popis práce vedoucího trenéra centra Realizuje vlastní činnost SCM dle požadavků ČSPS, které vyplývají z poslání a úkolů SCM, podílí se na výběru talentované mládeže příslušné věkové kategorie v dané oblasti, navrhuje jejich zařazení do SCM Přímé trenérské působení 3

4 Na výcvikových táborech (dále jen VT) pořádaných SCM a dalších akcích, kterých se SCM dle projektu účastní Organizační a administrativní práce a) organizace VT a dalších akcí dle projektu b) zpracování hodnocení činnosti SCM za uplynulé období (RTC) a zpracování plánu činnosti SCM na období následující (RTC) dle požadavků ČSPS včetně zpracování návrhu na zařazení závodníků c) organizace odborných seminářů pro trenéry ( pro SCM II ) d) ve spolupráci s KPS či soutěžní komisí doporučuje se komunikace s krajskými orgány ( pro SCM II ) Koordinace činnosti SCM II v kraji a) spolupracuje s PO, b) spolupracuje s dalšími články talentované mládeže v kraji (SpS, SG), c) spolupracuje s oblastní soutěžní komisí či KPS, d) spolupracuje s osobními trenéry závodníků zařazených do SCM Vedoucí trenér je povinen informovat členy SCM a jejich osobní trenéry o činnosti ve SCM (plánované tréninkové kempy a soustředění, rozdělení finančních prostředků aj.). Článek V. Výběr a zařazení plavců do SCM, kritéria pro zařazení. 1. Výběr do SCM a) provádí vedoucí trenér SCM dle kritérií, daných VV ČSPS b) plavci jsou navrhováni k zařazení do SCM na základě níže uvedených kritérií 2. Zařazení do SCM a) plavci jsou do SCM zařazováni 1x ročně z pravidla od vždy na 1 rok b) plavci jsou zařazováni dle výkonnosti v předešlém období (kritéria viz níže). Do SCM II plavání jsou zařazeni hoši ve věku let a dívky ve věku let. Do SCM I plavání jsou zařazeni hoši ve věku let a dívky ve věku let. Ve výjimečných případech do 21 let. Tyto výjimky musí být schváleny VV ČSPS. Do SCM synchronizovaného plavání jsou zařazeny dívky ve věku let Do SCM dálkového plavání jsou zařazeni plavci ve věku let. 4

5 c) Do péče SCM lze navrhnout a zařadit žáky SG. d) Vedoucí trenér SCM dále navrhne do SCM i další plavce, kteří nesplnili výkonnostní kritéria, pokud se ke kritériím těsně přiblížili, zdají se mu perspektivní, chce pomoci nějakému PO ve složité situaci, atd. e) Tyto plavce mu musí schválit výbor dané sekce a jejich množství nesmí přesáhnout 20% celkového počtu. f) Do SCM se nesmí doplňovat závodníci z padesáti metrových tratí a kraulových tratí. g) seznam může být výjimečně doplněn o plavce starší 15 let, kteří prokážou mimořádné zlepšení výkonnosti. Návrh na zařazení nových členů předkládá vedoucí trenér SCM do h) seznam SCM pro následující rok schvalují jednotlivé sekce a následně VV (zpravidla začátkem září) i) do SCM je možné zařadit plavce zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR pouze na žádost ČSPS schválenou MŠMT ČR. 3. Kritéria pro zařazení do SCM LIMITY SCM I plavání A ( B ) Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM I plavání pro sezónu Nominační období Muži 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ 92 A :23,22 :52,09 1:53,28 4:04,41 8:22,12 16:11,28 B :23,66 :53,08 1:55,42 4:09,04 8:31,64 16:29,70 93 A :23,43 :52,58 1:54,33 4:06,68 8:26,79 16:20,32 B :24,01 :53,87 1:57,15 4:12,76 8:39,28 16:44,48 94 A :23,77 :53,34 1:55,99 4:10,25 8:34,14 16:34,53 B :24,39 :54,72 1:58,98 4:16,71 8:47,40 17:00,17 Muži 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z 92 A :29,61 1:05,05 2:21,39 :26,69 :57,68 2:04,29 B :30,18 1:06,29 2:24,07 :27,20 :58,77 2:06,65 93 A :29,89 1:05,66 2:22,70 :26,94 :58,22 2:05,45 B :30,63 1:07,28 2:26,22 :27,61 :59,65 2:08,54 94 A :30,32 1:06,61 2:24,77 :27,33 :59,06 2:07,27 B :31,11 1:08,33 2:28,50 :28,04 1:00,58 2:10,55 Muži 50M 100M 200M 200PZ 400PZ 92 A :24,91 :55,33 2:03,84 2:06,71 4:30,80 B :25,38 :56,37 2:06,19 2:09,12 4:35,94 93 A :25,14 :55,84 2:04,99 2:07,89 4:33,32 B :25,76 :57,22 2:08,07 2:11,05 4:40,06 94 A :25,50 :56,65 2:06,80 2:09,75 4:37,29 B :26,16 :58,11 2:10,07 2:13,09 4:44,44 5

6 Ženy 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ 94 A :26,35 :57,82 2:05,47 4:25,60 9:08,74 17:26,78 B :26,85 :58,92 2:07,85 4:30,63 9:19,15 17:46,63 95 A :26,56 :58,38 2:06,64 4:28,07 9:13,85 17:36,52 B :27,25 :59,80 2:09,76 4:34,67 9:27,50 18:02,55 96 A :26,98 :59,21 2:08,47 4:31,95 9:21,88 17:51,84 B :27,68 1:00,73 2:11,79 4:38,96 9:36,36 18:19,47 Ženy 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z 94 A :33,09 1:11,57 2:35,61 :30,05 1:04,54 2:18,61 B :33,72 1:12,93 2:38,56 :30,62 1:05,77 2:21,24 95 A :33,40 1:12,24 2:37,06 :30,33 1:05,14 2:19,90 B :34,22 1:14,02 2:40,93 :31,07 1:06,75 2:23,35 96 A :33,88 1:13,29 2:39,34 :30,77 1:06,09 2:21,93 B :34,76 1:15,18 2:43,45 :31,56 1:07,79 2:25,59 Ženy 50M 100M 200M 200PZ 400PZ 94 A :27,84 1:02,26 2:15,28 2:20,10 4:59,25 B :28,37 1:03,44 2:17,84 2:22,75 5:04,92 95 A :28,10 1:02,83 2:16,54 2:21,40 5:02,03 B :28,79 1:04,38 2:19,90 2:24,89 5:09,47 96 A :28,50 1:03,75 2:18,52 2:23,45 5:06,41 B :29,24 1:05,39 2:22,09 2:27,15 5:14,31 LIMITY SCM II plavání Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM II plavání pro sezónu Nominační období Muži 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ :25,52 57,25 2:04,49 4:28,60 9:11,82 17:47, :26,00 :58,33 2:06,84 4:33,66 9:22,23 18:07, :26,70 :59,91 2:10,27 4:41,06 9:37,43 18:36, :27,49 1:01,67 2:14,10 4:49,34 9:54,43 19:09,84 Muži 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z :32,55 1:11,49 2:35,38 :29,34 1:03,39 2:16, :33,16 1:12,84 2:38,31 :29,89 1:04,59 2:19, :34,06 1:14,81 2:42,59 :30,70 1:06,33 2:22, :35,06 1:17,01 2:47,38 :31,60 1:08,28 2:27,14 Muži 50M 100M 200M 200PZ 400PZ :27,37 1:00,80 2:16,10 2:19,26 4:57, :27,89 1:01,95 2:18,66 2:21,88 5:03, :28,64 1:03,62 2:22,41 2:25,72 5:11, :29,49 1:05,50 2:26,60 2:30,01 5:20,59 Ženy 50VZ 100VZ 200VZ 400VZ 800VZ 1500VZ :28,96 1:03,55 2:17,89 4:51,88 10:03,06 19:10, :29,50 1:04,75 2:20,49 4:57,39 10:14,44 19:32, :30,30 1:06,50 2:24,29 5:05,43 10:31,05 20:03, :31,19 1:08,45 2:28,54 5:14,42 10:49,62 20:39,22 25m :30,56 1:07,06 2:26,16 5:08,86 10:37,04 20:20,95 6

7 Ženy 50P 100P 200P 50Z 100Z 200Z :36,37 1:18,66 2:51,01 :33,02 1:10,93 2:32, :37,05 1:20,14 2:54,24 :33,65 1:12,27 2:35, :38,06 1:22,31 2:58,95 :34,56 1:14,22 2:39, :39,18 1:24,73 3:04,22 :35,52 1:16,41 2:44,09 25m :37,86 1:22,43 2:56,92 :33,78 1:12,61 2:38,00 Ženy 50M 100M 200M 200PZ 400PZ :30,59 1:08,42 2:28,67 2:33,96 5:28, :31,17 1:09,71 2:31,47 2:36,87 5:35, :32,01 1:11,59 2:35,57 2:41,11 5:44, :32,96 1:13,70 2:40,15 2:45,85 5:54,26 25m :32,05 1:12,37 2:38,79 2:43,82 5:43,20 Článek VI. Ekonomické zabezpečení činnosti SCM 1. Struktura ekonomického zabezpečení činnosti SCM ČSPS na základě přidělené dotace ze státního rozpočtu a schváleného rozpočtu ČSPS Konferencí ČSPS na kalendářní rok garantuje činnost SCM v následujících položkách: 1.1. odměny vedoucích trenérů SCM, 1.2. jednorázové odměny dalších trenérů SCM podílejících se na přípravě 1.3. výdaje na sportovní přípravu plavců zařazených do SCM v určeném rozsahu 2. Výplata odměn vedoucích a dalších trenérů SCM Odměny jsou určeny směrnicí ČSPS pro odměňování trenérů. 3. Zabezpečení sportovní přípravy a) na základě schváleného rozpočtu ČSPS jsou jednotlivým SCM poskytovány finance na zabezpečení sportovní přípravy a odměny pro trenéry SCM, b) konečný rozpočet pro jednotlivá SCM je stanoven na základě složení SCM a vypočten podle níže uvedených pravidel 4. Využití finančních prostředků Využití finančních prostředků na zabezpečení sportovní přípravy je možné na: a) náklady na soustředění a tréninkové kempy (včetně zahraničních), b) náklady na závody v ČR s výjimkou mistrovských soutěží c) rehabilitaci a regeneraci, d) výživové doplňky e) materiální zabezpečení U všech akcí SCM II se předpokládá 25% spoluúčast zařazených závodníků. 7

8 5. Rozdělení finančních prostředků na činnost SCM Mezi jednotlivá SCM I a SCM II je rozdělena částka z dotace na talentovanou mládež určená VV ČSPS a schválená konferencí ČSPS. Celková částka na činnost SCM II je rozdělována mezi jednotlivá SCM podle následujícího klíče: Celková částka na všechna SCM II je vydělena počtem členů všech SCM II, kteří splnili vypsaná kritéria. (včetně nově dodaných 20% na základě návrhu vedoucího SCM) Tím vyjde částka na jednoho člena SCM. Výsledná částka se vynásobí počtem členů u jednotlivých SCM a tím je vypočtena dotace pro jednotlivá SCM. Dotace se vypočítává na každé pololetí zvlášť. Na jednotlivá SCM I je výše finančních prostředků navržena VV ČSPS. 7. Zodpovědnost za poskytnuté finanční prostředky na činnost SCM Za správné vyúčtování finančních prostředků zodpovídá ČSPS. Za účelné využívání poskytnutých finančních prostředků na činnost SCM zodpovídají vedoucí trenér SCM, eventuálně pověřený subjekt. Zodpovídají za věcnou a formální správnost dokladů. Využití prostředků se děje v souladu s pokyny MŠMT ČR, v souladu se schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM na kalendářní rok. 8. Rozhodování a podpisování jménem SCM Rozhodovací pravomoci v průběhu kalendářního roku v ekonomických záležitostech mohou být přeneseny po schválení VV ČSPS na vedoucího trenéra SCM. Přijímání rozhodnutí musí korespondovat se schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM. Podpisové právo má ekonom ČSPS, eventuálně po schválení VV ČSPS vedoucí trenér SCM. 9. Majetek SCM Materiál pořízený z prostředků SCM (neinvestiční výdaje) zůstává majetkem ČSPS a je zapůjčován členům SCM na základě zápůjčního listu. Zápůjční list je evidován v dokumentaci SCM. Článek VII. Hodnocení činnosti a kontrolní činnost 1. Hodnocení činnosti SCM a) Zpracované písemné hodnocení činnosti SCM dle předepsané osnovy předkládá vedoucí trenér SCM a odevzdává na ČSPS do Zpracované písemné hodnocení je podkladem pro oponentní řízení. b) Činnost SCM je hodnocena při oponentním řízení. Forma oponentur je stanovena ČSPS. 2. Kontrolní činnost provádí: a) Výbory sekcí b) Pověřený subjekt ( pokud existuje ) c) Kontrolní a revizní komise ČSPS 8

9 Článek VIII. Závěrečná ustanovení 1. Dle těchto upřesňujících informací postupují všichni výše jmenovaní účastníci programu Sportovních center mládeže vedoucí trenéři SCM, zařazení členové SCM, odpovědní pracovníci oblastí či krajů a zodpovědní pracovníci ČSPS. 2. Tyto informace nabývají platnosti schválením VV ČSPS od

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy:

Prováděcí pokyny. k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008. Přílohy: Prováděcí pokyny k Projektu činnosti SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE ČSTT PRO OBDOBÍ 2007-2008 Přílohy: Grafické znázornění organizace a řízení SCM ČSTT Grafické znázornění zdravotního zajištění SCM ČSTT Rozpočet

Více

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM)

Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE (dále jen ČTA) Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Prováděcí pokyny k Programu činnosti Sportovních center mládeže ČTA (dále jen SCM) pro období 2011-2012 Za ČTA zpracovali:

Více

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Kapitola 1 ÚVOD. Kapitola 2 SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE Kapitola 1 ÚVOD Podpora oblasti Sportovně talentované mládeže vychází ze zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA

Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Smlouva o trenérském vedení sportovců v gesci ČTA Česká triatlonová asociace Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17, Praha 6 zastoupený předsedou asociace, panem Ing. Jaromírem Horákem IČ: 448 51 782 bankovní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže

Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Projekt optimalizace Systému Talentované Mládeže Obsah: 1. Úvod do hlavních myšlenek optimalizace systému STM 2. VSCM A. Popis funkčního modelu B. Povinnosti jednotlivých VSCM C. Personální obsazení VSCM

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14

2. Hodnocení výkonnosti a výsledků v RTC 2013-14 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Volgogradská 6/2631, 700 30 Ostrava Zábřeh Zpracoval: Mgr. Boris Neuwirt Připraveno dle Učebních osnov pro 1. 4. ročník SŠ, schválených MŠ ČSR dne 12. 10. 1984

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu

Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Sportovní centra mládeže Českého svazu triatlonu Hodnocení za rok 2005 1. Organizace a struktura řízení SCM ČSTT 2. Členství ve SCM ČSTT 3. Ekonomické zajištění SCM ČSTT 4. Kontrolní činnost SCM ČSTT 5.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s.

Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. Podmínky a pravidla členství spolku Endurance Lab Team, z.s. 1 Úvodní informace 1.1 Endurance Lab Team, z.s. (dále jen Spolek nebo Oddíl) je sportovní Oddíl, který svým členům poskytuje podporu pro výkon

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou"

Vyhlášení. Rozvojového programu pro rok 2013. Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium. sportovní přípravou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-45133/2012-501_SG Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2013 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní

Více

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012

Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Výroční zpráva Plavecký klub Mariánské Lázně 2012 Stránka 1 z 5 Výroční zpráva PKML 1. Identifikační údaje Právnická osoba Název organizace Plavecký klub Mariánské Lázně IČ 687 84 732 Sídlo Tyršova ul.

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 třídu s oborem vzdělání s talentovou zkouškou 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2013 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více