PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule"

Transkript

1 PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne tímto vydává Principy prodeje nemovitých věcí v majetku hl. m. Prahy, svěřeném Městské části Praha 7, oprávněným nájemcům. Tyto Principy se vztahují pouze na nemovité věci historicky dosud nezařazené do procesu privatizace nemovitých věcí v majetku svěřeném Městské části Praha 7. Současně zůstávají v platnosti,,zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 a,,pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 obojí ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7, podle kterých bude postupováno v případě prodeje zbylých bytových a nebytových jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, v již privatizovaných domech oprávněným nájemcům. Na základě těchto Principů nebo v případě nesouhlasného stanoviska Rady či Zastupitelstva Městské části Praha 7 k případnému prodeji, není možné se jakkoliv prostřednictvím těchto Principů či jiných skutečností domáhat prodeje nemovitých věcí. Tyto Principy neřeší prodej nemovitých věcí v majetku hl. m. Prahy, svěřeném Městské části Praha 7, který není zatížen platnou nájemní smlouvou. Článek I. Vymezení pojmů Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: 1. Kupujícím se dle těchto Principů rozumí pro případ prodeje jednotek - nebytových prostor, samostatných pozemků, pozemku, jehož součástí je budova bez č.p. a č.e., pozemku a technologicko-funkčního celku po jednotkách - bytech, oprávněný nájemce tohoto konkrétního celku/domu. V případě prodeje technologicko-funkčního celku se kupujícím rozumí bytové družstvo s tím, že před zápisem tohoto bytového družstva do obchodního rejstříku se případnými kupujícími dle těchto Principů rozumí všichni oprávnění nájemci dle článku I. odst. 3 těchto Principů, kteří budou zakládat bytové družstvo. 2. Vlastníkem - prodávajícím se dle těchto Principů rozumí hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha Oprávněným nájemcem se rozumí: 1

2 a) V případě prodeje technologicko-funkčního celku po jednotkách - bytech podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy na dobu neurčitou popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt), která nemá ke dni žádosti o odkoupení jednotky - bytu žádné nevypořádané dluhy vůči prodávajícímu, vztahující se k nájmu bytu, současně s ní není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiné jednotky - bytu či nemovité věci určené k bydlení (vyjma případů, kdy na ní nelze spravedlivě požadovat, aby užívala pouze jeden byt). Za oprávněného nájemce se považují též společní nájemci, kterým bude realizován prodej do podílového spoluvlastnictví nebo do společného jmění manželů. b) V případě prodeje jednotek - nebytových prostor podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, fyzická nebo právnická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy na dobu neurčitou, která nemá ke dni žádosti o odkoupení jednotky - nebytového prostoru žádné nevypořádané dluhy vůči prodávajícímu, vztahující se k jednotce - nebytovému prostoru, současně s ní není vedeno soudní či exekuční řízení vůči Městské části Praha 7. c) V případě prodeje technologicko-funkčního celku bytovému družstvu zapsanému v obchodním rejstříku, které je tvořeno min. 75 % osob oprávněných z platné nájemní smlouvy na dobu neurčitou popř. z jiného platného rozhodnutí orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty (např. z tzv. dekretu na byt) k bytu v tomto technologicko-funkčním celku, členové tohoto bytového družstva. Žádní oprávnění nájemci, tedy členové bytového družstva nebo budoucí členové bytového družstva nesmí mít ke dni žádosti o odkoupení technologicko-funkčního celku žádné nevypořádané dluhy vůči prodávajícímu, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s nimi nesmí být vedeno soudní či exekuční řízení a nesmí být nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovité věci určené k bydlení. Za osoby oprávněné z platné nájemní smlouvy se též považují manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží dohodu mezi společnými nájemci s úředně ověřenými podpisy, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva. d) V případě prodeje zastavěného pozemku, jehož součástí je budova bez č.p. a č.e. a pozemku, fyzická nebo právnická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy, která nemá ke dni žádosti o odkoupení žádné nevypořádané dluhy vůči prodávajícímu, vztahující se k nájmu uvedené nemovité věci, současně s ní není vedeno soudní či exekuční řízení. 4. Technologicko-funkčním celkem se dle těchto Principů rozumí zastavěný pozemek, jehož součástí je bytový dům nebo domy, s pozemky funkčně souvisejícími a stavbami vedlejšími, s ohledem na stavebně-technické řešení a funkční samostatnost. 5. Jednotkou se dle těchto Principů rozumí byt nebo nebytový prostor jako prostorově oddělná část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. 6. Bytem se dle těchto Principů rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k trvalému bydlení. 2

3 7. Podlahovou plochou bytu se dle těchto Principů rozumí podlahová plocha všech místností včetně příslušenství bytu. 8. Nebytovým prostorem se dle těchto Principů rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu. 9. Podlahovou plochou nebytového prostoru se dle těchto Principů rozumí podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru. 10. Budovou nebo domem se dle těchto Principů rozumí trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. 11. Chráněnou nemovitou věcí se rozumí budova jako samostatná věc v právním smyslu nebo pozemek, jehož součástí je budova, s charakterem sociálního bydlení, lékařských služeb, památkové ochrany a školských služeb, která není určena k prodeji oprávněnému nájemci dle těchto Principů. 12. Společnými částmi nemovité věci dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se rozumí ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit všem vlastníkům jednotek společně. Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, stavební části podstatné pro zachování domu včetně jako hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu. Podrobnější vymezení společných částí nemovité věci obsahuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. 13. Pozemkem se dle těchto Principů rozumí pozemek, na němž nejsou postaveny dům ani jiná stavba,a netvořící funkčně související pozemek s provozem a správou domu a s užíváním jednotek. 14. Zastavěným pozemkem se dle těchto Principů rozumí pozemek zastavěný domem nebo jinou stavbou a ohraničený obvodem této budovy. 15. Pozemkem funkčně souvisejícím se dle těchto Principů rozumí pozemek, který je nezbytný k zajištění přístupu k prodávané nemovitosti, dotvářející jeden funkční celek nebo plnící doplňkové funkce domu jako zahrada, dvorek, aj., včetně staveb vedlejších. 16. Dluhem se dle těchto Principů rozumí dlužné nájemné, neuhrazené poplatky za poskytované služby včetně předepsaných zálohových plateb na služby, nezaplacené smluvní pokuty a poplatky z prodlení, úroky z prodlení a neuhrazené náklady spojené s vymáháním dlužných pohledávek ve vztahu k Městské části Praha Principy se rozumí Principy prodeje nemovitého majetku hl. m. Prahy, svěřeného Městské části Praha 7, oprávněným nájemcům, tedy soubor ustanovení, podle kterých bude postupováno v případě případného prodeje nemovitých věcí dosud nezařazených do procesu privatizace. 3

4 Článek II. Obecné zásady 1. Principy se v následujících ustanoveních vztahují na dále specifikované způsoby prodeje vymezené části nemovitých věcí ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Statutem hl. m. Prahy Městské části Praha Principy neobsahují výčet konkrétních nemovitých věcí určených k prodeji. 3. Formu případného prodeje konkrétní nemovité věci navrhne Rada Městské části Praha 7 a takto jej postoupí k projednání Zastupitelstvu Městské části Praha Uzavření a plnění kupní smlouvy bude zajišťováno věcně příslušným odborem Úřadu Městské části Praha 7. Tímto odborem je Odbor majetku. 5. Cena každé nemovité věci bude oceněna znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá a jako cena administrativní podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, nebo paušálně za 1 m² s ohledem na znalecký posudek. V případě rozdílu jednotlivých cen bude upřednostněna cena vyšší. Znalecké posudky zajistí a uhradí prodávající. 6. Zastupitelstvo MČ Praha 7 si vyhrazuje v odůvodněných případech poskytnout slevu z kupní ceny, jejíž přesná specifikace a podmínky budou vždy uvedeny v příslušném usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7. V případě prodeje nemovité věci právnické osobě tj. subjektu vykonávající ekonomickou činnost, bude přihlédnuto ke Sdělením Evropské komise o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci č. 97/C 209/03, přičemž výše slevy nepřesáhne EUR tak, aby nedošlo k porušení čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Nařízení Komise Evropských společenství č. 1998/ Při realizaci samotného prodeje a jednorázové úhradě kupní ceny bude platba provedena formou notářské/bankovní/advokátní úschovy. Případné připsané úroky z této úschovy budou vyplaceny prodávajícímu, v případě zamítnutí vkladu vlastnického práva katastrálním úřadem budou tyto vyplaceny kupujícímu. Náklady za notářskou/bankovní/advokátní úschovu hradí prodávající a kupující rovným dílem. Zároveň bude na žádost kupujícího umožněna přímá platba kupní ceny na účet prodávajícího bez účasti notářské/bankovní/advokátní úschovy. 8. Daň z nabytí nemovitých věcí hradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní normě. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí nabyvatel formou kolku, jenž bude předán při podpisu smlouvy. 9. V případě, kdy jsou podle těchto Principů prodávány nemovité věci, v nichž nebo na nichž se nacházejí jakákoliv zařízení civilní ochrany, bude při prodeji zatížena prodávaná nemovitá věc bezúplatným věcným břemenem ve prospěch prodávajícího. Stejným nebo obdobných způsobem bude postupováno i v případech, bude-li to 4

5 vyžadovat veřejný zájem (zajištění práva průchodu, průjezdu, povinnost strpění umístění zařízení veřejné infrastruktury atp.). 1. Úvodní ustanovení: Článek III. Prodej technologicko-funkčních celků 1.1. Předmětem prodeje je technologicko-funkční celek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřený Městské části Praha S odkoupením musí souhlasit minimálně 75% oprávněných nájemců technologicko-funkčního celku, včetně souhlasu se způsobem prodeje a úhrady kupní ceny Při prodeji technologicko-funkčních celků bude posuzován každý převod individuálně vždy však s ohledem na účelné a hospodárné nakládání s majetkem svěřeným do správy Městské části Praha V případě prodeje technologicko-funkčního celku právnické osobě bude akceptovaná na straně kupujícího pouze obchodní forma bytové družstvo Prodávající si v případě placení kupní ceny ve splátkách vyhrazuje právo zřídit k prodávané nemovité věci věcné předkupní právo a právo zástavní, a to na dobu, než dojde k uhrazení celé kupní ceny Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím, v případě splácení kupní ceny nemovité věci dle odst písm. b) čl. III., aby pojistil předmět prodeje na dobu od uzavření kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny, a to na svůj náklad a na pojistné plnění minimálně ve výši kupní ceny technologicko-funkčního celku Kupující bude povinný uzavřít nejpozději společně s uzavřením kupní smlouvy smlouvu o úplatném postoupení pohledávek prodávajícího na dlužné nájemné, vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu nebo nebytového prostoru vč. předepsaných záloh na služby, příp. bezdůvodného obohacení a náhrady škody z titulu užívání bytu nebo nebytového prostoru, smluvních pokut a poplatků z prodlení, to vše včetně příslušenství a nákladů spojených s vymáháním těchto pohledávek vůči stávajícím nájemcům a stávajícím uživatelům bytů a nebytových prostor v rámci prodávaného technologicko-funkčního celku. Výše pohledávek včetně příslušenství bude vyčíslena ke dni uzavření kupní smlouvy Pro případ, že v mezidobí od uzavření kupní smlouvy do doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího vzniknou Městské části Praha 7 další pohledávky za stávajícími nájemci a uživateli bytů a nebytových prostor v tomto celku, bude vždy mezi prodávajícím a kupujícím společně s uzavřením kupní smlouvy uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek, kterou se kupující zaváže, že do 30 dnů od 5

6 doručení výzvy prodávajícího s ním jako postupitelem uzavře smlouvu o úplatném postoupení pohledávek. V případě, že této výzvě kupující nevyhoví, bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení, a Městská část Praha7 bude oprávněna od kupní smlouvy i od ostatních smluv uzavíraných dle těchto Principů odstoupit V případě, že kupující nesplní jakékoli podmínky dle těchto Principů řádně a včas, zejména že neuzavře určitou smlouvu či neuhradí platbu, ke které se zavázal, bude Městská část Praha 7 oprávněna od kupní smlouvy i od ostatních smluv dle těchto Principů odstoupit. 2. Postup při prodeji: 2.1. Rada navrhne a následně Zastupitelstvo Městské části Praha 7 rozhodne o formě případného prodeje resp. převodu konkrétní nemovité věci oprávněným nájemcům za konkrétní cenu. Pokud bude rozhodnuto o prodeji technologickofunkčního celku formou prodeje bytovému družstvu, postupuje se dále dle tohoto článku Principů, pokud však bude rozhodnuto o prodeji technologicko-funkčního celku formou převodu vlastnictví jednotlivých jednotek - bytů, postupuje se dále dle článku IV. těchto Principů Oprávněným nájemcům bude doporučeně zaslána výzva k projevení zájmu o koupi technologicko-funkčního celku, ve které budou seznámeni s dalšími podmínkami prodeje, zejména pak s kupní cenou a s povinností založení bytového družstva s 90-ti denní lhůtou pro vyjádření, zda o odkoupení technologickofunkčního celku mají zájem. Do této lhůty musí zájemci o koupi předat Odboru majetku Úřadu Městské části Praha 7 společnou žádost o odkoupení spolu se sdělením jmen zástupců žadatelů (maximálně 3 osoby). Podmínkou prodeje je zájem minimálně 75 % oprávněných nájemců V případě splnění podmínky bodu 1.2. tohoto článku Rada a následně i Zastupitelstvo Městské části Praha 7 projednají záměr prodeje konkrétního technologicko-funkčního celku oprávněným nájemcům. Záměr prodeje bude uveřejněn ve lhůtě stanovené v 36 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, na úřední desce Úřadu Městské části Praha V případě, že cena technologicko-funkčního celku bude převyšovat ,- Kč, bude tento záměr postoupen k projednání v kompetentních orgánech hl. m. Prahy v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy Po zhodnocení, zda jsou splněny podmínky pro prodej nemovité věci stanovené těmito Principy, vyzve prodávající zástupce zájemců k založení bytového družstva. Lhůta pro založení bytového družstva je 90 dnů od odeslání výzvy k jeho založení Přípravný výbor bytového družstva je povinen předat jedno vyhotovení návrhu na zápis bytového družstva do Obchodního rejstříku, s platností originálu, spolu se seznamem nájemců, kteří se nestali členy bytového družstva, na Odbor majetku Úřadu Městské části Praha 7. Seznam nájemců, kteří se nestali členy bytového družstva, bude opatřen jejich ověřenými podpisy. 6

7 2.7. Nejpozději do 30-ti dnů ode dne zápisu bytového družstva do obchodního rejstříku je statutární zástupce bytového družstva povinen předložit Odboru majetku Úřadu Městské části Praha 7 prohlášení o přijetí (odmítnutí) nabídky k odkoupení technologicko-funkčního celku Po schválení Zastupitelstvem Městské části Praha 7 bude statutární orgán bytového družstva vyzván k podpisu kupní smlouvy a s ní souvisejících smluv dle těchto Principů. Lhůta pro podpis kupní smlouvy a souvisejících smluv je 30 dnů. Při podpisu kupní smlouvy je povinen statutární orgán bytového družstva předložit výpis z obchodního rejstříku na tuto právnickou osobu, seznam členů a čestné prohlášení statutárního orgánu, že členy bytového družstva jsou výhradně oprávnění nájemci. 3. Stanovení kupní ceny a platební podmínky: 3.1. Celková kupní cena bude stanovena v souladu s bodem 5. Článku II. V případě, že k prodávané nemovité věci je vázané platné stavební povolení na půdní vestavbu či nástavbu, bude cena nemovité věci navýšena o hodnotu projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a v případě prodeje nemovité věci budou všechny tyto doklady předány kupujícímu Kupující zaplatí na bankovní účet dle instrukcí prodávajícího: a) Po schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 a před podpisem kupní smlouvy celkovou kupní cenu jednorázově. Pokud kupující ve lhůtě 90-ti dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, příp. smlouvu neuzavřít. b) Minimálně 30 % kupní ceny do 90-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných bezúročných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy minimálně 30 % kupní ceny nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti kupujícího zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že splatnost této smluvní pokuty je s následující splátkou, přičemž prodávající je zároveň v opakování tohoto případu oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je tento oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím z titulu smluvní pokuty proti kupujícímu na již zaplacené části kupní ceny. 4. Převod nemovité věci: 4.1. Po zaplacení kupní ceny dle bodu 3.2. písm. a) Článku III. či její části dle bodu 3.2. písm. b) Článku III. bude do 60-ti dnů podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického 7

8 práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní úpravě Nejpozději do 60-ti dnů od doručení rozhodnutí Katastrálního úřadu o zápisu, kterým byl povolen vklad vlastnického práva prodávajícímu, budou zástupcem prodávajícího předány předmětné nemovité věci kupujícímu. Předání a převzetí bude potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí předmětné nemovité věci oběma smluvními stranami. 1. Úvodní ustanovení: Článek IV. Prodej jednotek - bytů 1.1. Předmětem prodeje je prodej technologicko-funkčního celku ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného Městské části Praha 7, po jednotlivých jednotkách - bytech podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, oprávněným nájemcům S odkoupením či převodem musí souhlasit minimálně 75 % oprávněných nájemců technologicko-funkčního celku, včetně souhlasu se způsobem prodeje Oprávněný nájemce nesmí mít vůči Městské části Praha 7 žádné dluhy po splatnosti, jinak s ním nebude jednáno o případném prodeji Předmětem převodu je byt jako jednotka vymezená prohlášením, včetně jejího příslušenství, příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci a případně i včetně stejného podílu na pozemku či pozemcích funkčně souvisejících s domem a tvořícím jeden technologicko-funkční celek Při prodeji jednotek bude posuzován každý převod jednotky individuálně vždy však s ohledem na účelné a hospodárné nakládání s majetkem svěřeným do správy Městské části Praha Pokud nebude zřejmé, kdo je oprávněným nájemcem jednotky, prodávající má právo nezařadit předmětnou jednotku do prodeje do doby, než bude tato skutečnost hodnověrným způsobem prokázána Dojde-li před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky ke změně osoby nájemce (zejména v důsledku přechodu nájmu bytu, výměny bytů apod.), vztahují se tyto Principy i na nového nájemce, bude-li splňovat definici oprávněného nájemce Pro zabránění spekulativního jednání bude u každé jednotky a a případném podílu na pozemku a pozemku funkčně souvisejícím zřízeno věcné předkupní právo ve prospěch prodávajícího, působící i vůči právním nástupcům kupujícího, podle kterého budou kupující - nabyvatelé povinni při zamýšleném prodeji, darování či jiném způsobu zcizení jednotky, případného podílu na pozemku a pozemku funkčně souvisejícím, nabídnout tyto prodávajícímu ke koupi za cenu, za 8

9 niž je koupili, zvýšenou o zhodnocení stanovené soudním znalcem a odsouhlasené Městskou částí Praha 7, provedené na náklad nového majitele, a sníženou o opotřebení jednotky i její případné znehodnocení. Předkupní právo bude sjednáno na dobu pěti let ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí Prodávající si v případě placení kupní ceny ve splátkách vyhrazuje právo zřídit k prodávané nemovité věci věcné předkupní právo a právo zástavní, a to na dobu přesahující 5 let až do doby než dojde k uhrazení celé kupní ceny Smlouva o převodu vlastnictví jednotky bude obsahovat závazné prohlášení kupujícího, že je ke dni podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky oprávněným nájemcem převáděné jednotky, doplněné úředně ověřenou kopií příslušné nájemní smlouvy popř. jiným platným rozhodnutím orgánů ve své době příslušných k hospodaření s byty. Pokud se toto prohlášení nebo jeho přílohy ukáží být kdykoliv po podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky nepravdivými, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat od kupujícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % kupní ceny, jakož i úhradu příp. vzniklé škody či jiné újmy, která by tím prodávajícímu vznikla. Prodávající je oprávněn započíst smluvní pokutu proti kupujícím zaplacené části kupní ceny Bližší vymezení jednotlivých podmínek prodeje bude obsahovat kupní smlouva. 2. Postup při prodeji: 2.1. Rada navrhne a následně Zastupitelstvo Městské části Praha 7 rozhodne o formě případného prodeje resp. převodu konkrétních nemovitých věcí oprávněným nájemcům za konkrétní cenu. Pokud bude rozhodnuto o prodeji technologicko-funkčního celku formou prodeje jednotlivých jednotek oprávněným nájemcům, postupuje se dále dle tohoto článku Principů, pokud však bude rozhodnuto o prodeji technologicko-funkčního celku právnické osobě - bytovému družstvu, postupuje se dále dle článku č. III. těchto Principů Oprávněným nájemcům bude doporučeně zaslána informativní výzva k vyjádření, zda mají zájem o případný převod vlastnictví, v intencích schváleného rozhodnutí, s termínem odpovědi do 60 dnů od obdržení V případě splnění podmínky bodu 1.2. Článku IV., bude prodávajícím zpracováno Prohlášení a takto vymezené jednotky budou zapsány do Katastru nemovitostí, dále prodávající nechá na své náklady vypracovat znalecké posudky na jednotlivé jednotky, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci a případně i včetně stejného podílu na pozemku či pozemcích funkčně souvisejících s domem a tvořícím jeden technologickofunkční celek V návaznosti na rozhodnutí o formě prodeje, Rada a následně i Zastupitelstvo Městské části Praha 7 projednají záměr převodu vlastnictví konkrétních jednotek, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci a případně i včetně stejného podílu na pozemku či pozemcích funkčně souvisejících s domem a tvořícím jeden technologicko-funkční celek, včetně 9

10 rozeslání závazných nabídek s uvedením všech podmínek převodu stanovených zákonem, kupní ceny a termínem stanoveným pro písemnou akceptaci nabídky převodu, oprávněným nájemcům V případě odeslání závazné nabídky oprávněný nájemce zaškrtnutím příslušného políčka v závazném vyjádření a zpětným doručením nabídku přijímá nebo odmítá jako celek. V případě přijetí nabídky musí oprávněný nájemce ke své odpovědi přiložit doklad o bezdlužnosti vůči prodávajícímu vystavený správní firmou ke dni odpovědi. Nabídky budou zasílány doporučenou poštou do vlastních rukou nájemce či minimálně jednoho ze společných nájemců. Lhůta 6-ti měsíců pro přijetí nabídky počíná běžet doručením adresátu. Nedodržení stanoveného termínu pro přijetí nabídky, zaniká předkupní právo nájemce. Oprávněný nájemce ručí za správnost a aktuálnost osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v rámci přijetí nabídky. Případná škoda způsobená uvedením nesprávných nebo neúplných údajů kupujícím jde k jeho tíži. Kupující je až do podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky přijetím nabídky vázán a případná pozdější změna jeho rozhodnutí o přijetí nabídky jde k jeho tíži Po akceptaci závazné nabídky oprávněným nájemcem bude vždy Radou a Zastupitelstvem Městské části Praha 7 realizován každý jednotlivý prodej konkrétní jednotky, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech nemovité věci a případně i včetně stejného podílu na pozemku či pozemcích funkčně souvisejících s domem a tvořícím jeden technologickofunkční celek, konkrétnímu nájemci za konkrétní cenu, včetně odsouhlasení kupní smlouvy. 3. Stanovení kupní ceny a platební podmínky: 3.1. Celková kupní cena bude stanovena v souladu s bodem 5. Článku II Prodávajícím nebude při stanovení kupní ceny jednotky přihlíženo k nepovoleným úpravám provedeným na náklady nájemce. Veškeré investice musí být doloženy souhlasem pronajímatele respektive vlastníka Kupující zaplatí na bankovní účet dle instrukcí prodávajícího: a) Po schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 a před podpisem kupní smlouvy celkovou kupní cenu jednorázově. Pokud kupující ve lhůtě 90 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, příp. smlouvu neuzavřít. b) Minimálně 30 % kupní ceny do 90-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných bezúročných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy minimálně 30 % kupní ceny nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti kupujícího zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že splatnost této smluvní pokuty je s 10

11 následující splátkou, přičemž prodávající je zároveň v opakování tohoto případu oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je tento oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím z titulů smluvní pokuty proti kupujícímu na již zaplacené části kupní ceny. 4. Uzavření kupní smlouvy: 4.1. Při samotném jednání o uzavření kupní smlouvy a jejích podmínkách bude jednáno pouze s oprávněným nájemce Po zaplacení kupní ceny dle bodu 3.3. písm. a) Článku IV. či její části dle bodu 3.3. písm. b) Článku IV. bude do 60-ti dnů podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní úpravě. 1. Úvodní ustanovení: Článek V. Prodej jednotek nebytových prostor 1.1. Prodej jednotek nebytových prostor není primárně předpokládán Předmětem prodeje je prodej jednotek - nebytových prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7, vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným nájemcům Předmětem převodu je jednotka - nebytový prostor jako jednotka vymezená prohlášením vlastníka, včetně jejího příslušenství, příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku a případně i včetně stejného podílu na pozemku či pozemcích funkčně souvisejících s domem a tvořícím jeden technologicko-funkční celek. 2. Postup při prodeji: 2.1. Prodej jednotky nebytového prostoru oprávněnému nájemci může být umožněn pouze za předpokladu, že se jednotka nebytový prostor nachází v domě, kde byl ukončen převod všech jednotek - bytů dle Článku IV. nebo Zásad postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 nebo Pravidel postupu při prodeji bytových domů a jednotek - bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha Při prodeji jednotek nebytových prostor bude posuzován každý převod jednotky nebytového prostoru individuálně, vždy však s ohledem na účelné a hospodárné nakládání s majetkem svěřeným do správy Městské části Praha V případě prodeje jednotek nebytových prostor nebude poskytována sleva z kupní ceny. 11

12 2.4. Dojde-li před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví jednotky nebytového prostoru ke změně v osobě nájemce, vyhrazuje si prodávající právo dále nepokračovat v již zahájeném procesu prodeje jednotky nebytového prostoru Prodávající si v případě placení kupní ceny ve splátkách vyhrazuje právo zřídit k prodávané nemovité věci věcné předkupní právo a právo zástavní, a to na dobu, než dojde k uhrazení celé kupní ceny Konkrétní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího bude obsahovat kupní smlouva. 3. Postup při prodeji: 3.1. Radou a Zastupitelstvem Městské části Praha 7 bude projednán záměr prodeje konkrétní jednotky nebytového prostoru, včetně příslušného podílu na společných částech domu a pozemku (popřípadě pozemcích), konkrétnímu nájemci za konkrétní cenu, dle 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. V případě schválení záměru Zastupitelstvem Městské části Praha 7, bude tento záměr zveřejněn na úřední desce Úřadu Městské části Praha 7 po dobu stanovenou v 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Pokud ke zveřejněnému záměru nebudou podány jiné nabídky, bude následně kompetentními orgány Městské části Praha 7 postoupen ke schválení samotný prodej, včetně odsouhlasení kupní smlouvy Radou i Zastupitelstvem Městské části Praha Stanovení kupní ceny a platební podmínky: 4.1. Celková kupní cena bude stanovena v souladu s bodem 5. Článku II Prodávajícím nebude při stanovení kupní ceny jednotky nebytového prostoru přihlíženo k úpravám provedeným na náklady nájemce v rozporu s právní úpravou či nájemní smlouvou. Veškeré investice musí být doloženy souhlasem pronajímatele, respektive vlastníka Kupní cenu uhradí kupující na bankovní účet určený prodávajícím, a to způsobem, který určí prodávající jedním z uvedených způsobů: a) Po schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 a před podpisem kupní smlouvy celkovou kupní cenu. Pokud kupující kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, příp. smlouvu neuzavřít. b) Minimálně 50 % kupní ceny do 90-ti dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných bezúročných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy minimálně 50 % kupní ceny nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti kupujícího zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 12

13 následující splátky kupní ceny, přičemž prodávající je zároveň při opakovaném neplacení splátek kupní ceny oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je tento oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím z titulu smluvní pokuty proti kupujícímu na již zaplacené části kupní ceny. 5. Uzavření kupní smlouvy: 5.1. Při samotném jednání o uzavření kupní smlouvy a jejích podmínkách bude jednáno pouze s oprávněným nájemcem či jeho zástupcem Po zaplacení kupní ceny dle bodu 4.3. písm. a) Článku V. či její části dle bodu 4.3. písm. b) Článku V. bude do 60-ti dnů podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní úpravě. Článek VI. Prodej samostatných nadzemních i podzemních objektů netvořících technologicko-funkční celek 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Předmětem prodeje je prodej budov a případně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7, netvořících technologicko-funkční celek, avšak jsou způsobilé být samostatnými nemovitými věcmi v právním smyslu, oprávněným nájemcům Při prodeji samostatných nadzemních i podzemních objektů netvořících technologicko-funkční celek bude posuzován každý převod takové nemovité věci individuálně vždy však s ohledem na účelné a hospodárné nakládání s majetkem svěřeným do správy Městské části Praha V případě prodeje samostatných nadzemních i podzemních objektů netvořících technologicko-funkční celek nebude poskytována sleva z kupní ceny Dojde-li před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví samostatných nadzemích i podzemních objektů netvořících technologicko-funkční celek ke změně v osobě nájemce, vyhrazuje si prodávající právo dále nepokračovat v již zahájeném procesu prodeje takové nemovité věci Prodávající si v případě placení kupní ceny ve splátkách vyhrazuje právo zřídit k prodávané nemovité věci věcné předkupní právo a právo zástavní, a to na dobu, než dojde k uhrazení celé kupní ceny Konkrétní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího bude obsahovat kupní smlouva. 13

14 2. Postup při prodeji: 2.1. Radou a Zastupitelstvem Městské části Praha 7 bude projednán záměr prodeje konkrétního samostatného nadzemního nebo podzemního objektu a popřípadě souvisejícího pozemku, netvořících technologicko-funkční celek, konkrétnímu oprávněnému nájemci za konkrétní cenu, dle 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. V případě schválení záměru Zastupitelstvem Městské části Praha 7, bude tento záměr zveřejněn na úřední desce Úřadu Městské části Praha 7 po dobu stanovenou v 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Pokud ke zveřejněnému záměru nebudou podány jiné nabídky, bude následně kompetentními orgány Městské části Praha 7 postoupen ke schválení samotný prodej, včetně odsouhlasení kupní smlouvy Radou i Zastupitelstvem Městské části Praha Stanovení kupní ceny a platební podmínky: 3.1. Celková kupní cena bude stanovena v souladu s bodem 5. Článku II Kupní cenu uhradí kupující na bankovní účet určený prodávajícím, a to způsobem, který určí prodávající jedním z uvedených způsobů: a) Po schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 a před podpisem kupní smlouvy celkovou kupní cenu. Pokud kupující kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, příp. smlouvu neuzavřít. b) Minimálně 50 % kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných bezúročných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90 dnů od podpisu kupní smlouvy minimálně 50 % kupní ceny nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti kupujícího zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě následující splátky kupní ceny, přičemž prodávající je zároveň při opakovaném neplacení splátek kupní ceny oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je tento oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím z titulu smluvní pokuty proti kupujícímu na již zaplacené části kupní ceny. 4. Uzavření kupní smlouvy: 4.1. Při samotném jednání o uzavření kupní smlouvy a jejích podmínkách bude jednáno pouze s oprávněným nájemcem či jeho zástupcem Po zaplacení kupní ceny dle bodu 3.2. písm. a) Článku VI. či její části dle bodu 3.2. písm. b) Článku VI. bude do 60-ti dnů podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní úpravě. 14

15 Článek VII. Prodej pozemků funkčně souvisejících, pozemků zastavěných a pozemků samostatných 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Předmětem prodeje je prodej pozemků funkčně souvisejících, pozemků zastavěných a pozemků samostatných ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7, přičemž primárně se jedná o pozemky pod bytovými domy ve vlastnictví bytových družstev nebo pozemky, které tvoří funkční celek s daným bytovým domem, avšak nedošlo ke spojení stavby a předmětného pozemku v jednu nemovitou věc, oprávněným nájemcům Při prodeji pozemků funkčně souvisejících, pozemků zastavěných a pozemků samostatných bude posuzován každý převod takové nemovité věci individuálně vždy však s ohledem na účelné a hospodárné nakládání s majetkem svěřeným do správy Městské části Praha Dojde-li před uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví k pozemku funkčně souvisejícím, pozemku zastavěnému nebo pozemku samostatnému ke změně v osobě nájemce, vyhrazuje si prodávající právo dále nepokračovat v již zahájeném procesu prodeje takové nemovité věci Prodávající si v případě placení kupní ceny ve splátkách vyhrazuje právo zřídit k prodávané nemovitosti věcné předkupní právo a právo zástavní, a to na dobu, než dojde k uhrazení celé kupní ceny Konkrétní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího bude obsahovat kupní smlouva. 2. Postup při prodeji: 2.1. Radou a Zastupitelstvem Městské části Praha 7 bude projednán záměr prodeje konkrétního pozemku funkčně souvisejícího nebo pozemku zastavěného či pozemku samostatného, konkrétnímu oprávněnému nájemci za konkrétní cenu, dle 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. V případě schválení záměru Zastupitelstvem Městské části Praha 7, bude tento záměr zveřejněn na úřední desce Úřadu Městské části Praha 7 po dobu stanovenou v 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Pokud ke zveřejněnému záměru nebudou podány jiné nabídky, bude následně kompetentními orgány Městské části Praha 7 postoupen ke schválení samotný prodej, včetně odsouhlasení kupní smlouvy Radou i Zastupitelstvem Městské části Praha Stanovení kupní ceny a platební podmínky: 3.1. Celková kupní cena bude stanovena v souladu s bodem 5. Článku II. 15

16 3.2. Kupní cenu uhradí kupující na bankovní účet určený prodávajícím, a to způsobem, který určí prodávající jedním z uvedených způsobů: a) Po schválení prodeje Zastupitelstvem Městské části Praha 7 a před podpisem kupní smlouvy celkovou kupní cenu. Pokud kupující kupní cenu nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, příp. smlouvu neuzavřít. b) Minimálně 20 % kupní ceny do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny může být rozložena do pravidelných bezúročných měsíčních splátek tak, aby zbývající část kupní ceny byla zaplacena nejpozději do 10 let od podpisu kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě 90 dnů od podpisu kupní smlouvy minimálně 20 % kupní ceny nezaplatí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kterékoliv ze splátek sjednané kupní ceny bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti kupujícího zaplatit splátku v plné výši a včas s tím, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě následující splátky kupní ceny, přičemž prodávající je zároveň při opakovaném neplacení splátek kupní ceny oprávněn od kupní smlouvy odstoupit V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy je tento oprávněn započíst své pohledávky za kupujícím z titulu smluvní pokuty proti kupujícímu na již zaplacené části kupní ceny. 4. Uzavření kupní smlouvy: 4.1. Při samotném jednání o uzavření kupní smlouvy a jejích podmínkách bude jednáno pouze s oprávněným nájemcem či jeho zástupcem Po zaplacení kupní ceny dle bodu 3.2. písm. a) Článku VII. či její části dle bodu 3.2. písm. b) Článku VII. bude do 60-ti dnů podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní poplatek za povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající nebo kupující, v závislosti na aktuálně platné právní úpravě. Článek VIII. Použití výnosů 1. Použití výnosů z realizovaného prodeje nemovitých věcí bude přednostně určeno pro revitalizaci a rozšíření bytového fondu Městské části Praha 7. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Tyto Principy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem Městské části Praha 7. 16

17 2. Tyto Principy mohou být změněny pouze usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7. 17

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více