Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012"

Transkript

1 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září /1 Program schůze RM 44/1/1 Vložila do programu 44. schůze Rady města Příbora body 44/40-3. změna Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012 a 3. změna Plánu výnosů a nákladů z účtu města vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 a 44/41 - Prodloužení veřejné produkce OS Klokočov. 44/1/2 Schválila upravený program 44. schůze Rady města Příbora. 44/2 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 44/2/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. Trvají úkoly: 37/45/2, 42/6/1, 34/43/2, 41/8/2, 43/22/3, 42/31/4, 34/19/2, 41/9/2 (ostatní příspěvkové organizace) Splněny úkoly: 34/42/1, 34/46/2, 34/46/4, 30/25/2, 43/20/2, 43/21/1, 43/10/3, 42/25/2, 41/9/2 (SMMP s.r.o., MŠ Pionýrů), 41/27/2 44/3 Zápisy z jednání komisí a osadních výborů 41/3/1 Vzala na vědomí zápis ze schůze osadního výboru č. 22, Hájov, ze dne 16. července /3/2 Vzala na vědomí zápis ze schůze osadního výboru č. 23, Hájov, ze dne 20. srpna /3/3 Vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti konaného dne 27. srpna /4 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM Nebyly předloženy. 44/5 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. 44/6 Informace, podněty a připomínky členů RM Nebyly předloženy. 44/7 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 44/7/1 Pověřila podpisem zápisu ze 44. schůze RM člena RM Ing. Janu Svobodovou. 44/8 Plnění usnesení ZM č. 15/6/2/1 - Prodej části pozemku parc.č. 3251/1, k.ú. Příbor 44/8/1 Vzala na vědomí nabídku <anonymizováno>, na odkup části nemovitosti - pozemku parc.č. 3251/1 ostatní plocha manipulační plocha, k.ú. i obec Příbor, v rozsahu dle situačního snímku cca m 2, za nabídkovou cenu ve výši Kč 301 za m 2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu nemovitostí. 44/8/2 Uložila předložit nabídku 44/8/1 k projednání na zasedání ZM. Z: vedoucí odboru IaSM T: jednání ZM 20. září 2012 MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 1 (celkem 7)

2 44/9 Zřízení věcného břemene na pozemcích města v k.ú. Příbor pro optický kabel 44/9/1 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění podzemního vedení telekomunikační sítě, na pozemcích parc.č. 360, 366/1, 366/2, 366/3, 439, 527/1, 554/1, 555, 571/1, 598, 670, 767, 770/1, 789/1, 805, 863, 1122/1, 1188, 1280, 1320/1, 1356, 2582/2, 2589/1, 2603, 2636, 2646/14, 2647/22, 2660/5, 2700/1, 3097/2, 3279/36, 3279/54, 3287/9, 3298/1, 3299/6, vše k.ú. Příbor, mezi oprávněným z věcného břemene MIRAMO spol. s r. o., Albrechtičky 69 a povinným z věcného břemene Město Příbor, v rozsahu geometrického plánu č /2012, /2012, /2012, /2012, /2011, /2010, vyhotovených Ing. Tomášem Grosmanem, Malá strana 689, Studénka a to na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši Kč plus DPH. Náhrada bude fakturována povinným do 15-ti dnů po podání návrhu na vklad na katastrální úřad. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury. 44/9/2 Pověřila místostarostu Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Příbor a MIRAMO spol. s r. o. Albrechtičky v rozsahu dle bodu 44/9/1. 44/10 Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1277/6, 1277/7, k.ú. Skotnice 44/10/1 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního potrubí DN 300 stavebního objektu 302 Přeložka kanalizace v Prchalově stavby Silnice I/58 Příbor Skotnice, na pozemku parc.č. 1277/6, 1277/7, vše k.ú. Skotnice, mezi oprávněným z věcného břemene Město Příbor a povinným z věcného břemene Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, v rozsahu geometrického plánu č /2012 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to na dobu neurčitou, bezúplatně, neboť se jedná o stavbu vyvolanou investiční výstavbou veřejně prospěšné stavby. 44/10/2 Pověřila místostarostu Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Příbora a ŘSD ČR v rozsahu dle bodu 44/10/1. 44/11 Zřízení budoucího věcného břemene na pozemcích parc.č. 1071/70, 1087/7, 1088/17, k.ú. Skotnice 44/11/1 Rozhodla schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního potrubí DN 300 stavebního objektu 302 Přeložka kanalizace v Prchalově stavby Silnice I/58 Příbor Skotnice, na pozemku parc.č. 1071/70, 1087/7, 1088/17, vše k.ú. Skotnice, mezi budoucím oprávněným z věcného břemene Město Příbor, budoucím povinným z věcného břemene Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a investorem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena na základě ocenění v souladu se zákone č. 151/1997 Sb., kterou včetně správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí uhradí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 44/11/2 Pověřila místostarostu Ing. Danu Foriškovou, Ph.D. podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Příbor a Pozemkovým fondem České republiky v rozsahu dle bodu 44/11/1. MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 2 (celkem 7)

3 44/12 Upuštění od čtenářských poplatků během Týdne knihoven od do /12/1 Rozhodla schválit upuštění od čtenářských poplatků (poplatků z prodlení a registračních poplatků pro nové čtenáře) během Týdne knihoven v době od do /13 Plnění usnesení č. 34/46/2 a 34/46/4 - Zpráva o stavu pohledávek Města Příbora evidovaných v účetnictví vedeným Správou majetku města Příbor s.r.o. stav k /13/1 Vzala na vědomí zprávu o stavu pohledávek Města Příbora evidovaných v účetnictví vedeným Správou majetku města Příbor s.r.o. stav k /14 Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře 44/14/1 Jmenovala za poskytovatele sociálních služeb členkou řídící skupiny pro proces plánování sociálních služeb ve městě a zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Šárku Tótovou, DiS., sociální pracovnici Diakonie ČCE středisko v Příboře. 44/15 Výsledek hospodaření města Příbora za 1. pololetí /15/1 Doporučila ZM vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Příbora za 1. pololetí /16 Zpráva o stavu pohledávek a závazků města Příbora a jeho příspěvkových organizací k /16/1 Doporučila ZM vzít na vědomí zprávu o stavu pohledávek a závazků města Příbora a jeho příspěvkových organizací k /16/2 Uložila položku 315 pohledávky doplnit komentářem zahrnujícím rozbor a 3letý vývoj. Z: vedoucí odboru FaK T: jednání ZM /17 Změna stanov společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. Nebylo projednáno. 44/18 Dodávky plynu pro město Příbor 44/18/1 Rozhodla na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro město Příbor a jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti se společností: - pro kategorii velkoodběr Pragoplyn, a.s., se sídlem: Jungmannova 36/31, Praha 1 - Nové Město, IČ: za jednotkovou cenu 694 Kč bez DPH/MWh a - pro kategorii maloodběr United Energy Trading, a.s., se sídlem: Klimentská 46, Praha 1, IČ: za jednotkovou cenu 695 Kč bez DPH/MWh MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 3 (celkem 7)

4 44/19 Rekonstrukce chodníků v Příboře výběr zhotovitele 44/19/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce Rekonstrukce chodníků v Příboře, kterou podala firma JAP- STAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, Kopřivnice. 44/19/2 Vyloučila s odvoláním na ust. 76, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z účasti v zadávacím řízení uchazeče ROLS Beskyd, s.r.o., Bystřice 8, Bystřice. 44/19/3 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, Kopřivnice na akci Rekonstrukce chodníků v Příboře a dodatek č. 1, vymezujícího předmět díla pro rok 2012 v rozsahu rekonstrukce chodníků na ulicích Npor. Loma, Šafaříkova, 28. října a Pionýrů za cenu ,57 Kč. 44/19/4 Podmínila podpis smlouvy o dílo mezi městem Příbor a společností JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, Kopřivnice na akci Rekonstrukce chodníků v Příboře, a dodatku č. 1 vymezujícího předmět díla pro rok 2012 podmínkou neuplatnění námitek kterýmkoliv dodavatelem dle ust. 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 44/20 Plnění usnesení č. 41/9/2 - Směrnice č. 1/2012 Správy majetku města Příbor s.r.o. k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Nebylo projednáno. 44/21 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád Příbor, Frenštátská 1370 za I. pololetí roku /21/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor Frenštátská 1370 za I. pololetí roku /22 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519 za I. pololetí roku /22/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519 za I. pololetí roku /23 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní školy Npor. Loma Příbor, Školní 1510 za I. pololetí roku /23/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor, Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace za I. pololetí roku /24 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za I. pololetí roku /24/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín za I. pololetí roku MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 4 (celkem 7)

5 44/25 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času za I. pololetí roku /25/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace LUNA PŘÍBOR, středisko volného času za I. pololetí roku /26 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského za I. pololetí roku /26/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského čp. 458 za I. pololetí roku /27 Zpráva o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Technické služby města Příbora za I. pololetí roku /27/1 Vzala na vědomí zprávu o hospodaření a plnění závazných ukazatelů příspěvkové organizace Technické služby města Příbora za I. pololetí roku /28 Plnění usnesení 30/25 - Pověření k vydávání stanovisek města 44/28/1 Pověřila odbor investic a správy majetku k vydávání stanovisek města, jako majitele sousedního pozemku, ke stavebním záměrům. Z: vedoucí odboru IaSM T: od /28/2 Uložila informovat RM o vydaných stanoviscích města Příbora (jako majitele sousedního pozemku) ke stavebním záměrům. Z: vedoucí odboru IaSM T: čtvrtletně 44/29 Terénní úpravy na ulici Palackého v Příboře informace o aktuálním stavu prací 44/29/1 Vzala na vědomí informace o aktuálním stavu prací na stavební akci Terénní úpravy na ulici Palackého. 44/29/2 Schválila dodatek č. 2 smlouvy č. 322/2011/SOD/ÚP/40 ze dne mezi městem Příbor a firmou ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí na akci Terénní úpravy ma ulici Palackého v Příboře spočívající v navýšení aktuální smluvní ceny o Kč bez DPH z důvodu uznání oprávněných víceprací na stavbě Terénní úpravy na ulici Palackého. 44/30 Dotace na digitalizaci povodňového plánu a varovný a vyrozumívací systém 44/30/1 Vzala na vědomí informaci o rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP pro projekt Digitalizace povodňového plánu a vybudování varovného a vyrozumívacího systému ve městě Příbor, zahrnujícího katastry Příbor, Klokočov u Příbora, Hájov a Prchalov 44/30/2 Uložila zabezpečit další potřebné kroky směřující k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Příbor a Státním fondem životního prostředí ČR Z: vedoucí odboru IaSM T: dle požadavků SFŽP 44/31 Přidělení nebytového prostoru (garáže) na ulici Fučíkova č.p v Příboře 44/31/1 Uložila opětovně zveřejnit návrh na pronájem prostor (garáž) v suterénu domu č.p na ulici Fučíkova o užitkové ploše 21m 2 za dříve stanovených podmínek (termín do dne ): Z: ředitel SMMP s.r.o. T: ihned MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 5 (celkem 7)

6 44/32 Plnění usnesení č. 43/20/2 - Veřejná zakázka Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma 44/32/1 Schválila smlouvu o dílo a dodatek č. 1 mezi městem Příbor a firmou LUKY, Jindřich Lukeš, Sládkova 1531, Příbor na stavební akci Osazení termoregulačních ventilů do budov ZŠ Jičínská a ZŠ Npor. Loma. 44/33 Veřejná zakázka Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře 44/33/1 Schválila na základě žádosti firmy RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava Vítkovice dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 219/2012/SoD/ISM/19 na akci Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře uzavřené dne mezi smluvními stranami Městem Příbor, nám. Sigmunda Freuda 19, Příbor a firmou RESA sanace a rekonstrukce, spol. s r.o., Šalounova 778/18, Ostrava Vítkovice. 44/33/2 Rozhodla v souladu s ustanovením čl.5.4. Směrnice rady města k veřejným zakázkám č.2/2012 stanovit zhotovitelem akce Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře firmu DEV COMPANY, spol. s r.o., Dvořákova 937/26, Ostrava Moravská Ostrava, IČ /33/3 Schválila smlouvu o dílo na akci Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře s uchazečem DEV COMPANY, spol. s r.o., Dvořákova 937/26, Ostrava Moravská Ostrava a podmínila její podpis doplněním finančních prostředků potřebných na realizaci této stavby do rozpočtu města. 44/33/4 Uložila zpracovat rozpočtové opatření řešící financování stavby Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře. Z: vedoucí odboru FaK T: jednání ZM /34 Oprava propustku na Hájově odsouhlasení smlouvy 44/34/1 Vzala na vědomí informaci odboru investic a správy majetku MÚ Příbor o dosavadním postupu příprav stavební akce Oprava propustku na Hájově. 44/34/2 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a firmou JAPSTAV MORAVA, s.r.o, Lubina 449, Kopřivnice na akci Oprava propustku na Hájově. 44/35 Dohoda o stanovení roční paušální částky za úhradu elektrické energie pro městské koupaliště v Příboře 44/35/1 Schválila dohodu o stanovení roční paušální částky za úhradu elektrické energie pro městské koupaliště v Příboře mezi městem Příbor, nám. S. Freuda 19, Příbor a nájemcem městského koupaliště, Rudolfem Korčákem, Nábřeží RA 897, Příbor v rozsahu dle přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto materiálu s těmito úpravami: odstavec 2 bude nahrazen novým odstavcem ve znění: Tato dohoda je platná po dobu trvání platnosti smlouvy o pronájmu koupaliště č. 235/07/NS/MŠBMH ze dne a první platba bude provedena po vyúčtování roku /36 Prodej motorového vozidla hasičské stříkačky zn. ASC 16 Š 706 RTH 44/36/1 Rozhodla prodat motorové vozidlo hasičskou stříkačku zn. ASC 16 Š 706 RTH, <anonymizováno> za kupní cenu Kč, která bude zaplacena kupujícím před podpisem kupní smlouvy. MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 6 (celkem 7)

7 44/37 Plnění usnesení č. 41/9/2 - Směrnice Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, p.o. k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 44/37/1 Vzala na vědomí Směrnici Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519 p.o. k zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 44/38 Sdělení TJ Příbor informace o financování sportu 44/38/1 Vzala na vědomí informaci TJ Příbor o financování českého sportu v roce 2012 po přijetí novelizace zákona č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách. 44/38/2 Uložila zpracovat návrh využití mimořádných finančních příjmů získaných na základě novelizace zákona č. 202/1990 Sb. O loteriích. Z: starosta T: /39 Prodloužení veřejné produkce pana Jana Matušky 44/39/1 Schválila prodloužení veřejné produkce provozovatele občerstvení u Fit centra na ulici Štramberská v Příboře, pana Jana Matušky od pátku , 19:00 hod. do soboty , 01:00 hod. z důvodu pořádání diskotéky. 44/39/2 Schválila prodloužení veřejné produkce provozovatele občerstvení u Fit centra na ulici Štramberská v Příboře, pana Jana Matušky od soboty , 19:00 hod. do neděle , 03:00 hod. z důvodu pořádání diskotéky. 44/40 3. změna Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012 a 3. změna Plánu výnosů a nákladů z účtu města vedeného SMMP s.r.o. na rok /40/1 Schválila 3. změnu Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok 2012 včetně 3. změny Plánu výnosů a nákladů z účtu města vedeného SMMP s.r.o. na rok /41 Prodloužení veřejné produkce občanského sdružení Klokočov 44/41/1 Schválila prodloužení veřejné produkce OS Klokočov od pondělí , 12:00 hod. do úterý , 02:00 hod. z důvodu pořádání tradičního Klokočovského krmáše. Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk Datum: Datum: Datum: Ing. Milan Strakoš, v.r. starosta Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. místostarostka MÚ Příbor Usnesení RM č. 44, ze dne 4. září 2012 Strana 7 (celkem 7)

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více