MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora"

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 37. schůze Rady města Příbora konané dne Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici na odboru Organizačním a správních činností, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor. 37/01 Program schůze RM 37/01/1 Vložila do programu schůze rady města bod č. 37/41 - Návrh na udělení Ceny obce a čestného občanství. 37/01/2 Schválila upravený program 37. schůze rady města. 37/02 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 37/02/1 Schválila úpravu plnění termínu bodu 28/19/2 na 10/2016 (převod rozvodů městského rozhlasu). 37/02/2 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. Trvají úkoly: 28/04/3, 28/19/2 Splněny úkoly: 36/11/1, 36/19/2, 34/27/1, 36/20/1, 23/04/2 37/03 Zápisy z jednání komisí a výborů 37/03/1 Vzala na vědomí zápis č. 14 ze schůze Komise pro regeneraci MPR ze dne /03/2 Vzala na vědomí zápis č. 15 ze schůze Komise pro regeneraci MPR ze dne /03/3 Vzala na vědomí zápis č. 5 ze schůze Komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne /03/4 Vzala na vědomí zápis č. 19 ze schůze OV Hájov ze dne /03/5 Vzala na vědomí zápis č. 18 ze schůze OV Prchalov ze dne /04 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM 37/04/1 Vzala na vědomí návrhy, podněty a připomínky členů ZM vznesené na 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora. 37/04/2 (14/7/3/2) Uložila projednat s <anonymizováno> užívání pozemků parc. č. 1414/1 (část), 1414/4 a 1414/5 v k. ú. a obci Příbor formou pronájmu. Z: ved. OISM T: 09/ /04/3 (14/7/3/3) Uložila zahájit s <anonymizováno> jednání o prodeji pozemku parc. č. 1430/7 v k. ú. a obci Příbor. Z: ved. OISM T: 06/2016

2 37/04/4 (14/9/4/2) Uložila zahrnout v rámci 3. změny rozpočtu města Příbora na rok 2016 v rozpočtové kapitole 3322 zvýšení výdajové položky určené na příspěvky z rozpočtu města na MPR (Program dědictví města Příbora) ze Kč na Kč. Z: ved. FO T: /04/5 (14/9/5/2) Uložila zabezpečit přípravu a realizaci akce Obnova oken v budově č. p. 19 na náměstí S. Freuda. Z: ved. OISM T: 12/ /05 Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů Nebyly předloženy. 37/06 Informace, podněty a připomínky členů RM 37/06/1 Schválila služební zahraniční cestu do polského města Przedborze starostovi města Ing. Bohuslavu Majerovi a členům zastupitelstva města JUDr. Františkovi Bergerovi, Ing. Igoru Vaňkovi, panu Valentinu Putalovi a vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Ing. Ivetě Buskové. 37/07 Volba člena RM pověřeného ověřením zápisu 37/07/1 Pověřila ověřením zápisu z 37. schůze rady města, člena rady města, Ing. Igora Vaňka. 37/08 Uzavření městské knihovny z důvodu čerpání dovolené 37/08/1 Schválila uzavření knihovny z důvodu čerpání dovolené v termínu od /09 Věcné břemeno na pozemku parc. č. 571/1, k. ú. Příbor přípojka NN Green Gas DPB 37/09/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Příbor, Green Gas DPB, p. č. 570, NNv, NNk na pozemku parc. č. 571/1, k. ú. a obec Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, Děčín a povinným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č /2015 zpracovaného GEOPOINT Morava s. r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč včetně DPH. 37/10 Prodej pozemku parc. č. 17/2 k. ú. Klokočov u Příbora <anonymizováno> 37/10/1 Nedoporučila zastupitelstvu města odprodat pozemek parc. č. 17/2 v k. ú. Klokočov u Příbora panu <anonymizováno> dle jeho žádosti ze dne /11 Smlouva o nájmu části nemovitosti č. p /11/1 Schválila smlouvu o nájmu části střechy a části přístavku výtahové šachty nemovitosti na ul. U Tatry č. p s firmou RIO Media a. s. 37/12 Smlouva o právu provedení stavby 37/12/1 Schválila smlouvu s Českou spořitelnou a. s. o právu provedení stavby v nemovitosti č. p. 35 na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře.

3 37/13 Věcné břemeno na pozemku parc. č. 551/1, k. ú. Klokočov u Příbora přípojka NN Bayer 37/13/1 Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Příbor Klokočov, Bayer, p. č. 540/1, NNV, NNk na pozemku parc. č. 551/1, k. ú. Klokočov u Příbora, obec Příbor, v předloženém znění, mezi oprávněným právnickou osobou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/4, Děčín a povinným městem Příbor, v rozsahu dle geometrického plánu č /2015 zpracovaného GEOPOINT Morava s. r. o., na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč včetně DPH. 37/14 Pronájem pozemků parc. č a 2910, k. ú. Příbor 37/14/1 Rozhodla vypovědět ke dni nájemní smlouvu pro užívání pozemku parc. č v k. ú. Příbor uzavřenou dne mezi pronajímatelem městem Příbor a nájemcem panem <anonymizováno> a nájemní smlouvu pro užívání pozemku parc. č v k. ú. Příbor uzavřenou dne mezi pronajímatelem městem Příbor a nájemci <anonymizováno>. 37/14/2 Uložila připravit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, uzavření nájemního vztahu k pozemku parc. č v k. ú. Příbor mezi městem Příbor a manžely <anonymizováno> na dobu určitou od do Z: vedoucí OISM T: 09/ /14/3 Uložila připravit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, nabídku prodeje plochy tvořené pozemky parc. č. 2909, 2910, 2911 a 2912 v k. ú. Příbor. Z: vedoucí OISM T: 03/ /15 Převod finančních prostředků z rezervního fondu Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace do investičního fondu organizace 37/15/1 Schválila na základě ust. 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Technických službám města Příbora, příspěvkové organizaci, Štramberská 483, Příbor převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši Kč k posílení investičního fondu organizace v roce 2016 za účelem financování nákupu malotraktoru. 37/16 Nabídka trvale nepotřebného majetku Mateřské školy Kamarád 37/16/1 Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1 - č. 3/2016/MŠKF, č. 4/2016/MŠKF, č. 5/2016/MŠKŠ a č. 6/2016/MŠKŠ. 37/16/2 Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, v celkové pořizovací hodnotě ,40 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace dle návrhu organizace uvedeném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1 - č. 3/2016/MŠKF, č. 4/2016/MŠKF, č. 5/2016/MŠKŠ a č. 6/2016/MŠKŠ.

4 37/17 Nabídka trvale nepotřebného majetku Mateřské školy Příbor, Pionýrů /17/1 Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1/č.1/2016/MŠP a evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL2/č.1/2016/MŠP. 37/17/2 Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace dle návrhu organizace uvedeném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1/č.1/2016/MŠP. 37/17/3 Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, v celkové pořizovací hodnotě Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace dle návrhu organizace uvedeném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL2/č.1/2016/MŠP. 37/18 Nabídka trvale nepotřebného majetku Technických služeb města Příbora 37/18/1 Schválila nepřijmout do majetku města Příbora trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, uvedený v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1 - č. 1/2016/TS. 37/18/2 Schválila vyřazení trvale nepotřebného majetku ve vlastnictví Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace v celkové pořizovací hodnotě ,30 Kč a způsob naložení s tímto trvale nepotřebným majetkem formou fyzické likvidace dle návrhu organizace uvedeném v evidenčním listě nakládání s nepotřebným majetkem EL1 - č. 1/2016/TS. 37/19 Přestavba části přízemí budovy Základní školy Příbor, Jičínská /19/1 Schválila částku ve výši Kč z výdajové části rozpočtu města Příbora na rok 2016, 3635, položka projekty všeobecně + podklady pro dotace, a to na zpracování projektové dokumentace na akci Přestavba části přízemí budovy Základní školy Příbor, Jičínská 486, za účelem vybudování učeben a kabinetů. 37/20 Žádost o mimořádné přidělení obecního bytu do nájmu 37/20/1 Odložila rozhodnutí na další schůzi RM. 37/21 Žádost o souhlas k posílení fondu investic 37/21/1 Schválila na základě ust. 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřské škole Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, použití části finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši Kč k posílení fondu investic organizace v roce 2016 za účelem financování nákupu interaktivní tabule.

5 37/22 Žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu 37/22/1 Udělila souhlas panu <anonymizováno> k přenechání obecního bytu č. 12, v domě č. p. 1487, ul. U Tatry v Příboře do podnájmu panu <anonymizováno>, trvale bytem <anonymizováno>, a to na dobu určitou do /23 Návrh dodatku zřizovací listiny Technických služeb města Příbora 37/23/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 Zřizovací listiny Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, IČ (dle předloženého návrhu, z důvodu zvětšeného rozsahu svěřeného majetku organizace). 37/24 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací města 37/24/1 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona Mgr. Ivě Drholecké, ředitelce příspěvkové organizace Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/2 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona Mgr. Pavlíně Jordánkové, ředitelce Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/3 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona Mgr. Jarmile Bjačkové, ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/4 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona Mgr. Jánu Drtilovi, řediteli Základní školy Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/5 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona paní Olze Skřivánkové, ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č. p. 458, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/6 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona paní Lence Nenutilové, ředitelce LUNY PŘÍBOR, střediska volného času, příspěvkové organizace, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM.

6 Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/24/7 Stanovila v prvním pololetí roku 2016, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona Ing. Zuzaně Gřesíkové, ředitelce Technických služeb města Příbora, příspěvkové organizace, za hospodaření organizace v roce 2015 ve výši dle zápisu ze schůze RM. Odměna může být vyplacena za podmínky dodržení objemu v rámci platového limitu uvedené příspěvkové organizace nebo z fondu odměn. 37/25 Informace k zajištění služby Senior taxi v Příboře 37/25/1 Uložila zpracovat zadání pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění služby Senior taxi v Příboře. Z: vedoucí oboru sociálních věcí T: /26 Žádost Seniorcentra OASA s. r. o. o poskytnutí dotace 37/26/1 Schválila Seniorcentru OASA s. r. o., Domov pro seniory OASA Petřvald, Petřvald 2 - Petřvaldík 68, Petřvald, IČ: , z rozpočtu města, paragrafu 4329, účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč na sociální službu Domov pro seniory OASA Petřvald. 37/26/2 Schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace k financování výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby Domov pro seniory OASA Petřvald v roce 2016 mezi městem Příbor a Seniorcentrem OASA s. r. o., Petřvald 2 - Petřvaldík 68, Petřvald. 37/27 Žádost Slezské diakonie o poskytnutí finančního příspěvku 37/27/1 Schválila Slezské diakonii, IČ: , Na Nivách 7, Český Těšín, z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši Kč na svoz klientů Denního stacionáře EDEN Nový Jičín, Beskydská 274, Nový Jičín. 37/28 Žádost Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež o finanční podporu 37/28/1 Schválila Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, se sídlem Mořkov, Za Sušárnou 391, IČ: , z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar ve výši Kč na podporu 8. setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. 37/29 Žádost Babyboxu pro odložené děti STATIM, z. s., o finanční dar 37/29/1 Schválila Babyboxu pro odložené děti STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10 Hájek, IČ: , pro zřízení nového babyboxu v Městské nemocnici v Ostravě, z rozpočtu města, paragrafu 4329, finanční dar ve výši Kč. 37/30 Zastavitelná plocha Z43 projektová dokumentace - DSP výzva k podání nabídky 37/30/1 Schválila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zastavitelná plocha Z43 projektová dokumentace DSP.

7 37/30/2 Uložila zveřejnit výzvu ke zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zastavitelná plocha Z43 projektová dokumentace - DSP. Z: vedoucí OISM T: /31 Návrh na 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok /31/1 Doporučila ZM schválit 3. změnu rozpočtu města Příbora na rok 2016 v nás-ledujících objemech: Příjmy ,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o ,50 tis. Kč Výdaje ,50 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 o ,50 tis. Kč Financování ,00 tis. Kč což je beze změny oproti schválené 2. změně rozpočtu města Příbor na rok 2016 v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu 3. změny rozpočtu města Příbor na rok /32 Výsadba keřových plotů na pozemcích parc. č. 1383/1, 1383/3, 1399/2 k. ú. i obec Příbor 37/32/1 Odložila projednání tohoto materiálu na další schůzi RM. 37/33 Bezbariérová trasa města 37/33/1 Vzala na vědomí aktuální informace k připravované bezbariérové trase města. 37/34 Banka projektů a Akční plán /34/1 Projednala Banku projektů města Příbora pro období /34/2 Projednala Akční plán města Příbora pro léta /35 Výroční zpráva města Příbora za rok /35/1 Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok /36 Informace o průběhu zpracování nového strategického plánu rozvoje města pro období /36/1 Vzala na vědomí informace o průběhu zpracování nového strategického plánu rozvoje města Příbora. 37/37 Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce ve městě Příbor na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem 37/37/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce ve městě Příbor na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem, kterou podala firma SLUMEKO s. r. o., Štefánikova 58/31, Kopřivnice. 37/37/2 Schválila smlouvu o dílo mezi městem Příbor a společností SLUMEKO s. r. o., Štefánikova 58/31, Kopřivnice na akci Úprava a nasvětlení přechodů pro chodce ve městě Příbor na silnicích II. a III. tříd s obousměrným provozem za cenu Kč s DPH a podmínila její podpis navýšením rozpočtu města o částku umožňující provedení díla v celém rozsahu.

8 37/38 TS města Příbor 37/38/1 Projednala problematiku kvality řízení organizace TS města Příbor, příspěvková organizace. 37/38/2 Schválila s účinnosti od úpravu platového ocenění ředitele Technických služeb, příspěvkové organizace města Příbor, dle návrhu předloženého členy RM uvedeného v zápisu ze schůze RM. 37/39 Pravidla financování činnosti osadních výborů města Příbora 37/39/1 Doporučila ZM schválit pravidla financování činnosti osadních výborů města Příbora ve znění dle přílohy č /39/2 Vzala na vědomí prohlášení dosavadního nájemce objektu č. p. 95 na Hájově, pana <anonymizováno> k budoucímu účtování nákladů při akcích pořádaných a spolupořádaných Osadním výborem Hájov v tomto objektu. 37/40 Informace o možnosti pořízení změny ÚP Příbora 37/40/1 Vzala na vědomí informaci odboru investic a správy majetku o přípravě a způsobu projednání Zprávy o uplatňování územního plánu Příbora. 37/41 Návrh na udělení Ceny obce a čestného občanství 37/41/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit udělení ceny obce paní Mgr. Libuši Klaudové a panu Janu Monsportovi. 37/41/2 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schválit udělení ceny čestného občanství in memoriam Ing. Milanovi Strakošovi a Ing. Bedřichovi Turkovi. Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk Dne: Dne: Dne: Ing. Bohuslav Majer, v. r. Ivana Žárská, v. r. starosta města člen rady města

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

34/05 Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů Nebyly předloženy. Rada města Příbora

34/05 Návrhy, připomínky tajemníka MÚ a vedoucích odborů Nebyly předloženy. Rada města Příbora M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 34. schůze Rady města Příbora konané dne 5. dubna 2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora.

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Příbora konané dne 26. listopadu 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Zastupitelstvo města:

Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 27. ledna 2011 v malém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Příbora konané dne 14. května 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 23/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Příbora konané dne 20. října 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Příbora konané dne 28.06.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Příbora dne 19. února 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 69. schůze Rady města Příbora konané dne 4. června 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 45. schůze Rady města Příbora konané dne 18.10.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 30.01.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města Příbora. z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012

Rada města Příbora. z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012 53/1 Program schůze RM 53/1/1 Schválila program 53. schůze Rady města Příbora. 53/2 Kontrola

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 50. schůze Rady města Příbora konané dne 17.01.2017 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 98/01 Program schůze RM 98/01/1 Vyřadila z programu jednání bod č. 98/18 - Prodej částí

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 03.11.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

Rada města Příbora. 96/03 Zápisy z jednání komisí a výborů 96/03/1 Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 12.05.2014.

Rada města Příbora. 96/03 Zápisy z jednání komisí a výborů 96/03/1 Vzala na vědomí Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 12.05.2014. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Příbora konané dne 20. května 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 32. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 26.06.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014

Rada města Příbora. z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Příbora konané dne 08. dubna 2014 93/01 Program schůze RM 93/01/1 Schválila program 93. schůze Rady města Příbora. 93/02

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Rada města Příbora. z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012

Rada města Příbora. z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012 MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012 a) úkoly s různým termínem plnění: 5/14/5, 57/2/1, 80/13/10, 11/16/6, 11/16/3, 40/8/2, 60/4/2, 83/7/2,

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

Rada města Příbora. 90/5 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 90/5 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Příbora konané dne 25. února 2014 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne

Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne Usnesení Rady města Moravský Beroun č. 49 ze dne 15.08.2016 1. USNESENÍ č. 2016/49/1099/RM Program Rady města Moravský Beroun 1. 2016/49/1099/RM 451/RM/2016/MAT Program Rady města Moravský Beroun 2. 2016/49/1100/RM

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 50. schůze Rady města Jablunkova konané dne 5. března 2013 v 8.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila Odbor ÚPSŘ 50/1133

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení ze 47. schůze Rady města a, konané 14. prosince 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8, 1. Změna schváleného

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Příbora konané dne 24. září 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 55/1 Program schůze RM 55/1/1 Schválila program 55. schůze Rady města Příbora. 55/2 Kontrola

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města

USNESENÍ z 110. zasedání Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 110/.1. Rada města Kontrola usnesení 110/.1. Rada města USNESENÍ z 110. zasedání Rady města, dne 16.08. 2010 kontrolu svých přijatých usnesení bez připomínek. Zápisy z jednání komisí RM 110/2. Rada města 1. Zápis č. 2/2010

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

33/1 Program schůze RM 33/1/1 Schválila doplněný program své 33. schůze Rady města Příbora.

33/1 Program schůze RM 33/1/1 Schválila doplněný program své 33. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 33. schůze Rady města Příbora dne 13. 03. 2012 a) úkoly s různým termínem plnění: 40/8/2, 60/4/2, 83/7/2, 11/16/3, 11/16/6, 17/2/2, 22/4/1, 22/4/2,

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze 7. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 23. března 2015 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 44/1 Program schůze RM 44/1/1 Vložila do programu 44. schůze Rady města Příbora body 44/40-3.

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

M Ě STO PŘ ÍBOR Rada města Příbora

M Ě STO PŘ ÍBOR Rada města Příbora M Ě STO PŘ ÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N ÍÍ z 10. schůze Rady města Příbora dne 26.4.2011 a) úkoly s různým termínem plnění: 102/12/7 v souvislosti s novou legislativou pravidelně předkládat podněty

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové.

Rada obce Usnesením č. 24/339 schválila roční finanční odměnu ředitelce GOTIC, příspěvková organizace pí Mgr. Aleně Kolčárkové. OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 24. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 14. 12. 2015 Usnesením č. 24/338 schválila pořad 24. schůze rady obce konané dne 14. 12. 2015 Usnesením

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 55. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 18. 2. 2013 čís. 824/55 834/55 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 10.6. 2014 2014/RM/14/186 Právní stanovisko ve věci inventarizace v ZŠ JUDr. Alexandra Šoljaka vypracováním právního stanoviska k organizačnímu zajištění

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 357 - Rada města Zlatých Hor 1. zrušila své usnesení č. 340/1e/37 ze dne 9. května 2016. 2. schválila a) záměr propachtovat

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 33. schůze Rady města Příbora konané dne 15.03.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu

UR/60/3/2013 informace o přípravě investičních akcí financovaných z ROPu U s n e s e n í z 60. jednání rady města Velká Bystřice dne 21.11.2013 v 10:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/60/1/2013 schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 60.jednání

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 27.6.2016 396/15/RM/2016 Souhlas zřizovatele zařazení projektových záměrů příspěvkové

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více