34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora."

Transkript

1 MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v 17 (cizí stání občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedení města, Městský úřad Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor. 34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. 34/2 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM 34/2/1 Vzala na vědomí plnění úkolů ze schůzí RM. Trvají úkoly: 57/2/1 (nově 34/46/4), 5/14/5 (TS, SMMP, s.r.o.) (nově 34/46/2), 32/20/2, 30/3/3 Splněny úkoly: 5/14/5 (odbor finanční a kontrolní), 22/4/2, 23/12/2, 26/26/2, 30/3/3 (částečně), 30/3/4, 30/27/2, 32/10/1 (pokračování plnění usnesení), 32/11/2, 32/40/1, (pokračování plnění usnesení), 32/44/2, 33/12/1, 33/15/1, 33/26/2, 33/27/2, 33/40/2 34/3 Zápisy z jednání komisí a osadních výborů 34/3/1 Vzala na vědomí zápis č. 13 ze schůze komise pro MPR, ze dne /3/2 Vzala na vědomí zápis ze schůze osadního výboru v Prchalově, konané dne /3/3 Vzala na vědomí zápis č. 18 ze schůze osadního výboru v Hájově, konané dne /4 Návrhy, podněty a připomínky členů ZM Nebyly předloženy. 34/5 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. 34/6 Informace, podněty a připomínky členů RM 34/6/1 Uložila vyhodnotit soulad plateb za správu bytového fondu na základě komisionářské smlouvy mezi Správou majetku města s.r.o. a městem Příbor za období let 2008 až 2011 se zákonem o veřejných zakázkách. Z: Ing. Hajda T: /7 Volba člena rady města pověřeného podpisem zápisu rady města 34/7/1 Pověřila podpisem zápisu z 34. schůze RM Ing. Janu Svobodovou. MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 1 (celkem 9)

2 34/8 Plnění usnesení č. 32/10/1 - pronájem části pozemku parc.č. 1414/1, k.ú. Příbor 34/8/1 Rozhodla pronajmout nemovitost část parc.č. 1414/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 12,5 m 2, v rozsahu situačního snímku, k.ú. i obec Příbor, k užívání pro stavbu dřevěné kůlny, na dobu neurčitou, od prvého dne v měsíci následujícího po dni schválení nájmu radou města, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 177,- Kč, s možností každoročního navýšení ročního nájmu o výši, odpovídající inflaci dle ČSÚ za předcházející rok, splatné v jedné částce vždy předem do běžného roku, p. Libuši MATOCHOVÉ, bytem 1. Máje 1160, Rožnov p. Radhoštěm. 34/9 Plnění usnesení č. 32/40/1 - pronájem částí pozemků v k.ú. Příbor plaká-tovací plochy 34/9/1 Rozhodla pronajmout nemovitosti části pozemků parc.č. 164, 571/1, 708/1, 748/1, 1383/1, 1478/1, 2043, 2115/1, 3287/22, k.ú. i obec, každou o výměře 4 m 2, pro umístění výlepových ploch pro výlep plakátů, na dobu určitou od po dobu 4 let, společnosti Rengl s..r.o., Zákopnická 354/11, Liberec, v rozsahu předložené nájemní smlouvy za cenu nájemného celkem ve výši Kč 1.800,- bez DPH. 34/9/2 Schválila návrh smlouvy o nájmu pozemkových částí pro umístění plakátovacích ploch mezi městem Příbor a společností Rengl s.r.o. 34/10 Darování pozemku parc.č. 190/63, k.ú. Prchalov 34/10/1 Doporučila ZM přijmout darování nemovitosti pozemku parc.č. 190/63 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 33 m 2, k.ú. Prchalov, obec Příbor, od pana Josefa Jahna, bytem Prchalov 23, Příbor do majetku města Příbora. Náklady spojené s darováním nemovitosti, včetně daně z převodu nemovitostí ponese město Příbor. 34/11 Zřízení věcného břemene na parc.č. 190/18, k.ú. Prchalov 34/11/1 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným panem Josefem Jahnem, bytem Prchalov 23, Příbor a oprávněným Město Příbor, v předloženém znění, na nemovitosti - pozemku parc.č. 190/18, k.ú. Prchalov, obec Příbor, pro umístění stavby odpočívadla Zastavení pro cyklisty Prchalov. 34/12 Zřízení budoucího věcného břemene pro napojení vjezdu na parkoviště ul. Štramberská (u TJ) Příbor 34/12/1 Rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova l, Ostrava a budoucím oprávněným město Příbor, v předloženém znění, spočívající v umístění napojení vjezdu na pozemku parc.č. 3284, k.ú. Příbor, v souvislosti s investiční výstavbou města Příbora, pro stavbu Parkoviště na ulici Štramberské v Příboře. 34/13 Zřízení věcných břemen pro stavbu Přeložka kanalizace v Prchalově a udělení plné moci ŘSD ČR 34/13/1 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního Silnice I/58 Příbor Skotnice na pozemku parc.č. 1071/65, parc.č. 1071/149, vše k.ú. Skotnice, mezi oprávněným z věcného břemene Městem Příbor a povinným z věcného břemene paní Helenou Kryškovou, bytem Svazarmovská 1576, Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 2 (celkem 9)

3 2011, vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.030,- Kč. Tuto úhradu zaplatí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 34/13/2 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního Silnice I/58 Příbor Skotnice na pozemku parc.č. 1071/72, parc.č. 1071/125, vše k.ú. Skotnice, mezi oprávněným z věcného břemene Městem Příbor a povinným z věcného břemene paní Annou Hoovou, bytem Kadláčkova 1019/9, Kopřivnice, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Tuto úhradu zaplatí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 34/13/3 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního Silnice I/58 Příbor Skotnice na pozemku parc.č. 1071/71, parc.č. 1071/177, vše k.ú. Prchalov, obec Příbor, mezi oprávněným z věcného břemene Městem Příbor a povinným z věcného břemene panem Jaroslavem Pavelkou, bytem Rybí 319, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Tuto úhradu zaplatí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 34/13/4 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního Silnice I/58 Příbor Skotnice na pozemku parc.č. 1071/68, parc.č. 1071/69, vše k.ú. Skotnice, mezi oprávněným z věcného břemene Městem Příbor a povinným z věcného břemene panem Milanem Říhou, bytem Skotnice 94, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Tuto úhradu zaplatí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 34/13/5 Rozhodla schválit smlouvu o zřízení věcného břemene pro umístění kanalizačního Silnice I/58 Příbor Skotnice na pozemku parc.č. 1071/66, parc.č. 1071/67, vše k.ú. Skotnice, mezi oprávněným z věcného břemene Městem Příbor a povinným z věcného břemene panem Ludvíkem Střítežským, bytem 1. máje 1354, Rožnov pod Radhoštěm, v rozsahu geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveného společností Ing. Ivo Čevora, GEOS OPAVA, a to úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč. Tuto úhradu zaplatí investor přeložky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 34/13/6 Rozhodla zplnomocnit investora stavby firmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, k zastupování města Příbora ve věci realizace přeložky kanalizačního potrubí stavebního objektu 302 Přeložka kanalizace v Prchalově stavby Silnice I/58 Příbor Skotnice, včetně vyvlastňovacího řízení, přičemž vlastníkem tohoto zařízení je město Příbor, a to v celém rozsahu předloženého návrhu plné moci. 34/14 Výkup pozemku parc.č. 1970/3, k.ú. Příbor 34/14/1 Doporučila ZM výkup nemovitosti pozemku parc.č. 1970/3 trvalý travní porost o výměře 72 m 2, k.ú. i obec Příbor, od paní Dany Štivarové, bytem Jistebník č.p. 436, za kupní cenu 100,- Kč/m 2, plus náklady spojené s prodejem, včetně daně z převodu MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 3 (celkem 9)

4 nemovitostí, přičemž úhrada kupní ceny bude provedena do jednoho měsíce od podpisu kupní smlouvy. 34/15 Budoucí zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 2320/27, 2320/22 k.ú. Příbor 34/15/1 Rozhodla schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na nemovitostech pozemku parc.č. 2320/27, 2320/22, k.ú. i obec Příbor pro stavbu Přípojka, Příbor, 2317/17, ZO Hájovka, NNK, mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly a městem Příbor, v rozsahu výkresu, a to na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč za 25 m 2 plochy věcného břemene, kdy přesná výměra bude stanovena výkazem výměr věcného břemene, zpracovaného spolu s geometrickým plánem po dokončení stavby. Náhrada bude fakturována povinným do 15-ti dnů po podání návrhu na vklad na katastrální úřad a bude vystavena tak, aby splňovala veškeré náležitosti daňového dokladu vyžadované aktuálně platnými právními předpisy. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury. 34/16 Žádost Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín denní stacionář Škola života, o finanční příspěvek 34/16/1 Nevyhověla žádosti Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., Místní organizace SPMP ČR Nový Jičín denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA, o po-skytnutí finančního příspěvku pro Denní stacionář Škola života. 34/17 Žádost občanského sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM, se sídlem Praha 10, Hájek 88, o finanční dar 34/17/1 Schválila občanskému sdružení Babybox pro odložené děti STATIM, se sídlem , Praha 10, Hájek 88, pro zřizování a provoz schránek pro odložené děti z rozpočtu města Příbor, paragrafu 4329, finanční dar ve výši 3.000,- Kč. 34/18 Žádost neziskové organizace SALUS o. p. s., Tyršova 1015, Kopřivnice, o poskytnutí finančního příspěvku 34/18/1 Schválila neziskové organizaci SALUS o. p. s., Tyršova 1015, Kopřivnice, z rozpočtu města, z paragrafu 4329, finanční dar ve výši ,- Kč na provoz Domova pro rodiče a děti v nouzi a Krizového centra pro děti a mládež Čtyřlístek. 34/19 Plnění usnesení č. 30/27/2 zpracovat rozbor využití denního stacionáře za rok 2011 (vazba nákladů na počet lidí) 34/19/1 Vzala na vědomí rozbor využití Denního stacionáře pro seniory v Příboře, který provozuje Diakonie ČCE středisko v Příboře. 34/19/2 Uložila zpracovat varianty dalšího provozu Denního stacionáře pro seniory v Příboře. Z: Bc. Filipcová T: 6/2012 MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 4 (celkem 9)

5 34/20 Návrh druhé změny rozpočtu města Příbor na rok /20/1 Doporučila ZM schválit návrh druhé změny rozpočtu města Příbor na rok 2012 v následujících objemech: Příjmy ,00 tis. Kč Výdaje ,00 tis. Kč Financování ,00 tis. Kč což je zvýšení oproti schválené první změně rozpočtu města Příbor na rok 2012 o 1 458,00 tis. Kč což je snížení oproti schválené první změně rozpočtu města Příbor na rok 2012 o 2 542,00 tis. Kč což je snížení oproti schválené první změně rozpočtu města Příbor na rok 2012 o 4 000,00 tis. Kč v členění a finančních částkách dle předloženého návrhu druhé změny rozpočtu města Příbor na rok /21 Plnění usnesení č. 5/14/5 - přehled stavu pohledávek k /21/1 Vzala na vědomí přehled stavu pohledávek spravovaných MÚ Příbor k /22 Výroční zpráva města Příbora za rok /22/1 Vzala na vědomí Výroční zprávu města Příbora za rok /23 Plnění usnesení č. 26/26/2 - Vypracovat a průběžně předkládat měsíční rozbory činnosti Technických služeb města Příbora 34/23/1 Vzala na vědomí rozbor činnosti příspěvkové organizace Technických služeb města Příbora za měsíc únor /24 Prodloužení noční doby při realizaci veřejné produkce 34/24/1 Schválila prodloužení noční doby do 3:00 hodin při pořádání veřejné produkce Den s MP Příbor ve dnech /25 Nabídka na služby SMS InfoKanál 34/25/1 Odložila materiál Nabídka služeb firmy INFOKANÁL s.r.o., IČ na poskytování služeb SMS InfoKanál na RM konanou dne /26 Plnění usnesení č. 32/11/2 - Prodej části pozemku parc.č. 2952/3, k.ú. Příbor 34/26/1 Odložila materiál týkající se uzavření dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 2952/3, k.ú. Příbor Mysliveckému sdružení Příbor I. 34/27 Nabídka společnosti Legola Czech s.r.o. Ostrava 34/27/1 Odložila schválení uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Příbor a spol. Legola Czech s.r.o. Ostrava ve věci prezentace chystaných projektů a záměrů města v databázi společnosti Legola za účelem aktivního vyhledávání případných investorů. MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 5 (celkem 9)

6 34/28 Žádost o finanční dar 34/28/1 Neschválila žádost MUDr. Evy Ressnerové o poskytnutí finančního daru města Příbora ve výši ,- Kč pro odborný lékařský seminář Freudovy dny konaného ve dnech v prostorách Masarykova gymnázia v Příboře. 34/29 Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře - vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 34/29/1 Odsouhlasila výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře. 34/29/2 Uložila zveřejnit výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Statické zajištění jihozápadní části ohradní zdi kostela Narození Panny Marie v Příboře. Z: vedoucí odboru IaSM T: Ihned 34/30 Plnění usnesení č. 33/40/2 - smlouva s úřadem práce 34/30/1 Schválila smlouvu o výkonu veřejné služby mezi městem Příbor a Úřadem práce ČR. 34/31 1. změna Plánu výnosů a nákladů z účtu Města Příbora vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 a Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok /31/1 Schválila 1. změnu Plánu výnosů a nákladů z účtu Města Příbor vedeného SMMP s.r.o. na rok 2012 včetně změny Finančního plánu údržby, oprav a investic DBF města dle komisionářské smlouvy na rok /32 Plnění usnesení č. 33/27/2 - vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací 34/32/1 Schválila podmínky konkurzního řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace; Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín a Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p /32/2 Rozhodla vyhlásit v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace dle předložených podmínek. 34/32/3 Rozhodla vyhlásit v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín dle předložených podmínek. 34/32/4 Rozhodla vyhlásit v souladu s 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelna Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p. 458 dle předložených podmínek. MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 6 (celkem 9)

7 34/32/5 Uložila zveřejnit vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací Základní školy Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvkové organizace; Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín a Školní jídelny Komenského, Příbor, ul. Komenského č.p Z: odbor rozvoje města T: ihned 34/33 Plnění usnesení č. 33/26/2 - pronájem bytu s dluhem původního nájemce - Příbor, U Tatry č.p /33/1 Uložila zveřejnit záměr města pronajmout byt s dluhem původního nájemce na ulici U Tatry 1483 v Příboře - byt č. 14 za dříve stanovených podmínek, s termínem podání nabídek do Z: odbor rozvoje města T: ihned 34/34 Místní pořadník pro přidělení obecních bytů do nájmu občanům 34/34/1 Rozhodla schválit Místní pořadník pro přidělení obecních bytů 1+1 a 2+1 do nájmu občanům na období od do /35 Plnění usnesení č. 22/4/2 - Koncepce rozvoje bydlení, kapitola /35/1 Doporučila ZM schválit přepracovanou kapitolu Koncepce rozvoje bydlení s tím, že časový harmonogram realizace bude ukončen rokem /36 Delegace zástupce města na jednání valné hromady spol. ASOMPO a.s. 34/36/1 Doporučila Zastupitelstvu města Příbora, ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto zástupci akcionáře společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína č. 194, PSČ , IČ , delegovat jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Ing. Milana Strakoše, nar , adresa trvalého bydliště Úzká 315, Příbor, Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném dle následující věty, a to k výkonu na všech řádných, mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. Tato delegace zaniká dne nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. Zmocněnec je ve smyslu 33a odst. 1. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně, paní Ing. Daně Foriškové, Ph.D., nar , adresa trvalého bydliště Vrchlického 946, Příbor, /37 Návrh na změnu člena Komise pro regeneraci MPR 34/37/1 Odvolala Ing. Jitku Pechovou z Komise pro regeneraci MPR Příbor k /37/2 Jmenovala Ing. arch. Renatu Raškovou členkou Komise pro regeneraci MPR Příbor od /38 Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení - úsek Příbor 34/38/1 Schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt Z Poodří do Beskyd - cyklistické propojení úsek Příbor. MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 7 (celkem 9)

8 34/39 Aktualizace Povodňového plánu města Příbora 34/39/1 Schválila aktualizaci Povodňového plánu města Příbora - změnu str na základě usnesení č. 33/21/1, 33/21/2, 33/21/3 a 33/21/4 ze schůze RM konané dne /40 Žádost ZO ČSOP Nový Jičín o finanční dar ve výši 4.000,- Kč 34/40/1 Rozhodla přidělit Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/02 Nový Jičín, Záchranné stanici a centru ekologické výchovy Bartošovice na Moravě, se sídlem Palackého č.p. 74, Nový Jičín, IČ: , finanční dar ve výši 4.000,- Kč z prostředků rozpočtu města, a to z rozpočtové části výdajů kapitoly /41 Doprodej bytových jednotek č. 810/3 a č. 811/3 34/41/1 Doporučila ZM prodat do vlastnictví panu Petru Kinclovi, bytem Příbor, ul. Lidická č jednotku č. 810/3 v objektu bydlení č.p ul. Lidická, Příbor, postaveném na pozemku parc. č o výměře 318 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5890/68001 na společných částech budovy č.p a podíl ve výši 5890/68001 na pozemku parc. č v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu ,- Kč. 34/41/2 Doporučila ZM prodat do vlastnictví panu Rudolfu Machalovi, bytem Příbor, ul. Lidická č jednotku č. 811/3 v objektu bydlení č.p ul. Lidická, Příbor, postaveném na pozemku parc. č o výměře 318 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. i obci Příbor, podíl ve výši 5938/68001 na společných částech budovy č.p a podíl ve výši 5938/68001 na pozemku parc. č v k.ú. i obci Příbor, za celkovou dohodnutou cenu ,- Kč. 34/42 Odstranění hospodářské budovy na parc.č. 1070, k.ú. Příbor 34/42/1 Uložila odboru IaSM zabezpečit nezbytné kroky vedoucí k odstranění stavby hospodářské budovy na pozemku parc. č. 1070, k.ú. Příbor o výměře 151 m 2. Z: vedoucí odboru IaSM T: 10/ /43 Plnění usnesení č. 32/12/2 - hodnotící zpráva o technickém stavu městského koupaliště 34/43/1 Vzala na vědomí hodnotící zprávu o technickém stavu městského koupaliště. 34/43/2 Uložila odboru IaSM připravit zadání pro vyhlášení veřejné zakázky na postupnou opravu areálu městského koupaliště. Z: vedoucí odboru IaSM T: 09/ /44 Veřejná zakázka Stavební úpravy piaristického kláštera III. etapa I. NP dodávka typového interiéru 34/44/1 Rozhodla v souladu s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce Stavební úpravy piaristického kláštera III. etapa I.NP dodávka typového interiéru, kterou podal uchazeč Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní 1098, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: /44/2 Vyloučila z účasti v zadávacím řízení uchazeče: René Lang, Blansko 5, Kaplice, IČ: /45 Akční plán /45/1 Vzala na vědomí průběžný stav návrhu Akčního plánu na léta 2012 a MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 8 (celkem 9)

9 34/46 Návrh na zrušení usnesení 34/46/1 Rozhodla zrušit usnesení č. 5/14/5 z roku /46/2 Uložila pravidelně předkládat zprávu o stavu pohledávek města a jeho organizací. Z: vedoucí odboru finančního a kontrolního, ředitel TS, ředitel SMMP, s.r.o. T: do 1 měsíce po ukončení čtvrtletí 34/46/3 Rozhodla zrušit usnesení č. 57/2/1 z roku z roku /46/4 Uložila při dalším předložení dlužníků za nájmy z bytů předložit rozbor pohledávek u částek nad ,- Kč u dlužníka. Z: ředitel SMMP, s.r.o. T: současně s usnesením č. 34/46/2 34/47 Plnění usnesení č. 30/3/4 Prověřit funkčnost veřejného osvětlení na Prchalově 34/47/1 Vzala na vědomí zprávu o funkčnosti veřejného osvětlení na Prchalově. 34/47/2 Uložila realizovat opravu veřejného osvětlení na Prchalově formou výměny kabelového vedení dle varianty 1. Z: ředitel Technických služeb města Příbora T: ihned 34/48 Žádost Masarykova gymnázia o finanční příspěvek 34/48/1 Doporučila ZM Příbora poskytnout Masarykovu gymnáziu v Příboře finanční dar ve výši 15 tis. Kč na pokrytí části nákladů spojených s účastí v mezinárodním finále soutěže Handball 2012 v Chorvatsku. Zpracoval: Ing. Arnošt Vaněk Datum: Datum: Datum: Ing. Milan Strakoš, v.r. starosta Ing. Dana Forišková, Ph.D., v.r. místostarostka MÚ Příbor Usnesení RM č. 34, ze dne 3. dubna 2012 Strana 9 (celkem 9)

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012

Rada města Příbora. ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 41. schůze Rady města Příbora dne 26. června 2012 41/1 Program schůze RM 41/1/1 Vložila do programu materiál č. 41/39 Společné zasedání členů

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 25.09.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012

Rada města Příbora. ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Příbora dne 4. září 2012 44/1 Program schůze RM 44/1/1 Vložila do programu 44. schůze Rady města Příbora body 44/40-3.

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 21.03.2018 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 16. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 20. září 2012 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA

Více

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu

59/1 Program schůze RM 59/1/1 Schválila vložení bodu 59/37 - Stav objektu na ulici Jičínská čp. 247 v Příboře do programu M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Příbora dne 19. února 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Rada města Příbora. z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012

Rada města Příbora. z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Příbora dne 27. listopadu 2012 53/1 Program schůze RM 53/1/1 Schválila program 53. schůze Rady města Příbora. 53/2 Kontrola

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města Příbora. z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012

Rada města Příbora. z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012 MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 30. schůze Rady města Příbora dne 31. ledna 2012 a) úkoly s různým termínem plnění: 5/14/5, 57/2/1, 80/13/10, 11/16/6, 11/16/3, 40/8/2, 60/4/2, 83/7/2,

Více

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora

19/3 Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 24. ledna 2013 v jednacím sálu Piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

1/82/RM/2018 Program schůze RM

1/82/RM/2018 Program schůze RM Rada města Příbora U S N E S E N Í 8 2. s c h ů z e R a d y m ě s t a P ř í b o r a k o n a n é v m i m o ř á d n é m t e r m í n u d n e 1 7. 0 7. 2 0 1 8 v z a s e d a c í m í s t n o s t i r a d y m

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 30.01.2014 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. března 2011 čís. usn. 253/9 287/9 Ing. arch. Liana

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 43. schůze Rady města Příbora konané dne 06.09.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

RO 21. VÝTAH z USNESENÍ z 21. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se konala dne 19.9.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 19.9.

RO 21. VÝTAH z USNESENÍ z 21. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se konala dne 19.9.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. 19.9. VÝTAH z USNESENÍ z 21. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se konala dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr Bělan,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 40. schůze rady města konané dne 01.12.2015 čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/66 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307.

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 17.2.2016 v Osvětovém domě v Řepištích 307. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 5.1. Aktualizace č. 3 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 5.1.1.

Více

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 97. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 19. 10. 2010 v 8 hod. v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/97/2010 Kontrola zápisu z 96. schůze Rady města Uničova b e r e n a

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 75. schůze Rady města Příbora konané dne 04.04.2018 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora.

83/1 Program schůze RM 83/1/1 Schválila program 83. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 83. schůze Rady města Příbora konané dne 26. listopadu 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 83. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 83. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. srpna 2010 usnesením č. 2010/4122 program 83. schůze rady města, konané dne 30.08.2010. usnesením č. 2010/4123 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 19.01.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 45. schůze Rady města Příbora konané dne 18.10.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 25. jednání rady města Velká Bystřice dne 22.02.2012 v 13,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/25/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. s c h

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

RO 19 13. 7. 2015. Strana 1 (celkem 3)

RO 19 13. 7. 2015. Strana 1 (celkem 3) VÝTAH z USNESENÍ z 19. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 37. schůze Rady města Příbora konané dne 07.06.2016 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014

Rada města Příbora. z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Příbora konané dne 10. června 2014 98/01 Program schůze RM 98/01/1 Vyřadila z programu jednání bod č. 98/18 - Prodej částí

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Usnesení MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Usnesení z 9. schůze Rady města Moravský Beroun konané dne 14.02.2011 číslo 220 /9/2011-237/9/2011 Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Za správnost:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ

Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ Mesto MimoD Správní odbor, Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna(iv.mestomimon.cz.1r 487805001, Q!! 487805044 USNESENÍ z 11. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 11. cervna 2008 v

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Příbora konané dne 24.04.2018 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více