Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje"

Transkript

1

2 Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

3 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne

4 Úvodní slova Vážení přátelé, je mi ctí představit Vám Regionální inovační strategii Libereckého kraje, která je strategickým koncepčním dokumentem pro rozvoj inovací v Libereckém kraji. Dnešní globalizovaný svět a trh lze charakterizovat stále se zvyšující konkurencí. Předpokladem úspěchu v tomto soutěživém prostředí je stálá snaha a touha po zlepšení, tvorba nových nápadů a jejich přenos do praxe. Není náhodou, že rok 2009 byl ustaven Evropským rokem tvořivosti a inovací. Stále více regionů si uvědomuje význam podpory inovací a ani Liberecký kraj není a nechce být v tomto směru výjimkou. Je pro mne proto potěšující, že i v našem regionu se podařilo vytvořit kvalitní tým lidí, kteří se podíleli na přípravě tohoto dokumentu tvořícího rámec prostředí příznivého inovacím, vědě a výzkumu. Za velmi přínosné považuji, že se na tvorbě této strategie podíleli lidé s bohatými praktickými zkušenostmi, a to zástupci veřejné správy, vzdělávacích institucí, inovačních firem a poradenských subjektů. Cílem však nebylo pouze vytvoření samotného dokumentu, ale podpora inovačního prostředí. Na platformě tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje došlo k posílení kontaktů mezi jednotlivými skupinami aktérů na poli inovací. Na jedné straně subjekty výzkumu a vývoje, které inovace tvoří a na straně druhé podnikovou sférou, která inovace zavádí do praxe. Toto posilování kontaktů by mělo pokračovat i po dokončení Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování informačního portálu o inovacích, který bude významným komunikačním kanálem pro kontakty a spolupráci jednotlivých aktérů. Dále bude vytvořen tzv. Technologický profil Libereckého kraje, který bude ve formě investorské a podnikatelské příručky sloužit pro prezentaci Libereckého kraje. Hlavní díl odpovědnosti za realizaci jednotlivých opatření ze strategie vycházejících by měl spočívat na Koordinačním centru podpory inovací, které by mělo být v následujících měsících k tomuto účelu zřízeno. Součástí inovační strategie je seznam dalších projektových záměrů, z nichž některé jsou již připraveny k realizaci. Regionální inovační strategie je živým dokumentem, který bude podléhat pravidelnému monitoringu a případně jeho aktualizaci. Dohled nad plněním jednotlivých opatření by měla zajišťovat nově zřízená Rada Libereckého kraje pro inovace. Věřím, že se nám cíle, které jsme si v Regionální inovační strategii stanovili, podaří splnit a Liberecký kraj se stane dynamickým inovativním regionem, který bude atraktivním místem pro podnikání a výzkum a zároveň příjemným místem pro život. Liberec, září 2009 Bc. Stanislav Eichler hejtman Libereckého kraje 2 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

5 Vážení spoluobčané, dokument, který se Vám tímto dostává do rukou, je výsledkem společné práce více než šedesáti osob - zástupců veřejné správy, poradenských subjektů, středních a vysokých škol, výzkumných ústavů a inovativních firem. Prvotním impulsem pro tvorbu regionální inovační strategie byla konference Nisainvest pořádaná na podzim roku 2006, jejímž hlavním tématem byly inovace. Liberecký kraj se přihlásil k myšlence, že inovace jsou nezbytnou součástí vývoje moderní společnosti. Motorem pokroku vždy byla schopnost myslet tvořivě, netradičně a inovativně a umět tyto schopnosti prodat. To je aktuální především dnes, v době otevřených hranic, dynamické mezinárodní spolupráce, ale i konkurence. Je třeba být v tomto světě aktivní, překážky je třeba brát jako výzvy, které nám pomohou se posunout dále a kupředu. V počátcích našeho snažení jsme se seznámili s různými inovačními strategiemi tuzemskými i zahraničními. Poté jsme identifikovali naše potřeby a nedostatky a na jejich základě stanovili hlavní témata. S těmito tématy jsme oslovili odbornou veřejnost, která v odborných skupinách asi šestnáct měsíců diskutovala o problémech a identifikovala hlavní cíle, které se v procesu realizace této koncepce budeme snažit naplnit. V průběhu procesu tvorby byla regionální inovační strategie několikrát představena veřejnosti. Celý dokument byl také v několika kolech připomínkován členy projektového týmu, odbornými skupinami i veřejností. Je nutné dodat, že proces tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Věřím, že zpracovaná strategie se stane dobrým základem pro prohloubení spolupráce a komunikace mezi aktéry v oblasti inovací a přispěje tak k podpoře inovačního prostředí a rozvoji Libereckého kraje. Liberec, září 2009 RNDr. Vít Příkaský náměstek hejtmana pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 3

6 Řekli o RIS... Úřad práce je většinou vnímán jako instituce pomáhající zejména těm, kteří hledají práci. Díky úzké spolupráci se zaměstnavateli však máme také poměrně přesnou představu o jejich požadavcích na kvalifikaci a dovednosti svých zaměstnanců. Firmy dobře vědí, že v náročném konkurenčním prostředí mohou dlouhodobě uspět jen vysokou kvalitou své produkce. A vědí také, že pracovití a znalí lidé patří k jejich největšímu bohatství. Jsem velmi ráda, že zpracovaná regionální inovační strategie nastavuje podmínky pro tvorbu kvalitních pracovních míst v perspektivních a konkurenceschopných oborech, které mohou uspět v současné globalizované ekonomice. PhDr. Kateřina Sadílková, Úřad práce v Liberci Význam regionální úrovně inovací spočívá v tom, že stále větší roli pro prosazení se v globální soutěži představují jedinečné a těžko přenositelné místní faktory, které jsou specifické pro určitý region a jsou vázány na konkrétní místní aktéry. Vzájemná blízkost a vazby specializovaných firem a škol vytváří aktivní pracovní trh, umožňuje šíření znalostí a technologií a využívání specializované infrastruktury. Regionální inovační strategie je společná dohoda, jak výhody regionálního prostředí dokážeme co nejlépe využít. Popisuje strategii i role jednotlivých hráčů. V budoucnu nám nabídne více specializovaných informací, inspiraci a motivující prostředí. Více nečekáme, vše ostatní už je na nás. Ing. Jaroslav Kopta, Krajská hospodářská komora Liberec Strategický dokument Regionální inovační strategie Libereckého kraje je rozvojový dokument, který zachycuje dynamické změny probíhající v Libereckém kraji. Na jeho realizaci se mimo Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli odborníci ze správní, aplikační a univerzitní sféry. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme mohli stát při vzniku hodnotného dokumentu, jehož přínos bude pro celý Liberecký kraj, i pro Technickou univerzitu v Liberci v budoucnu velmi významný. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Technická univerzita v Liberci Zpracování RIS LK může významně přispět k budoucímu hospodářskému rozvoji našeho kraje. Strategii nelze vnímat jako pouhý dokument, jedná se o soubor faktů, informací, námětů a vizí, které je třeba nadále rozvíjet a prosazovat. Snad nejvýznamnější přínos strategie, a to již ve fázi jejího zpracování, spatřujeme v iniciaci a zapojení významných regionálních subjektů, v rozvoji jejich spolupráce a vzájemné komunikace. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec 4 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

7 Poděkování Regionální inovační strategie Libereckého kraje je zpracována velmi kvalitně. Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací je ve strategii pojat komplexně. Navržené priority a opatření jsou detailně rozpracovány, přičemž jejich naplňování je již v tuto chvíli zajištěno navrženými pilotními projekty akčního plánu i projektovými náměty. Mezi prioritami, jejich opatřeními i pilotními projekty je zřetelná výrazná synergie a silný multiplikační efekt. K maximalizaci přínosů inovační strategie nezanedbatelnou měrou přispívá i široké partnerství, které bylo vytvořeno při její přípravě v rámci odborných skupin. Navrženou regionální inovační strategií získává Liberecký kraj významný nástroj rozvoje inovačně založené konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu. RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D. Technologické centrum AV ČR Poděkování Základním znakem prostředí příznivého pro rozvoj inovací je podle našeho vnímání rozvinutá síť vzájemně fungujících vztahů mezi aktéry, kteří toto prostředí tvoří. Podnikatelskou sférou, profesními organizacemi, poradenskými firmami, školami, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou navzájem. Proto již od počátku strategie nevznikala za zavřenými dveřmi, nýbrž formou široké diskuse mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. O zapojení do procesu přípravy dokumentu projevily zájem konkrétní osoby z řad odborné i laické veřejnosti, které svým pohledem a zkušenostmi přispěly významným dílem ke konečné podobě dokumentu. Rád bych jim tímto vyjádřil poděkování za jejich zájem, čas a nápady a věřím, že myšlenky, doporučení a závěry vzešlé z dlouhých diskusí se podaří naplnit a fungující prostředí pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu se stane v Libereckém kraji samozřejmostí. Jsem rád, že již nyní existují konkrétní hmatatelné výstupy projektu RIS LK, a to zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace kde, jak doufám, najdou zájemci o problematiku inovací celou řadu cenných a užitečných informací. Současně věřím, že se nám podařilo vytvořením regionální inovační strategie přispět k nastavení prostředí příznivého inovacím, a tím i posílení hospodářské prosperity kraje a zvýšení kvality života jeho obyvatel i atraktivity pro návštěvníky a investory. Liberec, září 2009 RNDr. Robert Rölc Ph.D. manažer RIS LK zástupce zpracovatele, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. 5

8 Pracovní týmy KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM koordinace práce odborných skupin Odborná skupina 1 Odborná skupina 2 Odborná skupina 3 Odborná skupina 4 Odborná skupina 5 Odborná skupina 6 Koordinační výbor MUDr. Přemysl Sobotka Bc. Stanislav Eichler RNDr. Vít Příkaský Ing. Jiří Kittner Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Mgr. Kateřina Sadílková Ing. Jiří Urban předseda Senátu Parlamentu ČR hejtman Libereckého kraje náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova primátor Statutárního města Liberec rektor Technické univerzity v Liberci ředitelka Úřadu práce v Liberci předseda Podnikatelské rady Libereckého kraje 6 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

9 Projektový tým Instituce Jméno Kontakt Liberecký kraj (koordinátor týmu) Krajský úřad Libereckého kraje Zastoupení LK v Bruselu Krajská hospodářská komora Liberec ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci VÚTS, Liberec, a.s. Agentura Czechinvest RNDr. Vít Příkaský Mgr. Michael Otta Ing. Martina Hozáková Ing. Petra Vrzáčková Ing. Ivana Ptáčková Ing. Pavel Branda Ing. Jaroslav Kopta Ing. Martin Procházka Ing. Martin Dušek RNDr. Zdeněk Kadlas RNDr. Robert Rölc, Ph.D Ing. Vladimíra Žďárská Ing. Petr Dvořáček Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Ing. Adéla Zemanová Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Mgr. Jan Marek 7

10 Pracovní týmy Odborná skupina 1 - Téma: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Instituce Jméno Kontakt AABYSS s.r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. APERTA, s.r.o. Datron, a.s. ARR, spol. s r.o. Krajská hospodářská komora VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice Mikroregion Podralsko fyzická osoba Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Simona Bittnerová Ing. Libuše Fouňová Ing. Milena Hanyková Ing. Zdeněk Jiráček RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Jaroslav Kopta Bc. Jana Lapková Mgr. Věra Růžičková Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. RNDr. Jiřina Vargová Ing. Jan Verl Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

11 Odborná skupina 2 Téma: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci ECS Edconsia Centrum vzdělanosti Liberec. kraje Krajský úřad Libereckého kraje APERTA, s.r.o. JIM Design Technická univerzita v Liberci Krajská hospodářská komora Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. APERTA, s.r.o. Český svaz stavebních inženýrů Centrum vzdělanosti Liberec. kraje VÚTS, a.s. AABYSS s.r.o. Krajský úřad Libereckého kraje Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice APERTA, s.r.o. Úřad práce Liberec Technická univerzita v Liberci Obch. akademie a hotel. škola Turnov PE - KU Petr Kupec Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. * do Ing. Klára Antlová, Ph.D. Radomil Bábek RNDr. Jiří Čeřovský * RNDr. Robert Gamba * Ing. Milena Hanyková Ing. Pavel Jirman Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Ing. Jaroslav Kopta Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Mgr. Michal Knězů Mrvka Ing. Bohumil Pech Ing. Alena Petráčková Ing. Radka Pittnerová Mgr. Šárka Prachařová Ing. Ivana Ptáčková Ing. Hana Rohacká Mgr. Věra Růžičková Ing. Maria Seifertová Doc. Dr. Ing. Josef Šedlbauer Mgr. Otakar Špetlík Ing. Petr Štěpánek Ing. Jolana Vrbová Ing. Adéla Zemanová RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 9

12 Pracovní týmy Odborná skupina 3 Téma: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky Instituce Jméno Kontakt Regioinfo, spol. s r.o. VÚTS, a.s. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice ARR, spol. s r.o. Ing. Petr Dvořáček Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs RNDr. Iveta Lukášová Ing. Miroslav Novák, Ph.D. Bc. Jiří Pilný Ing. Hana Rohacká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 4 Téma: Podnikové inovace Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci Regioinfo, spol. s r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. Elmarco VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Okresní hosp. komora Liberec Okresní hosp. komora Liberec APERTA, s.r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. Ing. Josef Dembický, Ph.D. Ing. Petr Dvořáček Ing. Libuše Fouňová Ing. Edita Hrdinová Ing. Monika Kůrková Mgr. Oldřich Kvasnička Jana Pospíšilová, DiS. Ing. Martin Procházka Mgr. Věra Růžičková Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

13 Odborná skupina 5 Téma: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Instituce Jméno Kontakt VÚTS, a.s. Krajský úřad Libereckého kraje Agentura CzechInvest Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice DTZ Liberec, s.r.o. Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Ing. Martina Hozáková Ing. Marie Lesná Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. Ing. Václav Vít Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 6 Téma: Meziregionální a mezinárodní spolupráce Instituce Jméno Kontakt Zastoupení LK v Bruselu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Agentura CzechInvest Okr. hosp. komora Jablonec n.n. Technická univerzita v Liberci VÚTS, a.s. Pobozam, s.r.o. AABYSS, s.r.o. Statutární město Liberec Městský úřad Turnov Mikroregion Podralsko Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Pavel Branda PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Mgr. Jan Marek Ing. Oskar Mužíček Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Radka Pittnerová Petr Poborský Ing. Martin Prachař Mgr. Radka Sochorová RNDr. Miroslav Varga RNDr. Jiřina Vargová Ing. Anna Zápotocká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 11

14 Obsah Proč regionální inovační strategie? 14 Od prvotního záměru k cíli 15 Metodika 18 SWOT analýza 20 Silné stránky 20 Slabé stránky 20 Příležitosti 22 Hrozby 23 Doplňující informace analytického charakteru (s komentářem) 24 Problémová analýza 25 Vize 27 Cíle 27 Struktura priorit 28 Návrhová část 30 Priorita A: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem 30 Opatření A.1: Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK 30 Opatření A.2: Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory 30 Opatření A.3: Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání 32 Opatření A.4: Propagace a prezentace inovací v regionu 33 Opatření A.5: Institucionální podpora inovací v LK 34 Priorita B: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces 35 Opatření B.1: Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací 35 Opatření B.2: Podpora inovativního prostředí v terciárním vzdělávání 35 Opatření B.3: Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání 36 Opatření B.4: Odstraňování bariér dynamického trhu práce 37 Priorita C: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky 38 Opatření C.1: Podpora komunikace a spolupráce 38 Opatření C.2: Podpora VaV infrastruktury 39 Opatření C.3: Podpora inovací a mezioborových aplikací 40 Priorita D: Podnikové inovace 42 Opatření D.1: Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích 42 Opatření D.2: Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací 42 Opatření D.3: Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV 43 Priorita E: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit 44 Opatření E.1: Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů Regionální inovační strategie Libereckého kraje

15 Opatření E.2: Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace 45 Opatření E.3: Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit 46 Priorita F: Meziregionální a mezinárodní spolupráce 47 Opatření F.1: Přeshraniční spolupráce 47 Opatření F.2: Mezinárodní projektová spolupráce 48 Opatření F.3: Účast v mezinárodních kooperačních sítích 48 Opatření F.4: Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou 49 Akční plán RIS LK 50 Specifikace aktivit akčního plánu 50 Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP 50 Zpracování návrhu systému podpor a motivací (finančních i nefinančních) pro konkurenceschopné obory a aktovity včetně schválení v ZK 51 Vybudování inkubátoru 52 Živá voda 52 Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov (PIVCIT) 54 Vybudování technologického parku 55 Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK 56 Vytvoření technologického a ekonomicko společenského profilu LK 57 Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji inovačního prostředí v LK 58 Rada Libereckého kraje pro inovace, udržitelnou spotřebu a výrobu 60 Koordinační centrum podpory inovací (KCPI) 61 Program podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji 63 Rozvoj technické tvořivosti mládeže 64 Inovační síť kooperujících podniků a univerzity 65 Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 66 Vzdělávání managementu pro inovace 67 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 69 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie 70 Informační a knihovní centrum Technické univerzity v Liberci 70 Centrum rozvoje strojírenského výzkumu 71 Membránové inovační centrum MemBrain 72 Soutěž Inovace 74 CIPI Centrum Informací Pro Inovace 75 Pravidelná setkávání malých a středních podniků pro oblast inovací 77 Interaktivní centrum mezinárodní vědeckovýzkumné a ekonomické spolupráce LK 78 Vytvoření a údržba informačního portálu LK sekce Mezinárodní spolupráce 79 Zmapování účasti subjektů Libereckého kraje v kooperačních sítích 80 Implementace, monitoring, aktualizace RIS 81 A několik slov na závěr 83 Seznam zkratek 85 Slovníček pojmů

16 Proč regionální inovační strategie? Liberecký kraj ve vizi svých základních koncepčních dokumentů hovoří o Libereckém kraji jako o silném dynamickém regionu na bázi udržitelného rozvoje s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou. Samospráva Libereckého kraje tudíž vnímá inovační proces jako součást regionálního rozvoje, je si vědoma důležitosti podpory inovací k prosazení své politiky v ekonomické oblasti, ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, k vnímání Libereckého kraje jako regionu progresivních technologií. V době stírání hranic mezi státy, době otevřenosti, liberalizace obchodu, informací a služeb se pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, které vytváří značný tlak na všechny subjekty v tomto prostředí se pohybující. Nelze uvažovat v kategoriích tady a teď, je nutné zohledňovat širší souvislosti a vztahy a dívat se daleko dopředu. Hledání nových cest a postupů je cestou mnohdy nejasného výsledku, časově i finančně velmi náročná činnost s vysokou mírou rizika. Úspěch je možný pouze spojením sil nejrůznějších subjektů, které se v této oblasti pohybují. Existuje zcela zásadní otázka kde vlastně inovace vznikají? Odpověď na ni je spojena s kontextem místa, kde inovace vznikají a rovněž s potenciálem tohoto místa absorbovat inovace vzniklé jinde. Prostředí je zde chápáno jako síť vztahů mezi firmami navzájem a mezi firmami a institucemi, stejně jako obecný rámec pro fungování firmy, tedy institucionální struktura, sociální hodnoty a kultura politických a ekonomických vztahů státu a regionu, v němž je firma zakořeněna. Pro inovační potenciál a schopnost učení firem tedy není důležitá pouze jejich vnitřní organizace, ale také jejich zakořenění v sítích formálních i neformálních vztahů mezi sebou navzájem, stejně jako existence podpůrných institucí a celkové sociokulturní prostředí regionu. Takto definovaný komplex je často označován jako regionální inovační systém či učící se region. Regionální inovační strategie toto inovační prostředí mapuje, definuje jeho součásti, subjekty, partnery, vazby, potřeby, podmínky a hledá cesty k nastavení a zlepšení prostředí příznivého pro inovace. Liberecký kraj převzal záštitu nad zpracováním koncepce a její první pracovní verze dokumentu vznikla v součinnosti s celou řadou partnerů: ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Technickou univerzitou v Liberci, Výzkumným ústavem textilních strojů v Liberci, Krajskou hospodářskou komorou Liberec, okresními hospodářskými komorami, agenturou CzechInvest a poradenskou firmou Regioinfo s.r.o. 14 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

17 Od prvotního záměru k cíli Prvotním impulsem pro start procesu RIS LK se stala v říjnu roku 2006 pořádaná konference Nisa Invest, která se pravidelně věnuje různým tématům z oblasti rozvoje podnikatelské sféry (informace o jednotlivých ročnících lze nalézt na webových stránkách Zvolená základní témata, Inovace a Design, se setkala se značným ohlasem. Na workshopu ke konferenci vznikla pracovní skupina NI8 (tento název v sobě skrývá pojem Nisa Invest a číslovka 8 znamená osm otázek, ke kterým byly v rámci tohoto workshopu hledány odpovědi). Položené otázky vyjadřuje následující grafické zpracování: Situace Jsou v Libereckém kraji vytvořeny podmínky pro inovace? Preference Najdeme regionální odvětvová specifika v oblasti inovací? Koncepce Existuje dostatek kvalitních informací pro rozhodování o podpoře inovací? Lokální /globální Lze podporovat inovace v regionu v globalizovaném prostředí? Iniciátor Kdo jsou partneři pro podporu regionálních inovací? Strategie Co by nejvíce pomohlo v rámci inovačního procesu ve firemním sektoru? Tým Je nezbytné vytvořit koordinační skupinu pro společnou podporu inovací? Vzdělávání Jak významné je vzdělávání ve vztahu k inovacím? Již následující jednání skupiny NI odstartovalo proces tvorby RIS LK vytvořením projektového týmu. Hlavním koordinátorem a iniciátorem se stal Liberecký kraj. Dalšími členy projektového týmu, a tedy partnery procesu tvorby RIS LK, se staly Krajská hospodářská komora Liberec, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. a společnost Regioinfo s.r.o. Rada kraje svým usnesením č. 177/07/RK ze dne schválila záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje. Členům projektového týmu byla představena metodika tvorby RIS v podobě, jak ji zpracovala IRE (Innovating Regions in Europe - síť vytvořená v polovině 90. let Evropskou komisí k výměně zkušeností a dobrých praktik mezi regiony podporujícími inovace a konkurenceschopnost). Členové projektového týmu i veřejnosti byli na konferenci dne seznámeni s úspěšnými inovačními strategiemi z jiných českých regionů. Ing. Váchová z Technologického centra AV ČR představila RIS Prahy a RIS Plzeňského kraje, Ing. Mareček pak RIS Zlínského kraje. Na jednání projektového týmu dne byl rovněž pozván pan Luk Palmen, který představil velmi zdařilou RIS Slezského vojvodství a se členy projektového týmu se podělil o velmi cenné zkušenosti s tvorbou regionální inovační strategie v zahraničí. Projektový tým se následně rozrostl o zástupce Technické univerzity v Liberci, VÚTS, a.s. a agentury CzechInvest. Průběžné informace o tvorbě inovační strategie byly zveřejňovány na webové adrese 15

18 Od prvotního záměru k cíli Postupně byla vytvořena analytická část dokumentu včetně SWOT analýzy. Ze závěrů analýzy vyplynulo šest prioritních oblastí k řešení. Pro rozpracování každé priority byla ustavena odborná skupina. Již od počátku byl kladen důraz na široké zapojení odborné i laické veřejnosti, proto byl vytvořen informační leták se zněním priorit, s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin i definováním přínosů pro jednotlivé typy aktérů. V únoru 2008 se uskutečnila konference, kde byly prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět zazněla výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. Za účelem provázanosti práce projektového týmu a odborných skupin se stali členy každé odborné skupiny alespoň dva zástupci projektového týmu. Významnou a mnohdy nesnadnou úlohu zastával v každé odborné skupině facilitátor, který řídil diskusi v odborné skupině (nemusel jím být člen projektového týmu). Zkušenosti s podporou inovací se projektový tým snažil načerpat i v zahraničí. Dne se uskutečnila návštěva Technologického centra ROTECH v Radebergu nedaleko Drážďan. Účastníci se seznámili s historií a způsobem fungování Technologického centra, prohlédli si areál a navštívili několik zde usídlených firem. Informace a inspirace zde získané byly velmi přínosné během další tvorby RIS. Pro zajištění spolufinancování projektu RIS LK z evropských fondů byl projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí. Příslušná výzva zde byla ukončena Projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje (č. projektu: CZ.1.13/4.2.00/ ) byl následně vybrán v rámci ROP SV ke spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na zpracování RIS LK, jehož vítězem se stala ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dne se uskutečnila konference, na níž se setkali členové všech šesti odborných skupin a projektového týmu. Jednotlivé odborné skupiny zde prezentovaly podle předem dohodnuté osnovy své výstupy, což obnášelo rozpracování své priority do úrovně opatření a jednotlivých aktivit. V šesti odborných skupinách v rámci dvaceti dvou opatření bylo prezentováno celkem padesát pět témat. Následující diskuse identifikovala celkem jedenáct společných tématických okruhů (tedy výstupů, které byly nezávisle na sobě navrženy několika odbornými skupinami). Na základě dalších jednání projektového týmu bylo poté z těchto tématických okruhů stanoveno celkem šest témat, která byla vnímána jako nosná a realizovatelná. Týmem osob, které pocházely průřezově z různých odborných skupin pak byla daná témata rozpracována do podoby Listu pro rozpracování námětu (tyto Listy jsou přílohou úplné verze RIS, která je k dispozici na webových stránkách Témata byla následující: informační portál podnikatelské inkubátory vědeckotechnické parky technologický profil LK medializace, propagace transfer znalostí mezi podniky a VŠ 16 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

19 V zájmu načerpání co největší šíře poznatků navázal projektový tým kontakty také s Podnikatelským inkubátorem v Nymburku a Technologickým centrem v Hradci Králové a přímo v těchto institucích, které již byly vybudovány v sousedních krajích k podpoře podnikatelského prostředí a inovačního podnikání, získal v listopadu 2008 na pracovní návštěvě cenné zkušenosti se systémem fungování i financování těchto institucí. Na základě získaných teoretických i praktických poznatků i rozpracovaných témat týmy odborných skupiny byla sestavena návrhová část dokumentu, kde byly definovány jednotlivé priority, identifikována a popsána jednotlivá opatření a určeny aktivity. Následně byly sestaveny klíčové projekty do podoby Akčního plánu RIS LK a dva z nich vybrány k realizaci v 1. polovině roku Těmito projekty se staly projekt Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace a projekt Technologického profilu Libereckého kraje. Projektový tým současně vyjádřil přesvědčení o nutnosti systémové podpory inovačních procesů i po skončení projektu RIS LK v září Nejhmatatelnějším výstupem procesu RIS LK je tedy vedle nesporně cenné sítě kontaktů, které vznikly v průběhu práce jednotlivých členů projektového týmu i odborných skupin, zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace který byl spuštěn v červenci Tento portál obsahuje nejen všeobecné údaje k tématu inovací, ale též databázi inovačních subjektů a informace o jednotlivých výzvách v rámci různých typů dotačních titulů. Prostřednictvím Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu jsou zde zveřejněny informace z oblasti mezinárodní spolupráce na poli inovací. Pro uživatele je připravena také Burza spolupráce a sekce Diskuse. Postupně se vytváří i Technologický profil Libereckého kraje, který má sloužit zejména potenciálním investorům k vytváření vlastních analýz v oblasti ekonomického profilu kraje, struktury lidských zdrojů, inovační výkonnosti podniků i aktivit vědy a výzkumu v kraji. V průběhu tvorby dokumentu se uskutečnila řada propagačních akcí RIS LK prezentace na konferenci Dopady krize a její řešení v Libereckém kraji v Liberci, prezentace na semináři Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně, článek v čísle 2008/2 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, pravidelné informace v měsíčníku Liberecký kraj. Opomenout nelze speciální internetovou stránku Součástí byla i závěrečná konference k RIS LK, pořádaná v Liberci. Popis procesu vzniku dokumentu by nebyl úplný bez zmínky, že současně s tvorbou dokumentu proběhl i proces posuzování koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad dle zákona, souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Regionální inovační strategie Libereckého kraje, a to za podmínky dodržení požadavku zohlednění problematiky životního prostředí a zohlednění závěrů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které bylo zpracováno v rámci procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 17

20 Metodika Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství (viz organizační struktury nastíněné výše). Koncepční řešení podpory inovačních aktivit bylo jednou z aktivit navrhovaných základními koncepčními dokumenty kraje, jmenovitě Strategií rozvoje LK a Programem rozvoje LK k naplnění rozvojového opatření Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací v prioritní ose Dynamická a konkurenceschopná ekonomika. Podpora inovací byla identifikována jako významný faktor rozvoje ekonomiky Libereckého kraje. Za neméně důležité faktory rozvoje v oblasti inovací byly rovněž definovány zvýšení kontaktů a spolupráce v oblasti inovací (transfer technologií), zlepšení prostředí a podmínek pro vznik a šíření inovací a podpora inovačních firem. Je nezbytné zdůraznit, že cílem zúčastněných subjektů nebylo zpracovat pouhý dokument na téma Regionální inovační strategie Libereckého kraje, nýbrž stimulovat prostředí příznivé pro rozvoj inovací, vědy, výzkumu a nastavit podmínky pro fungování tohoto prostředí i po ukončení projektu tvorby RIS LK. V souladu se záměry Libereckého kraje a s metodologií prosazovanou Evropskou komisí byl kladen důraz na budování konsenzu, propojování iniciativ a na spolupráci při stanovování opatření k podpoře inovací. Těžiště práce, hlavní koordinace a směřování RIS LK spočívalo na projektovém týmu. Tento tým byl ustaven již na počátku tvorby RIS LK a pravidelně se začal scházet na jaře Určil časový harmonogram RIS LK, inspirován metodikou IRE i existujícími inovačními strategiemi z jiných krajů vytvořil návrh struktury dokumentu. Běžně dostupná analytická data a znalosti členů projektového týmu byly v zájmu úspory času použity ke zpracování analytické části dokumentu. Výsledkem konsenzu členů projektového týmu a jejich vzájemné spolupráce byla vytvořena analytická část dokumentu a SWOT analýza. Zde byly identifikovány hlavní překážky i příležitosti inovačního prostředí v Libereckém kraji. O záměru zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje byla rovněž na konferenci informována veřejnost a byla vyzvána k účasti na tvorbě RIS LK. Na základě závěrů analytické části a SWOT analýzy bylo identifikováno 6 hlavních priorit. V zájmu medializace a propagace celého procesu tvorby dokumentu vznikl informační leták, kde byly zveřejněny řešené priority současně s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin a vysvětlení přínosů pro jednotlivé typy aktérů inovačního prostředí. Leták byl k dispozici též na webové adrese včetně veškerých dalších průběžných informací z tvorby dokumentu. Na další konferenci dne byly opět prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět vyslovena výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. K účasti na práci odborných skupin se přihlásila celá řada zástupců firem, zabývajících se inovacemi, také poradenských subjektů, institucí výzkumu, vývoje, vzdělávání. Nebyla výjimkou ani účast více osob z jednoho subjektu. V odborných skupinách byly podle jednotné 18 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Zkrácená verze 1 Mapová příloha: Geografická mapa 2 Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/ZK/2009 Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.9.2009

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Závěrečná konference, Liberec, 17. září 2009

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Závěrečná konference, Liberec, 17. září 2009 Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Závěrečná konference, Liberec, 17. září 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence v globalizovaném světě => Inovace- základní součást

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj Verze k 1.5.2014 Cíl setkání Vysvětlit co je RIS 3 proces RIS 3 na národní úrovni a operační programy Struktura RIS

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Přehled tvorby RIS LK Prvotní impuls- konference Nisa

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k

Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k Jan Marek S3 manažer pro Liberecký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 Liberecký kraj - Pracovní verze k 10.12.2013 Důležitost RIS 3 RIS 3, vč. krajských příloh je základním rámcem pro OP VVV a OPIK»

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013

Technologické platformy v OPPI. Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Technologické platformy v OPPI Mgr. Marie Danišová projektový manažer Praha, 21. února 2013 Program Spolupráce - program podporuje vznik a rozvoj klastrů a technologických platforem (TP) - kooperační odvětvová

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více