Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje"

Transkript

1

2 Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

3 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne

4 Úvodní slova Vážení přátelé, je mi ctí představit Vám Regionální inovační strategii Libereckého kraje, která je strategickým koncepčním dokumentem pro rozvoj inovací v Libereckém kraji. Dnešní globalizovaný svět a trh lze charakterizovat stále se zvyšující konkurencí. Předpokladem úspěchu v tomto soutěživém prostředí je stálá snaha a touha po zlepšení, tvorba nových nápadů a jejich přenos do praxe. Není náhodou, že rok 2009 byl ustaven Evropským rokem tvořivosti a inovací. Stále více regionů si uvědomuje význam podpory inovací a ani Liberecký kraj není a nechce být v tomto směru výjimkou. Je pro mne proto potěšující, že i v našem regionu se podařilo vytvořit kvalitní tým lidí, kteří se podíleli na přípravě tohoto dokumentu tvořícího rámec prostředí příznivého inovacím, vědě a výzkumu. Za velmi přínosné považuji, že se na tvorbě této strategie podíleli lidé s bohatými praktickými zkušenostmi, a to zástupci veřejné správy, vzdělávacích institucí, inovačních firem a poradenských subjektů. Cílem však nebylo pouze vytvoření samotného dokumentu, ale podpora inovačního prostředí. Na platformě tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje došlo k posílení kontaktů mezi jednotlivými skupinami aktérů na poli inovací. Na jedné straně subjekty výzkumu a vývoje, které inovace tvoří a na straně druhé podnikovou sférou, která inovace zavádí do praxe. Toto posilování kontaktů by mělo pokračovat i po dokončení Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování informačního portálu o inovacích, který bude významným komunikačním kanálem pro kontakty a spolupráci jednotlivých aktérů. Dále bude vytvořen tzv. Technologický profil Libereckého kraje, který bude ve formě investorské a podnikatelské příručky sloužit pro prezentaci Libereckého kraje. Hlavní díl odpovědnosti za realizaci jednotlivých opatření ze strategie vycházejících by měl spočívat na Koordinačním centru podpory inovací, které by mělo být v následujících měsících k tomuto účelu zřízeno. Součástí inovační strategie je seznam dalších projektových záměrů, z nichž některé jsou již připraveny k realizaci. Regionální inovační strategie je živým dokumentem, který bude podléhat pravidelnému monitoringu a případně jeho aktualizaci. Dohled nad plněním jednotlivých opatření by měla zajišťovat nově zřízená Rada Libereckého kraje pro inovace. Věřím, že se nám cíle, které jsme si v Regionální inovační strategii stanovili, podaří splnit a Liberecký kraj se stane dynamickým inovativním regionem, který bude atraktivním místem pro podnikání a výzkum a zároveň příjemným místem pro život. Liberec, září 2009 Bc. Stanislav Eichler hejtman Libereckého kraje 2 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

5 Vážení spoluobčané, dokument, který se Vám tímto dostává do rukou, je výsledkem společné práce více než šedesáti osob - zástupců veřejné správy, poradenských subjektů, středních a vysokých škol, výzkumných ústavů a inovativních firem. Prvotním impulsem pro tvorbu regionální inovační strategie byla konference Nisainvest pořádaná na podzim roku 2006, jejímž hlavním tématem byly inovace. Liberecký kraj se přihlásil k myšlence, že inovace jsou nezbytnou součástí vývoje moderní společnosti. Motorem pokroku vždy byla schopnost myslet tvořivě, netradičně a inovativně a umět tyto schopnosti prodat. To je aktuální především dnes, v době otevřených hranic, dynamické mezinárodní spolupráce, ale i konkurence. Je třeba být v tomto světě aktivní, překážky je třeba brát jako výzvy, které nám pomohou se posunout dále a kupředu. V počátcích našeho snažení jsme se seznámili s různými inovačními strategiemi tuzemskými i zahraničními. Poté jsme identifikovali naše potřeby a nedostatky a na jejich základě stanovili hlavní témata. S těmito tématy jsme oslovili odbornou veřejnost, která v odborných skupinách asi šestnáct měsíců diskutovala o problémech a identifikovala hlavní cíle, které se v procesu realizace této koncepce budeme snažit naplnit. V průběhu procesu tvorby byla regionální inovační strategie několikrát představena veřejnosti. Celý dokument byl také v několika kolech připomínkován členy projektového týmu, odbornými skupinami i veřejností. Je nutné dodat, že proces tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Věřím, že zpracovaná strategie se stane dobrým základem pro prohloubení spolupráce a komunikace mezi aktéry v oblasti inovací a přispěje tak k podpoře inovačního prostředí a rozvoji Libereckého kraje. Liberec, září 2009 RNDr. Vít Příkaský náměstek hejtmana pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 3

6 Řekli o RIS... Úřad práce je většinou vnímán jako instituce pomáhající zejména těm, kteří hledají práci. Díky úzké spolupráci se zaměstnavateli však máme také poměrně přesnou představu o jejich požadavcích na kvalifikaci a dovednosti svých zaměstnanců. Firmy dobře vědí, že v náročném konkurenčním prostředí mohou dlouhodobě uspět jen vysokou kvalitou své produkce. A vědí také, že pracovití a znalí lidé patří k jejich největšímu bohatství. Jsem velmi ráda, že zpracovaná regionální inovační strategie nastavuje podmínky pro tvorbu kvalitních pracovních míst v perspektivních a konkurenceschopných oborech, které mohou uspět v současné globalizované ekonomice. PhDr. Kateřina Sadílková, Úřad práce v Liberci Význam regionální úrovně inovací spočívá v tom, že stále větší roli pro prosazení se v globální soutěži představují jedinečné a těžko přenositelné místní faktory, které jsou specifické pro určitý region a jsou vázány na konkrétní místní aktéry. Vzájemná blízkost a vazby specializovaných firem a škol vytváří aktivní pracovní trh, umožňuje šíření znalostí a technologií a využívání specializované infrastruktury. Regionální inovační strategie je společná dohoda, jak výhody regionálního prostředí dokážeme co nejlépe využít. Popisuje strategii i role jednotlivých hráčů. V budoucnu nám nabídne více specializovaných informací, inspiraci a motivující prostředí. Více nečekáme, vše ostatní už je na nás. Ing. Jaroslav Kopta, Krajská hospodářská komora Liberec Strategický dokument Regionální inovační strategie Libereckého kraje je rozvojový dokument, který zachycuje dynamické změny probíhající v Libereckém kraji. Na jeho realizaci se mimo Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli odborníci ze správní, aplikační a univerzitní sféry. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme mohli stát při vzniku hodnotného dokumentu, jehož přínos bude pro celý Liberecký kraj, i pro Technickou univerzitu v Liberci v budoucnu velmi významný. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Technická univerzita v Liberci Zpracování RIS LK může významně přispět k budoucímu hospodářskému rozvoji našeho kraje. Strategii nelze vnímat jako pouhý dokument, jedná se o soubor faktů, informací, námětů a vizí, které je třeba nadále rozvíjet a prosazovat. Snad nejvýznamnější přínos strategie, a to již ve fázi jejího zpracování, spatřujeme v iniciaci a zapojení významných regionálních subjektů, v rozvoji jejich spolupráce a vzájemné komunikace. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec 4 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

7 Poděkování Regionální inovační strategie Libereckého kraje je zpracována velmi kvalitně. Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací je ve strategii pojat komplexně. Navržené priority a opatření jsou detailně rozpracovány, přičemž jejich naplňování je již v tuto chvíli zajištěno navrženými pilotními projekty akčního plánu i projektovými náměty. Mezi prioritami, jejich opatřeními i pilotními projekty je zřetelná výrazná synergie a silný multiplikační efekt. K maximalizaci přínosů inovační strategie nezanedbatelnou měrou přispívá i široké partnerství, které bylo vytvořeno při její přípravě v rámci odborných skupin. Navrženou regionální inovační strategií získává Liberecký kraj významný nástroj rozvoje inovačně založené konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu. RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D. Technologické centrum AV ČR Poděkování Základním znakem prostředí příznivého pro rozvoj inovací je podle našeho vnímání rozvinutá síť vzájemně fungujících vztahů mezi aktéry, kteří toto prostředí tvoří. Podnikatelskou sférou, profesními organizacemi, poradenskými firmami, školami, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou navzájem. Proto již od počátku strategie nevznikala za zavřenými dveřmi, nýbrž formou široké diskuse mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. O zapojení do procesu přípravy dokumentu projevily zájem konkrétní osoby z řad odborné i laické veřejnosti, které svým pohledem a zkušenostmi přispěly významným dílem ke konečné podobě dokumentu. Rád bych jim tímto vyjádřil poděkování za jejich zájem, čas a nápady a věřím, že myšlenky, doporučení a závěry vzešlé z dlouhých diskusí se podaří naplnit a fungující prostředí pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu se stane v Libereckém kraji samozřejmostí. Jsem rád, že již nyní existují konkrétní hmatatelné výstupy projektu RIS LK, a to zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace kde, jak doufám, najdou zájemci o problematiku inovací celou řadu cenných a užitečných informací. Současně věřím, že se nám podařilo vytvořením regionální inovační strategie přispět k nastavení prostředí příznivého inovacím, a tím i posílení hospodářské prosperity kraje a zvýšení kvality života jeho obyvatel i atraktivity pro návštěvníky a investory. Liberec, září 2009 RNDr. Robert Rölc Ph.D. manažer RIS LK zástupce zpracovatele, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. 5

8 Pracovní týmy KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM koordinace práce odborných skupin Odborná skupina 1 Odborná skupina 2 Odborná skupina 3 Odborná skupina 4 Odborná skupina 5 Odborná skupina 6 Koordinační výbor MUDr. Přemysl Sobotka Bc. Stanislav Eichler RNDr. Vít Příkaský Ing. Jiří Kittner Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Mgr. Kateřina Sadílková Ing. Jiří Urban předseda Senátu Parlamentu ČR hejtman Libereckého kraje náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova primátor Statutárního města Liberec rektor Technické univerzity v Liberci ředitelka Úřadu práce v Liberci předseda Podnikatelské rady Libereckého kraje 6 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

9 Projektový tým Instituce Jméno Kontakt Liberecký kraj (koordinátor týmu) Krajský úřad Libereckého kraje Zastoupení LK v Bruselu Krajská hospodářská komora Liberec ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci VÚTS, Liberec, a.s. Agentura Czechinvest RNDr. Vít Příkaský Mgr. Michael Otta Ing. Martina Hozáková Ing. Petra Vrzáčková Ing. Ivana Ptáčková Ing. Pavel Branda Ing. Jaroslav Kopta Ing. Martin Procházka Ing. Martin Dušek RNDr. Zdeněk Kadlas RNDr. Robert Rölc, Ph.D Ing. Vladimíra Žďárská Ing. Petr Dvořáček Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Ing. Adéla Zemanová Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Mgr. Jan Marek 7

10 Pracovní týmy Odborná skupina 1 - Téma: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Instituce Jméno Kontakt AABYSS s.r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. APERTA, s.r.o. Datron, a.s. ARR, spol. s r.o. Krajská hospodářská komora VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice Mikroregion Podralsko fyzická osoba Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Simona Bittnerová Ing. Libuše Fouňová Ing. Milena Hanyková Ing. Zdeněk Jiráček RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Jaroslav Kopta Bc. Jana Lapková Mgr. Věra Růžičková Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. RNDr. Jiřina Vargová Ing. Jan Verl Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

11 Odborná skupina 2 Téma: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci ECS Edconsia Centrum vzdělanosti Liberec. kraje Krajský úřad Libereckého kraje APERTA, s.r.o. JIM Design Technická univerzita v Liberci Krajská hospodářská komora Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. APERTA, s.r.o. Český svaz stavebních inženýrů Centrum vzdělanosti Liberec. kraje VÚTS, a.s. AABYSS s.r.o. Krajský úřad Libereckého kraje Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice APERTA, s.r.o. Úřad práce Liberec Technická univerzita v Liberci Obch. akademie a hotel. škola Turnov PE - KU Petr Kupec Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. * do Ing. Klára Antlová, Ph.D. Radomil Bábek RNDr. Jiří Čeřovský * RNDr. Robert Gamba * Ing. Milena Hanyková Ing. Pavel Jirman Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Ing. Jaroslav Kopta Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Mgr. Michal Knězů Mrvka Ing. Bohumil Pech Ing. Alena Petráčková Ing. Radka Pittnerová Mgr. Šárka Prachařová Ing. Ivana Ptáčková Ing. Hana Rohacká Mgr. Věra Růžičková Ing. Maria Seifertová Doc. Dr. Ing. Josef Šedlbauer Mgr. Otakar Špetlík Ing. Petr Štěpánek Ing. Jolana Vrbová Ing. Adéla Zemanová RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 9

12 Pracovní týmy Odborná skupina 3 Téma: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky Instituce Jméno Kontakt Regioinfo, spol. s r.o. VÚTS, a.s. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice ARR, spol. s r.o. Ing. Petr Dvořáček Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs RNDr. Iveta Lukášová Ing. Miroslav Novák, Ph.D. Bc. Jiří Pilný Ing. Hana Rohacká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 4 Téma: Podnikové inovace Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci Regioinfo, spol. s r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. Elmarco VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Okresní hosp. komora Liberec Okresní hosp. komora Liberec APERTA, s.r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. Ing. Josef Dembický, Ph.D. Ing. Petr Dvořáček Ing. Libuše Fouňová Ing. Edita Hrdinová Ing. Monika Kůrková Mgr. Oldřich Kvasnička Jana Pospíšilová, DiS. Ing. Martin Procházka Mgr. Věra Růžičková Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

13 Odborná skupina 5 Téma: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Instituce Jméno Kontakt VÚTS, a.s. Krajský úřad Libereckého kraje Agentura CzechInvest Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice DTZ Liberec, s.r.o. Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Ing. Martina Hozáková Ing. Marie Lesná Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. Ing. Václav Vít Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 6 Téma: Meziregionální a mezinárodní spolupráce Instituce Jméno Kontakt Zastoupení LK v Bruselu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Agentura CzechInvest Okr. hosp. komora Jablonec n.n. Technická univerzita v Liberci VÚTS, a.s. Pobozam, s.r.o. AABYSS, s.r.o. Statutární město Liberec Městský úřad Turnov Mikroregion Podralsko Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Pavel Branda PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Mgr. Jan Marek Ing. Oskar Mužíček Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Radka Pittnerová Petr Poborský Ing. Martin Prachař Mgr. Radka Sochorová RNDr. Miroslav Varga RNDr. Jiřina Vargová Ing. Anna Zápotocká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 11

14 Obsah Proč regionální inovační strategie? 14 Od prvotního záměru k cíli 15 Metodika 18 SWOT analýza 20 Silné stránky 20 Slabé stránky 20 Příležitosti 22 Hrozby 23 Doplňující informace analytického charakteru (s komentářem) 24 Problémová analýza 25 Vize 27 Cíle 27 Struktura priorit 28 Návrhová část 30 Priorita A: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem 30 Opatření A.1: Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK 30 Opatření A.2: Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory 30 Opatření A.3: Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání 32 Opatření A.4: Propagace a prezentace inovací v regionu 33 Opatření A.5: Institucionální podpora inovací v LK 34 Priorita B: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces 35 Opatření B.1: Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací 35 Opatření B.2: Podpora inovativního prostředí v terciárním vzdělávání 35 Opatření B.3: Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání 36 Opatření B.4: Odstraňování bariér dynamického trhu práce 37 Priorita C: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky 38 Opatření C.1: Podpora komunikace a spolupráce 38 Opatření C.2: Podpora VaV infrastruktury 39 Opatření C.3: Podpora inovací a mezioborových aplikací 40 Priorita D: Podnikové inovace 42 Opatření D.1: Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích 42 Opatření D.2: Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací 42 Opatření D.3: Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV 43 Priorita E: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit 44 Opatření E.1: Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů Regionální inovační strategie Libereckého kraje

15 Opatření E.2: Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace 45 Opatření E.3: Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit 46 Priorita F: Meziregionální a mezinárodní spolupráce 47 Opatření F.1: Přeshraniční spolupráce 47 Opatření F.2: Mezinárodní projektová spolupráce 48 Opatření F.3: Účast v mezinárodních kooperačních sítích 48 Opatření F.4: Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou 49 Akční plán RIS LK 50 Specifikace aktivit akčního plánu 50 Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP 50 Zpracování návrhu systému podpor a motivací (finančních i nefinančních) pro konkurenceschopné obory a aktovity včetně schválení v ZK 51 Vybudování inkubátoru 52 Živá voda 52 Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov (PIVCIT) 54 Vybudování technologického parku 55 Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK 56 Vytvoření technologického a ekonomicko společenského profilu LK 57 Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji inovačního prostředí v LK 58 Rada Libereckého kraje pro inovace, udržitelnou spotřebu a výrobu 60 Koordinační centrum podpory inovací (KCPI) 61 Program podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji 63 Rozvoj technické tvořivosti mládeže 64 Inovační síť kooperujících podniků a univerzity 65 Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 66 Vzdělávání managementu pro inovace 67 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 69 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie 70 Informační a knihovní centrum Technické univerzity v Liberci 70 Centrum rozvoje strojírenského výzkumu 71 Membránové inovační centrum MemBrain 72 Soutěž Inovace 74 CIPI Centrum Informací Pro Inovace 75 Pravidelná setkávání malých a středních podniků pro oblast inovací 77 Interaktivní centrum mezinárodní vědeckovýzkumné a ekonomické spolupráce LK 78 Vytvoření a údržba informačního portálu LK sekce Mezinárodní spolupráce 79 Zmapování účasti subjektů Libereckého kraje v kooperačních sítích 80 Implementace, monitoring, aktualizace RIS 81 A několik slov na závěr 83 Seznam zkratek 85 Slovníček pojmů

16 Proč regionální inovační strategie? Liberecký kraj ve vizi svých základních koncepčních dokumentů hovoří o Libereckém kraji jako o silném dynamickém regionu na bázi udržitelného rozvoje s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou. Samospráva Libereckého kraje tudíž vnímá inovační proces jako součást regionálního rozvoje, je si vědoma důležitosti podpory inovací k prosazení své politiky v ekonomické oblasti, ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, k vnímání Libereckého kraje jako regionu progresivních technologií. V době stírání hranic mezi státy, době otevřenosti, liberalizace obchodu, informací a služeb se pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, které vytváří značný tlak na všechny subjekty v tomto prostředí se pohybující. Nelze uvažovat v kategoriích tady a teď, je nutné zohledňovat širší souvislosti a vztahy a dívat se daleko dopředu. Hledání nových cest a postupů je cestou mnohdy nejasného výsledku, časově i finančně velmi náročná činnost s vysokou mírou rizika. Úspěch je možný pouze spojením sil nejrůznějších subjektů, které se v této oblasti pohybují. Existuje zcela zásadní otázka kde vlastně inovace vznikají? Odpověď na ni je spojena s kontextem místa, kde inovace vznikají a rovněž s potenciálem tohoto místa absorbovat inovace vzniklé jinde. Prostředí je zde chápáno jako síť vztahů mezi firmami navzájem a mezi firmami a institucemi, stejně jako obecný rámec pro fungování firmy, tedy institucionální struktura, sociální hodnoty a kultura politických a ekonomických vztahů státu a regionu, v němž je firma zakořeněna. Pro inovační potenciál a schopnost učení firem tedy není důležitá pouze jejich vnitřní organizace, ale také jejich zakořenění v sítích formálních i neformálních vztahů mezi sebou navzájem, stejně jako existence podpůrných institucí a celkové sociokulturní prostředí regionu. Takto definovaný komplex je často označován jako regionální inovační systém či učící se region. Regionální inovační strategie toto inovační prostředí mapuje, definuje jeho součásti, subjekty, partnery, vazby, potřeby, podmínky a hledá cesty k nastavení a zlepšení prostředí příznivého pro inovace. Liberecký kraj převzal záštitu nad zpracováním koncepce a její první pracovní verze dokumentu vznikla v součinnosti s celou řadou partnerů: ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Technickou univerzitou v Liberci, Výzkumným ústavem textilních strojů v Liberci, Krajskou hospodářskou komorou Liberec, okresními hospodářskými komorami, agenturou CzechInvest a poradenskou firmou Regioinfo s.r.o. 14 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

17 Od prvotního záměru k cíli Prvotním impulsem pro start procesu RIS LK se stala v říjnu roku 2006 pořádaná konference Nisa Invest, která se pravidelně věnuje různým tématům z oblasti rozvoje podnikatelské sféry (informace o jednotlivých ročnících lze nalézt na webových stránkách Zvolená základní témata, Inovace a Design, se setkala se značným ohlasem. Na workshopu ke konferenci vznikla pracovní skupina NI8 (tento název v sobě skrývá pojem Nisa Invest a číslovka 8 znamená osm otázek, ke kterým byly v rámci tohoto workshopu hledány odpovědi). Položené otázky vyjadřuje následující grafické zpracování: Situace Jsou v Libereckém kraji vytvořeny podmínky pro inovace? Preference Najdeme regionální odvětvová specifika v oblasti inovací? Koncepce Existuje dostatek kvalitních informací pro rozhodování o podpoře inovací? Lokální /globální Lze podporovat inovace v regionu v globalizovaném prostředí? Iniciátor Kdo jsou partneři pro podporu regionálních inovací? Strategie Co by nejvíce pomohlo v rámci inovačního procesu ve firemním sektoru? Tým Je nezbytné vytvořit koordinační skupinu pro společnou podporu inovací? Vzdělávání Jak významné je vzdělávání ve vztahu k inovacím? Již následující jednání skupiny NI odstartovalo proces tvorby RIS LK vytvořením projektového týmu. Hlavním koordinátorem a iniciátorem se stal Liberecký kraj. Dalšími členy projektového týmu, a tedy partnery procesu tvorby RIS LK, se staly Krajská hospodářská komora Liberec, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. a společnost Regioinfo s.r.o. Rada kraje svým usnesením č. 177/07/RK ze dne schválila záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje. Členům projektového týmu byla představena metodika tvorby RIS v podobě, jak ji zpracovala IRE (Innovating Regions in Europe - síť vytvořená v polovině 90. let Evropskou komisí k výměně zkušeností a dobrých praktik mezi regiony podporujícími inovace a konkurenceschopnost). Členové projektového týmu i veřejnosti byli na konferenci dne seznámeni s úspěšnými inovačními strategiemi z jiných českých regionů. Ing. Váchová z Technologického centra AV ČR představila RIS Prahy a RIS Plzeňského kraje, Ing. Mareček pak RIS Zlínského kraje. Na jednání projektového týmu dne byl rovněž pozván pan Luk Palmen, který představil velmi zdařilou RIS Slezského vojvodství a se členy projektového týmu se podělil o velmi cenné zkušenosti s tvorbou regionální inovační strategie v zahraničí. Projektový tým se následně rozrostl o zástupce Technické univerzity v Liberci, VÚTS, a.s. a agentury CzechInvest. Průběžné informace o tvorbě inovační strategie byly zveřejňovány na webové adrese 15

18 Od prvotního záměru k cíli Postupně byla vytvořena analytická část dokumentu včetně SWOT analýzy. Ze závěrů analýzy vyplynulo šest prioritních oblastí k řešení. Pro rozpracování každé priority byla ustavena odborná skupina. Již od počátku byl kladen důraz na široké zapojení odborné i laické veřejnosti, proto byl vytvořen informační leták se zněním priorit, s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin i definováním přínosů pro jednotlivé typy aktérů. V únoru 2008 se uskutečnila konference, kde byly prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět zazněla výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. Za účelem provázanosti práce projektového týmu a odborných skupin se stali členy každé odborné skupiny alespoň dva zástupci projektového týmu. Významnou a mnohdy nesnadnou úlohu zastával v každé odborné skupině facilitátor, který řídil diskusi v odborné skupině (nemusel jím být člen projektového týmu). Zkušenosti s podporou inovací se projektový tým snažil načerpat i v zahraničí. Dne se uskutečnila návštěva Technologického centra ROTECH v Radebergu nedaleko Drážďan. Účastníci se seznámili s historií a způsobem fungování Technologického centra, prohlédli si areál a navštívili několik zde usídlených firem. Informace a inspirace zde získané byly velmi přínosné během další tvorby RIS. Pro zajištění spolufinancování projektu RIS LK z evropských fondů byl projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí. Příslušná výzva zde byla ukončena Projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje (č. projektu: CZ.1.13/4.2.00/ ) byl následně vybrán v rámci ROP SV ke spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na zpracování RIS LK, jehož vítězem se stala ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dne se uskutečnila konference, na níž se setkali členové všech šesti odborných skupin a projektového týmu. Jednotlivé odborné skupiny zde prezentovaly podle předem dohodnuté osnovy své výstupy, což obnášelo rozpracování své priority do úrovně opatření a jednotlivých aktivit. V šesti odborných skupinách v rámci dvaceti dvou opatření bylo prezentováno celkem padesát pět témat. Následující diskuse identifikovala celkem jedenáct společných tématických okruhů (tedy výstupů, které byly nezávisle na sobě navrženy několika odbornými skupinami). Na základě dalších jednání projektového týmu bylo poté z těchto tématických okruhů stanoveno celkem šest témat, která byla vnímána jako nosná a realizovatelná. Týmem osob, které pocházely průřezově z různých odborných skupin pak byla daná témata rozpracována do podoby Listu pro rozpracování námětu (tyto Listy jsou přílohou úplné verze RIS, která je k dispozici na webových stránkách Témata byla následující: informační portál podnikatelské inkubátory vědeckotechnické parky technologický profil LK medializace, propagace transfer znalostí mezi podniky a VŠ 16 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

19 V zájmu načerpání co největší šíře poznatků navázal projektový tým kontakty také s Podnikatelským inkubátorem v Nymburku a Technologickým centrem v Hradci Králové a přímo v těchto institucích, které již byly vybudovány v sousedních krajích k podpoře podnikatelského prostředí a inovačního podnikání, získal v listopadu 2008 na pracovní návštěvě cenné zkušenosti se systémem fungování i financování těchto institucí. Na základě získaných teoretických i praktických poznatků i rozpracovaných témat týmy odborných skupiny byla sestavena návrhová část dokumentu, kde byly definovány jednotlivé priority, identifikována a popsána jednotlivá opatření a určeny aktivity. Následně byly sestaveny klíčové projekty do podoby Akčního plánu RIS LK a dva z nich vybrány k realizaci v 1. polovině roku Těmito projekty se staly projekt Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace a projekt Technologického profilu Libereckého kraje. Projektový tým současně vyjádřil přesvědčení o nutnosti systémové podpory inovačních procesů i po skončení projektu RIS LK v září Nejhmatatelnějším výstupem procesu RIS LK je tedy vedle nesporně cenné sítě kontaktů, které vznikly v průběhu práce jednotlivých členů projektového týmu i odborných skupin, zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace který byl spuštěn v červenci Tento portál obsahuje nejen všeobecné údaje k tématu inovací, ale též databázi inovačních subjektů a informace o jednotlivých výzvách v rámci různých typů dotačních titulů. Prostřednictvím Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu jsou zde zveřejněny informace z oblasti mezinárodní spolupráce na poli inovací. Pro uživatele je připravena také Burza spolupráce a sekce Diskuse. Postupně se vytváří i Technologický profil Libereckého kraje, který má sloužit zejména potenciálním investorům k vytváření vlastních analýz v oblasti ekonomického profilu kraje, struktury lidských zdrojů, inovační výkonnosti podniků i aktivit vědy a výzkumu v kraji. V průběhu tvorby dokumentu se uskutečnila řada propagačních akcí RIS LK prezentace na konferenci Dopady krize a její řešení v Libereckém kraji v Liberci, prezentace na semináři Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně, článek v čísle 2008/2 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, pravidelné informace v měsíčníku Liberecký kraj. Opomenout nelze speciální internetovou stránku Součástí byla i závěrečná konference k RIS LK, pořádaná v Liberci. Popis procesu vzniku dokumentu by nebyl úplný bez zmínky, že současně s tvorbou dokumentu proběhl i proces posuzování koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad dle zákona, souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Regionální inovační strategie Libereckého kraje, a to za podmínky dodržení požadavku zohlednění problematiky životního prostředí a zohlednění závěrů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které bylo zpracováno v rámci procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 17

20 Metodika Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství (viz organizační struktury nastíněné výše). Koncepční řešení podpory inovačních aktivit bylo jednou z aktivit navrhovaných základními koncepčními dokumenty kraje, jmenovitě Strategií rozvoje LK a Programem rozvoje LK k naplnění rozvojového opatření Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací v prioritní ose Dynamická a konkurenceschopná ekonomika. Podpora inovací byla identifikována jako významný faktor rozvoje ekonomiky Libereckého kraje. Za neméně důležité faktory rozvoje v oblasti inovací byly rovněž definovány zvýšení kontaktů a spolupráce v oblasti inovací (transfer technologií), zlepšení prostředí a podmínek pro vznik a šíření inovací a podpora inovačních firem. Je nezbytné zdůraznit, že cílem zúčastněných subjektů nebylo zpracovat pouhý dokument na téma Regionální inovační strategie Libereckého kraje, nýbrž stimulovat prostředí příznivé pro rozvoj inovací, vědy, výzkumu a nastavit podmínky pro fungování tohoto prostředí i po ukončení projektu tvorby RIS LK. V souladu se záměry Libereckého kraje a s metodologií prosazovanou Evropskou komisí byl kladen důraz na budování konsenzu, propojování iniciativ a na spolupráci při stanovování opatření k podpoře inovací. Těžiště práce, hlavní koordinace a směřování RIS LK spočívalo na projektovém týmu. Tento tým byl ustaven již na počátku tvorby RIS LK a pravidelně se začal scházet na jaře Určil časový harmonogram RIS LK, inspirován metodikou IRE i existujícími inovačními strategiemi z jiných krajů vytvořil návrh struktury dokumentu. Běžně dostupná analytická data a znalosti členů projektového týmu byly v zájmu úspory času použity ke zpracování analytické části dokumentu. Výsledkem konsenzu členů projektového týmu a jejich vzájemné spolupráce byla vytvořena analytická část dokumentu a SWOT analýza. Zde byly identifikovány hlavní překážky i příležitosti inovačního prostředí v Libereckém kraji. O záměru zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje byla rovněž na konferenci informována veřejnost a byla vyzvána k účasti na tvorbě RIS LK. Na základě závěrů analytické části a SWOT analýzy bylo identifikováno 6 hlavních priorit. V zájmu medializace a propagace celého procesu tvorby dokumentu vznikl informační leták, kde byly zveřejněny řešené priority současně s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin a vysvětlení přínosů pro jednotlivé typy aktérů inovačního prostředí. Leták byl k dispozici též na webové adrese včetně veškerých dalších průběžných informací z tvorby dokumentu. Na další konferenci dne byly opět prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět vyslovena výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. K účasti na práci odborných skupin se přihlásila celá řada zástupců firem, zabývajících se inovacemi, také poradenských subjektů, institucí výzkumu, vývoje, vzdělávání. Nebyla výjimkou ani účast více osob z jednoho subjektu. V odborných skupinách byly podle jednotné 18 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 duben 2015 OBSAH ODDÍL 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více