Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje"

Transkript

1

2 Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

3 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne

4 Úvodní slova Vážení přátelé, je mi ctí představit Vám Regionální inovační strategii Libereckého kraje, která je strategickým koncepčním dokumentem pro rozvoj inovací v Libereckém kraji. Dnešní globalizovaný svět a trh lze charakterizovat stále se zvyšující konkurencí. Předpokladem úspěchu v tomto soutěživém prostředí je stálá snaha a touha po zlepšení, tvorba nových nápadů a jejich přenos do praxe. Není náhodou, že rok 2009 byl ustaven Evropským rokem tvořivosti a inovací. Stále více regionů si uvědomuje význam podpory inovací a ani Liberecký kraj není a nechce být v tomto směru výjimkou. Je pro mne proto potěšující, že i v našem regionu se podařilo vytvořit kvalitní tým lidí, kteří se podíleli na přípravě tohoto dokumentu tvořícího rámec prostředí příznivého inovacím, vědě a výzkumu. Za velmi přínosné považuji, že se na tvorbě této strategie podíleli lidé s bohatými praktickými zkušenostmi, a to zástupci veřejné správy, vzdělávacích institucí, inovačních firem a poradenských subjektů. Cílem však nebylo pouze vytvoření samotného dokumentu, ale podpora inovačního prostředí. Na platformě tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje došlo k posílení kontaktů mezi jednotlivými skupinami aktérů na poli inovací. Na jedné straně subjekty výzkumu a vývoje, které inovace tvoří a na straně druhé podnikovou sférou, která inovace zavádí do praxe. Toto posilování kontaktů by mělo pokračovat i po dokončení Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o vybudování informačního portálu o inovacích, který bude významným komunikačním kanálem pro kontakty a spolupráci jednotlivých aktérů. Dále bude vytvořen tzv. Technologický profil Libereckého kraje, který bude ve formě investorské a podnikatelské příručky sloužit pro prezentaci Libereckého kraje. Hlavní díl odpovědnosti za realizaci jednotlivých opatření ze strategie vycházejících by měl spočívat na Koordinačním centru podpory inovací, které by mělo být v následujících měsících k tomuto účelu zřízeno. Součástí inovační strategie je seznam dalších projektových záměrů, z nichž některé jsou již připraveny k realizaci. Regionální inovační strategie je živým dokumentem, který bude podléhat pravidelnému monitoringu a případně jeho aktualizaci. Dohled nad plněním jednotlivých opatření by měla zajišťovat nově zřízená Rada Libereckého kraje pro inovace. Věřím, že se nám cíle, které jsme si v Regionální inovační strategii stanovili, podaří splnit a Liberecký kraj se stane dynamickým inovativním regionem, který bude atraktivním místem pro podnikání a výzkum a zároveň příjemným místem pro život. Liberec, září 2009 Bc. Stanislav Eichler hejtman Libereckého kraje 2 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

5 Vážení spoluobčané, dokument, který se Vám tímto dostává do rukou, je výsledkem společné práce více než šedesáti osob - zástupců veřejné správy, poradenských subjektů, středních a vysokých škol, výzkumných ústavů a inovativních firem. Prvotním impulsem pro tvorbu regionální inovační strategie byla konference Nisainvest pořádaná na podzim roku 2006, jejímž hlavním tématem byly inovace. Liberecký kraj se přihlásil k myšlence, že inovace jsou nezbytnou součástí vývoje moderní společnosti. Motorem pokroku vždy byla schopnost myslet tvořivě, netradičně a inovativně a umět tyto schopnosti prodat. To je aktuální především dnes, v době otevřených hranic, dynamické mezinárodní spolupráce, ale i konkurence. Je třeba být v tomto světě aktivní, překážky je třeba brát jako výzvy, které nám pomohou se posunout dále a kupředu. V počátcích našeho snažení jsme se seznámili s různými inovačními strategiemi tuzemskými i zahraničními. Poté jsme identifikovali naše potřeby a nedostatky a na jejich základě stanovili hlavní témata. S těmito tématy jsme oslovili odbornou veřejnost, která v odborných skupinách asi šestnáct měsíců diskutovala o problémech a identifikovala hlavní cíle, které se v procesu realizace této koncepce budeme snažit naplnit. V průběhu procesu tvorby byla regionální inovační strategie několikrát představena veřejnosti. Celý dokument byl také v několika kolech připomínkován členy projektového týmu, odbornými skupinami i veřejností. Je nutné dodat, že proces tvorby Regionální inovační strategie Libereckého kraje byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Věřím, že zpracovaná strategie se stane dobrým základem pro prohloubení spolupráce a komunikace mezi aktéry v oblasti inovací a přispěje tak k podpoře inovačního prostředí a rozvoji Libereckého kraje. Liberec, září 2009 RNDr. Vít Příkaský náměstek hejtmana pověřený vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova 3

6 Řekli o RIS... Úřad práce je většinou vnímán jako instituce pomáhající zejména těm, kteří hledají práci. Díky úzké spolupráci se zaměstnavateli však máme také poměrně přesnou představu o jejich požadavcích na kvalifikaci a dovednosti svých zaměstnanců. Firmy dobře vědí, že v náročném konkurenčním prostředí mohou dlouhodobě uspět jen vysokou kvalitou své produkce. A vědí také, že pracovití a znalí lidé patří k jejich největšímu bohatství. Jsem velmi ráda, že zpracovaná regionální inovační strategie nastavuje podmínky pro tvorbu kvalitních pracovních míst v perspektivních a konkurenceschopných oborech, které mohou uspět v současné globalizované ekonomice. PhDr. Kateřina Sadílková, Úřad práce v Liberci Význam regionální úrovně inovací spočívá v tom, že stále větší roli pro prosazení se v globální soutěži představují jedinečné a těžko přenositelné místní faktory, které jsou specifické pro určitý region a jsou vázány na konkrétní místní aktéry. Vzájemná blízkost a vazby specializovaných firem a škol vytváří aktivní pracovní trh, umožňuje šíření znalostí a technologií a využívání specializované infrastruktury. Regionální inovační strategie je společná dohoda, jak výhody regionálního prostředí dokážeme co nejlépe využít. Popisuje strategii i role jednotlivých hráčů. V budoucnu nám nabídne více specializovaných informací, inspiraci a motivující prostředí. Více nečekáme, vše ostatní už je na nás. Ing. Jaroslav Kopta, Krajská hospodářská komora Liberec Strategický dokument Regionální inovační strategie Libereckého kraje je rozvojový dokument, který zachycuje dynamické změny probíhající v Libereckém kraji. Na jeho realizaci se mimo Krajského úřadu Libereckého kraje podíleli odborníci ze správní, aplikační a univerzitní sféry. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme mohli stát při vzniku hodnotného dokumentu, jehož přínos bude pro celý Liberecký kraj, i pro Technickou univerzitu v Liberci v budoucnu velmi významný. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, Technická univerzita v Liberci Zpracování RIS LK může významně přispět k budoucímu hospodářskému rozvoji našeho kraje. Strategii nelze vnímat jako pouhý dokument, jedná se o soubor faktů, informací, námětů a vizí, které je třeba nadále rozvíjet a prosazovat. Snad nejvýznamnější přínos strategie, a to již ve fázi jejího zpracování, spatřujeme v iniciaci a zapojení významných regionálních subjektů, v rozvoji jejich spolupráce a vzájemné komunikace. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec 4 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

7 Poděkování Regionální inovační strategie Libereckého kraje je zpracována velmi kvalitně. Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací je ve strategii pojat komplexně. Navržené priority a opatření jsou detailně rozpracovány, přičemž jejich naplňování je již v tuto chvíli zajištěno navrženými pilotními projekty akčního plánu i projektovými náměty. Mezi prioritami, jejich opatřeními i pilotními projekty je zřetelná výrazná synergie a silný multiplikační efekt. K maximalizaci přínosů inovační strategie nezanedbatelnou měrou přispívá i široké partnerství, které bylo vytvořeno při její přípravě v rámci odborných skupin. Navrženou regionální inovační strategií získává Liberecký kraj významný nástroj rozvoje inovačně založené konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu. RNDr. Vladislav Čadil, Ph.D. Technologické centrum AV ČR Poděkování Základním znakem prostředí příznivého pro rozvoj inovací je podle našeho vnímání rozvinutá síť vzájemně fungujících vztahů mezi aktéry, kteří toto prostředí tvoří. Podnikatelskou sférou, profesními organizacemi, poradenskými firmami, školami, výzkumnými organizacemi a veřejnou správou navzájem. Proto již od počátku strategie nevznikala za zavřenými dveřmi, nýbrž formou široké diskuse mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. O zapojení do procesu přípravy dokumentu projevily zájem konkrétní osoby z řad odborné i laické veřejnosti, které svým pohledem a zkušenostmi přispěly významným dílem ke konečné podobě dokumentu. Rád bych jim tímto vyjádřil poděkování za jejich zájem, čas a nápady a věřím, že myšlenky, doporučení a závěry vzešlé z dlouhých diskusí se podaří naplnit a fungující prostředí pro rozvoj inovací, vědy a výzkumu se stane v Libereckém kraji samozřejmostí. Jsem rád, že již nyní existují konkrétní hmatatelné výstupy projektu RIS LK, a to zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace kde, jak doufám, najdou zájemci o problematiku inovací celou řadu cenných a užitečných informací. Současně věřím, že se nám podařilo vytvořením regionální inovační strategie přispět k nastavení prostředí příznivého inovacím, a tím i posílení hospodářské prosperity kraje a zvýšení kvality života jeho obyvatel i atraktivity pro návštěvníky a investory. Liberec, září 2009 RNDr. Robert Rölc Ph.D. manažer RIS LK zástupce zpracovatele, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. 5

8 Pracovní týmy KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM koordinace práce odborných skupin Odborná skupina 1 Odborná skupina 2 Odborná skupina 3 Odborná skupina 4 Odborná skupina 5 Odborná skupina 6 Koordinační výbor MUDr. Přemysl Sobotka Bc. Stanislav Eichler RNDr. Vít Příkaský Ing. Jiří Kittner Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Mgr. Kateřina Sadílková Ing. Jiří Urban předseda Senátu Parlamentu ČR hejtman Libereckého kraje náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova primátor Statutárního města Liberec rektor Technické univerzity v Liberci ředitelka Úřadu práce v Liberci předseda Podnikatelské rady Libereckého kraje 6 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

9 Projektový tým Instituce Jméno Kontakt Liberecký kraj (koordinátor týmu) Krajský úřad Libereckého kraje Zastoupení LK v Bruselu Krajská hospodářská komora Liberec ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci VÚTS, Liberec, a.s. Agentura Czechinvest RNDr. Vít Příkaský Mgr. Michael Otta Ing. Martina Hozáková Ing. Petra Vrzáčková Ing. Ivana Ptáčková Ing. Pavel Branda Ing. Jaroslav Kopta Ing. Martin Procházka Ing. Martin Dušek RNDr. Zdeněk Kadlas RNDr. Robert Rölc, Ph.D Ing. Vladimíra Žďárská Ing. Petr Dvořáček Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs Ing. Adéla Zemanová Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Mgr. Jan Marek 7

10 Pracovní týmy Odborná skupina 1 - Téma: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Instituce Jméno Kontakt AABYSS s.r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. APERTA, s.r.o. Datron, a.s. ARR, spol. s r.o. Krajská hospodářská komora VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice Mikroregion Podralsko fyzická osoba Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Simona Bittnerová Ing. Libuše Fouňová Ing. Milena Hanyková Ing. Zdeněk Jiráček RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Jaroslav Kopta Bc. Jana Lapková Mgr. Věra Růžičková Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. RNDr. Jiřina Vargová Ing. Jan Verl Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

11 Odborná skupina 2 Téma: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci ECS Edconsia Centrum vzdělanosti Liberec. kraje Krajský úřad Libereckého kraje APERTA, s.r.o. JIM Design Technická univerzita v Liberci Krajská hospodářská komora Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. APERTA, s.r.o. Český svaz stavebních inženýrů Centrum vzdělanosti Liberec. kraje VÚTS, a.s. AABYSS s.r.o. Krajský úřad Libereckého kraje Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice APERTA, s.r.o. Úřad práce Liberec Technická univerzita v Liberci Obch. akademie a hotel. škola Turnov PE - KU Petr Kupec Regioinfo, spol. s r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. * do Ing. Klára Antlová, Ph.D. Radomil Bábek RNDr. Jiří Čeřovský * RNDr. Robert Gamba * Ing. Milena Hanyková Ing. Pavel Jirman Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Ing. Jaroslav Kopta Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. Mgr. Michal Knězů Mrvka Ing. Bohumil Pech Ing. Alena Petráčková Ing. Radka Pittnerová Mgr. Šárka Prachařová Ing. Ivana Ptáčková Ing. Hana Rohacká Mgr. Věra Růžičková Ing. Maria Seifertová Doc. Dr. Ing. Josef Šedlbauer Mgr. Otakar Špetlík Ing. Petr Štěpánek Ing. Jolana Vrbová Ing. Adéla Zemanová RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 9

12 Pracovní týmy Odborná skupina 3 Téma: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky Instituce Jméno Kontakt Regioinfo, spol. s r.o. VÚTS, a.s. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice ARR, spol. s r.o. Ing. Petr Dvořáček Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs RNDr. Iveta Lukášová Ing. Miroslav Novák, Ph.D. Bc. Jiří Pilný Ing. Hana Rohacká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 4 Téma: Podnikové inovace Instituce Jméno Kontakt Technická univerzita v Liberci Regioinfo, spol. s r.o. CLUTEX klastr technické textilie, o.s. Elmarco VÚTS, a.s. APERTA, s.r.o. Okresní hosp. komora Liberec Okresní hosp. komora Liberec APERTA, s.r.o. Technická univerzita v Liberci ARR, spol. s r.o. Ing. Josef Dembický, Ph.D. Ing. Petr Dvořáček Ing. Libuše Fouňová Ing. Edita Hrdinová Ing. Monika Kůrková Mgr. Oldřich Kvasnička Jana Pospíšilová, DiS. Ing. Martin Procházka Mgr. Věra Růžičková Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. RNDr. Robert Rölc, Ph.D Regionální inovační strategie Libereckého kraje

13 Odborná skupina 5 Téma: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Instituce Jméno Kontakt VÚTS, a.s. Krajský úřad Libereckého kraje Agentura CzechInvest Statutární město Liberec Plastcom a.s. - mlékárna Příšovice DTZ Liberec, s.r.o. Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Ing. Martina Hozáková Ing. Marie Lesná Mgr. Radka Sochorová Ing. Štěpán Tůma, Ph.D. Ing. Václav Vít Ing. Vladimíra Žďárská RNDr. Robert Rölc, Ph.D. Odborná skupina 6 Téma: Meziregionální a mezinárodní spolupráce Instituce Jméno Kontakt Zastoupení LK v Bruselu Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Agentura CzechInvest Okr. hosp. komora Jablonec n.n. Technická univerzita v Liberci VÚTS, a.s. Pobozam, s.r.o. AABYSS, s.r.o. Statutární město Liberec Městský úřad Turnov Mikroregion Podralsko Regioinfo, spol. s r.o. ARR, spol. s r.o. Ing. Pavel Branda PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Doc. Ing. Eva Konečná, CSc. Mgr. Jan Marek Ing. Oskar Mužíček Prof. Ing. Lubomír Pešík, CSc. Ing. Radka Pittnerová Petr Poborský Ing. Martin Prachař Mgr. Radka Sochorová RNDr. Miroslav Varga RNDr. Jiřina Vargová Ing. Anna Zápotocká RNDr. Robert Rölc, Ph.D. 11

14 Obsah Proč regionální inovační strategie? 14 Od prvotního záměru k cíli 15 Metodika 18 SWOT analýza 20 Silné stránky 20 Slabé stránky 20 Příležitosti 22 Hrozby 23 Doplňující informace analytického charakteru (s komentářem) 24 Problémová analýza 25 Vize 27 Cíle 27 Struktura priorit 28 Návrhová část 30 Priorita A: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem 30 Opatření A.1: Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK 30 Opatření A.2: Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory 30 Opatření A.3: Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání 32 Opatření A.4: Propagace a prezentace inovací v regionu 33 Opatření A.5: Institucionální podpora inovací v LK 34 Priorita B: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces 35 Opatření B.1: Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací 35 Opatření B.2: Podpora inovativního prostředí v terciárním vzdělávání 35 Opatření B.3: Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání 36 Opatření B.4: Odstraňování bariér dynamického trhu práce 37 Priorita C: Podpora a zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikatelského prostředí a znalostní ekonomiky 38 Opatření C.1: Podpora komunikace a spolupráce 38 Opatření C.2: Podpora VaV infrastruktury 39 Opatření C.3: Podpora inovací a mezioborových aplikací 40 Priorita D: Podnikové inovace 42 Opatření D.1: Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích 42 Opatření D.2: Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací 42 Opatření D.3: Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV 43 Priorita E: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit 44 Opatření E.1: Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů Regionální inovační strategie Libereckého kraje

15 Opatření E.2: Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace 45 Opatření E.3: Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit 46 Priorita F: Meziregionální a mezinárodní spolupráce 47 Opatření F.1: Přeshraniční spolupráce 47 Opatření F.2: Mezinárodní projektová spolupráce 48 Opatření F.3: Účast v mezinárodních kooperačních sítích 48 Opatření F.4: Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou 49 Akční plán RIS LK 50 Specifikace aktivit akčního plánu 50 Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP 50 Zpracování návrhu systému podpor a motivací (finančních i nefinančních) pro konkurenceschopné obory a aktovity včetně schválení v ZK 51 Vybudování inkubátoru 52 Živá voda 52 Podnikatelské inovační a vzdělávací centrum a inkubátor Turnov (PIVCIT) 54 Vybudování technologického parku 55 Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK 56 Vytvoření technologického a ekonomicko společenského profilu LK 57 Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji inovačního prostředí v LK 58 Rada Libereckého kraje pro inovace, udržitelnou spotřebu a výrobu 60 Koordinační centrum podpory inovací (KCPI) 61 Program podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji 63 Rozvoj technické tvořivosti mládeže 64 Inovační síť kooperujících podniků a univerzity 65 Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje 66 Vzdělávání managementu pro inovace 67 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace 69 Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie 70 Informační a knihovní centrum Technické univerzity v Liberci 70 Centrum rozvoje strojírenského výzkumu 71 Membránové inovační centrum MemBrain 72 Soutěž Inovace 74 CIPI Centrum Informací Pro Inovace 75 Pravidelná setkávání malých a středních podniků pro oblast inovací 77 Interaktivní centrum mezinárodní vědeckovýzkumné a ekonomické spolupráce LK 78 Vytvoření a údržba informačního portálu LK sekce Mezinárodní spolupráce 79 Zmapování účasti subjektů Libereckého kraje v kooperačních sítích 80 Implementace, monitoring, aktualizace RIS 81 A několik slov na závěr 83 Seznam zkratek 85 Slovníček pojmů

16 Proč regionální inovační strategie? Liberecký kraj ve vizi svých základních koncepčních dokumentů hovoří o Libereckém kraji jako o silném dynamickém regionu na bázi udržitelného rozvoje s diverzifikovanou ekonomickou základnou založenou na inovační produkci a službách s vysokou přidanou hodnotou. Samospráva Libereckého kraje tudíž vnímá inovační proces jako součást regionálního rozvoje, je si vědoma důležitosti podpory inovací k prosazení své politiky v ekonomické oblasti, ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, k vnímání Libereckého kraje jako regionu progresivních technologií. V době stírání hranic mezi státy, době otevřenosti, liberalizace obchodu, informací a služeb se pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, které vytváří značný tlak na všechny subjekty v tomto prostředí se pohybující. Nelze uvažovat v kategoriích tady a teď, je nutné zohledňovat širší souvislosti a vztahy a dívat se daleko dopředu. Hledání nových cest a postupů je cestou mnohdy nejasného výsledku, časově i finančně velmi náročná činnost s vysokou mírou rizika. Úspěch je možný pouze spojením sil nejrůznějších subjektů, které se v této oblasti pohybují. Existuje zcela zásadní otázka kde vlastně inovace vznikají? Odpověď na ni je spojena s kontextem místa, kde inovace vznikají a rovněž s potenciálem tohoto místa absorbovat inovace vzniklé jinde. Prostředí je zde chápáno jako síť vztahů mezi firmami navzájem a mezi firmami a institucemi, stejně jako obecný rámec pro fungování firmy, tedy institucionální struktura, sociální hodnoty a kultura politických a ekonomických vztahů státu a regionu, v němž je firma zakořeněna. Pro inovační potenciál a schopnost učení firem tedy není důležitá pouze jejich vnitřní organizace, ale také jejich zakořenění v sítích formálních i neformálních vztahů mezi sebou navzájem, stejně jako existence podpůrných institucí a celkové sociokulturní prostředí regionu. Takto definovaný komplex je často označován jako regionální inovační systém či učící se region. Regionální inovační strategie toto inovační prostředí mapuje, definuje jeho součásti, subjekty, partnery, vazby, potřeby, podmínky a hledá cesty k nastavení a zlepšení prostředí příznivého pro inovace. Liberecký kraj převzal záštitu nad zpracováním koncepce a její první pracovní verze dokumentu vznikla v součinnosti s celou řadou partnerů: ARR-Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o., Technickou univerzitou v Liberci, Výzkumným ústavem textilních strojů v Liberci, Krajskou hospodářskou komorou Liberec, okresními hospodářskými komorami, agenturou CzechInvest a poradenskou firmou Regioinfo s.r.o. 14 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

17 Od prvotního záměru k cíli Prvotním impulsem pro start procesu RIS LK se stala v říjnu roku 2006 pořádaná konference Nisa Invest, která se pravidelně věnuje různým tématům z oblasti rozvoje podnikatelské sféry (informace o jednotlivých ročnících lze nalézt na webových stránkách Zvolená základní témata, Inovace a Design, se setkala se značným ohlasem. Na workshopu ke konferenci vznikla pracovní skupina NI8 (tento název v sobě skrývá pojem Nisa Invest a číslovka 8 znamená osm otázek, ke kterým byly v rámci tohoto workshopu hledány odpovědi). Položené otázky vyjadřuje následující grafické zpracování: Situace Jsou v Libereckém kraji vytvořeny podmínky pro inovace? Preference Najdeme regionální odvětvová specifika v oblasti inovací? Koncepce Existuje dostatek kvalitních informací pro rozhodování o podpoře inovací? Lokální /globální Lze podporovat inovace v regionu v globalizovaném prostředí? Iniciátor Kdo jsou partneři pro podporu regionálních inovací? Strategie Co by nejvíce pomohlo v rámci inovačního procesu ve firemním sektoru? Tým Je nezbytné vytvořit koordinační skupinu pro společnou podporu inovací? Vzdělávání Jak významné je vzdělávání ve vztahu k inovacím? Již následující jednání skupiny NI odstartovalo proces tvorby RIS LK vytvořením projektového týmu. Hlavním koordinátorem a iniciátorem se stal Liberecký kraj. Dalšími členy projektového týmu, a tedy partnery procesu tvorby RIS LK, se staly Krajská hospodářská komora Liberec, ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. a společnost Regioinfo s.r.o. Rada kraje svým usnesením č. 177/07/RK ze dne schválila záměr zpracovat Inovační strategii Libereckého kraje. Členům projektového týmu byla představena metodika tvorby RIS v podobě, jak ji zpracovala IRE (Innovating Regions in Europe - síť vytvořená v polovině 90. let Evropskou komisí k výměně zkušeností a dobrých praktik mezi regiony podporujícími inovace a konkurenceschopnost). Členové projektového týmu i veřejnosti byli na konferenci dne seznámeni s úspěšnými inovačními strategiemi z jiných českých regionů. Ing. Váchová z Technologického centra AV ČR představila RIS Prahy a RIS Plzeňského kraje, Ing. Mareček pak RIS Zlínského kraje. Na jednání projektového týmu dne byl rovněž pozván pan Luk Palmen, který představil velmi zdařilou RIS Slezského vojvodství a se členy projektového týmu se podělil o velmi cenné zkušenosti s tvorbou regionální inovační strategie v zahraničí. Projektový tým se následně rozrostl o zástupce Technické univerzity v Liberci, VÚTS, a.s. a agentury CzechInvest. Průběžné informace o tvorbě inovační strategie byly zveřejňovány na webové adrese 15

18 Od prvotního záměru k cíli Postupně byla vytvořena analytická část dokumentu včetně SWOT analýzy. Ze závěrů analýzy vyplynulo šest prioritních oblastí k řešení. Pro rozpracování každé priority byla ustavena odborná skupina. Již od počátku byl kladen důraz na široké zapojení odborné i laické veřejnosti, proto byl vytvořen informační leták se zněním priorit, s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin i definováním přínosů pro jednotlivé typy aktérů. V únoru 2008 se uskutečnila konference, kde byly prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět zazněla výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. Za účelem provázanosti práce projektového týmu a odborných skupin se stali členy každé odborné skupiny alespoň dva zástupci projektového týmu. Významnou a mnohdy nesnadnou úlohu zastával v každé odborné skupině facilitátor, který řídil diskusi v odborné skupině (nemusel jím být člen projektového týmu). Zkušenosti s podporou inovací se projektový tým snažil načerpat i v zahraničí. Dne se uskutečnila návštěva Technologického centra ROTECH v Radebergu nedaleko Drážďan. Účastníci se seznámili s historií a způsobem fungování Technologického centra, prohlédli si areál a navštívili několik zde usídlených firem. Informace a inspirace zde získané byly velmi přínosné během další tvorby RIS. Pro zajištění spolufinancování projektu RIS LK z evropských fondů byl projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí. Příslušná výzva zde byla ukončena Projekt Regionální inovační strategie Libereckého kraje (č. projektu: CZ.1.13/4.2.00/ ) byl následně vybrán v rámci ROP SV ke spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Liberecký kraj vyhlásil výběrové řízení na zpracování RIS LK, jehož vítězem se stala ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Dne se uskutečnila konference, na níž se setkali členové všech šesti odborných skupin a projektového týmu. Jednotlivé odborné skupiny zde prezentovaly podle předem dohodnuté osnovy své výstupy, což obnášelo rozpracování své priority do úrovně opatření a jednotlivých aktivit. V šesti odborných skupinách v rámci dvaceti dvou opatření bylo prezentováno celkem padesát pět témat. Následující diskuse identifikovala celkem jedenáct společných tématických okruhů (tedy výstupů, které byly nezávisle na sobě navrženy několika odbornými skupinami). Na základě dalších jednání projektového týmu bylo poté z těchto tématických okruhů stanoveno celkem šest témat, která byla vnímána jako nosná a realizovatelná. Týmem osob, které pocházely průřezově z různých odborných skupin pak byla daná témata rozpracována do podoby Listu pro rozpracování námětu (tyto Listy jsou přílohou úplné verze RIS, která je k dispozici na webových stránkách Témata byla následující: informační portál podnikatelské inkubátory vědeckotechnické parky technologický profil LK medializace, propagace transfer znalostí mezi podniky a VŠ 16 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

19 V zájmu načerpání co největší šíře poznatků navázal projektový tým kontakty také s Podnikatelským inkubátorem v Nymburku a Technologickým centrem v Hradci Králové a přímo v těchto institucích, které již byly vybudovány v sousedních krajích k podpoře podnikatelského prostředí a inovačního podnikání, získal v listopadu 2008 na pracovní návštěvě cenné zkušenosti se systémem fungování i financování těchto institucí. Na základě získaných teoretických i praktických poznatků i rozpracovaných témat týmy odborných skupiny byla sestavena návrhová část dokumentu, kde byly definovány jednotlivé priority, identifikována a popsána jednotlivá opatření a určeny aktivity. Následně byly sestaveny klíčové projekty do podoby Akčního plánu RIS LK a dva z nich vybrány k realizaci v 1. polovině roku Těmito projekty se staly projekt Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace a projekt Technologického profilu Libereckého kraje. Projektový tým současně vyjádřil přesvědčení o nutnosti systémové podpory inovačních procesů i po skončení projektu RIS LK v září Nejhmatatelnějším výstupem procesu RIS LK je tedy vedle nesporně cenné sítě kontaktů, které vznikly v průběhu práce jednotlivých členů projektového týmu i odborných skupin, zejména Informační portál Libereckého kraje pro inovace který byl spuštěn v červenci Tento portál obsahuje nejen všeobecné údaje k tématu inovací, ale též databázi inovačních subjektů a informace o jednotlivých výzvách v rámci různých typů dotačních titulů. Prostřednictvím Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu jsou zde zveřejněny informace z oblasti mezinárodní spolupráce na poli inovací. Pro uživatele je připravena také Burza spolupráce a sekce Diskuse. Postupně se vytváří i Technologický profil Libereckého kraje, který má sloužit zejména potenciálním investorům k vytváření vlastních analýz v oblasti ekonomického profilu kraje, struktury lidských zdrojů, inovační výkonnosti podniků i aktivit vědy a výzkumu v kraji. V průběhu tvorby dokumentu se uskutečnila řada propagačních akcí RIS LK prezentace na konferenci Dopady krize a její řešení v Libereckém kraji v Liberci, prezentace na semináři Inovace a technologie v rozvoji regionů v Brně, článek v čísle 2008/2 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, pravidelné informace v měsíčníku Liberecký kraj. Opomenout nelze speciální internetovou stránku Součástí byla i závěrečná konference k RIS LK, pořádaná v Liberci. Popis procesu vzniku dokumentu by nebyl úplný bez zmínky, že současně s tvorbou dokumentu proběhl i proces posuzování koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dne vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako příslušný úřad dle zákona, souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Regionální inovační strategie Libereckého kraje, a to za podmínky dodržení požadavku zohlednění problematiky životního prostředí a zohlednění závěrů Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, které bylo zpracováno v rámci procesu posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. 17

20 Metodika Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství (viz organizační struktury nastíněné výše). Koncepční řešení podpory inovačních aktivit bylo jednou z aktivit navrhovaných základními koncepčními dokumenty kraje, jmenovitě Strategií rozvoje LK a Programem rozvoje LK k naplnění rozvojového opatření Podpora vědy, výzkumu a zavádění inovací v prioritní ose Dynamická a konkurenceschopná ekonomika. Podpora inovací byla identifikována jako významný faktor rozvoje ekonomiky Libereckého kraje. Za neméně důležité faktory rozvoje v oblasti inovací byly rovněž definovány zvýšení kontaktů a spolupráce v oblasti inovací (transfer technologií), zlepšení prostředí a podmínek pro vznik a šíření inovací a podpora inovačních firem. Je nezbytné zdůraznit, že cílem zúčastněných subjektů nebylo zpracovat pouhý dokument na téma Regionální inovační strategie Libereckého kraje, nýbrž stimulovat prostředí příznivé pro rozvoj inovací, vědy, výzkumu a nastavit podmínky pro fungování tohoto prostředí i po ukončení projektu tvorby RIS LK. V souladu se záměry Libereckého kraje a s metodologií prosazovanou Evropskou komisí byl kladen důraz na budování konsenzu, propojování iniciativ a na spolupráci při stanovování opatření k podpoře inovací. Těžiště práce, hlavní koordinace a směřování RIS LK spočívalo na projektovém týmu. Tento tým byl ustaven již na počátku tvorby RIS LK a pravidelně se začal scházet na jaře Určil časový harmonogram RIS LK, inspirován metodikou IRE i existujícími inovačními strategiemi z jiných krajů vytvořil návrh struktury dokumentu. Běžně dostupná analytická data a znalosti členů projektového týmu byly v zájmu úspory času použity ke zpracování analytické části dokumentu. Výsledkem konsenzu členů projektového týmu a jejich vzájemné spolupráce byla vytvořena analytická část dokumentu a SWOT analýza. Zde byly identifikovány hlavní překážky i příležitosti inovačního prostředí v Libereckém kraji. O záměru zpracovat Regionální inovační strategii Libereckého kraje byla rovněž na konferenci informována veřejnost a byla vyzvána k účasti na tvorbě RIS LK. Na základě závěrů analytické části a SWOT analýzy bylo identifikováno 6 hlavních priorit. V zájmu medializace a propagace celého procesu tvorby dokumentu vznikl informační leták, kde byly zveřejněny řešené priority současně s výzvou k zapojení osob do jednotlivých odborných skupin a vysvětlení přínosů pro jednotlivé typy aktérů inovačního prostředí. Leták byl k dispozici též na webové adrese včetně veškerých dalších průběžných informací z tvorby dokumentu. Na další konferenci dne byly opět prezentovány dosavadní výsledky RIS LK a opět vyslovena výzva k zapojení veřejnosti do práce odborných skupin. K účasti na práci odborných skupin se přihlásila celá řada zástupců firem, zabývajících se inovacemi, také poradenských subjektů, institucí výzkumu, vývoje, vzdělávání. Nebyla výjimkou ani účast více osob z jednoho subjektu. V odborných skupinách byly podle jednotné 18 Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více