Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011"

Transkript

1 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění prokazatelnosti a dokladovatelnosti školení nových zaměstnanců I. vydávám směrnici pro provádění vstupního školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) II. ukládám všem vedoucím zaměstnancům zajistit prokazatelnost a dokladovost vstupního školení BOZP a PO nových zaměstnanců včetně jejich zaškolení a zácviku a zajistit školení zaměstnanců externích organizací. III. Směrnice nabývá účinnost Účinností této směrnice pozbývá platnost směrnice č.6/2008. Počet stran: 5 Počet příloh: č.1 - Osnova č. 1 vstupního školení BOZP a PO a presenční listina pro nové zaměstnance - provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP a PO č. 2 - Záznam o vstupním školení č. 3 Vzorové osnovy č. 2 školení na pracovišti č. 4 - Zápis o školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště 1

2 O b s a h Úvod A) vstupní školení z BOZP a PO dle osnovy č. 1 - provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP B) vstupní školení na pracovišti a praktický zácvik zaměstnanců - provádí vedoucí odboru C) školení vedoucích zaměstnanců D) školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště Ú v o d Tato směrnice slouží vedoucím jednotlivých odborů k provádění vstupního školení BOZP a PO na pracovišti a k základní orientaci v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v rozsahu daném osnovou č. 1 pro vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO dle osnovy č. 1. Školení nových zaměstnanců se provádí zásadně ústní formou a přezkoušení se provádí pomocí zkušebního testu. Hlavní zásady BOZP Při přidělování práce zaměstnanci se musí dodržet tyto hlavní zásady BOZP. Zaměstnanec, který má práci vykonávat, musí: 1. být duševně a zdravotně způsobilý a schopný pro výkon takovéto práce, 2. být seznámen (proškolen) s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a sriziky, tj. s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště. Pokud konkrétní pracovní činnost neupravují předpisy, vyhlášky, normy nebo technologické postupy, pak se za pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považují konkrétní pokyny dané zaměstnanci jeho nadřízeným, 3. být vybaven osobními ochrannými pomůckami. Školení A. vstupní školení provádí dle osnovy č. 1 BOZP a PO pověřený zaměstnanec pro BOZP B. vstupní školení na pracovišti a praktický zácvik zaměstnanců C. školení vedoucích zaměstnanců D. školení externích zaměstnanců před zahájením prací a předání pracoviště. 2

3 A. Vstupní školení provádí pověřený zaměstnanec pro BOZP (dle osnovy č. 1 pro vstupní školení a dle této směrnice) Úkolem vstupního školení je seznámit nové zaměstnance se základními právními i ostatními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP), požárními předpisy (dále jen PO) dle směrnice vedoucího organizace - Tématického plánu a časového rozvrhu školení o požární ochraně a vnitřními řídícími normami. 1. Školení musí absolvovat všichni nově přijímaní zaměstnanci včetně zaměstnanců v krátkodobém pracovním poměru. (např. dohoda o provedení práce...) 2. Termín školení: Při uzavření pracovního nebo obdobného poměru, před započetím práce na pracovišti. Vstupní školení BOZP a PO se skládá ze dvou částí. První část školení provádí pověřená osoba dle osnovy BOZP č. 1 pro vstupní školení. Dále provede proškolení z předpisů PO dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO dle osnovy č. 1 části A (všeobecné předpisy PO). Po provedeném školení z BOZP a PO provede přezkoušení nového zaměstnance formou zkušebního testu. Dále určená osoba vyplní tiskopis Záznam o vstupním školení kolonky 1 a 2 a předá tento tiskopis nově nastupujícímu zaměstnanci, který vyplněný Záznam o vstupním školení (viz příloha č. 2) předá vedoucímu pracoviště, na které bude nastupovat. B. Vstupní školení na pracovišti (dle osnovy č. 2 dle profese a činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení o požární ochraně) Úkolem školení na pracovišti je získání vědomostí o konkrétních podmínkách BOZP a PO na pracovišti, které jsou nutné pro bezpečný výkon práce. Provádí jej vedoucí odboru, v jeho nepřítomnosti zástupce. Nový zaměstnanec je proškolen vedoucím odboru dle osnovy BOZP č. 2 dle své profese a pracovní činnosti a dle osnovy PO č. 1 části B dle směrnice vedoucího organizace - Tématický plán a časový rozvrh školení o PO. Po provedeném školení na pracovišti z BOZP a PO provede vedoucí zaměstnanec ústní přezkoušení pohovorem. Nový zaměstnanec potvrdí svým podpisem kolonku č. 3 tiskopisu Záznam o vstupním školení. Vedoucí odboru rovněž potvrdí podpisem tiskopis Záznam o vstupním školení do kolonky č. 3 (viz. příloha č. 2 této směrnice) a tento Záznam předá k založení určené osobě (personalistovi). Dále vedoucí jednotlivých odborů provedou zápis do Knihy BOZP část I (viz směrnice Používání Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádění školení požární ochrany). Vedoucí jednotlivých odborů rovněž proškolí prokazatelně nové zaměstnance z návodů k obsluze a údržbě používaných strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí a provedou seznámení zaměstnance s podmínkami na pracovišti včetně praktického zácviku pro obsluhu strojů a tech. zařízení. Vedoucí odboru zajistí rovněž prokazatelné seznámení zaměstnanců s přidělenými osobními ochrannými pracovními pomůckami, s dobou jejich používání a s riziky, před kterými je OOPP chrání. 3

4 1. Vstupní školení BOZP a PO musí absolvovat: - všichni nově přijatí zaměstnanci přicházející na pracoviště, - zaměstnanci přecházející na jiné pracoviště jen u příslušného vedoucího odboru. 2. Termín školení: Před započetím práce na pracovišti. 3. Vzory osnov BOZP školení č. 2 dle profese a činnosti zaměstnance musí obsahovat: - organizace práce na pracovišti, - bezpečnostní předpisy a technické normy vztahující se k prováděné činnosti a vybavení pracoviště, - dostatečné a přiměřené informace o nevyhnutelných rizicích, které mohou zaměstnance při práci ohrožovat a informace o způsobech, jak se před jejich působením chránit, informace o vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, které se týkají jejich práce a pracoviště, - používání vhodného, bezpečného a nezávadného nářadí, - prokazatelné praktické seznámení s podmínkami na pracovišti dle pracovní činnosti zaměstnance, - nejčastější zdroje a příčiny pracovních úrazů na pracovišti, - způsob hlášení pracovních úrazů, - umístění lékárniček 1. pomoci na pracovišti, - používání a hospodaření s osobními ochrannými pomůckami a prostředky na pracovišti (seznámení se směrnicí pro osobní ochranné pracovní prostředky), - vybavení, používání a udržování šaten, hygienických a sociálních zařízení na pracovištích. 4. Praktický zácvik a zaučení zaměstnanců: Zaměstnanec, který nastupuje do zaměstnání bez patřičné kvalifikace, bude v případě, kde to bezpečnostní předpisy dovolují, na svoji práci nejprve prokazatelně zacvičen pod dohledem zkušeného zaměstnance. O praktickém zácviku zpracují vedoucí odborů nebo jejich zástupci, kteří mají proškolení z BOZP pro vedoucí zaměstnance zápis do knihy BOZP nebo do samostatného tiskopisu. Praktickým zácvikem a zaučením se rovněž ověřuje schopnost zaměstnance vykonávat určitou pracovní činnost. 1. Školení z požární ochrany: Školení z požární ochrany provádí vedoucí jednotlivých odborů dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení z požární ochrany. Vedoucí jednotlivých odborů provedou proškolení nových zaměstnanců zejména s dokumentací požární ochrany, tj. např. požární řád, požární poplachové směrnice apod. a provedou přezkoušení zaměstnance pohovorem. 4

5 2. Školení vedoucích zaměstnanců Úkolem školení vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení je zabezpečit jejich znalosti BOZP a PO v oblastech, které řídí a za něž odpovídají a informovat je o předpisech BOZP. 3. Vztahuje se na všechny vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení a na pověřené zaměstnance, kteří provádějí vstupní školení nových zaměstnanců. 2. Termín školení a ověření znalosti: po nástupu do funkce a pravidelně 1 x za 3 roky, rovněž při změně právních a ostatních předpisů BOZP. 4. Školení zabezpečuje pracovník MěÚ odpovědný za plán školení a vedoucí odboru VVaOŽU. Školení provádí bezpečnostní technik a osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany. 4. Školení je prováděno formou přednášky podle předepsané osnovy školení pro vedoucí zaměstnance, které je ukončeno zkušebním testem. D. Školení zaměstnanců externích organizací před zahájením prací a předání pracoviště Při pohybu a práci cizích zaměstnanců v organizaci, musí vedoucí jednotlivých pracovišť zajistit prokazatelné předání pracoviště těmto cizím zaměstnancům a prokazatelně je poučit o rizicích vyskytujících se na předaném pracovišti a dalších předpisech BOZP týkajících se jejich pracovní činnosti (např. návody k obsluze zapůjčených strojů a zařízení apod.) Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne schválila:... tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí 5

6 Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Příloha č. 1 Zápis o vstupním školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) A. Vstupní školení ze všeobecných předpisů BOZP - osnova č. 1: 1. Zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce) ve pozdějších předpisů 55 odts. 1 písm. b), 88 až 96, 101 až 106, 301písm. c), 224, 227, 228, 238, 245, 246, 308, 309, 349, 380, 387, Pracovní úrazy a nemoci z povolání - Nařízení vlády č. 201/2010Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, povinnost zaměstnance bezodkladně hlásit pracovní úraz i každé drobné poranění svému nadřízenému. 3. Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1981 Sb. 3; Směrnice vedoucího organizace č. 1/ všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s el. zařízením pracovníky seznámenými ze dne , 1. pomoc při úrazu el. proudem. 4. Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci zejména část C přípustné hmotnosti přenášených břemen povinnost žen nahlásit změnu zdravotního stavu z důvodu ochrany mateřství. 5. Pracovní řád ze dne ; kategorizace prací dle rozhodnutí KHS Ostrava. 6. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3; příloha čl. 2.1, Informativně: a) Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce; vyhrazená technická zařízení elektrická, tlaková, zdvihací, plynová b) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu c) Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 8. B. Vstupní školení na pracovišti - osnova č. 2 Poznámka: Seznámení zaměstnance s pracovními podmínkami a s jeho pracovištěm provádí vedoucí odboru dle osnovy č. 2 školení BOZP dle pracovního zařazení a pracovní činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně osnovy č. 1 části B:... Po proškolení zaměstnance na pracovišti (potvrzení podpisem do rámečku) zajistí vedoucí odboru vrácení tohoto záznamu určené osobě (personální oddělení) a provedou zápis o vstupním školení do Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vstupní školení BOZP na pracovišti. Vstupní školení na pracovišti provádí vedoucí odboru dle osnovy školení č.2 dle pracovního zařazení zaměstnance a pracovní činnosti zaměstnance (seznámení s riziky, kterým jsou zaměstnanci vystaveni, včetně vyhodnocení rizik a opatření zaměstnavatele k odstranění nebo snížení těchto rizik na přijatelnou míru se specifickými nebezpečími ohrožující život a zdraví, s opatřeními k minimalizaci zdravotních rizik podle kategorií prací, seznámení s návody výrobců pro obsluhu a údržbu přístrojů, strojů a zařízení; seznámení se Směrnicemi BOZP a Pokyny BOZP; seznámení s opatřeními k zajištění BOZP a s bezpečným technologickým a pracovním postupem, který musí zaměstnanec při své práci dodržovat, s bezpečnostními předpisy dle pracovní činnosti a pracovního zařazení nového zaměstnance, s dobou užívání osobních ochranných pracovních pomůcek při vzniku rizika a s riziky před kterými je OOPP chrání apod.). Rovněž vedoucí odboru zajistí zaučení a zaškolení zaměstnance. Dále musí být zaměstnanec proškolen z: 6

7 místních podmínek pracoviště, způsobů zajišťování BOZP na pracovišti a z opatření zaměstnavatele k zajištění bezpečného stavu pracoviště dle nař. vl. č. 101/2005 Sb. použití umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyskytujícím se na pracovišti, opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, organizace první pomoci a vyškolení s poskytováním první pomoci v rozsahu odpovídajícím rizikům, umístění prostředků pro poskytování první pomoci, správných způsobů a dalších požadavků pro bezpečné provádění ruční manipulace s břemeny, která vytvářejí možnost poškození zdraví, zejména páteře a z opatření zaměstnavatele (pracovní postupy) k předcházení úrazům a poškození zdraví zaměstnanců při ruční manipulaci s břemeny, zásad zacházení s elektrickým zařízením. Vstupní proškolení z pož. ochrany na konkrétním pracovišti obsahuje zejména podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště tj. seznámení s požární dokumentací (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán...), uskladnění hořlavých látek, umístění ručních hasících přístrojů, hydrantů apod. (viz Tématický plán a časový rozvrh školení o PO). Poznámka: Školení nových zaměstnanců může provádět pouze zaměstnanec, který byl proškolen a přezkoušen z BOZP a PO dle osnovy pro vedoucí zaměstnance. Prezenční listina školení nových zaměstnanců z BOZP dle osnovy č. 1 ze všeobecných předpisů BOZP a školení PO dle osnovy č. 1 části A ze všeobecných předpisů PO Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl náležitě proškolen a přezkoušen s níže uvedeným výsledkem z bezpečnostních předpisů dle výše uvedené osnovy školení č. 1 a rovněž jsem byl proškolen a přezkoušen z požární ochrany dle osnovy č. 1 části A dle schváleného Tématického plánu a časového rozvrhu školení o PO. Školení bylo srozumitelné a porozuměl jsem mu. ověření ověření datum školení jméno a příjmení podpis znalostí ne ne ne ne ne ne ne ne datum školení jméno a příjmení podpis znalostí ne ne ne ne ne ne ne ne Vstupní školení a přezkoušení dle všeobecné osnovy BOZP č. 1 vstupního školení a dle osnovy č. 1 části A Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO provádí osoba způsobilá. Potvrzuji svým podpisem, že jsem osoba způsobilá provádět školení z požární ochrany.... jméno a příjmení podpis Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne schválila:... tajemnice městského úřadu PS: V případě změn předpisů je nutno osnovy školení neprodleně opravit. Školení z dokumentace BOZP zaměstnavatele se provádí pouze tehdy, pokud je zpracována. 7

8 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Příloha č. 2 ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a z předpisů o požární ochraně (PO) nově přijatého zaměstnance 1. Jméno a příjmení nového zaměstnance Datum narození: Pracovní zařazení dle pracovní smlouvy 2. Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) proškolen(a) a přezkoušen(a) v rámci vstupního školení BOZP dle osnovy č.1 a vstupního školení PO dle osnovy č.1 části A Tématického plánu a časového rozvrhu školení PO ze dne... a školení jsem porozuměl(a). Dne... podpis školeného zaměstnance... Školení provedl:... jméno a příjmení podpis 3. Vstupní školení BOZP a PO na pracovišti: Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl náležitě proškolen a přezkoušen(výsledek přezkoušení je uveden níže) z předpisů BOZP dle osnovy č. 2 ze dne... pro svoji pracovní činnost a pracovní zařazení. Byl jsem seznámen se zásadami PO na svém pracovišti dle Směrnice ved. organizace pro školení o PO ze dne.. dle osnovy č. 1 části B. přezkoušený zaměstnanec a) podpis podpis vedoucího b) ne školeného zaměstnance odboru Poznámka: Seznámení zaměstnance s pracovními podmínkami a s jeho pracovištěm provádí vedoucí odboru dle osnovy č. 2 školení BOZP dle profese a činnosti zaměstnance a dle Tématického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců o požární ochraně osnovy č. 1 části B:... Po proškolení zaměstnance na pracovišti (potvrzení podpisem do rámečku) zajistí vedoucí odboru vrácení tohoto záznamu určené osobě (personalista organizace) a provedou zápis o vstupním školení do Knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vstupní školení BOZP na pracovišti. Vstupní školení na pracovišti se provádí dle osnovy školení č.2 dle pracovního zařazení zaměstnance a pracovní činnosti zaměstnance (seznámení s pracovními riziky jejich práce a informace o opatřeních na ochranu před jejich působením, seznámení s návody výrobců pro obsluhu a údržbu přístrojů, strojů a zařízení; seznámení se Směrnicemi a Zásadami BOZP; seznámení s bezpečným technologickým a pracovním postupem a s opatřeními k zajištění BOZP; bezpečnostními předpisy dle pracovního zařazení a pracovní činnosti nového zaměstnance, s dobou užívání osobních ochranných pracovních pomůcek při vzniku rizika a s riziky před kterými je OOPP chrání; provedení zaučení a zaškolení zaměstnance apod.). Vstupní proškolení z pož. ochrany na konkrétním pracovišti obsahuje zejména podrobný výklad o požárním nebezpečí charakteristickém pro příslušné pracoviště tj. seznámení s požární dokumentací (požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán...), uskladnění hořlavých látek, umístění ručních hasících přístrojů, hydrantů apod. (viz Tématický plán a časový rozvrh školení o PO). Poznámka: Školení nových zaměstnanců může provádět pouze zaměstnanec, který byl proškolen a přezkoušen z BOZP a PO dle osnovy pro vedoucí zaměstnance. 8

9 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. Příloha č. 3 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance administrativy 1. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků 4. Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 5. Používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) - Nařízení vlády č. 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne seznámení zaměstnanců s riziky, před kterými je OOPP chrání, s používáním OOPP, se způsobem a podmínkami a s příklady používání OOPP 6. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... Osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, pokynů k zajištění BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne Návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení používaných na pracovišti (viz záznam o proškolení z návodů k obsluze a údržbě v knize BOZP nebo jiném dokladu) školení a zaučení provádí vedoucí odboru. 9

10 Příloha č. 4 Záznam o školení externích zaměstnanců Zaměstnanci byli proškoleni a přezkoušeni z dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro pracoviště:... a/ Zákaz pohybu v prostorách organizace mimo uvedené pracoviště, seznámení s určenými přístupovými cestami na pracoviště a evakuačními cestami... b/ Zákaz přinášení a požívání alkoholických nápojů a zneužívání omamných prostředků v organizaci a vstupování pod jejich vlivem do prostor pracoviště c/ Hlášení poruch a závad vedoucímu zaměstnanci p.. d/ Informace o rizicích a přijatých bezpečnostních opatřeních k eliminaci rizik, technická a organizační opatření na úseku BOZP: Zápis o předání a převzetí pracoviště cizí organizaci zhotoviteli prací ze dne.. Pracovní postupy ze dne:... Předání zařízení k opravě a převzetí po opravě s určením způsobu zabezpečení zařízení proti nechtěnému spuštění Další důležité okolnosti a bezpečnostní opatření (týkající se BOZP a PO): Potvrzuji, že jsem byl seznámen se zápisem o předání pracoviště cizí organizaci zhotoviteli práce ze dne. a že jsem byl proškolen a ústně přezkoušen z níže uvedeným výsledkem z výše uvedených pracovních postupů, pokynů, rizik a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle výše uvedené osnovy č. 4. Školení jsem porozuměl. datum školení jméno a příjmení školeného podpis školeného Osnovu č. 4 doplnil pověřený vedoucí zaměstnanec: 10 ověření znalostí ne ne ne ne ne jméno a příjmení školitele Podpis školitele jméno a příjmení podpis osnovu o školení BOZP a PO č. 4 převzal vedoucí zaměstnanec přebírající pracoviště: jméno a příjmení podpis Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí

11 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance v úklidu 1. ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. 2. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků. 3. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 6. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, 9. Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne.. Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 11

12 Osnova č. 2 školení BOZP pro zaměstnance odboru.. 8. ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F. 9. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 1 až 5 příloha III. používání žebříků. 10. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 4/2008 Všeobecné zásady při práci pracovníků provádějících úklid a rizika (rizikové faktory) vyplývající z výkonu pracovní činnosti při úklidových pracích ze dne Zásady první pomoci při úrazech, zejména při úrazu elektrickým proudem 13. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, 11. Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem Další předpisy BOZP:... Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí,dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních provozních bezpečnostních předpisů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne.. Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí 12

13 Osnova č. 2 školení BOZP zaměstnanců údržby 1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ze dne (s ohledem na prováděné činnosti):..; zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ze dne až Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 3. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 12/2008 Zásady bezpečnosti práce a základní podmínky pro používání skládacích schůdků (stupadlových žebříků) a žebříků ze dne Základní požadavky pro skladování a manipulaci s materiálem - ČSN Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. 5. Základní bezpečnostní podmínky pro používání a obsluhu přenosného el. ručního nářadí ve smyslu ČSN ČSN Hořlavé kapaliny Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, zejména příloha F 7. Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 8/2002 Poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků ze dne a doplněk č. 1 ze dne Směrnice tajemnice Městského úřadu č. 2/2005 k vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění zdroje rizika, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření k omezení rizika ze dne a dodatek č. 1 ze dne Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí příloha č. 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5, Dotazy a připomínky, ověření znalostí testem a pohovorem. Další předpisy BOZP:... Školení provedl: jméno a příjmení podpis Datum školení:... Osnovu školení převzal:... Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne osnovu schválila:... tajemnice Městského úřadu Poznámka: Školení z místních řádů, dopravně provozních řádů, pokynů BOZP apod. se provádí pouze tehdy, pokud jsou zpracovány. Tato osnova školení je nedílnou součástí prezenční listiny školených zaměstnanců ze dne Vedoucí odboru zpracovává pro konkrétní pracovní činnosti a pracoviště technologické a pracovní postupy a opatření k zajištění BOZP a zjišťuje a vyhodnocuje rizika a přijímá opatření na ochranu před působením těchto rizik. 13

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB.

I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. TEMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Schválil:.. V dne:. Platnost od: Zpracoval: I. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ PODLE VYHLÁŠKY MV ČR Č. 246/2001 SB. Příčiny požárů

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky

E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky E-learningové školení BOZP a PO - shoda s požadavky právních předpisů České republiky 1 Shoda e-learningového školení s požadavky právních předpisů v oblasti BOZP 1.1 Provádění školení zaměstnanců v BOZP

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013. Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly Městský úřad Frýdlant n. Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 Místní provozní bezpečnostní předpis pro provozování dopravy osobními vozidly pro zajištění bezpečnosti

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491

Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Škola VOŠ a SPŠE Plzeň, IČO 49774301, REDIZO 600009491 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Kód DUMu Název DUMu Autoři DUMu Studijní obor Ročník Předmět Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0560

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců

5. Definice. 6. Školení BOZP. 6.1 Všeobecné povinnosti zaměstnanců ř á í ěř ý í í úč ý č í Ě í Ú ě č á ě á š í č í ř á é á é ě ů í í í í á Í ě ě í ň á ě í ý š í č í ř á ě á ý í á žá č č í ř á ář é ř ě ý á ý í á é č ž í ř í ý é ů í ří č í ťí ěř ě ů í á íř á íř é Í í ě

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz

Personální a kariérové poradenství www.edufactory.cz ZÁZNAM O VSTUPNÍM ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY 1. VSTUPNÍ ŠKOLENÍ BOZP 1.1 Povinnosti zaměstnavatele 1.1.1 Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ODBORNÁ ZPŮBILOST V ELEKTROTECHNICE 1. Vyhláška č. 50/178 Sb.. Požadované vzdělání a praxe 3. Činnosti

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy

Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny. Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Směrnice č. 10 Vnitřní řád školní družiny Č. j.: ZS Dr / 396 / 2013 Vypracovala: Schválil: Mgr. Ludmila Večerková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy Pedagogická rada seznámena dne:

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více