K OPOČENSKĚ SCHŮZCE "TŘÍ CÍSAŘŮ"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OPOČENSKĚ SCHŮZCE "TŘÍ CÍSAŘŮ""

Transkript

1 Erik Bouza K OPOČENSKĚ SCHŮZCE "TŘÍ CÍSAŘŮ" "Co je Paříž, Vídeň, Berlín a Moskva proti Ratibořicům, Opočnu.a Jičínu", napsal na jaře r v Ratibořicích novinář a politik Friedrich von Gentz svému příteli Adamu MUllerovi, "zde, ne tam se dělá světová politika. V tomto ráji, z něhož vévodkyně dělá nebe, si podávaje dveře ministři a velvyslanci, generálové i princové, kurýři a díplomatí l'") Autoru těchto slov patří čestné místo v historii Napoleonovy porážky. Friedrich von Gentz se narodil r Zprvu se zastával - jako nadšený stoupenec Kantův a Rousseauvův - ideí francouzské revoluce,") R se však stal stejně nadšeným stoupencem anglického systémukonstttuční monarchie, takže Bedřichovi Vilémovi III. při jeho nastoupení na pruský královský trůn doporučoval liberální politiku a sjednocení Nemecka pod žezlem Hohenzollernů. Od r hlásal koaliční válku proti Francii ar vstoupil do služeb vídeňského dvora. Proti Napoleonoví vystoupil několikrát jako publicista i jako autor plamenných manifestů.") V roce 1810 se dostal do vlivu Metternichova a krátce na to se intimně spřátelil s vévodkyní Kateřinou Vilemínou Zaháňskou ( ).' Tato žena, o níž napsal, že z ratibořického ráje dělá nebe, zdědila po svých rodičích, vévodovi Petru Bironu Kuronském a Anně Charlottě Dorotě rozené von Meden nejen náchodské panství ale také zálibu pohybovat se v kultivovaném prostředí básníků, filosofů a vědců, jimž jej~ matka, krásná Anna Charlotta Dorota, ráda poskytovala pohostinství na svém zámku v Lčbichau. Tam jí také složil svou poklonu autor "Uranie", básník Chrístoph August Tiedge, kterého do Lčbichau přivedla její teta Elisa, provdaná r za hraběte von der Recke. Kateřina Vilemina Zaháňská byla krásná a duchaplná i jako devítileté děvčátko, konstatoval "kníže básníků" Johann Wolfgang von Goethe, když ji uviděl s její matkou v Drážďanech v domě básníka Koernera,") V soukromém životě Kateřina Vilemína Zaháňská však šťastna nebyla. Jako mladičká dívka byla zasnoubena se synem maršála Suvorova Arkadiem, ale ze zásnub sešlo. Svou první velkou lásku, Ludvíka Ferdinanda Pruského si vzít nesměla a matka ji - devatenáctiletou provdala r, 1800 za důstojníka Ludvíka Rohana. Když toto man- 170

2 želství bylo rozvedeno, vdala se mladá vévodkyně podruhé, ale manželství 'S jednorukým a sadistickým ruským knížetem Vastlíem Trubeckým trvalo jen dva týdny.") V následujícím období svého života se mladá vévodkyně velmi energicky věnovala politice. Stala se zapřísáhlou odpůrkyní Napo Ieonovou a na svém náchodském panství poskytovala asyl každému, kdo chtěl proti Napoleonovi bojovat. Na náchodském panství proto organizoval vévoda Brunšvický svou pověstnou "černou leqii",") Vévodkyně byla ochotna náchodské panství, jak prý je má ráda, prodat, "než by žila pod nějakým Napoleonem", napsala v jednom ze svých dosud nepublikovaných dopísů,") Její jednání bylo dlouho bezúspěšná. Teprve porážka Napoleonovy armády v Rusku 1812 přinesla naději na konečný úspěch, jestliže ovšem Rusko bude pokračovat v boji proti Napoleonovi i po jeho zahnání z Ruska. Car Alexander 1. toužil po tom, aby se stal osvoboditelem celé Evropy, ale narážel na odpor mladých důstojníků soustředěných kolem maršála Kutuzova, kteří další válce nepřáli, protože neviděli rozdíl v tom, dostane-li se Evropa z moci Napoleonovy a jeho příbuzných znovu do rukou někdejších knížat a knížátek. Car Alexander sice prosadil svou, ale bylo zřejmé, že v případě několika porážek od svého úmyslu odstoupí. Přímého spojence získalo Rusko zatím jen jediného. Pruský posádkový velitel v Královci generál Bedřich Vilém York, napadl z vlastního rozhodnutí francouzské oddíly a proti vůli pruského krále Bedřicha Viléma III. vyvolal válku mezi Pruskem a Francií. Rakousko zůstávalo oficiálně spojencem Napoleonovým, ale tajně zbrojilo proti němu a usilovalo o to, aby Rusko a Prusko nedalo se případnými porážkami pohnout k separátnímu míru, protože společné vystoupení bylo jedinou nadějí na konečnou porážku Napoleonovu. Jednání se proto dála neoficiálně a vídeňská vláda uvítala iniciativu Kateřiny Vi1emíny Zaháňské, která Gentzovi, který se stal fakticky zplnomocněným ministrem zahraničí. dala k dispozici ratibořický zámek, který nechala r velkoryse restaurovat. Tehdy vznikl sál se třemi vchody, jemuž lidová tradice dala nesprávný název "sál tří císařů", který se tvrdošíjně udržuje v literatuře o Ratíbořících.") Na vídeňském dvoře podporoval tato jednání. majitel opočenského panství Rudolf Colloredo-Mansfeld ( ), jehož manželka Filipína rozená z Oettingen byla přítelkyní dcery rakouského císaře Františka, Marie Luisy, proti její vůli provdané za Napoleona.. Nenávist Colloredů k Napoleonovi zvyšovalo i to, že podle diktátu francouzského císaře musil po porážce u Slavkova odstoupit ze svého rozhodujícího postavení u vídeňského dvora František de Paula Colloredo ( ) a že si Napoleon vynutil i resignaci salcburského arcibiskupa Jeronýma Colloredo ( ). Navíc byl i ministr Ferdinand Trauttmannsdorf ( ), který měl na císaře Františka vliv největší, ženat s Kateřinou Colloredo." Spojená ruská a pruská vojska byla však v květnu 1813, když se vzdálila od svých hlavních základen, dvakrát poražena - u Drážďan a u Budyšína. 171

3 Podle.oěekávání byli ruský car i pruskýkrál ochotni uzavřít.s Napoleonem mír. V této skutečně rozhodující chvili počal rakouský císař František soustřeďovat vojsko do severních Čech a sám se odebral do Jičína, který se stal hlavním stanem. rakouského vojska.") Z Ratibořic bylo ruskému caru i pruskěmu králi oznámeno, že rakouská armáda dokončuje přezbrojení a že se postaví po bok Rusku a Prusku. Oběma monarchům bylo nabídnuto, aby se o vojenské síle Rakouska přesvědčili a byli vyzváni, aby si sami určili místo, kde jim rakouská vojska demonstrují svou silu. Oba panovníci se shodli na Opočnu, kam byly proto soustředěny dva elitní pěší pluky a dva pluky jezdecké a dělostřelecké baterie. Rudolf Colloredo se svou manželkou Ffllpínou, která platila za nejkrásnější dámu vídeňského dvora, odjeli do Jičína k císaři. Z Jičína poslal do Opočna Rudolf Colloredo svého tajemníka Vokurku, aby ho informovalo všem co se v Opočně bude dít a zařídil vše potřebné k ubytování cara a jeho suity i ubytování 'zástupců rakouského císaře. Zprávy Vokurkovy, které se dochovaly v rodinném archívu colloredském, jsou opravdu jedinečným historickým pramenem.") Vokurka přijel do Opočna dne ve 3 hodiny ráno. Druhý den přijely carovy sestry, velkokněžny Marie Výmarská a Kateřina Oldenburská. Obě velkokněžny byly ubytovány na opočenském zámku, kde bylo vyhra-ženo místo i carovi a nejdůležitějším členům jeho suity, především knížeti Gagarinovi. Zástupce rakouského císaře Trauttmannsdorf měl přenocovat na opočenské faře, Jan Filip Karel Stadion-Warthausen a Kliment Metternich měli být ubytováni v domě pláteníka Janneleho. Car Alexander překročil české hranice u Bělovse dne Od hranic až do Ratibořic byl doprovázen mimo jiné úředníky náchodskěho panství, které vedl vrchní Dinter. V Ratibořicích složil poklonu vévodkyni Zaháňské, která pro cara a obě velkokněžny, které mu z Opočna jely do Ratibořic naproti, dala připravit hostinu.") Pozdě odpoledne odjel car se svým doprovodem z Ratibořic a pokračoval i s velkokněžnami přes Nové Město nad Metují") a Dobrušku do Opočna, kde mu bylo připraveno velkolepé uvítání.") Druhý den, , přijeli do Opočna ministr Metternich a ruský ministr zahraničí Nesselrode. Po obědě se všichni odebrali na pole u pulického dvora, aby přihlíželi manévrům,avšak pro špatné počasí bylo od nich upuštěno. Zato se počasí zlepšilo a vydařily se i manévry. Kyrysníci pluku Somariva útočili na dělostřeleckou baterii s takovou bravurou.vže car pozval některé důstojníky na oběd. Stejně se prý vyznamenali i pěšáci pluku Hillerova a pluku Jeronýma Colloredo odjel car s velkoknížetem Nikolajem do Josefova a prohlédl si pevnost.") přijel db Opočna pruský král Bedřich Vilém III. Také on překročil hranice u Bělovse a cestou do Opočna se zastavil v Ratibořicích u kněžny Zaháňskě.") Zaháňská ohlásila zprvu, že oplatí velko- 172

4 kněžnám návštěvu a přijede do Opočna, ale návštěvu odvolala a omluvila se.") Oba panovníci v Opočně společně poobědvali a pak společně znovu odjeli do Pulic přihlížet manévrům. Tentokrát. předvedli válečnické umění švališěří pluku Klenau. Na manévrech rozhodli oba panovníci, že ve válce proti Napoleonovi budou pokračovat. Přímo zpulic odjel Bedřich Vilém III. přes Náchod ke svému vojsku a jej stejnou cestou následoval i ruský car. Obě velkokněžny se svou družinou odjely z Opočna přes Pardubice do Prahy.") Schůzka tří císařů se tedy v r neuskutečnila ani v Ratibořicích ani v Opačně. Nedošlo dokonce ani k jednání obou panovníků s Metterinchem nebo Trauttmannsdorfem. Svůj účel však opočenské manévry a předchozí jednání v Ratibořicích splnily znamenitě. Ve válce proti Napoleonoví bylo pokračováno. Není také bez zajímavosti, že v bitvě u Lipska ( ), v níž byl Napoleon rozhodně poražen, se mimořádně vyznamenal kyrysnický pluk Somaríva, který v červnu 1813 přesvědčil u Pulic Alexandra I. o síle rakouské armády. Pobyt ruského cara v severovýchodních Čechách ovlivnil velmi příznivě myšlenky slovanské vzájemnosti. Hluboce zapůsobil nejen na vlastenecké kněze, učitele a vzdělané hospodářské úředníky, kteří o srdečném vítání ruského cara a jeho družiny nadšeně psali v kronikách i úředních hlášeních, ale také na prostý lid. Přispěl ovšem také podstatně ke zlomení Na-' poleonova panství. POZNÁMKY 1) Briefwechsel zwischenfriedtich Gentz und Adam MUller Stuttgart Gentzova korespondence je uložena v knihovně Národního musea v Praze, č, ) Friedrich Gentz, Uber denursprung und die obersten Prinzipien des Rechts. Výmar ) Friedrich Gentz, Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts Lipsko 1805; týž Drážďanský manifest 1805, Vídeňský manifest ) Clemens Brůhl, Die Sagan. Beran Alois Jirásek, Dva doplňky. Sborník Božena Němcová , Praha 1912, str. 13n. - Erik Bouza, Goethe a Schiller v severovýchodních Čechách. Miscellanea, Trutnov' 1969, str. 261n. ll) Clemens Brůhl, c. d, - Bedřich Profeld, Ratibořice.v 1. polovině století XIX. Sbornbk Božena Němcová , Praha 1912, str. 5n. - Interwiew Jana Weniga s dr. Marií Ulrichovou..Šťastná to žena", Reportér IV (1969), Č. ll, str. 28n. 6) Erik Bouza: Napoleon a Náchodsko, Nový čas, Náchod, , str. 3, 7) Státní archiv Zámrsk, Archiv velkostatku Náchoda - odděleni kuronské záležitosti. 8) Zdeněk Wirth, Soupis památek v okrese náchodskěm, Praha Str. 187n. Nejnověji v publikaci Ratibořice, státní zámek, kulturní a přírodní památky Babiččina údolí, Praha 1967, str. 3n. 9) Rodokmeny Colloredů třeboňského archiváře dr. Markuse ve sborníku k 70. narozeninám Josefa Colloredo - Mansfelda, Opočno Viz ovšem též jednotlivá hesla v Ottově slovníku naučném. 17.3

5 100) AntonIn Rezek, Praha a Čechy roku ČČH XVI (1910), str. ln. U) Státní archiv Zámrsk. Colloredský archív, bez signatury. Viz též Průvodce po státním archívu v Zámrsku. 12) Státní archív Zmrsk, archív velkostatku Náchoda, Militaria sign Viz též Erik Bouza, Žena v pozadi. Pochodeň 1969, Č. 92, str. 4. lll) Okresní archiv Náchod, archív Nového Města nad Metuji. Kronika Jana N. Padiaura, zápisy z r ) Kronika města Opočna na MěstNV v Opočně, O uvítání cara Alexandra na Opočně viz těž farní kronika Zieglerova, Okresní archív Rychnov nad Kněžnou, farní úřad Dobřany a Antonín Flesar - Popis historicko-archeologicko-statistický okresu Opočenského. Hradec Králové 1895, str ) Antonín Flesar c. d. se domníval, že manévry byly uspořádány na počet hosti. 10) Státní archív Zámrsk, archív velkostatku Náchoda, Militaria Č Vrchní revident Kuťák, jehož paměti jsou pod touto signaturou uloženy. poznamenává, že pruského krále doprovázel od hranic v Bělovsi do Ratibořic S výběrčím dani střihavkou,který byl zřejmě podle mínění Kuťákova po vrchním Dinterovi druhý hodnostně nejvyšší úředník. 17) Kuťákovu zprávu potvrzuje nepřímo také Vokurka ve svých zprávách. 18) Tamtéž. Viz též Antonín Novotný, Staropražské sensace, Praha. Kolem pražského kongresu 1813, str. 83n. - Pražská návštěva Marie Luisy, str. 73n. 174

Orlické hory a Podorlicko 21/2: 47 61 (2014) 2015 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-76-8

Orlické hory a Podorlicko 21/2: 47 61 (2014) 2015 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-76-8 Orlické hory a Podorlicko 21/2: 47 61 (2014) 2015 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-76-8 JOSEF HUPPMANN VON VALBELLA ZAKLADATEL CIGARETOVÉHO PRŮMYSLU A MAJITEL VELKOSTATKU SOLNICE

Více

Slezská.mareurn o. \ll

Slezská.mareurn o. \ll Slezská.mareurn o \ll r Jiří Stibor: Jak se dostali potomci kozáků do Radkova (Genealogie hrabat Razumovských) Viktor Palivec: Heraldika a medicína Miroslav Pavlů: Do Vaší knihovny K heraldice baronů z

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

Karel Kýr ZAVÁTÉ STOPY ČESKÉ HISTORIE. O polozapomenutých osobnostech a událostech UKÁZKA

Karel Kýr ZAVÁTÉ STOPY ČESKÉ HISTORIE. O polozapomenutých osobnostech a událostech UKÁZKA 1 Karel Kýr ZAVÁTÉ STOPY ČESKÉ HISTORIE O polozapomenutých osobnostech a událostech UKÁZKA 2 COPYRIGHT Autor: Karel Kýr Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-24-6 (epub) 978-80-87856-25-3

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Vznik a vývoj muzea v Chebu

Vznik a vývoj muzea v Chebu Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vznik a vývoj muzea v Chebu Martina Adámiková Bakalářská práce 2008 Souhrn Práce se zabývá historií muzea v Chebu od jeho založení až do dnešní doby. Sledován je

Více

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

Jaroslav Šedivý Děkabristé Anatomie nezdařeného převratu

Jaroslav Šedivý Děkabristé Anatomie nezdařeného převratu Jaroslav Šedivý Děkabristé Anatomie nezdařeného převratu Redaktor Vladimír Novotný Obálka Honza Šavrda Sazba a e-kniha, grafická úprava PureHTML.cz Vydalo nakladatelství & vydavatelství Volvox Globator

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Tereza POLÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry Tereza Poláková

Více

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D

POLITIK DOBRÉ VŮLE. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D POLITIK DOBRÉ VŮLE Život a dílo msgre Jana Šrámka Miloš Trapl Karel Konečný Pavel Marek V Y Š E H R A D Kniha vychází jako výstup z grantového projektu GA ČR v Praze č. 409/09/0218 Monsignore ThDr. h.

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Mgr. Adam Hájek. Rigorózní práce. JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta. Mgr. Adam Hájek. Rigorózní práce. JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941 Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Mgr. Adam Hájek Rigorózní práce JUDr. Vladimír Vochoč Československý konzul v Marseille 1938-1941 vedoucí práce: Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Praha 2009 2

Více

Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901 1906

Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901 1906 Volební násilí a státní moc. Obecní volby v Českých Budějovicích 1901 1906 Martin Klečacký ELECTORAL VIOLENCE AND STATE POWER. MUNICIPAL ELECTIONS IN ČESKÉ BUDĚJOVICE 1901 1906 This study focuses on electoral

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová Život a dílo Jakuba Jana Ryby Jana Lapešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Svou bakalářskou prací na téma Život a dílo Jakuba Jana Ryby jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní

Více

BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA

BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce BRITSKÁ KRÁLOVSKÁ RODINA Barbora Kněžínková IX. A Vedoucí práce: Mgr. Světlana Kostková Školní rok 2011/2012

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Divadelní spolek Zdobničan

Divadelní spolek Zdobničan ROČNÍK 14/ ČÍSLO 3 BŘEZEN 2004 Divadelní spolek Zdobničan 2. února 2004 se sešli bývalí i současní vamberští ochotníci na Valné hromadě divadelního spolku Zdobničan, aby zhodnotili svoji činnost v loňském

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA 2010 ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI BEDŘICHA SMETANY SEKCE SPOLEČNOSTI NÁRODNÍHO MUZEA číslo 5 (rozšířené vydání tištěné verze) Praha, prosinec

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky. Pokračování ze strany 1. Celkové výsledky hlasování v obci:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území České republiky. Pokračování ze strany 1. Celkové výsledky hlasování v obci: Červenec 2006 Z OBSAHU Slovo starosty 1 Volby. 2 Ze života obce 2 Ze života seniorů 3 Ze života nejmenších. 5 Počteníčko na dovolenou... 6 Tipy na dovolenou. 7 Koutek pro děti a mládež.. 9 Velká letní

Více