MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MWI 243 XA Mikrovlnná trouba"

Transkript

1 MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81

2 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana Popis ovládacího panelu... strana Instalace... strana Důležitá bezpečnostní upozornění... strana Technická data... strana Instalace a elektrické připojení... strana Dodávané příslušenství... strana Používání nádobí v troubě... strana Pravidla a všeobecná doporučení pro používání... strana 91 KAPITOLA 2 POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A NASTAVOVÁNÍ REŽIMŮ 2.1 Nastavení hodin... strana Programování vaření... strana Automatický sled odmrazování a vaření... strana Vyvolávání receptů uložených v paměti (Klávesy "automatických funkcí")... strana Rychlé ohřívání... strana Dětská pojistka... strana Klávesa pro zastavení otočného talíře... strana Funkce "Memotime" (minutka / časová paměť)... strana 96 KAPITOLA 3 POUŽÍVÁNÍ TROUBY DOPORUČENÍ A SCHÉMATA VAŘENÍ 3.1 Odmrazování... strana Ohřívání... strana Vaření předkrmů, těstovin a entrée... strana Vaření masa... strana Vaření příloh a zeleniny... strana Vaření ryb... strana Vaření/pečení dezertů a koláčů... strana Ohřívání/vaření pomocí kláves "Automatických funkcí"... strana Současné vaření na 2 úrovních... strana 103 KAPITOLA 4 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 4.1 Čištění... strana Údržba... strana

3 KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 POPIS TROUBY A Topné těleso grilu F Spodní drátěná pozice B Ovládací panel G Střední drátěná pozice C Kryt mikrovlnného výstupu H Horní drátěná pozice D Čep otočného talíře I Otočný talíř E Vnitřek dveří L Podpěra otočného talíře 83

4 1.2 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 1. Displej času a režimu 12. Tlačítko : Nastavení hodin 2. Displej teploty trouby 13. Tlačítko pro zastavení otočného talíře 3. Režim Funkce (Fonction): volba režimu 4. Tlačítko : Volba stupně/úrovně mikrovlnného výkonu 16. Tlačítko START: Začátek vaření a rychlý ohřev 5. Tlačítko : Volba teploty trouby Tlačítka automatických funkcí: předem do paměti uložené rychlé vaření 9. Tlačítko STOP: Přerušení vaření a zrušení nastavení 10. Knoflík : nastavení času a délky vaření 11. Tlačítko pro otevření dvířek 84

5 1.3 INSTALACE Uvnitř trouby je plastový sáček s upevňovacím materiálem. Vyjměte sáček z trouby. PŘED POUŽITÍM TROUBY VYJMĚTE OCHRANNÉ PLASTOVÉ ROHY NA SKLENĚNÝCH DVEŘÍCH (JSOU-LI JIMI VYBAVENY). 1. Připevněte kovový pásek (A) pomocí dvou šroubů 13 mm (všechny jsou v sáčku s příslušenstvím). Průchody větrání Spotřebič potřebuje dostatečné větrání. Pro tento účel připravte v podlahové krycí liště otvor o velikosti alespoň 280 cm 2. 85

6 2. Vyjměte 2 šrouby (X) z montážní konzoly pod mikrovlnou troubou. 3. Připevněte montážní konzolu (B) na správné místo v zahloubení. Ujistěte se, že na každé straně montážní konzoly je stejně velké místo. Připevněte konzolu pomocí šroubů (H) 16 mm, které jsou přiloženy v sáčku příslušenství Připevněte montážní konzolu tak, aby dva jazýčky směřovaly ven před okraj zahloubení a byly proti němu vepředu. 86

7 4. Otevřete úplně kryt pro vypouštění kouře (C) (je-li součástí vybavení). 5. Zasuňte spotřebič do zahloubení. Nasuňte předek spotřebiče přes upevňovací lištu (B). Zasouvejte jej, dokud předek trouby (G) nebude spočívat proti skříni a otvory (D) pod troubou nebudou vyrovnány proti otvorům (E) v upevňovací konzole (B). 6. Připevněte spotřebič k upevňovací konzole (B) pomocí dříve demontovaných šroubů (X). ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ - DŮLEŽITÉ: Je-li spotřebič vybaven přívodní šňůrou A zásuvkou, spotřebič musí být umístěn tak, aby zástrčka byla vždy přístupná. Je-li spotřebič vybaven přívodní šňůrou BEZ zástrčky, spotřebič musí být připojen k pevnému hlavnímu kabelovému přívodu, který obsahuje jistič se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm na všech pólech a musí být vybaven permanentním uzemněním. 87

8 1.4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro příští použití. POZNÁMKA Tato trouba byla zkonstruována pro rozmrazování, ohřívání a vaření pokrmů v domácnosti. Nikdy nesmí být používána pro jiné účely, ani upravována ani s ní nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno. 1) VÝSTRAHA: Jsou-li dveře nebo těsnění dveří poškozeny/a, trouba se nesmí používat, dokud nebudou poškození opravena způsobilou osobou (vyškolenou výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem). 2) VÝSTRAHA: Je nebezpečné, aby kdokoliv kromě způsobilé osoby prováděl jakékoliv servisní nebo opravárenské zásahy, jejichž součástí je demontáž krytů, které chrání proti vystavení účinkům mikrovlnné energie. 3) VÝSTRAHA: Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí zahřívat v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu. Vajíčka ve skořápkách a celá na tvrdo uvařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu. 4) VÝSTRAHA: Přístupné části mohou být během provozu horké. Malé děti by měly být v udržovány v dostatečné vzdálenosti. Zařízení není určeno pro používání malými dětmi nebo nemohoucími osobami. Malé děti by měly být po dozorem, aby bylo zajištěno, aby si nehrály se spotřebičem. Dětem dovolte používat troubu bez dozoru jen tehdy, když dostaly adekvátní instrukce tak, aby byly schopny používat troubu bezpečným způsobem a aby pochopily nebezpečí plynoucí z nesprávného použití. 5) VÝSTRAHA: Když je spotřebič provozován v kombinovaném režimu, děti by měly používat troubu jen pod dozorem dospělých z důvodů vytvářených teplot. 6) Nepokoušejte se provozovat troubu s otevřenými dveřmi manipulací s bezpečnostními zařízeními. 7) Neprovozujte troubu, jestliže se jakýkoliv objekt zachytí/přilepí mezi čelní panel trouby a dveře. Vždy udržujte vnitřek dveří (E) čistý pomocí vlhkého hadříku a neabrazivního (nebrusného) mycího prostředku. Nenechávejte špínu nebo zbytky jídla hromadit se mezi čelním panelem trouby a dveřmi. 8) Neprovozujte troubu v případě poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem. Je-li poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovník nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 9) Pokud zpozorujete kouř, spotřebič vypněte nebo vytáhněte ze zásuvky a NECHTE DVEŘE ZAVŘENÉ, aby se zadusily všechny plameny. 10) Používejte jen nástroje/nádoby, které jsou vhodné pro použití s mikrovlnnou troubou. Aby se předešlo přehřátí a následnému nebezpečí požáru, doporučuje se dohlížet na troubu při vaření pokrmů v jednorázových nádobách vyrobených z plastů, lepenky nebo jiných nehořlavých materiálů a při ohřívání malého množství pokrmů. 11) Nikdy nedávejte otočný talíř do vody po dlouhodobém zahřívání. V důsledku velkého teplotního šoku by mohl otočný talíř prasknout. 12) Při vaření v režimu "jen MIKROVLNY" a "KOMBINACE S MIKROVLNAMI", v žádném případě nesmíte troubu předehřívat (bez pokrmu uvnitř) a nesmíte ji provozovat prázdnou, protože byste mohli způsobit jiskření. 13) Před použitím trouby zkontrolujte a ujistěte se, že zvolené nástroj/nádobí jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (viz oddíl "Skleněné a podobné předměty"). 14) Při ohřívání kapalin (voda, káva, mléko atd.) je možné, že se obsah začne náhle vařit a prudce vyteče v důsledku opožděného varu, což způsobuje opaření. Aby se tomuto předešlo, měli byste před ohříváním kapalin do nádoby dát teplovzdornou plastovou lžičku nebo skleněnou tyčku. V každém případě při manipulaci s nádobou je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 15) Teplota dveří nebo vnější povrch může být při provozu spotřebiče vysoká. Nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby. 16) Nezahřívejte alkoholické nápoje s vysokým obsahem alkoholu, ani velká množství oleje, protože tyto látky by se mohly vznítit! 88

9 17) Obsah láhví pro kojence a skleniček s dětskou výživou se musejí před konzumací zamíchat nebo protřepat a musí se zkontrolovat teplota, aby se předešlo popáleninám. Rovněž se doporučuje zamíchat nebo protřepat potravu, aby se zajistila její stejnoměrná teplota. Při používání komerčně dostupných sterilizátorů lahví, před zapnutím trouby, se VŽDY přesvědčete, že nádoba je naplněna množstvím vody, které uvádí výrobce. POZNÁMKA: Při prvním použití trouby je možné, že na dobu přibližně 10 minut může vydávat zápach "novoty" a malé množství kouře. To je jen důsledkem ochranných látek nanesených na topná tělesa. 18) Všechny mikrovlnné trouby jsou zkoušeny a schváleny v souladu s platnými předpisy a normami pro elektro-magnetickou bezpečnost a kompatibilitu. Jako preventivní opatření doporučují výrobci kardiostimulátorů (pacemakerů), aby uživatelé těchto zařízení dodržovali minimální vzdálenost cm mezi běžící mikrovlnnou troubou a kardiostimulátorem (pacemakerem), aby se předešlo případné interferenci s kardiostimulátorem (pacemakerem). Máte-li podezření, že k takovému rušení dochází, ihned troubu vypněte a kontaktujte výrobce kardiostimulátoru (pacemakeru). 19) Na čištění trouby nepoužívejte hrubé brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k roztříštění skla. 1.5 TECHNICKÁ DATA SPOTŘEBA ENERGIE (normy CENELEC HD 376) Pro dosažení 200 C 0,3 kwh Pro udržování teploty 200 C po dobu jedné hodiny 1,1 kwh Celková spotřeba 1,4 kwh VÝSTUPNÍ MIKROVLNNÝ VÝKON: 900 W (IEC 705) Další data jsou uvedena na datovém štítku na spotřebiči. Tento spotřebič odpovídá směrnici EC č. 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě a předpisu EC č. 1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech určených pro kontakt s potravinami. Produkt je klasifikován ve Skupině 2, Třídě B ISM zařízení ve shodě s normou EN 55011, paragraf INSTALACE A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Trouba musí být vestavěna v minimální výšce 850 mm. 1) Vyjměte veškeré příslušenství a umyjte jej. 2) Vyčistěte vnitřek měkkým vlhkým hadříkem. 3) Zkontrolujte, že nedošlo k poškození v důsledku dopravy a zejména že dveře se správně otevírají a zavírají. 4) Dejte podložku (L) do středu kruhové drážky a připevněte k ní otočný talíř (I). Trn (D) by se měl vkládat do odpovídající drážky ve středu otočného talíře. 5) Po provedení instalace spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné. 6) Instalovat nebo přemísťovat zásuvku může jen kvalifikovaný elektrikář. 7) Spotřebič připojujte jen do napájecí zásuvky s výkonovou kapacitou alespoň 16 A. Rovněž se ujistěte, že hlavní vypínač/jistič namontovaný ve vašem domě má proudovou kapacitu minimálně 16 A, aby se předešlo náhlému vyhození během provozu trouby. 8) Před použitím zkontrolujte, že síťové napájecí napětí je stejné, jako je uvedené na štítku a že zásuvka napájení je řádně uzemněna: Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě neshody s tímto bezpečnostním předpisem. 9) Většina moderních elektronických spotřebičů (TV, rádio, stereo systémy atd.) jsou stíněny proti signálům na radiových kmitočtech (RF). Určitá elektronická zařízení nicméně nemusejí být stíněna od signálů na radiových kmitočtech pocházejících od mikrovlnné trouba. Proto byste měli udržovat vzdálenost alespoň 1-2 metry mezi těmito spotřebiči a troubou v provozu. 89

10 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (JEN U.K.) A) Jestliže se Váš spotřebič dodává vybaven zástrčkou, bude obsahovat 13 A pojistku. Pokud se nehodí do Vaší zásuvky, zástrčka by se měla odstřihnout od hlavního kabelu a měla by se připevnit vhodná zástrčka - viz níže. VÝSTRAHA: Po vyjmutí pojistky velmi pečlivě zlikvidujte odstřiženou zástrčku: nestrkejte do 13 A zásuvky nikde v domě, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem. Při použití náhradní zástrčky, která neobsahuje pojistku, musí být obvod chráněn 15 A pojistkou. Je-li pojistka nalisovaného typu, kryt pojistky musí být namontován zpět při výměně pojistky s užitím 13 Amp Asta schválené pojistky podle BS V případě ztráty krytu pojistky se zástrčka NESMÍ používat, dokud nezískáte od Vašeho nejbližšího prodejce elektro náhradní kryt pojistky. Barva správného náhradního pojistkového krytu je podle značení na základnové části zástrčky. B) Jestliže Váš spotřebič není vybaven zástrčkou, postupujte podle níže uvedených pokynů: VÝSTRAHA - TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. DŮLEŽITÉ Vodiče v hlavním kabelu jsou označeny barvami v souladu s následujícím kódem: Zelená a žlutá: Uzemnění Modrá: Nulový vodič Hnědá: Živý vodič Protože barvy vodičů v hlavním kabelu nemusejí odpovídat barevnému značení označujícímu svorky ve Vaší zástrčce, postupujte následovně: Zeleno-žlutý vodič musí být připojen ke svorce v zástrčce označené písmenem E nebo symbolem uzemnění nebo s barevným označením zelenou nebo zelenou a žlutou barvou. Modrý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem N nebo černou barvou. Hnědý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem L nebo červenou barvou. 1.7 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NÍZKÝ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen pro režim ventilátoru: pro všechny typy tradičních pokrmů, zejména koláče VYSOKÝ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen pro režim grilování: pro všechny typy grilovaných pokrmů. Kombinovaný režim mikrovln + ventilátoru a mikrovln a grilu: Pro rychlé vaření masa, brambor, některých kynutých buchet a dezertů a gratinovaných pokrmů (například lasagne). OTOČNÝ TALÍŘ Otočný talíř se používá pro všechny režimy. STŘEDNÍ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen funkce mikrovln Pro všechny typy vaření na dvou úrovních SOUČASNĚ (například velká množství různých pokrmů). Viz instrukce na straně

11 1.8 NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY V režimech "jen mikrovlny" a "kombinace s mikrovlnami" lze používat všechny nádob ze skla (nejlépe Pyrex), keramiky, porcelánu a kameniny za předpokladu, že nejsou zdobené a neobsahují kovové části (tj. pozlacené okraje, držadla, nožičky apod.). Rovněž lze používat teplu odolné plastové nádoby, ale jen pro vaření pomocí mikrovln. Pokud budete mít i nadále pochybnosti o používání konkrétní nádoby, můžete provést jednoduchou zkoušku. Dejte prázdnou nádobu do trouby na 30 vteřin na maximální výkon (funkce "jen mikrovlny"). Je-li nádoba stále chladná nebo jen mírně vlažná, je vhodná pro vaření pomocí mikrovln. Je-li velmi horká nebo pokud vydává jiskry, není vhodná. Rovněž lze používat nádoby z teplu odolných plastů. Papírové kapesníky, kartonové tácky a plastové tácky na jedno použití lze rovněž používat na krátké doby vaření. Velikost tvar nádob musí být taková, aby se mohly uvnitř trouby správně otáčet. Kovové, dřevěné, rákosové a křišťálové nádoby pro vaření pomocí mikrovln nejsou vhodné. Je vhodné si pamatovat, že - protože mikrovlny zahřívají pokrm, nikoliv nádobí - je možné vařit pokrmy přímo na talíři, na kterém se má servírovat. Toto znamená, že nemusíte používat ani umývat pánve. Nicméně pamatujte si, že ze samotného pokrmu se může teplo přenášet na talíř, a proto bude možná nutné používat ochranné rukavice. Má-li trouba nastavení "jen ventilátor" nebo "jen gril" lze používat všechny typy nádobí do trouby. V každém případě dodržujte návod uvedený v následující tabulce: Sklo Pyrex Sklokeramika Kamenina Stříbrná folie Plast Papír nebo lepenka Kovová nádoba Režim: "Jen mikrovlny" ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO NE Režim: "Kombinovaný" NE ANO ANO ANO NE NE NE NE Režim: "Jen ventilátor" "Jen gril" NE ANO ANO ANO ANO NE NE ANO 91

12 1.9 PRAVIDLA A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ TROUBY Mikrovlny se skládají z elektromagnetického záření, které se vyskytuje v přírodě ve formě světelných vln (například sluneční záření). Uvnitř trouby tyto vlny pronikají do pokrmu ze všech směrů a zahřívají vodu, tuk a molekuly cukru. Teplo se vytváří velmi rychle v samotném pokrmu, přičemž používaná nádoba se zahřívá nepřímo prostřednictvím tepla vydávaného zahřátým pokrmem. Toto brání pokrmu n přilnutí k nádobě, takže můžete během procesu vaření používat jen velmi málo tukových látek nebo v některých případech žádný tuk. Proto vaření v mikrovlnné troubě se považuje za zdravé a dobré pro dietu. A na rozdíl od tradičních metod vaření jsou pokrmy vařené v mikrovlnách méně dehydrované, ztrácení méně ze svojí nutriční hodnoty a uchovávají si více svojí původní chuti. Základní pravidla pro správné vaření s mikrovlnné troubě. 1) Pro správné nastavení dob vaření si pamatujte (v souvislosti s grafy na následujících stranách), že když zvýšíte množství pokrmu, teplota vaření se musí úměrně tomu zvýšit a naopak. Je důležité respektovat doby "stání": doba stání znamená období, během kterého se pokrm musí nechat po uvaření "odpočívat", aby se umožnilo ještě větší rozptýlení teplotu uvnitř. Teplota masa například se zvýší o 5-8 C (přibližně 9-15 F) během doby stání. Doby stání lze provést buď uvnitř nebo vně trouby. 2) Jednou z hlavních věcí, kterou musíte udělat, je během vaření několikrát pokrm zamíchat. Toto pomůže rovnoměrnému rozložení teploty a tak zkracuje dobu vaření. 3) Rovněž se doporučuje během procesu vaření pokrm obrátit: Toto platí zejména pro maso, ať jsou to velké kusy (pečeně, celé kuře atd.) nebo malé (kuřecí prsa atd.). 4) Pokrmy s kůží, skořápkou nebo slupkou (například jablka, brambory, rajčata, párky, ryby) se musejí na několika místech propíchnout vidličkou, aby pára mohla unikat a aby se předešlo explozi takových pokrmů. 5) Pokud připravujete velké množství porcí stejného pokrmu (například vařených brambor), dejte tyto porce na Pyrexový talíř, aby se uvařily stejnoměrným způsobem. 6) Čím nižší je teplota, při které je pokrm vložen do mikrovlnné trouby, tím delší je potřebná doba vaření. Pokrmy, které mají pokojovou teplotu, se uvaří rychleji, než pokrmy s teplotou chladničky. 7) Při vaření vždy umísťujte nádobu s pokrmem do středu otočného talíře. 8) Je zcela normální, že se uvnitř trouby a poblíž výstupu vzduchu vytváří kondenzace. Pro snížení takové kondenzace přikryjte pokrm průhlednou folií, voskovým papírem, skleněným víkem nebo jednoduše obráceným talířem. Pokrmy s obsahem vody (například listová a kořenová zelenina) se lépe vaří v přikrytém stavu. Přikrytí pokrmu rovněž napomáhá udržovat vnitřek trouby v čistotě. Používejte průhledné folie vyráběné výslovně pro mikrovlnné trouby. 9) Nevařte vejce ve skořápkách: Tlak, který se vytváří uvnitř, by mohl způsobit explozi vejce, dokonce po ukončení vaření. Neohřívejte již uvařená vejce, pokud nejsou zamíchaná. 10) Nezapomeňte před ohříváním nebo vařením pokrmů v troubě otevřít nádoby, které jsou vzduchotěsné nebo zatavené. Zvýšení tlaku uvnitř nádoby by mohlo způsobit její explozi i po ukončení vaření. 92

13 KAPITOLA 2 POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A NASTAVOVÁNÍ REŽIMŮ 2.1 NASTAVENÍ HODIN Je-li spotřebič připojen k domácímu zdroji napájení poprvé nebo po výpadku napájení, na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (----). Pro nastavení denního času postupujte následovně: 1. Stiskněte tlačítko (12). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 2. Nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku (10). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 3. Stiskněte znovu tlačítko (12). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 4. Nastavte požadované minuty otáčením knoflíku (10). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 5. Stiskněte znovu tlačítko (12). (Na displeji se zobrazí nastavený čas.) Pokud si přejete změnit hodiny na voliči po jejich nastavení, stiskněte tlačítko (12) před pokračováním nastavení nového času, jak je popsáno výše. Je možné zobrazit aktuální čas i po spuštění režimu nastavení, a to stisknutím tlačítka (12) (čas se zobrazí na 2 vteřiny). 93

14 2.2 PROGRAMOVÁNÍ VAŘENÍ 1. Stiskněte tlačítko Fonction (3) (funkce) (volba režimu) a vyberte požadovaný režim, který se zobrazí odpovídajícími symboly, které se rozsvítí nad displejem 1. Režimy k dispozici jsou: INDIKÁTOR ZVOLENÝ REŽIM INDIKÁTOR ZVOLENÝ REŽIM Jen mikrovlny Automatické rozmrazování Kombinace mikrovln a ventilátoru Kombinace mikrovln a grilu Jen ventilátor Jen gril Časovač 1 Nastavte délku doby vaření v minutách otáčením knoflíku (10). Pro volbu délky doby vaření vždy nahlédněte do tabulky v kapitole 3. 1 V režimech: Jen mikrovlny Kombinace mikrovlny + ventilátor Kombinace mikrovlny + gril zvolte úroveň výkonu mikrovln opakovaným stisknutím tlačítka (4), dokud indikátor požadované úrovně výkonu (v číselném vyjádření) nezačne blikat nad displejem 2 (ve spodu). Pro volbu výkonu vždy nahlédněte do tabulek uvedených v kapitole 3. Poznámka Pro režim automatického rozmrazování není nutné volit žádnou úroveň výkonu. V režimu kombinace mikrovln + ventilátoru lze nastavit maximální výkon na 700 W. Nastavený výkon je možné upravit během vaření jednoduše stisknutím tlačítka (4). 94

15 4. V režimech: Kombinovaný režim mikrovln + ventilátoru a mikrovln a grilu: Jen ventilátor Zvolte teplotu vaření opakovaný stisknutím tlačítka (5), dokud se na displeji 2 (dole) nezobrazí požadovaná teplota. Pro volbu teploty vždy nahlédněte do tabulek uvedených v kapitole 3. Poznámka Jakmile bylo zahájeno vaření, na displeji 2 se zobrazí nárůst skutečné teploty uvnitř trouby. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, zazní zvukový signál (3 pípnutí). Na displeji 2 potom zůstane zobrazena nastavená teplota. Nastavený výkon je možné upravit během vaření jednoduše několikanásobným stisknutím tlačítka (5). 5 Proces vaření spusťte stisknutím tlačítka START (16). Na displeji 1 se zobrazí odpočet zbývajícího času vaření a pokud je zahrnut v režimu i teplota na displeji 2. Poznámka: Pokud by se proces vaření z nějakého důvodu nezahájil, všechna nastavení budou po 2 minutách zrušena. 6 Po ukončení vaření zazní zvukový signál každých 30 vteřin (3 pípnutí) a na displeji se zobrazí slovo "END" (konec). Otevřete dveře a vyjměte pokrm (zobrazí se denní doba, nebo - je-li trouba horká, slovo "COOL" (chladit) - viz poznámka níže). Poznámka: Je možné kdykoliv kontrolovat nastavený postup vaření otevřením dveří a kontrolou pokrmu. Toto přeruší vyzařování mikrovln a trouba přestane pracovat, dokud se dveře opět nezavřou a není stisknuto tlačítko START (16). Pokud by bylo z nějakého důvodu potřeba přerušit vaření bez otevření dveří, lze jednoduše stisknout tlačítko STOP (9). Pro dokončení vaření postupujte následujícím způsobem: - Jsou-li dveře otevřené, stiskněte tlačítko STOP (9) jedenkrát; - Jsou-li dveře zavřené a probíhá vaření, stiskněte tlačítko STOP (9) dvakrát; displej se vrátí ke zobrazení hodin. Tento model je vybaven automatických chladicím cyklem, který se aktivuje kdykoliv, kdy je trouba velmi horká (například po vaření nějakého pokrmu dlouhou dobu). Během tohoto cyklu se na displeji 1 zobrazuje slovo "COOL" (chladit). Ventilátory a osvětlení trouby se zapnou (vypnou se automaticky). Na konci každého cyklu vaření zůstane světlo a ventilátor chlazení v činnosti, dokud se dveře neotevřou. 95

16 2.3 SEKVENCE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ A VAŘENÍ Pro naprogramování sekvence automatického odmrazování a vaření postupujte následovně: 1 Nastavte režim automatického rozmrazování stisknutím 2x tlačítka Fonction (3) (volba režimu). Na displeji se objeví indikátor indikující automatické rozmrazování. 2 Nastavte délku doby potřebné pro rozmrazování (v minutách) otáčením knoflíku (10). 3 Nastavte vaření volbou požadovaného režimu pomocí klávesy Fonction (3) (volba režimu), dokud se neobjeví odpovídající indikátor. (Například kombinace mikrovlny + ventilátor.) 4 Nastavte délku doby vaření a - pokud je to obsaženo v režimu - úroveň výkonu mikrovln a teplotu trouby, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci (odstavec 2.2). 5 Stiskněte tlačítko START (16). Přechod od rozmrazování k vaření bude signalizována zvukovým signálem. 96

17 2.4 VYVOLÁVÁNÍ RECEPTŮ PŘEDEM ULOŽENÝCH DO PAMĚTI (TLAČÍTKA AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ) 1 Tiskněte požadované tlačítko "Automatická funkce". (Indikátory délky a nastavené teploty budou blikat na displeji a režim předem uložený do paměti a indikátory úrovně výkonu se rozsvítí.) Pro volbu nejvhodnějšího menu nahlédněte do odstavce Pro zahájení vaření stiskněte tlačítko START (16). 3 Na konci nastavené doby zazní 3 dlouhá pípnutí a na displeji se zobrazí slovo "END" (konec). 2.5 RYCHLÉ OHŘÍVÁNÍ Tento režim je velmi užitečný pro ohřívání malých množství pokrmů a nápojů. Stiskněte tlačítko START (16); trouba se zapne na 30 vteřin na maximální výkon. Opětovným stisknutím tlačítka se čas prodlouží pokaždé o 30 vteřin až na 3 minuty. Tento režim je aktivován jen pokud se provede během 1 minuty po vložení pokrmu do trouby. Rychlé ohřívání je rovněž užitečné pro dokončování nehotových pokrmů. Jakmile se procedura vaření spustí, naprogramovaný čas lze upravit pomocí knoflíku (10) na maximální časový limit 60 minut. 2.6 DĚTSKÁ POJISTKA Trouba je vybavena bezpečnostním zařízením, které brání manipulaci s přednastavenou dobou vaření během probíhajícího vaření, aby se předešlo náhodnému a nebezpečnému prodloužení doby vaření, které by mohlo způsobit shoření pokrmu. Pro aktivaci bezpečnostní pojistky: Podržte tlačítko STOP (9) stisknuté po dobu 5 vteřin. Je vydáno krátké pípnutí: od tohoto okamžiku již nebude možné změnit časy během celého vaření. Pro aktivaci bezpečnostního zařízení po jeho předchozí aktivaci podržte tlačítko STOP (9) stisknuté, dokud neuslyšíte pípnutí. 2.7 TLAČÍTKO ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE Při použití velkých nádob (nebo nádob s držadly), které se nemohou otáčet, lze otáčení otočného talíře zastavit. Stiskněte tlačítko (13) po předchozím nastavení funkce vaření: LED dioda vpravo nahoře začne blikat. Po stisknutí tlačítka START (16), bude LED dioda blikat ještě 5x a potom zůstane svítit po celou nastavenou dobu; pro nejlepší výsledky by se pokrm během vaření měl několikrát míchat. Funkce ZASTAVENÍ OTOČENÉHO TALÍŘE zůstane zapnuta při dalším použití trouby, tj. do doby opětovného stisknutí tlačítka (13). Pro funkci "jen mikrovlny" je maximální dostupný výkon 700 W (automaticky snížen elektronickým řízením po stisknutí tlačítka (13)). 2.8 FUNKCE "MEMOTIME" Tato funkce umožňuje používání časovače aniž by trouba byla ve funkci, až do doby 60 minut. Stiskněte tlačítko Fonction (3), dokud se na displeji (2) neobjeví 3 pomlčky. Potom zvolte požadovanou dobu otáčením knoflíku (10) a spusťte časovač stisknutím tlačítka START (16). Na konci zazní 3 pípnutí a na displeji 1 se zobrazí slovo "END" (konec). 97

18 KAPITOLA 3 POUŽÍVÁNÍ TROUBY: DOPORUČENÍ A ČASOVÉ DIAGRAMY 3.1 ROZMRAZOVÁNÍ Zmrazené pokrmy v plastových sáčcích, plastových foliích nebo kartonových krabicích lze umísťovat přímo do trouby k rozmrazování, pokud obal nemá žádné kovové díly (například kovové pásky nebo svorky). Určité potraviny, jako je zelenina a ryby nevyžadují před vařením úplné rozmrazení. Vařené pokrmy, dušené a masové omáčky se rozmrazují lépe a rychleji, pokud jsou čas od času míchány, otočeny a oddělovány. Maso, ryby a ovoce uvolňují během rozmrazování určité množství tekutiny. Tyto potraviny rozmrazujte v misce. Doporučuje se před uložením do mrazáku oddělovat jeden každý individuální kus masa do samostatného sáčku. To Vám umožní úsporu vzácného času při přípravě. Je důležité dodržet časy stání ihned po rozmrazování, před vařením; doba stání (v minutách) je délka doby, po kterou je nutné potraviny nechat stát, aby se teplo v pokrmu rovnoměrně rozšířilo. TABULKA DOB ROZMRAZOVÁNÍ V REŽIMU "AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ" TYP MNOŽ- STVÍ ČAS (minut) POZNÁMKY / DOPORUČENÍ POUŽITÁ DRÁTĚNÁ MŘÍŽKA MASO Pečeně (vepřová, hovězí, telecí atd.) 1 kg NE 20 Steaky, kotlety, plátky slaniny 200 g 4-6 Otočte v polovině rozmrazování. NE 5 Dušené maso, guláš 500 g NE 10 Mleté maso 250 g 5-7 NE g Viz poznámka * NE 15 Hamburgery 200 g 5-7 NE 10 Uzeniny 300 g 6-8 NE 10 DRŮBEŽ Kachna, krůta 1,5 kg NE 20 Otočte drůbež v polovině. Celé kuře 1,5 kg NE 20 Po uplynutí doby stání, omyjte po horkou Kuřecí kousky 850 g NE 10 vodou pro odstranění veškerého ledu. Kuřecí prsa 300 g 8-10 NE 10 ZELENINA Zmrazená zelenina se před vařením nemusí rozmrazovat. RYBY Otočte rybu v polovině rozmrazování. Filety 300 g 7-9 NE 7 Plátky 400 g 8-10 NE 7 Celé 500 g NE 7 Krevety 400 g 8-10 NE 7 MLÉKO/MLÉČNÉ VÝROBKY Máslo 250 g 4-6 Odstraňte stříbrnou fólii nebo kovové části. NE 10 Sýr 250 g 5-7 Nemuselo by se zcela rozmrazit. NE 15 Smetana 200 ml 7-9 Dodržte dobu stání. Smetana/krém by se měla vyjmout z nádoby a dát na talíř. NE 5 CHLÉB 2 středně velké rohlíky 150 g 1-2 NE 3 4 středně velké rohlíky 300 g 2-4 NE 3 Chléb dejte přímo na otočný talíř. Nakrájený chléb 250 g 2-4 NE 3 Nakrájený celozrnný chléb 250 g 2-4 NE 3 OVOCE Jahody, švestky, třešně, červený rybíz, meruňky 500 g 8-10 Míchat 2x 3x. NE 10 Maliny 300 g 5-7 Míchat 2x 3x. NE 10 Ostružiny 250 g 3-5 Míchat 2x 3x. NE 6 DOBA STÁNÍ * Tyto uvedené údaje jsou vhodné pro provádění zkoušky rozmrazování mletého masa podle Předpisu 60705, Odst (viz Strana 2). V polovině nastaveného času potraviny otočte. Potraviny umístěte přímo na otočný talíř. Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. 98

19 3.2 OHŘÍVÁNÍ Ohřívání pokrmů je jedním z režimů, ve kterém mikrovlnná trouba ukazuje veškerou svoji užitečnost a efektivnost. V porovnání s tradičními metodami použití mikrovlnné trouby jasně šetří čas a tudíž elektrickou energii. Doporučuje se ohřívat pokrmy (zvláště jsou-li zmrazené) na teplotu alespoň 70 C (musí být vařící). To znamená, že pokrmy nebudou ihned připraveny ke konzumaci, protože jsou příliš horké!) ale budou zcela sterilizovány. Pro ohřívání předvařených nebo zmrazených pokrmů vždy dodržujte následující pravidla: - Vždy vyjměte pokrm z kovového obalu/nádoby. - Přikryjte jej průhlednou fólií (typ musí být vhodný pro mikrovlnné trouby) nebo do papíru odolného proti mastnotě tak, aby byly uchovány všechny přírodní vůně a aby mikrovlnná trouba zůstala čistější; pokrm lze též přikrýt obráceným talířem; - Je-li to možné, často pokrm míchejte nebo obracejte, aby se urychlil proces ohřívání a aby se vařil stejnoměrněji; - Pozorně dodržujte doby vaření uvedené na obalu; pamatujte, že za určitých okolností musejí být uvedené časy prodlouženy. Zmrazené potraviny musejí být před ohříváním rozmrazeny. Čím nižší je počáteční teplota pokrmu, tím delší bude muset být doba ohřívání. Poznámka: Některé pokrmy.lze též snadno ohřívat pomocí receptů předem uložených do paměti (viz tabulka na straně 102). TABULKA DOB OHŘÍVÁNÍ TYP ZMĚKČOVÁNÍ A ROZEHŘÍVÁNÍ POKRMŮ MNOŽSTVÍ FUNK- CE ÚROVEŇ VÝKONU ČAS (minut) Čokoláda/poleva 100 g Máslo g - " '10" 0'15" POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Dejte na talíř. Čokoládové kostky není nutné míchat. Polevu zamíchejte jednou. Pro rozehřívání másla přidejte jednu minutu. MRAŽENÉ POTRAVINY (5/8 C) až do 20/30 C Jogurt 125 g - " '15" 0'20" Láhev pro kojence 240 g - " - - " - 0'30" 0'35" Sejměte kovový vrchní uzávěr. Dětskou láhev pro kojence zahřívejte bez dudlíku a zamíchejte ihned po ohřátí, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Před použitím zkontrolujte teplotu obsahu. U mléka na pokojové teplotě je doba ohřívání kratší. Pro prevenci nebezpečí požáru při použití sušeného mléka míchejte rovnoměrně. Používejte laskavě již sterilizované mléko. PŘEDVAŘENÉ MRAŽENÉ POKRMY (počáteční teplota 5/8 C) až do přibližně 70 C Balík lasagne nebo plněné těstoviny 400 g - " Balíček masa s rýží a/nebo zeleninou 400 g - " - - " Balíček rybího masa a/nebo zeleniny 300 g - " - - " Balíček masa a/nebo zeleniny 400 g - " - - " Balíček těstovin, plněných placiček nebo lasagní 400 g - " - - " Talíř s rybím masem a/nebo rýží 300 g - " - - " MRAŽENÉ JÍDLO, KTERÉ SE MÁ OHŘÁT/VAŘIT (počáteční teplota -18/-20 C) až do přibližně 70 C Balíček lasagne nebo plněné těstoviny 400 g - " Balíček masa s rýží a/nebo zeleninou 400 g - " - - " Balíček předvařeného rybího masa a/nebo zeleniny 300 g - " - - " Balíček rybího masa a/nebo syrové zeleniny 300 g - " - - " Porce masa a/nebo zeleniny 400 g - " - - " Porce těstovin, plněných placiček nebo lasagní 400 g - " - - " Porce rybího masa a/nebo rýže 300 g - " - - " CHLAZENÉ NÁPOJE (5/8 C) až do přibližně 70 C 1 hrnek vody 180 cc - " '30" 2' 1 hrnek mléka 150 cc - " - - " - 1'15" 1'45" 1 hrnek kávy 100 cc - " - - " - 1'15" 1'45" 1 miska hnědé polévky 300 cc - " - - " NÁPOJE NA POKOJOVÉ TEPLOTĚ Od 20/30 C až do přibližně 70 C 1 hrnek vody 180 cc - " '15" 1'45" 1 hrnek mléka 150 cc - " - - " - 1 1'30" 1 hrnek kávy 100 cc - " - - " - 0'45" 1'15" 1 miska hnědé polévky 300 cc - " - - " Balíčky předvařených pokrmů jakéhokoliv typu, které jsou k dostání v obchodech, se mají ohřívat na 70 C. Vyjměte pokrm ze všech kovových obalů a dejte jej přímo na talíř, ze kterého se bude jíst. Pro nejlepší výsledky by pokrmy vždy měly být přikryté. Talíř porcí masa a zeleniny libovolného typu uvařeného pokrmu se má ohřát na 70 C. Pokrmy by se měly dávat přímo na talíř, ze kterého se budou jíst a měly by se vždy přikrýt buď průhlednou fólií nebo obráceným talířem. Všechny druhy předvařených zmrazených pokrmů, které se mají ohřát na 70 C přímo v obalu. Pro kovové obaly dejte jídlo přímo na talíř, ze kterého se má jíst, a zvyšte dobu vaření o několik minut. Vyjměte potravinové suroviny z balíčků, dejte je do nádob vhodných do mikrovlnné trouby a zakryjte. Porce uvařených zmrazených pokrmů, které se mají ohřát na 70 C. Zmražený pokrm dejte na talíř, ze kterého se bude jíst, a přikryjte jej obráceným talířem nebo Pyrexovým víkem. Ujistěte se, že je řádné prohřáté ve středu; pokud možno pokrm míchejte. Všechny nápoje by se měly po ohřátí protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Hnědou polévku doporučujeme přikrýt obráceným talířem. Všechny nápoje by se měly po ohřátí protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Hnědou polévku doporučujeme přikrýt obráceným talířem. 99

20 3.3 VAŘENÍ PŘEDKRMŮ A PRVNÍCH CHODŮ Zeleninové a jiné polévky obecně vyžadují méně tekutin, protože v mikrovlnné troubě je vypařování minimální. Sůl se musí přidávat až na konci vaření nebo během doby stání, protože pokrmy dehydruje. Je důležité říci, že doba potřebná pro uvaření rýže v mikrovlnné troubě (a platí to i pro těstoviny) je více či méně stejná, jako doba pro uvaření na sporáku tradičním způsobem. Výhodou přípravy rizota v mikrovlnné troubě je, že nepotřebuje soustavné míchání (toto je třeba provést 2x až 3x). Lasagne TYP MNOŽSTVÍ FUNKCE Gnocchi alla romana 1100 g ÚROVEŇ VÝKONU TEPLOTA - - ČAS (minut) POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Vhodné doby pro syrové těstoviny. Jsou-li těstoviny předvařené, 8 minut vaření v kombinaci MIKROGRIL bude stačit. POUŽITÁ DRÁTĚNÁ POZICE 600 g Vyvarujte se jejich přílišnému navršení. Nízká Makaróny 1500 g Těstoviny by se měly předem samostatně uvařit. Nízká Rizoto 300 g. rýže Pizza 800 g C 30 Lotrinský slaný koláč, čerstvý Lotrinský slaný koláč, zmrazený 800 g C g C 45 Přísady by se měly všechny dávat dohromady do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby a měly by se přikrýt průhlednou fólií (750 g hnědé polévky je potřeba na 300 g rýže při mikrovlnách na plný výkon po dobu přibližně minut). Rozmístěte pizzu na papír na pečení ležící na pozici na dorty nebo na vyjímatelnou základnu kovového pečícího plechu na dorty. Předehřejte troubu na 200 C. Použijte koláčovou formu s rukojetí (trouba musí být předehřátá). Vložte na dno kovového pečícího plechu (trouba by měla být předehřátá). 3.4 VAŘENÍ MASA Vaření úzce souvisí s velikostí a stejnoměrností pokrmu, který se má vařit: Kebaby vařte před pečením, protože se skládají z menších, stejnoměrněji velkých kusů masa. Pro zachování šťavnatosti pečení, kuřete a kebabů se doporučuje přidat na začátku vaření 1 nebo 2 hrnky vody. TYPE MNOŽSTVÍ FUNKCE Pečeně (vepřová, hovězí) ÚROVEŇ VÝKONU TEPLOTA ČAS (minut) 1000 g C Sekaná 800 g C POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Nechte na povrchu trochu tuku, aby se předešlo vyschnutí. Nepřidávejte moc šťávy. Smíchejte 500 g mletého masa s vejcem, šunkou, strouhaným chlebem atd. Přidejte trochu oleje a trochu bílého vína. Nízká Žádná Nízká Nízká Nízká POUŽITÁ DRÁTĚNÁ POZICE Sekaná 900 g Viz poznámka * Žádná Celé kuře 1200 g C 40 Propíchněte kůži, aby tuk mohl odtékat. Viz poznámka ** Kuřecí kousky 850 g C 25 Míchejte jedenkrát během vaření. Nízká Kebaby 600 g C Otočte v polovině vaření. Nízká Guláš 1500 g Vařte nepřikryté a zamíchejte 2x - 3x. Žádná Kuřecí prsa 500 g Otočte v polovině vaření. Žádná Telecí nebo vepřová kotleta 3 kusy Párky 3 kusy Hamburgery 3 kusy Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. * Tyto indikace jsou vhodné pro provádění zkoušky vaření/pečení mletého masa podle Předpisu 60705, Odst Přikryjte nádobu průhlednou fólií pro použití v mikrovlnných troubách. Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. ** Tyto indikace jsou vhodné pro provádění zkoušky vaření/pečení podle Předpisu 60705, Odst Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. Nízká Nízká Nízká Vysoká Vysoká Vysoká 100

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

MWA Z323 Mikrovlná trouba

MWA Z323 Mikrovlná trouba MWA Z323 Mikrovlná trouba Návod k instalaci a obsluze MWA Z323 Mikrovlná trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa.

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

KAPITOLA 2 REŽIMY PROVOZU A OVLÁDACÍ PRVKY

KAPITOLA 2 REŽIMY PROVOZU A OVLÁDACÍ PRVKY 2 KAPITOLA 2 REŽIMY PROVOZU A OVLÁDACÍ PRVKY KAPITOLA 2 REŽIMY PROVOZU A OVLÁDACÍ PRVKY 2.4 VYVOLÁNÍ PŘEDNASTAVENÝCH REŽIMŮ (TLAČÍTKA AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ ) 1 Stiskněte požadované tlačítko automatické

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Multifunkční elektrická pánev

Multifunkční elektrická pánev Multifunkční elektrická pánev DPP-3840 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným přívodním

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka CZ Uživatelská příručka MODEL: VMT542X Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze TROUBA Obsah CZ FC 8 C. /HA FC 8 C. IX/HA FC 8. /HA FC 8. IX /HA FQ 8. /HA FZ 8. /HA FZ 8. IX/HA FQ 9 C./HA FD 8. /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX /HA FZ 9 C. /HA FZ 9 C. IX/HA FZ 8 C. /HA FZ

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA

KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA KUCHAŘKA MIKROVLNNÁ TROUBA Blahopřejeme vám k zakoupení mikrovlnné trouby Whirlpool. S touto knihou receptů objevíte skutečné možnosti nového spotřebiče a a vychutnáte si je. Budete překvapeni, jak rychle

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k použití HF 170.. S-199-01

Návod k použití HF 170.. S-199-01 Návod k použití HF 170.. S-199-01 2 Vaření v této mikrovlnné troubě Vám bude potěšením. Abyste mohli využít všechny technické přednosti, přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Na začátku návodu k

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A

TR4110IBL. Victoria. Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A TR4110IBL Sporák VICTORIA, 110х60 см Černý Energetická třída А/A Plná šířka grilu 2,70 kw, zásuvka s chromovými úchyty, Ever-Clean smaltování, halogenová osvětlení(40 W), celoskleněné interiérové dveře

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE

BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE BM6340AX NÁVOD K OBSLUZE OBSAH OBSAH...0 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII...2 SPECIFIKACE...2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...3 INSTALACE...4

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky SF6922PPZ Novinka HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A LCD display Rotační knoflíky VLASTNOSTI/ VOLBY/ TEPLOTA 9 funkcí vaření "Pizza" funkce Čistící funkce: Vapor clean Další

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CZ5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba

CZ5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 1 NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 2 2 5700014_A_CS.qxp 08/12/2009 13:47 Page 3 OBSAH 1/ POPIS SPOTŘEBIČE Spotřebič.......................................................

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com

MWD 208 MWD 308. www.whirlpool.com MWD 208 MWD 308.hirlpool.com 1 INSTALACE PŘED PŘIPOJENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. MIKROVLNNOU TROUBU POSTAVTE NA ROVNOU A STABILNÍ PLOCHU, která unese

Více

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A

CO68CMA8 colonial 60 cm antracit varné desky- typ: sklokeramické trouba- typ: elektrické energetická třída A SPORAK COLONIAL, 60CM SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA Antracit/ Mosaz estetika Energetická třída A EAN13: 8017709150068 Analógové hodiny s elektronickým časovačem SKLOKERAMICKÁ

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem

Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem Parní Vařič First FA-5102-1 s nastavitelným časovačem NÁVOD K OBSLUZE 1 Bezpečnostní opatření: Při používání parního vařiče se řiďte základními bezpečnostními opatřeními souvisejícími s obsluhou elektrických

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40 Jak funguje indukce? Indukční vysokofrekvenční cívka (20-35KHz) umístěná pod keramickou deskou ohřívá nádobu

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA

Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK. Obsah BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL 2023 CF/HA BMBL 2025 CF/HA Návod k obsluze KOMBINACE LEDNIČKA/MRAZÁK Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Oboustranné/obratitelné dveře Popis spotřebiče, 3-4 Ovládací panel Celkový pohled BMBL 2021 CF/HA BMBL 2022 CF/HA BMBL

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41

MIKROVLNNÁ TROUBA. Návod k obsluze. xxx xxx. FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 MIKROVLNNÁ TROUBA Model 6h-600btcx Návod k obsluze xxx xxx FAGOR_6H-600BTCX.indd 1 28.6.2012 10:26:41 CZ OBSAH 1 / POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY Mikrovlnná trouba... 3 Ovládací panel... 4... 5 2 / JAK POUŽÍVAT

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 29 Ovládací panel KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z Spuštění a používání, 30-33 Zapnutí

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky

R-251. Návod k použití GRIL. Gril R-251 česky Návod k použití GRIL R-251 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1

FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace) CZ FA 46.1 FM 46.1 FM 36.1 FX 36.1 FG 636.1 FX 336.1 Elektrická trouba Technická příručka (Instalace)

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ

EURONAKUPY.CZ www.euronakupy.cz Návod ZMRZLINOVAČ Návod ZMRZLINOVAČ DŮLEŽÍTÉ 1. Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití. 2. Používejte tento přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. 3. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ UŽIVATELSKÝ NÁVOD PŘÍSTROJE NA FILTROVANOU KÁVU A ČAJ MODELOVÁ ŘADA: TYPY: EXCELSO,T 18.6.2004 1ze5 13_3_filter_kava_EXCELSO.doc 1. zásobník vody 2. filtrační nádoba 3. nádoba na kávu čaj 4. přívod el.

Více

MWA Z322 Mikrovlnná trouba

MWA Z322 Mikrovlnná trouba MWA Z322 Mikrovlnná trouba Návod k instalaci a obsluze MWA Z322 Mikrovlnná trouba Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company, spa.

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÝ SPORÁK Model: CE9-20 CE9-40 CE9-41 CE7-20 CE7-40 CE7-41 CE7-20 Q CE7-40 Q CE7-41 Q CE9-20 M: Ovladač CE9-40 M: Ovladač 1 CE9-41 M: Ovladač CE7-20

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba CZ 2 OBSAH CZ 1/ POPIS SPOTŘEBIČE Spotřebič....................................................... 4 Ovládací lišta....................................................

Více

A3-7. classic SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT

A3-7. classic SPORAK OPERA, 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT A3-7 SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA EAN13: 8017709162375 Display: VFT Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření Objem 77 l Defrost Elektronický

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy

Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy keramické mísy - návod na použití Obsah Bezpečnostní pokyny pro používání keramické mísy Důležité bezpečnostní pokyny... 5 jak keramickou mísu používat Jak keramickou mísu upevnit... 6 Jak keramickou mísu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01

Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Návod k použití MUZ 7 EB1 B-594-01 Výrobník zmrzliny Pročtěte si rovněž návod k použití základního spotřebiče. Pokyny pro likvidaci Chladicí nádoba je naplněna tekutinou, která je z ekologického a zdravotního

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více