MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MWI 243 XA Mikrovlnná trouba"

Transkript

1 MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81

2 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana Popis ovládacího panelu... strana Instalace... strana Důležitá bezpečnostní upozornění... strana Technická data... strana Instalace a elektrické připojení... strana Dodávané příslušenství... strana Používání nádobí v troubě... strana Pravidla a všeobecná doporučení pro používání... strana 91 KAPITOLA 2 POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A NASTAVOVÁNÍ REŽIMŮ 2.1 Nastavení hodin... strana Programování vaření... strana Automatický sled odmrazování a vaření... strana Vyvolávání receptů uložených v paměti (Klávesy "automatických funkcí")... strana Rychlé ohřívání... strana Dětská pojistka... strana Klávesa pro zastavení otočného talíře... strana Funkce "Memotime" (minutka / časová paměť)... strana 96 KAPITOLA 3 POUŽÍVÁNÍ TROUBY DOPORUČENÍ A SCHÉMATA VAŘENÍ 3.1 Odmrazování... strana Ohřívání... strana Vaření předkrmů, těstovin a entrée... strana Vaření masa... strana Vaření příloh a zeleniny... strana Vaření ryb... strana Vaření/pečení dezertů a koláčů... strana Ohřívání/vaření pomocí kláves "Automatických funkcí"... strana Současné vaření na 2 úrovních... strana 103 KAPITOLA 4 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 4.1 Čištění... strana Údržba... strana

3 KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 POPIS TROUBY A Topné těleso grilu F Spodní drátěná pozice B Ovládací panel G Střední drátěná pozice C Kryt mikrovlnného výstupu H Horní drátěná pozice D Čep otočného talíře I Otočný talíř E Vnitřek dveří L Podpěra otočného talíře 83

4 1.2 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 1. Displej času a režimu 12. Tlačítko : Nastavení hodin 2. Displej teploty trouby 13. Tlačítko pro zastavení otočného talíře 3. Režim Funkce (Fonction): volba režimu 4. Tlačítko : Volba stupně/úrovně mikrovlnného výkonu 16. Tlačítko START: Začátek vaření a rychlý ohřev 5. Tlačítko : Volba teploty trouby Tlačítka automatických funkcí: předem do paměti uložené rychlé vaření 9. Tlačítko STOP: Přerušení vaření a zrušení nastavení 10. Knoflík : nastavení času a délky vaření 11. Tlačítko pro otevření dvířek 84

5 1.3 INSTALACE Uvnitř trouby je plastový sáček s upevňovacím materiálem. Vyjměte sáček z trouby. PŘED POUŽITÍM TROUBY VYJMĚTE OCHRANNÉ PLASTOVÉ ROHY NA SKLENĚNÝCH DVEŘÍCH (JSOU-LI JIMI VYBAVENY). 1. Připevněte kovový pásek (A) pomocí dvou šroubů 13 mm (všechny jsou v sáčku s příslušenstvím). Průchody větrání Spotřebič potřebuje dostatečné větrání. Pro tento účel připravte v podlahové krycí liště otvor o velikosti alespoň 280 cm 2. 85

6 2. Vyjměte 2 šrouby (X) z montážní konzoly pod mikrovlnou troubou. 3. Připevněte montážní konzolu (B) na správné místo v zahloubení. Ujistěte se, že na každé straně montážní konzoly je stejně velké místo. Připevněte konzolu pomocí šroubů (H) 16 mm, které jsou přiloženy v sáčku příslušenství Připevněte montážní konzolu tak, aby dva jazýčky směřovaly ven před okraj zahloubení a byly proti němu vepředu. 86

7 4. Otevřete úplně kryt pro vypouštění kouře (C) (je-li součástí vybavení). 5. Zasuňte spotřebič do zahloubení. Nasuňte předek spotřebiče přes upevňovací lištu (B). Zasouvejte jej, dokud předek trouby (G) nebude spočívat proti skříni a otvory (D) pod troubou nebudou vyrovnány proti otvorům (E) v upevňovací konzole (B). 6. Připevněte spotřebič k upevňovací konzole (B) pomocí dříve demontovaných šroubů (X). ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ - DŮLEŽITÉ: Je-li spotřebič vybaven přívodní šňůrou A zásuvkou, spotřebič musí být umístěn tak, aby zástrčka byla vždy přístupná. Je-li spotřebič vybaven přívodní šňůrou BEZ zástrčky, spotřebič musí být připojen k pevnému hlavnímu kabelovému přívodu, který obsahuje jistič se vzdáleností kontaktů alespoň 3 mm na všech pólech a musí být vybaven permanentním uzemněním. 87

8 1.4 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro příští použití. POZNÁMKA Tato trouba byla zkonstruována pro rozmrazování, ohřívání a vaření pokrmů v domácnosti. Nikdy nesmí být používána pro jiné účely, ani upravována ani s ní nesmí být jakýmkoliv způsobem manipulováno. 1) VÝSTRAHA: Jsou-li dveře nebo těsnění dveří poškozeny/a, trouba se nesmí používat, dokud nebudou poškození opravena způsobilou osobou (vyškolenou výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem). 2) VÝSTRAHA: Je nebezpečné, aby kdokoliv kromě způsobilé osoby prováděl jakékoliv servisní nebo opravárenské zásahy, jejichž součástí je demontáž krytů, které chrání proti vystavení účinkům mikrovlnné energie. 3) VÝSTRAHA: Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí zahřívat v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu. Vajíčka ve skořápkách a celá na tvrdo uvařená vejce by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu. 4) VÝSTRAHA: Přístupné části mohou být během provozu horké. Malé děti by měly být v udržovány v dostatečné vzdálenosti. Zařízení není určeno pro používání malými dětmi nebo nemohoucími osobami. Malé děti by měly být po dozorem, aby bylo zajištěno, aby si nehrály se spotřebičem. Dětem dovolte používat troubu bez dozoru jen tehdy, když dostaly adekvátní instrukce tak, aby byly schopny používat troubu bezpečným způsobem a aby pochopily nebezpečí plynoucí z nesprávného použití. 5) VÝSTRAHA: Když je spotřebič provozován v kombinovaném režimu, děti by měly používat troubu jen pod dozorem dospělých z důvodů vytvářených teplot. 6) Nepokoušejte se provozovat troubu s otevřenými dveřmi manipulací s bezpečnostními zařízeními. 7) Neprovozujte troubu, jestliže se jakýkoliv objekt zachytí/přilepí mezi čelní panel trouby a dveře. Vždy udržujte vnitřek dveří (E) čistý pomocí vlhkého hadříku a neabrazivního (nebrusného) mycího prostředku. Nenechávejte špínu nebo zbytky jídla hromadit se mezi čelním panelem trouby a dveřmi. 8) Neprovozujte troubu v případě poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, protože to může mít za následek úraz elektrickým proudem. Je-li poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovník nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 9) Pokud zpozorujete kouř, spotřebič vypněte nebo vytáhněte ze zásuvky a NECHTE DVEŘE ZAVŘENÉ, aby se zadusily všechny plameny. 10) Používejte jen nástroje/nádoby, které jsou vhodné pro použití s mikrovlnnou troubou. Aby se předešlo přehřátí a následnému nebezpečí požáru, doporučuje se dohlížet na troubu při vaření pokrmů v jednorázových nádobách vyrobených z plastů, lepenky nebo jiných nehořlavých materiálů a při ohřívání malého množství pokrmů. 11) Nikdy nedávejte otočný talíř do vody po dlouhodobém zahřívání. V důsledku velkého teplotního šoku by mohl otočný talíř prasknout. 12) Při vaření v režimu "jen MIKROVLNY" a "KOMBINACE S MIKROVLNAMI", v žádném případě nesmíte troubu předehřívat (bez pokrmu uvnitř) a nesmíte ji provozovat prázdnou, protože byste mohli způsobit jiskření. 13) Před použitím trouby zkontrolujte a ujistěte se, že zvolené nástroj/nádobí jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (viz oddíl "Skleněné a podobné předměty"). 14) Při ohřívání kapalin (voda, káva, mléko atd.) je možné, že se obsah začne náhle vařit a prudce vyteče v důsledku opožděného varu, což způsobuje opaření. Aby se tomuto předešlo, měli byste před ohříváním kapalin do nádoby dát teplovzdornou plastovou lžičku nebo skleněnou tyčku. V každém případě při manipulaci s nádobou je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 15) Teplota dveří nebo vnější povrch může být při provozu spotřebiče vysoká. Nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby. 16) Nezahřívejte alkoholické nápoje s vysokým obsahem alkoholu, ani velká množství oleje, protože tyto látky by se mohly vznítit! 88

9 17) Obsah láhví pro kojence a skleniček s dětskou výživou se musejí před konzumací zamíchat nebo protřepat a musí se zkontrolovat teplota, aby se předešlo popáleninám. Rovněž se doporučuje zamíchat nebo protřepat potravu, aby se zajistila její stejnoměrná teplota. Při používání komerčně dostupných sterilizátorů lahví, před zapnutím trouby, se VŽDY přesvědčete, že nádoba je naplněna množstvím vody, které uvádí výrobce. POZNÁMKA: Při prvním použití trouby je možné, že na dobu přibližně 10 minut může vydávat zápach "novoty" a malé množství kouře. To je jen důsledkem ochranných látek nanesených na topná tělesa. 18) Všechny mikrovlnné trouby jsou zkoušeny a schváleny v souladu s platnými předpisy a normami pro elektro-magnetickou bezpečnost a kompatibilitu. Jako preventivní opatření doporučují výrobci kardiostimulátorů (pacemakerů), aby uživatelé těchto zařízení dodržovali minimální vzdálenost cm mezi běžící mikrovlnnou troubou a kardiostimulátorem (pacemakerem), aby se předešlo případné interferenci s kardiostimulátorem (pacemakerem). Máte-li podezření, že k takovému rušení dochází, ihned troubu vypněte a kontaktujte výrobce kardiostimulátoru (pacemakeru). 19) Na čištění trouby nepoužívejte hrubé brusné čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k roztříštění skla. 1.5 TECHNICKÁ DATA SPOTŘEBA ENERGIE (normy CENELEC HD 376) Pro dosažení 200 C 0,3 kwh Pro udržování teploty 200 C po dobu jedné hodiny 1,1 kwh Celková spotřeba 1,4 kwh VÝSTUPNÍ MIKROVLNNÝ VÝKON: 900 W (IEC 705) Další data jsou uvedena na datovém štítku na spotřebiči. Tento spotřebič odpovídá směrnici EC č. 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě a předpisu EC č. 1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech určených pro kontakt s potravinami. Produkt je klasifikován ve Skupině 2, Třídě B ISM zařízení ve shodě s normou EN 55011, paragraf INSTALACE A ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Trouba musí být vestavěna v minimální výšce 850 mm. 1) Vyjměte veškeré příslušenství a umyjte jej. 2) Vyčistěte vnitřek měkkým vlhkým hadříkem. 3) Zkontrolujte, že nedošlo k poškození v důsledku dopravy a zejména že dveře se správně otevírají a zavírají. 4) Dejte podložku (L) do středu kruhové drážky a připevněte k ní otočný talíř (I). Trn (D) by se měl vkládat do odpovídající drážky ve středu otočného talíře. 5) Po provedení instalace spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné. 6) Instalovat nebo přemísťovat zásuvku může jen kvalifikovaný elektrikář. 7) Spotřebič připojujte jen do napájecí zásuvky s výkonovou kapacitou alespoň 16 A. Rovněž se ujistěte, že hlavní vypínač/jistič namontovaný ve vašem domě má proudovou kapacitu minimálně 16 A, aby se předešlo náhlému vyhození během provozu trouby. 8) Před použitím zkontrolujte, že síťové napájecí napětí je stejné, jako je uvedené na štítku a že zásuvka napájení je řádně uzemněna: Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě neshody s tímto bezpečnostním předpisem. 9) Většina moderních elektronických spotřebičů (TV, rádio, stereo systémy atd.) jsou stíněny proti signálům na radiových kmitočtech (RF). Určitá elektronická zařízení nicméně nemusejí být stíněna od signálů na radiových kmitočtech pocházejících od mikrovlnné trouba. Proto byste měli udržovat vzdálenost alespoň 1-2 metry mezi těmito spotřebiči a troubou v provozu. 89

10 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (JEN U.K.) A) Jestliže se Váš spotřebič dodává vybaven zástrčkou, bude obsahovat 13 A pojistku. Pokud se nehodí do Vaší zásuvky, zástrčka by se měla odstřihnout od hlavního kabelu a měla by se připevnit vhodná zástrčka - viz níže. VÝSTRAHA: Po vyjmutí pojistky velmi pečlivě zlikvidujte odstřiženou zástrčku: nestrkejte do 13 A zásuvky nikde v domě, protože by to mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem. Při použití náhradní zástrčky, která neobsahuje pojistku, musí být obvod chráněn 15 A pojistkou. Je-li pojistka nalisovaného typu, kryt pojistky musí být namontován zpět při výměně pojistky s užitím 13 Amp Asta schválené pojistky podle BS V případě ztráty krytu pojistky se zástrčka NESMÍ používat, dokud nezískáte od Vašeho nejbližšího prodejce elektro náhradní kryt pojistky. Barva správného náhradního pojistkového krytu je podle značení na základnové části zástrčky. B) Jestliže Váš spotřebič není vybaven zástrčkou, postupujte podle níže uvedených pokynů: VÝSTRAHA - TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN. DŮLEŽITÉ Vodiče v hlavním kabelu jsou označeny barvami v souladu s následujícím kódem: Zelená a žlutá: Uzemnění Modrá: Nulový vodič Hnědá: Živý vodič Protože barvy vodičů v hlavním kabelu nemusejí odpovídat barevnému značení označujícímu svorky ve Vaší zástrčce, postupujte následovně: Zeleno-žlutý vodič musí být připojen ke svorce v zástrčce označené písmenem E nebo symbolem uzemnění nebo s barevným označením zelenou nebo zelenou a žlutou barvou. Modrý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem N nebo černou barvou. Hnědý vodič musí být připojen ke svorce označené písmenem L nebo červenou barvou. 1.7 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NÍZKÝ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen pro režim ventilátoru: pro všechny typy tradičních pokrmů, zejména koláče VYSOKÝ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen pro režim grilování: pro všechny typy grilovaných pokrmů. Kombinovaný režim mikrovln + ventilátoru a mikrovln a grilu: Pro rychlé vaření masa, brambor, některých kynutých buchet a dezertů a gratinovaných pokrmů (například lasagne). OTOČNÝ TALÍŘ Otočný talíř se používá pro všechny režimy. STŘEDNÍ DRÁTĚNÝ STOJAN Jen funkce mikrovln Pro všechny typy vaření na dvou úrovních SOUČASNĚ (například velká množství různých pokrmů). Viz instrukce na straně

11 1.8 NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY V režimech "jen mikrovlny" a "kombinace s mikrovlnami" lze používat všechny nádob ze skla (nejlépe Pyrex), keramiky, porcelánu a kameniny za předpokladu, že nejsou zdobené a neobsahují kovové části (tj. pozlacené okraje, držadla, nožičky apod.). Rovněž lze používat teplu odolné plastové nádoby, ale jen pro vaření pomocí mikrovln. Pokud budete mít i nadále pochybnosti o používání konkrétní nádoby, můžete provést jednoduchou zkoušku. Dejte prázdnou nádobu do trouby na 30 vteřin na maximální výkon (funkce "jen mikrovlny"). Je-li nádoba stále chladná nebo jen mírně vlažná, je vhodná pro vaření pomocí mikrovln. Je-li velmi horká nebo pokud vydává jiskry, není vhodná. Rovněž lze používat nádoby z teplu odolných plastů. Papírové kapesníky, kartonové tácky a plastové tácky na jedno použití lze rovněž používat na krátké doby vaření. Velikost tvar nádob musí být taková, aby se mohly uvnitř trouby správně otáčet. Kovové, dřevěné, rákosové a křišťálové nádoby pro vaření pomocí mikrovln nejsou vhodné. Je vhodné si pamatovat, že - protože mikrovlny zahřívají pokrm, nikoliv nádobí - je možné vařit pokrmy přímo na talíři, na kterém se má servírovat. Toto znamená, že nemusíte používat ani umývat pánve. Nicméně pamatujte si, že ze samotného pokrmu se může teplo přenášet na talíř, a proto bude možná nutné používat ochranné rukavice. Má-li trouba nastavení "jen ventilátor" nebo "jen gril" lze používat všechny typy nádobí do trouby. V každém případě dodržujte návod uvedený v následující tabulce: Sklo Pyrex Sklokeramika Kamenina Stříbrná folie Plast Papír nebo lepenka Kovová nádoba Režim: "Jen mikrovlny" ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO NE Režim: "Kombinovaný" NE ANO ANO ANO NE NE NE NE Režim: "Jen ventilátor" "Jen gril" NE ANO ANO ANO ANO NE NE ANO 91

12 1.9 PRAVIDLA A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ TROUBY Mikrovlny se skládají z elektromagnetického záření, které se vyskytuje v přírodě ve formě světelných vln (například sluneční záření). Uvnitř trouby tyto vlny pronikají do pokrmu ze všech směrů a zahřívají vodu, tuk a molekuly cukru. Teplo se vytváří velmi rychle v samotném pokrmu, přičemž používaná nádoba se zahřívá nepřímo prostřednictvím tepla vydávaného zahřátým pokrmem. Toto brání pokrmu n přilnutí k nádobě, takže můžete během procesu vaření používat jen velmi málo tukových látek nebo v některých případech žádný tuk. Proto vaření v mikrovlnné troubě se považuje za zdravé a dobré pro dietu. A na rozdíl od tradičních metod vaření jsou pokrmy vařené v mikrovlnách méně dehydrované, ztrácení méně ze svojí nutriční hodnoty a uchovávají si více svojí původní chuti. Základní pravidla pro správné vaření s mikrovlnné troubě. 1) Pro správné nastavení dob vaření si pamatujte (v souvislosti s grafy na následujících stranách), že když zvýšíte množství pokrmu, teplota vaření se musí úměrně tomu zvýšit a naopak. Je důležité respektovat doby "stání": doba stání znamená období, během kterého se pokrm musí nechat po uvaření "odpočívat", aby se umožnilo ještě větší rozptýlení teplotu uvnitř. Teplota masa například se zvýší o 5-8 C (přibližně 9-15 F) během doby stání. Doby stání lze provést buď uvnitř nebo vně trouby. 2) Jednou z hlavních věcí, kterou musíte udělat, je během vaření několikrát pokrm zamíchat. Toto pomůže rovnoměrnému rozložení teploty a tak zkracuje dobu vaření. 3) Rovněž se doporučuje během procesu vaření pokrm obrátit: Toto platí zejména pro maso, ať jsou to velké kusy (pečeně, celé kuře atd.) nebo malé (kuřecí prsa atd.). 4) Pokrmy s kůží, skořápkou nebo slupkou (například jablka, brambory, rajčata, párky, ryby) se musejí na několika místech propíchnout vidličkou, aby pára mohla unikat a aby se předešlo explozi takových pokrmů. 5) Pokud připravujete velké množství porcí stejného pokrmu (například vařených brambor), dejte tyto porce na Pyrexový talíř, aby se uvařily stejnoměrným způsobem. 6) Čím nižší je teplota, při které je pokrm vložen do mikrovlnné trouby, tím delší je potřebná doba vaření. Pokrmy, které mají pokojovou teplotu, se uvaří rychleji, než pokrmy s teplotou chladničky. 7) Při vaření vždy umísťujte nádobu s pokrmem do středu otočného talíře. 8) Je zcela normální, že se uvnitř trouby a poblíž výstupu vzduchu vytváří kondenzace. Pro snížení takové kondenzace přikryjte pokrm průhlednou folií, voskovým papírem, skleněným víkem nebo jednoduše obráceným talířem. Pokrmy s obsahem vody (například listová a kořenová zelenina) se lépe vaří v přikrytém stavu. Přikrytí pokrmu rovněž napomáhá udržovat vnitřek trouby v čistotě. Používejte průhledné folie vyráběné výslovně pro mikrovlnné trouby. 9) Nevařte vejce ve skořápkách: Tlak, který se vytváří uvnitř, by mohl způsobit explozi vejce, dokonce po ukončení vaření. Neohřívejte již uvařená vejce, pokud nejsou zamíchaná. 10) Nezapomeňte před ohříváním nebo vařením pokrmů v troubě otevřít nádoby, které jsou vzduchotěsné nebo zatavené. Zvýšení tlaku uvnitř nádoby by mohlo způsobit její explozi i po ukončení vaření. 92

13 KAPITOLA 2 POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ A NASTAVOVÁNÍ REŽIMŮ 2.1 NASTAVENÍ HODIN Je-li spotřebič připojen k domácímu zdroji napájení poprvé nebo po výpadku napájení, na displeji se zobrazí čtyři pomlčky (----). Pro nastavení denního času postupujte následovně: 1. Stiskněte tlačítko (12). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 2. Nastavte požadovaný čas otáčením knoflíku (10). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 3. Stiskněte znovu tlačítko (12). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 4. Nastavte požadované minuty otáčením knoflíku (10). (Hodiny na displeji 1 blikají.) 5. Stiskněte znovu tlačítko (12). (Na displeji se zobrazí nastavený čas.) Pokud si přejete změnit hodiny na voliči po jejich nastavení, stiskněte tlačítko (12) před pokračováním nastavení nového času, jak je popsáno výše. Je možné zobrazit aktuální čas i po spuštění režimu nastavení, a to stisknutím tlačítka (12) (čas se zobrazí na 2 vteřiny). 93

14 2.2 PROGRAMOVÁNÍ VAŘENÍ 1. Stiskněte tlačítko Fonction (3) (funkce) (volba režimu) a vyberte požadovaný režim, který se zobrazí odpovídajícími symboly, které se rozsvítí nad displejem 1. Režimy k dispozici jsou: INDIKÁTOR ZVOLENÝ REŽIM INDIKÁTOR ZVOLENÝ REŽIM Jen mikrovlny Automatické rozmrazování Kombinace mikrovln a ventilátoru Kombinace mikrovln a grilu Jen ventilátor Jen gril Časovač 1 Nastavte délku doby vaření v minutách otáčením knoflíku (10). Pro volbu délky doby vaření vždy nahlédněte do tabulky v kapitole 3. 1 V režimech: Jen mikrovlny Kombinace mikrovlny + ventilátor Kombinace mikrovlny + gril zvolte úroveň výkonu mikrovln opakovaným stisknutím tlačítka (4), dokud indikátor požadované úrovně výkonu (v číselném vyjádření) nezačne blikat nad displejem 2 (ve spodu). Pro volbu výkonu vždy nahlédněte do tabulek uvedených v kapitole 3. Poznámka Pro režim automatického rozmrazování není nutné volit žádnou úroveň výkonu. V režimu kombinace mikrovln + ventilátoru lze nastavit maximální výkon na 700 W. Nastavený výkon je možné upravit během vaření jednoduše stisknutím tlačítka (4). 94

15 4. V režimech: Kombinovaný režim mikrovln + ventilátoru a mikrovln a grilu: Jen ventilátor Zvolte teplotu vaření opakovaný stisknutím tlačítka (5), dokud se na displeji 2 (dole) nezobrazí požadovaná teplota. Pro volbu teploty vždy nahlédněte do tabulek uvedených v kapitole 3. Poznámka Jakmile bylo zahájeno vaření, na displeji 2 se zobrazí nárůst skutečné teploty uvnitř trouby. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, zazní zvukový signál (3 pípnutí). Na displeji 2 potom zůstane zobrazena nastavená teplota. Nastavený výkon je možné upravit během vaření jednoduše několikanásobným stisknutím tlačítka (5). 5 Proces vaření spusťte stisknutím tlačítka START (16). Na displeji 1 se zobrazí odpočet zbývajícího času vaření a pokud je zahrnut v režimu i teplota na displeji 2. Poznámka: Pokud by se proces vaření z nějakého důvodu nezahájil, všechna nastavení budou po 2 minutách zrušena. 6 Po ukončení vaření zazní zvukový signál každých 30 vteřin (3 pípnutí) a na displeji se zobrazí slovo "END" (konec). Otevřete dveře a vyjměte pokrm (zobrazí se denní doba, nebo - je-li trouba horká, slovo "COOL" (chladit) - viz poznámka níže). Poznámka: Je možné kdykoliv kontrolovat nastavený postup vaření otevřením dveří a kontrolou pokrmu. Toto přeruší vyzařování mikrovln a trouba přestane pracovat, dokud se dveře opět nezavřou a není stisknuto tlačítko START (16). Pokud by bylo z nějakého důvodu potřeba přerušit vaření bez otevření dveří, lze jednoduše stisknout tlačítko STOP (9). Pro dokončení vaření postupujte následujícím způsobem: - Jsou-li dveře otevřené, stiskněte tlačítko STOP (9) jedenkrát; - Jsou-li dveře zavřené a probíhá vaření, stiskněte tlačítko STOP (9) dvakrát; displej se vrátí ke zobrazení hodin. Tento model je vybaven automatických chladicím cyklem, který se aktivuje kdykoliv, kdy je trouba velmi horká (například po vaření nějakého pokrmu dlouhou dobu). Během tohoto cyklu se na displeji 1 zobrazuje slovo "COOL" (chladit). Ventilátory a osvětlení trouby se zapnou (vypnou se automaticky). Na konci každého cyklu vaření zůstane světlo a ventilátor chlazení v činnosti, dokud se dveře neotevřou. 95

16 2.3 SEKVENCE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ A VAŘENÍ Pro naprogramování sekvence automatického odmrazování a vaření postupujte následovně: 1 Nastavte režim automatického rozmrazování stisknutím 2x tlačítka Fonction (3) (volba režimu). Na displeji se objeví indikátor indikující automatické rozmrazování. 2 Nastavte délku doby potřebné pro rozmrazování (v minutách) otáčením knoflíku (10). 3 Nastavte vaření volbou požadovaného režimu pomocí klávesy Fonction (3) (volba režimu), dokud se neobjeví odpovídající indikátor. (Například kombinace mikrovlny + ventilátor.) 4 Nastavte délku doby vaření a - pokud je to obsaženo v režimu - úroveň výkonu mikrovln a teplotu trouby, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci (odstavec 2.2). 5 Stiskněte tlačítko START (16). Přechod od rozmrazování k vaření bude signalizována zvukovým signálem. 96

17 2.4 VYVOLÁVÁNÍ RECEPTŮ PŘEDEM ULOŽENÝCH DO PAMĚTI (TLAČÍTKA AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ) 1 Tiskněte požadované tlačítko "Automatická funkce". (Indikátory délky a nastavené teploty budou blikat na displeji a režim předem uložený do paměti a indikátory úrovně výkonu se rozsvítí.) Pro volbu nejvhodnějšího menu nahlédněte do odstavce Pro zahájení vaření stiskněte tlačítko START (16). 3 Na konci nastavené doby zazní 3 dlouhá pípnutí a na displeji se zobrazí slovo "END" (konec). 2.5 RYCHLÉ OHŘÍVÁNÍ Tento režim je velmi užitečný pro ohřívání malých množství pokrmů a nápojů. Stiskněte tlačítko START (16); trouba se zapne na 30 vteřin na maximální výkon. Opětovným stisknutím tlačítka se čas prodlouží pokaždé o 30 vteřin až na 3 minuty. Tento režim je aktivován jen pokud se provede během 1 minuty po vložení pokrmu do trouby. Rychlé ohřívání je rovněž užitečné pro dokončování nehotových pokrmů. Jakmile se procedura vaření spustí, naprogramovaný čas lze upravit pomocí knoflíku (10) na maximální časový limit 60 minut. 2.6 DĚTSKÁ POJISTKA Trouba je vybavena bezpečnostním zařízením, které brání manipulaci s přednastavenou dobou vaření během probíhajícího vaření, aby se předešlo náhodnému a nebezpečnému prodloužení doby vaření, které by mohlo způsobit shoření pokrmu. Pro aktivaci bezpečnostní pojistky: Podržte tlačítko STOP (9) stisknuté po dobu 5 vteřin. Je vydáno krátké pípnutí: od tohoto okamžiku již nebude možné změnit časy během celého vaření. Pro aktivaci bezpečnostního zařízení po jeho předchozí aktivaci podržte tlačítko STOP (9) stisknuté, dokud neuslyšíte pípnutí. 2.7 TLAČÍTKO ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE Při použití velkých nádob (nebo nádob s držadly), které se nemohou otáčet, lze otáčení otočného talíře zastavit. Stiskněte tlačítko (13) po předchozím nastavení funkce vaření: LED dioda vpravo nahoře začne blikat. Po stisknutí tlačítka START (16), bude LED dioda blikat ještě 5x a potom zůstane svítit po celou nastavenou dobu; pro nejlepší výsledky by se pokrm během vaření měl několikrát míchat. Funkce ZASTAVENÍ OTOČENÉHO TALÍŘE zůstane zapnuta při dalším použití trouby, tj. do doby opětovného stisknutí tlačítka (13). Pro funkci "jen mikrovlny" je maximální dostupný výkon 700 W (automaticky snížen elektronickým řízením po stisknutí tlačítka (13)). 2.8 FUNKCE "MEMOTIME" Tato funkce umožňuje používání časovače aniž by trouba byla ve funkci, až do doby 60 minut. Stiskněte tlačítko Fonction (3), dokud se na displeji (2) neobjeví 3 pomlčky. Potom zvolte požadovanou dobu otáčením knoflíku (10) a spusťte časovač stisknutím tlačítka START (16). Na konci zazní 3 pípnutí a na displeji 1 se zobrazí slovo "END" (konec). 97

18 KAPITOLA 3 POUŽÍVÁNÍ TROUBY: DOPORUČENÍ A ČASOVÉ DIAGRAMY 3.1 ROZMRAZOVÁNÍ Zmrazené pokrmy v plastových sáčcích, plastových foliích nebo kartonových krabicích lze umísťovat přímo do trouby k rozmrazování, pokud obal nemá žádné kovové díly (například kovové pásky nebo svorky). Určité potraviny, jako je zelenina a ryby nevyžadují před vařením úplné rozmrazení. Vařené pokrmy, dušené a masové omáčky se rozmrazují lépe a rychleji, pokud jsou čas od času míchány, otočeny a oddělovány. Maso, ryby a ovoce uvolňují během rozmrazování určité množství tekutiny. Tyto potraviny rozmrazujte v misce. Doporučuje se před uložením do mrazáku oddělovat jeden každý individuální kus masa do samostatného sáčku. To Vám umožní úsporu vzácného času při přípravě. Je důležité dodržet časy stání ihned po rozmrazování, před vařením; doba stání (v minutách) je délka doby, po kterou je nutné potraviny nechat stát, aby se teplo v pokrmu rovnoměrně rozšířilo. TABULKA DOB ROZMRAZOVÁNÍ V REŽIMU "AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ" TYP MNOŽ- STVÍ ČAS (minut) POZNÁMKY / DOPORUČENÍ POUŽITÁ DRÁTĚNÁ MŘÍŽKA MASO Pečeně (vepřová, hovězí, telecí atd.) 1 kg NE 20 Steaky, kotlety, plátky slaniny 200 g 4-6 Otočte v polovině rozmrazování. NE 5 Dušené maso, guláš 500 g NE 10 Mleté maso 250 g 5-7 NE g Viz poznámka * NE 15 Hamburgery 200 g 5-7 NE 10 Uzeniny 300 g 6-8 NE 10 DRŮBEŽ Kachna, krůta 1,5 kg NE 20 Otočte drůbež v polovině. Celé kuře 1,5 kg NE 20 Po uplynutí doby stání, omyjte po horkou Kuřecí kousky 850 g NE 10 vodou pro odstranění veškerého ledu. Kuřecí prsa 300 g 8-10 NE 10 ZELENINA Zmrazená zelenina se před vařením nemusí rozmrazovat. RYBY Otočte rybu v polovině rozmrazování. Filety 300 g 7-9 NE 7 Plátky 400 g 8-10 NE 7 Celé 500 g NE 7 Krevety 400 g 8-10 NE 7 MLÉKO/MLÉČNÉ VÝROBKY Máslo 250 g 4-6 Odstraňte stříbrnou fólii nebo kovové části. NE 10 Sýr 250 g 5-7 Nemuselo by se zcela rozmrazit. NE 15 Smetana 200 ml 7-9 Dodržte dobu stání. Smetana/krém by se měla vyjmout z nádoby a dát na talíř. NE 5 CHLÉB 2 středně velké rohlíky 150 g 1-2 NE 3 4 středně velké rohlíky 300 g 2-4 NE 3 Chléb dejte přímo na otočný talíř. Nakrájený chléb 250 g 2-4 NE 3 Nakrájený celozrnný chléb 250 g 2-4 NE 3 OVOCE Jahody, švestky, třešně, červený rybíz, meruňky 500 g 8-10 Míchat 2x 3x. NE 10 Maliny 300 g 5-7 Míchat 2x 3x. NE 10 Ostružiny 250 g 3-5 Míchat 2x 3x. NE 6 DOBA STÁNÍ * Tyto uvedené údaje jsou vhodné pro provádění zkoušky rozmrazování mletého masa podle Předpisu 60705, Odst (viz Strana 2). V polovině nastaveného času potraviny otočte. Potraviny umístěte přímo na otočný talíř. Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. 98

19 3.2 OHŘÍVÁNÍ Ohřívání pokrmů je jedním z režimů, ve kterém mikrovlnná trouba ukazuje veškerou svoji užitečnost a efektivnost. V porovnání s tradičními metodami použití mikrovlnné trouby jasně šetří čas a tudíž elektrickou energii. Doporučuje se ohřívat pokrmy (zvláště jsou-li zmrazené) na teplotu alespoň 70 C (musí být vařící). To znamená, že pokrmy nebudou ihned připraveny ke konzumaci, protože jsou příliš horké!) ale budou zcela sterilizovány. Pro ohřívání předvařených nebo zmrazených pokrmů vždy dodržujte následující pravidla: - Vždy vyjměte pokrm z kovového obalu/nádoby. - Přikryjte jej průhlednou fólií (typ musí být vhodný pro mikrovlnné trouby) nebo do papíru odolného proti mastnotě tak, aby byly uchovány všechny přírodní vůně a aby mikrovlnná trouba zůstala čistější; pokrm lze též přikrýt obráceným talířem; - Je-li to možné, často pokrm míchejte nebo obracejte, aby se urychlil proces ohřívání a aby se vařil stejnoměrněji; - Pozorně dodržujte doby vaření uvedené na obalu; pamatujte, že za určitých okolností musejí být uvedené časy prodlouženy. Zmrazené potraviny musejí být před ohříváním rozmrazeny. Čím nižší je počáteční teplota pokrmu, tím delší bude muset být doba ohřívání. Poznámka: Některé pokrmy.lze též snadno ohřívat pomocí receptů předem uložených do paměti (viz tabulka na straně 102). TABULKA DOB OHŘÍVÁNÍ TYP ZMĚKČOVÁNÍ A ROZEHŘÍVÁNÍ POKRMŮ MNOŽSTVÍ FUNK- CE ÚROVEŇ VÝKONU ČAS (minut) Čokoláda/poleva 100 g Máslo g - " '10" 0'15" POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Dejte na talíř. Čokoládové kostky není nutné míchat. Polevu zamíchejte jednou. Pro rozehřívání másla přidejte jednu minutu. MRAŽENÉ POTRAVINY (5/8 C) až do 20/30 C Jogurt 125 g - " '15" 0'20" Láhev pro kojence 240 g - " - - " - 0'30" 0'35" Sejměte kovový vrchní uzávěr. Dětskou láhev pro kojence zahřívejte bez dudlíku a zamíchejte ihned po ohřátí, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Před použitím zkontrolujte teplotu obsahu. U mléka na pokojové teplotě je doba ohřívání kratší. Pro prevenci nebezpečí požáru při použití sušeného mléka míchejte rovnoměrně. Používejte laskavě již sterilizované mléko. PŘEDVAŘENÉ MRAŽENÉ POKRMY (počáteční teplota 5/8 C) až do přibližně 70 C Balík lasagne nebo plněné těstoviny 400 g - " Balíček masa s rýží a/nebo zeleninou 400 g - " - - " Balíček rybího masa a/nebo zeleniny 300 g - " - - " Balíček masa a/nebo zeleniny 400 g - " - - " Balíček těstovin, plněných placiček nebo lasagní 400 g - " - - " Talíř s rybím masem a/nebo rýží 300 g - " - - " MRAŽENÉ JÍDLO, KTERÉ SE MÁ OHŘÁT/VAŘIT (počáteční teplota -18/-20 C) až do přibližně 70 C Balíček lasagne nebo plněné těstoviny 400 g - " Balíček masa s rýží a/nebo zeleninou 400 g - " - - " Balíček předvařeného rybího masa a/nebo zeleniny 300 g - " - - " Balíček rybího masa a/nebo syrové zeleniny 300 g - " - - " Porce masa a/nebo zeleniny 400 g - " - - " Porce těstovin, plněných placiček nebo lasagní 400 g - " - - " Porce rybího masa a/nebo rýže 300 g - " - - " CHLAZENÉ NÁPOJE (5/8 C) až do přibližně 70 C 1 hrnek vody 180 cc - " '30" 2' 1 hrnek mléka 150 cc - " - - " - 1'15" 1'45" 1 hrnek kávy 100 cc - " - - " - 1'15" 1'45" 1 miska hnědé polévky 300 cc - " - - " NÁPOJE NA POKOJOVÉ TEPLOTĚ Od 20/30 C až do přibližně 70 C 1 hrnek vody 180 cc - " '15" 1'45" 1 hrnek mléka 150 cc - " - - " - 1 1'30" 1 hrnek kávy 100 cc - " - - " - 0'45" 1'15" 1 miska hnědé polévky 300 cc - " - - " Balíčky předvařených pokrmů jakéhokoliv typu, které jsou k dostání v obchodech, se mají ohřívat na 70 C. Vyjměte pokrm ze všech kovových obalů a dejte jej přímo na talíř, ze kterého se bude jíst. Pro nejlepší výsledky by pokrmy vždy měly být přikryté. Talíř porcí masa a zeleniny libovolného typu uvařeného pokrmu se má ohřát na 70 C. Pokrmy by se měly dávat přímo na talíř, ze kterého se budou jíst a měly by se vždy přikrýt buď průhlednou fólií nebo obráceným talířem. Všechny druhy předvařených zmrazených pokrmů, které se mají ohřát na 70 C přímo v obalu. Pro kovové obaly dejte jídlo přímo na talíř, ze kterého se má jíst, a zvyšte dobu vaření o několik minut. Vyjměte potravinové suroviny z balíčků, dejte je do nádob vhodných do mikrovlnné trouby a zakryjte. Porce uvařených zmrazených pokrmů, které se mají ohřát na 70 C. Zmražený pokrm dejte na talíř, ze kterého se bude jíst, a přikryjte jej obráceným talířem nebo Pyrexovým víkem. Ujistěte se, že je řádné prohřáté ve středu; pokud možno pokrm míchejte. Všechny nápoje by se měly po ohřátí protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Hnědou polévku doporučujeme přikrýt obráceným talířem. Všechny nápoje by se měly po ohřátí protřepat, aby se teplota rovnoměrně rozdělila. Hnědou polévku doporučujeme přikrýt obráceným talířem. 99

20 3.3 VAŘENÍ PŘEDKRMŮ A PRVNÍCH CHODŮ Zeleninové a jiné polévky obecně vyžadují méně tekutin, protože v mikrovlnné troubě je vypařování minimální. Sůl se musí přidávat až na konci vaření nebo během doby stání, protože pokrmy dehydruje. Je důležité říci, že doba potřebná pro uvaření rýže v mikrovlnné troubě (a platí to i pro těstoviny) je více či méně stejná, jako doba pro uvaření na sporáku tradičním způsobem. Výhodou přípravy rizota v mikrovlnné troubě je, že nepotřebuje soustavné míchání (toto je třeba provést 2x až 3x). Lasagne TYP MNOŽSTVÍ FUNKCE Gnocchi alla romana 1100 g ÚROVEŇ VÝKONU TEPLOTA - - ČAS (minut) POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Vhodné doby pro syrové těstoviny. Jsou-li těstoviny předvařené, 8 minut vaření v kombinaci MIKROGRIL bude stačit. POUŽITÁ DRÁTĚNÁ POZICE 600 g Vyvarujte se jejich přílišnému navršení. Nízká Makaróny 1500 g Těstoviny by se měly předem samostatně uvařit. Nízká Rizoto 300 g. rýže Pizza 800 g C 30 Lotrinský slaný koláč, čerstvý Lotrinský slaný koláč, zmrazený 800 g C g C 45 Přísady by se měly všechny dávat dohromady do nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby a měly by se přikrýt průhlednou fólií (750 g hnědé polévky je potřeba na 300 g rýže při mikrovlnách na plný výkon po dobu přibližně minut). Rozmístěte pizzu na papír na pečení ležící na pozici na dorty nebo na vyjímatelnou základnu kovového pečícího plechu na dorty. Předehřejte troubu na 200 C. Použijte koláčovou formu s rukojetí (trouba musí být předehřátá). Vložte na dno kovového pečícího plechu (trouba by měla být předehřátá). 3.4 VAŘENÍ MASA Vaření úzce souvisí s velikostí a stejnoměrností pokrmu, který se má vařit: Kebaby vařte před pečením, protože se skládají z menších, stejnoměrněji velkých kusů masa. Pro zachování šťavnatosti pečení, kuřete a kebabů se doporučuje přidat na začátku vaření 1 nebo 2 hrnky vody. TYPE MNOŽSTVÍ FUNKCE Pečeně (vepřová, hovězí) ÚROVEŇ VÝKONU TEPLOTA ČAS (minut) 1000 g C Sekaná 800 g C POZNÁMKY / DOPORUČENÍ Nechte na povrchu trochu tuku, aby se předešlo vyschnutí. Nepřidávejte moc šťávy. Smíchejte 500 g mletého masa s vejcem, šunkou, strouhaným chlebem atd. Přidejte trochu oleje a trochu bílého vína. Nízká Žádná Nízká Nízká Nízká POUŽITÁ DRÁTĚNÁ POZICE Sekaná 900 g Viz poznámka * Žádná Celé kuře 1200 g C 40 Propíchněte kůži, aby tuk mohl odtékat. Viz poznámka ** Kuřecí kousky 850 g C 25 Míchejte jedenkrát během vaření. Nízká Kebaby 600 g C Otočte v polovině vaření. Nízká Guláš 1500 g Vařte nepřikryté a zamíchejte 2x - 3x. Žádná Kuřecí prsa 500 g Otočte v polovině vaření. Žádná Telecí nebo vepřová kotleta 3 kusy Párky 3 kusy Hamburgery 3 kusy Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. Předehřejte troubu po dobu 3 minut. Otáčejte během vaření, protože topné těleso vyzařuje teplo jen z horní části trouby. * Tyto indikace jsou vhodné pro provádění zkoušky vaření/pečení mletého masa podle Předpisu 60705, Odst Přikryjte nádobu průhlednou fólií pro použití v mikrovlnných troubách. Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. ** Tyto indikace jsou vhodné pro provádění zkoušky vaření/pečení podle Předpisu 60705, Odst Další informace včetně informací o dalších zkouškách výkonnosti podle předpisu Regulation 60705, jsou uvedeny v tabulce na Straně 2. Nízká Nízká Nízká Vysoká Vysoká Vysoká 100

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424

Návod na použití. Italian Česky Français MWHA 424 Návod na použití Italian Česky Français MWHA 424 INFORMACE PRO UŽIVATELE INFORMACE PRO UŢIVATELE Princip funkce..... 2 Ochrana ţivotního prostředí... 2 Bezpečnostní pokyny...... 3 INSTALACE Před zapojením...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK

Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SPORÁK Obsah Instalace Umístění a vyrovnání Elektrické připojení Připojení plynu Přizpůsobení jinému typu plynu Tabulka specifikací hořáků a trysek Tabulka charakteristiky KN6T62SA/I

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Pečící Trouba. Návod k použití a instalaci. Model XX XX

Pečící Trouba. Návod k použití a instalaci. Model XX XX Pečící Trouba Model DOP 1160XS DOP 1170B/W/GX Návod k použití a instalaci XX XX DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 1 8/20/2012 8:09:17 PM DE_DIETRICH_DOP_1160_1170_CZ.indd 2 8/20/2012 8:09:17 PM Vážená

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

AT90 A120786 V5/0613

AT90 A120786 V5/0613 AT90 A120786 V5/0613 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 200

Více

HMT 75M421 HMT 75M451

HMT 75M421 HMT 75M451 HMT 75M421 HMT 75M451 Aby vám vaření přinášelo stejně velkou radost jako stolování, pročtěte si pozorně tento návod k použití. Pak dokážete využít všechny technické přednosti své nové mikrovlnné trouby.

Více

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo

Návod k pouţití PRAČKA. Obsah WMD 722. Instalace. Popis pračky. Chod pracího cyklu. Prací cykly a volitelné funkce. Prací prostředky a prádlo Návod k pouţití Obsah PRAČKA Instalace Rozbalení a vyrovnání Připojení dodávek elektřiny a vody První prací cyklus Technické údaje WMD 722 Popis pračky Ovládací panel Displej Chod pracího cyklu Prací cykly

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kuchyňský odsavač par CZ Česky Obsah Instalace, 2 Instalace, 2 Popis spotřebiče, 7 Ovládací panel, 7 Ovládání a provoz, 8 HDAI HDSI HFI HDA HDS HF HFD Údržba, 9 Čištění, 9 Čištění

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více