NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646"

Transkript

1 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí v budoucnu.

2 Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-2146 / NE-1846 / NE Popis mikrovlnné trouby NE-2156 / NE Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE Návod pro instalaci spotøebièù na sebe Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Jak o troubu peèovat Pokyny k vaøení Technické parametry

3 Dùležité bezpeènostní pokyny INSTALACE ZEMNÌNÍ POZOR: K ZAJIŠTÌNÍ BEZPEÈNOSTI OSOB JE NUTNÉ, ABY TOTO ZAØÍZENÍ BYLO ØÁDNÌ UZEMNÌNO. Pokud zásuvka nemá zemnìní, je zákazníkovou zodpovìdností a povinností, aby si ji nechal vymìnit za øádnì uzemnìnou. NAPÌTÍ A VÝKON Napìtí v síti musí odpovídat hodnotì uvedené na štítku pøístroje. Používání vyššího napìtí, než je uvedeno, je nebezpeèné a mùže zpùsobit požár nebo jiné škody. UMÍSTÌNÍ TROUBY Troubu umístìte na rovnou, stabilní plochu. Trouba nesmí být v blízkosti zdrojù tepla nebo vlhkosti; napø. v blízkosti plynové nebo elektrické varné desky. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte, pokud teplota v místnosti pøesahuje 40 C, nebo relativní vlhkost vzduchu je vìtší než 85 %. Dùležité je dostateèné proudìní vzduchu kolem trouby. Existuje urèitá možnost rušení slabého vysílacího signálu, pokud je mikrovlnná trouba umístìna pøíliš blízko k rádiovému nebo televiznímu pøijímaèi. Pro bezpeènou a správnou funkci trouby je tøeba, aby kolem vìtracích otvorù proudil dostatek vzduchu: 5 cm po stranách a vzadu, 20 cm nad troubou. Trouba musí být umístìna tak, aby byla snadno pøístupná její elektrická zástrèka. POZOR ODSTRANÌNÍ OCHRANNÉHO ILMU Na vnìjším povrchu trouby se nachází ochranný film, který zabraòuje jeho poškrábání pøi pøepravì. Pøed používáním trouby tento film sloupnìte. NEZAPÍNEJTE PRÁZDNOU TROUBU V zájmu zachování vysoké kvality rozvodù magnetronu a dalších souèástí nezapínejte troubu, když v ní nejsou žádné potraviny. NEDEMONTUJTE KRYT TROUBY Pod krytem trouby se nachází vysoké napìtí. Provádìní oprav a seøizování spotøebièe pøísluší pouze kvalifikovanému servisnímu technikovi. NEZAKRÝVEJTE VÌTRACÍ OTVORY Aby bylo chlazení trouby maximálnì úèinné, je nutné, aby kolem její zadní stìny volnì proudil vzduch. Pøi vaøení je tøeba nechat vìtrací otvory odkryté. V TROUBÌ NESUŠTE OŠACENÍ Ošacení nesušte v mikrovlnné troubì. Pokud je necháte v troubì pøíliš dlouho, mùže dojít k jeho vznícení. VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK Pøed používáním musí být tento spotøebiè opatøen výstražným štítkem. Vyberte si vhodný z pøiložených štítkù a umístìte jej na horní plochu spotøebièe. 3

4 VAROVÁNÍ 1. Tìsnìní dveøí a tìsnící plochy èistìte navlhèenou tkaninou. 2. U trouby je tøeba kontrolovat, zda nejsou poškozena tìsnìní a tìsnící plochy. Pokud jsou tyto oblasti poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena servisním technikem vyškoleným výrobcem. 3. Provádìní oprav kýmkoli jiným než kvalifikovaným servisním technikem vyškoleným výrobcem je nebezpeèné. 4. Pokud zpozorujete kouø, stisknìte tlaèítko Stop/Reset a dvíøka ponechejte zavøená. Odpojte pøívodní kabel od zdroje napìtí, nebo pøerušte pøívod elektøiny v pojistkové nebo jistièové skøíni. 5. Dojde-li k poškození pøívodního elektrického kabelu, musí být z dùvodu bezpeèného provozu vymìnìn výrobcem, autorizovaným servisem nebo obdobnì kvalifikovanou osobou. 6. Pøed používáním musí uživatel zkontrolovat, zda jeho nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby. 7. Pøi ohøívání tekutin (napø. polévka, omáèky nebo nápoje) v mikrovlnné troubì na teplotu vyšší než bod varu mùže dojít k jejich varu bez prùvodního jevu bublání. V dùsledku varu mùže dojít k náhlému pøeteèení kapaliny z nádoby. Aby k tomu nedošlo, je tøeba dodržovat následující postup: a) Nepoužívejte nádoby s rovnými stìnami a úzkým hrdlem. b) Tekutiny nepøehøívejte. c) Tekutinu zamíchejte pøed umístìním do trouby a potom znovu v polovinì doby pøípravy. d) Po ohøátí nechejte tekutinu na chvíli stát v troubì a znovu ji zamíchejte pøed opatrným vyjmutím nádoby. 8. Pøi ohøívání pokrmù v plastových nebo papírových nádobách èasto troubu kontrolujte, protože tento typ nádob se mùže pøi pøehøátí vznítit. 9. Obsah kojenecké láhve nebo sklenice dìtské výživy je tøeba promíchat nebo protøepat. Aby nedošlo k popálení, je tøeba pøed podáváním zkontrolovat teplotu pokrmu. 10. Tekutiny ani jiné potraviny neohøívejte v uzavøených nádobách, protože by mohlo dojít k jejich explodování. 11. V mikrovlnné troubì neohøívejte vejce ve skoøápce nebo celá vejce natvrdo. Vejce mohou explodovat. 12. U nápojù ohøívaných v mikrovlnné troubì mùže dojít k pøekotnému varu. Pøi zacházení s nádobou je tøeba dbát zvýšené opatrnosti. 13. Dìtem dovolte ovládat mikrovlnnou troubu bez dohledu pouze v pøípadì, že jim byly dány dostateèné instrukce tomu, aby troubu bezpeènì používaly a chápaly nebezpeèní spojená s nesprávným použitím. 4

5 Popis a ovládání mikrovlnné trouby NE-2146 / NE-1846 / NE Digitální displej (viz níže) 2. Displej indikátoru výkonu 3. Talèítka pro nastavení stupnì výkonu 4. Èasovaè 5. Tlaèítko Start 6. Madlo dvíøek 7. Kryt svìtla trouby 8. Vzduchovy filtr 9. Ochranný kryt (horní èást vnitøního prostoru) A - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) B - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON STØEDNÍ VÝKON ROZMRAZOVÁNÍ Pøíklad: Pøíprava pokrmu na STØEDNÍ výkon po dobu 4 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Stisknìte tlaèítko pro nastavení stupnì výkonu (pouze v pøípadì, že nastavujte jiný než (NEJVYŠŠÍ) výkon). Nastavte požadovaný èas pøípravy. Zkontrolujte, zda se èasový údaj objevil na displeji. Poznámka: do 25 minut na, do 30 minut na nebo. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Na displeji se objeví 0 a indikátor výkonu. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Pokud stisknete tlaèítko Start pøi otevøených dveøích, objeví se vždy na displeji 0. I po nastavení èasu pøípravy mùžete zmìnit nastavení stupnì výkonu. Chcete-li v prùbìhu ohøívání zmìnit èas pøípravy, jednoduše zmìòte hodnoty minut a sekund. 5

6 Popis mikrovlnné trouby NE-2156 / NE Digitální displej (viz níže) 2. Displej indikátoru výkonu 3. Programovací tlaèítko 4. Tlaèítko pøepínání pamìti A/B 5. Tlaèítkový voliè stupnì výkonu 6. Tlaèítko dvojnásobného množství 7. Tlaèítko trojnásobného množství 8. Èíslicová/pamì ová tlaèítka 9. Tlaèítko Stop/Reset 10. Tlaèítko Start 11. Kryt svìtla trouby 12. Madlo dvíøek 13. Vzduchový filtr 14. Ochranný kryt (horní èást vnitøního prostoru) A - Zobrazení programu B - Zobrazení èasu pøípravy (minuty sekundy) C - Zobrazení èísla pamì ového tlaèítka D - Indikátor první úrovnì ohøívání E - Indikátor druhé úrovnì ohøívání - Indikátor tøetí úrovnì ohøívání G - Indikátor výkonu NEJVYŠŠÍ VÝKON STØEDNÍ VÝKON ROZMRAZOVÁNÍ Základní nastavení trouby z výroby: Manuální ovládání Èíslicová/pamì ová tlaèítka nastavují NEJVYŠŠÍ výkon pro jednostupòové ohøívání s tìmito èasovými úseky 1 = 10 s 2 = 20 s 3 = 30 s 4 = 40 s 5 = 50 s 6 = 1 min 7 = 1 min 15 s 8 = 1 min 30 s 9 = 1 min 45 s 0 = 2 min (K dispozici jsou dvì øady pamì ových míst, A a B. Pøednastavena je pouze pamì A). Programování odemknuto Poèítaè cyklù u všech tlaèítek nastaven na 0 Pokud budete èasy chtít zmìnit, v návodu najdete instrukce, jak je naprogramovat. 6

7 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ - jednostupòové ohøívání - Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) zaène blikat. Poznámka: Jedním stisknutím nastavíte NEJVYŠŠÍ výkon, dvojím STØEDNÍ, trojím ROZMRAZOVÁNÍ. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítka 2, 0 a 0. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 30 minut na. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. 7

8 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 A. RUÈNÍ NASTAVENÍ OHØÍVÁNÍ - dvoustupòové/tøístupòové ohøívání - Pøíklad: Pøíprava pokrmu na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut a na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Proveïte kroky 1 až 3 na str. 6. Tøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítka 1, 0 a 0. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 30 minut na. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Indikátor výkonu zaène blikat a celkový èas pøípravy zaène odpoèítávat. Indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ) a indikátor výkonu zvoleného pro první stupeò ohøívání zaènou blikat. Na konci prvního stupnì pøípravy zazní zvuková signalizace (jedno pípnutí). Indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) a indikátor výkonu zvoleného pro druhý stupeò ohøívání zaènou blikat. Zaène odpoèítávání zbývajícího èasu pøípravy. Po uplynutí celkového èasu pøípravy zazní zvuková signalizace a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se zobrazí pùvodnì nastavený èas a výkon. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Poznámka: Pro tøístupòové ohøívání po kroku 5 znovu zadejte úroveò výkonu a èas pøípravy. SPECIÁLNÍ POZNÁMKA: Pro jedno-, dvou- i tøíúrovòové ohøívání 1. Stisknutím tlaèítka Stop/Reset v prùbìhu pøípravy se èinnost trouby zastaví. Troubu mùžete znovu uvést do chodu stisknutím tlaèítka Start, nebo mùžete další stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušit zvolený program. 2. Pokud trouba není v èinnosti, jedním stisknutím tlaèítka Stop/Reset zrušíte zvolený program. 3. Stejný ruènì navolený èas ohøívání mùžete pro další pøípravu použít pouhým stisknutím tlaèítka Start, pokud ještì neuplynula 1 minuta od posledního použití trouby. 4. Jednu minutu po posledním použití trouby, pokud jsou dvíøka zavøená, se funkce opakování posledního nastavení zruší. 8

9 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 B. PROGRAMOVANÉ OHØÍVÁNÍ Režim Programy odemknuty: Pøíklad: Zvolení èíslicového/pamì ového tlaèítka 3, pamì ové místo A, pod kterým je uložen požadovaný program (NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 3 minut, jednostupòové ohøívání). Otevøete dvíøka a vložte pokrm do trouby. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Poznámka: Trouba je pøipravena k funkci, pokud je na displeji zobrazena 0. Jednu minutu po zavøení dvíøek symbol 0 zmizí. Stisknìte požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko ( 3 ). Na displeji se zobrazí naprogramované informace. Stisknìte tlaèítko Start. Osvìtlení trouby se zapne a zaène ohøívání. Èas pøípravy zaène odpoèítávat. Na konci èasu pøípravy zazní zvuková signalizace (pípnutí) a ohøívání se zastaví. Osvìtlení trouby se vypne. Do otevøení dvíøek bude 0 na displeji blikat. Po uplynutí 1 minuty se zastaví chladicí ventilátor. Otevøete dvíøka a pokrm vyjmìte. Osvìtlení trouby se zapne. Zavøete dvíøka. Osvìtlení trouby se vypne. Po uplynutí 1 minuty se vypne displej. Poznámka: Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti (A/B) a potom požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko. Režim Programy zamknuty: Jednoduše stisknìte požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko. Ohøívání zaène automaticky bez použití tlaèítka Start. Ohøívání dvojnásobného (trojnásobného) množství: Stisknìte nejprve tlaèítko dvojnásobného (trojnásobného) množství a potom požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko. C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA - jednostupòové ohøívání - TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str )! PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY! Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty. Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat PROG. 9

10 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 Stisknìte èíslicové/pamì ové tlaèítko 5. Èíslo zvoleného pamì ového tlaèítka se zobrazí na displeji spoleènì se souèasným naprogramováním. Tøikrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu a zaène blikat indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ). Zobrazení èasu ohøívání se vypne. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítka 1, 0 a 0. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 30 minut na. Po uplynutí 3 s se displej vypne. Stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 1 pøestanou blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Poznámka: Pøi programování ostatních tlaèítek opakujte výše uvedené kroky 1-6. Když na displeji bliká symbol PROG, program mùže být zrušen a jedním stisknutím tlaèítka Stop/ Reset lze vymazat naprogramované údaje pod daným èíslicovým/pamì ovým tlaèítkem. Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti A/B a potom požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko. C. PROGRAMOVACÍ TLAÈÍTKA - dvoustupòové/tøístupòové ohøívání - TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str )! PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY! Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty a na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Proveïte kroky 1 až 5 výše. Jedenkrát stisknìte tlaèítko volièe výkonu. Na displeji se zobrazí indikátor zvoleného výkonu pro druhý stupeò a indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ) zaène blikat. Zobrazení èasu ohøívání se vypne. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítka 2, 0 a 0. Èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 15 minut na nebo, do 30 minut na. Stisknìte programovací tlaèítko. Symboly PROG a 2 pøestanou blikat. Zobrazí se celkový èas pro obì úrovnì. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne. Poznámka: Pøi programování ostatních tlaèítek opakujte výše uvedené kroky. Když na displeji bliká symbol PROG, program mùže být zrušen a jedním stisknutím tlaèítka Stop/ Reset lze vymazat naprogramované údaje pod daným èíslicovým/pamì ovým tlaèítkem. Pokud chcete použít pamì ová místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti A/B a potom požadované èíslicové/pamì ové tlaèítko. 10

11 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 D. PROGRAMOVÁNÍ TLAÈÍTEK DVOJNÁSOBNÉHO/TROJNÁSOBNÉHO MNOŽSTVÍ TROUBU NELZE NAPROGRAMOVAT, POKUD JE AKTIVOVÁN ZÁMEK PROGRAMÙ (viz str )! PØI PROGRAMOVÁNÍ NEOTEVÍREJTE DVÍØKA TROUBY! Pøíklad: Naprogramování tlaèítka 5 na ROZMRAZOVÁNÍ po dobu 1 minuty a na NEJVYŠŠÍ výkon po dobu 2 minut. Dvíøka ponechejte zavøená Displej musí být prázdný. Stisknìte programovací tlaèítko. Na displeji zaène blikat. Stisknìte èíslicové/pamì ové tlaèítko 5. Èíslo zvoleného pamì ového tlaèítka se zobrazí na displeji spoleènì se souèasným naprogramováním. Stisknìte tlaèítko dvojnásobného množství. Zobrazí se aktuální naprogramovaný násobek množství. Poznámka: Výchozí nastavení z výroby je 1,6. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítko 1 a 5. Zobrazí se aktuální naprogramovaný násobek množství. Stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej vypne. E. ZÁMEK PROGRAMÙ Aktivace zámku programù: Dvíøka ponechejte zavøená. Displej musí být prázdný. Stisknìte tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG, P a L (déle než 5 s). Na displeji se zobrazí PROG, P a L. V režimu Zámek programù: Troubu spustíte stisknutím požadovaného pamì ového tlaèítka bez použití tlaèítka Start. Otevøením dveøí zrušíte zbývající èas programu. Troubu nelze programovat, dokud nedeaktivujete zámek programù. 11

12 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 Deaktivace zámku programù: Otevøete dvíøka trouby a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví Stisknìte tlaèítko Stop/Reset a tlaèítko zámku programù, dokud se na displeji nezobrazí PROG a P (déle než 5 s). Na displeji se zobrazí PROG a P. V režimu Zámek programù: Trouba se vrátí do režimu dvoufázového zapínání (Pamì ové tlaèítko + Tlaèítko Start). unkce opakování a pøerušení programu jsou aktivní. Pamì ová tlaèítka lze programovat. Ovládání hlasitosti a délky zvukové signalizace je aktivní.. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Je možné nastavit hlasitost a délku zvukové signalizace na konci ohøívacího cyklu. Hlasitost má ètyøi úrovnì, které indikuje èíslo následované slovem beep. 3bEEP nejvyšší hlasitost 2bEEP støední hlasitost 1bEEP nejnižší hlasitost 0bEEP zvuk vypnut Nastavení úrovnì hlasitosti a délky 3 pípnutí : Pøíklad: Nastavení nejhlasitìjší zvukové signalizace. U délky tónu existují dvì možná nastavení. O nastavené délce informuje indikátor stupnì pøípravy 1 nebo 2. 1 = 3 pípnutí 2 = pípání po dobu 60 s Z výroby je nastavená nejvìtší hlasitost a 3 pínutí. Otevøete dvíøka trouby a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví Stisknìte programovací tlaèítko. Jedenkrát stisknìte tlaèítko 0. Signalizace zazní nastavenou hlasitostí a na displeji se zobrazí 3 a slovo beep. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor první úrovnì ohøívání ( 1 ), který symbolizuje délku signalizace 3 pípnutí. Poznámka: Opakovaným tisknutím tlaèítka zvukové signalizace snížíte úroveò hlasitosti až na nulu. (3bEEP nejvyšší hlasitost, 2bEEP støední hlasitost, 1bEEP nejnižší hlasitost, 0bEEP zvuk vypnut) Stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej na displeji zobrazí 0. Zavøete dvíøka trouby. Po uplynutí jedné minuty se displej vypne. 12

13 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 Nastavení délky signalizace na pípání po dobu 60 s : Pøíklad: Nastavení pípání po dobu 60 s. Proveïte kroky 1 až 4 na str. 11. NEZAVÍREJTE DVÍØKA TROUBY! Do 3 s po stisknutí programovacího tlaèítka v kroku 4 stisknìte tlaèítko zvukové signalizace. Symbol PROG zaène blikat a zobrazí se indikátor druhé úrovnì ohøívání ( 2 ), který symbolizuje délku signalizace pípání po dobu 60 s. Znovu stisknìte programovací tlaèítko. Symbol PROG pøestane blikat. To znamená, že programování je dokonèeno. Po uplynutí 3 s se displej na displeji zobrazí 0. Zavøete dvíøka trouby. Po uplynutí jedné minuty se displej vypne. G. PØEHLED PROGRAMÙ Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Stisknìte zároveò tlaèítka Stop/Reset a Start. Na displeji se postupnì zobrazí všechny naprogramované informace (program jednotlivých tlaèítek (v pamì ových místech A a B), zvuková signalizace, zámek programù). H. POÈÍTAÈ CYKLÙ Zobrazení celkového poètu použití jednotlivého tlaèítka Pøíklad: Zobrazení poètu použití èíslicového/pamì ového tlaèítka 3 (zde poèet 6666). Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Zároveò stisknìte tlaèítko Stop/Reset a tlaèítko 3. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití daného èíslicového/pamì ového tlaèítka. Pokud chcete zjistit poèet použití u pamì ového místa B, stisknìte nejprve tlaèítko pøepínání pamìti A/B, dokud displej zobrazuje hodnotu v kroku 2. 13

14 Ovládání mikrovlnné trouby NE-2156 / NE-1656 Zobrazení celkového poètu použití trouby Zavøete dvíøka trouby, dokud je stále zobrazen údaj o poètu použití jednotlivého tlaèítka. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití trouby (pamì A/B i ruèní režim). Zobrazení celkového poètu použití trouby v ruèním režimu Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. I. VZDUCHOVÝ ILTR Zároveò stisknìte tlaèítko Stop/Reset a tlaèítko nastavení stupnì výkonu. Na displeji se zobrazí celkový poèet použití trouby v ruèním režimu. Pøíklad: Nastavení èištìní filtru po každých 600 hod. provozu. Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Osvìtlení trouby se zapne. Na displeji se objeví 0. Stisknìte tlaèítko Start a zavøete a otevøete dvíøka. Stisknìte èíslicové/pamì ové tlaèítko 3. Zobrazí se souèasný naprogramovaný èas. Stisknìte èíslicová/pamì ová tlaèítka 6, 0 a 0. Naprogramovaný èasový údaj se objeví na displeji. Poznámka: do 9999 hodin. Stisknìte programovací tlaèítko. Po uplynutí 3 s se na displeji zobrazí 0. Poznámka: Když se na displeji zobrazí symbol ILT, demontujte filtr a vymyjte jej v mýdlové vodì. Stisknutím tlaèítka Stop/Reset vynulujte displej. Kontrola celkové délky použití Otevøete dvíøka a nechejte je otevøená. Zároveò stisknìte tlaèítko 3 a tlaèítko Start. Na displeji se zobrazí symbol H a celkový poèet hodin používání trouby. Pøíklad: Trouba se používá již 20 hodin: Po uplynutí 3 s se na displeji zobrazí 0 Poznámka: Pokud se trouba po krátkém chodu vypne, zkontrolujte pøed kontaktováním servisu vzduchový filtr. 14

15 Návod pro instalaci spotøebièù na sebe DÙLEŽITÉ 1. Pøed instalací odpojte spotøebiè ze sítì. 2. Pøi instalaci spotøebièù na sebe je nutné použít spojovací díl Panasonic, který je dodán s touto troubou. 3. Kombinace spotøebièù pro instalaci na sebe je omezena na následující modely Panasonic: NE-1057, NE-1457, NE-1247, NE-1747, NE-1047, NE-1447, NE-1257, NE-1757, NE-1442, NE- 1856, NE-1456, NE-1846, NE-1446, NE-2156, NE Maximální výškou instalace je celková výška dvou spotøebièù. PØÍPRAVA Zkontrolujte, zda je mikrovlnná trouba prázdná. INSTALACE 1. Položte spotøebièe na sebe a demontujte pìt šroubù (a), viz Obr Povolte šroub (b). 3. Výstupek spojovacího dílu musí smìøovat ven od trouby. Nasaïte spojovací díl na šroub (b). 4. Namontujte pìt šroubù (a) a dotáhnìte šroub (b), viz Obr Zkontrolujte, zda je horní trouba v bezpeèné a pøístupné výšce. (b) Spojovací díl Výstupek Spojovací díl Výstupek (a) Obr. 1 Obr. 2 15

16 Vysvìtlení chybových kódù autodiagnostiky Tato mikrovlnná trouba monitoruje svou èinnost. Pokud se vyskytne závada, zobrazí se na displeji chybový kód. Co dìlat, když se zobrazí chybový kód: Odpojte spotøebiè ze sítì a pøed opìtným pøipojením vyèkejte 10 s. Pokud nedojde k obnovení normální èinnosti, postupujte podle následující tabulky. KÓD PØÍÈINA CO DÌLAT 01 Teplota vzduchu vystupujícího Trouba se automaticky vypne. Odpojte spotøebiè ze z trouby je pøíliš vysoká. sítì. Trouba nepøetržitì pípá a po vychladnutí je opìt pøipravena k èinnosti. Pøemístìte troubu do chladnìjšího prostøedí. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis Závada termistorového obvodu. Trouba se automaticky vypne. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis. 05 Závada pamìti. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis. Trouba funguje i po zobrazení chybového kódu, ale nikoli, jak má. Pokud se závada vyskytla pøi programovaném ohøívání, stisknìte tlaèítko Stop/Reset. Jiné programy a ruèní režim budou fungovat Závada spínacího obvodu. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis. Trouba funguje i po zobrazení chybového kódu, ale nikoli, jak má. Stisknìte tlaèítko Stop/Reset a pokuste se èinnost opakovat Závada spínacího obvodu. Trouba se automaticky vypne. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis. 44 Závada ovládacího panelu. Trouba se automaticky vypne. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte servis. 16

17 Jak o troubu peèovat 1. Pøed èištìním troubu vypnìte ze zásuvky. 2. Udržujte vnitøní prostor trouby, tìsnìní dvíøek a tìsnící plochy v èistotì. Když na stìnách nebo tìsnìní zùstanou vystøíknuté nebo vylité zbytky pokrmù, mohou absorbovat mikrovlny a zpùsobovat elektrické výboje nebo jiskøení. Otøete je navlhèenou tkaninou. Pokud je zneèistìní velké mùžete použít kuchyòský èistící prostøedek. Použití agresivních nebo abrazivních èistièù se nedoporuèuje. 3. Vnìjší pláš trouby se èistí tkaninou a mýdlovým roztokem a následnì vysuší jemnou tkaninou. Aby nedošlo k poškození trouby, nenechejte do zadního ventilaèního otvoru nebo ovládacího panelu vniknout vodu. 4. Okénko dvíøek trouby se èistí jemným mýdlovým roztokem a jemnou tkaninou. Zásadnì nepoužívejte èistièe na okna. Agresivní nebo abrazivní èistièe mohou dvíøka trouby poškrábat. ÈIŠTÌNÍ OCHRANNÉHO KRYTU 1. Uchopte ochranný kryt za západky obìma rukama a zatlaète je smìrem do støedu a dolù. Potom vyjmìte ochranný kryt z vnitøního prostoru trouby. ÈIŠTÌNÍ VZDUCHOVÉHO ILTRU Pravidelnì vyèistìte vzduchové filtry podle následujících pokynù. Pokud jsou filtry zaneseny prachem, mohou nastat problémy+. 1. Demontujte vzduchový filtr ze spodního lemu pláštì trouby: otoète pravým šroubem doleva, potom posuòte filtr doprava a zvednìte jej u kolíku na levé stranì. Kolík Šroub 2. Omyjte filtr v mýdlové vodì. 3. Pøed použitím trouby nezapomeòte filtr nainstalovat. + Pokud je vzduchový filtr zanesen neèistotami, dochází k pøehøívání trouby. 2. Opláchnìte kryt mýdlovou vodou nebo kuchyòským saponátem a osušte jej. 3. Pøed použitím trouby nezapomeòte ochranný kryt nainstalovat. POZOR Ochranný kryt musí být pøi provozu trouby bezpeènì zajištìn na svém místì. 17

18 Pokyny k vaøení NÁDOBÍ 1. Nejvhodnìjší pro mikrovlnné trouby je varné sklo. 2. Nepoužívejte kovové hrnce, keramiku zdobenou zlatem nebo støíbrem ani žádné jiné nádoby obsahující kov. 3. Dochází-li k elektrickým výbojùm, zkontrolujte zda nádobí neobsahuje kovovou složku. 4. Pøi pøípravì pokrmù, která vyžaduje nízké teploty, mùžete použít bìžné sklenìné, porcelánové, plastové a papírové nádobí. Pokud byste ale toto nádobí používali pøi vaøení vysokou teplotou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo deformaci. 5. Zeleninu je možné dusit ve speciálních prùhledných fóliích nebo voskovém papíøe. Nepoužívejte plastové sáèky. POZOR V této troubì nepoužívejte KOVOVÉ KUCHYÒ- SKÉ NÁÈINÍ. ROZMRAZOVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN 1. Pokud budete zcela rozmrazovat mražené potraviny v mikrovlnné troubì, mùže v dùsledku nestejné tlouš ky a tvaru dojít k nestejnomìrnému rozmrazování. Mùže dojít k vyteèení tuku z masa nebo k uvaøení nìkterých èástí, zatímco jiné jsou stále ještì zmražené. Mražené potraviny pøi bìžném použití není tøeba rozmrazovat na 100 %, ideální je rozmrazit ze 70 % v mikrovlnné troubì, což je pro další vaøení dostateèné. 2. Aby se potraviny rozmrazovaly rovnomìrnì, je tøeba je v prùbìhu rozmrazování otoèit, obrátit nebo rozmístit jinak. 3. Tuèné maso krátce rozehøejte v mikrovlnné troubì a pak nechejte odstát pøi pokojové teplotì, nebo je pøerušovanì prohøívejte, dokud se nerozmrazí. 4. Pøi rozmrazování celého kuøete (pøípadnì jakékoli potraviny nepravidelného tvaru) obalte nohy nebo tenké èásti alobalem. Tenké èásti se rozmrazují rychleji a mohly by se pøed rozmrazením ostatních èástí uvaøit. 5. Pøi rozmrazování je tøeba prùbìžnì odstraòovat led. DALŠÍ UŽITEÈNÉ RADY Abyste dosáhli nejlepších výsledkù 1. Když urèujete èas pøípravy pro konkrétní pokrm, vždy poèítejte s minimální dobou a v prùbìhu pøípravy kontrolujte její prùbìh. Mikrovlnná trouba vaøí tak rychle, že je velmi snadné potraviny pøevaøit. 2. Zvláštní péèi vìnujte pøípravì malého množství potravin nebo pokrmù s nízkým obsahem vody. V tìchto pøípadech mùže pøi pøíliš dlouhém ohøívání dojít ke vznícení. 3. Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení papírových utìrek nebo ubrouskù. Pøi dlouhém ohøívání mùže dojít k jejich vznícení. 4. V mikrovlnné troubì nevaøte vejce ve skoøápkách. 5. Pokud vaøíte vejce, nezapomeòte pøed tím propíchnout blánu žloutku, aby vejce neexplodovalo. JAK DOCÍLIT OPEÈENÉ KÙRKY Obecnì platí, že pokrmy se mikrovlnné troubì neopékají dohnìda. Jde o jeden z rysù tìchto spotøebièù. Chcete-li, aby pokrm (napø. kuøe) mìl opeèenou kùrku, pøed vaøením nebo v jeho prùbìhu potøete jeho povrch omáèkou nebo jej posypte speciálním práškem. Maso je možné pøed úpravou v mikrovlnné troubì osmahnout na bìžné pánvi. Stejného úèinku je také možné dosáhnout pøi použití speciální opékací pánve pro mikrovlnné trouby. PRO ROVNOMÌRNÉ UVAØENÍ V prùbìhu pøípravy otevøete dvíøka trouby a nádobu otoète o pùl otáèky nebo pokrm obra te. Tak dosáhnete rovnomìrného prohøátí pøipravovaného pokrmu. Když pøipravujete kuøe, nožky se vaøí rychleji než ostatní èásti. Rovnomìrného prohøívání docílíte obalením nožek alobalem, který odráží mikrovlnnou energii. 18

19 Pokyny k vaøení ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY Existují urèité základní principy, na kterých závisí úspìch pøípravy pokrmu v mikrovlnné troubì. Mezi nì patøí: 1. TEPLOTA POTRAVIN - Zmrazené nebo chlazené pokrmy vyžadují pro dosažení požadované servírovací teploty delší rozehøívání než pokrmy rozehøívané z pokojové teploty. 2. SLOŽKY A SOUÈÁSTI POTRAVIN - Pokrmy bohaté na cukr, sùl, tuk a vlhkost se ohøívají rychleji, protože tyto souèásti pøitahují mikrovlnnou energii. Hustší pokrmy s vysokým obsahem proteinù a vlákniny absorbují mikrovlnnou energii pomaleji, a proto se déle ohøívají. 3. OBJEM - Èím vìtší je masa pokrmu, tím déle trvá jeho ohøívání. 4. NÁDOBY - Keramika, papír, porcelán, polystyren, sklo a plasty jsou do mikrovlnných trub vhodné pøi dodržování následující zásady. Ohøívání potravin s vysokým obsahem cukru nebo tuku je tøeba provádìt VÝHRADNÌ v žáruvzdorných nádobách, protože tyto potraviny dosahují velmi vysokých teplot. Polystyrénové nádoby se mohou pøi použití s tìmito typy potravin zdeformovat. Za podobných podmínek mùže u jiných nízkoteplotních sklenìných nebo plastových nádob dojít k popraskání nebo deformaci. NEOHØÍVEJTE pokrmy V UZAVØENÝCH nádobách nebo sáècích. Potraviny se pøi ohøívání rozpínají a mohly by nádobu nebo sáèek roztrhnout. 5. VYHÝBEJTE SE KOVÙM - od nich se mikrovlny odrážejí, což zpùsobuje nerovnomìrné ohøívání nebo dokonce výboje, které mohou poškodit vnitøní prostor trouby, nádobu nebo zdobení talíøe. 6. U ohøívaných tekutin, které nejsou promíchány se vzduchem, mùže dojít k eruptivnímu varu. Neohøívejte tekutiny v mikrovlnné troubì, abiž byste je pøedtím promíchali. OBECNÉ RADY PRO OHØÍVÁNÍ V MIKROVLNNÉ TROUBÌ PANASONIC Pro konkrétní èas pøípravy vyhledejte u každé kategorie pokrmù pøíslušné techniky úpravy a pokyny ohlednì nezbytné pøípravì potravin. OHØÍVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN Pokrmy pøechovávané v chladnièce (5 C) by pøed ohøíváním mìly být pøikryty. Výjimkou je peèivo a cukroví, které by se mìly rozehøívat odkryté, aby se nerozmoèila jejich kùrka. Vìtšina pokrmù upravovaných klasicky by mìla být mírnì nedovaøená a uchovávaná v chladnièce, aby pøi ohøívání v mikrovlnné troubì nedošlo k pøevaøení. Vaøené potraviny (napø. zelenina) je možné rozdìlit na porce a pøed ohøíváním pøikrýt, aby nedošlo ke ztrátì barvy, konzistence nebo živin. OHØÍVÁNÍ POTRAVIN Z POKOJOVÉ TEPLOTY Pokrmy jako napø. sterilovaná zelenina vyžadují podstatnì kratší dobu ohøívání než potraviny zmrazené. DÙLEŽITÁ DOPORUÈENÍ 1. Pro dosažení nejlepších výsledkù se doporuèuje, aby pokrmy upravované klasicky byly pøed ohøíváním v mikrovlnné troubì mírnì nedovaøené. 2. PAMATUJTE, že u pokrmù ohøívaných v mikrovlnné troubì ještì po ukonèení ohøívacího cyklu mírnì stoupá teplota jejich vnitøních èástí. 3. Nejèastìjší chybou pøi používání mikrovlnné trouby bývá ohøívání peèiva. Výrobky z tìsta jsou sušší než jejich náplò, a proto se ohøívají pomaleji. Peèivo je proto nutné ohøívat POUZE, dokud kùrka není teplá na dotek (50 C 55 C). 4. NEPØEHØÍVEJTE SVÉ POKRMY: 99 % stížností na kvalitu jídla pøipraveného v mikrovlnné troubì padá na vrub pøehøívání. 19

20 Pokyny k vaøení tabulka èasù pro ohøívání a rozmrazování Èasy uvedené v následující tabulce jsou pouze pøibližné. Celkovou dobu pøípravy mùže ovlivnit mnoho faktorù, napø. výchozí teplota. Dobu vaøení a rozmrazování je tøeba v pøípadì potøeby upravit. Následující èasové údaje jsou testovány pøi následujících výchozích teplotách: Chlazené pokrmy cca + 5 C Zmrazené pokrmy cca 18 C Teplotu ve støedu ohøívaného pokrmu vždy zkontrolujte pomocí speciálního potravinového teplomìru, abyste dodrželi pøíslušné potravináøské normy. unkce Potraviny Hmotnost Stupeò Pøiblížná doba pøípravy výkonu NE-2156/2146 NE-1846 NE-1656/1646 Rozmrazování Rybí filé 500 g 8 min 8 min 8 min Mleté maso 500 g 5 min 5 min 5 min Celé kuøe 1,36 kg 25 min 25 min 25 min Kompletní jídlo Více porcí 1,36 kg 20 min 20 min 20 min Jedna porce 275 g 8 min 8 min 8 min Jableèný závin 1 porce 1 min 15 s 1 min 15 s 1 min 15 s Dort 1 porce 2 min 2 min 2 min Rohlíky 1 porce (50 g) 30 s 30 s 30 s Vaøení Míchaná vejce 2 vejce s s s z chlazených + 2 polévkové syrových lžíce mléka potravin Brokolice 500 g 3 min 3 min 30 s 3 min 55 s Rybí filé 500 g 2 min 20 s 2 min 45 s 3 min Slanina 2 plátky 40 s 50 s 1 min Porce kuøete 500 g 4 min 4 min 45 s 5 min 20 s Vaøení/ohøívání Hrášek 500 g 3 min 20 s 4 min 1 min 30 s zmrazených Vaøená rýže 167 g 1 min 20 s 1 min 40 s 1 min 55 s potravin Vaøené párky 3 ks (á 50 g) 50 s 1 min 1 min 5 s Smažená køidýlka 7 ks 1 min 20 s 1 min 40 s 1 min 55 s Cheeseburgery 75 g 50 s 1 min 1 min 5 s Èokoládový 1 porce 30 s 30 s 30 s fondánový koláè Ohøívání Lasagne 325 g 3 min 20 s 4 min 4 min 30 s chlazených Èili 325 g 2 min 30 s 3 min 3 min 15 s hotových Jableèný závin 1 porce 14 s 16 s 18 s pokrmù Omáèka 100 ml 40 s 50 s 56 s Peèené fazole 100 ml 40 s 50 s 56 s Polévka 125 ml 48 s 56 s 1 min 10 s DOPORUÈENÍ: Nepokládejte potraviny pøímo na spodní plochu trouby použijte speciální nádobu. Pøi ohøívání více porcí pokrm v polovinì pøípravy obra te nebo rozdìlte, aby mikrovlnná energie lépe pronikla do všech èástí pokrmu. Pevné/husté pokrmy by se nemìly pøipravovat ze zmrazeného stavu, protože by mohlo dojít k pøevaøení okrajù døíve, než støed dosáhne požadované teploty. Pøi vaøení/ohøívání pøikrývejte odpovídajícím zpùsobem nádoby. Tím se zadrží vlhkost v pokrmu a pøedejde se vystøíknutí/vylití. Pøed vaøením/ohøíváním zakrytých pokrmù uvolnìte poklièky/propíchnìte fólii. V polovinì pøípravy pokrm promíchejte nebo protøepejte, aby se teplo rovnomìrnì rozdìlilo. Pøed kontrolou teploty nebo podáváním nechejte pokrm odstát. 20

21 Technické parametry NE-1656/NE-1646 NE-1846 NE-2156/NE-2146 Zdroj 50 Hz, jednofázový, 230 V 50 Hz, jednofázový, 230 V 50 Hz, jednofázový 230 V Pøíkon 11,7 A, 2590 W 12,7 A, W 14,3 A, W Výkon NEJVYŠŠÍ 1600 W* NEJVYŠŠÍ 1800 W* NEJVYŠŠÍ 2100 W* VÝKONVÝKONVÝKON STØEDNÍ 800 W STØEDNÍ 900 W STØEDNÍ 1050 W VÝKONVÝKONVÝKON ROZMRAZOVÁNÍ 340 W ROZMRAZOVÁNÍ 340 W ROZMRAZOVÁNÍ 340 W rekvence 2450 MHz 2450 MHz 2450 MHz Vnìjší rozmìry 422x508x337 mm 422x508x337 mm 422x508x337 mm (ŠxHxV) Vnitøní rozmìry 330x310x175 mm 330x310x175 mm 330x310x175 mm (ŠxHxV) Hmotnost netto 30 kg 30 kg 30 kg * Podle testovací metodiky IEC Výrobce si vyhrazuje právo mìnit parametry bez pøedchozího upozornìní. 21

22 Poznámky: 22

23 Poznámky: 23

24 Více informací získáte na adrese: Panasonic Czech Republic, s.r.o. Køižíkova 237/36A (Palác Karlín) Praha 8 obchodní oddìlení: technická podpora: centrální fax: aktuální info na Vyrobilo Z STUDIO Zlín, 2002 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. OSAKA , Japan

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro spotřebitele M1711N. Trouba...2. Příslušenství...2 MIKROVLNNÁ TROUBA Příručka pro spotřebitele M1711N Údaje o vaření a pečení mají informativní charakter. Produkt je určen pro použití v domácnosti. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán jinak než v

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka MW87Y MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka MW87Y Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je pístroj používán jinak než v domácnosti, nap.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Mikrovlnná trouba MW 7848

Mikrovlnná trouba MW 7848 Mikrovlnná trouba MW 7848 Návod k obsluze Příklady programů Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic Návod k obsluze Vysavač MC-E9001, MC-E9003 Panasonic Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče pečlivě prostudovali tento Návod k obsluze a věnovali pozornost důležitým bezpečnostním pokynům. Tento

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN

MIKROVLNNÁ TROUBA. Uživatelská příručka M187DN MIKROVLNNÁ TROUBA Uživatelská příručka M187DN Trouba...2 Příslušenství...2 Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X

Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Návod k použití Mikrovlnné trouby KMV 25 X Před používáním Vaší mikrovlnné trouby si přečtěte tyto pokyny a při používání trouby je dodržujte. Při dodržování těchto pokynů Vám bude trouba kvalitně sloužit

Více

Mikrovlnná trouba MT 4417

Mikrovlnná trouba MT 4417 Česky Návod k použití Mikrovlnná trouba MT 4417 1. Před instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte pro pozdější použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

Pokyny pro montáž a použití

Pokyny pro montáž a použití Pokyny pro montáž a použití Návod k instalaci a obsluze elektrických saunových kamen Tento návod k instalaci a k obsluze je určen pro majitele saun resp. pro jejich provozovatele a pro elektroinstalatéry,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY OBSAH INFORMACE OHLEDNĚ SPRÁVNÉ LIKVIDACE...1 OBSAH...2 TECHNICKÉ ÚDAJE...2 TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ...3 OVLÁDACÍ PANEL...4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5-12 INSTALACE...13-14 PŘED POUŽITÍM... 15 NASTAVENÍ

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY. KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití. Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY KLIMATIZACE SPLITOVÉHO TYPU Pro všeobecné veřejné použití Vnitřní jednotka Řady 42UQV025M, 035M, 050M, 060M Venkovní jednotka Řady 38UYV025M, 035M, 050M, 060M Bezpečnostní opatření

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje

NÁVOD K POUŽITÍ. Mikrovlnná trouba MWEG 820 E. Technické údaje VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Obsah. 160 MCD2540E-m

Obsah. 160 MCD2540E-m 160 MCD2540E-m Obsah Bezpečnostní pokyny 161 Popis spotřebiče 166 Příslušenství 167 Před prvním použitím 168 Provoz 169 Tabulky programů 171 Čištění a údržba 171 Technické údaje 172 instalace 172 Rady

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01

HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 HMT 9626, HMT 9656 B-197-01 2 S touto mikrovlnnou troubou se pro Vás stane pečení zábavou. Abyste mohli využít všech technických předností, přečtěte si prosím návod na použití. Na začátku návodu Vám řekneme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 84 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 84 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Příručka uživatele MODEL: MT07

Příručka uživatele MODEL: MT07 MODEL: MT07 Příručka uživatele Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI

NÁVOD K OBSLUZE. Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI NÁVOD K OBSLUZE Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 23E80GI Před použitím mikrovlnné trouby si pozorně přečtěte tento návod a uchovávejte jej na takovém místě, abyste do něj mohli kdykoli později nahlédnout.

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA

NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K POUŢITÍ MODEL: MWHA 122.1 X MIKROVLNNÁ TROUBA Obsah Opatření a doporučení Instalace trouby Návod k pouţívání Řešení problémů Instalace Před pouţíváním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE ČESKY OBSAH INFORMACE OHLEDNĚ SPRÁVNÉ LIKVIDACE...1 OBSAH...2 TECHNICKÉ ÚDAJE...2 TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ...3 OVLÁDACÍ PANEL...4 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5-12 INSTALACE...13-14 PŘED POUŽITÍM... 15 NASTAVENÍ

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC ØEZAÈKA NA DLAŽBU RD-1200S A 004-01 02/2007 1 s tran a OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více