VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY. Diplomová práce. Bc."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY Diplomová práce Bc. Matyáš Hančl 2012

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI KATEDRA MANAGEMENTU PODNIKATELSKÉ SFÉRY Komparativní analýza konkurenčních dodavatelů elektrické energie domácnostem Bc. Matyáš Hančl prof. Ing. František Kovář, CSc. 2012

3 Zde bude vloženo zadání z Isisu.

4 Prohlášení Prohlašuji, že diplomovou práci na téma Komparativní analýza konkurenčních dodavatelů elektrické energie domácnostem jsem zpracoval samostatně a že jsem vyznačil prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal, způsobem ve vědecké práci obvyklým. V Jindřichově Hradci, dne 20. června podpis

5 Anotace V teoretické části této diplomové práce vysvětlím základní pojmy klíčové pro pochopení celé práce. Rád bych zde vysvětlil teorii související s trhem elektrické energie v České republice a strategickou analýzou vnějšího prostředí. Zároveň zde budou nastíněny a uvedeny základní energetické pojmy, složení ceny elektrické energie, historie otevírání trhu s elektrickou energií, působnost Energetického regulačního úřadu a detaily cenového kalkulátoru. Dále se zaměřím na popsání jednotlivých nástrojů strategické analýzy vnějšího prostředí. V praktické části charakterizuji celé odvětví, provedu externí strategickou analýzu a srovnám konkrétní dodavatele elektrické energie domácnostem. Abstract In the theoretical part of this diploma thesis I will explain basic keywords for understanding the entire work. I would like to explain here the related theory of the electricity market in the Czech Republic and strategic analysis of the external environment. Also here will be indicated and introduced basic energy terms, composition of the electricity prices, history of the electricity market opening, activity of the Energy Regulatory Office and details of the price calculator. Further I will focus on description of the specific external analysis tools. In the practical part of this work I will characterize the whole industry, perform strategic analysis and compare specific suppliers of electricity to households.

6 Poděkování Rád bych zde poděkoval za nasměrování k tématu, trpělivou pomoc a cenné rady prof. Ing. Františku Kovářovi, CSc., z Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Za konzultace, kontroly a cenné připomínky bych rád také poděkoval svému otci ing. Vladimíru Hančlovi.

7 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Teoretická část Původ - otevírání trhu s elektrickou energií Složení ceny elektrické energie Faktory ovlivňující cenu elektrické energie Kritéria výběru dodavatele Metodologická část Strategická analýza vnitřního prostředí Strategická analýza vnějšího prostředí Praktická část PESTEL analýza Politické faktory Ekonomické faktory Sociální faktory Technologické faktory Ekologické faktory Legislativní faktory Shrnutí PESTEL analýzy Analýza odvětví Základní charakteristiky odvětví Struktura odvětví Porterův model pěti konkurenčních sil Vyjednávací síla zákazníků S t r á n k a

8 2.3.2 Vyjednávací síla dodavatelů Ohrožení vstupem nových firem do odvětví Tlak ze strany substitutů a komplementů Soupeření v rámci současných konkurentů Závěr Porterova modelu pěti konkurenčních sil Srovnání dodavatelů elektřiny dle stanovených kritérií Srovnávací parametry Srovnání dodavatelů pro spotřebu elektřiny bez vytápění a ohřevu vody Srovnání dodavatelů pro spotřebu elektřiny s ohřevem vody Srovnání dodavatelů pro spotřebu elektřiny s ohřevem vody a vytápěním Závěr Zdroje Literatura Elektronické zdroje Seznam použitých obrázků Seznam použitých tabulek S t r á n k a

9 Úvod Před více než 2500 lety prováděl řecký učenec Thales z Milétu jednoduché experimenty vykazující známky toho, co dnes nazýváme elektřinou a magnetismem. Ve své době ani nemohl tušit, jakého důležitého fenoménu se svými pokusy dotýká. O mnoho let později sestrojil italský fyzik Alessandro Volta první elektrický článek. V této době již začíná být jasné, že elektřina může sloužit k praktičtějším účelům, než jsou pouhé pokusy. Roku 1883 zkonstruoval americký vynálezce srbského původu Nikola Tesla první motor na střídavý proud. Tomuto geniálnímu vynálezci a propagátoru střídavého proudu můžeme vděčit za využití elektrické energie v podobě tak, jak ji známe dnes. Postupem času se tedy z fyzikálního jevu stala jedna z nejdůležitějších celosvětových komodit. Dnes je elektřina, respektive elektrická energie nedílnou součástí naší společnosti. Prakticky celá civilizace tak, jak jí známe, se bez ní neobejde. Poptávka po této relativně novodobé komoditě je obrovská a i přes veškerá ekologická opatření neustále narůstá. I to může být jednou z příčin inflace ceny elektrické energie. Například tlak na vývoj ceny elektrické energie v rámci našeho území vyvolala privatizace distribučních článků elektrické energie a v neposlední řadě i nedávná liberalizace tohoto trhu. Jako téma této diplomové práce jsem si po konzultaci s panem Profesorem Kovářem zvolil Komparativní analýzu konkurenčních dodavatelů elektrické energie domácnostem v návaznosti na mou semestrální práci z předmětu Strategický management. Toto téma je mi velmi blízké, jelikož se i má bakalářská práce dotýkala energetiky a obnovitelných zdrojů. Při hledání pramenů na internetu jsem nenarazil na žádný ucelený materiál popisující běžným zákazníkům celistvou formou možnosti různých dodavatelů elektrické energie a zákonitosti tohoto odvětví. Proto si myslím, že by tato diplomová práce mohla obdobnému účelu dobře posloužit. Tato práce bude standardně rozdělena na teoreticko-metodologickou část a praktickou část. Na úvod teoreticko-metodologické části budou nastíněny základní pojmy a údaje týkající se trhu s elektrickou energií v České republice. 3 S t r á n k a

10 Za klíčové považuji osvětlit složení výsledné ceny elektrické energie tak, jak se dostane ke koncovému zákazníkovi. Rozvedu zde problematiku otevírání trhu s elektrickou energií a vysvětlím důležité pojmy vedoucí k odpovědi na otázky, proč a jak jsou jednotliví dodavatelé schopni nabídnout konkurenční výhodu v podobě lepší ceny elektrické energie pro domácnosti. Dále zde budou vysvětleny jednotlivé metodologické kroky aplikovatelné v praktické části práce. Z široké škály metodologických možností byly zvoleny takové, které se dají aplikovat na celé odvětví a větší množství dodavatelů elektrické energie. V praktické části této práce budou aplikována metodologická východiska uvedená v teoretické části této práce. Na úvod bude stručně charakterizováno celé odvětví trhu s elektrickou energií na našem území. Dále budou popsány jednotlivé subjekty působící na trhu dodavatelů elektrické energie. Jelikož se jedná o více dodavatelů, bude se jednat o charakteristiku velmi stručnou, obsahující jen relevantní a základní informace o vybraných subjektech. Dle místně a věcně daných parametrů budou v souladu s jednotlivými kritérii vybráni cenově nejvýhodnější dodavatelé z pohledu koncového spotřebitele. Výpočty budou prováděny výhradně softwarem Microsoft Office Excel 2010, k tvorbě tabulek a znázornění přejatých tabulek a diagramů bude mimo MS Office využit také program SmartDraw V závěru budou shrnuty všechny poznatky a dílčí závěry jednotlivých částí této práce. Podle výsledků jednotlivých východisek z praktické části bude vybrán jeden dodavatel či skupina dodavatelů, kteří daným kritériím nejlépe vyhovují. Zároveň zde bude toto rozhodnutí vysvětleno a odůvodněno. Na úplném konci této práce budou uvedeny zdroje, ze kterých jsem nejen při tvorbě této práce čerpal. Pro jednoduchost a přehlednost budou rozděleny na zdroje elektronické a literaturu. Zároveň zde bude uveden stručný seznam všech obrázků a tabulek z této práce. 4 S t r á n k a

11 1 Teoreticko-metodologická část V této části budou stručně popsány teoreticko-metodologické nástroje, kterých bude využito v praktické části práce. Samotná teoreticko-metodologická část bude rozdělena také na dvě části. Bude kladen důraz na výklad pojmů tak, aby byla práce snadno čitelná laickou veřejností neznalou trhu s elektrickou energií a nástrojů externí analýzy strategického managementu. První, teoretická část, bude popisovat základní energetické pojmy klíčové k pochopení souvislostí v praktické části a k osvětlení podstaty této problematiky. Bude zde podrobně popsáno složení ceny elektrické energie tak, jak se dostává ke koncovému zákazníkovi. Dále bude stručně popsáno postupné otevírání trhu s elektrickou energií vedoucí až k volbě dodavatele pro odběratelskou domácnost. V neposlední řadě považuji za klíčové, vzhledem k energetické politice České republiky, osvětlit působnost Energetického regulačního úřadu. Tento úřad, respektive instituce, má velmi významný vliv na celé popisované odvětví, tedy i téma této diplomové práce. Energetický regulační úřad provozuje na svých internetových stránkách kalkulátor, který umožňuje dle zadaných parametrů určit výslednou cenu elektrické energie u jednotlivých dodavatelů. Z tohoto kalkulátoru budou ve finální fázi vycházet samotné výpočty a údaje vedoucí ke klasifikaci výhodnosti jednotlivých subjektů. Dalším krokem bude popsání jednotlivých nástrojů strategické analýzy vnějšího prostředí. Jednotlivé kroky této analýzy budou inspirovány a provedeny v souladu s pracemi dvou kapacit v oboru strategického managementu, Michaela E. Portera a profesora Františka Kováře. Především bude tato práce metodologicky opřena o knihy Strategický management a Management změny prof. Kováře a Konkurenční strategie a Konkurenční výhoda M. E. Portera. Konkrétně bude využito nástrojů umožňujících pochopení povahy prostředí identifikace klíčových konkurenčních sil, strategické pozice jednotlivých společností a v neposlední řadě samotné analýzy odvětví, která poskytne klíčové údaje pro komparaci jednotlivých dodavatelů. 5 S t r á n k a

12 1.1 Teoretická část V této části bude stručně popsán původ otevírání trhu s elektrickou energií a jeho konkrétní časový postup pro oblast České republiky. Dále bude vysvětleno složení ceny elektrické energie včetně faktorů ovlivňujících výslednou cenu, jakožto jeden z důvodů existence konkurenčních dodavatelů elektrické energie domácnostem. Bude zde popsána a osvětlena činnost Energetického regulačního úřadu a osvětlena kritéria výběru nejvýhodnějšího dodavatele-obchodníka elektrické energie. Hlavním zdrojem při psaní této kapitoly jsou data získaná z Energetického regulačního úřadu Původ - otevírání trhu s elektrickou energií Elektroenergetika patří mezi přirozeně monopolní odvětví. Do roku 2000 stanovovalo ceny elektrické energie Ministerstvo financí cenovým výměrem. Avšak na základě Energetického zákona 1 byl k 1. Lednu 2001, založen Energetický regulační úřad (ERÚ), který až do 31. Prosince 2005 stanovoval pouze dvě složky ceny elektrické energie - stálou měsíční platbu (za výkon) a platbu za silovou elektřinu. Podrobné kroky při liberalizaci trhu s elektřinou budou popsány v praktické části této práce v kapitole legislativního rámce PESTEL analýzy. V důsledku snahy Evropského společenství o celkovou liberalizaci obchodu dochází také v elektroenergetice k takzvanému unbundlingu, tedy oddělení regulovaných a neregulovaných obchodních činností. Od 1. ledna 2006 jsou regulovány pouze činnosti, které jsou přirozeně monopolní. Nutným důsledkem liberalizace je i rozšíření položek, ze kterých se samotná cena elektřiny skládá. 2 Otevírání trhu s elektřinou vychází vedle snahy o liberalizaci obchodu s touto komoditou i ze snahy o přilákání zahraničních investorů do sektoru, který generuje značný zisk, respektive obrat finančních prostředků. 1 Zákon č. 458/2000 Sb. ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), Dostupné z: 2 Energetický regulační úřad, Závěrečná zpráva Energetického regulačního úřadu o metodice regulace III. Regulačního období, Praha, S t r á n k a

13 Jedním z velmi očekávaných důsledků liberalizace byly snahy o snížení ceny elektřiny pro koncového zákazníka a tím umožněný další rozvoj navazujících průmyslových odvětví. Obchodování s elektřinou má svá omezení a specifika, která vycházejí z fyzikální podstaty elektřiny. Výroba elektřiny se v každém okamžiku musí rovnat spotřebě, není tedy možné vyrábět do zásoby nebo na sklad. Elektrická soustava je systém vzájemně propojených citlivých prvků, jejichž funkčnost musí být v každém okamžiku zajištěna. V minulosti proběhla snaha o omezení regionálních monopolů společností vyrábějících elektřinu a zavedení jednotného Evropského trhu s elektřinou, podobně jako je to na trhu s černým uhlím, které se obchoduje globálně. Výrobci elektřiny v Evropě nakupují černé uhlí například i v Austrálii nebo Jižní Americe. Elektrická soustava v rámci Evropy má svá tzv. úzká hrdla, tedy propojení národních a regionálních sítí. Nejedná se pouze o přenos mezi jednotlivými státy, ale např. o neexistující propojení mezi východní a západní částí Německa. Faktory, které znemožňují volnou tržní cenu elektřiny: 1. Výroba elektřiny se musí v každém okamžiku rovnat spotřebě. 2. Nedostatek výrobních kapacit v některých Evropských regionech (Itálie, Španělsko, Rakousko atd.) spojený s přebytkem výrobních kapacit (Česká republika, Polsko, Rumunsko atd.). 3. Omezená přenosová schopnost (přeshraniční přenosové kapacity). 4. Nízká schopnost a vysoké ztráty přepravy elektřiny na velké vzdálenosti. (nad 1000 km) Všechny výše uvedené body vedly k zavedení různých regulačních modelů pro cenotvorbu elektrické energie. V zemích Evropské Unie EU 27 existuje 27 různých regulačních modelů, které vycházejí ze směrnice č. 2003/54/ES. Regulační model zvolený pro Českou republiku je nejvíce podobný regulačním modelům pro Irsko a Německo, ovšem bez zpětné vazby, tedy pokut za 7 S t r á n k a

14 nedodržení parametrů kvality dodávek elektřiny. 3 Popis těchto regulačních modelů je však nad rámec této práce. Pro Českou republiku byl zvolen tzv. revenue cap, což jsou povolené výnosy pro dané regulační období. Zjednodušeně lze konstatovat, že Energetický regulační úřad stanoví pro jednotlivé provozovatele distribučních soustav výši povolených výnosů nezbytných pro zajištění distribuce samotné elektřiny. Povolené výnosy jsou stanoveny na základě výkazu povolených nákladů dle příloh vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 59/2012 Sb. ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb. Energetický regulační úřad následně vydává roční cenová rozhodnutí pro jednotlivé distribuční tarify. 4 Podrobný popis bude uveden později v kapitole o neregulované části ceny elektřiny Časový postup pro Českou republiku Liberalizace trhu s elektřinou v České republice se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož současné znění vychází ze směrnice Evropských Společenství č. 2003/54/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou. Otevření trhu s elektřinou pro zákazníky v praxi znamená, že z původně chráněného zákazníka", jehož výsledná cena dodávky včetně ceny silové elektřiny byla každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem, se zákazník stává tzv. oprávněným zákazníkem" s právem volby svého dodavatele silové elektřiny. V případě oprávněného zákazníka byla regulována jen část výsledné ceny. Otevírání trhu s elektřinou probíhalo v České republice od 1. ledna 2002, kdy se postupně jednotlivé kategorie původně chráněných zákazníků stávaly oprávněnými zákazníky s právem volby dodavatele elektřiny. 3 Energetický regulační úřad, Závěrečná zpráva Energetického regulačního úřadu o metodice regulace III. Regulačního období, Praha, Energetický regulační úřad, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011, [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 S t r á n k a

15 Trh s elektřinou byl otevírán pro jednotlivé kategorie zákazníků v následujících krocích: Od 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh. Od 1. ledna zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh. Od 1. ledna všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo domácností. Od 1. ledna všichni koneční zákazníci mimo domácností. Od 1. ledna všichni koneční zákazníci včetně domácností Složení ceny elektrické energie Cena elektrické energie je složena ze dvou částí - regulované a neregulované části ceny. Regulovaná je tzv. silová elektřina, tedy samotná fyzická elektřina vyrobená v elektrárnách. S regulovanou cenou elektrické energie nemůže dodavatel nic udělat, tato část tvoří zhruba polovinu výsledné ceny (jak můžeme vidět na obrázku 1). Co ale dodavatel ovlivnit může, je neregulovaná část ceny. Cena za dodávku silové elektřiny je určována výhradně obchodníky a na základě tržního principu, který se uskutečňuje převážně na energetických burzách. Obrázek 1 - Složení ceny elektřiny Zdroj: 5 Energetický regulační úřad, Často kladené dotazy - Ceny dodávky elektřiny a související podmínky, [online]. [cit ]. Dostupné z: 9 S t r á n k a

16 Regulovaná část ceny Poplatek za přenos a přenosovou soustavu ČEPS. Distribuce. Systémové regulační služby ČEPS. Podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Činnost Operátora trhu OTE. Ostatní položky. Jednotlivé položky regulované části ceny podrobněji: Poplatek za přenos a přenosovou soustavu představuje náklady na provoz přenosové soustavy 220 a 440kV vlastněné státní akciovou společností ČEPS a.s. Distribuce představuje poplatek za přenos elektřiny po sítích 110kV, 22kV a 380V ke koncovému spotřebiteli. Distribuční společnosti budou podrobněji popsány v praktické části této práce. Systémové (regulační) poplatky představují náklady státní akciové společnosti ČEPS a.s. spojené s nákupem regulační energie nutné pro zajištění rovnováhy výroby se spotřebou elektřiny a mezistátního tranzitu elektřiny. Podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) představuje poplatek resp. příplatek k ceně elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách, fotovoltaických elektrárnách, větrných elektrárnách a elektřiny vyrobené kogenerací, tedy společně s vyrobeným a prodaným teplem. Činnost Operátora trhu představuje náklady státní akciové společnosti - Operátora trhu OTE a.s., který zabezpečuje činnosti spojené s obchodováním s elektřinou. Cena za distribuci se skládá z: Měsíčního platu za příkon podle velikosti jističe v ampérech. Platu za distribuované množství elektřiny v MWh. 10 S t r á n k a

17 Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí vždy koncem předcházejícího roku pro nadcházející rok. Pro období 2012 vydal rozhodnutí v listopadu Cenové rozhodnutí obsahuje například podmínky platnosti pro vysoký a nízký tarif, podmínky pro blokování dálkově ovládaných spotřebičů a další. Příklad cenového rozhodnutí je vidět v Tabulce 1. Tabulka 1 - Příklad cenového rozhodnutí pro nejzákladnější tarif D01d Sazba D01d - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu) cena za 1 MWh v Kč E.ON PRE ČEZ 5159, , ,77 Jistič měsíční plat v Kč jistič do 3x10 A do 1x25 A včetně ,20 jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně ,80 72 jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně ,20 74,40 jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně ,80 78,- jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně ,60 82,80 jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně ,60 88,80 jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně ,80 96 jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně ,40 105,60 Jistič nad 3x63A za každou 1 A 0,36 0,72 0,72 Jistič nad 1x25 A za každou 1 A 0,12 0,24 0,24 Zdroj: 11 S t r á n k a

18 Neregulovaná část ceny Jednotliví obchodníci stanovují neregulovanou část ceny elektřiny zcela na tržním principu. Cena za dodávku elektřiny se odvozuje od ceny na energetické burze. Někteří obchodníci nabízí fixaci ceny na delší období, například dva roky. V tom případě obvykle nakoupí v době uzavření kontraktu elektřinu na celou dobu dodávky. Riziko ztráty nebo možnost zisku při změnách cen na energetické burze se pak přenáší na zákazníka. Například zákazníci, kteří si fixovali cenu na začátku roku 2009, kdy ceny na burze v návaznosti na finanční krizi prudce klesly, v důsledku dalšího poklesu cen na burze prodělali. Nevydělal však obchodník, ale výrobce elektřiny. Nejméně v jednom případě však obchodník pravděpodobně spekuluje na budoucím poklesu ceny elektřiny. Pokud by naopak došlo k růstu cen elektřiny, pak by při ceně, kterou nabízí, prodělal. V protikladu k tomu jsou nabízeny kontrakty, u nichž je cena vázána na vývoj cen na burze. Rovněž tento typ kontraktů minimalizuje riziko obchodníka Faktory ovlivňující cenu elektrické energie Protože trh s elektřinou je trh jako každý jiný, jsou i zde ceny určeny převážně vztahem nabídky a poptávky. Samozřejmostí tedy je, že cena není určena pouze náklady na výrobu, odpisy či úrovní mezd. Rozhodně ale neplatí, že v chudých zemích je elektřina levnější, než v zemích bohatých. Například v zemích jihovýchodní Evropy jsou ceny elektřiny vyšší, než centrální Evropě. 7 6 Cena elektřiny roste: Vyplatí se fixace? [online]. [cit ]. Dostupné z: 7, 8 Ceny elektřiny. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.cez.cz/cs/pro-media/otazkyodpovedi/4.html 12 S t r á n k a

19 Faktory na straně nabídky: Výrobní možnosti - instalovaná kapacita. Náklady na výrobu. Palivo. Ekologická politika emisní povolenky. Počasí. Hydrologická situace. Vítr. Teplota. Faktory na straně poptávky: Makroekonomické ukazatele. Počasí. Politika a regulace. 8 Podle studie Evropské federace obchodníků s elektrickou energií se obchodníci domnívají, že cenu elektřiny v příštích 5 letech nejvíce ovlivní cena fosilních paliv, v těsném závěsu bude ekologická politika, jíž vliv bude postupně narůstat. Téměř poloviční vliv na cenu bude mít liberalizace trhu a rozvoj infrastruktury, jíž vliv bude postupně klesat. Vzhledem k tomu, že se liší zdroje energie napříč Evropou, na různých místech kontinentu mají různé vlivy různou váhou na výslednou cenu. Např. v kontinentální Evropě je cena více závislá na vývoji cen uhlí a dalších komodit využívaných v elektrárnách. Naopak Skandinávie je více závislá na vodních elektrárnách a tedy stavu vody. Díky tomu, že se Skandinávie propojuje s kontinentální Evropou, začínají mít vlivy formující cenu ve Skandinávii dopad i na cenu více ve vnitrozemí Evropy. Vzhledem k tomu, že dodávky elektřiny jsou vázány na vlastníka elektrických sítí, je liberalizace obchodování možná pouze u tzv. silové elektřiny, jak již bylo uvedeno. 13 S t r á n k a

20 1.1.4 Kritéria výběru dodavatele Přímé porovnání jednotlivých dodavatelů-obchodníků bude realizováno pomocí výpočtu ceny elektrické energie modelové domácnosti v několika krajích distribučních regionech. Každý, kdo si chce zvolit nejvhodnějšího dodavatele-obchodníka elektrické energie má několik možností, jak postupovat. Jako první se nabízí zjistit si, kteří dodavatelé operují v jeho kraji a porovnat jejich jednotlivé nabídky dle letáků či internetových stránek. To by bylo však velmi zdlouhavé, proto se všeobecně doporučuje využití služeb tzv. energetických poradců (obdobné jako finanční poradenství) nebo využití některého z internetových kalkulátorů, kam zákazník zadá potřebné údaje pro stanovení jednotlivých cenových nabídek ze stran dodavatelů elektřiny. Ačkoliv kalkulátor ceny elektřiny nabízí téměř každý dodavatel a existuje několik verzí nezávislých kalkulátorů. V rámci objektivity byl zvolen dobře zpracovaný kalkulátor, který se nachází přímo na stránkách Energetického regulačního úřadu (http://kalkulator.eru.cz/). Ukázka tohoto kalkulátoru je uvedena na Obrázku 2. Obrázek 2 - Cenový kalkulátor Zdroj: 14 S t r á n k a

21 Popis vstupních údajů cenového kalkulátoru 1) Typ odběru: odběry kategorie D - domácnosti, C podnikatelé. 2) Distribuční území - Distributoři a dodavatelé. (Rozdíl mezi distributory a dodavateli bude podrobně vysvětlen v praktické části této práce.) 3) Sazba za distribuci se určuje podle příkonu a charakteru připojených domácností. Jedno-tarifní pro nízkou a střední spotřebu. Dvou-tarifní pro spotřebu vyšší s přepínáním platnosti nízkého a vysokého tarifu a rozdělením podle účelu spotřeby (například akumulační nebo přímotopná a tepelná čerpadla). 4) Rozdělení tarifu podle příkonu spotřebičů tedy velikosti jističe od 10A do 63A. Podmínky přiznání jednotlivých tarifů jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ 9/ ) Roční spotřeba elektřiny ve vysokém tarifu. 6) Dodavatel elektřiny - může být obchodník mající stejné vlastníky jako držitel licence na příslušném distribučním území nebo jiný nezávislý obchodník. 7) Produkt. Volbě produktu je nutné věnovat velkou pozornost, v podstatě se jedná o obchodní podmínky k jednotlivým tarifům s různými variantami: Způsob tvorby ceny elektřiny - podle burzy nebo stálá cena. Doba platnosti ceny. (E.ON Fix 2013). Doba platnosti smlouvy. Servisní poruchová služba na všechny spotřebiče v domácnostech. (E.ON Trend) Způsob komunikace (ČEZ e-tarif pro pouze elektronickou komunikaci) 15 S t r á n k a

22 Pro výsledný výpočet jsou tedy dle ERÚ klíčová následující kritéria: Fakturační období (počátek konec). Typ odběru (domácnost, podnik. Maloodběr.) Území (kraje). Sazba za distribuci. Současný dodavatel. Produkt. Spotřeba (Vysoký/Nízký tarif). Nainstalovaný jistič. Ze strany zákazníka není možné ovlivnit cenu za regulované položky; cenu za systémové služby, cenu na krytí více nákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinovanou výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Cena za služby operátora trhu za zúčtování odchylek je jednotná pro všechny konečné zákazníky v České republice bez ohledu na místo připojení a zvoleného dodavatele. Platí tedy, že část nákladů za elektřinu na hladině nízkého napětí pro spotřebitele kategorie D je možné ze strany odběratele aktivně ovlivnit volbou dodavatele silové elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky. Podíl jednotlivých položek je u každého konečného zákazníka různý s ohledem na typ sazby a velikost spotřeby, v průměru tvoří podíl regulovaných položek zhruba 50 % výsledné ceny dodávky pro zákazníky kategorie domácností (u některých sazeb však třeba jen 20 %). 9 Možné je také ovlivnit smluvní, platební a jiné podmínky správnou volbou dodavatele obchodníka, ale zejména typ produktu spojený s určitým tarifem. 9 Portál liberalizace.cz, Liberalizace trhu s elektřinou v ČR, [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 S t r á n k a

23 1.2 Metodologická část V současné době prakticky neexistuje souhrn strategických nástrojů věnující se výhradně popisu konkrétního odvětví, ale téměř vždy jsou jednotlivé části metodologie vztaženy k popisu odvětví z pohledu konkrétního podniku a jeho externího prostředí. Tato diplomová práce se nebude věnovat jednomu podniku, ale celému odvětví, konkrétně více dodavatelům elektrické energie. Přesto se domnívám, že nástroje externí analýzy z pohledu jednoho konkrétního podniku se dají stejně dobře využít k popisu celého odvětví jako celku Strategická analýza vnitřního prostředí Okolní prostředí podniku se rozděluje na interní neboli vnitřní a externí neboli vnější. V rámci tohoto rozdělení může být provedena interní či externí analýza podniku. S tím, že interní analýza by měla být zpravidla prováděna před externí strategickou analýzou. Obě tyto analýzy spadají do analytické části strategického plánovacího cyklu. Analytická část předchází strategické a následné realizační části. Strategický plánovací cyklus považujeme za základní orientační nástroj při tvorbě strategických plánů. Každá část strategického plánovacího cyklu se skládá z dalších dílčích etap. Interní analýza je velmi důležitou součástí při tvorbě strategie podniku. Pomáhá uvědomit si, jaká je současná pozice podniku, kam by měl podnik v budoucnu směřovat a kterých konkurenčních výhod by měl k tomuto směřování využít. Konkurenční výhodu definujeme coby souhrn všech potencionálních zdrojů, které může podnik využít oproti své konkurenci. Porovnáním jednotlivých konkurenčních výhod poté vzniká komparativní výhoda. Konkurenční výhodu můžeme nalézt jak prostřednictvím externí analýzy, tak prostřednictvím analýzy interní. A právě z interní analýzy vychází snaha identifikovat interní konkurenční výhodu, jíž základem může být vlastnictví unikátního zdroje či dovednosti. Interní strategická analýza začíná auditem zdrojů a rozborem dovedností. Dalším krokem je odhad relativní konkurenční síly, která staví na klíčových faktorech a nejbližší konkurenci. Interní strategická analýza by především měla odpovědět na otázku, 17 S t r á n k a

24 zda zdroje a možnosti skutečně odpovídají prostředí, ve kterém se společnost nachází Strategická analýza vnějšího prostředí Popis vnějšího prostředí společnosti je klíčový z hlediska pochopení jeho povahy a vymezení klíčových faktorů, které z vnějšku na společnost nebo v případě této práce na odvětví nejvíce působí. Vnější prostředí definujeme jako operační prostor, který může být vymezen věcně či územně. Věcné vymezení se týká konkrétních aktivit, které podnik provádí. Územní uspořádání vnějšího prostředí chápeme víceúrovňově. Jednotlivé úrovně jsou následující: Prostředí prvního řádu - lokální. Prostředí druhého řádu regionální. Prostředí třetího řádu národní. Prostředí čtvrtého řádu mezinárodní. Prostředí pátého řádu globální. Prostředí prvního řádu chápeme coby přímé okolí společnosti, kde společnost čerpá své vstupy a kam umisťuje výstupy. Regionální prostředí představuje homogenní strukturu prostředí lokálních a z potřeb dalšího průběhu této práce můžeme regionální prostředí chápat z hlediska krajského rozdělení národního prostředí. Samotné národní prostředí je zpravidla vymezeno hranicemi státu. Prostředí mezinárodní vzniká cestou integračního uskupení a prostředí globální představuje celosvětovou působnost. Pro externí strategickou analýzu je klíčové rozdělení prostředí na konkurenční prostředí a makrookolí. Popis makrookolí nám poskytuje pohled na to, v jakém prostředí se podnik či v případě této práce celé odvětví nachází. Umožňuje nám 10 Kovář, František Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, Kapitola 4: Strategický plánovací cyklus 18 S t r á n k a

25 pohled na jednotlivé vlivy působící na makroúrovni. Nejznámější metody k popisu makrookolí jsou PEST analýza a metoda 4C. 11 Profesor Kovář definuje vazbu analýz prostředí na určení strategické pozice podniku následujícím způsobem: 1. Pochopení povahy prostředí. 2. Prověřování vlivů na prostředí. 3. Identifikace klíčových konkurenčních sil. 4. Identifikace konkurenční pozice. 5. Identifikace klíčových konkurenčních sil. Výše uvedený postup prof. Kovář nazývá Brašnou na nářadí. Obsahem oné pomyslné brašny jsou následující položky analýzy: Analýza dimenzí vnějšího prostředí. Analýza sil a vlivů na vnější prostředí. Analýza kritických, klíčových faktorů úspěchu. Směrová matice politiky. Tato brašna nabízí organizovaný a strukturovaný postup pro posouzení a zvážení všech faktorů externí analýzy. Okolní prostředí může nabízet jak příležitosti, tak i hrozby. Vhodnou volbou analytických nástrojů může společnost maximalizovat užitek z příležitostí a minimalizovat riziko plynoucí z hrozeb. V souvislosti s popisem celého odvětví dodavatelů elektrické energie domácnostem budou dle této pomůcky zvoleny vhodné nástroje strategické analýzy vnějšího prostředí. Profesor Kovář dále dle této brašny uvádí PEST analýzu jako základní nástroj pro analýzu dimenze vnějšího prostředí. Jako prostředek analýzy a vlivů na vnější prostředí je uváděn Porterův model pěti sil. Uváděny jsou také metoda 4C a metoda tvorby scénářů. Metoda 4C popisuje prostředí z hlediska faktorů zákazníků (customers), nákladů (costs), národních specifik (country) a konkurentů 11 Kovář, František Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, Kapitola 5: Strategická analýza vnějšího prostředí 19 S t r á n k a

26 (competitors) 12 a je vhodná spíše pro popis národního trhu z hlediska mezinárodního obchodu. Metoda tvorby scénářů vychází z potřeb jednoho podniku a management prostřednictvím této metody simuluje jednotlivé varianty vývoje externího prostředí. Základem výběru správné metody pro externí analýzu je dle profesora Kováře pokládat si ty správné otázky. PEST analýza nám například podává odpověď na otázku: Co tvaruje budoucnost a jak by měla vypadat? Porterův model pěti sil nám například odpovídá na otázku: Jak atraktivní je tento trh a jaké jsou priority pro další rozvoj? PESTEL analýza Podnikání se neodehrává ve vakuu. Odehrává se ve skutečném světě a reálný svět je velmi složité a dynamické místo. Firmy jsou neustále ovlivňovány všemi událostmi, které se odehrávají okolo nich. Pracují v neustále se měnícím mnohostranném prostředí, které organizace ke své škodě často ignorují. 14 Výše zmíněný citát z knihy profesora Kováře dokládá důležitost provedení PESTEL analýzy vzhledem k rozličným vlivům externího prostředí. PESTEL analýza je primárně určena k popisu okolních vlivů působících na jeden konkrétní podnik. Stejně tak může být ale využita k popisu celého odvětví a ilustraci všech vlivů či faktorů, které na toto odvětví působí. Vzhledem k tomu, že prostředí dodavatelů elektrické energie domácnostem podléhá poměrně značné legislativní regulaci a mnoha ekonomickým vlivům, je klíčové tuto analýzu podrobně popsat před jejím samotným provedením v praktické části. Slovo PESTEL je akronym, složený z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů, jejichž význam včetně překladu je přehledně vidět na následujícím obrázku: 12 Strategická situační analýza. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13 Kovář, František Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, Str Kovář, František Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, Str S t r á n k a

27 Obrázek 3 - PESTEL analýza Zdroj: PESTEL analýza je variací PEST analýzy, která se zaměřuje jen na politické, ekonomické, sociální a technologické vlivy působící na popisovaný objekt. PESTEL analýza není jediným rozšířením. V praxi se můžeme setkat například s analýzami SLEPT, STEEPLE, STEEPLED nebo STEER. Všechny tyto zkratky jsou marketingově upraveny do akronymů zaměnitelných se skutečnými anglickými slovy. Například PESTEL analýza využitá v této práci bývá uváděna pod názvem PESTLE, což znamená tlouct v angličtině. 15 Pro účely této práce byla zvolena PESTEL analýza, jelikož rozšiřuje původní PEST analýzu o vlivy životního prostředí a legislativy, které jsou z hlediska energetiky více než klíčové. PESTEL analýza by měla zohlednit všechny důležité vlivy makrookolí klíčové k popisu objektu. Tato analýza může být velmi rozsáhlá, což by ale nemělo být cílem jejího provedení. Měla by tvořit jen střípek z celkové externí analýzy a konkrétního pohledu na daný objekt. 15 ZIKMUND, Martin. Kde se vzala a k čemu je PEST analýza: PEST a její variace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 21 S t r á n k a

28 Na Obrázku 4 navazujícím na Obrázek 3 vidíme příklady konkrétních faktorů makrookolí zohlednitelných při provádění PESTEL analýzy. Obrázek 4 PESTEL analýza s příklady Zdroj: Profesor Kovář dále uvádí následující důležité vlivy 16 : Politicko-právní. o Legislativa monopolů. o Stabilita vlády. Ekonomické. o Volné zdroje. o Dostupnost energie a náklady. Sociálně-kulturní. o Sociální mobilita. o Změny životního stylu. 16 Kovář, František Strategický management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, Str S t r á n k a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 %

Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Ceny elektřiny: Nejlevnější a nejdražší nabídku dělí 10 % Vyplatí se změna dodavatele elektřiny? Reklamní kampaně dodavatelů energií slibují úspory v řádu tisíců korun. Realita však může být v mnoha domácnostech

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie.

SVĚT PLNÝ ENERGIE 1 PROFIL SPOLEČNOSTI LUMIUS. Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. PROFIL SPOLEČNOSTI SVĚT PLNÝ ENERGIE Milé dámy, vážení pánové, vítejte ve světě plném energie. Ve světě, který se zdá být stále složitější, náročnější, méně srozumitelný. Chceme být našim klientům partnerem,

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices

Struktura a porovnání cen elektřiny. Structure and Comparison of Electricity Prices ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Struktura a porovnání cen elektřiny Structure and Comparison of Electricity Prices Bakalářská práce

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více