České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín."

Transkript

1 České dráhy a.s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajská centra osobní dopravy Olomouc, Ostrava a Zlín Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v obvodu Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje Schváleno ředitelem KCOD Olomouc, KCOD Ostrava a KCOD Zlín dne , č.j /2008 O16 Platí od 14. prosince 2008 Jen pro služební potřebu

2 OBSAH Obsah... 1 Záznam o změnách... 1 Opatření generálního ředitele č. j /2007 O Vysvětlivky... 5 Tabulka A Čekací doby odchylné od základní čekací doby... 6 Tabulka B Mimořádná zastavení projíždějících vlaků Tabulka C Náhradní provážení přímých vozů Tabulka D Zvláštní opatření ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Změna Pomůcku opravil č.j. účinnost od Dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 1

3 Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy (Opatření generálního ředitele č. j /2007 O 16) 1. Pro účely čekacích dob je považován za první vlak ten vlak, od něhož je zajištěn přípoj. Vlak, na který je zajištěn přípoj, je považován za druhý vlak. Přípojnými vlaky jsou zpravidla vlaky, u nichž interval mezi pravidelným příjezdem prvního vlaku a pravidelným odjezdem druhého vlaku je shodný nebo větší než doba potřebná na přestup mezi těmito vlaky ve stanici, kromě případů podle bodu 1d) tohoto článku Přípojnými vlaky nejsou: a) vlaky opačného směru téže trati (výjimky stanoví O 16 a uvede je v této pomůcce) b) vlaky zastavující v různých nádražích jedné obce nebo v různých nádražích (odlišených rozdílným tarifním názvem) téže stanice, musí-li cestující při přestupu opustit její obvod c) vlaky, u nichž není dodržena doba potřebná na přestup podle čl. 4 a) nebo b), je-li tato skutečnost vyznačena značkou L v KJŘ. Chybí-li mimořádně toto označení v KJŘ, považují se tyto vlaky za přípojné, a přestup musí být umožněn d) vlaky, u kterých je sice dodržena doba potřebná na přestup, ale u nichž je pomůckou Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy stanoveno, že není přípoj mezi vlaky. Tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v KJŘ značkou L. Chybí-li toto označení v KJŘ, považují se tyto vlaky vždy za přípojné e) vlaky, mezi jejichž pravidelným příjezdem a odjezdem je interval větší než 60 minut 2. Za nepřípojný vlak podle čl. 1 d) lze označit se souhlasem KCOD (u vlaků kategorie R a vyšší se souhlasem O 16) vlak tehdy, odjíždí-li vlak z přestupní stanice, v níž je dostatečně dlouhá doba potřebná na přestup (podle čl. 1 d), která by v případě zpoždění prvního vlaku způsobila zbytečné přenášení zpoždění na druhý vlak a zkrácení intervalu mezi skutečným odjezdem druhého vlaku a pravidelným odjezdem následného vlaku stejné kategorie. Uplatňuje se zpravidla ve špičkách taktové příměstské dopravy. Přihlíží se přitom k místním podmínkám. Cestující v případě zpoždění prvního vlaku však musí mít vždy možnost z přestupní stanice pokračovat v daném směru dalším vlakem stejné nebo výjimečně nižší kategorie se stejnou nebo s větší četností zastavení než nepřípojný druhý vlak a s odjezdem nejpozději 60 minut po odjezdu nepřípojného druhého vlaku. Výjimky povoluje O 16 pro vlaky R a vyšší, KCOD pro vlaky kategorie Sp a Os. 3. Vlaky stejné trati a stejného směru, které se ve stanici dojedou nebo předjedou a mezi nimiž je možný přestup, jsou vždy vlaky přípojnými s dobou na přestup uvedenou podle čl. 6. Pro tyto vlaky se stanoví v této pomůcce při nepravidelnostech v dopravě mimořádná zastavení ve stanicích vhodných pro přestup. 4. Pro každý přípojný vlak je ve stanici stanovena pouze jedna z uvedených druhů čekacích dob: a) základní čekací doba, b) odchylná čekací doba, tj. čekací doba delší nebo kratší než je základní čekací doba. Odchylnou výměru čekací doby stanoví u Os a Sp vlaků KCOD, u vlaků R a vlaků vyšších kategorií odbor osobní dopravy a přepravy. Vlaky, které mají stanovenu kratší než základní čekací dobu, musí být v KJŘ označeny. 5. Základní čekací doba pro vlaky kategorie EC, IC, SC, EN a Ex dopravce ČD je stanovena shodně pro všechny stanice a činí 0 minut. Základní čekací doba pro vlaky kategorie R, Sp a Os dopravce ČD je stanovena shodně pro všechny stanice a činí 5 minut. Základní čekací doba platí pro všechny přípojné vlaky, není-li pomůckou Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy stanovena odchylná čekací doba podle čl. 4 b). 6. Doba potřebná na přestup je doba, která mezi příjezdem prvního a odjezdem druhého vlaku postačí 2

4 pro bezpečný přestup cestujících za podmínek v místě obvyklých. Stanoví se pro každou v úvahu přicházející stanici ve dvou hodnotách: a) normální doba potřebná na přestup cestujících bez překládky mezi dvěma vlaky při jejich nejnepříznivějším rozmístění ve stanici, b) speciálně stanovená kratší doba potřebná na přestup cestujících mezi dvěma konkrétními vlaky při jejich pravidelném rozmístění ve stanici. Doba potřebná na přestup se uvádí v Tabulce A pomůcky Čekací doby. 7. V čekací době přípojného vlaku není obsažena doba potřebná na přestup a doba potřebná na přestavení přímých vozů. Cestujícím je třeba vždy umožnit přestup, dojede-li nebo vjíždí-li zpožděný vlak: a) nejpozději v době pravidelného odjezdu přípojného vlaku, b) v rozmezí základní čekací doby nebo v rozmezí stanovené odchylné výměry čekací doby c) od hlavního návěstidla, jímž je dovolován jeho vjezd, do obvodu stanice s místem určeným pro výstup a nástup cestujících. Přípojný vlak pak vyčká na přestup jen tehdy, bude-li u stejného nástupiště jako vlak vjíždějící a bude - li dodržen bezpečný přestup cestujících za podmínek v místě obvyklých. V zájmu minimalizace zpoždění čekajících přípojných vlaků řídí zaměstnanec organizující drážní dopravu jízdu vlaků tak, aby zpožděný vlak přijel pokud možno k nástupišti, u něhož čeká přípojný vlak, při souběhu více čekajících přípojných vlaků ten, který dle pravidelného JŘ odjíždí nejdříve. V případě shodného času odjezdu je pro volbu nástupiště rozhodující přestupní frekvence případně délka vynucené doby čekání do nejbližšího pravidelného odjezdu vlaku stejného směru. Je li u vlaku v KJŘ uvedena značka 0, vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu. 8. Přípojný vlak může odjet před uplynutím doby potřebné na přestup, je-li ukončen přestup cestujících, popř. přestavení přímých vozů 9. Je-li první vlak tak zpožděn, že nemůže dojet do přípojové stanice v době vymezené stanovenou čekací dobou, odjede přípojný druhý vlak, který měl čekat, včas bez přípoje. Zaměstnanec organizující drážní dopravu v přestupní stanici o tom zpraví mezilehlé stanice, v nichž první vlak staví a prostřednictvím nich i doprovod vlaku prvního vlaku, aby upozornila cestující. Doprovod vlaku (obsluha vlaku) má v případě zpoždění vlaku, který doprovází, povinnost zjistit počet cestujících přestupujících na přípojné vlaky a jejich cílové stanice a tyto informace předat podle následujících pravidel: - v případě přípoje mezi vlaky dálkové dopravy (mezi vlaky EC, IC, SC, EN, Ex a R) informovat síťového dispečera osobní dopravy GŘ O16 - v případě přípoje od vlaků regionální dopravy (Sp a Os) na vlaky na vlak dálkové dopravy (EC, IC, SC, EN, Ex a R) informovat síťového dispečera osobní dopravy GŘ O16 - v ostatních případech informovat zaměstnance organizující drážní dopravu v přípojné stanici. Bez přípoje může odjet vlak i tehdy, zjistí-li věrohodně síťový dispečer GŘ O 16 nebo zaměstnanec organizující drážní dopravu v přestupní stanici, že v prvním vlaku ani v mezilehlých místech jeho zastavení nejsou cestující pro přestup. Nelze-li zjistit zpoždění prvního vlaku nebo získat informaci o přestupní frekvenci, vyčká přípojný druhý vlak po celou stanovenou čekací dobu. Ustanovení čl. 7 platí i pro tyto případy. 10. Je-li nutno mimořádně umožnit přestup i mezi vlaky, které nejsou podle čl. 1 vlaky přípojnými, či v opodstatněných případech prodloužit čekací dobu, rozhodnou dispečeři GŘ O 16 a O 11 podle těchto pravidel: - v případě vlaků dálkové dopravy (EC, IC, SC, EN, Ex a R) rozhodne vždy síťový dispečer GŘ O16, rozhodnutí sdělí příslušnému dispečerovi GŘ O11 - v případě vlaků regionální dopravy (Sp a Os) rozhodne vedoucí dispečer příslušného RCP. V těchto případech je nutné se řídit důležitostí vlaků, zachováním přípojů, možným následným spojením, provozní situací, počtem a cílovou stanicí předhlášených přestupujících cestujících. Udělení a při- 3

5 jetí souhlasu poznamenají dispečeři GŘ O16 a GŘ O11 do své dokumentace spolu s údaji, z nichž vyplývá důvod rozhodnutí. 11. Pravidelné autobusové spoje zajišťující přepravu cestujících za tarif ČD se při určování čekacích dob posuzují stejně jako vlaky. Přihlíží se přitom k místním podmínkám. 12. Při organizování drážní dopravy zpožděných a přípojných vlaků se zaměstnanci, organizující drážní dopravu, řídí důležitostí vlaků všech dopravců tak, aby se minimalizovaly negativní dopady do jejich jízdy. 13. Generálním ředitelem ČD, a.s. je gestorem této pomůcky jízdního řádu určen odbor osobní dopravy a přepravy. Za stanovení rozsahu čekacích dob a opatření při nepravidelnostech v dopravě pro účely této pomůcky odpovídá ředitel O 16, a to pro vlaky dálkové dopravy (kategorie R a vyšší) v rámci celé sítě a příslušný ředitel KCOD pro vlaky regionální (kategorie Sp a Os) v rámci jeho obvodu působnosti. 4

6 VYSVĚTLIVKY Doba potřebná na přestup podle čl. 6 a) je uvedena v tabulce A v záhlaví každé stanice za názvem stanice tučným písmem, doba podle čl. 6 b) za ní v závorkách. V tabulce A jsou uvedeny jen vlaky, jimž je stanovena jiná, než základní čekací doba. Značky používané v tabulce A: N = vlak nečeká (v knižním jízdním řádku značka K) 0 = čekací doba nula minut určitě = vlak čeká tak dlouho, jak je to účelné se zřetelem na další spoje. Tyto případy řeší řízení dopravy V = na všechny přípojné (v případě značky N na ostatní) vlaky ( B ) = vlaku se týká opatření v tabulce B ( C ) = vlaku se týká opatření v tabulce C ( D ) = vlaku se týká opatření v tabulce D W = pracovní dny D = pátek E = sobota X = neděle #+ = v W, kromě 29.XII. 2.I., 1.VII. 28.VIII. $# = v D a 23., 30.XII., 30.IV., 7.V., kromě 26.XII., 2.I., 1., 8.V. $% = v W, kromě 31.XII. $, = v W a X, kromě , 31.XII., 1.I., 12.IV., 1., 8.V., 5.VII., 27.IX., 28.X., 15.XI. %( = v E a X, kromě 25.XII., 1.I. + = v E, X a 29.XII. 2.I., 1.VII. 28.VIII. 5

7 Tabulka A Čekací doby odchylné od základní čekací doby ve stanici a čeká a čeká má vlak na jeho na jeho připojení připojení zpožděný má vlak zpožděný od vlaku číslo od vlaku číslo příjezd příjezd minut minut Bludov 2 min. Bohumín 4 (z 1. nástupiště) 3, (2 na jednom nást.) - {přechod přímých vozů 15} min ( C ) V ( C ) V ( C ) 1503 V N 140 V V ( C ) %(: určitě ( C ) W: ( C ) ( C ) 2933 V V N V N 2945 V V 15 Bojkovice 2 min Bruntál 2 min určitě Bylnice 2 min V

8 Červenka 2 min V V V V V V V V V V V W: V V V 0 Český Těšín 4 (kolej č. 138 směr FM 7) min. 530 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Dětmarovice 3 (1) min Frenštát pod Radhoštěm 2 min E,X: určitě W: W: E,X: určitě E,X: určitě E,X: určitě Frýdek-Místek 5 (2) min

9 Frýdlant nad Ostravicí 2 min V V E,X: určitě V E,X: určitě V V E,X: určitě V V Hanušovice 2 min Horní Lideč 2 min V V V Hostašovice 2 min W: E,X: určitě , Hranice na Moravě 5 (3) min ,

10 Hulín 5 (není-li přestup podchodem 3, mezi kolejemi 2<>6a, 1<>3, 13a<>15<>17 2) min. 527 V , E,X: V V V E,X: V V V V Odb Chotěbuz z 2 min. Osobní vlaky ve směru do Bohumína čekají na přípojné osobní vlaky od Havířova 5 minut, osobní vlaky ve směru do Havířova čekají na přípojné osobní vlaky do Bohumína 5 minut. Jablunkov-Návsí 3 min Jeseník 2 min určitě E: určitě určitě Karviná hl. n. 3 (2) min. Kojetín 3 min V V V V V Kostelec na Hané 2 min. Kravaře ve Slezsku 3 min ,

11 Krnov 3 min určitě určitě určitě W: určitě W: určitě určitě určitě určitě Kroměříž 2 min V 10 Kunovice 2 min D,E,X: 10 Lipová Lázně 2 min. Mikulovice 2 min. Milotice nad Opavou 2 min. Nezamyslice 2 min (D)

12 Olomouc hl.n. 4 min V N 501 V N 3763 V V N 3771 V N 505 V N 3804 V V N 3806 V V N 3808 V V N 3810 V , V V , V V V V V , V V V V V N 3850 V V N 3852 V V N 4041 V N 3309 V N 4047 V N 3503 V V N 3521 V V N 3523 V V N 3525 V V V V V V V V V V V N V V N V V N V V V V V V N V V N V V N V V N V V N V V N V V N V 0 11

13 Opava východ 4 (2) min Ostrava hl.n. 5 (z frýdlantského nástupiště 8) min. 208 V N 3104 V #+: N 209 V N 3110 V N 517 V N 3120 V W: N 519 V N 3122 V N 1503 V N 3124 V W: N 1610 V N 3126 V $,: N 1611 V N 3128 V N 1612 V N 3130 V W: N 1613 V N 3138 V V N 3140 V V N 3142 V N 1616 V N 3144 V N 1617 V N 3146 V N 1618 V N 3148 V N 1619 V N 3150 V N 1620 V N 3152 V N 1621 V N 3156 V N 1622 V N 3180 V N 1623 V N 3182 V N 2823 V N 3445 V N 3100 V W. N Ostrava-Kunčice 3 (2) min V N 1445 V N 1623 V N 1541 V N N 1610 V N V N V N #+: V N V N V N V N , V N V N V N V N V N Pokračování na další straně. 12

14 Ostrava-Kunčice 3 (2) min. - pokračování , , , , , , , , , , , , , 2832 W: , V , W: , 3142 W: , 530, W: , 2850 W: W: V W: V V , #+: V , , , 2862 W: , , W: , , , , 2885 $%: , $%: , , , V

15 Ostrava-Svinov 4 (2, z opavského nástupiště 5) min V V V N 114 V V V V W: V V V V V V V N 2865 V V N 2867 V určitě 2869 V kromě V určitě 2881 V kromě V V V V V V V V V V V V V W: V V V V V V V N 3405 V V V V N 3413 V V V V N 3417 V V V W: V N 3421 V V V V N 3425 V V V V N 3440 V V V N 1621 V N 3450 V 15 Ostrava-Vítkovice 2 min V N 14

16 Otrokovice 5 (není-li přestup podchodem 3) min V 15 ( D ) V Petrovice u Karviné 2 min. Prostějov hl.n. 2 min Přerov 5 (přechod přímých vozů 15) min V N V N V N V N V N V N , V N 3332 V N Senice na Hané 2 min. Staré Město u Uh.Hr. 5 (není-li přestup podchodem 2, ale 3 min. na kolej 7a) min V V V V V V V V

17 Studénka 5 (hlavní trať - Bílovec 3) min. 581 V V V N V V N V V V N 3301 V V N 3303 V V V V V 0 Suchdol nad Odrou 3-5 min V V V V V V V V V 30 ( D ) V V 30 ( D ) V N V 30 ( D ) V N V 30 ( D ) V V V V N V V N V V V V V 30 Šumperk 2 min V N V N V N V N Třinec 4 (2) min V 0 Třemešná ve Slezsku 3 min

18 Uherské Hradiště 2 min Uničov 2 min. Újezdec u Luhačovic 2 min V W: V E,X: určitě ( D ) V 10 Valašské Meziříčí 5 (3) min. 622 V V N V N V V V V V E,X: V V W,X V V V V V V V 10 Valšov 2 min. Velká Kraš 2 min. Veřovice 2 min V $#: E,X: 10 17

19 Vlárský průsmyk 2 min Vsetín 3 min : V N E: určitě Zábřeh na Moravě 4 ( není-li přestup podchodem 2 ) min (B) Zlín střed 2 min ( D ) 18

20 Vlak Tabulka B Mimořádná zastavení projíždějících vlaků Opatření 523 Při zpoždění vlaku 1706, nebude-li zajištěn přestup mezi vlaky 1706 a 623, zastaví v E a X vlak 523 v Zábřehu na Moravě. 19

21 Tabulka C Pro zvláštní, zde neuvedené případy, si vyžádá ŽST rozhodnutí síťového dispečera O 16 GŘ. Náhradní provážení přímých vozů Vlak Opatření 102 Při očekávaném zpoždění vlaku EC 102 větším než 45 minut veďte vlak EC 119 bez přímých vozů do Krakowa. 103 Při očekávaném zpoždění vlaku EC 118 větším než 80 minut veďte vlak EC 103 bez přímých vozů z Krakowa. 200 Při zpoždění vlaku R 203 do Bohumína o více než 50 minut veďte R 200 z Bohumína bez přímých vozů do Prahy od R 203. Soupravu vlaku R 200 v Bohumíně doplňte o 2 vozy řady Bee, Beer nebo B RIC ze zálohy. Na odjezdu z Bohumína sestavte pak zpožděný vlak R 203 tak, aby přímé vozy do Prahy byly přeřazeny na konec vlaku k odvěšení v Přerově a jejich pokračování do Prahy vhodnými vlaky. 201 Při očekávaném zpoždění vlaku R 202 větším než 70 minut, kdy přímé kurzy z Vídně do Krakowa nepřejdou na R 201, projednejte jejich další přepravu náhradním způsobem. 202 Při očekávaném zpoždění vlaku R 201 větším než 75 minut, kdy přímé kurzy z Prahy do Varšavy nepřejdou na R 202, projednejte jejich další přepravu náhradním způsobem. 203 Při zpoždění vlaku R 200 do Bohumína o více než 75 minut, kdy přímé kurzy z Krakowa do Budapesti-Keleti a Vídně Südbhf nepřejdou na R 203, veďte tyto vozy z Bohumína náhradně na EC 131 tak, aby vozy do Vídně byly řazeny na konci vlaku k jejich odvěšení v Břeclavi pro vlak EC Při zpoždění vlaku R 442 o více než 55 minut přejde přímý vůz z Košic v Bohumíně na konec vlaku R 730 do Brna a dále z Brna za lokomotivu vlaku R

22 Vlak Tabulka D Zvláštní opatření Opatření 702 Při zpoždění vlaku 702 do 5 minut dodržte z Dluhonic sled vlaků 702 a Při zpoždění vlaku R 703 do 5 minut dodržte sled vlaků 703 a Při zpoždění vlaku 704 do 5 minut dodržte z Dluhonic sled vlaků 704 a Při zpoždění vlaku R 705 do 5 minut dodržte sled vlaků 705 a Při zpoždění vlaku 706 do 5 minut dodržte z Dluhonic sled vlaků 706 a Při zpoždění vlaku R 707 do 5 minut dodržte sled vlaků 707, 517 a Pokud zpožděný R 1541 dojíždí ve Studénce vlak R 741, umožněte cestujícím od R 1541 přestup ve směru do Bohumína, pokud nedojde ke zpoždění vlaku R 741 o více než 5 min V případě zpoždění vlaku R 740 do 10 minut vyčká R 1540 ve výhybně Polanka nad Odrou a pojede až za vlakem R V ŽST Albrechtice u Č. Těšína neměňte (s výjimkou mimořádností jako např. výluková činnost) sled vlaku R 1540 za zpožděným Sp 1620, pokud zpoždění vlaku R 1540 jízdou za vlakem Sp 1620 do Havířova nedosáhne 5 minut V ŽST Albrechtice u Č. Těšína neměňte (s výjimkou mimořádností jako např. výluková činnost) sled vlaku IC 530 za zpožděným Os 2834, pokud zpoždění vlaku IC 530 jízdou za vlakem Os 2834 do Havířova nedosáhne 5 minut Při zpoždění vlaku Os 3302 v úseku Suchdol nad Odrou - Hranice na Moravě tento vlak nepředjíždějte vlaky EC 131 a IC 530, pokud zpoždění žádného z těchto vlaků vyšší kategorie nedosáhne 5 minut 3309 Při zpoždění vlaku na odjezdu z Přerova (max 5minut) zajistěte z Prosenic sled vlaků 3309 a 127 a návazně přípoj v Hranicích. Vlak 127 veďte z Drahotuš po 4.TK Při zpoždění vlak na odjezdu z Přerova (max 5minut) zajistěte z Prosenic sled vlaků 3313 a 121 a návazně přípoj v Hranicích. Vlak 121 veďte z Drahotuš po 4.TK Při zpoždění vlak na odjezdu z Přerova (max 5minut) zajistěte z Prosenic sled vlaků 3317 a 129 a návazně přípoj v Hranicích. Vlak 129 veďte z Drahotuš po 4.TK. 21

23 Tabulka D Zvláštní opatření Vlak Opatření 3305, 3307, V ŽST Jistebník a ve výhybně Polanka n.o. neměňte (s výjimkou mimořádností jako 3309, 3311, např. výluková činnost) sled včas jedoucích vlaků R 731 (733, 735, 737, 739, 741, 743, 3313, 3315, 745) za opožděným Os 3305 (3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319), pokud 3317, 3319 zpoždění vlaku kategorie Os nepřesáhne 5 minut a vlak kategorie R nebude zastaven u vjezdového návěstidla V ŽST Albrechtice u Č. Těšína neměňte (s výjimkou mimořádností jako např. výluková činnost) sled vlaku R 1502 za zpožděným Os 3420, pokud zpoždění vlaku R 1502 jízdou za vlakem Os 3420 do Havířova nedosáhne 5 minut Při zpoždění vlaku R 908 o 15 a více minut vyčká vlak Os 4086 v ŽST Nezamyslice do příjezdu vlaku Os Cestujícím umožněte přestup mezi vlaky Os 3760 a Os V případě čekání vlaku na zpožděné vlaky a jeho odjezdu z ŽST Suchdol nad Odrou se zpožděním 30 min., přeložte křižování s vlakem do ŽST Heřmánky V případě čekání vlaku na zpožděné vlaky a jeho odjezdu z ŽST Suchdol nad Odrou se zpožděním větším než 30 min., vyčká na vlak v Suchdole nad Odrou V případě čekání vlaku na zpožděné vlaky a jeho odjezdu z ŽST Suchdol nad Odrou se zpožděním 30 min., přeložte křižování s vlakem do ŽST Odry V případě čekání vlaku na zpožděné vlaky a jeho odjezdu z ŽST Suchdol nad Odrou se zpožděním 30 min., přeložte křižování s vlakem Os do ŽST Odry Při zpoždění vlaku o 7 nebo více minut upřednostněte vedení vlaku před vlakem Při zpoždění vlaku o 10 nebo více minut upřednostněte vedení vlaku před vlakem Při zpoždění vlaku o 7 nebo více minut upřednostněte vedení vlaku 526 před vlakem

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje

Plán dopravní obslužnosti. území Moravskoslezského kraje Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje Ostrava, listopad 2011 Úvod...3 1.Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících...3 1.1.Železniční doprava...3 1.2.Autobusová doprava...4

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

Změna vlakového jízdního řádu od 15. června

Změna vlakového jízdního řádu od 15. června Praha, 10. června 2014 Změna vlakového jízdního řádu od 15. června V neděli 15. června začne platit celostátní změna vlakového jízdního řádu. V regionální dopravě dojde jen k dílčím změnám, které reagují

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 9. července 2014 Cena Kč 40, 122. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy O B S A H : 123. Vyhláška o bezpečnostních a technických

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Dodatek č. 2 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Dodatek č. 2 (úplné znění) Platnost: od 1. září 2014 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY včetně 1. a 2. dodatku platný od 3. 2. 2015 Dodatek č. 1 platný od 7. 4. 2015 Dodatek č. 2 platný od 1. 7. 2015 Úplné znění 1/67 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI

MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI MOŽNOST NASAZENÍ NOVÝCH PATROVÝCH ELEKTRICKÝCH JEDNOTEK 471 NA HLAVNÍCH TRATÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - STUDIE PROVEDITELNOSTI Miroslav BEZDĚK, Zdeněk ANDRÝSEK, Naďa KUDĚLKOVÁ Ing. Miroslav BEZDĚK, Dopravní

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc

Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc ČSAD Praha holding a.s. Pod Výtopnou 13/10, 186 00 Praha 8 Karlín Dopravně provozní řád autobusového nádraží Praha Florenc PREAMBULE ČSAD Praha holding a.s. (dále jen Společnost ) jako provozovatel autobusového

Více

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

Změny v jízdním řádu

Změny v jízdním řádu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 9 R o č n í k X V I I 4. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Parní jízdy 6. a 7. března ke 160. výročí narození TGM Třetí setkání Talentů

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK Květen 2013 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více