STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05"

Transkript

1 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice

2 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR), anglický ekvivalent je The Czech Radiografers Society. SRLA ČR je ve své činnosti autonomní a nese za svou činnost plnou odpovědnost. Místem působnosti je území České republiky, jednací řeč je česká SRLA ČR je dobrovolné občanské sdružení radiologických asistentů. Členem se může stát každý, kdo podá řádnou přihlášku a jeho činnost souvisí s profesí radiologický asistent Evidenci členů SRLA ČR, jakož i evidenci placení členských příspěvků vede samostatně nebo jí pověřená organizace za úhradu. 2. Poslání a cíle SRLA ČR 2.1. Dbá o rozvoj profese, podporuje odborný růst svých členů, vydává doporučení a osvědčení o jejich kvalifikaci, hájí jejich profesní zájmy. V činnosti odborné a pedagogické využívá pracovních schůzí, seminářů, konferencí, symposií a sjezdů Podílí se na zkvalitňování profesního vzdělávání, na koncepci, náplni a zajištění kontinuálního vzdělávání tak, aby plně odpovídalo potřebám praxe Spolupracuje s odbornými společnostmi doma i v zahraničí. Usiluje o členství v ISRRT Navrhuje zástupce do poradních orgánů státní správy SRLA ČR spolupracuje s orgány státní správy a odborovými institucemi při řešení pracovně-právních a sociálních podmínek svých členů O své činnosti informuje své členy přímo, nebo prostřednictvím tisku, především odborného časopisu, na jehož vydávání se podílí. 3. Práva a povinnosti členů Člen má právo: 3.1. Účastnit se odborných a vzdělávacích programů, které společnost zajišťuje Volit a být volen do funkcí SRLA ČR Podávat výboru návrhy a stížnosti, obracet se na revizní komisi SRLA ČR s těmi, které dle návrhu stěžovatele výbor neřešil Být informován o činnosti a hospodaření SRLA ČR. 2

3 3 Člen je povinen: 3.5. Dodržovat stanovy SRLA ČR Napomáhat k naplňování poslání a cílů SRLA ČR Stanovené členské příspěvky platit řádně a v termínu Řádně vykonávat svěřené funkce ve SRLA ČR Je povinnen jednat v souladu se zájmy SRLA ČR, pokud jako člen SRLA ČR vykonává funkce v jiných organizacích, jejichž činnost se týká odborné a profesní problematiky, a je povinnen o těchto jednáních informovat výbor SRLA ČR. Úkoly a pravomoci řídících orgánů 4. Plenární schůze 4.1. Nejvyšším orgánem SRLA ČR je plenární schůze členů. Je svolávána výborem. Termín konání je shodný s datem každoročního jarního sympozia a podzimního Pražského dne. Termíny jsou zveřejněny s dostatečným předstihem nejméně 3 týdny před plenární schůzí Plenární schůze schvaluje stanovy, volební řád a volební komisi Plenární schůze schvaluje zprávu o činnosti odstupujícího výboru a zprávu revizní komise Plenární schůze rozhoduje o finančním hospodaření, projednává a schvaluje rozpočet SRLA ČR Plenární schůze se usnáší o závažných otázkách činnosti SRLA ČR a zásadách souvisejících s řízením práce výboru mezi jednotlivými plenárními schůzemi Výbor SRLA ČR je povinnen svolat plenární schůzi minimálně 1x ročně. Mimořádná volební plenární schůze musí být bezodkladně svolána, usnese-li se o tom výbor SRLA ČR nebo jedna třetina členů SRLA ČR Výbor a revizní komise SRLA ČR je mezi plenárními schůzemi řízena výborem Výbor SRLA ČR tvoří: předseda, místopředseda, sekretář/jednatel, pokladník a čtyři členové, zpravidla vedoucí stálých komisí. V případě, že člen výboru není schopen vykonávat svou funkci, má výbor možnost kooptovat jiného člena společnosti podle podmínek stanovených volebním řádem SRLA ČR Výbor je schopen se usnášet při nadpoloviční účasti členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů Předseda výboru zastupuje organizaci navenek a jedná jejím jménem. Místopředseda výboru zastupuje SRLA ČR navenek a jedná jejím jménem v případech, kdy je předseda výboru nedosažitelný 14 dní, resp. neplní-li předseda výboru z jakéhokoli důvodu řádně svoji funkci po dobu 14 dnů. Předseda i místopředseda výboru se za SRLA ČR podepisují samostatně tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SRLA ČR o.s. připojí svůj podpis. Výbor nebo plenární schůze SRLA ČR mohou stanovit, které právní úkony musejí být spolupodepisovány dalším členem výboru SRLA ČR. 3

4 Ostatní osoby zastupují SRLA ČR navenek a jednají jejím jménem v rozsahu uvedeném v písemné plné moci podepsané dle odstavce předsedou nebo místopředsedou výboru SRLA ČR Výbor se schází nejméně jednou za dva měsíce a o své činnosti informuje členy společnosti Revizní komise je tříčlenná. Volí ze svého středu předsedu revizní komise. Je kontrolním orgánem SRLA ČR. Její členové nemohou zastávat jinou funkci ve vedení SRLA ČR Revizní komise vypracovává nejméně jednou ročně revizní zprávy, které předkládá plenárním schůzím SRLA ČR. Má právo pozastavit rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu se zákony a předpisy SRLA ČR. Pozastavené rozhodnutí předkládá výboru k novému rozhodnutí V rámci vnitřní organizace SRLA ČR výbor ustavuje a rozpouští odborné sekce a komise k naplňování zájmů odborných, profesních Výbor SRLA ČR může zveřejnit jména těch členů, kteří opakovaně neplní své povinnosti. 5. Majetek a hospodaření SRLA ČR 5.1. Zdroje finančních prostředků jsou: - členské příspěvky, - dotace, příspěvky a dary sponzorů SRLA ČR má vlastní konto, kam ukládá finanční prostředky (viz. 5.1.) a vede účetnictví Nevyčerpané zbytky členských příspěvků a nevyčerpané příspěvky a dary sponzorů jsou automaticky převáděny pro využití v příštím roce O běžném využití finančních prostředků pro činnost SRLA ČR rozhoduje výbor SRLA ČR. O mimořádných vydáních, případně o zrušení konta, rozhoduje plenární schůze. 6. Ukončení členství 6.1. Členství v SRLA ČR končí úmrtím člena společnosti, nebo písemným oznámením o vystoupení člena společnosti předsedovi, a to dnem doručení tohoto dokladu Dále pozbývá členství ten, u něhož bylo rozhodnutím výboru SRLA ČR členství ukončeno pro neplnění členských povinností. Stanovy SRLA ČR byly schváleny plenární schůzí: ve Zlíně dne v Karlových Varech dne v Brně dne v Českých Budějovicích dne SRLA ČR je registrováno u MVČR pod č.j. VJ/1-1/47 859/01-R. 4

5 5 5

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více