ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013

2

3 Školní rok Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme divadlo pro veřejnost, pro stávající i bývalé zaměstnance večírek školy, sportovní akce jsme organizovali také v duchu tohoto výročí. V letošním školním roce byl dokončen projekt EU Peníze do škol. Díky dotaci jsme vybavili školu velmi dobře počítači, dataprojektory a interaktivní tabulí. Vyučující měli možnost se účastnit školení, aby novou techniku dobře ovládali. Podařilo se nám získat peníze i v dalším dotačním řízení - prostředky z MŠMT budou využity na projekt s názvem Chci být úspěšný, jde zejména o zaměření ke správné volbě povolání a návyků připravovat se pravidelně na vyučování a na další projekt pojmenovaný Nechceme stát stranou. Dalším vylepšením našeho rozpočtu je dotace na využití inkluzivního vzdělávání. Jsme rádi, že se nám podařilo uhájit pracovní místa asistentů a daří se každoroční otevření přípravné třídy. Ustálil se počet žáků ve škole. Naším cílem je kvalitně vzdělávat a vychovávat žáky, prostředkem k tomu je vytvoření školního vzdělávacího programu, nutná je spolupráce s rodiči a chuť všech účastněných aktivně přistupovat ke školní práci. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 3

4 Organizace školy ve školním roce Ředitelka - Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky školy - Miluše Štefanová Výchovný poradce - Pavel Navrátil Koordinátor ŠVP - Miluše Štefanová Koordinátor Zdravé školy - Miluše Štefanová Hospodářka školy - Jana Kytlicová Vedoucí provozních zaměstnanců - Marcela Skorkovská Pedagogičtí asistenti - Marian Gábor, - Renata Klára Pompová, - Markéta Nevrlá, Pavlína Režná Uklízečky - Marie Otáhalová, Marcela Skorkovská Údržbář - Petr Mikuláček Třídní učitelé: 1. třída - Eva Pěchová 2. třída - Vladimíra Slováčková, Renata Vysloužilová 3. třída - Marcela Šírková 4. a 5. třída - Vlastislava Jurajdová 6. třída - Pavel Navrátil 7. třída - Miroslav Kovařík 8. třída - Marie Němečková 9. třída - Marcel Hrabal Netřídní účitelka - Jitka Šajerová Vychovatelka školní družiny - Alice Stonová 4

5 Učební plán - školní rok 2012/2013 Škola pro všechny Ročenka 2012/2013 Předmět/ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem hodin

6 Pracovní činnosti 6. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 7. ročník - Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 7. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 8. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 9. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Doučovací kroužek, Výtvarný kroužek Seznam žáků žákovského parlamentu Pavlína Kargerová, Tereza Gogová, Michal Hlaváč, Adam Ston, Julie Ondičová, Alena Křepelková Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: Město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Miluše Štefanová členové Jana Nakládalová, Lenka Hájková 6

7 Základní škola je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, jedním oddělením školní družiny a přípravným ročníkem. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. V rámci sítě Zdravých škol se každoročně zapojuje do Semilongitudinální studie vývoje dětí. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe, jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Škola získala certifikát Aktivní škola, jsme součástí sítě Tvořivých škol, jsme členové Asociace sportovních klubů, podporujeme environmentální výchovu (M.R.K.E.V.). Díky projektu MŠMT a spoluúčasti města byl realizován projekt Chci být úspěšný a Nechceme stát stranou. Škola ukončila projekt EU Peníze do škol. Školní družina sloužila pro různou spontánní činnost a pravidelnou činnost žákům 1. stupně i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky, ale i jejich rodiči. Při školní družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Školní družina se svými akcemi podílela na reprezentaci školy. Přípravná třída se velmi osvědčila, děti, které ji navštěvují, nenavštěvovaly mateřskou školu, jako předškoláci se připraví na vstup do 1. třídy, náplň práce je součástí školního vzdělávacího programu. Děti získají zejména návyk pravidelné návštěvy školy. Přípravnou třídu navštěvovalo pravidelně dvanáct žáků. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. Přehled oborů, které škola vyučuje Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. V průběhu roku byla provedena aktualizace ŠVP dle pokynů MŠMT. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo devatenáct pedagogických pracovníků a čtyři správní zaměstnanci. Z devatenácti pedagogických pracovníků je čtrnáct učitelů, pět asistentů 7

8 pedagoga (dva k dětem ze sociálního znevýhodněného prostředí, tři pro děti s vývojovou poruchou učení a chování), jedna vychovatelka školní družiny. Dvanáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka je nekvalifikovaná, jedna studuje Pdf UP. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika, ostatní asistenti také splňují předepsané vzdělání. Ve škole pracuje pět mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo osmnáct dětí, 23 žáků ukončilo 9. ročník. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (8.), podali prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o pokračování školní docházky v 9. ročníku. Jedna žákyně opakuje 9. ročník ze zdravotních důvodů. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počet udělených důtek třídních učitelů za školní rok: 44 Počet udělených důtek ředitelky školy za školní rok: stupeň z chování - 1. pololetí: 1, 2. pololetí: 6 3. stupeň z chování - 1. pololetí: 2, 2. pololetí: 2 Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 33 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 53 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy, zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 225 (celkem u 14 žáků) Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí: 18 žáků, 2. pololetí: 25 žáků Neprospěli 1. pololetí: 8 žáků, 2. pololetí: 8 žáků Průměr školy 1. pololetí: 2,04, 2. pololetí: 2,05 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 8

9 Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen, vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. K prevenci by měl napomoci realizovaný projekt Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou a účast žáků v Debatní lize. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky (spolupráce s Městskou policií, hasiči, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS). Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie na témata pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. V rámci boje proti AIDS se žáci zapojili do akce Červená stužka. Po celý rok se aktualizovala nástěnka s tématy AIDS, Kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci Týdne zdraví a v projektovém dni Chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou, vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický pobyt žáků 2. stupně na Baldovci. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí k této problematice. Účast rodičů na třídnických schůzkách a konzultačních dnech je malá, rodiče zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí chodí do školy zejména mimo tyto vyčleněné dny nebo na pozvání učitelů. Na pozvání učitelů přišla do školy většina rodičů (nejméně dvakrát do roka). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili dvacet sedm různých vzdělávacích seminářů, jeden pedagog dokončil studium pedagogického minima, jeden pedagog studuje PdF UP v Olomouci. V rámci projektu EU peníze do škol se pedagogové účastnili semináře - EduBase - mocný nástroj učitele. 9

10 Další semináře pro jednotlivce: Aktuální stav školské legislativy Zákon o pedagogických pracovnících Archivnictví a spisová služba BOZP Bezpečnostní předpisy v chemii Dyslexie Standarty základního vzdělávání Reedukační činnosti u dětí SPCHU Zdravý životní styl EVVO 1212 Neklidné dítě Bezpečný internet Mluvím správně? Integrované dítě Inkluze není iluze První pomoc Holocaust Jak se připravit na inspekci Reedukace dyslexie Testování žáků NIQES Genetická metoda psaní a čtení Rozvoj grafomotorických dovedností Kočičí zahrada RVP ZV Rozvoj čtenářské gramotnosti Změny v právních předpisech Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci, v Brně a ve Zlíně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na internetových stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Zásadní informace poskytuje i žákovská knížka žáků. Na každou akci jsou žáci rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou 10

11 nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, turistický kurz. V letošním školním roce se neuskutečnila škola v přírodě (finanční důvody rodin). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení. Školní družina připravila vítání jara, výtvarnou soutěž pro školy mikroregionu Střední Haná, vánoční odpoledne, čajové dýchánky, kadeřnickou show, turnaje ve stolním tenise, ve stolním fotbale, při družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Spolupracujeme při různých aktivitách s DDM Kojetín, MěKS Kojetín, PČR, Městskou policií Kojetín, Městskou knihovnou MěKS Kojetín, se školami z okolí, Pedagogicko - psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou Kojetín, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí - např. návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, výstavy, expozice muzea, historická exkurze Praha. V rámci dne zvířat žáci navštívili ZOO v Lešné a ZOO ve Vyškově. Pořádáme vánoční besídku, prezentujeme své projekty Vítání jara, Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou, EU peníze do škol. Pořádáme výstavky prací žáků. Podporovány byly akce kulturního charakteru, které rozvíjely kompetence žáků - besedy se spisovateli v knihovně, knihovnické lekce, koncert Pavla Nováka, vánoční tradice, divadelní představení žáků školní družiny, hudební pořad Abraka muzika ZUŠ Hranice, kulturní pořady zajišťované MěKS Kojetín, návštěva romského muzea v Brně, malování s malířem, koncerty ZUŠ Kojetín apod. Účastnili jsme se různých vědomostních soutěží - olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda - Mladý Demosthenes, finanční gramotnost, Debatní liga, Matematický klokan - kategorie cvrček, klokánek, benjamínek, kadet, Zelená stezka, literární soutěž Romano Suno. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v Debatní lize, v soutěži Mladý Demosthenes a v literární soutěži Romano Suno (1. místo v kategorii starších žáků). Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio, návštěva Úřadu práce, rozvíjíme výuku pracovních činností, podporujeme práci v dílnách a v polytechnickém kroužku. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě povolání dle schopností, získaných dovedností a reálných studijních předpokladů u žáků. Škola se zapojila do Recyklohraní, do projektu Zdravé zuby, v rámci spolupráce s Charitou Kojetín se podílela na organizaci Tříkrálové sbírky, žáci školy také na akcích charity vystupovali. 11

12 Evaluace V rámci hodnocení výsledků práce žáků používáme různé hodnotící nástroje - vstupní a výstupní prověrky v JČ a M, testy Scio, testy Kalibro, zapojili jsme se do projektu Cesta ke kvalitě a Kvalita školy, na konci školního roku jsme účastnili povinného testování žáků 5. a 9. tříd. V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení. 12 Akce školy konané ve školním roce Slavnostní zahájení školního roku Sportovní den pro žáky 1. stupně Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí pro žáky 2. stupně Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Knihovnická lekce - 9. třída (knihovna) Beseda žáků 9. třídy na ÚP Přerov k volbě povolání Fotografování žáků 1. třídy Třídní schůzka - 1. třídy Knihovnická lekce 7. třída (knihovna) Třídní schůzky třídy Volby do školské rady Sběr starého papíru Praha - poznávací zájezd ( třídy) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. třídy Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Přehlídka středních škol regionu Scholaris Přerov (9. třída) Divadelní představení Krejčovská pohádka - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Hrou proti AIDS - Olomouc (9. třída) Výstava Život druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše ve zlomových dobách republiky - galerie VIC MěKS Kojetín (8. třída) Vyhodnocení soutěže O nejhezčí ptačí budku - Olomouc (žáci 9. třídy) Zeměpisná přednáška Pohodáři - Po stopách ussurijského tygra, Dálný Východ pro třídy (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Mikuláš - akce žáků 9. třídy pro žáky třídy

13 Vyhodnocení literární soutěže - Praha (žákyně 9. třídy) Exkurze Romské muzeum Brno - žáci 8. a 9. třídy Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční výstavka, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky, MŠ i veřejnost Den vánočních tradic - žáci 2. stupně Workshop na Střední škole technické v Přerově (žáci 9. třídy) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Kroměříž Vánoční besídky ve třídách ( třídy) Testy Kalibro - 9. třída Regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes - Olomouc (žákyně 8. třídy) Testy Kalibro - 9. třída Knihovnická lekce - 1. třída (knihovna) Den pro MŠ Okresní kolo olympiády ČJ Přerov (žákyně 8. třídy) a Zápis dětí do 1. třídy Knihovnická lekce - 2. třída (knihovna) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. třídy Beseda s kurátorkou pro žáky 6. a 8. třídy Divadelní představení Bubáci a hastrmani v rámci Divadelního Kojetína - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Beseda s velitelem Městské policie v Kojetíně (9. třída) Okresní kolo olympiády zeměpisu - Přerov (žáci 7. a 8. třídy) Divadelní představení Poslední případ Sherlocka Holmese v rámci Divadelního Kojetína - 9. třída (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 3. třída (knihovna) Matematický Klokan - žáci třídy Vítání jara - žáci ŠD Den velikonočních tradic - žáci třídy Exkurze žáků třídy - velikonoční Kroměříž (třídní učitelé) Fotografování žáků Konference Život není černobílý - Olomouc (žáci 8. a 9. třídy) 13

14 Den Romů - Charita Kojetín (žáci 8. a 9. třídy) Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Konzultační den pro rodiče žáků Pohyb člověka v různých dimenzích - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Týden zdraví Přijímací řízení žáků 9. třídy na střední školy Dopravní výchova - testy na PC třídy (DDM Kojetín) Výukový program se členy HZS Kojetín (1. a 2. třída) Výukový program se členy HZS Kojetín (6. a 7. třída) Hýbeme se s internetem - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Den Země ( třídy) Cvičení s Radkou (žákyně třídy) Návštěva posilovny Na Statku v Kojetíně (žáci třídy) Projektový den OMU ( třídy) Zlatý list - družstvo žáků 2. stupně (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy - Společnost pro kvalitu školy Včely a med - výukový program DDM Kojetín pro žáky třídy Exkurze - letiště Bochoř (žáci 8. a 9. třídy) První pomoc - výukový program pro žáky 8. třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - zkušební jízdy pro žáky třídy (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy (vyučující) Soutěž mladých zdravotníků Přerov - družstvo žáků 8. a 9. třídy Knihovnická lekce - 5. třída (knihovna) Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (žákyně 8. třídy) Fotografování tříd a skupin Zelené podnikání - školní kolo soutěže (žáci 8. a 9. třídy) Testování žáků 9. třídy - ČJ, AJ Testování žáků 9. třídy Koncert ZUŠ Kojetín (žáci třídy) Školní výlet - Brno (8. a 9. třída) Sběr starého papíru 14

15 Krajské kolo soutěže Zelené podnikání (žáci 8. a 9. třídy) Koncert ZUŠ Kojetín pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. třídy Debatní liga Olomouc - žáci 2. stupně Turistický kurz žáků 2. stupně Tvoje správná volba pro třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - jízdy zručnosti pro žáky třídy (vyučující) Anthropos Brno (žáci třídy) Turnaj v malé kopané - žáci 8. a 9. třídy Exkurze žáků 9. třídy - Česká spořitelna Projektový den OMU - pobyt žáků třídy v přírodě s plněním úkolů Školní výlet - Prostějov (8. a 9. třída) Školní výlet - Brno (6. a 7. třída) Školní výlet - Vyškov (přípravná, 1. a 2. třída) Exkurze - výstava prací SŠ řezbářská Tovačov, zámek (8. a 9. třída) Setkání žáků se starostou města (Město Kojetín, Odehnalová) Běh proti drogám - akce Městské policie Kojetín a DDM Kojetín (žáci třídy) Slavnostní ukončení školního roku, špalír pro žáky 9. třídy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce provedla inspekci v únoru Zpráva je uložena u zřizovatele a v ředitelně školy. Škola pracuje v souladu s právními předpisy. Kontrola účetnictví ze strany zřizovatele - zpráva uložena u zřizovatele. Kontrola plateb pojistného u VZP. Kontrola pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontroly bez závad a bez uložení sankcí. 15

16 Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT) k : 6, Kč ONIV Pojištění Platy OON Asistent (plat a pojištění) Inkluze Projekt 1 Projekt 2 Příspěvek od zřizovatele: Fondy: Investiční Odměn FKSP Rezervní Kč 1, Kč 4, Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog pedagogické minimum (asistentka) - dokončení 1 pedagog PdF UP Olomouc - studium učitelství 1. stupeň Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol - dokončen v únoru

17 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT, radou školy a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Minimální program prevence rizikového chování žáků ve školním roce Základní škola Svatopluka Čecha 586, okres Kojetín je úplnou městskou základní školou s velkým počtem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ředitelka školy neustále sleduje efektivitu prevence rizikového chování v kontextu školy a přijímá nutná opatření. Pokud je třeba, účastní se jednání mezi pedagogy a rodiči žáků. Velký důraz je kladen v rámci MPP na práci třídního učitele. Ten je dnes a denně v kontaktu se třídou, ve které provádí diagnostiku, zjišťuje případné problémy a okamžitě řeší. Kromě toho jsou jako první i v kontaktu s rodiči žáků. V případě potřeby se obrací na výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce spolupracuje s pedagogy na realizaci prevence negativních jevů. Pomáhá jim řešit problémy v chování žáků, provádí diagnózu a navrhuje řešení. V případě nutnosti se obrací na sociální odbor, kurátory apod. Metodik prevence sestavuje minimální preventivní program. Dbá na jeho průběh a realizuje jej spolu s učiteli. Krom toho spolupracuje s institucemi pracujícími v oblasti specifické primární prevence. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu. Vzhledem k vysokému počtu žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je neustále nutné se zaměřovat na prevenci veškerých sociálně patologických jevů, zejména však jakýchkoliv omamných a psychotropních látek a patologickému hráčství. S výše uvedenými problémovými jevy bojujeme již dlouhou dobu a je nutné si neustále uvědomovat hrozbu výskytu těchto jevů, zejména v situaci, kdy opravdu velké procento dětí pochází se sociálně znevýhodněného prostředí. V minulých letech bylo realizováno na podporu MPP několik projektů zaměřených na sociálně patologické jevy, díky nimž se dařilo zejména v oblasti OPL ovlivňovat kladně chování žáků, v letošním školním roce je nutné na ně navázat a pokračovat dál v potírání sociálně patologických jevů. Nejrizikovějšími prostorami naší školy jsou prostory u šaten, WC a vchod do budovy. 17

18 Cílem minimálního preventivního programu na ZŠ Svatopluka Čecha je zejména: předcházení rizikovým jevům v chování jako je například šikana, rasismus, záškoláctví, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, předcházení závislostem na počítačích, internetu apod. - patologickému hráčství. Splnění cílů chceme zajistit pomocí těchto aktivit: Žáci: exkurze a besedy Kappa Přerov akce Červená stužka škola v přírodě exkurze do romského muzea další školní vzdělávací a výchovné akce kulturní programy - zejména sport a návštěvy divadel účast na práci žákovského parlamentu besedy s MP, sociální kurátorkou Týden zdraví Běh proti drogám Bezpečné město Rodiče: vánoční jarmark, vánoční besídka akce ke 125. výročí školy dny otevřených dveří možnost účasti ve výuce V letošním roce opětovně zkusíme zažádat na MŠMT a s jeho podporou opětovně realizovat projekt na podporu specifické primární prevence. I kdyby toto nevyšlo, škola samostatně realizuje aktivity na podporu specifické primární prevence. Pedagogický sbor se v rámci DVPP neustále vzdělává v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů, ze strany vedení školy je na toto kladen velký důraz. V rámci prevence šikany je vypracován krizový plán prevence šikany: V prevenci šikanování usilovat o bezpečné prostředí a za tím účelem podporovat: Solidaritu a toleranci Vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení žáků do aktivit třídy a školy 18

19 Uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt Rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikanování Podporovat aktivity školy v oblasti prevence, dané Minimálním preventivním programem školy Dohlížet nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách, mezi vyučováním, při přechodu z budovy do budovy, do družiny, tělocvičny, hřiště atd. Vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů Stanovit ve školním řádu jasná pravidla včetně sankcí za porušení Průběžně doplňovat školní knihovnu o literaturu z oblasti násilného chování a šikanování V prevenci klást velký důraz na spolupráci školy, třídních učitelů s rodiči Při realizaci minimálního preventivního programu využijeme tyto metody a strategie: V první řadě se neustále budeme snažit o zlepšení vztahu učitel - žák. Ten musí být založen na vzájemném respektu a snaze o dosažení dohody nad společnými cíli. Jelikož se neustále setkáváme s problémovými žáky, je nutné se naučit s nimi pracovat. Proto učitelé, kteří s nimi pracují, musí: k těmto přistupovat pozitivně a s optimismem musí je přijmout a respektovat musí jim stanovit řád a pravidla umožnit jim vyjádřit se spolupracovat se všemi učiteli neustále na nápravě Velmi důležité je pro žáka individuální hodnocení, komplexní zpětná vazba. Je třeba neustále oceňovat pokrok, budovat sebedůvěru. Spolupracovat budeme s těmito organizacemi: Kappa Help Přerov, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Městské kulturní středisko Kojetín, Dům dětí a mládeže Kojetín a Město Kojetín. Krom toho spolupracujeme se Sociálním odborem MÚ Přerov, PPP Olomouckého kraje, SVP Kelč atd. Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563 /2004 sbírky (Školský zákon). b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb., vyhláška č. 116/2011, kterou se mění vyhláčka č. 72/2005. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně 19

20 patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem, Metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování / d) Strategie prevence MŠMT Plnění plánu prevence sociálně patologických jevů Plán prevence sociálně patologických jevů se v letošním školním roce podařilo z velké části splnit, i když se vyskytly určité nedostatky. Vedení školy vytvořilo předpoklady pro plnění plánu prevence sociálně patologických jevů, důležitá byla dobrá spolupráce na ose ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé. Ředitelka školy dbá o prevenci sociálně patologických jevů, neustále se zajímala o opatření proti těmto jevům, vyhledávala možná rizika a vstupovala do jednání mezi rodiči a učiteli, pokud to bylo nutné. Také se snažila zajišťovat vhodné akce. Metodik prevence se snažil zajistit akce dostupných institucí a neustále sledoval vývoj situace na poli sociálně patologických jevů. Jelikož byl však zároveň výchovným poradcem, nedařilo se mu věnovat výše uvedené problematice tolik času, kolik by bylo potřeba, proto bylo rozhodnuto, že od následujícího školního roku škola obě funkce - výchovného poradce a školního metodika prevence opět rozdělí a školním metodikem prevence se stane zkušená pedagožka, čímž škola dosáhne větší efektivity při plnění plánu prevence sociálně patologických jevů. Co se týká třídních učitelů, jejich práce je nezastupitelná a snažili se výše uvedené oblasti věnovat maximum sil. Hlavním cílem letošního plánu prevence sociálně patologických jevů bylo potlačovat výskyt omamných a psychotropních látek, stejně jako patologického hráčství. Podařilo se omezit zejména posledně jmenovaný jev, kdy v posledních dvou letech neustále klesá počet dětí věnující hráčství. Bohužel na druhou stranu je velkým problémem zvyšující se počet žáků majících problémy s kouřením. Boj s tímto je velmi vysilující a běh na dlouhou trať, neboť mnoho žáků pochází se sociálně znevýhodněného prostředí a mají doma špatné vzory, které si odnášejí do školy. Snažíme se proto nejen posilovat kladné chování u dětí, ale i jednat co nejvíce s rodiči, aby pozitivně působili na své děti. Bohužel naplnění svého cíle, tedy vymýcení kouření je neustálým problémem a bude nutné zkusit nové strategie, jak dosáhnout alespoň částečného omezení tohoto nešvaru. Dobré by bylo posílit spolupráci s Městkou policií a Státní policií, aby proti kouření dětí zasahovala více. Dařilo se potlačovat projevy rasismu a xenofobie, počet výskytu těchto jevů klesá. To je zásluhou zejména třídních učitelů, kteří s žáky neustále pracují a daří se jim vysvětlovat negativitu těchto patologických jevů. V roce se také začal realizovat projekt, který tyto jevy jistě ještě více omezí. V letošním školním roce se zvýšil počet neomluvené absence. Na této problematice je třeba ještě více zapracovat a učitelé se vyhledávaní této musí více aktivně věnovat. Také je nutné sjednotit postoje učitelů k této 20

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více