ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013

2

3 Školní rok Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme divadlo pro veřejnost, pro stávající i bývalé zaměstnance večírek školy, sportovní akce jsme organizovali také v duchu tohoto výročí. V letošním školním roce byl dokončen projekt EU Peníze do škol. Díky dotaci jsme vybavili školu velmi dobře počítači, dataprojektory a interaktivní tabulí. Vyučující měli možnost se účastnit školení, aby novou techniku dobře ovládali. Podařilo se nám získat peníze i v dalším dotačním řízení - prostředky z MŠMT budou využity na projekt s názvem Chci být úspěšný, jde zejména o zaměření ke správné volbě povolání a návyků připravovat se pravidelně na vyučování a na další projekt pojmenovaný Nechceme stát stranou. Dalším vylepšením našeho rozpočtu je dotace na využití inkluzivního vzdělávání. Jsme rádi, že se nám podařilo uhájit pracovní místa asistentů a daří se každoroční otevření přípravné třídy. Ustálil se počet žáků ve škole. Naším cílem je kvalitně vzdělávat a vychovávat žáky, prostředkem k tomu je vytvoření školního vzdělávacího programu, nutná je spolupráce s rodiči a chuť všech účastněných aktivně přistupovat ke školní práci. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 3

4 Organizace školy ve školním roce Ředitelka - Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky školy - Miluše Štefanová Výchovný poradce - Pavel Navrátil Koordinátor ŠVP - Miluše Štefanová Koordinátor Zdravé školy - Miluše Štefanová Hospodářka školy - Jana Kytlicová Vedoucí provozních zaměstnanců - Marcela Skorkovská Pedagogičtí asistenti - Marian Gábor, - Renata Klára Pompová, - Markéta Nevrlá, Pavlína Režná Uklízečky - Marie Otáhalová, Marcela Skorkovská Údržbář - Petr Mikuláček Třídní učitelé: 1. třída - Eva Pěchová 2. třída - Vladimíra Slováčková, Renata Vysloužilová 3. třída - Marcela Šírková 4. a 5. třída - Vlastislava Jurajdová 6. třída - Pavel Navrátil 7. třída - Miroslav Kovařík 8. třída - Marie Němečková 9. třída - Marcel Hrabal Netřídní účitelka - Jitka Šajerová Vychovatelka školní družiny - Alice Stonová 4

5 Učební plán - školní rok 2012/2013 Škola pro všechny Ročenka 2012/2013 Předmět/ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem hodin

6 Pracovní činnosti 6. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 7. ročník - Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 7. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 8. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 9. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Doučovací kroužek, Výtvarný kroužek Seznam žáků žákovského parlamentu Pavlína Kargerová, Tereza Gogová, Michal Hlaváč, Adam Ston, Julie Ondičová, Alena Křepelková Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: Město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Miluše Štefanová členové Jana Nakládalová, Lenka Hájková 6

7 Základní škola je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, jedním oddělením školní družiny a přípravným ročníkem. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. V rámci sítě Zdravých škol se každoročně zapojuje do Semilongitudinální studie vývoje dětí. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe, jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Škola získala certifikát Aktivní škola, jsme součástí sítě Tvořivých škol, jsme členové Asociace sportovních klubů, podporujeme environmentální výchovu (M.R.K.E.V.). Díky projektu MŠMT a spoluúčasti města byl realizován projekt Chci být úspěšný a Nechceme stát stranou. Škola ukončila projekt EU Peníze do škol. Školní družina sloužila pro různou spontánní činnost a pravidelnou činnost žákům 1. stupně i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky, ale i jejich rodiči. Při školní družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Školní družina se svými akcemi podílela na reprezentaci školy. Přípravná třída se velmi osvědčila, děti, které ji navštěvují, nenavštěvovaly mateřskou školu, jako předškoláci se připraví na vstup do 1. třídy, náplň práce je součástí školního vzdělávacího programu. Děti získají zejména návyk pravidelné návštěvy školy. Přípravnou třídu navštěvovalo pravidelně dvanáct žáků. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. Přehled oborů, které škola vyučuje Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. V průběhu roku byla provedena aktualizace ŠVP dle pokynů MŠMT. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo devatenáct pedagogických pracovníků a čtyři správní zaměstnanci. Z devatenácti pedagogických pracovníků je čtrnáct učitelů, pět asistentů 7

8 pedagoga (dva k dětem ze sociálního znevýhodněného prostředí, tři pro děti s vývojovou poruchou učení a chování), jedna vychovatelka školní družiny. Dvanáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka je nekvalifikovaná, jedna studuje Pdf UP. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika, ostatní asistenti také splňují předepsané vzdělání. Ve škole pracuje pět mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo osmnáct dětí, 23 žáků ukončilo 9. ročník. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (8.), podali prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o pokračování školní docházky v 9. ročníku. Jedna žákyně opakuje 9. ročník ze zdravotních důvodů. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počet udělených důtek třídních učitelů za školní rok: 44 Počet udělených důtek ředitelky školy za školní rok: stupeň z chování - 1. pololetí: 1, 2. pololetí: 6 3. stupeň z chování - 1. pololetí: 2, 2. pololetí: 2 Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 33 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 53 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy, zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 225 (celkem u 14 žáků) Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí: 18 žáků, 2. pololetí: 25 žáků Neprospěli 1. pololetí: 8 žáků, 2. pololetí: 8 žáků Průměr školy 1. pololetí: 2,04, 2. pololetí: 2,05 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 8

9 Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen, vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. K prevenci by měl napomoci realizovaný projekt Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou a účast žáků v Debatní lize. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky (spolupráce s Městskou policií, hasiči, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS). Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie na témata pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. V rámci boje proti AIDS se žáci zapojili do akce Červená stužka. Po celý rok se aktualizovala nástěnka s tématy AIDS, Kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci Týdne zdraví a v projektovém dni Chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou, vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický pobyt žáků 2. stupně na Baldovci. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí k této problematice. Účast rodičů na třídnických schůzkách a konzultačních dnech je malá, rodiče zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí chodí do školy zejména mimo tyto vyčleněné dny nebo na pozvání učitelů. Na pozvání učitelů přišla do školy většina rodičů (nejméně dvakrát do roka). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili dvacet sedm různých vzdělávacích seminářů, jeden pedagog dokončil studium pedagogického minima, jeden pedagog studuje PdF UP v Olomouci. V rámci projektu EU peníze do škol se pedagogové účastnili semináře - EduBase - mocný nástroj učitele. 9

10 Další semináře pro jednotlivce: Aktuální stav školské legislativy Zákon o pedagogických pracovnících Archivnictví a spisová služba BOZP Bezpečnostní předpisy v chemii Dyslexie Standarty základního vzdělávání Reedukační činnosti u dětí SPCHU Zdravý životní styl EVVO 1212 Neklidné dítě Bezpečný internet Mluvím správně? Integrované dítě Inkluze není iluze První pomoc Holocaust Jak se připravit na inspekci Reedukace dyslexie Testování žáků NIQES Genetická metoda psaní a čtení Rozvoj grafomotorických dovedností Kočičí zahrada RVP ZV Rozvoj čtenářské gramotnosti Změny v právních předpisech Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci, v Brně a ve Zlíně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na internetových stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Zásadní informace poskytuje i žákovská knížka žáků. Na každou akci jsou žáci rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou 10

11 nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, turistický kurz. V letošním školním roce se neuskutečnila škola v přírodě (finanční důvody rodin). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení. Školní družina připravila vítání jara, výtvarnou soutěž pro školy mikroregionu Střední Haná, vánoční odpoledne, čajové dýchánky, kadeřnickou show, turnaje ve stolním tenise, ve stolním fotbale, při družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Spolupracujeme při různých aktivitách s DDM Kojetín, MěKS Kojetín, PČR, Městskou policií Kojetín, Městskou knihovnou MěKS Kojetín, se školami z okolí, Pedagogicko - psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou Kojetín, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí - např. návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, výstavy, expozice muzea, historická exkurze Praha. V rámci dne zvířat žáci navštívili ZOO v Lešné a ZOO ve Vyškově. Pořádáme vánoční besídku, prezentujeme své projekty Vítání jara, Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou, EU peníze do škol. Pořádáme výstavky prací žáků. Podporovány byly akce kulturního charakteru, které rozvíjely kompetence žáků - besedy se spisovateli v knihovně, knihovnické lekce, koncert Pavla Nováka, vánoční tradice, divadelní představení žáků školní družiny, hudební pořad Abraka muzika ZUŠ Hranice, kulturní pořady zajišťované MěKS Kojetín, návštěva romského muzea v Brně, malování s malířem, koncerty ZUŠ Kojetín apod. Účastnili jsme se různých vědomostních soutěží - olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda - Mladý Demosthenes, finanční gramotnost, Debatní liga, Matematický klokan - kategorie cvrček, klokánek, benjamínek, kadet, Zelená stezka, literární soutěž Romano Suno. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v Debatní lize, v soutěži Mladý Demosthenes a v literární soutěži Romano Suno (1. místo v kategorii starších žáků). Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio, návštěva Úřadu práce, rozvíjíme výuku pracovních činností, podporujeme práci v dílnách a v polytechnickém kroužku. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě povolání dle schopností, získaných dovedností a reálných studijních předpokladů u žáků. Škola se zapojila do Recyklohraní, do projektu Zdravé zuby, v rámci spolupráce s Charitou Kojetín se podílela na organizaci Tříkrálové sbírky, žáci školy také na akcích charity vystupovali. 11

12 Evaluace V rámci hodnocení výsledků práce žáků používáme různé hodnotící nástroje - vstupní a výstupní prověrky v JČ a M, testy Scio, testy Kalibro, zapojili jsme se do projektu Cesta ke kvalitě a Kvalita školy, na konci školního roku jsme účastnili povinného testování žáků 5. a 9. tříd. V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení. 12 Akce školy konané ve školním roce Slavnostní zahájení školního roku Sportovní den pro žáky 1. stupně Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí pro žáky 2. stupně Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Knihovnická lekce - 9. třída (knihovna) Beseda žáků 9. třídy na ÚP Přerov k volbě povolání Fotografování žáků 1. třídy Třídní schůzka - 1. třídy Knihovnická lekce 7. třída (knihovna) Třídní schůzky třídy Volby do školské rady Sběr starého papíru Praha - poznávací zájezd ( třídy) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. třídy Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Přehlídka středních škol regionu Scholaris Přerov (9. třída) Divadelní představení Krejčovská pohádka - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Hrou proti AIDS - Olomouc (9. třída) Výstava Život druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše ve zlomových dobách republiky - galerie VIC MěKS Kojetín (8. třída) Vyhodnocení soutěže O nejhezčí ptačí budku - Olomouc (žáci 9. třídy) Zeměpisná přednáška Pohodáři - Po stopách ussurijského tygra, Dálný Východ pro třídy (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Mikuláš - akce žáků 9. třídy pro žáky třídy

13 Vyhodnocení literární soutěže - Praha (žákyně 9. třídy) Exkurze Romské muzeum Brno - žáci 8. a 9. třídy Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční výstavka, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky, MŠ i veřejnost Den vánočních tradic - žáci 2. stupně Workshop na Střední škole technické v Přerově (žáci 9. třídy) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Kroměříž Vánoční besídky ve třídách ( třídy) Testy Kalibro - 9. třída Regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes - Olomouc (žákyně 8. třídy) Testy Kalibro - 9. třída Knihovnická lekce - 1. třída (knihovna) Den pro MŠ Okresní kolo olympiády ČJ Přerov (žákyně 8. třídy) a Zápis dětí do 1. třídy Knihovnická lekce - 2. třída (knihovna) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. třídy Beseda s kurátorkou pro žáky 6. a 8. třídy Divadelní představení Bubáci a hastrmani v rámci Divadelního Kojetína - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Beseda s velitelem Městské policie v Kojetíně (9. třída) Okresní kolo olympiády zeměpisu - Přerov (žáci 7. a 8. třídy) Divadelní představení Poslední případ Sherlocka Holmese v rámci Divadelního Kojetína - 9. třída (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 3. třída (knihovna) Matematický Klokan - žáci třídy Vítání jara - žáci ŠD Den velikonočních tradic - žáci třídy Exkurze žáků třídy - velikonoční Kroměříž (třídní učitelé) Fotografování žáků Konference Život není černobílý - Olomouc (žáci 8. a 9. třídy) 13

14 Den Romů - Charita Kojetín (žáci 8. a 9. třídy) Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Konzultační den pro rodiče žáků Pohyb člověka v různých dimenzích - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Týden zdraví Přijímací řízení žáků 9. třídy na střední školy Dopravní výchova - testy na PC třídy (DDM Kojetín) Výukový program se členy HZS Kojetín (1. a 2. třída) Výukový program se členy HZS Kojetín (6. a 7. třída) Hýbeme se s internetem - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Den Země ( třídy) Cvičení s Radkou (žákyně třídy) Návštěva posilovny Na Statku v Kojetíně (žáci třídy) Projektový den OMU ( třídy) Zlatý list - družstvo žáků 2. stupně (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy - Společnost pro kvalitu školy Včely a med - výukový program DDM Kojetín pro žáky třídy Exkurze - letiště Bochoř (žáci 8. a 9. třídy) První pomoc - výukový program pro žáky 8. třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - zkušební jízdy pro žáky třídy (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy (vyučující) Soutěž mladých zdravotníků Přerov - družstvo žáků 8. a 9. třídy Knihovnická lekce - 5. třída (knihovna) Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (žákyně 8. třídy) Fotografování tříd a skupin Zelené podnikání - školní kolo soutěže (žáci 8. a 9. třídy) Testování žáků 9. třídy - ČJ, AJ Testování žáků 9. třídy Koncert ZUŠ Kojetín (žáci třídy) Školní výlet - Brno (8. a 9. třída) Sběr starého papíru 14

15 Krajské kolo soutěže Zelené podnikání (žáci 8. a 9. třídy) Koncert ZUŠ Kojetín pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. třídy Debatní liga Olomouc - žáci 2. stupně Turistický kurz žáků 2. stupně Tvoje správná volba pro třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - jízdy zručnosti pro žáky třídy (vyučující) Anthropos Brno (žáci třídy) Turnaj v malé kopané - žáci 8. a 9. třídy Exkurze žáků 9. třídy - Česká spořitelna Projektový den OMU - pobyt žáků třídy v přírodě s plněním úkolů Školní výlet - Prostějov (8. a 9. třída) Školní výlet - Brno (6. a 7. třída) Školní výlet - Vyškov (přípravná, 1. a 2. třída) Exkurze - výstava prací SŠ řezbářská Tovačov, zámek (8. a 9. třída) Setkání žáků se starostou města (Město Kojetín, Odehnalová) Běh proti drogám - akce Městské policie Kojetín a DDM Kojetín (žáci třídy) Slavnostní ukončení školního roku, špalír pro žáky 9. třídy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce provedla inspekci v únoru Zpráva je uložena u zřizovatele a v ředitelně školy. Škola pracuje v souladu s právními předpisy. Kontrola účetnictví ze strany zřizovatele - zpráva uložena u zřizovatele. Kontrola plateb pojistného u VZP. Kontrola pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontroly bez závad a bez uložení sankcí. 15

16 Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT) k : 6, Kč ONIV Pojištění Platy OON Asistent (plat a pojištění) Inkluze Projekt 1 Projekt 2 Příspěvek od zřizovatele: Fondy: Investiční Odměn FKSP Rezervní Kč 1, Kč 4, Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog pedagogické minimum (asistentka) - dokončení 1 pedagog PdF UP Olomouc - studium učitelství 1. stupeň Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol - dokončen v únoru

17 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT, radou školy a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Minimální program prevence rizikového chování žáků ve školním roce Základní škola Svatopluka Čecha 586, okres Kojetín je úplnou městskou základní školou s velkým počtem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ředitelka školy neustále sleduje efektivitu prevence rizikového chování v kontextu školy a přijímá nutná opatření. Pokud je třeba, účastní se jednání mezi pedagogy a rodiči žáků. Velký důraz je kladen v rámci MPP na práci třídního učitele. Ten je dnes a denně v kontaktu se třídou, ve které provádí diagnostiku, zjišťuje případné problémy a okamžitě řeší. Kromě toho jsou jako první i v kontaktu s rodiči žáků. V případě potřeby se obrací na výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce spolupracuje s pedagogy na realizaci prevence negativních jevů. Pomáhá jim řešit problémy v chování žáků, provádí diagnózu a navrhuje řešení. V případě nutnosti se obrací na sociální odbor, kurátory apod. Metodik prevence sestavuje minimální preventivní program. Dbá na jeho průběh a realizuje jej spolu s učiteli. Krom toho spolupracuje s institucemi pracujícími v oblasti specifické primární prevence. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu. Vzhledem k vysokému počtu žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je neustále nutné se zaměřovat na prevenci veškerých sociálně patologických jevů, zejména však jakýchkoliv omamných a psychotropních látek a patologickému hráčství. S výše uvedenými problémovými jevy bojujeme již dlouhou dobu a je nutné si neustále uvědomovat hrozbu výskytu těchto jevů, zejména v situaci, kdy opravdu velké procento dětí pochází se sociálně znevýhodněného prostředí. V minulých letech bylo realizováno na podporu MPP několik projektů zaměřených na sociálně patologické jevy, díky nimž se dařilo zejména v oblasti OPL ovlivňovat kladně chování žáků, v letošním školním roce je nutné na ně navázat a pokračovat dál v potírání sociálně patologických jevů. Nejrizikovějšími prostorami naší školy jsou prostory u šaten, WC a vchod do budovy. 17

18 Cílem minimálního preventivního programu na ZŠ Svatopluka Čecha je zejména: předcházení rizikovým jevům v chování jako je například šikana, rasismus, záškoláctví, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, předcházení závislostem na počítačích, internetu apod. - patologickému hráčství. Splnění cílů chceme zajistit pomocí těchto aktivit: Žáci: exkurze a besedy Kappa Přerov akce Červená stužka škola v přírodě exkurze do romského muzea další školní vzdělávací a výchovné akce kulturní programy - zejména sport a návštěvy divadel účast na práci žákovského parlamentu besedy s MP, sociální kurátorkou Týden zdraví Běh proti drogám Bezpečné město Rodiče: vánoční jarmark, vánoční besídka akce ke 125. výročí školy dny otevřených dveří možnost účasti ve výuce V letošním roce opětovně zkusíme zažádat na MŠMT a s jeho podporou opětovně realizovat projekt na podporu specifické primární prevence. I kdyby toto nevyšlo, škola samostatně realizuje aktivity na podporu specifické primární prevence. Pedagogický sbor se v rámci DVPP neustále vzdělává v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů, ze strany vedení školy je na toto kladen velký důraz. V rámci prevence šikany je vypracován krizový plán prevence šikany: V prevenci šikanování usilovat o bezpečné prostředí a za tím účelem podporovat: Solidaritu a toleranci Vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení žáků do aktivit třídy a školy 18

19 Uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt Rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikanování Podporovat aktivity školy v oblasti prevence, dané Minimálním preventivním programem školy Dohlížet nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách, mezi vyučováním, při přechodu z budovy do budovy, do družiny, tělocvičny, hřiště atd. Vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů Stanovit ve školním řádu jasná pravidla včetně sankcí za porušení Průběžně doplňovat školní knihovnu o literaturu z oblasti násilného chování a šikanování V prevenci klást velký důraz na spolupráci školy, třídních učitelů s rodiči Při realizaci minimálního preventivního programu využijeme tyto metody a strategie: V první řadě se neustále budeme snažit o zlepšení vztahu učitel - žák. Ten musí být založen na vzájemném respektu a snaze o dosažení dohody nad společnými cíli. Jelikož se neustále setkáváme s problémovými žáky, je nutné se naučit s nimi pracovat. Proto učitelé, kteří s nimi pracují, musí: k těmto přistupovat pozitivně a s optimismem musí je přijmout a respektovat musí jim stanovit řád a pravidla umožnit jim vyjádřit se spolupracovat se všemi učiteli neustále na nápravě Velmi důležité je pro žáka individuální hodnocení, komplexní zpětná vazba. Je třeba neustále oceňovat pokrok, budovat sebedůvěru. Spolupracovat budeme s těmito organizacemi: Kappa Help Přerov, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Městské kulturní středisko Kojetín, Dům dětí a mládeže Kojetín a Město Kojetín. Krom toho spolupracujeme se Sociálním odborem MÚ Přerov, PPP Olomouckého kraje, SVP Kelč atd. Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563 /2004 sbírky (Školský zákon). b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb., vyhláška č. 116/2011, kterou se mění vyhláčka č. 72/2005. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně 19

20 patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem, Metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování / d) Strategie prevence MŠMT Plnění plánu prevence sociálně patologických jevů Plán prevence sociálně patologických jevů se v letošním školním roce podařilo z velké části splnit, i když se vyskytly určité nedostatky. Vedení školy vytvořilo předpoklady pro plnění plánu prevence sociálně patologických jevů, důležitá byla dobrá spolupráce na ose ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé. Ředitelka školy dbá o prevenci sociálně patologických jevů, neustále se zajímala o opatření proti těmto jevům, vyhledávala možná rizika a vstupovala do jednání mezi rodiči a učiteli, pokud to bylo nutné. Také se snažila zajišťovat vhodné akce. Metodik prevence se snažil zajistit akce dostupných institucí a neustále sledoval vývoj situace na poli sociálně patologických jevů. Jelikož byl však zároveň výchovným poradcem, nedařilo se mu věnovat výše uvedené problematice tolik času, kolik by bylo potřeba, proto bylo rozhodnuto, že od následujícího školního roku škola obě funkce - výchovného poradce a školního metodika prevence opět rozdělí a školním metodikem prevence se stane zkušená pedagožka, čímž škola dosáhne větší efektivity při plnění plánu prevence sociálně patologických jevů. Co se týká třídních učitelů, jejich práce je nezastupitelná a snažili se výše uvedené oblasti věnovat maximum sil. Hlavním cílem letošního plánu prevence sociálně patologických jevů bylo potlačovat výskyt omamných a psychotropních látek, stejně jako patologického hráčství. Podařilo se omezit zejména posledně jmenovaný jev, kdy v posledních dvou letech neustále klesá počet dětí věnující hráčství. Bohužel na druhou stranu je velkým problémem zvyšující se počet žáků majících problémy s kouřením. Boj s tímto je velmi vysilující a běh na dlouhou trať, neboť mnoho žáků pochází se sociálně znevýhodněného prostředí a mají doma špatné vzory, které si odnášejí do školy. Snažíme se proto nejen posilovat kladné chování u dětí, ale i jednat co nejvíce s rodiči, aby pozitivně působili na své děti. Bohužel naplnění svého cíle, tedy vymýcení kouření je neustálým problémem a bude nutné zkusit nové strategie, jak dosáhnout alespoň částečného omezení tohoto nešvaru. Dobré by bylo posílit spolupráci s Městkou policií a Státní policií, aby proti kouření dětí zasahovala více. Dařilo se potlačovat projevy rasismu a xenofobie, počet výskytu těchto jevů klesá. To je zásluhou zejména třídních učitelů, kteří s žáky neustále pracují a daří se jim vysvětlovat negativitu těchto patologických jevů. V roce se také začal realizovat projekt, který tyto jevy jistě ještě více omezí. V letošním školním roce se zvýšil počet neomluvené absence. Na této problematice je třeba ještě více zapracovat a učitelé se vyhledávaní této musí více aktivně věnovat. Také je nutné sjednotit postoje učitelů k této 20

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2012 2013 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2013 Školská rada schválila dne xx. xx. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více