ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha"

Transkript

1 ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013

2

3 Školní rok Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme divadlo pro veřejnost, pro stávající i bývalé zaměstnance večírek školy, sportovní akce jsme organizovali také v duchu tohoto výročí. V letošním školním roce byl dokončen projekt EU Peníze do škol. Díky dotaci jsme vybavili školu velmi dobře počítači, dataprojektory a interaktivní tabulí. Vyučující měli možnost se účastnit školení, aby novou techniku dobře ovládali. Podařilo se nám získat peníze i v dalším dotačním řízení - prostředky z MŠMT budou využity na projekt s názvem Chci být úspěšný, jde zejména o zaměření ke správné volbě povolání a návyků připravovat se pravidelně na vyučování a na další projekt pojmenovaný Nechceme stát stranou. Dalším vylepšením našeho rozpočtu je dotace na využití inkluzivního vzdělávání. Jsme rádi, že se nám podařilo uhájit pracovní místa asistentů a daří se každoroční otevření přípravné třídy. Ustálil se počet žáků ve škole. Naším cílem je kvalitně vzdělávat a vychovávat žáky, prostředkem k tomu je vytvoření školního vzdělávacího programu, nutná je spolupráce s rodiči a chuť všech účastněných aktivně přistupovat ke školní práci. Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy 3

4 Organizace školy ve školním roce Ředitelka - Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky školy - Miluše Štefanová Výchovný poradce - Pavel Navrátil Koordinátor ŠVP - Miluše Štefanová Koordinátor Zdravé školy - Miluše Štefanová Hospodářka školy - Jana Kytlicová Vedoucí provozních zaměstnanců - Marcela Skorkovská Pedagogičtí asistenti - Marian Gábor, - Renata Klára Pompová, - Markéta Nevrlá, Pavlína Režná Uklízečky - Marie Otáhalová, Marcela Skorkovská Údržbář - Petr Mikuláček Třídní učitelé: 1. třída - Eva Pěchová 2. třída - Vladimíra Slováčková, Renata Vysloužilová 3. třída - Marcela Šírková 4. a 5. třída - Vlastislava Jurajdová 6. třída - Pavel Navrátil 7. třída - Miroslav Kovařík 8. třída - Marie Němečková 9. třída - Marcel Hrabal Netřídní účitelka - Jitka Šajerová Vychovatelka školní družiny - Alice Stonová 4

5 Učební plán - školní rok 2012/2013 Škola pro všechny Ročenka 2012/2013 Předmět/ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem hodin

6 Pracovní činnosti 6. ročník - Příprava pokrmů, Práce s technickými materiály 7. ročník - Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti, Práce s technickými materiály 8. ročník - Svět práce 9. ročník - Svět práce Volitelné předměty - v rámci disponibilních hodin 6. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 7. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 8. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti 9. ročník - Německý jazyk, Sportovní hry, Vedení domácnosti Nepovinné předměty Náboženství Zájmové útvary Doučovací kroužek, Výtvarný kroužek Seznam žáků žákovského parlamentu Pavlína Kargerová, Tereza Gogová, Michal Hlaváč, Adam Ston, Julie Ondičová, Alena Křepelková Výroční zpráva o činnosti školy školní rok Základní údaje Název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov Sídlo: Kojetín Zřizovatel: Město Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová Zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová Kontakt: , Školská rada: předseda Miluše Štefanová členové Jana Nakládalová, Lenka Hájková 6

7 Základní škola je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, jedním oddělením školní družiny a přípravným ročníkem. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola je součástí sítě škol podporující zdravý životní styl - Zdravá škola. V rámci sítě Zdravých škol se každoročně zapojuje do Semilongitudinální studie vývoje dětí. Pravidelně se zapojujeme do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe, jednak patřičným vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola je zapojena do inkluzívního vzdělávání a úzce spolupracuje s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Škola získala certifikát Aktivní škola, jsme součástí sítě Tvořivých škol, jsme členové Asociace sportovních klubů, podporujeme environmentální výchovu (M.R.K.E.V.). Díky projektu MŠMT a spoluúčasti města byl realizován projekt Chci být úspěšný a Nechceme stát stranou. Škola ukončila projekt EU Peníze do škol. Školní družina sloužila pro různou spontánní činnost a pravidelnou činnost žákům 1. stupně i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje, družinu využívali žáci v době volných hodin, nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště. Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými žáky, ale i jejich rodiči. Při školní družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Školní družina se svými akcemi podílela na reprezentaci školy. Přípravná třída se velmi osvědčila, děti, které ji navštěvují, nenavštěvovaly mateřskou školu, jako předškoláci se připraví na vstup do 1. třídy, náplň práce je součástí školního vzdělávacího programu. Děti získají zejména návyk pravidelné návštěvy školy. Přípravnou třídu navštěvovalo pravidelně dvanáct žáků. Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy. Přehled oborů, které škola vyučuje Ve školním roce škola vyučovala dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny. Na školním vzdělávacím programu pracovali všichni vyučující. V průběhu roku byla provedena aktualizace ŠVP dle pokynů MŠMT. Personální zabezpečení činnosti školy Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo devatenáct pedagogických pracovníků a čtyři správní zaměstnanci. Z devatenácti pedagogických pracovníků je čtrnáct učitelů, pět asistentů 7

8 pedagoga (dva k dětem ze sociálního znevýhodněného prostředí, tři pro děti s vývojovou poruchou učení a chování), jedna vychovatelka školní družiny. Dvanáct učitelů má vysokoškolské vzdělání, jedna učitelka je nekvalifikovaná, jedna studuje Pdf UP. Asistent má bakalářské studium, obor sociální pedagogika, ostatní asistenti také splňují předepsané vzdělání. Ve škole pracuje pět mužů, což příznivě ovlivňuje práci školy. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek. O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu školy zajišťuje údržbář. Zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení Do 1. třídy se zapsalo osmnáct dětí, 23 žáků ukončilo 9. ročník. Vycházející žáci si podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším ročníku (8.), podali prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o pokračování školní docházky v 9. ročníku. Jedna žákyně opakuje 9. ročník ze zdravotních důvodů. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počet udělených důtek třídních učitelů za školní rok: 44 Počet udělených důtek ředitelky školy za školní rok: stupeň z chování - 1. pololetí: 1, 2. pololetí: 6 3. stupeň z chování - 1. pololetí: 2, 2. pololetí: 2 Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 33 Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 53 (pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy, zejména při účasti na různých soutěžích) Neomluvená absence za školní rok: 225 (celkem u 14 žáků) Prospěli s vyznamenáním 1. pololetí: 18 žáků, 2. pololetí: 25 žáků Neprospěli 1. pololetí: 8 žáků, 2. pololetí: 8 žáků Průměr školy 1. pololetí: 2,04, 2. pololetí: 2,05 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá hlavně z důvodu, že školu navštěvuje početná skupina dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 8

9 Školní preventistka vypracovala plán prevence sociálně patologických jevů, který schválila ředitelka školy a pedagogický sbor s ním byl seznámen, vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky. Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým životním stylem, je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence sociálně patologických jevů, který by měl vést k ochraně dětí před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami, záškoláctvím, xenofobií a jinými nebezpečnými projevy. Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu. K prevenci by měl napomoci realizovaný projekt Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou a účast žáků v Debatní lize. V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky (spolupráce s Městskou policií, hasiči, beseda o dospívání, beseda zaměřená na boj proti AIDS). Příznivý ohlas mezi žáky měla beseda s velitelem Městské policie na témata pedofilie, šikana, okrádání, gamblerství apod. Na škole byl organizován běh proti kouření a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. V rámci boje proti AIDS se žáci zapojili do akce Červená stužka. Po celý rok se aktualizovala nástěnka s tématy AIDS, Kouření a jeho vliv na zdraví. Nejvíce akcí proběhlo v rámci Týdne zdraví a v projektovém dni Chování za mimořádných situací, formou soutěží, nenásilnou formou, vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této problematiky. K utužení kolektivních vztahů přispěl turistický pobyt žáků 2. stupně na Baldovci. Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny otevřených dveří, kulturní akce, výstavy, na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se účastnila školení k doplnění znalostí k této problematice. Účast rodičů na třídnických schůzkách a konzultačních dnech je malá, rodiče zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí chodí do školy zejména mimo tyto vyčleněné dny nebo na pozvání učitelů. Na pozvání učitelů přišla do školy většina rodičů (nejméně dvakrát do roka). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vyučující se po celý školní rok vzdělávali. Celkem navštívili dvacet sedm různých vzdělávacích seminářů, jeden pedagog dokončil studium pedagogického minima, jeden pedagog studuje PdF UP v Olomouci. V rámci projektu EU peníze do škol se pedagogové účastnili semináře - EduBase - mocný nástroj učitele. 9

10 Další semináře pro jednotlivce: Aktuální stav školské legislativy Zákon o pedagogických pracovnících Archivnictví a spisová služba BOZP Bezpečnostní předpisy v chemii Dyslexie Standarty základního vzdělávání Reedukační činnosti u dětí SPCHU Zdravý životní styl EVVO 1212 Neklidné dítě Bezpečný internet Mluvím správně? Integrované dítě Inkluze není iluze První pomoc Holocaust Jak se připravit na inspekci Reedukace dyslexie Testování žáků NIQES Genetická metoda psaní a čtení Rozvoj grafomotorických dovedností Kočičí zahrada RVP ZV Rozvoj čtenářské gramotnosti Změny v právních předpisech Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci, v Brně a ve Zlíně. Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem, semináře zaměřené na legislativní změny (ŘŠ). Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na internetových stránkách školy jsou umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Zásadní informace poskytuje i žákovská knížka žáků. Na každou akci jsou žáci rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou 10

11 nebo přes žákovskou knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji. Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety, turistický kurz. V letošním školním roce se neuskutečnila škola v přírodě (finanční důvody rodin). Ve školním roce nacvičili žáci školní družiny divadelní představení. Školní družina připravila vítání jara, výtvarnou soutěž pro školy mikroregionu Střední Haná, vánoční odpoledne, čajové dýchánky, kadeřnickou show, turnaje ve stolním tenise, ve stolním fotbale, při družině pracoval výtvarný a dramatický kroužek. Spolupracujeme při různých aktivitách s DDM Kojetín, MěKS Kojetín, PČR, Městskou policií Kojetín, Městskou knihovnou MěKS Kojetín, se školami z okolí, Pedagogicko - psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, Charitou Kojetín, Centrem inkluzívního vzdělávání, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími organizacemi. Organizujeme návštěvu kulturních akcí - např. návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně, výstavy, expozice muzea, historická exkurze Praha. V rámci dne zvířat žáci navštívili ZOO v Lešné a ZOO ve Vyškově. Pořádáme vánoční besídku, prezentujeme své projekty Vítání jara, Chci být úspěšný, Nechceme stát stranou, EU peníze do škol. Pořádáme výstavky prací žáků. Podporovány byly akce kulturního charakteru, které rozvíjely kompetence žáků - besedy se spisovateli v knihovně, knihovnické lekce, koncert Pavla Nováka, vánoční tradice, divadelní představení žáků školní družiny, hudební pořad Abraka muzika ZUŠ Hranice, kulturní pořady zajišťované MěKS Kojetín, návštěva romského muzea v Brně, malování s malířem, koncerty ZUŠ Kojetín apod. Účastnili jsme se různých vědomostních soutěží - olympiáda v českém jazyce, Pythagoriáda - Mladý Demosthenes, finanční gramotnost, Debatní liga, Matematický klokan - kategorie cvrček, klokánek, benjamínek, kadet, Zelená stezka, literární soutěž Romano Suno. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v Debatní lize, v soutěži Mladý Demosthenes a v literární soutěži Romano Suno (1. místo v kategorii starších žáků). Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání - burza škol, besedy s náboráři ve škole, návštěva středních škol, testy Scio, návštěva Úřadu práce, rozvíjíme výuku pracovních činností, podporujeme práci v dílnách a v polytechnickém kroužku. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě povolání dle schopností, získaných dovedností a reálných studijních předpokladů u žáků. Škola se zapojila do Recyklohraní, do projektu Zdravé zuby, v rámci spolupráce s Charitou Kojetín se podílela na organizaci Tříkrálové sbírky, žáci školy také na akcích charity vystupovali. 11

12 Evaluace V rámci hodnocení výsledků práce žáků používáme různé hodnotící nástroje - vstupní a výstupní prověrky v JČ a M, testy Scio, testy Kalibro, zapojili jsme se do projektu Cesta ke kvalitě a Kvalita školy, na konci školního roku jsme účastnili povinného testování žáků 5. a 9. tříd. V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení. 12 Akce školy konané ve školním roce Slavnostní zahájení školního roku Sportovní den pro žáky 1. stupně Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí pro žáky 2. stupně Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Knihovnická lekce - 9. třída (knihovna) Beseda žáků 9. třídy na ÚP Přerov k volbě povolání Fotografování žáků 1. třídy Třídní schůzka - 1. třídy Knihovnická lekce 7. třída (knihovna) Třídní schůzky třídy Volby do školské rady Sběr starého papíru Praha - poznávací zájezd ( třídy) Třídní schůzky k volbě povolání - rodiče a žáci 9. třídy Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Přehlídka středních škol regionu Scholaris Přerov (9. třída) Divadelní představení Krejčovská pohádka - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Hrou proti AIDS - Olomouc (9. třída) Výstava Život druhého prezidenta ČSR Edvarda Beneše ve zlomových dobách republiky - galerie VIC MěKS Kojetín (8. třída) Vyhodnocení soutěže O nejhezčí ptačí budku - Olomouc (žáci 9. třídy) Zeměpisná přednáška Pohodáři - Po stopách ussurijského tygra, Dálný Východ pro třídy (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 8. třída (knihovna) Mikuláš - akce žáků 9. třídy pro žáky třídy

13 Vyhodnocení literární soutěže - Praha (žákyně 9. třídy) Exkurze Romské muzeum Brno - žáci 8. a 9. třídy Den otevřených dveří, konzultační den, vánoční výstavka, vánoční besídka s divadelním představením pro spolužáky, MŠ i veřejnost Den vánočních tradic - žáci 2. stupně Workshop na Střední škole technické v Přerově (žáci 9. třídy) Exkurze žáků 2. stupně - Vánoční Kroměříž Vánoční besídky ve třídách ( třídy) Testy Kalibro - 9. třída Regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes - Olomouc (žákyně 8. třídy) Testy Kalibro - 9. třída Knihovnická lekce - 1. třída (knihovna) Den pro MŠ Okresní kolo olympiády ČJ Přerov (žákyně 8. třídy) a Zápis dětí do 1. třídy Knihovnická lekce - 2. třída (knihovna) Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků 9. třídy Beseda s kurátorkou pro žáky 6. a 8. třídy Divadelní představení Bubáci a hastrmani v rámci Divadelního Kojetína - přípravná třída, třída (MěKS Kojetín) Beseda s velitelem Městské policie v Kojetíně (9. třída) Okresní kolo olympiády zeměpisu - Přerov (žáci 7. a 8. třídy) Divadelní představení Poslední případ Sherlocka Holmese v rámci Divadelního Kojetína - 9. třída (MěKS Kojetín) Knihovnická lekce - 3. třída (knihovna) Matematický Klokan - žáci třídy Vítání jara - žáci ŠD Den velikonočních tradic - žáci třídy Exkurze žáků třídy - velikonoční Kroměříž (třídní učitelé) Fotografování žáků Konference Život není černobílý - Olomouc (žáci 8. a 9. třídy) 13

14 Den Romů - Charita Kojetín (žáci 8. a 9. třídy) Knihovnická lekce - 4. třída (knihovna) Konzultační den pro rodiče žáků Pohyb člověka v různých dimenzích - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Týden zdraví Přijímací řízení žáků 9. třídy na střední školy Dopravní výchova - testy na PC třídy (DDM Kojetín) Výukový program se členy HZS Kojetín (1. a 2. třída) Výukový program se členy HZS Kojetín (6. a 7. třída) Hýbeme se s internetem - program UP Olomouc v rámci projektu POP UP pro žáky 8. a 9. třídy Den Země ( třídy) Cvičení s Radkou (žákyně třídy) Návštěva posilovny Na Statku v Kojetíně (žáci třídy) Projektový den OMU ( třídy) Zlatý list - družstvo žáků 2. stupně (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy - Společnost pro kvalitu školy Včely a med - výukový program DDM Kojetín pro žáky třídy Exkurze - letiště Bochoř (žáci 8. a 9. třídy) První pomoc - výukový program pro žáky 8. třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - zkušební jízdy pro žáky třídy (DDM Kojetín) Testování žáků 5. třídy (vyučující) Soutěž mladých zdravotníků Přerov - družstvo žáků 8. a 9. třídy Knihovnická lekce - 5. třída (knihovna) Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (žákyně 8. třídy) Fotografování tříd a skupin Zelené podnikání - školní kolo soutěže (žáci 8. a 9. třídy) Testování žáků 9. třídy - ČJ, AJ Testování žáků 9. třídy Koncert ZUŠ Kojetín (žáci třídy) Školní výlet - Brno (8. a 9. třída) Sběr starého papíru 14

15 Krajské kolo soutěže Zelené podnikání (žáci 8. a 9. třídy) Koncert ZUŠ Kojetín pro žáky přípravné třídy, 1. a 2. třídy Debatní liga Olomouc - žáci 2. stupně Turistický kurz žáků 2. stupně Tvoje správná volba pro třídy (DDM Kojetín) Dopravní výchova - jízdy zručnosti pro žáky třídy (vyučující) Anthropos Brno (žáci třídy) Turnaj v malé kopané - žáci 8. a 9. třídy Exkurze žáků 9. třídy - Česká spořitelna Projektový den OMU - pobyt žáků třídy v přírodě s plněním úkolů Školní výlet - Prostějov (8. a 9. třída) Školní výlet - Brno (6. a 7. třída) Školní výlet - Vyškov (přípravná, 1. a 2. třída) Exkurze - výstava prací SŠ řezbářská Tovačov, zámek (8. a 9. třída) Setkání žáků se starostou města (Město Kojetín, Odehnalová) Běh proti drogám - akce Městské policie Kojetín a DDM Kojetín (žáci třídy) Slavnostní ukončení školního roku, špalír pro žáky 9. třídy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce provedla inspekci v únoru Zpráva je uložena u zřizovatele a v ředitelně školy. Škola pracuje v souladu s právními předpisy. Kontrola účetnictví ze strany zřizovatele - zpráva uložena u zřizovatele. Kontrola plateb pojistného u VZP. Kontrola pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontroly bez závad a bez uložení sankcí. 15

16 Základní údaje o hospodaření školy Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky: Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje (MŠMT) k : 6, Kč ONIV Pojištění Platy OON Asistent (plat a pojištění) Inkluze Projekt 1 Projekt 2 Příspěvek od zřizovatele: Fondy: Investiční Odměn FKSP Rezervní Kč 1, Kč 4, Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví - projekt Zdravá škola. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog pedagogické minimum (asistentka) - dokončení 1 pedagog PdF UP Olomouc - studium učitelství 1. stupeň Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol - dokončen v únoru

17 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery Odborová organizace na škole nepracuje. Dobrou spolupráci škola má se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ Olomouckého kraje OŠMT, radou školy a dalšími organizacemi ve městě a v okolí. Minimální program prevence rizikového chování žáků ve školním roce Základní škola Svatopluka Čecha 586, okres Kojetín je úplnou městskou základní školou s velkým počtem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ředitelka školy neustále sleduje efektivitu prevence rizikového chování v kontextu školy a přijímá nutná opatření. Pokud je třeba, účastní se jednání mezi pedagogy a rodiči žáků. Velký důraz je kladen v rámci MPP na práci třídního učitele. Ten je dnes a denně v kontaktu se třídou, ve které provádí diagnostiku, zjišťuje případné problémy a okamžitě řeší. Kromě toho jsou jako první i v kontaktu s rodiči žáků. V případě potřeby se obrací na výchovného poradce a vedení školy. Výchovný poradce spolupracuje s pedagogy na realizaci prevence negativních jevů. Pomáhá jim řešit problémy v chování žáků, provádí diagnózu a navrhuje řešení. V případě nutnosti se obrací na sociální odbor, kurátory apod. Metodik prevence sestavuje minimální preventivní program. Dbá na jeho průběh a realizuje jej spolu s učiteli. Krom toho spolupracuje s institucemi pracujícími v oblasti specifické primární prevence. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu. Vzhledem k vysokému počtu žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je neustále nutné se zaměřovat na prevenci veškerých sociálně patologických jevů, zejména však jakýchkoliv omamných a psychotropních látek a patologickému hráčství. S výše uvedenými problémovými jevy bojujeme již dlouhou dobu a je nutné si neustále uvědomovat hrozbu výskytu těchto jevů, zejména v situaci, kdy opravdu velké procento dětí pochází se sociálně znevýhodněného prostředí. V minulých letech bylo realizováno na podporu MPP několik projektů zaměřených na sociálně patologické jevy, díky nimž se dařilo zejména v oblasti OPL ovlivňovat kladně chování žáků, v letošním školním roce je nutné na ně navázat a pokračovat dál v potírání sociálně patologických jevů. Nejrizikovějšími prostorami naší školy jsou prostory u šaten, WC a vchod do budovy. 17

18 Cílem minimálního preventivního programu na ZŠ Svatopluka Čecha je zejména: předcházení rizikovým jevům v chování jako je například šikana, rasismus, záškoláctví, kriminalita a delikvence, předcházení užívání návykových látek, předcházení závislostem na počítačích, internetu apod. - patologickému hráčství. Splnění cílů chceme zajistit pomocí těchto aktivit: Žáci: exkurze a besedy Kappa Přerov akce Červená stužka škola v přírodě exkurze do romského muzea další školní vzdělávací a výchovné akce kulturní programy - zejména sport a návštěvy divadel účast na práci žákovského parlamentu besedy s MP, sociální kurátorkou Týden zdraví Běh proti drogám Bezpečné město Rodiče: vánoční jarmark, vánoční besídka akce ke 125. výročí školy dny otevřených dveří možnost účasti ve výuce V letošním roce opětovně zkusíme zažádat na MŠMT a s jeho podporou opětovně realizovat projekt na podporu specifické primární prevence. I kdyby toto nevyšlo, škola samostatně realizuje aktivity na podporu specifické primární prevence. Pedagogický sbor se v rámci DVPP neustále vzdělává v oblasti specifické primární prevence sociálně patologických jevů, ze strany vedení školy je na toto kladen velký důraz. V rámci prevence šikany je vypracován krizový plán prevence šikany: V prevenci šikanování usilovat o bezpečné prostředí a za tím účelem podporovat: Solidaritu a toleranci Vědomí sounáležitosti Posilovat a vytvářet podmínky pro zapojení žáků do aktivit třídy a školy 18

19 Uplatňovat spolupráci mezi dětmi a rozvíjet jejich vzájemný respekt Rozvíjet jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech k problematice šikanování Podporovat aktivity školy v oblasti prevence, dané Minimálním preventivním programem školy Dohlížet nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách, mezi vyučováním, při přechodu z budovy do budovy, do družiny, tělocvičny, hřiště atd. Vést důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů Stanovit ve školním řádu jasná pravidla včetně sankcí za porušení Průběžně doplňovat školní knihovnu o literaturu z oblasti násilného chování a šikanování V prevenci klást velký důraz na spolupráci školy, třídních učitelů s rodiči Při realizaci minimálního preventivního programu využijeme tyto metody a strategie: V první řadě se neustále budeme snažit o zlepšení vztahu učitel - žák. Ten musí být založen na vzájemném respektu a snaze o dosažení dohody nad společnými cíli. Jelikož se neustále setkáváme s problémovými žáky, je nutné se naučit s nimi pracovat. Proto učitelé, kteří s nimi pracují, musí: k těmto přistupovat pozitivně a s optimismem musí je přijmout a respektovat musí jim stanovit řád a pravidla umožnit jim vyjádřit se spolupracovat se všemi učiteli neustále na nápravě Velmi důležité je pro žáka individuální hodnocení, komplexní zpětná vazba. Je třeba neustále oceňovat pokrok, budovat sebedůvěru. Spolupracovat budeme s těmito organizacemi: Kappa Help Přerov, Městská policie Kojetín, Policie ČR, Městské kulturní středisko Kojetín, Dům dětí a mládeže Kojetín a Město Kojetín. Krom toho spolupracujeme se Sociálním odborem MÚ Přerov, PPP Olomouckého kraje, SVP Kelč atd. Základní předpisy, vymezující v současné době primární prevenci sociálně patologických jevů na úrovni školství: a) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů č. 563 /2004 sbírky (Školský zákon). b) Vyhláška o poskytování poradenských služeb č. 72/2005 sbírky, dle Školského zákona 561 /2004 sb., vyhláška č. 116/2011, kterou se mění vyhláčka č. 72/2005. c) Metodický pokyn ministra školství a tělovýchovy k prevenci sociálně 19

20 patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 2006/ Jak postupovat s intoxikovaným žákem, Metodický pokyn ministra školství k prevenci a řešení šikanování / d) Strategie prevence MŠMT Plnění plánu prevence sociálně patologických jevů Plán prevence sociálně patologických jevů se v letošním školním roce podařilo z velké části splnit, i když se vyskytly určité nedostatky. Vedení školy vytvořilo předpoklady pro plnění plánu prevence sociálně patologických jevů, důležitá byla dobrá spolupráce na ose ředitelka školy, metodik prevence, třídní učitelé. Ředitelka školy dbá o prevenci sociálně patologických jevů, neustále se zajímala o opatření proti těmto jevům, vyhledávala možná rizika a vstupovala do jednání mezi rodiči a učiteli, pokud to bylo nutné. Také se snažila zajišťovat vhodné akce. Metodik prevence se snažil zajistit akce dostupných institucí a neustále sledoval vývoj situace na poli sociálně patologických jevů. Jelikož byl však zároveň výchovným poradcem, nedařilo se mu věnovat výše uvedené problematice tolik času, kolik by bylo potřeba, proto bylo rozhodnuto, že od následujícího školního roku škola obě funkce - výchovného poradce a školního metodika prevence opět rozdělí a školním metodikem prevence se stane zkušená pedagožka, čímž škola dosáhne větší efektivity při plnění plánu prevence sociálně patologických jevů. Co se týká třídních učitelů, jejich práce je nezastupitelná a snažili se výše uvedené oblasti věnovat maximum sil. Hlavním cílem letošního plánu prevence sociálně patologických jevů bylo potlačovat výskyt omamných a psychotropních látek, stejně jako patologického hráčství. Podařilo se omezit zejména posledně jmenovaný jev, kdy v posledních dvou letech neustále klesá počet dětí věnující hráčství. Bohužel na druhou stranu je velkým problémem zvyšující se počet žáků majících problémy s kouřením. Boj s tímto je velmi vysilující a běh na dlouhou trať, neboť mnoho žáků pochází se sociálně znevýhodněného prostředí a mají doma špatné vzory, které si odnášejí do školy. Snažíme se proto nejen posilovat kladné chování u dětí, ale i jednat co nejvíce s rodiči, aby pozitivně působili na své děti. Bohužel naplnění svého cíle, tedy vymýcení kouření je neustálým problémem a bude nutné zkusit nové strategie, jak dosáhnout alespoň částečného omezení tohoto nešvaru. Dobré by bylo posílit spolupráci s Městkou policií a Státní policií, aby proti kouření dětí zasahovala více. Dařilo se potlačovat projevy rasismu a xenofobie, počet výskytu těchto jevů klesá. To je zásluhou zejména třídních učitelů, kteří s žáky neustále pracují a daří se jim vysvětlovat negativitu těchto patologických jevů. V roce se také začal realizovat projekt, který tyto jevy jistě ještě více omezí. V letošním školním roce se zvýšil počet neomluvené absence. Na této problematice je třeba ještě více zapracovat a učitelé se vyhledávaní této musí více aktivně věnovat. Také je nutné sjednotit postoje učitelů k této 20

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více