Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015

2 Obsah 1. Charakteristika školy POPIS SOUČASNÉHO STAVU VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY A CÍLŮ PROGRAMU METODY A FORMY PRÁCE ZAMĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU REALIZACE PROGRAMU SPOLUPRÁCE S RODIČI KONTAKTY S JINÝMI ORGANIZACEMI ŠKOLNÍ ŘÁD VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZAPOJENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLE METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ

3 1. Charakteristika školy Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Základní škola Chlumec je plnotřídní základní škola s právní subjektivitou zřízená obcí Chlumec dne Základní škola sdružuje školní jídelnu a školní družinu. ZŠ Chlumec je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. Ředitel: Mgr. Petr Opava, Zástupce ředitele: Mgr. Bc. Petr Dušánek, Výchovný poradce: Mgr. Andrea Sedláčková, Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová, Sekretářka: Věra Verzichová Vedoucí vychovatelka: Helena Roháčková Telefon: pevná linka: , fax: WWW: Základní škola Chlumec poskytuje základní vzdělání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Vzdělávacím programem naše škola usiluje o to, aby žáci v průběhu devítileté docházky získali nejen kvalitní znalosti, ale pomáhá vytvářet i dovednosti, zejména komunikativní, schopnosti pracovat s informací, pracovat v týmu a chápat učení jako celoživotní proces. Ve vzdělávací perspektivě programu je osobnost postupně vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Ve školním roce 2014/2015 má škola 351 žáků, kteří jsou zařazeni do 18 tříd, jedné přípravné třídy se 14 dětmi a tří oddělení školní družiny. V tomto školním roce je na naší škole 41 zaměstnanců, z toho 26 učitelů a 3 vychovatelky. Pro výuku jsou k dispozici dvě tělocvičny, odborné učebny F CH, Hv, Vv, Pč, MMT a učebna výpočetní techniky. Pět tříd je vybaveno interaktivní tabulí. 3

4 Počty žáků ve školním roce 2014/2015 Třída: Chlapci: Děvčata: Celkem: Přípravka A B A B A B A B A B I. stupeň A B A B A B A B II. Stupeň Celkem = Pro vypracování Minimálního preventivního programu byly použity následující závazné materiály: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT č.j / Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školských zařízeních. Metodický pokyn ministra školství a mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č. j / Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 4

5 Zákon č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. J /2005 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j / Metodický pokyn MŠMT k výchově proti rasismu, xenofobii a intoleranci, č. j /99 22 Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Dokumentace preventivních aktivit Legislativně zakotvená dokumentace (Zákon 561/2004, Školský zákon): Školní vzdělávací program (zapracovat část týkající se prevence) Výroční zpráva (zapracovat hodnocení minimálního preventivního programu) Školní preventivní strategie Krizový plán školy (Co dělat když,..) Třídní knihy (zápisy o provedených aktivitách) Zápisy ze školské rady (záznam o projednávaném rizikovém chování) Za tuto dokumentaci je zodpovědný ředitel školy a škola má povinnost tuto dokumentaci vést. Další dokumentace školního metodika prevence Minimální preventivní program Dotazníky, výsledky šetření Deník školního metodika prevence Zápisy aktuálních problémů v oblasti prevence 5

6 2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU Průběžně sledujeme výskyt výukových a výchovných problémů žáků a tříd, operativně se tyto problémy řeší, úzce spolupracujeme s rodiči žáků (třídní schůzky, individuální kontakty telefonické nebo osobní). Žáci mají možnost využívat svůj volný čas ve sportovních a zájmových kroužcích ve škole i mimo ni. V programu se tak, jako v minulém školním roce věnujeme i další oblasti rizikového chování konkrétně projevům šikany a násilí mezi dětmi. Máme li obecně vymezit problém, jedná se zejména o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, vandalismu, virtuálních závislostí, projevů rasismu, atd. Konkrétní projevy těchto sociálních patologií se na naší škole vyskytují jen velmi omezeně, sledujeme je průběžně a svůj program jsme připraveni kdykoliv modifikovat podle aktuálních potřeb žáků, rodičů a pedagogů. 3. VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY A CÍLŮ PROGRAMU Cílovou skupinou jsou žáci, pedagogové a rodiče žáků. Dlouhodobým cílem MPP je vybudovat a udržet zdravé klima na škole, nastolit a průběžně upevňovat vzájemnou důvěru mezi učiteli, žáky a jejich rodiči, postupně formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti a zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům. Děti navštěvující ZŠ patří k nejohroženější skupině, proto je třeba zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíc informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), problematice spojené s užíváním alkoholu, velice aktuální je problém kouření, ale i verbální či fyzická šikana. Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. Mezi krátkodobé cíle patří zlepšení práce se třídou, zlepšení klimatu ve třídách. Redukovat výskyt agresivity a násilného chování žáků k sobě navzájem. 6

7 4. METODY A FORMY PRÁCE aktivní sociální učení výklad samostatné práce (výtvarné práce, referáty, projekty ) přednášky, besedy hry na sebepoznání, situační hry párová a skupinová práce ve třídě vytvoření důvěry mezi žáky a mezi žáky a učiteli poradenská činnost ve škole a se specializovanými zařízeními volnočasové aktivity návštěva divadelních představení 5. ZAMĚŘENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Zdůrazňování nebezpečí kouření a požívání alkoholických nápojů Podporu seberealizace (umožnit všem, aby prožili úspěch a upevnili svoje sebevědomí) Zdůrazňování vzájemné úcty Posilování sebeúcty, kritického myšlení Vybudování základů asertivity Pomocí netradičních aktivit podporování pozitivních návyků, znalostí, dovedností v oblasti relaxace, komunikace, rozhodování Rozvoj zvládání stresu, ohleduplnost Posilování zodpovědnosti za vlastní činy Vypěstování schopnosti odmítání, ovládání pocitů Zdokonalování sebe sama Výchova k toleranci, snášenlivosti, projevům rasismu, antisemitismu, xenofobii Budování zdravého životního stylu Získávání pozitivních zdravotnických informací Zvyšování fyzické odolnosti (pobyt venku, správné oblečení,..) 7

8 Upevňování hygienických návyků a správných stravovacích návyků Posilování třídních kolektivů a důvěry ve třídě 6. REALIZACE PROGRAMU Aktivity školy: Školní vzdělávací program Projekty školy Zájmové kroužky Exkurze, výlety, vycházky, kurzy Besedy Kulturní akce Sportovní akce Žákovská knihovna Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu: Prevence sociálně patologických jevů je zapracována do ŠVP, který obsahuje i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Klíčové oblasti jsou: a) oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, význam pohybové aktivity, životospráva, apod. b) oblast přírodovědná biologie člověka, životní prostředí, atd. c) oblast společenskovědní mezilidské vztahy, komunikace, rodina Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech : 1. stupeň: Prvouka, Tělesná výchova, Přírodověda, Český jazyk, Výtvarná výchova 2. stupeň: Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Přírodopis, Chemie, Český jazyk, Výtvarná výchova Samostatné projekty v rámci vyučování: Dopravní výchova 4. ročníky 8

9 Plavání 2. a 3. ročníky Exkurze ÚP v Ústí nad Labem 9. ročníky Projekt Jeden svět na školách 2. stupeň Noc ve škole 2. třídy Záchranný kruh 1. pomoc 8. třída Zdravé zuby 1. stupeň Bezpečně do školy i ze školy 1. třídy Prohlídka dětského oddělení Masarykovy nemocnice 1.ročníky Exkurze Hasiči 2. ročníky Děti a právo 8. ročník Projekt Řekni drogám ne 8. třídy Projekt Seznam se bezpečně 6. třídy Sex, AIDS a vztahy 8. a 9. ročníky Čas proměn 6. ročníky Lyžařský kurz - 2. stupeň Ozdravný pobyt se zaměřením na zimní sporty - 1. stupeň Bruslení - 4. a 5. třídy Mimoškolní aktivity: aerobic vede Mgr. Lenka Suchá kroužek španělského jazyka - vede Mgr. Hana Karešová kroužek florbalu - vede pan Štěpán Novák sborový zpěv vede Mgr. Josef Říha Hravé povídání (logopedická prevence) vede Mgr. Nikola Šífová a paní Helena Čápová kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník vede Mgr. Nikola Šífová ambulantní náprava specifických poruch učení /SPU/ vedou Mgr. Jaroslava Dyntarová, Andrea Försterová, Mgr. Soňa Lorencová, Mgr. Nikola Šífová a Mgr. Karolína Burian kroužek stolního tenisu vede pan Z. Špička kroužek míčových her pro dívky vede Mgr. Karolína Burian kroužek volejbalu vede pan Štěpán Novák 9

10 Kroužek keramiky vede Mgr. Soňa Lorencová, Helena Čápová a Kateřina Švestková Základní škola Chlumec spolupracuje v oblasti mimoškolních aktivit se ZUŠ v Chabařovicích, žáci mohou navštěvovat hudební a taneční obory ZUŠ přímo v budově ZŠ Chlumec. 7. SPOLUPRÁCE S RODIČI Škola v prevenci rizikového chování nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a ředitelem školy. Spolupráce dále probíhá prostřednictvím školské rady. 8. KONTAKTY S JINÝMI ORGANIZACEMI ÚP v Ústí nad Labem Policie ČR PPP v Ústí nad Labem ZUŠ Chabařovice Magistrát města Ústí nad Labem Městská policie Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem KHS v Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem - OSPOD 9. ŠKOLNÍ ŘÁD Oblast rizikového chování je zapracována ve školním řádu zejména jako: Zákaz užívání návykových látek a manipulace s nimi ve škole Ochrana před nevhodnými informacemi Ochrana před rizikovým chováním Ochrana před sexuálním zneužíváním 10

11 Dodržování pravidel slušného chování a stolování 10. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Semináře a školení pro pedagogické pracovníky dle aktuální nabídky Školní knihovna 11. ZAPOJENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO MPP Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou zapojeni do MPP v rámci výuky, třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, jsou zajištěny volnočasové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní, sportovní a veřejně prospěšné akce. Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s institucemi. Zúčastňuje se školení metodiků prevence. ÚKOLY PRO JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY 1. Ředitel školy: Vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování zejména - Zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového chování - Koordinaci tvorby a kontrolou realizace a pravidelného vyhodnocování MPP a začleněním školního preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu - Pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a pro činnost školního metodika s žáky a jejich zákonnými zástupci ve škole - Podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování MPP - Spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školním metodikem prevence - Podporou aktivit městského úřadu zaměřených na využívání volného času žáků se zřetelem k jejich zájmům a jejich možnostem a spoluprací se zájmovými sdruženími a dalšími subjekty 11

12 2. Školní metodik prevence: Metodické a koordinační činnosti - Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy - Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalšího rizikového chování - Metodické vedení činností pedagogického sboru v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.) - Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování - Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti - Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovištmi - Kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování - Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů - Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření Informační činnosti - Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídce programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. - Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností - Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence Poradenské činnosti 12

13 - Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování peoradenských služeb těmto žákům a jejich zákonných zástupcům, případně zajištění péče odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli) - Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole 3. Třídní učitel - Spolupracuje s metodikem prevence na zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci MPP a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě - Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá na jejich důsledné dodržování, podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy - Zprostředkovává komunikaci mezi ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy - Získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí 12. ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ PŘI VÝSKYTU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLE Rozhovor s účastníky přestupku Nalezení vhodných svědků Vlastní vyšetřování školy Spolupráce s rodinou Spolupráce s odborníky a specializovanými institucemi Výchovná opatření Nahlášení policii 13. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ Nejčastěji osobním kontaktem a rozhovory se žáky v rámci výuky. Dále jsou 13

14 využívány diskuze, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, dotazníky, práce s literaturou, projekty. Vyhodnocení MPP probíhá na konci každého školního roku. V Chlumci, Mgr. Nikola Šífová 14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence rizikového chování Školní rok 2014/2015 Ing. Eva Trtková školní metodička prevence Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer ředitel školy 1 Minimální preventivní program

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více