Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská 46, PSČ , IČO: , která je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (Dále jen DCS Praha ) při uzavírání smlouvy o letecké přepravě osob a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen Smlouva ), kterou Cestující uzavírá s Dopravcem prostřednictvím DCS Praha. 1.2 DCS Praha je agentura zabývající se zprostředkováním prodeje letenek a souvisejících služeb mezi Cestujícím a Dopravcem. DCS Praha je akreditovanou agenturou Mezinárodní organizace leteckých dopravců IATA (International Air Transport Assotiation). 1.3 Cestující je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která projeví zájem uzavřít smlouvu s dopravcem, a to prostřednictvím DCS Praha. 1.4 Dopravce je společnost, která zajišťuje leteckou přepravu a další služby s přepravou související. 1.5 Cestující zakoupením letenky prohlašuje, že se před zaplacením ceny letenky, nebo její části, důkladně seznámil se všemi podmínkami Dopravce, jejich obsahu porozuměl a bude se jimi bezvýjimečně řídit. Cestující zejména prohlašuje, že se před zakoupením letenky, nebo před jejím závazným zarezervováním, důkladně seznámil se storno podmínkami Dopravce. 1.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nijak neupravují práva a povinnosti Cestujícího a Dopravce souvisejících s uskutečňováním letecké přepravy (dále jen Přeprava ). Čl. II Způsob rezervace a uzavření Smlouvy 2.1 DCS Praha umožňuje Cestujícímu uzavřít smlouvu o letecké přepravě a o poskytnutí dalších souvisejících služeb s jím vybraným dopravcem, a to na základě těchto obchodních podmínek. 2.2 DCS Praha umožňuje Cestujícímu učinit objednávku letenek, případně souvisejících služeb následujícími způsoby: Prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stánkách DCS Praha: a Prostřednictvím elektronické pošty na ovou adresu Prostřednictvím telefonického hovoru s pracovníkem DCS Praha na tel. čísle nebo pomocí faxu na čísle: Osobně v místě podnikání DCS Praha uvedeném v čl. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 1

2 Čl. III Rezervace a uzavření smlouvy pomocí elektronického formuláře 3.1 Rezervace pomocí elektronického formuláře probíhá online, prostřednictvím sítě internet, na internetové adrese a 3.2 Při tvorbě rezervace se Cestující řídí pokyny rezervačního softwaru, který na základě požadavků Cestujícího (např. na termín odletu a příletu, destinací, letecké společnosti, třídy) zobrazí Cestujícímu možné varianty. 3.3 Cestující bere na vědomí, že při využití elektronického rezervačního formuláře vstupuje přímo do rezervačního systému. 3.4 Cestující bere na vědomí, že pro zdárnou rezervaci letenek pomocí elektronického formuláře musí být splněny všechny následující podmínky: a) Rezervaci je nutné provést v dostatečném předstihu, aby bylo možné uskutečnit platbu a doručit letenky Cestujícímu b) Veškeré údaje, zejména pak jména a příjmení Cestujících je zapotřebí uvést v souladu s údaji, které jsou uvedené v cestovním dokladu Cestujících c) V případě, že jsou vyžadována data narození Cestujících, Cestující je povinen je uvést v souladu s údaji uvedenými v cestovním dokladu d) Cestující je povinen uvést do elektronického formuláře telefonní číslo a ovou adresu, na kterém jej bude možné zastihnout. Cestující si je vědom následků, které by mohly vzniknout uvedením špatných kontaktních údajů, jako je například pozdní doručení letenky, apod. Cestující si je vědom, že DCS Praha nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou Cestujícímu z důvodu uvedení špatných kontaktních údajů. e) V případě, že Cestující požaduje, aby mu byla doručena letenka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je Cestující povinen uvést úplnou adresu, na kterou mu má být letenka doručena. Cestující si je vědom následků, které by mohly vzniknout uvedením špatné nebo neúplné adresy, jako je například pozdní doručení letenky, apod. Cestující si je vědom, že DCS Praha nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou Cestujícímu z důvodu uvedení špatné nebo neúplné adresy. f) Cestující je povinen se před započetím rezervace ujistit, že neprovedl již dříve rezervaci stejných letů pro stejné Cestující a to jak u DCS Praha, tak i pomocí jiného prodejce letenek, letecké společnosti, či jakýmkoliv jiným způsobem. g) Cestující je povinen uhradit včas celou částku za objednané služby. 3.5 Dokončením rezervace pomocí elektronického formuláře činí Cestující závaznou objednávku na letenku a ostatní služby uvedené v rámci rezervace prostřednictvím elektronického formuláře. 3.6 Dokončením rezervace pomocí elektronického formuláře cestující prohlašuje, že se detailně seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i se všemi 2

3 podmínkami Dopravce, které souvisejí s dopravou, že všem těmto podmínkám porozuměl, plně s nimi souhlasí a že se bude jimi bezvýjimečně řídit. 3.7 V případě, že Dopravce potvrdí přijetí objednávky Cestujícího, je cestujícímu zasláno na jeho uvedený v elektronickém formuláři potvrzení rezervace, vč. údajů o Přepravě a dalších objednaných službách, ceně Letenky a dalších objednaných služeb. 3.8 Cestující kompletním vyplněním formuláře bere na vědomí, že do okamžiku plného uhrazení ceny letenky a dalších služeb, není potvrzení objednávky Dopravcem závazné. 3.9 Konkrétní platby za letenku a další služby, především lhůty pro uhrazení letenky, závisí na podmínkách Dopravce a DCS Praha je nemůže jakkoliv ovlivnit DCS Praha nenese žádnou odpovědnost za nepotvrzení objednávky Cestujícího Dopravcem Smlouva mezi Cestujícím a společností DCS Praha je uzavřena okamžikem uhrazení celé ceny letenky a ostatních služeb požadovaných na základě rezervace a jejího následného potvrzení Dopravcem podle tohoto článku Uhrazením podle čl těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí předání finančních prostředků pracovníkovi DCS Praha nebo připsání finančních prostředků na bankovní účet společnosti DCS Praha DCS Praha je povinna předat, případně odeslat Cestujícímu letenku, případně poukaz na ostatní služby bez odkladu poté, co tyto dokumenty obdrží od Dopravce a poté, co dojde k uhrazení celé částky letenky a ostatních služeb. Veškeré takové doklady budou Cestujícímu zaslány elektronicky, na ovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Nebude-li možné zaslat nějaké dokumenty elektronicky, bude Cestují vyzván prostřednictvím elektronické pošty k uvedení adresy, na kterou mu budou dokumenty zaslány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Čl. IV Rezervace a uzavření smlouvy pomocí telefonního hovoru, faxu, u nebo Cestujícím osobně v DCS Praha 4.1. Rezervaci jiným způsobem, než je způsob definovaný v čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek činí Cestující závaznou rezervaci na letenky a služeb specifikovaných v objednávce V případě telefonické rezervace nebo rezervace Cestujícím osobně v provozovně DCS Praha uvedené v čl. I těchto Všeobecných obchodních podmínek, je Cestující povinen řídit se pokyny pracovníka DCS Praha, především uvést veškeré požadavky týkající se Přepravy a ostatních služeb, předložit pracovníkovi DCS Praha veškeré nezbytné dokumenty a dále poskytnout veškerou součinnost při vyřizování všech jeho požadavků. 3

4 4.3. V případě rezervace pomocí faxu nebo u, je cestující povinen sdělit ve své objednávce veškeré údaje, které mají vliv na jím objednávané letenky a služby. U objednávek letenek jde především o uvedení místa odletu a příletu, datum odletu a příletu, dále leteckou třídu, počet osob, informace o věku cestujícího (0-2 roky, 2-11 let, let, let, 60 a více let), zda cestující požaduje pouze jednosměrnou nebo i zpáteční letenku, případné preference (cena, letecká společnost,aj.) Cestující bere na vědomí, že v případě neuvedení některých důležitých informací o poptávaných službách nebo letenkách, nemusí být jeho objednávka vyřízena, popřípadě nemusí reflektovat jeho skutečnou a pravou vůli V případě, že Dopravce potvrdí přijetí objednávky Cestujícího, je cestujícímu zasláno na jeho , popřípadě jiný kontaktní údaj uvedený během objednávky, potvrzení rezervace, vč. údajů o Přepravě a dalších objednaných službách a ceně Letenky a dalších objednaných služeb Cestující učiněním objednávky bere na vědomí, že do okamžiku plného uhrazení ceny letenky a dalších služeb, není potvrzení objednávky závazné Konkrétní platby za letenku a další služby, především lhůty pro uhrazení letenky závisí na podmínkách Dopravce a DCS Praha je nemůže jakkoliv ovlivnit DCS Praha nenese žádnou odpovědnost za nepotvrzení objednávky Cestujícího Dopravcem Smlouva mezi Cestujícím a společností DCS Praha je uzavřena okamžikem uhrazení celé ceny letenky a ostatních služeb požadovaných na základě rezervace a jejího následného potvrzení Dopravcem podle tohoto článku Uhrazením podle čl těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí předání finančních prostředků pracovníkovi DCS Praha nebo připsání finančních prostředků na bankovní účet společnosti DCS Praha DCS Praha je povinna předat, případně odeslat Cestujícímu letenku, případně poukaz na ostatní služby bez odkladu poté, co tyto dokumenty obdrží od Dopravce a poté, co dojde k úhradě celé částky letenky a ostatních služeb Cestujícím společnosti DCS Praha. Veškeré takové doklady budou Cestujícímu zaslány na kontakt, který Cestující uvedl. Nebude-li možné zaslat nějaké dokumenty tímto způsobem, bude Cestující vyzván prostřednictvím uvedeného kontaktu k uvedení adresy, na kterou mu budou dokumenty zaslány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. V. Důležitá ustanovení o letecké dopravě 5.1. Cestující uzavřením smlouvy s DCS Praha potvrzuje, že se důkladně seznámil se všemi právními předpisy všech zemí, které mají spojitost se službami zprostředkovávanými společností DCS Praha. Cestující především potvrzuje, že jsou mu důvěrně známy veškeré vstupní, imigračními, bezpečnostní a celní předpisy daných států, včetně tranzitních zemí. 4

5 5.2. Cestující bere na vědomí, že některé státy vyžadují od Cestujících podrobné informace např. týkající se jejich pobytu, plánu a cíle cesty ještě před okamžikem vystavení letenek. Cestující uzavřením smlouvy s DCS Praha potvrzuje, že veškeré jím poskytnuté informace jsou pravdivé Cestující potvrzuje, že si je plně vědom, že uzavřením smlouvy s DCS Praha vznikají práva a povinnosti Cestujícímu a Dopravci. DCS Praha vystupuje ve vztahu k Cestujícímu a Dopravci pouze jako zprostředkovatel při uzavírání smlouvy Cestující potvrzuje, že si je plně vědom skutečnosti, že DCS Praha není Dopravcem, vlastní dopravu Cestujícího, ani služby jím objednané, žádným způsobem nezajišťuje, a tudíž neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Přepravy a poskytnutí služeb DCS Praha není odpovědná za způsobení jakéhokoliv úrazu, onemocnění, ztrátu nebo poškození věcí a ušlý zisk při Přepravě nebo poskytování ostatních služeb Cestující je povinen sdělit nejpozději v okamžiku platby společnosti DCS kontaktní údaje, na který jej bude možné v případě nutnosti zastihnout. Cestující bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivého kontaktního údaje, neručí společnost DCS Praha za vzniklé komplikace Cestující potvrzuje, že se podrobně seznámil s podmínkami reklamace služeb Dopravce, a že v případě reklamace bude postupovat v souladu s nimi. DCS Praha není oprávněna vyřizovat jakékoliv reklamace cestujícího týkající se Přepravy nebo poskytnutí sjednaných služeb. DCS Praha může napomoci cestujícímu s komunikací a poskytnutím potřebných kontaktů, ale nenese žádnou odpovědnost za vyřízení reklamace, či za její průběh DCS Praha odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících se zprostředkováním prodeje letenek a ostatních služeb, tedy za: a) Řádné a včasné informování Dopravce o rezervaci letenek a dalších služeb. b) Řádné a včasné zajištění potvrzení letenek a dalších služeb od Dopravce. c) Řádné a včasné vystavení letenek a dalších dokladů a vyvinutí maximálního úsilí k jejich předání Cestujícímu. d) Řádné a včasné předání všech dalších dokumentů, které si letecká společnost vyžádala, a které Cestující na základě této žádosti společnosti DCS Praha poskytl. e) Řádnou a včasnou úhradu Dopravci za letenky a ostatní služby, kterou provede poté, co Cestující uhradí DCS Praha celou částku za letenky a služby. f) Řádné a včasné oznámení jakýchkoliv změn souvisejících s Přepravou, popřípadě ostatními službami na straně Cestujícího Dopravci, je-li o nich včas informován. g) Řádné a včasné oznámení jakýchkoliv změn souvisejících s Přepravou, popřípadě ostatními službami na straně Dopravce Cestujícímu, je-li o nich včas informován V případě reklamace z důvodu vady na straně DCS Praha, je Cestující povinen učinit reklamaci neprodleně poté, co takovou vadu zjistí Cestující je povinen ověřit věcnou i formální správnost své objednávky, zejména jména a příjmení cestujících, jejich věku, popřípadě dalších informací vyžadovaných 5

6 příslušným státem. Cestující je povinen ověřit si shodu uvedených údajů s údaji obsaženými na cestovním dokladu, kterým se bude prokazovat. Cestující je dále povinen si ověřit správnost údajů uvedených na letenkách, především o místě odletu a příletu, datech odletů, třídě, letecké společnosti, aj Cestující je povinen sdělit společnosti DCS Praha veškeré své požadavky na přepravu nestandardních zavazadel, jako jsou například zbraně, živá zvířata, sportovní potřeby, vysoce nadlimitní zavazadla nejdéle 7 dní před plánovaným datem odletu Cestující bere na vědomí, že doprava nestandardních zavazadel je závislá na přepravních podmínkách Dopravce, který, v souladu s jeho přepravními podmínkami, může vyžadovat za přepravu nestandardního zavazadla zvláštní úhradu, která není obsažená v ceně letenky, nebo nepřipustit nestandardní zavazadlo k přepravě Cestující bere na vědomí, že DSC Praha není povinna zajišťovat případné změny v rezervaci. Výjimku tvoří situace, kdy mu takovou změnu sdělí Dopravce, a to i po vystavení letenek nebo ostatních dokladů týkajících se ostatních služeb Cestující je odpovědný za vyřízení veškerých povolení a víz potřebných pro celou dobu jeho cesty Cestující je povinen podrobně se seznámit s přepravními podmínkami všech Dopravců, jejichž služeb při letu využije a bezvýjimečně dodržovat všechny pokyny v nich uvedené Cestující je především povinen: a) Dostavit se včas k odletu. b) Ověřit si povolené váhové limity zavazadel. c) Znovu potvrdit zpáteční let přímo Dopravci. d) Zkontrolovat správnost údajů v letence i všech ostatních dokumentech neprodleně po jejich převzetí. V případě nějakých nepřesností o tom neprodleně informovat DCS Praha nebo přímo Dopravce Cestující bere na vědomí, že: a) DCS Praha nezajišťuje Dopravu a nenese tudíž žádnou odpovědnost za řádné a včasné přepravení osob nebo majetku. b) DCS Praha nezajišťuje žádnou z ostatních služeb a nenese tudíž žádnou odpovědnost za jejich řádné a včasné poskytnutí. c) Stornování letenky a případná refundace se řídí výhradně podmínkami letecké společnosti a změny jsou prováděny v pracovní době agentury. d) V případě stornování letenky je transakční poplatek za její vystavení společností DCS Praha nevratný a za provedení stornování letenky nebo ostatních služeb může DCS Praha vyžadovat úhradu. e) Poskytování ostatních služeb se řídí podmínkami poskytovatelů těchto služeb a podle jejich provozních řádů. 6

7 VI. Závěrečná ustanovení 6.1. Cestující potvrzuje, že si je vědom, že při nesplnění podmínek stanovených touto smlouvou může dojít k bezodkladnému zrušení rezervace, a to jak ze strany DCS Praha, tak i ze strany dopravce Cestující potvrzuje, že si je vědom, že celková částka za objednané služby je aktuální a závazná v den provedení rezervace. Dopravce má právo tarif nabídnutý při rezervaci kdykoliv před fyzickým vystavením přepravních dokladů změnit, či zcela zrušit DCS Praha je povinna v období mezi provedením závazné rezervace a vystavením letenek o všech změnách tarifu informovat Cestujícího v nejkratší možné době a to pomocí kontaktního údaje, který uvedl při rezervaci letenky. Cestující potvrzuje, že si je plně vědom, že DCS Praha nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za škody s touto změnou související Smluvní strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy mezi Cestujícím a společností DCS Praha, anebo v souvislosti s ní (včetně jakýchkoliv sporů o určení práv z této smlouvy vyplývajících), budou rozhodovány obecnými soudy České republiky Tyto Všeobecné obchodní podmínky lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, opatřenými podpisy zástupce DCS Praha a Cestujícího Cestující tímto uděluje společnosti DCS Praha souhlas ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje poskytnuté Cestujícím ve Smlouvě a dokumentech, které s ní souvisejí a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Cestující si je vědom svých práv vyplývajících z ustanovení 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Cestující prohlašuje, že všechny údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně Cestující prohlašuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl, s jejich obsahem je srozuměn a bezvýjimečně s nimi souhlasí. 7

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce...

OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... OBECNÉ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY... 3 1 DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ... 3 Agent/IATA agent... 3 IATA (International Air Transport Association)... 3 Dopravce... 3 Operující letecký dopravce... 3 Codesharový let...

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky

RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky RACEK KURÝR s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Výklad základních pojmů Příkazce - Zasilatel - Odesílatel - Místem odeslání - Místem určení - Příjemcem - Písemná forma - fyzická nebo

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více