Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N ANE N ATE N STE N ANE N ATE N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1."

Transkript

1 INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N ANE N ATE N STE N ANE N ATE N STE N 0150 AN.12 E N 0150 ST.12 E N AN.12 E N ST.12 E N AN.12 E N ST.12 E Obr. č. 1 N 0150 ANE Obr. č. 2: N ANE Obr. č. 3: N 0150 AN.12 E N AN.12 E Význam typového označení E: Vestavné čerpadlo.12: Systém dvojité membrány Materiál membrány: N: CR T: potaženo PTFE Materiál hlavy: A: Hliník S: Ušlechtilá ocel Zapojení hlav:.1.2: oboustranné paralelní zapojení.3: zapojení do série (dvojstupňové) 1. Návod pro provozovatele Technické parametry čerpadel Instalace čerpadel Používání čerpadel Provoz čerpadel 3 2. Návod pro obsluhu čerpadla Technické parametry čerpadel/oblasti použití čerpadel Provoz čerpadel 4 3. Návod k provádění údržby Údržba Všechna čerpadla vyjma provedení se systémem dvojité membrány Provedení se systémem dvojité membrány (verze.12) Odstraňování závad Náhradní díly Příslušenství 7

2 Symboly: = Číslo na obrázku, = Důležitý bod, = Pracovní krok = Pokyn k použití, = Informace o výrobku, upozornění Technické změny vyhrazeny Tabulka 1: Pneumatické parametry Typ čerpadla Čerpací výkon Maximální přípustný Kon. vakuum za atm. podmínek - provozní přetlak (mbar abs.) (l/min)* (bar) N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N ANE N ATE N STE N ANE N ATE N STE N 0150 AN.12 E N 0150 ST.12 E N AN.12 E N ST.12 E N AN.12 E N ST.12 E * normalizovaný litr Tabulka 2: Materiály použité při výrobě čerpadla Typ čerpadla Materiál Hlava čerpadla Membrána* Ventil N 0150 ANE Hliník CR Ušlechtilá ocel N 0150 ATE Hliník Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N 0150 STE Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N ANE Hliník CR Ušlechtilá ocel N ATE Hliník Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N STE Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N ANE Hliník CR Ušlechtilá ocel N ATE Hliník Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N STE Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N 0150 AN.12 E Hliník CR Ušlechtilá ocel N 0150 ST.12 E Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N AN.12 E Hliník CR Ušlechtilá ocel N ST.12 E Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel N AN.12 E Hliník CR Ušlechtilá ocel N ST.12 E Ušlechtilá ocel Potaženo PTFE Ušlechtilá ocel Zkratky materiálů podle normy DIN ISO 1629 * u provedení.12: Pracovní membrána Rozhodli jste se pro zakoupení výrobku firmy KNF. Následující pokyny Vám pomohou provozovat tento kvalitní výrobek bezpečně, spolehlivě a po dlouhou dobu. Před uvedením výrobku do provozu si bezpodmínečně prostudujte tento návod k obsluze a dbejte pokynů v případě jakékoli instalace, abyste zamezili vzniku škod. Tento návod byl vytvořen pro výše uvedená sériová čerpadla. U projektů na zakázku (lze rozeznat podle označení čerpadla začínajícího znaky PJ nebo PM ) se mohou v některých detailech vyskytovat odchylky. Z tohoto důvodu dbejte v případě čerpadel vyrobených na zakázku kromě tohoto návodu taktéž sjednané technické specifikace. 1. Návod pro provozovatele 1.1 Technické parametry čerpadel Viz typový štítek, typový štítek motoru a tabulku č. 1 Hmotnost (kg): N 0150 ANE: cca 21,5 N 0150 ATE: cca 21,5 N 0150 STE: cca 25,5 N ANE: cca 28,5 N ATE: cca 28,5 N STE: cca 36,0 N ANE: cca 28,5 N ATE: cca 28,5 N STE: cca 36,0 N 0150 AN.12 E: cca 22,0 N AN.12 E: cca 30,0 N ST.12 E: cca 37,0 N AN.12 E: cca 30,0 N ST.12 E: cca 37,5 Plynotěsnost hlavy čerpadla (mbar l/s): N 0150 ANE: < 6 x 10-3 N 0150 ATE: < 6 x 10-3 N 0150 STE: < 6 x 10-3 N ANE: < 6 x 10-3 N ATE: < 6 x 10-3 N STE: < 6 x 10-3 N ANE: < 6 x 10-3 N ATE: < 6 x 10-3 N STE: < 6 x 10-3 N 0150 AN.12 E*: < 6 x 10-6 N 0150 ST.12 E*: < 1 x 10-5 N AN.12 E*: < 6 x 10-6 N ST.12 E*: < 1 x 10-5 N AN.12 E*: < 6 x 10-6 N ST.12 E*: < 1 x 10-5 *: Plynotěsnost ověřena ve výrobním závodě Pro čerpadla se systémem dvojité membrány (provedení.12): 1. Po otevření hlavy čerpadla nebo výměně membrán nebo ventilových pružin není nadále zaručena testovaná plynotěsnost čerpadel. Zkouškou těsnosti lze ověřit, zda je dosaženo původní plynotěsnosti daného čerpadla. 2. Prasknutí pracovní membrány se projeví poklesem pneumatického výkonu. Prasknutí však lze zjistit také sledováním tlaku v meziprostoru mezi pracovní a bezpečnostní membránou, zejména tehdy, budete-li meziprostor vakuovat. Za tímto účelem jsou k dispozici dva otvory v mezikroužku (závit G 1/8 ) viz šroubovou zátku, položka č. 20 na obrázku číslo 11. Odčerpáte-li přes oba otvory obsah meziprostoru, zamezíte smíchání čerpaného média se vzduchem mezi pracovní a bezpečnostní membránou v případě prasknutí pracovní membrány. Hlukové emise (pneumatické připojení): jednohlavová čerpadla maximálně cca 75 db(a), dvojhlavová čerpadla maximálně cca78 db(a) Čerpadla splňují směrnici ES o elektromagnetické slučitelnosti 89/336 EHS. Ve smyslu směrnice o strojních zařízeních (89/392 EWG) jsou čerpadla vestavná zařízení, a proto nejsou považována za zařízení s možností okamžitého použití. 1.2 Instalace čerpadel Čerpadla typové řady N 0150 jsou vestavná zařízení. Při instalaci a následném provozu dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (EN 1012). Při montáži čerpadel s motory v nevýbušném provedení bezpodmínečně dbejte pokynů uvedených v doplňkovém návodu pro tato čerpadla. Motory v provedení Ex rozeznáte podle označení Ex, které je vyznačeno na typovém štítku motoru. Čerpadla používejte jen v souladu s určeným účelem použití (viz část 1.3 Používání. Mechanická část Montážní rozměry jsou uvedeny na obrázcích 4 až 7. 2

3 Čerpadla nainstalujte tak, aby kolo větráku mohlo nasávat dostatečné množství chladného vzduchu Čerpadla instalujte v nejvyšším bodě systému, aby bylo zamezeno akumulaci kondenzátu uvnitř hlavy čerpadla toto opatření prodlužuje životnost čerpadla. Čerpadla chraňte před stříkající, proudící a kapající vodou a nadměrnou prašností. Elektrická část Při provádění elektrické montáže dbejte příslušných bezpečnostních ustanovení. Před připojením čerpadel v první řadě zajistěte, aby elektrický zdroj nebyl pod napětím. Porovnejte údaje o napájecím napětí s údaji na typovém štítku motoru; napájecí napětí se smí od údajů na typovém štítku lišit maximálně o +10 %, příp. -10 % Ochranný vodič připojte k motoru čerpadla Do elektrické instalace zařaďte zařízení sloužící k odpojení motoru čerpadla od elektrické sítě (podle normy EN ) Motory čerpadel musí být při instalaci zajištěny odpovídající ochranou podle normy EN (nadproudová ochrana, ochrana proti přetížení) Doporučujeme Vám instalaci přídavného zařízení pro nouzové vypnutí čerpadla Čerpadla nainstalujte tak, aby byl vyloučen kontakt osob s částmi, které jsou pod napětím (elektrická přípojka). Pneumatická část Zákazník musí zajistit ochranu čerpadel výfukovým zařízením, které bude zařazeno mezi výtlačným hrdlem a prvním uzavíracím ventilem Součásti připojované k čerpadlu musí být navrženy na pneumatické parametry čerpadla Sací a výtlačné potrubí položte tak, aby do čerpadla nevnikal kondenzát. Před zprovozněním čerpadla zajistěte, aby stroj nebo zařízení, do kterého jste čerpadlo nainstalovali, odpovídal platným předpisům. 1.3 Použití čerpadel Čerpaná média: vzduch, plyny a páry s teplotou od + 5 C C Pneumatické a elektrické parametry čerpadel: Viz typový štítek, typový štítek motoru případně tabulku č. 1 Čerpadla neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Existuje výjimka po splnění určitých podmínek: Čerpadla s motory v nevýbušném provedení Ex za tímto účelem si bezpodmínečně pročtěte doplňkový návod pro čerpadla s motory v nevýbušném provedení a zde uvedená omezení, která platí pro použití těchto čerpadel. Motory v nevýbušném provedení Ex rozeznáte podle označení Ex, které je vyznačeno na typovém štítku motoru. Teplota okolního vzduchu při provozu: + 5 C až + 40 C Před použitím média si ověřte snášenlivost materiálů čerpadla hlavy, membrány a ventilů s daným médiem (informace o materiálech použitých při výrobě čerpadla: Viz tabulka č. 2). V případě dalších dotazů kontaktujte společnost KNF Čerpadla chraňte před vibracemi a nárazy Při provozu musí být zajištěn přísun dostatečného množství chladného vzduchu. Zákazník musí zajistit ochranu čerpadel výfukovým zařízením, které bude zařazeno mezí výtlačným hrdlem a prvním uzavíracím ventilem. Jedná-li se ve Vašem případě o jiný druh aplikace, než je uvedeno výše, kontaktujte našeho odborného proradce (telefonní číslo: viz poslední strana) 1.4 Provoz čerpadel Čerpadla jsou vestavná zařízení. Před jejich montáží zajistěte, aby stroje nebo zařízení, do nichž jste čerpadla nainstalovali, odpovídaly platným předpisům. Dbejte specifických bezpečnostních předpisů, které jsou platné pro použitá média. Před použitím média ověřte, zda nedojde k rozložení použitého plynu v důsledku tlaků a teplot, které vznikají uvnitř čerpadla. Před použitím média si ověřte snášenlivost materiálů čerpadla hlavy, membrány a ventilů s daným médiem (informace o materiálech použitých při výrobě čerpadla: viz tabulka č. 2). V případě dalších dotazů kontaktujte společnost KNF Čerpadla nezapínejte proti tlaku nebo vakuu. Při zapnutí musí být ve vedeních normální atmosférický tlak. Totéž platí pro provoz po krátkodobém výpadku elektrického proudu. Nepřekračujte maximální přípustný provozní přetlak (viz typový štítek příp. tabulka č. 1). Výjimka: jsou-li v technickém listu uvedeny hodnoty pro přerušovaný provoz, lze těchto hodnot krátkodobě dosáhnout. Škrcení nebo regulaci množství vzduchu nebo plynu byste měli provádět jen na straně sacího vedení, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného provozního tlaku Bude-li škrcení nebo regulace množství vzduchu nebo plynu provedeno na straně výtlaku čerpadel, dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného přetlaku čerpadel V případě nečinnosti čerpadla zajistěte ve vedeních normální atmosférický tlak Při provozu musí být zajištěn přísun dostatečného množství chladného vzduchu Jedinými součástmi, které u čerpadla podléhají opotřebení, jsou membrána a v malé míře také ventilové pružiny. Opotřebení se obvykle projeví značným poklesem pneumatického výkonu. Při výměně postupujte v souladu s návodem k provádění údržby, část 3. Okolní podmínky: Viz část 1.3. Pro čerpadla se systémem dvojité membrány (provedení.12): společnost KNF doporučuje z bezpečnostních důvodů nepřetržité sledování oblasti mezi pracovní a bezpečnostní membránou. Pokles tlaku v meziprostoru zpravidla signalizuje poškození pracovní membrány. V případě změny tlaku v meziprostoru byste čerpadlo měli okamžitě vypnout a analyzovat příčinu změny tlaku. Je-li pracovní membrána vadná, musíte vyměnit jak pracovní, tak bezpečnostní membránu. 2. Návod pro obsluhu čerpadla 2.1 Technické parametry čerpadel/oblasti použití čerpadel Pneumatické a elektrické parametry čerpadel: viz typový štítek, typový štítek motoru, případně tabulku č. 1 Čerpaná média: vzduch, plyny a páry s teplotou od + 5 C C Čerpadla nesmí čerpat kapaliny Před použitím média si ověřte snášenlivost materiálů čerpadla hlavy, membrány a ventilů s daným médiem (informace o materiálech použitých při výrobě čerpadla: viz tabulka č. 2). V případě dalších dotazů kontaktujte společnost KNF. Čerpadla neprovozujte v prostředí 3

4 s nebezpečím výbuchu. Existuje výjimka po splnění určitých podmínek: Čerpadla s motory v nevýbušném provedení Ex za tímto účelem si bezpodmínečně pročtěte doplňkový návod pro čerpadla s motory v nevýbušném provedení a zde uvedená omezení, která platí pro použití těchto čerpadel. Motory v nevýbušném provedení Ex rozeznáte podle označení Ex, které je vyznačeno na typovém štítku motoru. Přípustný rozsah okolních teplot: +5 C až +40 C. 2.2 Provoz čerpadel Čerpadla jsou vestavná zařízení. Před jejich montáží zajistěte, aby stroje nebo zařízení, do nichž jste čerpadla nainstalovali, odpovídaly platným předpisům. Dbejte specifických bezpečnostních předpisů, které jsou platné pro použitá média. Před použitím média ověřte, zda nedojde k rozložení použitého plynu v důsledku tlaků a teplot, které vznikají uvnitř čerpadla. Před použitím média si ověřte snášenlivost materiálů čerpadla hlavy, membrány a ventilů s daným médiem (informace o materiálech použitých při výrobě čerpadla: viz tabulka č. 2). V případě dalších dotazů kontaktujte společnost KNF Čerpadla smí být provozována jen za podmínky, že jsou kompletně smontovaná Pravidelně kontrolujte těsnost spojení mezi hadicí a čerpadlem: netěsná spojení skrývají nebezpečí úniku nebezpečných plynů a par z čerpadlového systému Nepřekračujte maximální přípustný provozní přetlak (viz typový štítek, příp. tabulka č. 1). Výjimka: jsou-li v technickém listu uvedeny hodnoty pro přerušovaný provoz, lze těchto hodnot krátkodobě dosáhnout Škrcení nebo regulaci množství vzduchu nebo plynu byste měli provádět jen na straně sacího vedení, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného provozního přetlaku Bude-li škrcení, případně regulace množství vzduchu nebo plynu provedeno na straně výtlaku čerpadel, dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximálního přípustného přetlaku čerpadel V případě nečinnosti čerpadla zajistěte ve vedeních normální atmosférický tlak Čerpadla nezapínejte proti tlaku nebo vakuu. Při zapnutí musí být ve vedeních normální atmosférický tlak. Totéž platí pro provoz po krátkodobém výpadku elektrického proudu. Hlavy čerpadel se během provozu zahřívají; z tohoto důvodu zamezte kontaktu osob s těmito částmi Žádnou část svého těla nevystavujte účinkům vakua Hlukové emise čerpadla mohou narušovat komunikaci osob Životnost membrány prodloužíte tím, že zamezíte tvorbě kondenzátu uvnitř čerpadla. A proto: manipulaci s nasycenými nebo téměř nasycenými plyny provádějte jen se zahřátým čerpadlem po ukončení práce by čerpadlo mělo asi 2 minuty nasávat vzduch z okolí (neplatí pro provedení s bezpečnostní membránou). Pro čerpadla se systémem dvojité membrány ( provedení.12): společnost KNF doporučuje z bezpečnostních důvodů nepřetržité sledování oblasti mezi pracovní a bezpečnostní membránou. Pokles tlaku v meziprostoru zpravidla signalizuje poškození pracovní membrány. V případě změny tlaku v meziprostoru byste čerpadlo měli okamžitě vypnout a analyzovat příčinu změny tlaku. Je-li pracovní membrána vadná, musíte vyměnit jak pracovní, tak bezpečnostní membránu. 3. Návod k provádění údržby 3.1 Údržba Pneumatické a elektrické parametry čerpadel: viz typový štítek, typový štítek motoru, případně tabulku č. 1. Jedinými součástmi, které u čerpadla podléhají opotřebení, jsou membrána a v malé míře také ventilové pružiny. Opotřebení se obvykle projeví značným poklesem pneumatického výkonu. Při výměně postupujte v souladu s pokyny uvedenými v následujících částech Ventilové pružiny vyměňte jen v případě, jsou-li po značném poklesu pneumatického výkonu patrná zjevná poškození. Pro dvojhlavová čerpadla: údržbu v zásadě provádějte na obou hlavách současně Před prováděním prací na čerpadlech vypněte přívod elektrického proudu, zajistěte a zkontrolujte, zda části čerpadla nejsou pod napětím. Jestliže byly čerpadlem přečerpávány nebezpečné nebo zdraví škodlivé látky, dbejte následujících pokynů: Před prováděním údržby očistěte čerpadlo a jeho části V závislosti na typu použitého média učiňte nezbytná bezpečnostní a ochranná opatření Zajistěte odbornou likvidaci opotřebených součástí čerpadla Všechna čerpadla vyjma provedení se systémem dvojité membrány N 0150 ANE N 0150 STE N ANE N STE N ANE N STE Viz obrázek č. 8 a navíc obrázek č. 9 pro jednohlavová čerpadla obrázek č. 10 pro dvojhlavová čerpadla. Výměna membrány Nezbytné součásti: (podle seznamu náhradních dílů v části 3.3.1, 3.3.2, příp ): Membrána (1 na jednu hlavu O kroužky (2 na jednu hlavu. Potřebné nástroje: inbusový klíč č. 4 inbusový klíč č. 5 šroubovák se šířkou čepele 5,5 mm (jednohlavová křížový šroubovák č. 2 (dvojhlavová Nastavitelný otevřený klíč pro dvouotvorové matice, průměr čepu 4 mm, délka cca 160 mm (lze zakoupit jako klíč na přítlačné kotouče v sortimentu náhradních dílů společnosti KNF, viz část 3.4) značkovač. Pracovní postup: Zajistěte přístup k lopatce ventilátoru: U jednohlavových čerpadel: Uvolněte a odstraňte upevňovací šrouby Uvolněte upevňovací šrouby krytu ventilátoru motoru a kryt demontujte Jen u dvojhlavových čerpadel: Demontujte pneumatické propojení mezi hlavami čerpadel (provedení.3), příp. obě pneumatická propojení (provedení.1.2); za tímto účelem uvolněte převlečnou matici Kryt hlavy, mezidesku a kryt označte pomocí značkovače (M) průběžnou čarou. Tím vyloučíte nesprávnou montáž při pozdějším sestavování. Uvolněte šest válcových šroubů s vnitřním a dva šrouby ; sejměte kryt hlavy 4

5 a mezidesku. Z mezidesky vyjměte oba O kroužky Klíčem na přítlačné kotouče uvolněte přítlačný kotouč otáčením proti směru hodinových ručiček; demontujte přítlačný kotouč a membránu Zkontrolujte znečištění všech součástí a v případě potřeby je vyčistěte Do mezidesky vložte oba nové O kroužky Otáčením lopatky ventilátoru nastavte ojnici a talíř ojnice do střední polohy Na talíř ojnice položte novou membránu ; dbejte na to, aby zesílený okraj po vnějším a vnitřním obvodu membrány zapadal do drážky krytu a talíře ojnice Přítlačný kotouč položte na membránu a pevně jej utáhněte pomocí klíče na přítlačné kotouče Mezidesku nasaďte na kryt podle označení značkovačem (membránu přitom přidržujte ve střední poloze přidržováním lopatky ventilátoru) Kryt hlavy nasaďte na mezidesku Válcové šrouby s vnitřním a zašroubujte na jeden až dva závity Oba válcové šrouby s vnitřním stejnoměrně utáhněte rukou, následně válcové šrouby s vnitřním křížem stejnoměrně utáhněte rukou Otáčením kola větráku zkontrolujte volný chod čerpadla Kroky až opakujte u druhé hlavy U jednohlavových čerpadel: Opět namontujte mřížku Opět namontujte kryt ventilátoru motoru Opět namontujte pneumatické(á) propojení mezi hlavami čerpadla. Výměna ventilových pružin Nezbytné součásti: (podle seznamu náhradních dílů v části 3.3.1, 3.3.2, příp ): ventilová pružina na sací straně (1 na jednu hlavu ventilová pružina na výtlačné straně (1 na jednu hlavu O kroužky (2 na jednu hlavu. Potřebné nástroje: inbusový klíč č. 4 inbusový klíč č. 5 šroubovák se šířkou čepele 5,5 mm (jednohlavová křížový šroubovák č. 2 (dvojhlavová značkovač. Pracovní postup: Zajistěte přístup k lopatce ventilátoru: u jednohlavových čerpadel: Uvolněte upevňovací šrouby a mřížku odstraňte: uvolněte upevňovací šrouby krytu ventilátoru motoru a kryt demontujte Jen u dvojhlavových čerpadel: Demontujte pneumatické propojení mezi hlavami čerpadel (provedení.3), příp. obě pneumatická propojení (provedení.1.2); za tímto účelem uvolněte převlečnou matici Kryt hlavy, mezidesku a kryt označte pomocí značkovače (M) průběžnou čarou. Tím vyloučíte nesprávnou montáž při pozdějším sestavování. Uvolněte šest válcových šroubů s vnitřním a dva šrouby ; sejměte kryt hlavy a mezidesku. Z mezidesky vyjměte oba O kroužky Značkovačem označte polohu zachytávače zdvihů na sací straně vůči mezidesce; po uvolnění šroubu odstraňte zachytávač zdvihů a ventilovou pružinu na sací straně Po uvolnění šroubů demontujte zachytávač zdvihů na výtlačné straně a ventilovou pružinu na výtlačné straně Zkontrolujte znečištění všech součástí a v případě potřeby je vyčistěte Na sací a výtlačné straně namontujte nové ventilové pružiny spolu se zachytávači zdvihů Do mezidesky vložte oba nové O kroužky Otáčením lopatky ventilátoru nastavte ojnici a talíř ojnice do střední polohy Mezidesku nasaďte na kryt podle označení značkovačem (membránu přitom přidržujte ve střední poloze přidržováním lopatky ventilátoru) Kryt hlavy nasaďte na mezidesku Válcové šrouby s vnitřním a zašroubujte na jeden až dva zavity Oba válcové šrouby s vnitřním stejnoměrně utáhněte rukou, následně válcové šrouby s vnitřním křížem stejnoměrně utáhněte rukou Otáčením kola větráku zkontrolujte volný chod čerpadla Kroky až opakujte u druhé hlavy U jednohlavových čerpadel: Opět namontujte mřížku Opět namontujte kryt ventilátoru motoru Opět namontujte pneumatické(á) propojení mezi hlavami čerpadla Provedení se systémem dvojité membrány (verze.12) N 0150 AN.12 E N 0150 ST. 12 E N AN.12 E N ST.12 E N AN.12 E N ST.12 E Při výměně pracovní membrány je nezbytné současně vyměnit taktéž bezpečnostní membránu. Po otevření hlavy čerpadla nebo výměně membrán nebo ventilových pružin není nadále zaručena testovaná plynotěsnost čerpadel. Zkouškou těsnosti lze ověřit, zda je dosaženo původní plynotěsnosti daného čerpadla. Viz obrázek č. 11. Výměna membrány Nezbytné součásti: (podle seznamu náhradních dílů uvedeného v části 3.3.4, příp ): bezpečnostní membrána (1 na jednu hlavu pracovní membrána (1 na jednu hlavu (1 na jednu hlavu (1 na jednu hlavu (1 na jednu hlavu (1 na jednu hlavu (2 na jednu hlavu. Potřebné nástroje: inbusový klíč č. 4 inbusový klíč č. 5 inbusový klíč č. 8 šroubovák se šířkou čepele 5,5 mm (jednohlavová křížový šroubovák č. 2 (dvojhlavová Nastavitelný otevřený klíč pro dvouotvorové matice, průměr čepu 4 mm, délka cca 160 mm (lze zakoupit jako klíč na přítlačné kotouče v sortimentu náhradních dílů společnosti KNF, viz část 3.4) značkovač. Pracovní postup: Demontáž: Zajistěte přístup k lopatce ventilátoru: U jednohlavových čerpadel: Uvolněte upevňovací šrouby a mřížku odstraňte (viz obrázek č. 9) Uvolněte upevňovací šrouby krytu ventilátoru motoru a kryt demontujte (viz obrázek č. 10) Jen u dvojhlavových čerpadel: Demontujte pneumatické propojení mezi hlavami čerpadel (provedení.3), příp. obě pneumatická propojení (provedení.1.2); za tímto účelem uvolněte převlečnou matici (viz obrázek č. 10) 5

6 Kryt hlavy, mezidesku, mezikroužek a kryt označte pomocí značkovače (M) průběžnou čarou. Tím vyloučíte nesprávnou montáž při pozdějším sestavování. Uvolněte šest válcových šroubů s vnitřním a dva šrouby ; sejměte kryt hlavy a mezidesku Z mezidesky vyjměte oba O kroužky Klíčem na přítlačné kotouče uvolněte přítlačný kotouč otáčením proti směru hodinových ručiček; demontujte přítlačný kotouč a pracovní membránu Jestliže přítlačný kotouč nelze uvolnit, protože horní část talíře ojnice se otáčí spolu s přítlačným kotoučem, pokračujte raději krokem č. ; horní část talíře ojnice přidržujte jen při uvolňování přítlačného kotouče Uvolněte šest válcových šroubů s vnitřním ; odstraňte mezikroužek Z mezikroužku stáhněte O kroužky a Uvolněte válcový šroub s vnitřním ; demontujte horní část talíře ojnice Z horní části talíře ojnice odstraňte O kroužek Vyjměte bezpečnostní membránu Z dolní části talíře ojnice demontujte O kroužek Zkontrolujte znečištění všech součástí a v případě potřeby je vyčistěte. Montáž: Do dolní části talíře ojnice vložte nový Na dolní část talíře ojnice a kryt položte bezpečnostní membránu ; dbejte na to, aby zesílený okraj po vnějším a vnitřním obvodu membrány zapadal do drážky krytu a talíře ojnice přidržováním lopatky ventilátoru). Oba nové O kroužky vložte do mezidesky Kryt hlavy nasaďte na mezidesku Válcové šrouby s vnitřním a zašroubujte na jeden až dva závity Oba válcové šrouby s vnitřním stejnoměrně utáhněte rukou, následně válcové šrouby s vnitřním křížem stejnoměrně utáhněte rukou Otáčením kola větráku zkontrolujte volný chod čerpadla U druhé hlavy opakujte následující pracovní kroky: demontáž: až montáž: až U jednohlavových čerpadel: Opět namontujte mřížku Opět namontujte kryt ventilátoru motoru Opět namontujte pneumatické(á) propojení mezi hlavami čerpadla Výměna ventilových pružin nezbytné součásti: (podle seznamu náhradních dílů uvedeného v části 3.3.4, příp ): ventilová pružina na sací straně (1 na jednu hlavu ventilová pružina na výtlačné straně (1 na jednu hlavu (1 na jednu hlavu O kroužky (2 na jednu hlavu. nesprávnou montáž při pozdějším sestavování. Uvolněte šest válcových šroubů s vnitřním a dva šrouby ; sejměte kryt hlavy a mezidesku Z mezidesky vyjměte oba O kroužky Z mezikroužku vyjměte O kroužek Značkovačem označte polohu zachytávače zdvihů na sací straně vůči mezidesce; po uvolnění šroubu odstraňte zachytávač zdvihů a ventilovou pružinu na sací straně Po uvolnění šroubů demontujte zachytávač zdvihů na výtlačné straně a ventilovou pružinu na výtlačné straně Zkontrolujte znečištění všech součástí a v případě potřeby je vyčistěte. Na mezikroužek položte nový O kroužek Nové ventilové pružiny namontujte na sací a výtlačné straně spolu s zachytávači zdvihů Do mezidesky vložte oba nové O kroužky Otáčením lopatky ventilátoru uveďte ojnici spolu s pracovní membránou do střední polohy Mezidesku nasaďte na mezikroužek (membránu přitom přidržujte ve střední poloze přidržováním lopatky ventilátoru) Kryt hlavy nasaďte na mezidesku Válcové šrouby s vnitřním a zašroubujte na jeden až dva závity Oba válcové šrouby s vnitřním stejnoměrně utáhněte rukou, následně válcové šrouby s vnitřním křížem stejnoměrně utáhněte rukou Do horní části talíře ojnice vložte nový Horní část talíře ojnice položte na dolní část talíře ojnice a bezpečnostní membránu ; horní část talíře ojnice zajistěte válcovým šroubem s vnitřním Do mezikroužku vložte nové O kroužky a Mezikroužek nasaďte na kryt a opět jej namontujte (šrouby utáhněte rukou křížem) Otáčením lopatky ventilátoru uveďte ojnici do střední polohy Novou pracovní membránu položte na horní část talíře ojnice a mezikroužek; dbejte na to, aby zesílený okraj po vnějším a vnitřním obvodu membrány zapadal do drážky krytu a talíře ojnice Přítlačný kotouč položte na pracovní membránu; pevně ji utáhněte klíčem na přítlačné kotouče Mezidesku nasaďte na mezikroužek (membránu přitom přidržujte ve střední poloze Potřebné nástroje: inbusový klíč č. 4 inbusový klíč č. 5 šroubovák se šířkou čepele 5,5 mm (jednohlavová křížový šroubovák č. 2 (dvojhlavová značkovač. Pracovní postup: Zajistěte přístup k lopatce ventilátoru: U jednohlavových čerpadel: Uvolněte upevňovací šrouby a mřížku odstraňte (viz obrázek č. 9) Uvolněte upevňovací šrouby krytu ventilátoru motoru a kryt demontujte (viz obrázek č. 10) Jen u dvojhlavových čerpadel: Demontujte pneumatické propojení mezi hlavami čerpadel (provedení.3), příp. obě pneumatická propojení (provedení.1.2); za tímto účelem uvolněte převlečnou matici (viz obrázek č. 10) Kryt hlavy, mezidesku, mezikroužek a kryt označte pomocí značkovače průběžnou čarou. Tím vyloučíte Otáčením kola větráku zkontrolujte volný chod čerpadla Pracovní kroky až opakujte u druhé hlavy U jednohlavových čerpadel: Opět namontujte mřížku Opět namontujte kryt ventilátoru motoru Opět namontujte pneumatické(á) propojení mezi hlavami čerpadla. 3.2 Odstraňování závad Před prováděním prací na čerpadlech vypněte přívod elektrického proudu, zajistěte a zkontrolujte, zda části čerpadla nejsou pod napětím. Následující návody k lokalizaci závad jsou strukturovány hierarchicky, tzn. že je lze prakticky aplikovat v uvedeném pořadí. Čerpadlo nečerpá Přípojky a vedení jsou blokovány 6

7 Externí ventil je uzavřený nebo filtr je ucpaný V hlavě čerpadla se nahromadila kapalina (kondenzát) čerpadlo provozujte po dobu několika minut na vzduch čerpadlo namontujte v nejvyšším bodě systému Membrány nebo ventilové pružiny jsou opotřebené část 3.1 Údržba Nedostatečný čerpací výkon, tlak nebo vakuum Dosažený výkon čerpadla nejdřív porovnejte s parametry na typovém štítku, příp. s parametry uvedenými v tabulce č. 1 Na výtlačné straně je přetlak a na sací straně současně vakuum nebo tlak vyšší než jedna atmosféra čerpadlo není navrženo na popsaný provozní stav Pneumatická vedení nebo přípojky vykazují příliš malý průřez nebo jsou přiškrceny za účelem změření výkonových parametrů odpojte čerpadlo ze systému; již jedno vedení s příliš malým průřezem nebo ventil nainstalovaný v systému může podstatným způsobem změnit naměřenou hodnotu netěsnosti přípojek, vedení nebo hlavy čerpadla Membrány nebo ventilové pružiny jsou poškozené nebo části hlavy jsou znečištěné část 3.1 Údržba Jestliže jste nezjistili žádnou z uvedených závad, ačkoli čerpadlo nepracuje správně, zašlete čerpadlo na adresu oddělení služeb zákazníkům společnosti KNF. Zašlete-li Vaše čerpadlo KNF k opravě na adresu oddělení služeb zákazníkům společnosti KNF, uveďte prosím parametry přečerpávaného média. Jestliže jste čerpadlem přečerpávali nebezpečné nebo agresivní plyny, před zasláním do společnosti KNF čerpadlo prosím vyčistěte. 3.3 Náhradní díly N 0150 ANE N ANE N ANE Legenda* Popis Obj. č. Membrána Sací strana Výtlačná strana * podle obrázku č N 0150 ATE N ATE N ATE Legenda* Popis Obj. č. Membrána Sací strana Výtlačná strana * podle obrázku č N 0150 STE N STE N STE Legenda* Popis Obj. č. Membrána Sací strana Výtlačná strana * podle obrázku č N AN. 12 E N AN. 12 E N AN. 12 E Legenda* Popis Obj. č. Pracovní membrána Bezpečnostní membrána Sací strana Výtlačná strana , , * podle obrázku č N 0150 ST.12 E N ST.12 E N ST.12 E Legenda* Popis Obj. č. Pracovní membrána Bezpečnostní membrána Sací strana Výtlačná strana * podle obrázku č Příslušenství Popis Obj. č. Klíč na přítlačné kotouče

8 Rozměrové tolerance podle normy DIN ISO , třída tolerance V Obr. č. 4: Montážní rozměry čerpadel N 0150 ANE, N 0150 ATE a N 0150 STE Rozměrové tolerance podle normy DIN ISO , třída tolerance V Obr. č. 5: Montážní rozměry čerpadel N ANE, N ATE, N STE, N ANE, N ATE, N STE Rozměrové tolerance podle normy DIN ISO , třída tolerance V Obr. č. 6: Montážní rozměry čerpadel N 0150 AN.12 E, N 0150 ST.12 E 8

9 Rozměrové tolerance podle normy DIN ISO , třída tolerance V Obr. č. 7: Montážní rozměry čerpadel N AN.12 E, N ST.12 E, N AN.12 E, N ST.12 E Legenda Kryt hlavy Válcový šroub s drážkou Zachytávač zdvihů, sací strana, sací strana Mezideska Kryt Přítlačný kotouč Membrána Talíř ojnice Ojnice Válcový šroub s drážkou Zachytávač zdvihů, výtlačná strana, výtlačná strana Mřížka (jen u jednohlavových čerpadel) Kryt ventilátoru motoru Převlečná matice (pro pneumatické propojení dvojhlavových čerpadel) Označení značkovačem Obr. č. 8: Části čerpadel N _ E Obr. č. 9: N 0150 E Obr. č. 10: N E 9

10 Legenda Kryt hlavy Válcový šroub s drážkou Zachytávač zdvihů, sací strana, sací strana Mezideska Mezikroužek Kryt Bezpečnostní membrána Přítlačný kotouč Pracovní membrána Mřížka (jen u jednohlavových čerpadel) (viz obr. č. 9) Kryt ventilátoru motoru (viz obr. č. 10) Převlečná matice (pro pneumatické propojení dvojhlavových čerpadel); (viz obr. č. 10) Šroubová zátka, Horní část talíře ojnice Dolní část talíře ojnice Ojnice Válcový šroub s drážkou Zachytávač zdvihů, výtlačná strana, výtlačná strana Obr. č.. 11: Části čerpadel N _.12 E KNF Neuberger GmbH Alter Weg 3 D Freiburg Tel / Fax 07664/

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

LABOPORT Laboratorní vývěvy

LABOPORT Laboratorní vývěvy Provozní návod LABOPORT Laboratorní vývěvy Typové řady N 820 AN.18 N 820.3 AN.18 N 820 AT.18 N 820.3 AT.18 Obr.1 N 820 AN.18 Obr.2 N 820.3 AN.18 Rozhodli jste se pro výrobek firmy KNF. Následující pokyny

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

SecuMotion. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

SecuMotion. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! SecuMotion Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! SecuMotion Účel použití SecuMotion je bezpečnostní zařízení k regulaci tlaku plynu pro obytné přívěsy a karavany. Toto zařízení

Více

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů

Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů NÁVOD A ÚDRŽBA - POJISTNÉ VENTILY str. 1 Instalace, provoz a údržba pojistných ventilů Obsah Hlavní ustanovení Pojistné ventily I. Pojistné ventily II. Pojistné ventily III. Pozice pojistných ventilů NÁVOD

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Dieselové čerpadlo 100 l/min

Dieselové čerpadlo 100 l/min Dieselové čerpadlo 100 l/min 89 351 A801 CZ 230 V 1~AC Obsah 1. Všeobecné údaje 3 1.1 Odborné používání 3 1.2 Konstrukce a popis funkce 3 1.3 Oblast použití 3 1.4 Požadavky na místo instalace 3 1.5 Technické

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Fi l t rační oběhové čerpadl o

Fi l t rační oběhové čerpadl o Ve r z e 1.1 česká Fi l t rační oběhové čerpadl o Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 261 47 OBSAH VÝKRES DÍLŮ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703

Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5. Obj. č. D 322 703 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 150-5 Obj. č. D 322 703 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete

Více

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max

REGULÁTOR TLAKU MRP. manometrické tlaky Vstup G1/8 G1/4 Instalační poloha µm libovolná. max REGULÁTOR TLAKU MRP Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Na následujících stránkách naleznete technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických

Více

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL

Register and win! www.kaercher.com BPE 4000/45 AUTO CONTROL BPE 4000/45 AUTO CONTROL Deutsch 5 Magyar 15 Čeština 25 Slovenčina 35 Slovenščina 45 Româneşte 55 Hrvatski 65 Srpski 75 Български 85 Türkçe 96 Register and win! www.kaercher.com 59631320 06/11 2 3 6.997-350.0

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI

SAPAG UZAVÍRACÍ KLAPKY JMC NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI Před instalací je nutné přečíst a pochopit celý tento návod Pozorně si pročtěte tyto pokyny Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál Klapka musí

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314

Návod na obsluhu a údržbu. pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru. Obj. č. D 322 314 Návod na obsluhu a údržbu pásové brusky BDS-HW 330 SYS v systaineru Obj. č. D 322 314 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Uzavírací pneumatický ventil (on-off ventil) Typ 3351 Obr.1 typ 3351 Návod na montáž a obsluhu EB 8039 CZ Strana 1 leden 2005 EB 8039 CZ Obsah Obsah Stránka 1 Konstrukce a princip činnosti 4 2 Montáž 4

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL

Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Návod k pouïití HWW 3000/20 G HWW 4000/20 GL Technické údaje HWW 3000/20 G, HWW 4000/ 20 GL Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Průmyslový vysavač s kontinuálním odsáváním kapalin SUB 06.2002. Návod k obsluze

Průmyslový vysavač s kontinuálním odsáváním kapalin SUB 06.2002. Návod k obsluze Průmyslový vysavač s kontinuálním odsáváním kapalin SUB 06.2002 Návod k obsluze Bezpečnost Stanovený účel použití Toto zařízení slouží k vysávání suchých, vlhkých a mokrých nečistot. Každé použití stroje

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm²

Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6 CS. Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277. Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatické servopohony typ 3271 a typ 3277 Plocha pohonu: 80, 240, 350, 700 cm² Pneumatický servopohon typ 3271 Pneumatický servopohon typ 3277 pro přímou montáž Návod k instalaci a obsluze EB 8310-6

Více

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ

Návod na montáž a obsluhu EB 5863 CZ Elektrický regulační ventil Typ 3226/5824 a typ 3226/5825 Pneumatický regulační ventil Typ 3226/2780-1 a typ 3226/2780-2 Obr.1 typ 3226/5824 Obr.1 typ 3226/2780-2 s převodníkem 3760 Návod na montáž a obsluhu

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC

NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC NÁVOD NA MONTÁŽ integrované čerpadlové stanice RESOL FLOWSOL BASIC BEZPEČNOSTNÍ POKYNY : Dbejte prosím bezpečnostních pokynů, aby se zamezilo vzniku věcných škod na solárním systému a poškození zdraví.

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2.

01X.X. Plastový stavoznak PN10. Obsah. Výrobková skupina 700. Návod na obsluhu a údržbu. 1. Sestava plastového stavoznaku 700.01X.X. 2. Tel: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998 avemarcz, web: wwwavemarcz 01XX Strana: 1/7 REVIZE: 1 Obsah 1 Sestava plastového stavoznaku 70001XX 2 Oblast použití 3 Popis stavoznaku 31 Kuličkové

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

Návod k obsluze chemicky odolných sudových

Návod k obsluze chemicky odolných sudových Návod k obsluze chemicky odolných sudových čerpadel série DINO Tento návod k obsluze je určený pro uživatele jako nedílná část vybavení čerpadla a musí být vždy dostupný pro pracovníky obsluhy a údržby.

Více

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3

SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 NEZÁVAZNÉ SERVISNÍ BULLETIN ZVLÁŠTNÍ KONTROLA PRO PRODLOUŽENÍ TBO MOTORU ROTAX TYPU 912 A SB-912-005 R3 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení:

Více

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 1.1 Funkce... 4 1.2 Cílová skupina.... 4 1.3 Použité symboly... 4 2 Bezpečnost 2.1 Oprávněná osoba...

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem. Obj. č. D 322 668 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku typ HW 140 DB s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 668 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete se šroubovákem pracovat

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com

POWAIR0800. Fig A. Fig 1. Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com POWAIR0800 2 4 3 1 Fig A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO P a g i n a 1 www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA...3 5 SYMBOLY...3 6 MAZÁNÍ...3

Více

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152

Návod na obsluhu a údržbu. přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG. Obj. č. D 040 152 Návod na obsluhu a údržbu přístroje na odsávání oleje a odvzdušňování brzd typ HW - ÖBG Obj. č. D 040 152 Leden 2004 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům.

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Otočeno do roviny projekce

Otočeno do roviny projekce Přímočinný přepouštěcí ventil Typ 44-7 a typ 44-8(SEV) Typ 44-7 Přímočinný přepouštěcí ventil Návod k montáži a použití EB 2723 EN CE Vydáno v září 2007 Obsah Obsah Strana 1 Technické řešení a provozní

Více

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru

nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští typ NZ-Set-SYS v systaineru Obj. č. D 322 311 Duben 2006 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2

X76, a FÁZE TVORBY TECHNICKÉ DOKUMENTACE 2 3 Dolní část vozidla 30A OBECNÉ ÚDAJE 31A PŘEDNÍ NOSNÉ PRVKY 33A ZADNÍ NOSNÉ PRVKY 35A KOLA A PNEUMATIKY 36A SESTAVA ŘÍZENÍ 36B POSILOVAČ ŘÍZENÍ 37A OVLÁDÁNÍ MECHANICKÝCH PRVKŮ 38C PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Zařízení určené k odsávání použitých olejů

Zařízení určené k odsávání použitých olejů Zařízení určené k odsávání použitých olejů 75 l, s odměrným válcem 95 l, s odměrným válcem Návod k obsluze Obsah: 1. Všeobecné údaje 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 1.2 Konstrukce a popis funkce

Více

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702

Návod na obsluhu a údržbu. excentrické brusky typ HW 148. Obj. č. D 322 702 Návod na obsluhu a údržbu excentrické brusky typ HW 148 Obj. č. D 322 702 Říjen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobník teplé vody Logalux SMH400 E(W) SMH500 E(W) Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 640 045-03/2009 CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu

Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Návod na obsluhu a údržbu stopkové brusky typ HW 1031 L s hadicí pro odvod vzduchu Obj. č. D 322 658 Leden 2005 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W

Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Návod k obsluze a údržbě pro kompresor BaseMaster 250-10-50 W Obj. č. A 111 003 Červen 2006 Děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Obsah : Plán zapojení 4 Obecné informace 6 Obecné bezpečnostní předpisy 7 Správné použití 8 Zbývající nebezpečí 8 Sestavení 10 Elektrické připojení 11 Práce s

Více

Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V. Rok: 2010. Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten

Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V. Rok: 2010. Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten Příručka pro uživatele Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V Rok: 2010 Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten Tel.: 030 6777062 Fax: 030 6772817 1 EU

Více

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06

Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem. Hotjet Seido 2. Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Montážní návod pro vakuový solární kolektor s přímým průtokem Hotjet Seido 2 Strana: 1 z 15 v 1.00/2009/06 Hotjet Seido-2 je sluneční kolektor s nejvyšším výkonem fotografie je ilustrační řez trubicí Výhody:

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6

Návod k montáži a obsluze EB 2172 CS. Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7. Typ 43-5. Typ 43-6 Regulátory teploty řady 43, Typ 43-5 a 43-7 Typ 43-6 Typ 43-6 Typ 43-7 s tělesem ventilu s přírubami DN 32 až DN 50 Typ 43-5 Typ 43-7 s konci pro přivaření Obr. 1 Teplotní regulátory Návod k montáži a

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Návod k obsluze RTC 710. Rotační škrabka (d 355-710 mm)

Návod k obsluze RTC 710. Rotační škrabka (d 355-710 mm) Návod k obsluze RTC 710 Rotační škrabka (d 355-710 mm) Všechna práva vyhrazena, zejména práva na duplikaci, distribuci nebo překlad. Duplikace a reprodukce v jakékoliv formě (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. S VLIVEM NA BEZPEČNOST. EV97-028a SR SPORTSTAR 030a SR SPORTSTAR MAX PTF-008a SR Harmony ELSA-008a SR. 1.

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. S VLIVEM NA BEZPEČNOST. EV97-028a SR SPORTSTAR 030a SR SPORTSTAR MAX PTF-008a SR Harmony ELSA-008a SR. 1. 1. Postup práce 1.1. Kontrola zasunutí čepů náhonu klapek do klapek. Podle obr. 1 zkontrolujte vůli (světlost) mezi pákou náhonu s čepem a nejbližší plochou vodítka v žebru klapky rozměr A. Tuto vůli kontrolujte

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček

Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček Návod na obsluhu, montáž a údržbu kondenzačních sušiček DK 500 VIA Obj. č. H 609 050 DK 3000 VIA Obj. č. H 609 300 DK 000 VIA Obj. č. H 609 00 DK 4000 VIA Obj. č. H 609 400 DK 600 VIA Obj. č. H 609 60

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro

Návod na obsluhu a údržbu pro Návod na obsluhu a údržbu pro Příklepový Obj. č. D 327 340 Příklepový v sadě Obj. č. D 327 347 Kombi-sada příklepový a ráčnový Obj. č. D 327 348 Ráčnový Obj. č. D 322 266 Ráčnový - v sadě Obj. č. D 322

Více

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz

DF200 Montážní návod. www.thermomax.cz DF200 Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax DF200 - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku,

Návod na obsluhu a údržbu. stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP. Obj. č. D 030 063. Vážený zákazníku, Návod na obsluhu a údržbu stříkací pistole s trychtýřem typ HW-TSP Obj. č. D 030 063 Vážený zákazníku, Listopad 2004 děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více