Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP"

Transkript

1 ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1

2 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován dětmi. Nesahejte pod ostří nože! 2

3 Nikdy nenechávejte nůž bez krytu. Nikdy nevyjímejte nebo nepřepravujte nůž bez ochranného krytu. Nebezpečí! Riskujete zranění! Neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky! 3

4 Řezačka je vyrobena pro řezání stohů papíru a je konstruována pro obsluhu pouze jednou osobou! POZOR! Jiné materiály než papír (např. kancelářské sponky apod.) mohou poškodit ostří nože. Před začátkem servisních prací a před sejmutím pláště vždy vypojte síťový kabel ze zásuvky. Výměnu nože a lišty provádějte vždy pouze v případě, že je vypnutý hlavní vypínač. 4

5 Veškeré nebezpečné části stroje jsou zakryty pláštěm (A). Provozování stroje bez bezpečnostních prvků: - přední kryt (A) - zadní kryt (B) - panel (C) je zakázáno!!! Pohyb nože ohrožující bezpečnost obsluhujícího je jištěn předním výklopným krytem (A), zadním bezpečnostním krytem (B) a obouručním spínáním (C). 5

6 Před počátkem práce a po výměně nože vždy zkontrolujte funkčnost předního výklopného krytu (A) (je správné, pokud mezera mezi stolem a předním krytem je < 15 mm), hlavního vypínače (B) a ovládání (C). Chraňte síťový kabel před vysokými teplotami, olejem a ostrými hranami! Zabezpečte potřebné jištění elektrické sítě! 6

7 Zabezpečte volný přístup zásuvce. Pokud řezačku delší dobu nepoužíváte, vypněte hlavní vypínač (do polohy 0 ). POZOR! Nikdy nepřepínejte hlavní vypínač do polohy 0, zatímco se nůž pohybuje. Riskujete tím poranění. POZOR! Nůž musí být vždy schovaný za přítlačnou lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku. Clamping upínací zařízení (lis) Blade - nůž 7

8 Instalace Vyjměte skříňku (A), nebo podstavec (B) z obalu a sestavte podle zvlášť přiloženého návodu. Doporučuje se, aby řezačku z obalu vyndaly a na podstavec umístily alespoň 2 silné osoby. 8

9 Montáž na podstavec: velmi opatrně položte řezačku a podstavec na podlahu, jak je znázorněno na obrázku (1.) odstraňte spodní kryt (2.) umístěte řezačku správně na podstavec, umístěte 4 podložky na závitové tyče a utáhněte 4-mi maticemi (3.) přišroubujte spodní kryt (4.) opatrně postavte řezačku (opět se doporučuje, aby řezačku zvedaly alespoň 2 silné osoby) 9

10 Přišroubujte rukojeť lisu (B). Jen pro EBA 435 E: Přišroubujte kliku zadního dorazu (A) uloženou v krabičce s nářadím (C). Zapojte do zásuvky. Řezačka musí být vždy zapojena přímo do zásuvky!!! Nesmí být použita prodlužovací šňůra napájení. 10

11 Obsluha S řezačkou můžete začít pracovat v případě, že jste se seznámili s návodem a plně jste mu porozuměli. Před zahájením práce zkontrolujte úplnost a funkci bezpečnostních prvků řezačky: všechny kryty přístroje musí být namontované (A) k aktivaci řezacího zařízení smí dojít pouze při zavřeném předním krytu a při současném zmáčknutí tlačítek oběma rukama (B) přední kryt se nesmí samovolně zavírat, utáhněte případně šroub (C) Doporučujeme pro začátek práce použít zkušební listy. 11

12 Nastavte hlavní vypínač do polohy I (A). Vložte klíč pro aktivaci řídicího systému a otočte směrem vpravo (B). Otevřete přední bezpečnostní kryt (C). Nyní je řezačka připravena k provozu. Jen pro EBA 435 EP: Zmáčkněte tlačítko START (D), dojde k najetí dorazu stohu do výchozí polohy. 12

13 EBA 435 E Míry se nastavují pomocí kliky zadního dorazu (A). Symbol směr otáčení - se na displeji (B) pohybuje směrem vpravo (viz obr. C). Směr otáčení zadního dorazu (A) je indikován vpravo. Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vpravo, dokud se neobjeví míra (viz obr. E). Referenční pozice s mírou je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. Jestliže je zadní doraz úplně vpředu, symbol směr otáčení - se pohybuje směrem vlevo (viz obr. D). Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vlevo, dokud se na displeji neobjeví symbol - otáčení směrem vpravo (viz obr. C). Poté otáčejte klikou zadního dorazu, dokud se nezobrazí míra (viz obr. E). Referenční pozice je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. Rozměry jsou na displeji zobrazeny v cm / inch (palcích) (B). EBA 435 EP Míra se nastavuje pomocí ručního kolečka (B), nebo z klávesnice (C). Pokud se na displeji zobrazí symbol, pohněte pákou (D) směrem vpravo, dokud se neaktivuje zadní doraz (E). Rozměry jsou na displeji zobrazeny v cm/inch (palcích) (B). 13

14 Indikace linie řezu je prováděna červeným světelným paprskem (A). Nůž řeže na přední hraně (B) světelného paprsku. (Používejte v případě, že nepotřebujete nastavit přesné rozměry.) Jen pro EBA 435 E: Vytáhněte kliku dopředu k obsluze z ozubení na ose, zamezíte tak náhodnému špatnému nastavení dorazu. Umístěte papír na zadní doraz (A) a okrajové vodítko papíru (B). K pohybování se stohem papíru použijte stohovací doraz (C), který je součástí dodávky. 14

15 Zavřete bezpečnostní kryt. Před každým řezáním stohu papíru je nutné pohnout pákou lisu směrem vlevo a utáhnout ji lehkým stlačením. Aktivování řezu: zmáčkněte obě tlačítka (A) současně a držte, dokud není stoh zcela uříznutý. Přerušení nebo ukončení řezání: pusťte obě tlačítka (A). 15

16 POPIS: 1 Přední bezpečnostní kryt 2 Aktivace řezu (bezpečnostní obouruční systém spuštění) 3 Pojistka přetížení (pro pohon nože a zadního dorazu) 4 Ovládání zadního dorazu 5 Přítlak papíru 6 Hlavní vypínač 7 Ruční kolečko (EP) / klika pro nastavení zadního dorazu 8 Spínač ovládaný klíčkem 9 Zadní doraz 10 Boční dorazy 11 Indikace rozměru (EP, cm nebo palce = inch) 12 Výběr programu (vzestupně) 13 Výběr programu (sestupně) 14 Ukončení a vymazání zadání 15 Start 16 Klávesa EJECT (vysunutí papíru) 17 Numerické pole klávesy 18 Přepínač cm/inch 19 Vymazání programu 20 Volba programu 21 Vstup (hodnoty) 22 Číslo programu 23 Krok programu 24 Indikace hodnoty (rozměru) 25 Míra ukazatel cm/inch (palce) 16

17 Zapnutí řezačky EBA 435 EP - Přepněte hlavní vypínač (6) do polohy I, vložte klíček do spínače (8), otočte doprava, otevřete přední bezpečnostní kryt (1). - Zmáčkněte tlačítko START (15), zadní doraz (9) zajede dozadu a najde referenční bod. Počkejte, dokud se na displeji (4) nezobrazí hodnota 38,5 cm nebo 15,16 inch. POZOR!!! Před uložením nebo řezáním překontrolujte, zda jste vybrali správně jednotku míry cm/inch. EBA 435 E - Přepněte hlavní vypínač (6) do polohy I, vložte klíček do spínače (8), otočte doprava, otevřete přední bezpečnostní kryt (1). Míry se nastavují pomocí kliky zadního dorazu (A). Symbol směr otáčení - se na displeji (B) pohybuje směrem vpravo (viz obr. C). Směr otáčení zadního dorazu (A) je indikován vpravo. Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vpravo, dokud se neobjeví míra (viz obr. E). Referenční pozice je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. Jestliže je zadní doraz právě vpředu, symbol směr otáčení - se pohybuje směrem vlevo (viz obr. D). Otáčejte klikou zadního dorazu tak dlouho směrem vlevo, dokud se na displeji neobjeví symbol - otáčení směrem vpravo (viz obr. C). Poté otáčejte klikou zadního dorazu, dokud se nezobrazí míra (viz obr. E). Referenční pozice je dosažena. Nyní je možné pomocí kliky (A) nastavit rozměr pro řezání. 17

18 Řezání na rozměr EBA 435 E: - Nyní můžete rozměry nastavit pomocí kliky (7). EBA 435 EP: - Nastavte požadovaný rozměr pomocí numerických tlačítek (17), LED dioda S (24) svítí. (Pokud je navolen špatný rozměr, lze jej opravit zmáčknutím tlačítka STOP.) - Zmáčkněte tlačítko START, dojde k najetí rozměru, dioda S přestane svítit. Na rozměry pod 9 cm je možné najíždět pouze se zmáčknutým tlačítkem START. (Po uvolnění tlačítka START najede zadní doraz na 9 cm, rozměr 9 cm bliká, zmáčkněte tlačítko START, nyní zadní doraz najede např. na 7 cm.) - Vložte papír a pomocí stohovacího štočku jej posuňte k zadnímu (9) a bočnímu (10) dorazu. - Pohněte lehce pákou (5) směrem vlevo. - Zavřete přední bezpečnostní kryt. - Proveďte řez. Řezání dle označení - Pomocí ručního kolečka (7) nastavte zadní doraz do pozice vzad. - Vložte papír a pomocí štočku jej posuňte k zadnímu (9) a bočnímu (10) dorazu. - Otočte ručním kolečkem, nebo klikou (7) vpravo, dokud se označení na stohu papíru nepřekrývá se stopou paprsku. - Čím více se otáčí kolečkem směrem vpravo, tím rychleji se zadní doraz pohybuje. Pokud se kolečkem otáčí směrem vlevo, zadní doraz se vrací. - Pohněte lehce pákou (5) směrem vlevo. - Zavřete přední bezpečnostní kryt. - Proveďte řez. 18

19 Funkce EJECT/vysunutí Pokud podržíte stlačené tlačítko, zadní doraz (9) se posune na míru 9 cm (standardní nastavení stroje). Poté se zadní doraz vrátí na poslední nastavení. Pokud tlačítko uvolníte během posunování zadního dorazu směrem vpřed, zadní doraz se zastaví a posune se na poslední nastavení. Upozornění: - Nepřerušujte pohyb nože (směrem nahoru) Vypnutím stroje. - Uvolněte nůž pouze v okamžiku, kdy LED S zhasne. (Jen EBA 435 EP.) - Zavřete přední bezpečnostní kryt (1). - Nůž musí vždy držet v nahoře, schovaný za upínacím zařízením. Nedotýkejte se nože nebezpečí poranění! 19

20 Programování Řídicí systém umožňuje uložit 9 programů po 9 krocích. Jeden krok odpovídá jednomu rozměru. Po zadání čísla programu můžete pomocí tlačítek a přejít na libovolný krok programu. První číslice na displeji = číslo programu, druhá číslice na displeji = krok programu. Na míry pod 9 cm lze najíždět pouze zmáčknutím tlačítka START. Indikace UL na displeji znamená, že najetá míra je menší než minimální přípustná (3,5cm). Indikace OL na displeji znamená, že najetá míra je větší než maximální přípustná (38,5 cm). Každý krok programu koresponduje s jedním rozměrem. Zobrazený krok programu lze kdykoliv přepsat. Programy zůstávají uloženy i po vypnutí řezačky. Při změně jednotek cm/inch se automaticky všechny programované rozměry přepočtou do aktuálních jednotek. Zadávání programu - Zmáčkněte tlačítko, na displeji bliká PR. - Pomocí tlačítek 1 9 zadejte číslo programu (první číslo na displeji = číslo programu). - Zadejte rozměr, nebo najeďte na požadovaný rozměr pomocí ručního kolečka. - Uložte rozměr pomocí tlačítka, zobrazí se další krok programu. Pokud používáte ruční kolečko (7) k najetí na rozměr, zmáčkněte a objeví se další krok programu. - Zadejte další rozměr. Má-li být před řezem použita funkce vysunutí/eject zmáčkněte současně tlačítko. - Pomocí tlačítka uložte rozměr. - Pokud je zadávaný program požadován pro řezání ihned, zmáčkněte tlačítko START (program je ukončen). Zmáčkněte opět tlačítko START (zadní doraz najede na rozměr prvního programu), nebo: - Zmáčkněte tlačítka +, programování bude ukončeno. 20

21 Programování funkce vysunutí/eject -Nastavte rozměr a zmáčkněte tlačítko. Na displeji se krátce objeví EJ. - Uložte míru zmáčknutím tlačítka, zadní doraz se přiblíží, vysune papír a vrátí se do pozice zobrazené na displeji. Vymazávání míry při programování Zmáčkněte tlačítko a přepište míru. Zrušení programu - Zmáčkněte tlačítko, na displeji se objeví PR. - Pomocí tlačítek 1 9 zadejte číslo programu. Dvakrát zmáčkněte tlačítko. Každý program musí být zrušen zvlášť. Pouze jednotlivé kroky programu mohou být přepsány. Vymazání posledního kroku programu - Zadejte. - Zmáčkněte tlačítko. - Zmáčkněte tlačítka +, programování bude ukončeno. 21

22 Práce s programy Zmáčkněte tlačítko, na displeji se objeví PR. - Pomocí tlačítek 1 9 zadejte číslo programu. Pomocí tlačítek a můžete přejít na libovolný krok programu. Pomocí tlačítka START najedete zadním dorazem na zobrazený rozměr, pomocí tlačítka zadní doraz zastavíte. Obecně Dioda S bliká zobrazí se základní pozice. Dioda S nebliká zobrazí se aktuální rozměry. V režimu programu není vysunutí papíru možné. Funkce musí být naprogramována. Po každém řezu zmáčkněte tlačítko START a zadní doraz najede na další rozměr. Ukončení režimu programování Zmáčkněte tlačítko, na displeji se objeví PR. Zmáčkněte tlačítko ukončen. Programování tlačítek Tlačítko Tlačítko, režim programování je - zadní doraz se posouvá vzad. - zadní doraz se posouvá vpřed. Zmáčkněte současně a, na displeji se zobrazí, nebo zmáčkněte současně a, na displeji se objeví. - Zadejte požadované rozměry. - Rozměry uložte pomocí tlačítka. Volba jednotky Zmáčkněte, na displeji uvidíte změnu cm/inch a naopak (viz obrázek nahoře). Nastavení míry pro vysunutí stohu/eject Míra je nastavena na 29,5 cm. Můžete ji změnit a to tak, že: - Zmáčkněte tlačítko, opět tlačítko, následně tlačítko, na displeji se objeví EJ. - Zadejte zvolenou míru. - Uložte nastavení pomocí tlačítka. a 22

23 Výměna nože, dořezové lišty Snižuje-li se kvalita řezu: - Překontrolujte hloubku řezu. - Překontrolujte řezací lištu. - Nabruste nebo vyměňte nůž. Nůž mohou brousit pouze kvalifikované dílny!!! Prosím, kontaktujte prodejce. Nůž se nesmí brousit, pokud je jeho výška nižší než 35 mm/1,38 inch. Nůž je tedy nutné vyměnit za nový. VAROVÁNÍ!!! Nebezpečí poranění! Nůž je extrémně ostrý! Nůž nesmí být demontován nebo transportován bez ochranného krytu! Výměnu nože smí provádět pouze vyškolená osoba! 23

24 Otáčejte seřizovacím šroubem nože směrem vlevo (na doraz). Šroubovák najdete v přiložené sadě nářadí (A). Výměna dořezové lišty: - zvedněte kryt (1.) - zvedněte rukou lištu a vytáhněte ji ven (2.) - podle potřeby lištu buď obraťte (lištu lze obrátit a použít 8x (3.), nebo vyměňte za novou Po otočení/výměně lišty zavřete lis pomocí přítlačné páky (viz obr. (4.) ). 24

25 Otočte hlavní vypínač do polohy 0 (1.) Otevřete bezpečnostní kryt (2.) Odstraňte šrouby (3.) Přiložte a připevněte pomůcku pro výměnu nože (4.). Odstraňte 3 zbývající šrouby (1.) Tlačte nůž i s pomůckou pro výměnu nože (A) vpravo a dolů (2.). Umístěte nůž do nosiče nože (B) a přišroubujte na místo (3.) 25

26 Opatrně vyjměte nůž z obalu a přišroubujte k němu pomůcku pro výměnu (A). Nůž musí být přikrytý (B). Nebezpečí poranění!!! 26

27 Manipulujte s novým nožem pomocí dodávaného nástroje pro výměnu nože. Při nasouvání nože na jeho unašeč (A), zatlačte směrem nahoru a vlevo (1.). 27

28 Pomocí ruky přitlačte pomůcku pro výměnu nože směrem nahoru (1.). Nejprve lehce utáhněte střední šroub (2.), potom ostatní dva šrouby, vlevo a vpravo (3.). Odstraňte pomůcku pro výměnu nože (R) (odšroubujte držáky). Lehce utáhněte šrouby (viz obr. (1.)) 28

29 Odstraňte z povrchu řezačky všechny pomůcky a nářadí. Vložte zkušební papíry celé délce nože (1.). Otočte hlavní vypínač do polohy I (2.). Zavřete bezpečnostní kryt (1.). Zmáčkněte současně oba dva spínače pro aktivaci řezu (2.). Pokud není poslední list papíru uříznutý po celé délce, pozvolna utahujte stavěcí šroub (A) - asi ¼ směrem vpravo. Opakujte, dokud poslední papír nebude uříznutý po celé délce. (1 pootočení = 1,5 mm) Utáhněte všech 5 šroubů. 29

30 Proveďte zkušební řez. Pokud není poslední list papíru uříznutý po celé délce, pozvolna utahujte stavěcí šroub (A) - asi ¼ směrem vpravo. Opakujte, dokud poslední papír nebude uříznutý po celé délce. Pokud ale bude nůž nastaven příliš nízko, tzn., že bude příliš zařezávat do dořezávací lišty, tím dříve se nůž otupý. POZOR! Nikdy nepřepínejte hlavní vypínač do polohy 0, zatímco se nůž pohybuje. Riskujete tím poranění!!! POZOR! Nůž musí být vždy schovaný za přítlačnou lištou, jak je znázorněno ve vrchní části obrázku. Údržbu a čištění může provádět pouze vyškolená osoba. VAROVÁNÍ!!! Vždy před servisními pracemi a před demontáží krytů vypojte řezačku ze sítě. 30

31 = místa určená k promazání Jedenkrát týdně promažte vedení zadního dorazu (A). Nepoužívejte oleje, které obsahují pryskyřici (tvoří usazeniny). Ostatní části (B) (viz obrázek) promazávejte asi 2x ročně. POZOR! Před údržbou odpojte řezačku ze sítě!!! Položte řezačku na její levou stranu. POZOR na převrácení řezačky! Odstraňte spodní kryt, nářadí najdete v přiložené sadě nářadí. Odstraňte papíry. Promažte řezačku. Překontrolujte pohyblivé klouby mechanického ústrojí. Pokud vykazují nadměrnou vůli obraťte se na servisní oddělení dodavatele Řezačku smontujte do původního stavu. 31

32 Možné poruchy Řezačka nefunguje? Je síťová zástrčka zapojena do zásuvky? Je hlavní vypínač v poloze I?(A) Je zapnutý spínač řídicího systému? (B) (Otočte klíčkem vpravo.) 32

33 Řezačka se vypíná? - Řezačka může být přehřátá. Jistič (A) je vyskočený. Nechejte řezačku Vychladnout cca 1 minutu, resetujte jistič (A). - Řezačka je zablokovaná. - Nůž je tupý. Odstraňte příčinu přetížení a zapněte jistič (A). Jen pro EBA 435 EP: - Zadní doraz je zablokovaný. Jistič (B) je vyskočený. Odstraňte příčinu přetížení a zapněte jistič (B). Poslední list není proříznutý? - Otočte nebo obraťte řezací lištu (A), nebo seřiďte nůž seřizovacím šroubem (B). Kvalita řezu je špatná, nebo nůž zůstal v papíru? - Vyměňte nůž. 33

34 Motor běží, ale nůž nesjel dolů? - Aktivovala se bezpečnostní pojistka. KONTAKTUJTE PRODEJCE!!! Displej není osvětlený? - Je zapojena síťová zástrčka? (A) - Je hlavní vypínač zapnutý (poloha I )? (B) - Zapněte jistič! (C) Překontrolujte pojistku na boční straně a jistič! 34

35 Nelze provést řez? - Bezpečnostní kryt je otevřený: Zavřete kryt. - Bezpečnostní kryt je zavřený: Otevřete kryt a znovu jej zavřete. Jen pro EBA 435 EP: Nelze provést řez? - Nebyla nalezena správná poloha řezu (rozměry). - LED dioda S (24) nezhasne. Zmáčkněte tlačítko START. Překontrolujte přední bezpečnostní kryt. - Pro rozměr řezu pod 9 cm: Přidržte zmáčknuté tlačítko START (15), dokud není dosažen požadovaný rozměr. - Zadní doraz (9) se nepohybuje, na displeji je zobrazeno CUT? Pohybujte pákou (5) směrem vpravo. - Zadní doraz (9) nenajíždí na řez (pohybovali jste pákou (5) směrem vpravo) a na displeji je zobrazeno CUT? Kontaktujte prodejce. V případě, že nepomohla žádná zmiňovaná rada, kontaktujte prodejce! 35

36 Příslušenství Náhradní nůž doporučené příslušenství Náhradní řezná lišta doporučené příslušenství Stohovací dřevěný doraz Pomocná lišta pro výměnu nože součástí dodávky Skříňka/podstavec TECHNICKÁ DATA: Přesná technická data najdete na štítku. 36

Návod k obsluze. Stohové řezačky EBA 485 EP

Návod k obsluze. Stohové řezačky EBA 485 EP Návod k obsluze Stohové řezačky EBA 485 EP 1 + řezaček: 2 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj

Více

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45

Návod k obsluze. elektrická stohová řezačka Digicut 45 Návod k obsluze elektrická stohová řezačka Digicut 45 Bezpečnostní upozornění: Podle příslušných standardů smí používat tento stroj jen vyškolená obsluha. Pokud používáte tento stroj nebo provádíte jeho

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DF 20

NÁVOD K POUŽITÍ DF 20 NÁVOD K POUŽITÍ DF 20 ČESKY Děkujeme vám, že jste si vybrali zatavovací stroj Duni, který je určen k použití s dalšími produkty DUNIFORM. Tento stroj je zkonstruován tak, aby vám za předpokladu, že dodržíte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST

PT-260A1 NÁVOD K OBSLUZE HOBLOVKA S PROTAHEM PT - 260A - 1 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad Návod k použití Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Nechte návod u přístroje pro snadné nahlédnutí. Varovné a výstražné nálepky Varovné a výstražné nálepky jsou nalepeny na stroji pro zajištění

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

Universální upínací přípravek UNIFIX

Universální upínací přípravek UNIFIX Universální upínací přípravek UNIFIX ZW71TJ38 Návod k obsluze Základní bezpečnostní pokyny Seznamte se s výrobkem. Přečtěte si a řádně nastudujte tento návod k obsluze. Seznamte se s použitím a s každým

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Dámský holicí strojek Wet/Dry s nabíjecí baterií. Návod k obsluze. Model ES2211. Před použitím si prosím přečtěte celý návod k obsluze.

Dámský holicí strojek Wet/Dry s nabíjecí baterií. Návod k obsluze. Model ES2211. Před použitím si prosím přečtěte celý návod k obsluze. Dámský holicí strojek Wet/Dry s nabíjecí baterií Návod k obsluze Model ES2211 Před použitím si prosím přečtěte celý návod k obsluze. Před použitím Strojek Wet/Dry je možno použít zamokra s pěnou i zasucha.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 5 ČÁSTI KONSTRUKCE... 7 MONTÁŽ... 8 POUŽÍVÁNÍ...

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106

Hama spol. s r.o. CELESTRON. Návod k použití. Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 CELESTRON Návod k použití Laboratorní model 44100 Laboratorní model 44102 Pokročilý model 44104 Pokročilý model 44106 Úvod Gratulujeme Vám k zakoupení mikroskopu Celestron. Váš nový mikroskop je přesný

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií

ÚVODEM BEZPEČNOST OBSAH. Instalace baterií MANUÁL Věk 14+ -2- pečlivě Děkujeme, přečtěte že tento jste manuál si zakoupili a uschovejte tento produkt. ho pro Pro případ správné dalšího a bezpečné nahlédnutí. použití si prosím, ÚVODEM 12..Tento

Více

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013

Uživatelský manuál. Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola. Momentum Model T a UpStart. 1.vydání únor 2013 Uživatelský manuál Pokyny k obsluze a údržbě elektrokola Momentum Model T a UpStart 1.vydání únor 2013 Doporučujeme důkladné seznámení s tímto manuálem před použitím vašeho elektrokola UKAZATEL ÚROVNĚ

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

RENZ SRW 360 dělení 3:1

RENZ SRW 360 dělení 3:1 RENZ SRW 360 dělení 3:1 Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Pracovní plocha 1) Zvolte stabilní pracovní plochu: pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl), vpřed zavěšené

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před používáním nebo opravou páskovače se seznamte s bezpečnostními pokyny. 1. Před zahájením činnosti zajistěte ochranu

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE

ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE ELEKTRICKÝ SKÚTR HS-589 DELUXE POUŽITÍ Elektrický skútr je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A

SEZNAM SOUČÁSTÍ (OBR. 4 A UŽIVATELSKÝ MANUÁL C O O L A I R A N Y W H E R E! MILLENIA Prosím, přečtěte důkladně tyto instrukce před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro příští použití. Toto zařízení není určeno k tomu,

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

PŘÍSTROJ PRO SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

PŘÍSTROJ PRO SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ PŘÍSTROJ PRO SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ MODEL 2066/S OBJ. Č. AW615 900 001 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU OBSAH PŘEDÁNÍ PŘÍSTROJE 3 ÚVODNÍ POZNÁMKA 3 TECHNICKÉ ÚDAJE 3 SYMBOLY POUŽITÉ V PŘÍRUČCE 4 PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

RENZ SRW dělení 3:1. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ SRW dělení 3:1. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ SRW dělení 3:1 Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje Pracovní plocha 1) Zvolte stabilní pracovní plochu: pracovní plocha musí být plně podepřena (např. stůl), vpřed zavěšené

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 2 POWX1310 16 4 1 15 8 10 14 6 3 11 9 7 15 12 5 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

559400-19 CZ DW721 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW721 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od

CS 4PI. Návod. Detektor kovů od CS 4PI Návod Detektor kovů od 15 14 3 5 13 11 1 2 4 12 1 13 17 6 9 16 1. Upevnění řídící jednotky 2. Ovladač Zap/Vyp/citlivost 3. Reproduktor 4. Kontrolka intenzity signálu 5. Ovladač pulzní frekvence

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS

strana [ 2 ] 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS Návod k obsluze 1. Jak se co jmenuje 1.1. Všeobecné Freedom CS 1 8 7 6 2 10 9 5 3 11 4 1 řídítka 2 vidlice 3 motor v náboji 4 převodník (integrovaný senzor točivého momentu) 5 řídící jednotka 6 nosič 7

Více

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Návod k obsluze a seznam náhradních dílů Vrtačka na papír PB 2015 S5 / S6 Číslo zařízení: Výrobní datum : 1 Obsah 1. Všeobecné. 3 2. Technická data.... 4 3. Vrták na papír.. 5 4. Bezpečnostní pokyny..

Více

555777-93 CZ. Přeloženo z původního návodu D27107 D27107V

555777-93 CZ. Přeloženo z původního návodu D27107 D27107V 555777-93 CZ Přeloženo z původního návodu D27107 D27107V 10 9 143 8 6 7 5 4 3 2 1 142 A1 10 11 12 13 17 14 15 16 A2 2 22 21 20 19 23 17 18 A3 34 35 36 39 38 37 30 31 33 32 A4 A5 3 41 A6 A7 42 43 32 A8

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229 č. výr. 132229 Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém

Více

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55

Register and win! www.karcher.com K 55. K 55 pet K 55 K 55 K 55 pet K 55 Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Español 24 Português 28 Dansk 32 Norsk 36 Svenska 40 Suomi 44 Ελληνικά 48 Türkçe 53 Русский 57 Magyar 62 Čeština 66 Slovenščina

Více

Sada pro přestavbu plynu

Sada pro přestavbu plynu Sada pro přestavbu plynu 8 719 002 394 0 1 Tryska 2 Podložka 3 Podložka 6 720 608 562 CZ (2007.01) RA Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a symboly / Použité symboly 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU BIKE PARTS SPECIALIST

NÁVOD NA MONTÁŽ RÁMU BIKE PARTS SPECIALIST NÁVOD N MONTÁŽ RÁMU CZ BIKE PRTS SPECILIST ÚVOD 1 MONTÁŽ JEDNOTKY 2 UCHYCENÍ KOL 3 ODEPÍNÁNÍ KOL 5 MONTÁŽ VYROVNÁVCÍCH NOŽIČEK 6 UPOZORNĚNÍ 7 UŽITEČNÉ RDY 7 Děkujeme, že jste si vybrali QUBO B C ÚVOD Prosím,

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE

Benzínový křovinořez NÁVOD K OBSLUZE FZS 3020-B Obsah 25 CZ Benzínový křovinořez Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento benzínový křovinořez. Než jej začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Mechanismy a příslušenství

Mechanismy a příslušenství Mechanismy a příslušenství MECHANISMY BOČNÍCH OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ MECHANISMY OTEVÍRATELNÝCH ČÁSTÍ - KROMĚ BOČNÍCH SKLA VNĚJŠÍ OCHRANNÉ PRVKY VNĚJŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOLNÍ VNITŘNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HORNÍ VNITŘNÍ

Více

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ C-X00 CD měnič C-X00 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HS-890 CADIZ Elektrický skútr OBSAH ÚVOD-------------- --------------------------------------------------------1 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ---- -----------------------------------------2

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

504606-39 CZ DW626 3 15 2 14 13 1 2 5 12 11 10 9 4 8 7 6 A 10 9 16 17 9 B C 15 14 13 12 19 11 20 18 D 6 20 4 7 E 5 20 21 4 7 22 23 F G 25 24 8 H J HORNÍ FRÉZKA Blahopřejeme vám! Zvolili jste si nářadí

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK NA PAPÍR

NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK NA PAPÍR NÁVOD K OBSLUZE ŘEZAČEK NA PAPÍR a Záruční list IDEAL 1133 a 1142 1 Děkujeme, že jste si vybrali stroj firmy IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu

Více

Odlehčené vozíky Řada modelů 1.7xx Řada modelů 1.8xx. Návod k obsluze. Usnadníme lidem pohyb.

Odlehčené vozíky Řada modelů 1.7xx Řada modelů 1.8xx. Návod k obsluze. Usnadníme lidem pohyb. Odlehčené vozíky Řada modelů 1.7xx Řada modelů 1.8xx cs Návod k obsluze Usnadníme lidem pohyb. Obsah Úvod 4 Výčet modelů 5 Indikace 5 Převzetí 5 Specifikace 6 Použití 6 Úprava 7 Recirkulace 7 Životnost

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300

Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Inser t O I 1 2 3 Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Obsah: Bezpečnostní upozornění

Více

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny.

BIO SHAKE SLIMMER NÁVOD K POUŽITÍ. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ BIO SHAKE SLIMMER Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Důležitá upozornění 1. Těhotné ženy,

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více