1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:"

Transkript

1 1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že a) sociálních vědy nemohou vyslovovat platné závěry o společnosti b) nálezy v sociálních vědách mají pravděpodobnostní charakter c) sociální vědy musejí využívat metod přírodních věd d) v sociálních vědách nelze určit příčinu a následek jevů 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera: a) orientováno na jiné jedince b) jednání lidí ve společnosti c) jednání podle společenských norem d) odlišné v závislosti na velikosti sociální skupiny 3. Co znamená, když říkáme, že sociologii při svém výzkumu pracuje, na rozdíl od přírodních věd, s tzv. otevřenými systémy.? a) že sociální vědci vycházejí při přípravě výzkumu z vícero vzájemně konkurujících si teorií a nejsou uzavřeni pouze v jednom paradigmatu b) že sociální vědci nejsou schopni kontrolovat všechny proměnné, které zasahují do zkoumaného problému c) že sociolog nemůže zkoumat svůj předmět výzkumu v uzavřené místnosti, jako např. přírodní vědci 4. Sociální fakta jsou podle Émile Durkheima: a) nezpochybnitelná, vědecká tvrzení týkající se společnosti b) souhrnem a výsledkem chování členů společnosti c) jevy, které určují naši pozici v sociální struktuře d) sociální síly, které skrytě ovlivňují náš každodenní život 5. V procesu operacionalizace: a) analyzujeme sociální realitu a hledáme příčiny sociálních jevů b) převádíme empirické ukazatele na komplexní teoretické koncepty c) hledáme ukazatele pro výchozí teoretické pojmy d) ověřujeme, zda se naše pozorování shoduje s počáteční teorií 6. Které tvrzení je správné? a) determinismus exaktních věd neplatí v sociálních vědách b) determinismus exaktních věd v sociálních vědách platí rovněž c) determinismus neplatní v exaktních ani v sociálních vědách 7. Kauzalita sleduje: a) protikladné, avšak navzájem související vlastnosti jevů b) příčinné souvislosti jevů c) působení lidského faktoru na vznik jevu 8. V sociologickém výzkumu se můžeme spolehnout na: a) univerzální platnost výsledku bádání b) determinismus sociálních věd c) spolehlivé prokázání kauzality d) na žádnou z výše uvedených premis

2 9. Situaci, kterou určitá část společnosti definuje jako problém, v sociologii nazýváme: a) sociologickým problémem b) sociálním problémem c) specifickým problémem 10. Pomocí operacionalizace v průběhu sociologického výzkumu: a) formulujeme hlavní hypotézy výzkumu b) rozhodujeme o výzkumných metodách c) převádíme teoretické koncepty do empiricky uchopitelných kategorií 11. Zárukou objektivity v sociologii je mimo jiné: a) nehodnotící přístup k sociální realitě b) sociologická imaginace c) zkoumání nezamýšlených důsledků jednání 2. Vznik sociologické vědy 1. Velká transformace, k níž podle Karla Polányiho došlo v Evropě v první polovině 19.století, a) přenáší zákony tržní ekonomiky do všech oblastí společenského života b) vede k průmyslové revoluci c) mění charakter společnosti z moderní na postmoderní d) přináší větší autonomii lokálním trhům 2. V moderní společnosti jsou výklad světa a chápání času: a) náboženské, lineární, dynamické b) náboženské, cyklické, statické c) vědecké, lineární, dynamické d) vědecké, cyklické, dynamické 3. Max Weber definuje kapitalismus jako: a) ekonomický systém založený na tržních principech b) péči o zisk nenásilnými prostředky c) pokrokový sociální systém d) neoddělitelně spojený s protestantskou etikou 4. Pojem sekularizace označuje v teorii modernizace: a) stěhování lidí do měst b) ztrátu výsadního postavení aristokracie ve prospěch měšťanstva c) pokles vlivu církve a náboženství obecně na chod společnosti a státu d) zvýšený podíl vědy a vědeckého poznání na organizaci společnosti 5. Mezi tzv. modernizační trendy nepatří a) sekularizace b) industrializace c) racionalizace d) globalizace e) emancipace

3 6. V souvislosti s procesem generalizace trhu v 19. st. hovoříme o předcházející/m: a) vzniku tržních společností b) autarkii (soběstačnosti) domácností c) vzniku národních států 7. Industrializaci, urbanizaci a sekularizaci můžeme označit společným pojmem: a) globalizace b) osvícenství c) modernizace 8. Procesy, které proměnily tradiční společnost v moderní, souhrnně označujeme pojmem: a) industrializace b) generalizace trhu c) modernizace 9. Která z forem Durkheimovy solidarity je charakteristická nízkou dělbou práce? a) sociální solidarita b) organická solidarita c) mechanická solidarita 10. Které z následujících pojmů necharakterizuje rozdíl mezi tradiční a moderní společností? a) organická vs. mechanická solidarita b) společnost vs. pospolitost c) organická vs. masová komunikace d) hierarchický vs. synergický model organizace 11. Problém odcizení rozpracovaný Karlem Marxem odkazuje na: a) odcizenost dělníků vůči kapitalistům b) odcizenost kapitalistů vůči pracovní činnosti c) odcizenost dělníků vůči pracovní činnosti 3. Základní směry v sociologii 1. Do kterého sociologického směru bychom zařadili teorie zdůrazňující vnitřní rovnováhu, seberegulaci a harmonii zájmů jako základ fungování společnosti? a) interpretativní teorie b) konsensuální teorie c) systémové teorie 2. Manifestní a latentní funkci rozlišil: a) Robert K. Merton b) Talcott Parsons c) Emile Durkheim 3. Symbolický interakcionismus patří k sociologické: a) makroperspektivě b) mikroperspektivě

4 c) mezoperspektivě 4. Pojem legitimizace se v sociologii konfliktu využívá k analýze: a) způsobu ospravedlnění sociálních nerovností vládnoucí skupinou b) definice situace z právního hlediska c) nezákonného jednání aktérů 5. Pro symbolický interakcionismus je charakteristický koncept: a) latentní a manifestní funkce b) definice situace c) legitimizace nerovností 6. Za zakladatele fenomenologické sociologie bývá považován: a) Auguste Comte b) George Herbert Mead c) Alfred Schutz 7. Sada návodů k jednání v běžných situacích, které se člověku dostává v průběhu socializace, může být označována pojmem Alfreda Schutze: a) zásoba vědění při ruce b) definice situace c) vzorce každodennosti 8. Existenci nepsané úmluvy v základu sociálního řádu předpokládají: a) teorie konfliktu b) teorie konsensuální c) teorie interpretativní (sociologie každodennosti) d) teorie konfliktu i teorie konsensuální 9. Normální osobnost v pojetí strukturního funkcionalismu a) je taková osobnost, která respektuje normy dané společnosti b) jako pojem do stukturního funkcionalismu nepatří c) je osobnost, která ještě není ovlivněna fungováním společnosti d) je příliš obecný pojem, kterého by nemělo žádné sociologické paradigma používat 10. Definice situace a) je pojem, který vyjadřuje, že aktéři jednají v situaci, která je pro ně předem společností definována b) je teorém, který říká, že situace definovaná jako reálná se stává reálnou ve svých důsledcích c) je první stádium výzkumu určitého sociálního jevu (sociální vědec musí nejprve definovat typ situace, kterou chce zkoumat) d) je úkolem každého aktéra v synergickém modelu organizace (každý musí definovat svou vlastní situaci, aby mohl pružně reagovat na potřeby organizace) 11. Kdo je zakladatelem strukturního funkcionalismu? a) Robert King Merton b) George Caspar Homans c) Talcott Parsons d) Někdo jiný. Kdo?...

5 12. Sociologické paradigma dle R. K. Mertona a) je Mertonovým pokusem reagovat na kritiky strukturního funkcionalismu b) znamená, že se všichni sociologové musí shodnout na užívání jednotného jazyka c) je určitý specifický pohled na společnost, který zahrnuje výklad, teorii, metodologii, je proveden ve specifickém jazyce a opírá se o poměrně stabilní okruh autorit 13. Manifestní funkce jsou podle R.K.Mertona: a) skryté stránky našeho či společenského jednání b) typy jednání, které se objevují u lidí v davu, např. při manifestacích c) opakem funkcí latentních d) vždy pozitivní 14. Definice situace (či tzv. Thomasův teorém) říká, že a) definují-li lidé určitou situaci jako reálnou, stává se reálnou ve svých důsledcích b) jsou podstatné jen ty jevy, které mají na společnost reálný vliv c) důsledky sociálních situací mohou lidé zmírnit tím, že budou situaci správně definovat d) definice určitého jevu závisí vždy na kulturních normách určitého společenství 15. Prostituce je z hlediska teorie konfliktu a) společensky funkční, neboť uspokojuje společenskou poptávku b) důsledkem ekonomických a rodových nerovností ve společnosti c) nemorální a ohrožující základní hodnoty společnosti d) ze společnosti neodstranitelná, protože reaguje na základní biologické ustavení lidí 16. Sociologie každodennosti a) se snaží pochopit subjektivní významy sociálních situací pro jejich aktéry b) poskytuje poučky ke každodennímu praktickému použití c) popisuje běžné, každodenní životy obyčejných lidí, nikoli společenských elit d) bývá také nazývána sociologií pro všední den 17. Termín latentní funkce, zavedený R.K.Mertonem, označuje: a) skryté stránky našeho či společenského jednání e) typy jednání, které se objevují u lidí v davu, např. při manifestacích f) takové jednání, které je v rozporu s hodnotovým přesvědčením jednajícího g) funkce systému, které jsou empiricky měřitelné 18. Premisa, že lidé jednají na základě významů, které přikládají všemu, co je obklopuje, se vztahuje k: a) teoriím konfliktu b) strukturního funkcionalismu c) teoriím, které rozvíjí R.Dahrendorf d) symbolickému interakcionismu 4. Kultura jako způsob řešení problémů přežití společnosti 1. Endogenní kulturní změna je a) kulturní změna, přicházející z vnějšku (například prostřednictvím války) b) proměna kulturních prvků uvnitř kultury (například inovace) c) v tradičních společnostech pouze výjimečným jevem

6 2. Sociální kontrola je a) dohlížení nad chováním jedince, které zabezpečuje nějaká sociální instituce (např. škola) b) prostředek společnosti, zabezpečující dodržování sociálních norem c) mechanismus, díky kterému se stáváme v kulturním smyslu členy společnosti 3. Připsané sociální role jsou například a) věk, pohlaví, prestiž, vzdělání b) barva očí, věk, národnost, výška c) vzdělání, bydliště, rodinný stav, náboženství d) vojenská služba, věk, nezaměstnanost 4. Vysvětlete, co to znamená, hovoří-li sociologie o konfliktu v roli : a) rozpor mezi odlišným pojetím jedné role (např. role matky) b) rozpor mezi dvěma odlišnými rolemi, které člověk v životě hraje(např. role syna a role člena party) c) rozpor mezi tím, jak se člověk sám sebe definuje (vnímá) a jak jej definuje (vnímá) okolí 5. Vysvětlete, co to znamená, hovoří-li sociologie o konfliktu mezi rolemi : a) rozpor mezi odlišným pojetím jedné role (např. role matky) b) rozpor mezi dvěma odlišnými rolemi, které člověk v životě hraje(např. role syna a role člena party) c) rozpor mezi tím, jak se člověk sám sebe definuje (vnímá) a jak jej definuje (vnímá) okolí 6. Co je to etnocentrismus? a) nepřátelský postoj vůči jinému etniku b) vysoká koncentrace lidí z různých etnických skupin c) láska k vlastnímu etniku či národu d) hodnocení světa z kulturní perspektivy vlastního společenství 7. Pozitivní a negativní sankce jsou nástrojem: a) sociální legitimizace b) sociální kontroly c) demokratizace společnosti 8. Pojmem anomie označujeme: a) nedostatečně socializovanou skupinu lidí b) rozklad normativního systému společnosti c) neschopnost komunikace mezi skupinami ve společnosti 9. Jednání, které není v souladu s normami či hodnotami zastávanými většinou členů určité skupiny, označujeme jako: a) konfliktní b) deviantní c) netradiční 10. Georg Herbert Mead pracoval na teorii: a) socializace b) masové komunikace c) manifestní a latentní funkce

7 5. Sociální stratifikace 1. Statusová konzistence znamená a) rovnováhu mezi různými dimenzemi prostoru sociální stratifikace b) stálý, neměnný status v průběhu života jedince c) výrazná převaha jedné dimenze sociálního statusu nad jinou d) odpovídající si hodnoty věku a společenského postavení jedince 2. Kulturní kapitál podle Pierra Bourdieu znamená: a) schopnost využívat sítě sociálních kontaktů k osobnímu prospěchu b) vlastnictví nadprůměrného množství kulturních statků/předmětů c) schopnost daného člověka chovat se kulturně d) schopnosti a dovednosti člověka, které jsou v dané kultuře vysoce oceňovány 3. Úlohu hodnot a životního stylu společenských tříd zdůrazňuje a) Weberovská tradice b) Marxistická tradice c) Funkcionalismus 4. Třída o sobě je v marxistickém pojetí a) třída disponující výrobní silou b) subjektivní vymezení třídy c) objektivní vymezení třídy d) třída vlastnící výrobní prostředky 5. Pojem sociální stratifikace a) se dnes už příliš neužívá b) označuje vertikální nerovnost c) označuje horizontální nerovnost d) je ideální typ 6. Sociální reprodukce znamená a) že většina dětí dosahuje jiného společenského postavení než jejich rodiče b) že společenské vrstvy přetrvávají z generace na generaci c) že se rodí v průměru alespoň 2,1 dítěte na ženu 7. Horizontální nerovnost a) je nerovnost mezi chudými a bohatými b) je dána nerovnou šancí příslušníků různých skupin získat v principu stejné vzdělání c) bývá taky označována jako sociální diferenciace d) je hlavním stratifikujícím prvkem ve společnosti 8. Mobilita společenských vrstev znamená a) že většina dětí dosahuje jiného postavení než jejich rodiče b) že většina dětí dosahuje vždy lepšího postavení než jejich rodiče c) tendenci lidí ze stejné společenské vrstvy stěhovat se do stejné lokality (např. do jedné čtvrti v rámci jednoho města) 9. Hlavními rozlišovacími kritérii třídní struktury společnosti jsou: a) majetek, zaměstnání a životní styl b) majetek a vztah k výrobním prostředkům c) majetek a podíl na moci

8 10. Underclass a) je elita ( nadtřída ) b) vykonává nekvalifikovanou práci c) stojí mimo trh práce 11. Vyberte diagram, který zhruba odpovídá sociální struktuře západních společností podle stupnice socioekonomických tříd: a) b) c) 6. Sociální organizace 1. Člen organizace donucujího typu a) reaguje kalkulem pokud možno co nejmenších nevýhod plynoucích z nuceného členství b) reaguje odcizením c) není v pravém smyslu slova členem 2. Hierarchický model organizace a) je méně dokonalý než synergický model b) je přítomen i v taylorismu c) byl nahrazen synergickým modelem d) vyskytuje se pouze ve státní správě a v byrokracii 3. Kalkulující reakce je reakcí člena a) dobrovolné (normativní) organizace

9 b) utilitaristické organizace c) donucující organizace 4. Organizace je v konfliktním pojetí taková organizace a) která stojí na konsensu zúčastněných b) v níž jsou konfrontovány protikladné zájmy c) kde má každý své předepsané místo 5. Organizace (velmi významné v současných společnostech), které vykazují určité nápadné podobnosti, a to nezávisle na tom, jakou činnost vykonávají, nazýváme a) institucemi b) formálními organizacemi c) hierarchickým modelem d) formálními institucemi 6. Co neplatí pro synergický model organizace? a) Je dokonalejší než hierarchický model. b) Má plochou organizační strukturu. c) Předpokládá spontánní spolupráci. d) Jeho potřeba souvisí s přechodem od industriální k informační společnosti. e) Nevyskytuje se v čisté podobě. 7. Morální reakce je reakcí člena a) dobrovolné (normativní) organizace b) utilitaristické organizace c) donucující organizace 8. Pro byrokracii ve Weberově pojetí není typické a) soustředění moci a znalostí na nejvyšších stupních b) písemné zaznamenávání každého jednání c) prolínání veřejné a soukromé sféry d) odborné vzdělání úředníků 9. Byrokracie (dle Webera) má mimo jiné tyto rysy: a) poslušnost vůči předpisům, poslušnost vůči osobám, přísné oddělení úřadu od bydliště úředníka b) jednání se zaznamenává v písemné formě, je přísně oddělen úřad od bydliště úředníka, postup v hierarchii se řídí počtem odsloužených let c) úředník má odborné vzdělání, moc je decentralizovaná a rozdělená na menší celky, úředník je poslušný vůči předpisům 10. Pro byrokracii ve Weberově pojetí není typická a) nevypočitatelnost b) racionalita c) efektivita d) přesnost 7. Sociologický pohled na některé problémy 1. Střední a vysokoškolské vzdělání má v ČR z Romů a) přibližen 10 % b) přibližně 4-5 % c) přibližně 1,5 %

10 2. Česká populace a) není stárnoucí b) stárne teprve přibližně od doby kolem roku 1989 c) začala stárnout už po roce 1950, v určitém období (od sedmdesátých let) stárnout přestala, v současnosti opět stárne 3. Pouze základní vzdělání má dnes v ČR a) asi 50 % Romů b) % Romů c) % Romů 4. Stárnutí populace znamená a) že se lidé dožívají vyššího věku b) že se zvyšuje podíl starších osob (nad 60, případně 65 let) na úkor osob mladých (pod 15 let) c) že generace přetrvávají bez vnějších intervencí (např. imigrace) 5. Věková struktura romské populace v ČR a) je progresivního typu b) regresivního typu c) stacionárního typu d) ve fázi přechodu mezi typem stacionárním a regresivním 6. Stárnutí od vrcholu a) je dáno prodlužováním střední délky života b) je dáno zpomaleným růstem počtu mladých věkových skupin c) bývá nazýváno relativním stárnutím 7. Odhadovaný počet romského obyvatelstva v České republice a) se pohybuje mezi 10 a 90 tisíci b) je 200 až 300 tisíc c) odpovídá přibližně půl milionu osob 8. Relativní stárnutí a) nastává v důsledku rychlého poklesu úmrtnosti b) bývá nazýváno stárnutím od základny c) bývá nazýváno stárnutím od vrcholu d) je dáno prodlužováním střední délky života 9. Věková struktura romské populace u nás a) odpovídá struktuře většinového obyvatelstva ČR b) se liší od věkové struktury většinové populace jedině výraznějším zastoupením nejmladších věkových skupin c) je odlišná od věkové struktury většinové populace ČR jak z hlediska porodnosti, tak z hlediska úmrtnosti 10. V průběhu prvního demografického přechodu v Evropě: a) poklesla úmrtnost, zvýšila se porodnost b) zvýšila se úmrtnost, snížila se porodnost c) poklesla úmrtnost, poklesla porodnost 11. V průběhu druhého demografického přechodu v Evropě a v západním světě obecně dochází k:

11 a) zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu nemanželských dětí, stagnaci populace b) snížení porodnosti pod práh reprodukčního minima c) zvýšení potratovosti, zvýšení rozvodovosti, populačnímu poklesu d) stárnutí populace, snížení úmrtnosti, poklesu počtu trvale svobodných 12. Pokud se týká úhrnné plodnosti, Česká republika vykazuje v posledních několika letech ve srovnání s evropským průměrem: a) nižší hodnoty b) vyšší hodnoty c) zhruba stejné hodnoty, jako je evropský průměr 13. Počet umělých přerušení těhotenství v ČR na začátku 21.století: a) výrazně poklesl (o více než polovinu oproti roku 1989) b) mírně poklesl (o 30-40% oproti roku 1989) c) zůstal zhruba na stejné úrovni jako byl v roce 1989 d) se mírně zvýšil (o 30-40% oproti roku 1989) e) se výrazně zvýšil (o více než 100% oproti roku 1989) 14. Počet dětí narozených mimo manželství v ČR na začátku 21.století: a) výrazně poklesl (o více než 100% oproti roku 1989) b) mírně poklesl (o 30-40% oproti roku 1989) c) zůstal zhruba na stejné úrovni jako byl v roce 1989 d) se mírně zvýšil (o 30-40% oproti roku 1989) e) se výrazně zvýšil (o více než 100% oproti roku 1989) 15. Pojem Hajnalova linie : a) se vztahuje k teorii globalizace a vyznačuje ekonomické a mocenské rozdíly mezi vyspělým Západem a chudým Jihem b) se vztahuje k historické demografii a vyznačuje rozdělení Evropy podle odlišných typů rodiny c) se vztahuje k teorii sociální stratifikace a vyznačuje hranici mezi nižší třídou a střední třídou 16. Podle amerického sociologa Hajnala jsou pro tzv. Západoevropský typ rodiny typické: a) existence nukleární rodiny, stěhování ženy do domácností muže, vyšší věkový rozdíl mezi manželi b) vyšší věkový rozdíl mezi manželi, vícegenerační rodina, manželství lidí se zajištěným bydlením c) stěhování ženy do domácnosti muže, nízký podíl celoživotně svobodných, nižší věk při sňatku d) vysoký podíl trvale svobodných, pozdní věk sňatku, existence nukleární rodiny 17. Podle amerického sociologa Hajnala jsou pro tzv. Východoevropský typ rodiny typické: a) existence nukleární rodiny, stěhování ženy do domácností muže, vyšší věkový rozdíl mezi manželi b) vyšší věkový rozdíl mezi manželi, vícegenerační rodina, manželství lidí se zajištěným bydlením

12 c) stěhování ženy do domácnosti muže, nízký podíl celoživotně svobodných, nižší věk při sňatku d) vysoký podíl trvale svobodných, pozdní věk sňatku, existence nukleární rodiny 8. Současné globální trendy a jejich důsledky 1. V sociologických teoriích globalizace se svět především: a) v čase i v prostoru smršťuje b) stává stále nebezpečnějším c) stává stále podobnějším d) stává stále hůře pochopitelným 2. V procesu ekonomické globalizace jsou hlavními hráči : a) nadnárodní korporace b) národní státy c) mezinárodní politické organizace d) nevládní a humanitární organizace 3. Co obnáší tvrzení Z. Baumana, že v době globalizace jsou globální firmy prostorově a časově nezávislé? a) firmy využívají nejnovějších komunikačních technologií, proto mohou být rozmístěny po celém světě b) firmy volně přesunují kapitál po celém světě, aniž by byl jejich zisk zatěžován důsledky způsobené jejich přítomností v lokalitě c) globalizace způsobuje časoprostorové rozpojení, takže velké nadnárodní globální firmy vytváří komplexní vztahy mezi lokálními a vzdálenými oblastmi

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology Povinné materiály z prezentací Sociologie jako vědecká disciplína SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 29. září 2015 Sociální a sociologický problém Peter

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Shrnutí 1. přednáška

Shrnutí 1. přednáška Shrnutí 1. přednáška 1) Proč studovat sociologii? Předmět, metoda a funkce sociologie 2) Pojem paradigma paradigma jako základ vědy a paradigmatická struktura sociologie 1. Metoda sociologie Sociologie

Více

Sociologie a péče o životní prostředí

Sociologie a péče o životní prostředí Sociologie a péče o životní prostředí Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Sociologie pro ekonomy (BKV_SOPE)

Sociologie pro ekonomy (BKV_SOPE) Sociologie pro ekonomy (BKV_SOPE) Struktura kurzu 1) Úvod do sociologie (sociologie jako věda o společnosti; důvody vzniku sociologie; vymezení, vztah k jiným vědám a praxi; sociální realita a způsoby

Více

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit,

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, 15.10.2008 Co se děje v 19. století? velké změny v 19. století industriální revoluce, urbanizace, rozvoj kapitalismu proměna

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM Otázka: Sociologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): EM Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, společenských jevů a vztahů, struktury společnosti a zákonitosti

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

A) SOCIOLOGIE JAKO VĚDA

A) SOCIOLOGIE JAKO VĚDA Otázka: Sociologie jako věda, společnost Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska societas = společnost; logos = rozum, věda A) SOCIOLOGIE JAKO VĚDA vznik 1. pol. 19. století zakladatel Auguste

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos

Max Weber Hlavní myšlenky, přínos Max Weber Hlavní myšlenky, přínos 1864-1920 Přístupy a hlavní oblasti zájmu s ohledem na dnešní aktuálnost Rozumějící sociologie- JEDNÁNÍ, smysl, hodnoty Sociální struktura pojem vrstva (stav) Sociologie

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B Demografie B_Dem Magisterské studium Garant předmětu: RNDr. Květa Kalibová, CSc. Vyučující:.. RNDr. Květa Kalibová, CSc. (PH) Mgr. Michal Tomčík (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

grad,e"d,,~ sociol!ogie argo , I

grad,ed,,~ sociol!ogie argo , I (! grade"d~ sociol!ogie I argo I Obsah 1 Co je sociologie? "'"'''''''''''' '''''''''''''' '''''''' Čím se sociologie zabývá? Nekolik pfíkladu Jak dospet k sociologickému pfístupu Počátky sociologie Pozdejší

Více

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Boris Vaňo Infostat Bratislava Příspěvek vznikl v

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Teoretické koncepty města a venkova

Teoretické koncepty města a venkova Teoretické koncepty města a venkova 1. Dichotomický (protikladný) (od 19./20. stol. do 60. let) F. Tönnies (1855-1936): - reálná společenství se nacházejí někde mezi těmito dvěma krajnostmi. - vývoj lidského

Více

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě

Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Test základů společenských věd bakalářský obor Zdravotně sociální pracovník v prezenční formě Otázka 1 Jan Patočka je představitelem: a. pragmatismu b. existencialismu c. fenomenologie Otázka 2 Korán a

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Věková a pohlavní struktura. VY_32_INOVACE_Z.1.04 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Věková a pohlavní struktura. VY_32_INOVACE_Z.1.04 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s PROBLEMATIKA SOCIOLOGIE VÝCHOVY Sociologie výchovy: otázky a odpovědi PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009,

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O:

SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O: SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O: Společnosti jako celostním systému Chování a jednání jednotlivých lidí ve společenských kontextech Sociálních faktech a jevech Sociálním jednání, sociálních skupinách Sociálních

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Otázka 3 Koučování je: a. metoda podnikového vzdělávání b. metoda kvantitativního výzkumu c. metoda monitoringu potřeb

Otázka 3 Koučování je: a. metoda podnikového vzdělávání b. metoda kvantitativního výzkumu c. metoda monitoringu potřeb Management organizace služeb sociální práce NMgr. prezenční studium Test: Minimální standard + Orientace v předepsané oborové literatuře 80 otázek za 80 bodů, časový limit 40 minut Otázka 1 Vize organizace

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Chudí lidé v chudých krajích

Chudí lidé v chudých krajích Chudí lidé v chudých krajích Sociální nerovnosti jako manifestace lokální struktury příležitostí Josef Bernard Cíle prezentace Analýza prostorových determinant příjmu a vzdělání Do jaké míry závisí sociální

Více

Management organizací služeb sociální práce

Management organizací služeb sociální práce Management organizací služeb sociální práce navazující magisterské prezenční studium Minimální standard + Orientace v předepsané literatuře Otázka1 V jakém právním předpise je řešena sociální dávka doplatek

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz Oddělení lokální a regionální studia, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Zdravotně sociální pracovník

Zdravotně sociální pracovník Zdravotně sociální pracovník bakalářské prezenční studium základy společenských věd Otázka 1 Základní formou motivů jsou: a. potřeby b. ambice c. pudy Otázka 2 K představitelům novověkého empirismu patří

Více

SPP701 Sociologie pro SPSP

SPP701 Sociologie pro SPSP SPP701 Sociologie pro SPSP sylabus Jiří Winkler Pavel Horák Katedra sociální politiky asociální práce Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERSITA Gorkého 7, 602 00 Brno OBSAH ČÍTANKY Syllabus... 3

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001

3. Úroveň vzdělání obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3. Úroveň obyvatelstva ČR podle výsledků sčítání lidu v roce 2001 3.1 Vzdělání mužů a žen podle věkových skupin Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Při četbě textu se soustřeďte na následující klíčová témata a pojmy:

Při četbě textu se soustřeďte na následující klíčová témata a pojmy: 1. týden Berger, P.L. Pozvání do sociologie (kapitoly 4. Člověk ve společnosti a 5. Společnost v člověku ). Člověk ve společnosti -samozřejmost světa, ve kterém žijeme -povaha a mechanismy sociální kontroly

Více

Věková struktura obyvatelstva, prognózy. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Věková struktura obyvatelstva, prognózy. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Věková struktura obyvatelstva, prognózy Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Struktura obyvatelstva sice používáme okamžiková data, ale je potřeba interpretovat je dynamicky, zachytit

Více

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš

Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš Sociologický výzkum (stručný úvod) Michal Peliš vědy exaktní X sociální tvrzení deterministického charakteru univerzální platnost experiment prokazování kauzality tvrzení pravděpodobnostního charakteru

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Možnosti a východiska intervence v SVL PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Krajský úřad Ústeckého kraje, krajská konference Sociální nerovnost Každá společnost se vyznačuje sociálním

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK Ve ch oblastech (66 % území kraje) žije 17 % obyvatel Ústeckého kraje. Nejvíce urbanizované jsou okresy Most, Teplice a Ústí nad Labem, kde je na venkově méně

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Organizační chování. Poslání a cíle organizace

Organizační chování. Poslání a cíle organizace Organizační chování Poslání a cíle organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více