1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera:"

Transkript

1 1. Co je sociologie? 1. Působení lidského faktoru v sociálních vědách znamená mimo jiné, že a) sociálních vědy nemohou vyslovovat platné závěry o společnosti b) nálezy v sociálních vědách mají pravděpodobnostní charakter c) sociální vědy musejí využívat metod přírodních věd d) v sociálních vědách nelze určit příčinu a následek jevů 2. Sociální jednání je podle Maxe Webera: a) orientováno na jiné jedince b) jednání lidí ve společnosti c) jednání podle společenských norem d) odlišné v závislosti na velikosti sociální skupiny 3. Co znamená, když říkáme, že sociologii při svém výzkumu pracuje, na rozdíl od přírodních věd, s tzv. otevřenými systémy.? a) že sociální vědci vycházejí při přípravě výzkumu z vícero vzájemně konkurujících si teorií a nejsou uzavřeni pouze v jednom paradigmatu b) že sociální vědci nejsou schopni kontrolovat všechny proměnné, které zasahují do zkoumaného problému c) že sociolog nemůže zkoumat svůj předmět výzkumu v uzavřené místnosti, jako např. přírodní vědci 4. Sociální fakta jsou podle Émile Durkheima: a) nezpochybnitelná, vědecká tvrzení týkající se společnosti b) souhrnem a výsledkem chování členů společnosti c) jevy, které určují naši pozici v sociální struktuře d) sociální síly, které skrytě ovlivňují náš každodenní život 5. V procesu operacionalizace: a) analyzujeme sociální realitu a hledáme příčiny sociálních jevů b) převádíme empirické ukazatele na komplexní teoretické koncepty c) hledáme ukazatele pro výchozí teoretické pojmy d) ověřujeme, zda se naše pozorování shoduje s počáteční teorií 6. Které tvrzení je správné? a) determinismus exaktních věd neplatí v sociálních vědách b) determinismus exaktních věd v sociálních vědách platí rovněž c) determinismus neplatní v exaktních ani v sociálních vědách 7. Kauzalita sleduje: a) protikladné, avšak navzájem související vlastnosti jevů b) příčinné souvislosti jevů c) působení lidského faktoru na vznik jevu 8. V sociologickém výzkumu se můžeme spolehnout na: a) univerzální platnost výsledku bádání b) determinismus sociálních věd c) spolehlivé prokázání kauzality d) na žádnou z výše uvedených premis

2 9. Situaci, kterou určitá část společnosti definuje jako problém, v sociologii nazýváme: a) sociologickým problémem b) sociálním problémem c) specifickým problémem 10. Pomocí operacionalizace v průběhu sociologického výzkumu: a) formulujeme hlavní hypotézy výzkumu b) rozhodujeme o výzkumných metodách c) převádíme teoretické koncepty do empiricky uchopitelných kategorií 11. Zárukou objektivity v sociologii je mimo jiné: a) nehodnotící přístup k sociální realitě b) sociologická imaginace c) zkoumání nezamýšlených důsledků jednání 2. Vznik sociologické vědy 1. Velká transformace, k níž podle Karla Polányiho došlo v Evropě v první polovině 19.století, a) přenáší zákony tržní ekonomiky do všech oblastí společenského života b) vede k průmyslové revoluci c) mění charakter společnosti z moderní na postmoderní d) přináší větší autonomii lokálním trhům 2. V moderní společnosti jsou výklad světa a chápání času: a) náboženské, lineární, dynamické b) náboženské, cyklické, statické c) vědecké, lineární, dynamické d) vědecké, cyklické, dynamické 3. Max Weber definuje kapitalismus jako: a) ekonomický systém založený na tržních principech b) péči o zisk nenásilnými prostředky c) pokrokový sociální systém d) neoddělitelně spojený s protestantskou etikou 4. Pojem sekularizace označuje v teorii modernizace: a) stěhování lidí do měst b) ztrátu výsadního postavení aristokracie ve prospěch měšťanstva c) pokles vlivu církve a náboženství obecně na chod společnosti a státu d) zvýšený podíl vědy a vědeckého poznání na organizaci společnosti 5. Mezi tzv. modernizační trendy nepatří a) sekularizace b) industrializace c) racionalizace d) globalizace e) emancipace

3 6. V souvislosti s procesem generalizace trhu v 19. st. hovoříme o předcházející/m: a) vzniku tržních společností b) autarkii (soběstačnosti) domácností c) vzniku národních států 7. Industrializaci, urbanizaci a sekularizaci můžeme označit společným pojmem: a) globalizace b) osvícenství c) modernizace 8. Procesy, které proměnily tradiční společnost v moderní, souhrnně označujeme pojmem: a) industrializace b) generalizace trhu c) modernizace 9. Která z forem Durkheimovy solidarity je charakteristická nízkou dělbou práce? a) sociální solidarita b) organická solidarita c) mechanická solidarita 10. Které z následujících pojmů necharakterizuje rozdíl mezi tradiční a moderní společností? a) organická vs. mechanická solidarita b) společnost vs. pospolitost c) organická vs. masová komunikace d) hierarchický vs. synergický model organizace 11. Problém odcizení rozpracovaný Karlem Marxem odkazuje na: a) odcizenost dělníků vůči kapitalistům b) odcizenost kapitalistů vůči pracovní činnosti c) odcizenost dělníků vůči pracovní činnosti 3. Základní směry v sociologii 1. Do kterého sociologického směru bychom zařadili teorie zdůrazňující vnitřní rovnováhu, seberegulaci a harmonii zájmů jako základ fungování společnosti? a) interpretativní teorie b) konsensuální teorie c) systémové teorie 2. Manifestní a latentní funkci rozlišil: a) Robert K. Merton b) Talcott Parsons c) Emile Durkheim 3. Symbolický interakcionismus patří k sociologické: a) makroperspektivě b) mikroperspektivě

4 c) mezoperspektivě 4. Pojem legitimizace se v sociologii konfliktu využívá k analýze: a) způsobu ospravedlnění sociálních nerovností vládnoucí skupinou b) definice situace z právního hlediska c) nezákonného jednání aktérů 5. Pro symbolický interakcionismus je charakteristický koncept: a) latentní a manifestní funkce b) definice situace c) legitimizace nerovností 6. Za zakladatele fenomenologické sociologie bývá považován: a) Auguste Comte b) George Herbert Mead c) Alfred Schutz 7. Sada návodů k jednání v běžných situacích, které se člověku dostává v průběhu socializace, může být označována pojmem Alfreda Schutze: a) zásoba vědění při ruce b) definice situace c) vzorce každodennosti 8. Existenci nepsané úmluvy v základu sociálního řádu předpokládají: a) teorie konfliktu b) teorie konsensuální c) teorie interpretativní (sociologie každodennosti) d) teorie konfliktu i teorie konsensuální 9. Normální osobnost v pojetí strukturního funkcionalismu a) je taková osobnost, která respektuje normy dané společnosti b) jako pojem do stukturního funkcionalismu nepatří c) je osobnost, která ještě není ovlivněna fungováním společnosti d) je příliš obecný pojem, kterého by nemělo žádné sociologické paradigma používat 10. Definice situace a) je pojem, který vyjadřuje, že aktéři jednají v situaci, která je pro ně předem společností definována b) je teorém, který říká, že situace definovaná jako reálná se stává reálnou ve svých důsledcích c) je první stádium výzkumu určitého sociálního jevu (sociální vědec musí nejprve definovat typ situace, kterou chce zkoumat) d) je úkolem každého aktéra v synergickém modelu organizace (každý musí definovat svou vlastní situaci, aby mohl pružně reagovat na potřeby organizace) 11. Kdo je zakladatelem strukturního funkcionalismu? a) Robert King Merton b) George Caspar Homans c) Talcott Parsons d) Někdo jiný. Kdo?...

5 12. Sociologické paradigma dle R. K. Mertona a) je Mertonovým pokusem reagovat na kritiky strukturního funkcionalismu b) znamená, že se všichni sociologové musí shodnout na užívání jednotného jazyka c) je určitý specifický pohled na společnost, který zahrnuje výklad, teorii, metodologii, je proveden ve specifickém jazyce a opírá se o poměrně stabilní okruh autorit 13. Manifestní funkce jsou podle R.K.Mertona: a) skryté stránky našeho či společenského jednání b) typy jednání, které se objevují u lidí v davu, např. při manifestacích c) opakem funkcí latentních d) vždy pozitivní 14. Definice situace (či tzv. Thomasův teorém) říká, že a) definují-li lidé určitou situaci jako reálnou, stává se reálnou ve svých důsledcích b) jsou podstatné jen ty jevy, které mají na společnost reálný vliv c) důsledky sociálních situací mohou lidé zmírnit tím, že budou situaci správně definovat d) definice určitého jevu závisí vždy na kulturních normách určitého společenství 15. Prostituce je z hlediska teorie konfliktu a) společensky funkční, neboť uspokojuje společenskou poptávku b) důsledkem ekonomických a rodových nerovností ve společnosti c) nemorální a ohrožující základní hodnoty společnosti d) ze společnosti neodstranitelná, protože reaguje na základní biologické ustavení lidí 16. Sociologie každodennosti a) se snaží pochopit subjektivní významy sociálních situací pro jejich aktéry b) poskytuje poučky ke každodennímu praktickému použití c) popisuje běžné, každodenní životy obyčejných lidí, nikoli společenských elit d) bývá také nazývána sociologií pro všední den 17. Termín latentní funkce, zavedený R.K.Mertonem, označuje: a) skryté stránky našeho či společenského jednání e) typy jednání, které se objevují u lidí v davu, např. při manifestacích f) takové jednání, které je v rozporu s hodnotovým přesvědčením jednajícího g) funkce systému, které jsou empiricky měřitelné 18. Premisa, že lidé jednají na základě významů, které přikládají všemu, co je obklopuje, se vztahuje k: a) teoriím konfliktu b) strukturního funkcionalismu c) teoriím, které rozvíjí R.Dahrendorf d) symbolickému interakcionismu 4. Kultura jako způsob řešení problémů přežití společnosti 1. Endogenní kulturní změna je a) kulturní změna, přicházející z vnějšku (například prostřednictvím války) b) proměna kulturních prvků uvnitř kultury (například inovace) c) v tradičních společnostech pouze výjimečným jevem

6 2. Sociální kontrola je a) dohlížení nad chováním jedince, které zabezpečuje nějaká sociální instituce (např. škola) b) prostředek společnosti, zabezpečující dodržování sociálních norem c) mechanismus, díky kterému se stáváme v kulturním smyslu členy společnosti 3. Připsané sociální role jsou například a) věk, pohlaví, prestiž, vzdělání b) barva očí, věk, národnost, výška c) vzdělání, bydliště, rodinný stav, náboženství d) vojenská služba, věk, nezaměstnanost 4. Vysvětlete, co to znamená, hovoří-li sociologie o konfliktu v roli : a) rozpor mezi odlišným pojetím jedné role (např. role matky) b) rozpor mezi dvěma odlišnými rolemi, které člověk v životě hraje(např. role syna a role člena party) c) rozpor mezi tím, jak se člověk sám sebe definuje (vnímá) a jak jej definuje (vnímá) okolí 5. Vysvětlete, co to znamená, hovoří-li sociologie o konfliktu mezi rolemi : a) rozpor mezi odlišným pojetím jedné role (např. role matky) b) rozpor mezi dvěma odlišnými rolemi, které člověk v životě hraje(např. role syna a role člena party) c) rozpor mezi tím, jak se člověk sám sebe definuje (vnímá) a jak jej definuje (vnímá) okolí 6. Co je to etnocentrismus? a) nepřátelský postoj vůči jinému etniku b) vysoká koncentrace lidí z různých etnických skupin c) láska k vlastnímu etniku či národu d) hodnocení světa z kulturní perspektivy vlastního společenství 7. Pozitivní a negativní sankce jsou nástrojem: a) sociální legitimizace b) sociální kontroly c) demokratizace společnosti 8. Pojmem anomie označujeme: a) nedostatečně socializovanou skupinu lidí b) rozklad normativního systému společnosti c) neschopnost komunikace mezi skupinami ve společnosti 9. Jednání, které není v souladu s normami či hodnotami zastávanými většinou členů určité skupiny, označujeme jako: a) konfliktní b) deviantní c) netradiční 10. Georg Herbert Mead pracoval na teorii: a) socializace b) masové komunikace c) manifestní a latentní funkce

7 5. Sociální stratifikace 1. Statusová konzistence znamená a) rovnováhu mezi různými dimenzemi prostoru sociální stratifikace b) stálý, neměnný status v průběhu života jedince c) výrazná převaha jedné dimenze sociálního statusu nad jinou d) odpovídající si hodnoty věku a společenského postavení jedince 2. Kulturní kapitál podle Pierra Bourdieu znamená: a) schopnost využívat sítě sociálních kontaktů k osobnímu prospěchu b) vlastnictví nadprůměrného množství kulturních statků/předmětů c) schopnost daného člověka chovat se kulturně d) schopnosti a dovednosti člověka, které jsou v dané kultuře vysoce oceňovány 3. Úlohu hodnot a životního stylu společenských tříd zdůrazňuje a) Weberovská tradice b) Marxistická tradice c) Funkcionalismus 4. Třída o sobě je v marxistickém pojetí a) třída disponující výrobní silou b) subjektivní vymezení třídy c) objektivní vymezení třídy d) třída vlastnící výrobní prostředky 5. Pojem sociální stratifikace a) se dnes už příliš neužívá b) označuje vertikální nerovnost c) označuje horizontální nerovnost d) je ideální typ 6. Sociální reprodukce znamená a) že většina dětí dosahuje jiného společenského postavení než jejich rodiče b) že společenské vrstvy přetrvávají z generace na generaci c) že se rodí v průměru alespoň 2,1 dítěte na ženu 7. Horizontální nerovnost a) je nerovnost mezi chudými a bohatými b) je dána nerovnou šancí příslušníků různých skupin získat v principu stejné vzdělání c) bývá taky označována jako sociální diferenciace d) je hlavním stratifikujícím prvkem ve společnosti 8. Mobilita společenských vrstev znamená a) že většina dětí dosahuje jiného postavení než jejich rodiče b) že většina dětí dosahuje vždy lepšího postavení než jejich rodiče c) tendenci lidí ze stejné společenské vrstvy stěhovat se do stejné lokality (např. do jedné čtvrti v rámci jednoho města) 9. Hlavními rozlišovacími kritérii třídní struktury společnosti jsou: a) majetek, zaměstnání a životní styl b) majetek a vztah k výrobním prostředkům c) majetek a podíl na moci

8 10. Underclass a) je elita ( nadtřída ) b) vykonává nekvalifikovanou práci c) stojí mimo trh práce 11. Vyberte diagram, který zhruba odpovídá sociální struktuře západních společností podle stupnice socioekonomických tříd: a) b) c) 6. Sociální organizace 1. Člen organizace donucujího typu a) reaguje kalkulem pokud možno co nejmenších nevýhod plynoucích z nuceného členství b) reaguje odcizením c) není v pravém smyslu slova členem 2. Hierarchický model organizace a) je méně dokonalý než synergický model b) je přítomen i v taylorismu c) byl nahrazen synergickým modelem d) vyskytuje se pouze ve státní správě a v byrokracii 3. Kalkulující reakce je reakcí člena a) dobrovolné (normativní) organizace

9 b) utilitaristické organizace c) donucující organizace 4. Organizace je v konfliktním pojetí taková organizace a) která stojí na konsensu zúčastněných b) v níž jsou konfrontovány protikladné zájmy c) kde má každý své předepsané místo 5. Organizace (velmi významné v současných společnostech), které vykazují určité nápadné podobnosti, a to nezávisle na tom, jakou činnost vykonávají, nazýváme a) institucemi b) formálními organizacemi c) hierarchickým modelem d) formálními institucemi 6. Co neplatí pro synergický model organizace? a) Je dokonalejší než hierarchický model. b) Má plochou organizační strukturu. c) Předpokládá spontánní spolupráci. d) Jeho potřeba souvisí s přechodem od industriální k informační společnosti. e) Nevyskytuje se v čisté podobě. 7. Morální reakce je reakcí člena a) dobrovolné (normativní) organizace b) utilitaristické organizace c) donucující organizace 8. Pro byrokracii ve Weberově pojetí není typické a) soustředění moci a znalostí na nejvyšších stupních b) písemné zaznamenávání každého jednání c) prolínání veřejné a soukromé sféry d) odborné vzdělání úředníků 9. Byrokracie (dle Webera) má mimo jiné tyto rysy: a) poslušnost vůči předpisům, poslušnost vůči osobám, přísné oddělení úřadu od bydliště úředníka b) jednání se zaznamenává v písemné formě, je přísně oddělen úřad od bydliště úředníka, postup v hierarchii se řídí počtem odsloužených let c) úředník má odborné vzdělání, moc je decentralizovaná a rozdělená na menší celky, úředník je poslušný vůči předpisům 10. Pro byrokracii ve Weberově pojetí není typická a) nevypočitatelnost b) racionalita c) efektivita d) přesnost 7. Sociologický pohled na některé problémy 1. Střední a vysokoškolské vzdělání má v ČR z Romů a) přibližen 10 % b) přibližně 4-5 % c) přibližně 1,5 %

10 2. Česká populace a) není stárnoucí b) stárne teprve přibližně od doby kolem roku 1989 c) začala stárnout už po roce 1950, v určitém období (od sedmdesátých let) stárnout přestala, v současnosti opět stárne 3. Pouze základní vzdělání má dnes v ČR a) asi 50 % Romů b) % Romů c) % Romů 4. Stárnutí populace znamená a) že se lidé dožívají vyššího věku b) že se zvyšuje podíl starších osob (nad 60, případně 65 let) na úkor osob mladých (pod 15 let) c) že generace přetrvávají bez vnějších intervencí (např. imigrace) 5. Věková struktura romské populace v ČR a) je progresivního typu b) regresivního typu c) stacionárního typu d) ve fázi přechodu mezi typem stacionárním a regresivním 6. Stárnutí od vrcholu a) je dáno prodlužováním střední délky života b) je dáno zpomaleným růstem počtu mladých věkových skupin c) bývá nazýváno relativním stárnutím 7. Odhadovaný počet romského obyvatelstva v České republice a) se pohybuje mezi 10 a 90 tisíci b) je 200 až 300 tisíc c) odpovídá přibližně půl milionu osob 8. Relativní stárnutí a) nastává v důsledku rychlého poklesu úmrtnosti b) bývá nazýváno stárnutím od základny c) bývá nazýváno stárnutím od vrcholu d) je dáno prodlužováním střední délky života 9. Věková struktura romské populace u nás a) odpovídá struktuře většinového obyvatelstva ČR b) se liší od věkové struktury většinové populace jedině výraznějším zastoupením nejmladších věkových skupin c) je odlišná od věkové struktury většinové populace ČR jak z hlediska porodnosti, tak z hlediska úmrtnosti 10. V průběhu prvního demografického přechodu v Evropě: a) poklesla úmrtnost, zvýšila se porodnost b) zvýšila se úmrtnost, snížila se porodnost c) poklesla úmrtnost, poklesla porodnost 11. V průběhu druhého demografického přechodu v Evropě a v západním světě obecně dochází k:

11 a) zvýšení úmrtnosti, zvýšení počtu nemanželských dětí, stagnaci populace b) snížení porodnosti pod práh reprodukčního minima c) zvýšení potratovosti, zvýšení rozvodovosti, populačnímu poklesu d) stárnutí populace, snížení úmrtnosti, poklesu počtu trvale svobodných 12. Pokud se týká úhrnné plodnosti, Česká republika vykazuje v posledních několika letech ve srovnání s evropským průměrem: a) nižší hodnoty b) vyšší hodnoty c) zhruba stejné hodnoty, jako je evropský průměr 13. Počet umělých přerušení těhotenství v ČR na začátku 21.století: a) výrazně poklesl (o více než polovinu oproti roku 1989) b) mírně poklesl (o 30-40% oproti roku 1989) c) zůstal zhruba na stejné úrovni jako byl v roce 1989 d) se mírně zvýšil (o 30-40% oproti roku 1989) e) se výrazně zvýšil (o více než 100% oproti roku 1989) 14. Počet dětí narozených mimo manželství v ČR na začátku 21.století: a) výrazně poklesl (o více než 100% oproti roku 1989) b) mírně poklesl (o 30-40% oproti roku 1989) c) zůstal zhruba na stejné úrovni jako byl v roce 1989 d) se mírně zvýšil (o 30-40% oproti roku 1989) e) se výrazně zvýšil (o více než 100% oproti roku 1989) 15. Pojem Hajnalova linie : a) se vztahuje k teorii globalizace a vyznačuje ekonomické a mocenské rozdíly mezi vyspělým Západem a chudým Jihem b) se vztahuje k historické demografii a vyznačuje rozdělení Evropy podle odlišných typů rodiny c) se vztahuje k teorii sociální stratifikace a vyznačuje hranici mezi nižší třídou a střední třídou 16. Podle amerického sociologa Hajnala jsou pro tzv. Západoevropský typ rodiny typické: a) existence nukleární rodiny, stěhování ženy do domácností muže, vyšší věkový rozdíl mezi manželi b) vyšší věkový rozdíl mezi manželi, vícegenerační rodina, manželství lidí se zajištěným bydlením c) stěhování ženy do domácnosti muže, nízký podíl celoživotně svobodných, nižší věk při sňatku d) vysoký podíl trvale svobodných, pozdní věk sňatku, existence nukleární rodiny 17. Podle amerického sociologa Hajnala jsou pro tzv. Východoevropský typ rodiny typické: a) existence nukleární rodiny, stěhování ženy do domácností muže, vyšší věkový rozdíl mezi manželi b) vyšší věkový rozdíl mezi manželi, vícegenerační rodina, manželství lidí se zajištěným bydlením

12 c) stěhování ženy do domácnosti muže, nízký podíl celoživotně svobodných, nižší věk při sňatku d) vysoký podíl trvale svobodných, pozdní věk sňatku, existence nukleární rodiny 8. Současné globální trendy a jejich důsledky 1. V sociologických teoriích globalizace se svět především: a) v čase i v prostoru smršťuje b) stává stále nebezpečnějším c) stává stále podobnějším d) stává stále hůře pochopitelným 2. V procesu ekonomické globalizace jsou hlavními hráči : a) nadnárodní korporace b) národní státy c) mezinárodní politické organizace d) nevládní a humanitární organizace 3. Co obnáší tvrzení Z. Baumana, že v době globalizace jsou globální firmy prostorově a časově nezávislé? a) firmy využívají nejnovějších komunikačních technologií, proto mohou být rozmístěny po celém světě b) firmy volně přesunují kapitál po celém světě, aniž by byl jejich zisk zatěžován důsledky způsobené jejich přítomností v lokalitě c) globalizace způsobuje časoprostorové rozpojení, takže velké nadnárodní globální firmy vytváří komplexní vztahy mezi lokálními a vzdálenými oblastmi

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM

Otázka: Sociologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): EM Otázka: Sociologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): EM Sociologie je věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti, společenských jevů a vztahů, struktury společnosti a zákonitosti

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky

Post-modernita a globalizace. Základní myšlenky Post-modernita a globalizace Základní myšlenky Kritika modernity Od konce 19. století. Umění kritizuje disciplinující a disciplinovaný charakter života buržoazie (středních tříd). Umění proti řádu, strukturám

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

grad,e"d,,~ sociol!ogie argo , I

grad,ed,,~ sociol!ogie argo , I (! grade"d~ sociol!ogie I argo I Obsah 1 Co je sociologie? "'"'''''''''''' '''''''''''''' '''''''' Čím se sociologie zabývá? Nekolik pfíkladu Jak dospet k sociologickému pfístupu Počátky sociologie Pozdejší

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016

Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové. Přijímací zkoušky 2015/2016 Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové Přijímací zkoušky 2015/2016 Studijní program: N6734 Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce navazující magisterské studium Varianta

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Otázka 3 Koučování je: a. metoda podnikového vzdělávání b. metoda kvantitativního výzkumu c. metoda monitoringu potřeb

Otázka 3 Koučování je: a. metoda podnikového vzdělávání b. metoda kvantitativního výzkumu c. metoda monitoringu potřeb Management organizace služeb sociální práce NMgr. prezenční studium Test: Minimální standard + Orientace v předepsané oborové literatuře 80 otázek za 80 bodů, časový limit 40 minut Otázka 1 Vize organizace

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace

Sociologie. Kulturní způsob řešení problémů. Symbolická komunikace Sociologie Kulturní způsob řešení problémů Symbolická komunikace 1 Symbolická komunikace pro přežití člověka i spol. je důlež. schopnost přijímat info v symbolické podobě umožňuje kolektivní aktivity (práce,

Více

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC

Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle dat z národního šetření PIAAC Petr Matějů Konference Předpoklady úspěchu v práci a v životě 27. listopadu 2013 Hlavní otázky pro analýzu procesu

Více

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů. Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Sociální ekonomika jako součást alternativních směrů Kurz Sociální ekonomie, KSP FF UK, 2013/2014 PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. (Neo) liberalismus Neo-liberalismus jako součást ekonomie hlavního proudu

Více

Odmítnutíuniverzálního subjektu

Odmítnutíuniverzálního subjektu Odmítnutíuniverzálního subjektu Odlišnosti v sociálním prostoru Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci Osnova příspěvku 1. Diskuse odmítnutí univerzálního subjektu a předpokladukonstruovánísvěta

Více

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě

Anotace: Comte, Spencer, Simmel, Pareto Tönnies, Marx, Tocqueville, Durkheim, Weber, sítě Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O:

SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O: SOCIOLOGIE JAKO VĚDA O: Společnosti jako celostním systému Chování a jednání jednotlivých lidí ve společenských kontextech Sociálních faktech a jevech Sociálním jednání, sociálních skupinách Sociálních

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Management organizací služeb sociální práce

Management organizací služeb sociální práce Management organizací služeb sociální práce navazující magisterské prezenční studium Minimální standard + Orientace v předepsané literatuře Otázka1 V jakém právním předpise je řešena sociální dávka doplatek

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Francouzská škola sociologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Francouzská škola sociologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Francouzská škola sociologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 18 Název materiálu:

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Jak se sociální sítě zpracovávají?

Jak se sociální sítě zpracovávají? SOCIÁLNÍ SÍTĚ Sociální sítě většina jedinců je zapojena ve více sociálních sítích jak jsou tyto vazby strukturovány? analýza sociálních sítí (social network analysis) zmapování mezilidských vztahů určitých

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace

-Pokud člověk není socializován-zvířecí chování,manuální a mentální zaostalost,pasivita nebo agresivita,vzniká deprivace Otázka: Osobnost v sociálních vztazích Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fífa Proces socializace Socializace je proces začleňování člověka do společnosti.hlavní socializace začíná,když si dítě

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR

Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR Ján ŠUGÁR Lenka JAKUBCOVÁ Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Ján Šugár,

Více

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové.

Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. Demografická analýza Město Nový Bydžov patří do zájmového sdružení Mikroregion Novobydžovsko, tj. region 19 obcí v severozápadní části okresu Hradec Králové. V souboru obcí mikroregionu tvoří město Nový

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Sociologie zástupci VB, F, N. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Sociologie zástupci VB, F, N MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Katedra společenských věd. Sociologie. Studijní opora. Markéta Janíková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Katedra společenských věd. Sociologie. Studijní opora. Markéta Janíková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Sociologie Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová

Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání. Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Od diferenciace k diverzifikaci: test teorií MMI a EMI v českém středním vzdělávání Tomáš Katrňák Natalie Simonová Laura Fónadová Cíl analýzy Ukázat, zda rozšiřující se dostupnost maturitního vzdělání

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

2.Erytropoetin: a) stimuluje tvorbu megakaryocytů b) tlumí tvorbu erytrocytů c) stimuluje tvorbu erytrocytů d) tlumí tvorbu megakaryocytů

2.Erytropoetin: a) stimuluje tvorbu megakaryocytů b) tlumí tvorbu erytrocytů c) stimuluje tvorbu erytrocytů d) tlumí tvorbu megakaryocytů TESTY P2 SPOD 1.Člověk má za normálních okolností: a) 31 párů hlavových nervů a 12 párů míšních nervů b) 31 párů míšních nervů a 12 párů hlavových nervů c) 33 párů hlavových nervů a 12 párů míšních nervů

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Dbslh. Predmluva k s. vydani... 13

Dbslh. Predmluva k s. vydani... 13 Dbslh Predmluva k s. vydani.................................... 13 Prvni cast PREDBEZNEPOZNAMKY 1. Uvod.... Pfedmet studia. Struktura knihy. Temata a otazky masove komunikace Cleneni kapitol..........

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just

Doprava ve městech. Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu. Christiane Just Doprava ve městech Případová studie stárnutí a ubývání populace měst v evropském regionu Christiane Just Faktory ovlivňující cestovní zvyklosti a dopravu ve městech jsou předmětem řady studií a často se

Více