POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 1. BŘEZNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 9. BŘEZNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Nabídka kursu - str. 2 Bawag Bank pro ãleny OS KOVO - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Musí si zamûstnanec napracovat náv tûvu u lékafie? Zákon o pomoci v hmotné nouzi (VI.) 9 Vždy si přečtěte, co podepisujete a dejte si pozor na ty, kdo mají pod čepicí! Ilustrační snímek Martin Beneš Marie, támhleten chlap na mne určitě neukazuje, že jsem jednička DOHODA OS KOVO S BAWAG BANK VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, na stránkách Kováku se již po několikáté setkáváte s nabídkou něčeho navíc, co nemají ostatní zaměstnanci. Něco - na co lze dosáhnout jen díky členství v OS KOVO. Dalším takovým počinem něčeho navíc je dohoda s BAWAG Bank CZ. Jedná se o rakouskou, původně odborářskou banku, která na našem trhu působí již mnoho let. Někdo se může ptát, proč OS KOVO navázal spolupráci s touto bankou až nyní. Odpověď je jednoduchá - nyní banka změnila spektrum své nabídky členům odborů. Přešla od výhodného půjčování peněz, to znamená sice od výhodného, ale stále jen zadlužování, k výhodným službám, výhodnějším úrokům pro členy odborů. V následujícím rozhovoru (na str. 3) s představitelem BAWAG Bank CZ je nabídka pro členy odborů popsána včetně toho, co musí případní zájemci o služby učinit. S nabídkou banky bylo seznámeno Předsednictvo OS KOVO a již i někteří předsedové základních organizací. Pokud by se kdokoli chtěl seznámit s nabídkou této banky v elektronické podobě, je tato na www stránkách OS KOVO (www.oskovo.cz). Podrobnější a pravidelně aktualizované informace najdete na intranetu OS KOVO, na který má přístup každá ZO OS KOVO. Tato nabídka je dalším krokem k nabízení některých výhod členům OS KOVO, dalším krokem v naší snaze alespoň částečně odpovědět na otázku, proč je dobré být v odborech. JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC Nepodepisujte smlouvy s těmi, kdo mají pod čepicí! Opatrnosti není nikdy nazbyt. Zvlášť když někdo přichází se zaručeně výhodnou nabídkou. Elegantní zevnějšek a příjemné vystupování nejsou žádnou zárukou toho, zda má s námi dotyčný počestné úmysly. I kdyby mluvil jazyky andělskými a působil sebedůvěryhodněji, je vždy třeba si přečíst, co nám dává k podpisu. Jinak se - obrazně řečeno - můžeme upsat i čertu. V tomto smyslu varuje kauza Čepec, o níž Kovák informoval již v č. 28/2006 (Podvodník se chtěl zahojit na účet odborů) a z níž dnes přinášíme poučení - v článku právníka Mgr. Grima z brněnského metodického pracoviště, který se touto kauzou zabývá. Nejprve však připomeňme fakta. Případ pomoci OS KOVO z jižní Moravy Pan Čepec obcházel kanceláře odborových organizací, kde nabízel výhodnou smlouvu na koupi zlevněných lístků na kulturní programy. Prý neprodané vstupenky bude možné vrátit. Kdo naletěl, podepsal, aniž si smlouvu přečetl. Smlouva totiž zavazovala k odběru velkého množství lístků, a to dlouhodobě, bez možnosti jejich vrácení pořadateli. Navíc zavazovala ke spolupořadatelství akcí firmy pana Čepce. V případě neplnění hrozilo penále. Odborová organizace v brněnském Šmeralu měla štěstí v neštěstí - její smlouvu s panem Čepcem totiž podepsala sekretářka, která neměla podpisové právo. A díky tomu - s právní pomocí Mgr. Grima - tato odborová organizace soudní při vyhrála. Jinak by za ta léta, kdy se kauza táhla, musela včetně penále panu Čepci (respektive jeho dědici, protože podvodník je po smrti, byl nalezen zahrabaný v lese) zaplatit přes půl miliónu korun. (redakce) Slovo právníka Ve své praxi jsem se s kauzou Roberta Čepce seznámil podrobně ve třech případech, kdy jsem byl požádán dotčenými zá- Mgr. Jiří Grim kladními organizacemi o jejich zastupování. Dosud byly pravomocně ukončeny dva případy. V obou případech byly žaloby na zaplacení poměrně vysokých finančních požadavků pana Čepce v plném rozsahu zamítnuty (původně žalované částky se navýšily s ohledem na vysoký úrok z prodlení a délku trvání sporu asi o 200 procent). Svůj nárok žalobce vždy uplatňoval na základě smlouvy, kterou uzavíral se základními organizacemi, jež se zavázaly (tedy smluvně) k finančnímu plnění za vstupenky na kulturní akce, které pořádal. V obou případech, byť byly projednávány před různými okresními soudy (v jednom případě byl rozsudek přezkoumán a potvrzen odvolacím soudem), soudy shledaly - po obšírném (Pokračování na str. 2) 1

2 Požadujeme: úplné střední vzdělání ekonomického směru, případně střední vzdělání časovou flexibilitu, komunikační schopnosti znalost práce na PC praxe v účetnictví společenská bezúhonnost POUČENÍ Z KAUZY ČEPEC (Dokončení ze str. 1) a složitém dokazování - uzavřené smlouvy za neplatné, neboť byly uzavřeny osobami, které nebyly za základní organizace oprávněny jednat. Bylo nutno prokázat, že podnikatel Čepec, vzhledem ke své specializaci na odborovou klientelu věděl, respektive musel vědět, že nejedná s oprávněnými osobami. Provedené důkazy navíc svědčily i pro to, že smlouvy mohly být uzavřeny v omylu vyvolaném žalobcem a také v rozporu s dobrými mravy. V tomto směru by však bylo nutné provádět další dokazování, což bylo vzhledem ke shora uvedenému závěru nadbytečné. I když soudy dospěly ke shodnému právnímu závěru, a to že smlouvy jsou neplatné, odůvodnění jednotlivých rozsudků se lišila zejména v tom, že jeden soud důsledně aplikoval příslušná ustanovení občanského zákoníku, zatímco druhý spíše vycházel ze zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, a Stanov OS KOVO. Osobně se přikláním k variantě, která má základ ve Stanovách OS KOVO. V této souvislosti připomínám, že otázku statutárního orgánu a jeho jednání upravují Stanovy OS KOVO, a to v 16 článcích KOVÁK číslo 9 9. března 2007 NA UČENÍ NENÍ NIKDO STARÝ! Přijeďte na seminář odborového vzdělávání K 6 - Umění jednat s lidmi. Dozvíte se jak vycházet se svými spolupracovníky co nejlépe, jak se vyhýbat konfliktům anebo vzniklý konflikt řešit co nejsolidnější cestou. Seznámíte se s taji lidské osobnosti, s tím, co vyvolává problematické situace v mezilidských vztazích doma i na pracovišti. Při modelových situacích si ověříte své osobní schopnosti, uvidíte, jakou máte přizpůsobivost, kreativitu, agresivitu, či zda pasivně přijímáte nepřátelské prostředí. Dozvíte se praktické rady jak posuzovat lidi, jak vycházet nebo jednat s těmi, které považujete za problémové, to znamená s takovými, kteří se vymykají běžné normě slušného chování. Objasněny budou i novodobé psychologické pojmy mezilidských vztahů v zaměstnání, jako jsou bossing či mobbing. Jsou to totiž způsoby jednání nadřízených, které dokáží znepříjemnit život kterémukoliv pracovníkovi bez rozdílu věku, pohlaví či kvalifikace. Často vedou k tomu, že i schopní a výkonní jedinci opustí pracoviště, protože jsou fakticky vyštváváni. VÝSTAVKY V RÁMCI KAMPANĚ BOZP 2007 Součástí kampaně OS KOVO BOZP jsou výstavky osobních ochranných pracovních pomůcek a vzdělávacích materiálů, které doprovázejí vybrané významné kovácké akce OS KOVO. Jednou z nich je níže uvedená akce v Hradci Králové, kam je tímto každý zájemce o oblast bezpečnosti práce zván. Dne se v kongresovém centru Aldis, Eliščino nábřeží 375, v Hradci Králové, uskuteční, při příležitosti řádného zasedání Rady OS KOVO, doprovodná akce: výstavka osobních ochranných pracovních pomůcek, spolu s prezentací publikací a softwarových produktů k BOZP, a to od renomovaných firem z příslušných oblastí. V rámci Kampaně OS KOVO za BOZP 2007 je plánována tato doprovodná akce nezávisle na ODBOROVÝ SVAZ KOVO přijme do pracovního poměru pracovníka na místo specialisty - metodika účetnictví OS KOVO s nástupem od: březen - duben 2007 Vaším úkolem bude zejména: metodická pomoc v oblasti účetnictví zpracování metodiky účetnictví v OS KOVO kontrolní činnost ve vedení účetnictví na jednotlivých MP OS KOVO zpracování a kontrola odvodu členských příspěvků ZO 10 a 16. Zde je uvedeno, že statutárním orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím jménem základní organizace je volený výbor ZO. Jménem výboru ZO jedná jeho předseda nebo na základě pověření jiný člen výboru. Předseda výboru ZO (nebo na základě pověření jiný člen výboru ZO za výbor ZO) podepisuje písemné právní úkony. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ZO, jménu, příjmení a označení funkce připojí svůj vlastnoruční podpis. Co z toho plyne? Cílem tohoto příspěvku není vyvolat odbornou polemiku o oprávnění funkcionářů jednat jménem příslušné ZO OS KOVO, ale upozornit členy statutárních orgánů ZO, popřípadě další odborové funkcionáře, aby si uvědomili svoji odpovědnost za právní úkony, které činí jménem ZO (jako právnické osoby), a plně si uvědomovali také důsledky svého konání. Předtím, než připojí svůj podpis na nějakou listinu, je třeba, aby si řádně přečetli její obsah a nenechali se vmanipulovat do pocitu časové tísně a zejména nevěřili ústně sdělenému obsahu listiny, protože písemný Odboroví funkcionáři by měli být svým kolegům oporou, a proto je důležité, aby dobře znali úskalí, které přináší konfliktní prostředí na pracovišti, problémoví nadřízení nebo faktické rozpory mezi řídícími pracovníky a ostatním personálem. Odhad situace a reakce v kolektivu ostatních může vést ke zkvalitnění vzájemných vazeb a k optimálnímu řešení problémů. Datum a místo konání: dubna 2007, hotel Jehla, Ždár nad Sázavou. Přihlášky přijímá: telefon: Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, organizačně-provozní úsek OS KOVO programu jednání ve foyer jednacích sálů. Je tedy možné kdykoliv v době od 9 do 16 hodin předmětnou akci v kongresovém centru Aldis zdarma navštívit, zhlédnout a případně konzultovat na místě související problematiku. MILAN TĚŠÍNSKÝ, odbor BOZP a životního prostředí OS KOVO Praha odborná pomoc při zavádění jednoduchého a podvojného účetnictví v ZO OS KOVO Nabízíme: perspektivní zaměstnání dobré finanční ohodnocení možnost odborného růstu sociální jistoty Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadních zaměstnání zašlete do na adresu: Odborový svaz KOVO, p. Bínová Hana, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 - Žižkov; Bližší informace na tel. čísle: , ing. Hartvich. obsah může být někdy trochu (a někdy úplně) odlišný. O tom se přesvědčili ti, kteří uvěřili panu Čepcovi. Je třeba si uvědomit, že podpis funkcionáře na smlouvě v případě překročení jeho oprávnění nemusí v konečném důsledku zavazovat ZO OS KOVO, ale může se stát jeho osobním závazkem se všemi důsledky včetně náhrady škody. Dovedu si představit situaci, kdy ZO, která byla soudně zavázána k uspokojení závazku z dotčené smlouvy, se bude domáhat náhrady vzniklé škody po funkcionáři, který ji překročením svého oprávnění způsobil. Pokud je mi známo, byl dosud Čepec při uplatňování svých přinejmenším sporných nároků úspěšný, a to buď na základě uzavřených smírů nebo vydaných rozhodnutí. Uvedené případy, kdy úspěšný nebyl, jsou prozatím pouze ojedinělé. Prozatím proto, že některé spory dosud pokračují a po smrti žalobce budou mít jeho dědicové složitější pozici při provádění dokazování. Zastupuji ještě jednu ZO v obdobném sporu, kdy jednání bylo odročeno na žádost právního zástupce žalobce na neurčito. Zde však nenamítáme neplatnost smlouvy, obrana je stavěna na jiných argumentech, které z pochopitelných důvodů do skončení řízení nemohu uvést. Mgr. JIŘÍ GRIM, Metodické pracoviště OS KOVO Brno 2

3 Představte čtenářům časopisu Kovák BAWAG Bank CZ, odkdy banka v ČR působí, jaké služby českým klientům poskytuje? Stávající BAWAG Bank CZ, a. s., je výsledkem sloučení původní Interbanky, a. s., a Dresdner Bank CZ, a. s. (s právní účinností dnem Mgr. Karel Jareš 2005). Banka působí na českém trhu od roku Od září 2004 je stoprocentním vlastníkem banky rakouská skupina BAWAG P.S.K. (Bank für Arbeit und Wirtschaft a Österreichische Postsparkasse). Vlastník čtvrté největší rakouské finanční skupiny BAWAG P.S.K., Rakouský odborový svaz ÖGB, rozhodl v prosinci 2006 o prodeji svého 100% podílu v BAWAG P.S.K. konsorciu silných investorů vedených americkým zajišťovacím a investičním fondem Cerberus, kam dále patří rakouská dcera pojišťovny Generali, rakouská dcera stavební spořitelny Wüstenrot, Rakouská pošta a skupina průmyslníků kolem bývalého rakouského ministra financí a vicekancléře H. Androsche. Změna akcionáře nemá a nebude mít vliv na spolupráci s odbory jak v Rakousku, tak ve všech zemích, kde působí dceřiné společnosti rakouské BA- WAG P.S.K. BAWAG Bank CZ, a. s., je univerzální bankou poskytující služby v oblastech firemního, privátního, investičního a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních trzích. Před více než dvěma roky nastoupila cestu retailového bankovnictví, výrazně expandovala jak v oblasti nabízených produktů pro osobní bankovnictví, tak i ve výstavbě pobočkové sítě a tzv. distribučních kanálů. BAWAG Bank je podle bilanční sumy devátou největší bankou v ČR. Veškeré vklady v bance jsou ze zákona pojištěny. Banka je členem a akcionářem Pražské burzy cenných papírů. Disponujeme 15 pobočkami, které jsou v podstatě v každém krajském městě. Přímý prodej u klienta zabezpečujeme zároveň cestou více než 300 mobilních bankovních poradců, současně navazujeme spolupráci i s vybranými makléřskými společnostmi. Řada produktů osobního/retailového bankovnictví vykazuje jedny z nejlepších parametrů na současném českém trhu. Týká se to například Osobní půjčky, vyhodnocené časopisem Osobní finance za nejlepší úvěrový produkt 2005, i tzv. IQpůjčky, což není nic jiného než přefinancování, respektive konsolidace, více úvěrových produktů v jeden za výhodných podmínek, která má být též vyhodnocena jako nejlepší úvěrový produkt za rok Naše kreditní karta patří rovněž k jedněm z nejlepších na současném trhu. U všech těchto hodnocení nejsou kalkulována zvýhodnění určená navíc pouze odborářům. Co nabízíte speciálně členům OS KOVO? V čem spočívá výhoda pro odboráře, pokud si vyberou z nabídky právě vaší banky? S nabídkou dlouhodobě zvýhodněných produktů a služeb odborům přišla banka poprvé v září Snažili jsme se přihlédnout k potřebám odborů v ČR a nabídnout jak odborovým organizacím, tak i jednotlivým členům jednak výhodnější úrokové sazby - u vkladových produktů směrem nahoru, u úvěrových směrem dolů -, akceptovatelné splátky i pro nižší KOVÁK číslo 9 9. března 2007 BAWAG BANK PRO ČLENY OS KOVO V souvislosti s nabídkou BAWAG Bank CZ, a. s., členům OS KOVO položila redakce časopisu Kovák několik otázek Mgr. Karlu Jarešovi, bankovnímu poradci pro odbory. příjmové kategorie u úvěrových produktů a jednak nižší poplatky za bankovní služby obecně, než tomu je u konkurence. Naše stávající konkrétní nabídky zvýhodnění na bankovních produktech pro OS KOVO mohou kumulativně představovat pro odboráře úspory řádově ve stovkách až tisících korun ročně, vezme-li se v úvahu, že například: zřízení, vedení a zrušení účtů je zdarma atraktivní balíček IQkonta (kombinace běžného a spořicího účtu, elektronická platební karta Maestro, internetové bankovnictví BAWAG-direct, kontokorentní rámec - IQkredit) je v 1. roce zdarma, pro následující roky cenově jeden z nejvýhodnějších na trhu úrokové sazby běžných, respektive spořicích, účtů jsou pro odboráře na úrovni téměř ročních termínovaných vkladů výběr platební kartou z jakéhokoli bankomatu v ČR jen za pouhých 6,50 Kč, bez limitovaného zůstatku na účtu 50denní bezúročné období, slevový program Sphere Card (slevy 5-50 % u více než 5000 obchodníků ČR a SR) a pojištění (cestovní a schopnosti splácet) u kreditní karty - při aktivním používání kreditní karty bez ročního poplatku u úvěrových produktů nízké, odborovému segmentu příznivé výše splátek, úrokových i kumulativních ročních nákladových sazeb - tzv. RPSN hypoteční úvěr až do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti pojištění schopnosti splácet půjčky/úvěry odpuštění nebo snížení poplatků za zpracování úvěrových produktů. Vedle faktu, že například u Osobní půjčky, IQpůjčky a Kreditní karty BAWAG Bank není nezbytnou podmínkou, aby byl odborář klientem banky, existuje pro ty klienty, kteří nemusí mít svou banku permanentně na očích, možnost obsluhy účtu na dálku jak prostřednictvím platební karty, tak i internetového bankovnictví BAWAG-direct. Rád bych podtrhl, že se z naší strany směrem k odborům obecně nejedná o jednorázové, časově limitované nabídky, ale o důsledné dodržování principu dlouhodobě garantovaných, transparentních zvýhodnění nabízených služeb a poplatků. Snahou banky je nabídnout odborovým organizacím a jednotlivým členům cestou zvýhodnění i přidanou hodnotu k jejich členství v odborech. Osobně bych si přál, aby se bankovní benefity určené výhradně pro odboráře, tedy i členy OS KOVO, staly výlučnou ( materializovanou ) výhodou jejich členství v odborech, jako ocenění jejich občanské angažovanosti, mnohdy i statečnosti a v neposlední řadě jako příspěvek ke stabilizaci, podle možností i k rozšíření členské základny především směrem k mladým zaměstnancům. Vedle jistě atraktivního zhodnocení volných finančních prostředků na účtech nabízíme jako univerzální banka i škálu úvěrových produktů. Jejich smyslem je dát odborářům na jedné straně možnost mít v peněžence neustále jistý druh okamžité peněžní rezervy pro případ neočekávaných výpadků na příjmové straně rodinných rozpočtů (týká se například IQkreditu - možnost přetažení na účtu, Kreditní karty BAWAG Bank), tak možnost konsolidovat - přeúvěrovat vícero až dosud vzniklých závazků z jednoho místa, v jednom čase, za výhodných úrokových i splátkových podmínek v případě IQpůjčky. Rovněž nabízená Osobní půjčka či Hypoteční úvěr BAWAG Bank by neměly prohlubovat nekontrolované úvěrové zatížení našich domácností, ale měly by poskytnout rozumnou alternativu jednak potřebám našich odborářů z hlediska dostupnosti, výše požadovaných prostředků, časového rozložení a schopnosti dostát svým závazkům, současně by měly být i seriózní alternativou některým zprostředkovatelům peněžních služeb, jejichž roční nákladové sazby s úvěrem spojené jsou na hraně rozumné akceptovatelnosti. Kam se mají členové OS KOVO obrátit v případě zájmu o služby banky BAWAG Bank? Čím mají své členství prokázat? Z hlediska distribuce informací o bance mají členové OS KOVO dvě roviny možností. Jednak jsou to naše obecné internetové stránky - případně zákaznická infolinka , jakož i bezplatná produktová infolinka pro odboráře Pro členy OS KOVO je konkrétní nabídka produktů a zvýhodněných služeb jak pro ZO jako právnické osoby, tak i jednotlivé odboráře umístěna na intranetových stránkách OS KOVO. Pro zprostředkování nabídky se snažíme využít přirozeně osobních kontaktů a prezentací přímo v základních odborových organizacích v regionech, při respektování a se souhlasem odborových struktur svazu. Konkrétní služby se pak členům OS KOVO dostane jednak na pobočkách BAWAG Bank, tak i cestou mobilních prodejců, kteří rádi přijedou za odboráři až na pracoviště. Zde se snažíme opřít o zázemí, které mají jednotlivé výbory ZO na závodech k dispozici. Všem těm, kteří cestují pravidelně na jednání do Prahy, je přirozeně k dispozici i pobočka banky v DOS. Nejsme pouze bankou, do které musí klient přijít, ale funguje to i naopak - banka přichází za klientem, ve většině případů i bez ohledu na otevírací dobu banky. Princip nabídky služeb a servisu - zúřadování požadavků přímo na pracovištích se týká primárně odborových organizací OS KOVO a jejich členů. K zajištění exkluzivity bankovních výhod BA- WAG Bank pouze pro členy je možné členství v OS KOVO prokázat platným členským průkazem, respektive potvrzením VZO o členství. U žadatelů o úvěrové produkty je dostatečně průkazné, má-li odborář uvedeno na posledních třech výplatních páskách strhávání odborových příspěvků mzdovou účtárnou. U základních organizací OS KOVO by pak nemělo být problémem doložit aktuálnost příslušnosti potvrzením svazu samého. Připojuji seznam našich poboček v ČR: Praha 1, Václavské nám. 40, tel.: Praha 3 - Žižkov = DOS, nám. W. Churchilla 2, tel.: Praha 5 - Újezd, Vítězná 1/126, tel.: Brno, Náměstí Svobody 23, tel.: Ostrava, Dlouhá 3/193, tel.: Plzeň, Náměstí Republiky 4, tel.: Č. Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. 14/10, tel.: Ústí nad Labem, Mírové náměstí 5a, tel.: Hradec Králové, Špitálská 150/1, tel.: Karlovy Vary, Dr. Davida Bechera 6, tel.: Olomouc, Riegrova 386, tel.: Jihlava, Masarykovo náměstí 17, tel.: Zlín, Nám. Míru 176, tel.: Liberec, Pražská 20, tel.: (red.) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo 9 9. března 2007 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (XXXIX.) Zabezpečení čisté rudy pro besemerování bylo problémem pro všechny železárny a také pro kladenské. Zúžení rudné základny však na druhé straně popohnalo vpřed technický rozvoj, hutnickou vědu. Bylo třeba najít metodu umožňující výrobu železa zbaveného předtím nežádoucího fosforu. V roce 1879 přišel anglický metalurg Sidney Gilchrist Thomas ( ) s nápadem očistit rudu od fosforu pomocí zásaditého ohnivzdorného materiálu, jímž se vyzdíval konvertor, tj. vápencem. S obdobnou myšlenkou - nahradit kyselou vyzdívku konvertoru vyzdívkou zásaditou - přišel již dříve, někdy v letech , Václav Karel Zenger ( ). Tento vynikající český vědec, fyzik a profesor české vysoké školy technické v Praze experimentoval s odstraněním fosforu a síry ze surového železa a usiloval o patentování této metody. Byl tak na stopě epochálního postupu vynalezeného později S. G. Thomasem, setkal se však s nepochopením a nezdařilo se mu své plány realizovat (Světové vynálezy v datech, chronologický přehled významných událostí z dějin tvůrčí technické práce, 1977). Poprvé se veřejnost seznámila s Thomasovým vynálezem 4. dubna 1879 v anglickém městě Middlesboroughu. Jak uvádí Sto let kladenských železáren, Thomas zde v praxi dokázal, že zásaditou vyzdívkou konvertoru lze surové železo očistit od fosforu a provozně vhodným způsobem tak vyrobit ocel. Technologický postup bylo třeba ověřit v železárnách; k tomu prý byly kladenské železárny jako stvořené. Thomas proto nabídl Pražské železářské společnosti vyzkoušení svého záměru s tím, že na oplátku jí umožní bezplatné použití patentu (ale jen pro Kladno, nikoli pro celé Čechy). Thomas se zde údajně osobně (podle pamětníků) účastnil zkoušek a prací při zavádění svého vynálezu. Krátce po Middlesboroughu byla v Kladně před úřední komisí sfoukána první Thomasova tavba. Podle zápisu v žurnálu chemické laboratoře ve Vojtěšské huti došlo k ní mezi 11. a 13. květnem Byla to první Thomasova tavba na celé evropské pevnině, uvádí monografie Sto let kladenských železáren. Zavádění Thomasova pochodu (jiné označení tomasace, užívané běžně mezi Sidney Gilchrist Thomas ( ) hutníky - poznámka autorky) ve Vojtěšské huti nebylo jednoduché, bylo střídavě provázeno úspěchy, ale i nezdary; když tavby obsahovaly nadlimitní podíl fosforu 0,03 %, šlo o velmi dobrou ocel, tavby s vyšším obsahem fosforu 0,4 % nebo dokonce 1,3 % byly neúspěšné. Nový způsob výroby oceli si ovšem vyžádal nemalé finanční a materiálové náklady, rekonstrukce starších zařízení, zejména v původní Bessemerově ocelárně, kde se zaváděla výroba zásaditých žáro- vzdorných cihel pro vyzdění konvertoru. Z hospodářských zpráv Vojtěšské huti vyplývá, že přeměna Bessemerova způsobu na Thomasův, spojená s nákladným vysokopecním provozem, se značně prodražila. Z toho důvodu kapitálově slabší podniky tomasování spíše nezaváděly; sama tomasace však podnítila další koncentraci železářské produkce do velkých a movitých závodů. Ze stadia zkoušek do řádného provozu přešlo tomasování ve Vojtěšské huti v roce Výroba surového železa se postupně zvyšovala; například proti tun v letech vzrostla na téměř tun v letech Spolu s tím stoupaly také zisky železáren a oceláren - po určitém poklesu v souvislosti s přechodem výroby na Thomasův pochod dosáhly v roce zisk zlatých a o rok později již půl miliónu zlatých (podle Sto let kladenských železáren). Pokusy s tomasací prováděly na Moravě Vítkovické železárny (srpen 1879), které jako první na evropské pevnině zavedly duplexní pochod ve výrobě oceli přelitím suroviny z kyselého konvertoru do zásaditého (Světové vynálezy v datech). V roce 1880 byla v Teplicích v Podkrušnohoří vypuštěna tavba oceli podle Thomasova pochodu (Dějiny Československa, 1990). Tomasace umožnila rozvinout ocelářskou produkci v Německu (zde byla první Thomasova tavba vypuštěna ), které později předstihlo Anglii a stalo se od roku 1900 hlavním evropským producentem oceli. V Rakousku bylo tomasování technickým základem k přesunu těžiště výroby surového železa a oceli z alpských zemí (rozuměj například Štýrsko aj. rakouské spolkové země - poznámka autorky) do českých zemí (Sto let kladenských železáren). Výrazný podíl na vzestupu českého železářství mělo Kladno, kde za poslední dvě dekády 19. století se výroba surového železa a válcovaného zboží zvýšila šestkrát (tamtéž). Připravila: PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je francouzský básník, romanopisec a dramatik Victor Hugo ( ). Prošel dlouhým vývojem uměleckým, ideovým i politickým - od roajalismu k bojovně demokratickému republikánství v době druhého císařství, kdy žil 18 let v exilu. K jeho nejznámějším dílům patří epický cyklus Legenda věků, dramata Hernani, Král se baví či Ruy Blas a především romány Chrám Matky Boží v Paříži, Dělníci moře, Devadesát tři a Bídníci. (jk) Vyluštění z Kováku č. 8/2007 (výrok M. V. Martiala): Směj se dívko, jsi-li chytrá. 4

5 Právní servis KOVÁK číslo 9 9. března 2007/příloha Musí si zaměstnanec napracovat návštěvu u lékaře? JUDr. VLADIMÍR ŠTICH, právník Metodického pracoviště OS KOVO Plzeň Jako předsedu odborové organizace mě zajímá výklad nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek k práci. Po zrušení vyhlášky č. 108/1992 totiž někteří zaměstnavatelé u nás nastartovali své osobité představy a začali zaměstnancům vnucovat možnost napracování návštěvy lékaře nebo doprovodu rodinného příslušníka. Proto se ptám: 1. Může zaměstnavatel požadovat na zaměstnanci napracování propustky k lékaři? 2. Musí zaměstnanec doložit návštěvu lékaře a čím? (Co když lékař odmítne?) 3. Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci čerpat na volno k lékaři například plusové hodiny v pracovním režimu kont pracovní doby? 4. Může zaměstnavatel nařídit při směnném provozu výměnu směny tak, aby zaměstnanec mohl lékaře navštívit ve svém volném čase? 5. Může zaměstnavatel dobu návštěvy u lékaře ohraničit časem (například 1 hodina)? A. Č., Plzeň Odpověď na několik otázek se týká aplikace nařízení vlády č. 590/2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Jedná se o nařízení vlády vydané na základě zmocnění zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., konkrétně ustanovením 199 odst. 2. Právní úprava jiných důležitých osobních překážek vychází z pojetí důležitých osobních překážek v práci, jak jsme je znali z přílohy k nařízení vlády č. 108/1994 Sb. Odpovědi je však nutno posuzovat podle nového zákoníku práce, který je v účinnosti od , a to včetně nařízení vlády č. 590/2006 Sb., takže výklady jednotlivých ustanovení ještě právní praxe nemá a judikaturu soudů nelze na všechny otázky použít. Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědi na otázky jsou zpracovány na základě současného právního stavu a z pohledu právníka metodického pracoviště OS KOVO, který vychází z praktických zkušeností při jejich řešení v rámci poradenské činnosti tohoto pracoviště. 1. Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení je důležitou osobní překážkou v práci ve smyslu 199 odst. 1 zákoníku práce. Patří mezi důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno za podmínek a v rozsahu uvedeném v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Podle bodu 1 písm. a) přílohy se pracovní volno s náhradou mzdy poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, jež je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a jež je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Pracovní volno s náhradou mzdy se tedy poskytne jen na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Základním měřítkem pro délku placené překážky v práci je nezbytně nutná doba vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, jež má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, kterou si zaměstnanec zvolil, a jež je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péče poskytnout. Pokud si zaměstnanec zvolí vzdálenější zdravotnické zařízení, pracovní volno se mu poskytne, avšak s náhradou mzdy pouze v takovém rozsahu, jako by použil zdravotnického zařízení nejblíže svému bydlišti nebo pracovišti. Ostatní doba nepřítomnosti v práci je omluvena, náhrada mzdy se však neposkytuje. To, co bylo uvedeno, platí v plném rozsahu pro případ, kdy je zaměstnanec ošetřen nebo vyšetřen registrujícím lékařem (praktický, zubní, ženský lékař). Poněkud složitější je situace, kdy zdravotní stav zaměstnance vyžaduje vyšetření či ošetření specializovaným lékařem. Je samozřejmě třeba vycházet vždy z konkrétních podmínek každého případu. Podle 21 zákona o veřejném zdravotním pojištění v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce vyžaduje poskytnutí specializované ambulantní zdravotní péče, doporučí registrující lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno specializovanou ambulantní zdravotní péči na náležité úrovni poskytnout. Spolu s doporučením k přijetí specializovaným lékařem zasílá registrující lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Podle odstavce 2 uvedeného ustanovení v indikovaných případech registrující lékař, popřípadě ošetřující lékař, sám dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v jiném zdravotnickém zařízení, a to i ve spádovém zdravotnickém zařízení. Není tedy vyloučeno, že bude nutné odborně vyšetřit zaměstnance v takovém zdravotnickém zařízení, které bude značně vzdáleno od místa bydliště a pracoviště. Doba nezbytně nutná k vyšetření i ošetření se tím samozřejmě prodlouží, a překážka v práci zaměstnance tak může trvat i po celou pracovní dobu. Vždy je třeba vycházet z konkrétní situace, v žádném případě nelze poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy v celém rozsahu pracovní doby podmiňovat návštěvou dvou lékařů. Při posuzování doby nezbytně nutné je třeba počítat s dobou cesty do zdravotnického zařízení a zpět, dobou čekání a dobou samotného ošetření nebo vyšetření. V případě ošetření nebo vyšetření ve vzdálenějším zdravotnickém zařízení a s ohledem na dopravní spojení tak může uvedená překážka v práci skutečně zasáhnout do celé pracovní doby zaměstnance. Zaměstnavatel by pak měl poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu celé směny. Je samozřejmé, že zaměstnanec je povinen i v tomto případě délku překážky v práci prokázat. Nutné je připomenout, že nárok na pracovní volno ve smyslu ustanovení bodu 1. přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. je pouze u vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení, a z textu přílohy lze odvodit, že nepůjde o případy například při vyšetření v psychologické poradně, vyšetření lékařem vyplývající z požadavku právního předpisu, kterým může být například vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu a podobně. Tato vyšetření nespadají do právní úpravy výše citovaného nařízení vlády. Vše, co bylo uvedeno výše, je nutné posuzovat v kontextu se zněním poslední věty bodu 1. a) citovaného nařízení vlády: pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Závěrem této odpovědi lze konstatovat, že zaměstnavatel nemůže na zaměstnanci požadovat napracování pracovního volna poskytnutého podle bodu 1. písm. a) přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., ale v případě poskytnutého pracovního volna podle I

6 KOVÁK číslo 9 9. března 2007/příloha ustanovení bodu 1. písm. b) citovaného nařízení vlády se může se zaměstnancem dohodnout na napracování doby strávené vyšetřením nebo ošetřením v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, za kterou zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy. 2. Při odpovědi na tuto zdánlivě jednoduchou otázku musíme vzít v úvahu jedno za základních ustanovení týkajících se povinností vyplývajících z pracovního poměru. Ustanovení 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb. uvádí, že zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Vzhledem k této základní povinnosti zaměstnance je nutné si odpovědět i na otázku prokázání existence důležité osobní překážky v práci zaměstnancem zaměstnavateli. Dobu trvání překážky v práci musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat jak potvrzením zdravotnického zařízení (lékaře), tak i uvedením časových údajů týkajících se délky cesty do zdravotnického zařízení a zpět a dopravních spojů. Problémem stále zůstává to, že lékař není povinen dobu strávenou vyšetřením nebo ošetřením potvrdit, a pokud toto potvrzení vydá, může požadovat za toto potvrzení úhradu. V případě, že by zaměstnanec neprokázal existenci důležité osobní překážky v práci, zaměstnavatel by mohl jeho nepřítomnost v práci posuzovat jako neomluvené zameškání práce a v lepším případě jako omluvenou nepřítomnost v práci bez nároku na náhradu mzdy. Ze žádného právního předpisu nevyplývá způsob prokazování existence důležité osobní překážky v práci, a proto se jeví nejlepším řešením upravit tyto otázky v pracovním řádu zaměstnavatele, který je vydáván v dohodě s odborovou organizací. V krajním případě, když se zaměstnanec cítí být poškozen rozhodnutím zaměstnavatele neposkytnout mu náhradu mzdy nebo mu tuto krátit, a ani jednáním nedojde k odstranění závadového stavu, může se tento zaměstnanec obrátit na pracoviště inspektorátu práce s podnětem pro podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu na úseku náhrad a nebo se může obrátit se svým nárokem na příslušný soud. 3. Tato otázka se bezprostředně týká problematiky, která je v našem pracovním řádu nová a lze na ni odpovědět pouze teoreticky, jelikož s aplikací kont pracovní doby nejsou ještě praktické zkušenosti. Obecně lze vycházet z ustanovení 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., kdy je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době. V příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb. bod 1. písm. a) je mimo jiné uvedeno, že pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. U kont pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby - z toho vyplývá, že zaměstnanec tento rozvrh předem zná, a proto by měl čerpání pracovního volna omezit na nejnutnější případy a vyšetření a ošetření provádět mimo pracovní dobu. Pokud však bude zaměstnanec nucen provést vyšetření či ošetření v době, kdy má dle rozvrhu pracovní doby směnu, vztahují se na jeho nároky podmínky uvedené v příloze k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. v rozsahu uvedeném v ustanovení 97 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. To znamená, že zaměstnanci, kterému vyšetření u lékaře bude trvat včetně cesty 7 hodin a který má v tuto dobu dle rozvrhu směn naplánovanou směnu v délce 5 hodin, může zaměstnavatel započíst tuto překážku pouze v délce rozvržené směny, tedy 5 hodin. Z praktických zkušeností s využíváním různých motivačních odměn (tzv. přítomnostní apod.) je možno pochopit snahy zaměstnavatelů ovlivnit přítomnost zaměstnanců na pracovišti i tím, že je budou motivovat jak těmito odměnami, tak i možností využít tzv. plusové hodiny z kont pracovní doby. V takovýchto případech by však bylo nutno dojít k dohodě o změně rozvrhu pracovní doby a zaměstnavatel by se souhlasem zaměstnance již rozvrženou směnu přiměřeně zkrátil nebo ji vypustil celou. 4. Podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Z tohoto vyplývá, že zařazování zaměstnanců do jednotlivých směn určuje zaměstnavatel. Proto by se dalo jednoduše odpovědět na tuto otázku, že zaměstnavatel může nařídit výměnu směny. Odpověď však nemůžeme pojmout tak jednoduše, jelikož je nutno vycházet z povinnosti zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh pracovní doby. Tato povinnost zaměstnavatele je dána ustanovením 84 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. a vychází z práva zaměstnance na rozvržení pracovní doby před zahájením práce podle 13 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Z tohoto vyplývá, že změny rozvrhu směn, se kterým byl již zaměstnanec seznámen, by měly být prováděny v dohodě se zaměstnancem. Zájmem zaměstnance by mělo být provádět vyšetření a ošetření především mimo pracovní dobu a ze zkušeností vyplývá, že zaměstnavatelé zaměstnance k tomuto nepřímo nutí různými způsoby odměňování s využitím bonusů a odměn (přítomnostní odměny apod.). Je možné polemizovat nad právní čistotou těchto bonusů a přítomnostních odměn vzhledem k základní definici mzdy, ale tato problematika překračuje okruh odpovědi na položenou otázku. Z výše uvedeného lze dojít k závěru, že by zaměstnavatel neměl bránit zaměstnanci ve využití svého práva čerpat pracovní volno za podmínek daných přílohou k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., ale je právem zaměstnavatele vytvářet různé motivační programy za předpokladu dodržení právních předpisů (zákaz diskriminace, rovné zacházení apod.). 5. Ustanovení 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. uvádí: Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu se poskytne ve výši průměrného výdělku. Vzhledem k ustanovení 363 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. se od citovaného ustanovení nelze odchýlit, jelikož tímto ustanovením je zapracován předpis evropského společenství. Druhý odstavec 199 odkazuje na nařízení vlády, kterým se stanoví okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna a případy, ve kterých se poskytne náhrada mzdy nebo platu (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.). Tímto je stanoven právní základ pro vznik nároků zaměstnanci. Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. v bodu 1. písm. a) uvádí: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu. Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že zákonodárce ani vláda nepředpokládali paušalizaci nároků zaměstnance tím, že by nároky zaměstnanců omezovali, nebo by k tomu zmocnili zaměstnavatele. Je nesporné, že zaměstnavatel je oprávněn požadovat prokázání existence nároku na zaměstnanci, a z praxe jsou známy případy, kdy zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy například v rozsahu 2 hodin bez písemného potvrzení a dobu nad tento limit je zaměstnanec povinen doložit například potvrzením lékaře apod. V této souvislosti jsou také zaznamenávány případy, kdy zaměstnavatel nutí zaměstnance, aby vyšetření a ošetření bylo provedeno například u závodního lékaře, který má ordinaci v areálu zaměstnavatele, a tím se snaží zkrátit dobu, kterou je povinen zaměstnanci omluvit a popřípadě za kterou mu je povinen poskytnout náhradu mzdy. Tyto snahy zaměstnavatele jsou v rozporu s právními předpisy, které upravují svobodnou volbu lékaře. Při řešení úpravy podmínek pro poskytování nároků zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů upravujících důležité osobní překážky v práci je prostor pro jednání odborové organizace se zaměstnavatelem. Upřesnění podmínek nároků může být provedeno v kolektivní smlouvě anebo v pracovním řádu, který zaměstnavatel vydává s předchozím písemným souhlasem odborové organizace (jde o zaměstnavatele, kde odborové organizace působí ve smyslu ustanovení 306 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.). II

7 KOVÁK číslo 9 9. března 2007/příloha ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI (VI.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, poradce ČMKOS pro sociální zabezpečení 9) Výplata dávek pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží, v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně. Doplatek na bydlení se podle zákona vyplácí měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce. Se souhlasem příjemce může být doplatek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí delšího, nejdéle však ročního období. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně v české měně v hotovosti u plátce, poštovní poukázkou, převodem na účet určený žadatelem, formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána. Způsob výplaty určuje plátce dávky. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu její výplaty, je plátce dávky povinen provést tuto změnu od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu způsobu výplaty doručena. Plátce však má právo nezměnit způsob výplaty. částce, než v jaké náleží, se odejme nebo se její výplata zastaví nebo sníží, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byla vyplacena. Ustanovení o odpovědnosti příjemce a společně posuzovaných osob za přeplatek tím není dotčeno. 13) Zánik nároku na dávku a na její výplatu Nárok na dávku nezaniká uplynutím času, není-li tímto zákonem stanoveno jinak. Nárok na výplatu dávky nebo její části zaniká, není-li tímto zákonem stanoveno jinak, uplynutím 3 let ode dne, za který dávka nebo její část náleží. Uvedená lhůta neplyne po dobu řízení o dávce a po dobu, po kterou osobě, která musí mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. 10) Změna příjmu v průběhu pobírání dávky Změní-li se v průběhu pobírání dávky výše příjmů, posoudí se znovu nárok na dávku, a to tak, že se posoudí nový měsíční průměrný příjem ze 3 kalendářních měsíců, a to z příjmu v měsíci, v němž došlo ke změně výše příjmu, a z příjmu ve dvou předcházejících kalendářních měsících. Nedosáhne-li změna nově zjištěného průměrného příjmu výše 100 Kč, výše vyplácené dávky se nemění. Změní-li se v období, na něž byla dávka přiznána, okruh společně posuzovaných osob, posoudí se nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo. 11) Když byla dávka neprávem odepřena Podle zákona platí, že jestliže dávka byla neprávem a) přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží, b) nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží, c) odepřená, nebo d) přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží, přizná se nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo její zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky zpětně ode dne, kdy orgán rozhodující o dávkách tuto skutečnost zjistil, nebo ode dne, kdy o zvýšení dávky nebo o přiznání dávky příjemce nebo žadatel požádal. 12) Když byla dávka neprávem vyplacena Žádný drobný! My taky nedostanem čtrnáctý plat Dávka neprávem přiznaná nebo vyplácená, či vyplácená ve vyšší 14) S čím musí žadatel o dávku souhlasit Podle zákona jsou žadatel o dávku, příjemce i společně posuzované osoby povinni osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, na její výši nebo výplatu, dát písemně souhlas k ověření těchto skutečností a na výzvu se osobně dostavit k příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky, zejména zdravotní stav, podrobit se na vyzvání orgánu pomoci v hmotné nouzi vyšetření zdravotního stavu pro účely posouzení, zda si nemohou zvýšit příjem vlastní prací vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, a dostavit se na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi k posouzení nebo přezkoumání zdravotního stavu k okresní správě sociálního zabezpečení. Příjemce dávky je povinen písemně oznámit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl, vyhovět výzvě orgánu pomoci v hmotné nouzi, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán pomoci v hmotné nouzi delší lhůtu. III

8 Řadu povinností má ze zákona také osoba společně posuzovaná. Ta je povinna například v souvislosti s řízením o dávce osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu a písemně ohlásit orgánu pomoci v hmotné nouzi změny v těchto skutečnostech. 15) Pokuta až do Kč Orgán pomoci v hmotné nouzi, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo krajský úřad v případě, že jsou příslušní k rozhodování ve věcech hmotné nouze, mohou žadateli, příjemci nebo společně posuzované osobě uložit pořádkovou pokutu až do Kč, jestliže dotyčný neosvědčil rozhodné skutečnosti, neoznámil písemně změny v těchto skutečnostech, nedostavil se na výzvu k vyšetření zdravotního stavu nebo porušil další povinnosti uvedené v zákoně. Pokutu nelze uložit, jestliže příjemci nebo společně posuzované osobě vznikla pro nesplnění uvedených povinností povinnost uhradit přeplatek na dávce. 16) Přeplatky je třeba vrátit Jestliže příjemce dávky přijímal dávku, ačkoliv musel z okolností předpokládat, že tato dávka byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než náležela, nebo jestliže dávka byla přiznána nebo její výše stanovena na základě nepravdivých, neúplných nebo zkreslených údajů sdělených příjemcem, je povinen částky neprávem přijaté vrátit. Jestliže osoba společně posuzovaná s příjemcem dávky způsobila, že dávka byla poskytována neprávem, ačkoliv to musela z okolností předpokládat, je povinna neoprávněně poskytnuté částky vrátit. Jestliže přeplatek na dávce způsobili příjemce a osoby společně posuzované společně, odpovídají orgánu pomoci v hmotné nouzi, který dávku vyplatil, za vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje částku 100 Kč u jednoho druhu dávky. Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky a lze je postihnout i exekucí. Povinnost vrátit dávku poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě proti rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek, po dobu řízení o výkonu rozhodnutí a jeho provádění a po dobu, kdy jsou na úhradu přeplatku prováděny srážky z dávky nebo jiného příjmu. 17) Kdo vymáhá neprávem vyplacené dávky Podle zákona vymáhají neprávem poskytnuté dávky nebo dávky poskytnuté v nesprávné výši pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Vrácené a vymožené prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu. O upuštění od vymáhání neprávem poskytnutého příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci v částce do Kč rozhoduje v každém jednotlivém případě pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností. Je to tak i v případě, že byly tyto dávky poskytnuty v nesprávné výši. O upuštění od vymáhání dávek v částce vyšší než Kč může pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout jen s předchozím souhlasem ministerstva práce a sociálních věcí. KOVÁK číslo 9 9. března 2007/příloha 18) Povinnost úředníků zachovávat mlčenlivost VÝVOJ INFLACE V LEDNU 2007 Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanci státu, zaměstnanci městské části hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské části, zaměstnanci krajů a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního města Prahy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při rozhodování o dávkách nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu. 19) Další pokuty Jestliže poruší povinnost zachovávat mlčenlivost, dopustí se výše uvedení zaměstnanci přestupku. Toho se dopustí i fyzické osoby ve státních orgánech, orgánech obcí a krajů a další osoby, které mají povinnost sdělit na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje o žadatelích o dávku, nesdělí-li tyto údaje. Za přestupek lze podle zákona uložit pokutu do Kč. Právnické osobě, která se dopustí správního deliktu tím, že na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi nesdělí údaje rozhodné pro nárok na dávku, její výši a výplatu, se uloží pokuta do Kč. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 20) Co hrozí při nesouhlasu ke vstupu do bytu Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření. Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše. 21) Úředníci musí respektovat důstojnost Podle 64 zákona jsou zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi v souvislosti s poskytováním dávek povinni chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést ji k vlastní odpovědnosti, respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti, vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí, a spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází. (Dokončení z minulých čísel) LUBOMÍR HANUŠ, odbor kolektivních smluv, mezd a sekcí OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejichž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v lednu 2007 proti stejnému období minulého roku hodnotu 101,4 procenta. Odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) Eurostatu pro eurozónu je za leden ,9 procenta. Indexy spotřebitelských cen publikované od ledna 2007 se počítají na revidovaném spotřebním koši respektujícím novou váhovou strukturu roku Revizí výpočtu se nemění údaje publikované do prosince IV

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., novela č. 152/2004 Sb. ze dne 25. července 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým

Více

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků

Fyzické osoby. IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků Shrnutí přehledu služeb a podmínek LBBW Bank CZ a.s. bbřřeezzeenn 22000099 pro členy základních organizací Fyzické osoby IQkonto ZDARMA balíček produktů a služeb bez měsíčních poplatků - Běžný účet v CZK,

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb.

Ministerstvo financí České republiky Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Zásadní změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb. zákonem č. 24/2015 Sb. Miroslav Matej, Ministerstvo financí duben 2015 OSNOVA PREZENTACE Dotace a návratná finanční výpomoc ( 10a až 10d) Změny rozpočtu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 65/2013-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více