Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)"

Transkript

1 září a říjen 2014 Nedělní bohoslužby v našich sborech: Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) Zpívání dětí ZŠML ve Sboru sv. Pavla v Plzni /podzim/ A,B A,B A,B A,B A,B, Klubíčko Z tohoto vydání: Posvěcení nový život křesťana II. Dr. Dobson vztah otce s dospívajícím synem VBS 2014 ohlédnutí 12 nej pasáží Písma II. M I L O V A T J E A K Č N Í S L O V E S O Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna Jan 3:16a Tento verš z Janova evangelia je patrně ten nejznámější a nejcitovanější verš celé Bible. Přiznám se ale, že jsem ho zpočátku chápal malinko špatně. Ne že by to na celé věci něco výrazně měnilo. Četl jsem tu, že Bůh tak moc miloval svět (tj. nás všechny), že dal i svého Syna za nás. Viděl jsem tu velikost Boží lásky k nám v tom, že Bůh kvůli světu, který se postavil na opačnou stranu barikády, obětoval dokonce to nejcennější svého Syna Ježíše. To je jistě pravda (Boží láska je veliká a Jeho Syn je Bohu nejcennější). Mnohé jiné verše nám to jasně zjevují. Možná i vy takto chápete verš Jan 3,16. Ovšem to nevystihuje přesně, co v něm Jan píše. Teprve se studiem starořečtiny, původního jazyka, ve kterém je Nový zákon psán, se přede mnou vynořila i přesnější interpretace tohoto známého verše. Totiž, že Bůh takto (tímto způsobem!) miloval svět (ano, nás všechny), že nám dokonce dal svého Syna. Janem zapsaná slova neukazují ani tak na velikost, jako spíše na způsob, jakým se Boží láska k nám projevila, manifestovala totiž ne pouze slovy, ale akcí: darováním Božího Syna světu, aby se v Ježíši Kristu lidé, tonoucí ve hříchu, zachránili jako kdysi Noe v arše. LÁSKA (AGAPÉ) se zkrátka projevuje AKCÍ ve prospěch druhých! Neboli, jak by řekli jazykovědci, milovat je sloveso vyjadřující činnost, nikoli stav!!! Porovnejte to se vztahem mezi mužem a ženou: a) muž říká ženě, jak veliká je jeho láska, že by byl pro ni ochoten udělat to a to (láska jako stav), b) muž vidí potřebu té ženy, jde a jedná tak, že demonstruje svoji lásku (láska jako akce). O kterou lásku budete stát? Přeju si, abyste stáli především o tu Boží. Je tak akční, že převrátí váš život naruby. Přesněji, převrátí vaši smrt zpátky do života. Váš pastor Petr Krákora Výsledky sbírky v Plzni Za měsíce červenec a srpen jsme ve Sboru sv. Pavla společně darovali Bohu Kč a 160 USD. Děkujeme našemu Otci i všem dárcům! 1

2 POSVĚCENÍ NOVÝ ŽIVOT KŘESŤANA II. PODLE PRVNÍ TABULE BOŽÍHO DESATERA DRUHÝ ÚRYVEK Z REFERÁTU PASTORA KRÁKORY NA SVĚTOVÉ KONFERENCI LUTERÁNSKÝCH PASTORŮ Křesťanský život s ohledem na 2. přikázání - Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo! JMÉNO = POVĚST, OSOBNOST, AUTORITA Jenom pravý Bůh je bohem. A Jeho jméno je svaté. Co však Jeho jméno znamená? Představuje Jeho pověst to, jak je znám. Představuje Jeho osobnost to, jaký je. Představuje Jeho autoritu to, co dokáže vykonat. Na rozdíl od falešných bohů, kteří dostávají svá jména od svých tvůrců, pravý Bůh lidem své jméno zjevuje a odhaluje. To On se ujímá iniciativy. Jako kdyby říkal: Nedělejte ze mě někoho, kým mě chcete mít. Já jsem, který jsem. A já dokážu, kým jsem. Díky mým jménům mě můžete poznat. Tím, jak niterně poznáváme Boží jméno, tím, jak věrně spoléháme na to, co Jeho jméno vyjadřuje, tím, jak upřímně vzýváme Jeho jméno, tím zároveň začínáme v našem životě postupně chápat Jeho bezvadnou pověst, vnímat Jeho úžasnou osobnost a zažívat Jeho svrchovanou autoritu. JEŽÍŠ = NAPLNITEL BOŽÍCH JMEN I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. (Gen 4:25-26) Bible nám říká, že právě Ježíš je tím, kdo nám plně zjevuje a odhaluje Boží jméno sám je totiž naplněním všeho, co Boží jména vyjadřují! Považte například některá složená jména Boha: Ježíš je nazýván Immanuel (Bůh s námi na naší straně); Ježíš je skutečně Jehovah-Jireh (Hospodin opatří pro všechny naše potřeby); Ježíš je Jehovah-Rafa (Hospodin uzdraví ze hříchu a jeho důsledků); Ježíš je náš Jehovah-Nissi (Hospodin má korouhev prapor vítězství); Ježíš je Jehovah-Tsidkenu (Hospodin: naše spravedlnost); Ježíš je náš Jehovah-Šammah (Hospodin je zde nyní i v nás); Ježíš je Jehovah-Šalom (Hospodin je pokoj s Bohem, se sebou i s druhými); Ježíš je náš Jehovah-Raah (Hospodin je pastýř ten dobrý, který položí svůj život za ovce); a samozřejmě Ježíš je doslova Jehovah-Šuah neboli Jehošua (Hospodin je záchrana od prázdnoty a zkázy). Všechna starozákonní jména vystihující Boha se plně týkají právě Ježíše Krista. (Viz např. píseň Sláva Božích mien slovenské kapely Tretí deň https://www.youtube.com/watch?v=vibciosjj50) KŘESŤANÉ = NOSITELÉ BOŽÍHO JMÉNA VE SVĚTĚ Když se díváme na 2. přikázání, musíme si rovněž uvědomit, že my, věřící v Ježíše, neseme Boží jméno v tomto světě. Jeho jméno bylo nad námi vyhlášeno, když jsme byli pokřtěni ve jméno trojjediného Boha (Otce, Syna i Ducha svatého). Máme tu čest nosit označení křesťané /krist-ovci/. Byli jsme spojeni s Tím, kdo naplňuje všechna Boží jména. Výsledkem je, že máme od Boha výsadu a způsobilost nést Boží jméno světem, tj. činit poznatelného Boha známým tak jak On sám sebe vyjadřuje skrze nás: skrze léčivá slova, které nám dává do úst, a skrze skutky nezištné lásky pro druhé, které nám sám předem připravuje. JAKÝMI ZPŮSOBY STÁLE SELHÁVÁME? JESTLIŽE JSTE HANOBENI PRO JMÉNO KRISTOVO, BLAZE VÁM, NEBOŤ NA VÁS SPOČÍVÁ DUCH SLÁVY, DUCH BOŽÍ. KDO TRPÍ ZA TO, ŽE JE KŘESŤAN, AŤ SE NESTYDÍ, ALE SLAVÍ BOHA, ŽE SMÍ NOSIT TOTO JMÉNO. 1. Petrův 4:14-16 Ovšem i věřící protože se v tomto světě stále učí žít ponovu mohou někdy brát Boží jméno nadarmo. Jak? Všimněte si, že slovo nadarmo ukazuje, že něco bylo zbaveno obsahu nebo smyslu, učiněno bezcenným nebo irelevantním. Jeden ze způsobů vyprázdnění Božího jména je snaha učinit si jméno pro sebe nebo pro církev, ke které patříme. Křesťané často činí věci ve jménu Ježíše ; přitom se ale stává, že se spíš soustředí na budování své vlastní reputace (pro svou slávu) nebo že konají věci se svou vlastní autoritou v pozadí (ze svého rozhodnutí). Jejich život je tedy pořád více o nich, než o Bohu, který je s nimi a trpělivě působí v nich. 2

3 Např. když se jako pastoři setkáme s lidmi mimo církev, abychom s nimi mluvili o Ježíši, nezapomeneme hned na úvod zmínit, z jaké jsme vlastně církve? Nebo když pořádáme akce s Ježíšem jako středem pozornosti, nezapomeneme přitom už v pozvánce na akci zdůraznit, že je to právě naše církev, kdo tuto akci pořádá a sponzoruje? Komu jsme vlastně ve světě svědky: sobě, své církvi, nebo Ježíši Kristu? Další způsob, jak činíme jméno Ježíše bezpředmětným, je při modlitbě. Věřící obvykle končí své modlitby slovy ve jménu Ježíše Krista, a to i přesto, že někdy to jediné, za co se modlili, je určeno pouze k jejich sebeuspokojení či sebeuznání. Není divu, že dobrý Bůh neodpovídá na modlitby se špatnými motivy, ať už k nim připojíme jméno Ježíše jakkoli často. (Jakub 4:3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. ) Existuje mnoho dalších forem, jak i věřící padají s ohledem k Druhému přikázání. Mohou se však přesto radovat, že ve jménu Ježíše třebaže jimi pošpiněném drobným či hrubým způsobem je navěky jejich záchrana. OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ: Když Izraelci v dobách Starého zákona pronášeli přísahy, provolávali přitom jméno Hospodina např. pomocí spojení jakože živ je Hospodin. V jakém smyslu mohlo jít o vhodné užívání Božího jména? V jakém smyslu mohlo jít naopak o používání Božího jména nadarmo? SVÉ ODPOVĚDI MŮŽETE OPĚT SDÍLET S OSTATNÍMI KŘESŤANY! Dr. Dobson Koutek pro manželství a rodinu VZTAH OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM Otázka: Čeho bych se měl, jako otec, snažit dosáhnout v době dospívání mého syna? Odpověď: Kdosi prohlásil, Spřátelte chlapce se správným mužem a bude jen málokdy chybovat. Věřím, že tomu tak je. Pokud v našem případě budou otec se synem sdílet nějaké koníčky nebo mít společný zájem, mohou vzdorovitá léta synova dospívání uplynout v relativním poklidu. A to, co spolu otec a syn zažijí, se jim může vrýt do paměti na celý život. Vzpomínám si na jednu píseň od Dana Fogelberga, ve které se zpívá o mladém muži, který měl se svým otcem společnou lásku k hudbě. Ta píseň se jmenuje Leader of the Band (Tahoun kapely) a její poselství se dotýká něčeho hluboko uvnitř mě. Syn v ní vypráví o otci, který si získal jeho lásku skrze výchovu, vedenou hřmící i sametovou rukou. Mluví o otcově písni, která se mu vryla do duše. Syn se tak stal jakoby živým odkazem tahouna kapely. Také vidíte toho dnes už dospělého muže, jak chodí navštěvovat svého stárnoucího otce, se kterým má celoživotní láskyplný vztah? Právě to měl jistě Bůh na mysli, když dával klukům jejich táty. Ale abych odpověděl na Vaši otázku přímo: Jaké společné zázemí budujete se svým synem? Někteří otcové se svými syny staví motorky nebo opravují auta; jiní lepí modely lodí nebo vyrábějí věci ze dřeva. Můj táta se mnou chodil lovit a rybařit. Nelze vůbec popsat, co pro mě znamenaly ty dny, kdy jsme spolu vyráželi do lesů časně zrána. Jak bych mohl trápit a rozčilovat tohoto muže, který se mnou trávil svůj čas? Zažili jsme v lese spoustu legrace a po cestě domů jsme si skvěle povídali. Sám jsem se pak snažil budovat stejně i můj vztah s mým synem. Příležitosti k otevřené komunikaci a k budování vztahu otec-syn musejí být vytvářeny. Je to však cesta, která stojí za jakékoli úsilí. Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog, specialista na manželství a rodinu. Tento text je přeložen a publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA VBS 2014 V PLZNI Chození s Bohem takové bylo téma letošní, již 4. letní biblické školy (VBS). Zúčastnil se jí opět vyšší počet dětí než loni, celkem 35. Ty poslouchaly vyprávění o Abrahamovi, Mojžíšovi, Elijášovi a Jonášovi. Jedna z aktivit, kterou mají děti každoročně rády, je vyrábění vlastních potisků na trička. Tentokrát si na ně razítkovaly vlastní šlápoty. Kolik šlápot leží za námi z našeho chození s Bohem? Možná mnoho. Za některými z dětí na VBS se objevilo prvních pár šlápot právě letos... Je čas kameny rozhazovat a je čas kameny sbírat. V podání VBS se házely ponožky jako součást týmové hry, které se snad všechny děti milerády zúčastnily. Co se týče našich duchovních nepřátel, dozvěděly se děti, že házení ponožek nebo kamenů nepomáhá. Jenom pravdivé Slovo našeho Boha zmůže mnoho Vybarvování, kreslení a hledání cesty z bludiště jsou oblíbené dětské činnosti. Jsou jednoduché a jasné. Opak je pravdou v případě komplexního světa kolem nás. V tomto bludišti, jak se děti dozvěděly, existuje jediná Cesta, Pravda a Život Ježíš. Chodit s Ním stojí zato. VBS 2014 byla jednou ze součástí tohoto chození. Tak jen s Ním jděme dál 4 Každé z dětí si vyrábělo kamennou rukojeť k dřevěné vycházkové holi broušením, pilováním, uhlazováním a leštěním předem připraveného kusu mastku. Stálo to ale hodně času, píle a trpělivosti, než se z hranatého kusu kamene stala přijemně se držící rukojeť. Mnohem těžší je pak pro Boha přetvářet nás v to, za co nás v Kristu prohlašuje ve své svaté děti. Boží jemná ruka působila na mnohé děti i letos v Boží VBS dílně Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. - Matouš 5:16 - JE TŘEBA ZNOVU PODĚKOVAT NAŠIM PŘÁTELŮM A SOUROZENCŮM V KRISTU ZE SBORU ST. JOHN S V JEFFERSONU VE WISCONSINU V USA. OPĚT SEM K NÁM POSLALI NADŠENÉ DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ TOUŽILI DĚTEM PŘEDAT SVOU LÁSKU K JEŽÍŠI. DÍKY!

5 P o z v á n í n a d a l š í p r a v i d e l n á n e f o r m á l n í s e t k á n í Pravidelná neformální setkání (pro křesťany i hledající) se opět konají vždy poslední neděli v měsíci od 18 hod. u Krákorů na adrese U Vlečky 627, Tlučná (směrem na Nýřany). Každé setkání je jiné a jeho náplň není předem dána necháváme prostor Pánu Ježíši, aby nás vedl a obohacoval podle vůle našeho Otce. Budeme rádi, když přijdete. Můžete také pozvat další kohokoli, kdo by z takového setkání mohl mít prospěch (přátele, sousedy, kolegy z práce). Pohoštění je zajištěno formou každý něco přinese. Další informace a potvrzení účasti /do soboty!!!/ u pastora Petra Krákory (tel ), popř. u jeho ženy Gábiny (tel ). 12 NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH PASÁŽÍ /II./ Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4:6 Druhá část série zamyšlení nad 12 biblickými pasážemi, které byly v roce 2012 nejčastěji vyhledány na internetovém portálu Bible Gateway (biblegateway.com). Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Ježíš pronesl tato slova ve chvíli, kdy byl obviněn, že pracuje pro ďábla a vyhání démony mocí pána démonů. (Marek 3:25) Abraham Lincoln si ta slova vypůjčil pro svou řeč kritizující otroctví v USA. Stejný slovní obrat je dodnes možné slyšet, když lidé mluví o politice, obchodu či rodině. Můžeme ho ale použít i pro popis toho, co se děje v lidském srdci a mysli. Když nám proto Bůh ústy apoštola Pavla říká, netrapte se žádnou starostí, znamená to doslova, abychom nenechali své srdce a mysl být kvůli čemukoli vnitřně rozdělené, rozpolcené (řecké slovo pro starost je odvozeno od slovesa rozdělit, rozpojit, roztrhnout). Což se ovšem snáze řekne, než dělá, viďte. Často si děláme starosti, když se máme nějak rozhodnout a nevíme, jaké rozhodnutí by bylo nejlepší. Ustaraně zvažujeme: Mám vzít tuhle práci nebo tamtu? Mám se pustit do opravy chátrajícího domu, nebo se přestěhovat do nového? Starosti si také mnohdy děláme, když nevíme, jak věci dopadnou, a obáváme se nejhoršího. Víme, že spoustu věcí nemáme pod kontrolou, ale přitom máme pocit, že všechna tíha světa leží na nás. Přicházejí i situace, které nahánějí hrůzu, strach, obavu. Máme pocit, že stěny našeho srdce musí z toho napětí jednou povolit a zhroutit se. Starosti mohou člověka naprosto ochromit a zlomit a stává se to nejednou. Jako křesťané máme tu výhodu, že známe Boha jako všemohoucí a dobrý základ svého života. I když nám Bůh dává svobodu dělat i špatná rozhodnutí, je to On, kdo všechno (naše špatná rozhodnutí i špatná rozhodnutí těch druhých) obrací v požehnání pro své děti, a to podle svého dobrého uvážení a láskyplných záměrů. A druhá naše výhoda je ta, že máme výsadu přicházet směle k Bohu ve svých modlitbách zejména ve chvílích, kdy nás přepadají starosti a obavy. Pavel uvádí spojení v každé modlitbě a prosbě. Většinou vnímáme modlitbu jako možnost požádat Boha o něco. To bychom označili slovem prosba. Prosby jsou nedílnou součástí našeho modlitebního života. Ovšem modlitba je daleko širší pojem a samo slovo zobrazuje především postoj, nikoli obsah. Je to postoj důvěry Bohu. Je to postoj, který vyjadřuje pokoru a víru, že Bůh je dost mocný na to, aby dodržel své sliby, že se o nás postará a požehná nám způsobem, který je často nad naše chápání. Modlitba je projevem důvěry v Boží lásku k nám důvěry, že Bůh nám může a chce pomoci. Uvedu prostý příklad. Potřebuji sehnat 5000 dolarů. Není příliš praktické ptát se bezdomovce na ulici, zda by mi nějak nepomohl. On zkrátka nemá zdroje k tomu, aby mi pomohl, a i kdyby měl, nemá žádnou motivaci ani důvod, aby mi pomáhal. Mohu ale poprosit mé prarodiče, o kterých vím, že mají dostatek peněz a že už mi častokrát v minulosti štědře vypomohli. Vím o nich, že mi mohou a ze své lásky i chtějí pomoci. 5

6 Bůh nás opakovaně v Písmu ujišťuje o své neomezené moci. Víme tedy, že On nám dokáže pomoci. Také nás ujišťuje o své bezmezné lásce. O tom, že nám chce pomoci. Když slyšíme, že dokonce přišel za nás zemřít v opovržení, jsme ujištěni o jeho touze pomoci za každou cenu, cokoli Ho to bude stát! Když nám Duch svatý otevírá oči, abychom viděli tyto pravdy a jejich dosah, tak přitom zároveň nahrazuje naše úzkostlivé chvění pevnou vírou v srdci. Právě víra nám dává jistotu toho, co nevidíme. Jak důležitá je v situacích, kdy nevíme, jak se rozhodnout, kdy poznáváme své limity, kdy znovu zjišťujeme, že svět se netočí tak, jak bychom chtěli. Nevidíme sice, jak přesně Bůh působí, aby to všechno nakonec bylo pro nás požehnáním, ale víra bere Boha za slovo, že tomu tak je. Proto se modlíme, proto děkujeme, proto prosíme, neboť víme, že Bůh je základem, díky kterému se nemusíme trápit žádnou starostí. Otázky ke zvážení /možné odpovědi viz níže/ 1. Které povzbuzující pasáže z Písma vám pomáhají zbavit se starostí a úzkostí? 2. Proč není pro Boha žádný náš problém příliš nicotný, jak si někdy myslíme? Přijde k Ježíši malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. (Marek 1:40-42) BŮH NÁM MŮŽE I CHCE POMOCI! 3. Jak v modlitbě spojit prosbu a děkování? (Pavel píše v každé modlitbě a prosbě děkujte ) Autor Joel S. Heckendorf je pastorem sboru Immanuel ve městě Greenville, stát Wisconsin, USA. Joel S. Heckendorf, Philippians 4:6 - The 12 most popular Bible passages accessed in 2012 through Bible Gateway, Forward in Christ, Volume 101, June 2014, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 2009 Used with permission. (Použito se svolením.) Možné odpovědi na otázky ke zvážení 12 nejpopulárnějších pasáží /II./ 1. Které povzbuzující pasáže z Písma vám pomáhají zbavit se starostí a úzkostí? Odpovědi mohou být různé. Například Matouš 6:19-34 (Neukládejte si poklady na zemi. Ukládejte si poklady v nebi. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Podívejte se na polní lilie. Váš nebeský Otec přece ví, co všechno potřebujete. Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.), 1. Petrův 5:6,7 (Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.) nebo Římanům 8:28 (Víme, že všecko napomáhá /spolu-působí/ k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.). 2. Proč není pro Boha žádný náš problém příliš nicotný, jak si někdy myslíme? Bůh je Tvůrce všeho a má na starosti všechno, od pohybu planet po život jepice. Někdy si proto myslíme, že je příliš velký na naše malé problémy /malé ve srovnání s tím, jak řídit vesmír/. Z Jeho pohledu je ale všechno malé, i to, co je z našeho velké. Pro Něho je pak stejně důležitá rotace planety jako moje trable doma či v práci. Ostatně, kterého pozemského otce nezajímají nicotnosti jeho malých dětí? 3. Jak v modlitbě spojit prosbu a děkování? (Pavel píše v každé modlitbě a prosbě děkujte ) Užitečnou pomůckou může být pamatovat si možnou osnovu modlitby: vzývání vyznání díkůvzdání prosby. To nám pomůže přistupovat k modlitbě se správnou perspektivou. Když začnete vzýváním Boha, tj. připomínáním si toho, jaký je a co pro nás činí, pak pokračujete vyznáním své hříšnosti a nehodnosti, se kterou se Bůh vypořádal v Ježíši Kristu, potom najdete mnoho důvodů, zač děkovat a proč být vděčný, a to i tehdy, když Bůh na naše následné prosby nebude reagovat tak, jak si my představujeme. Naše vděčnost pramení z toho, kým je On a kým nás ze své lásky v Kristu učinil. Bůh k nám šeptá uprostřed našich potěšení, mluví v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: to je jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. Musíte si vybrat. Buď ten muž jménem Ježíš byl a je Synem Božím; anebo byl šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. Zaměřte se na nebe a dostanete navíc zemi. Zaměřte se na zemi a nedostanete ani jedno. C. S. Lewis 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod

Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod Máme se modlit k Ježíši? I. I. Úvod Nedávno mě kontaktoval jeden mladý muž se zájmem o duchovní věci. Kdysi se seznámil se Svědky Jehovými a jejich učení považoval za pravdu. Našel si mezi Svědky přátele

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více