Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli)"

Transkript

1 září a říjen 2014 Nedělní bohoslužby v našich sborech: Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. Horní Bříza 18 hod. (každou 2. neděli) Zpívání dětí ZŠML ve Sboru sv. Pavla v Plzni /podzim/ A,B A,B A,B A,B A,B, Klubíčko Z tohoto vydání: Posvěcení nový život křesťana II. Dr. Dobson vztah otce s dospívajícím synem VBS 2014 ohlédnutí 12 nej pasáží Písma II. M I L O V A T J E A K Č N Í S L O V E S O Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna Jan 3:16a Tento verš z Janova evangelia je patrně ten nejznámější a nejcitovanější verš celé Bible. Přiznám se ale, že jsem ho zpočátku chápal malinko špatně. Ne že by to na celé věci něco výrazně měnilo. Četl jsem tu, že Bůh tak moc miloval svět (tj. nás všechny), že dal i svého Syna za nás. Viděl jsem tu velikost Boží lásky k nám v tom, že Bůh kvůli světu, který se postavil na opačnou stranu barikády, obětoval dokonce to nejcennější svého Syna Ježíše. To je jistě pravda (Boží láska je veliká a Jeho Syn je Bohu nejcennější). Mnohé jiné verše nám to jasně zjevují. Možná i vy takto chápete verš Jan 3,16. Ovšem to nevystihuje přesně, co v něm Jan píše. Teprve se studiem starořečtiny, původního jazyka, ve kterém je Nový zákon psán, se přede mnou vynořila i přesnější interpretace tohoto známého verše. Totiž, že Bůh takto (tímto způsobem!) miloval svět (ano, nás všechny), že nám dokonce dal svého Syna. Janem zapsaná slova neukazují ani tak na velikost, jako spíše na způsob, jakým se Boží láska k nám projevila, manifestovala totiž ne pouze slovy, ale akcí: darováním Božího Syna světu, aby se v Ježíši Kristu lidé, tonoucí ve hříchu, zachránili jako kdysi Noe v arše. LÁSKA (AGAPÉ) se zkrátka projevuje AKCÍ ve prospěch druhých! Neboli, jak by řekli jazykovědci, milovat je sloveso vyjadřující činnost, nikoli stav!!! Porovnejte to se vztahem mezi mužem a ženou: a) muž říká ženě, jak veliká je jeho láska, že by byl pro ni ochoten udělat to a to (láska jako stav), b) muž vidí potřebu té ženy, jde a jedná tak, že demonstruje svoji lásku (láska jako akce). O kterou lásku budete stát? Přeju si, abyste stáli především o tu Boží. Je tak akční, že převrátí váš život naruby. Přesněji, převrátí vaši smrt zpátky do života. Váš pastor Petr Krákora Výsledky sbírky v Plzni Za měsíce červenec a srpen jsme ve Sboru sv. Pavla společně darovali Bohu Kč a 160 USD. Děkujeme našemu Otci i všem dárcům! 1

2 POSVĚCENÍ NOVÝ ŽIVOT KŘESŤANA II. PODLE PRVNÍ TABULE BOŽÍHO DESATERA DRUHÝ ÚRYVEK Z REFERÁTU PASTORA KRÁKORY NA SVĚTOVÉ KONFERENCI LUTERÁNSKÝCH PASTORŮ Křesťanský život s ohledem na 2. přikázání - Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo! JMÉNO = POVĚST, OSOBNOST, AUTORITA Jenom pravý Bůh je bohem. A Jeho jméno je svaté. Co však Jeho jméno znamená? Představuje Jeho pověst to, jak je znám. Představuje Jeho osobnost to, jaký je. Představuje Jeho autoritu to, co dokáže vykonat. Na rozdíl od falešných bohů, kteří dostávají svá jména od svých tvůrců, pravý Bůh lidem své jméno zjevuje a odhaluje. To On se ujímá iniciativy. Jako kdyby říkal: Nedělejte ze mě někoho, kým mě chcete mít. Já jsem, který jsem. A já dokážu, kým jsem. Díky mým jménům mě můžete poznat. Tím, jak niterně poznáváme Boží jméno, tím, jak věrně spoléháme na to, co Jeho jméno vyjadřuje, tím, jak upřímně vzýváme Jeho jméno, tím zároveň začínáme v našem životě postupně chápat Jeho bezvadnou pověst, vnímat Jeho úžasnou osobnost a zažívat Jeho svrchovanou autoritu. JEŽÍŠ = NAPLNITEL BOŽÍCH JMEN I poznal opět Adam svou ženu a ta porodila syna a dala mu jméno Šét Šétovi se narodil syn; dal mu jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. (Gen 4:25-26) Bible nám říká, že právě Ježíš je tím, kdo nám plně zjevuje a odhaluje Boží jméno sám je totiž naplněním všeho, co Boží jména vyjadřují! Považte například některá složená jména Boha: Ježíš je nazýván Immanuel (Bůh s námi na naší straně); Ježíš je skutečně Jehovah-Jireh (Hospodin opatří pro všechny naše potřeby); Ježíš je Jehovah-Rafa (Hospodin uzdraví ze hříchu a jeho důsledků); Ježíš je náš Jehovah-Nissi (Hospodin má korouhev prapor vítězství); Ježíš je Jehovah-Tsidkenu (Hospodin: naše spravedlnost); Ježíš je náš Jehovah-Šammah (Hospodin je zde nyní i v nás); Ježíš je Jehovah-Šalom (Hospodin je pokoj s Bohem, se sebou i s druhými); Ježíš je náš Jehovah-Raah (Hospodin je pastýř ten dobrý, který položí svůj život za ovce); a samozřejmě Ježíš je doslova Jehovah-Šuah neboli Jehošua (Hospodin je záchrana od prázdnoty a zkázy). Všechna starozákonní jména vystihující Boha se plně týkají právě Ježíše Krista. (Viz např. píseň Sláva Božích mien slovenské kapely Tretí deň https://www.youtube.com/watch?v=vibciosjj50) KŘESŤANÉ = NOSITELÉ BOŽÍHO JMÉNA VE SVĚTĚ Když se díváme na 2. přikázání, musíme si rovněž uvědomit, že my, věřící v Ježíše, neseme Boží jméno v tomto světě. Jeho jméno bylo nad námi vyhlášeno, když jsme byli pokřtěni ve jméno trojjediného Boha (Otce, Syna i Ducha svatého). Máme tu čest nosit označení křesťané /krist-ovci/. Byli jsme spojeni s Tím, kdo naplňuje všechna Boží jména. Výsledkem je, že máme od Boha výsadu a způsobilost nést Boží jméno světem, tj. činit poznatelného Boha známým tak jak On sám sebe vyjadřuje skrze nás: skrze léčivá slova, které nám dává do úst, a skrze skutky nezištné lásky pro druhé, které nám sám předem připravuje. JAKÝMI ZPŮSOBY STÁLE SELHÁVÁME? JESTLIŽE JSTE HANOBENI PRO JMÉNO KRISTOVO, BLAZE VÁM, NEBOŤ NA VÁS SPOČÍVÁ DUCH SLÁVY, DUCH BOŽÍ. KDO TRPÍ ZA TO, ŽE JE KŘESŤAN, AŤ SE NESTYDÍ, ALE SLAVÍ BOHA, ŽE SMÍ NOSIT TOTO JMÉNO. 1. Petrův 4:14-16 Ovšem i věřící protože se v tomto světě stále učí žít ponovu mohou někdy brát Boží jméno nadarmo. Jak? Všimněte si, že slovo nadarmo ukazuje, že něco bylo zbaveno obsahu nebo smyslu, učiněno bezcenným nebo irelevantním. Jeden ze způsobů vyprázdnění Božího jména je snaha učinit si jméno pro sebe nebo pro církev, ke které patříme. Křesťané často činí věci ve jménu Ježíše ; přitom se ale stává, že se spíš soustředí na budování své vlastní reputace (pro svou slávu) nebo že konají věci se svou vlastní autoritou v pozadí (ze svého rozhodnutí). Jejich život je tedy pořád více o nich, než o Bohu, který je s nimi a trpělivě působí v nich. 2

3 Např. když se jako pastoři setkáme s lidmi mimo církev, abychom s nimi mluvili o Ježíši, nezapomeneme hned na úvod zmínit, z jaké jsme vlastně církve? Nebo když pořádáme akce s Ježíšem jako středem pozornosti, nezapomeneme přitom už v pozvánce na akci zdůraznit, že je to právě naše církev, kdo tuto akci pořádá a sponzoruje? Komu jsme vlastně ve světě svědky: sobě, své církvi, nebo Ježíši Kristu? Další způsob, jak činíme jméno Ježíše bezpředmětným, je při modlitbě. Věřící obvykle končí své modlitby slovy ve jménu Ježíše Krista, a to i přesto, že někdy to jediné, za co se modlili, je určeno pouze k jejich sebeuspokojení či sebeuznání. Není divu, že dobrý Bůh neodpovídá na modlitby se špatnými motivy, ať už k nim připojíme jméno Ježíše jakkoli často. (Jakub 4:3 Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně. ) Existuje mnoho dalších forem, jak i věřící padají s ohledem k Druhému přikázání. Mohou se však přesto radovat, že ve jménu Ježíše třebaže jimi pošpiněném drobným či hrubým způsobem je navěky jejich záchrana. OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ: Když Izraelci v dobách Starého zákona pronášeli přísahy, provolávali přitom jméno Hospodina např. pomocí spojení jakože živ je Hospodin. V jakém smyslu mohlo jít o vhodné užívání Božího jména? V jakém smyslu mohlo jít naopak o používání Božího jména nadarmo? SVÉ ODPOVĚDI MŮŽETE OPĚT SDÍLET S OSTATNÍMI KŘESŤANY! Dr. Dobson Koutek pro manželství a rodinu VZTAH OTCE S DOSPÍVAJÍCÍM SYNEM Otázka: Čeho bych se měl, jako otec, snažit dosáhnout v době dospívání mého syna? Odpověď: Kdosi prohlásil, Spřátelte chlapce se správným mužem a bude jen málokdy chybovat. Věřím, že tomu tak je. Pokud v našem případě budou otec se synem sdílet nějaké koníčky nebo mít společný zájem, mohou vzdorovitá léta synova dospívání uplynout v relativním poklidu. A to, co spolu otec a syn zažijí, se jim může vrýt do paměti na celý život. Vzpomínám si na jednu píseň od Dana Fogelberga, ve které se zpívá o mladém muži, který měl se svým otcem společnou lásku k hudbě. Ta píseň se jmenuje Leader of the Band (Tahoun kapely) a její poselství se dotýká něčeho hluboko uvnitř mě. Syn v ní vypráví o otci, který si získal jeho lásku skrze výchovu, vedenou hřmící i sametovou rukou. Mluví o otcově písni, která se mu vryla do duše. Syn se tak stal jakoby živým odkazem tahouna kapely. Také vidíte toho dnes už dospělého muže, jak chodí navštěvovat svého stárnoucího otce, se kterým má celoživotní láskyplný vztah? Právě to měl jistě Bůh na mysli, když dával klukům jejich táty. Ale abych odpověděl na Vaši otázku přímo: Jaké společné zázemí budujete se svým synem? Někteří otcové se svými syny staví motorky nebo opravují auta; jiní lepí modely lodí nebo vyrábějí věci ze dřeva. Můj táta se mnou chodil lovit a rybařit. Nelze vůbec popsat, co pro mě znamenaly ty dny, kdy jsme spolu vyráželi do lesů časně zrána. Jak bych mohl trápit a rozčilovat tohoto muže, který se mnou trávil svůj čas? Zažili jsme v lese spoustu legrace a po cestě domů jsme si skvěle povídali. Sám jsem se pak snažil budovat stejně i můj vztah s mým synem. Příležitosti k otevřené komunikaci a k budování vztahu otec-syn musejí být vytvářeny. Je to však cesta, která stojí za jakékoli úsilí. Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog, specialista na manželství a rodinu. Tento text je přeložen a publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 3

4 OHLÉDNUTÍ ZA VBS 2014 V PLZNI Chození s Bohem takové bylo téma letošní, již 4. letní biblické školy (VBS). Zúčastnil se jí opět vyšší počet dětí než loni, celkem 35. Ty poslouchaly vyprávění o Abrahamovi, Mojžíšovi, Elijášovi a Jonášovi. Jedna z aktivit, kterou mají děti každoročně rády, je vyrábění vlastních potisků na trička. Tentokrát si na ně razítkovaly vlastní šlápoty. Kolik šlápot leží za námi z našeho chození s Bohem? Možná mnoho. Za některými z dětí na VBS se objevilo prvních pár šlápot právě letos... Je čas kameny rozhazovat a je čas kameny sbírat. V podání VBS se házely ponožky jako součást týmové hry, které se snad všechny děti milerády zúčastnily. Co se týče našich duchovních nepřátel, dozvěděly se děti, že házení ponožek nebo kamenů nepomáhá. Jenom pravdivé Slovo našeho Boha zmůže mnoho Vybarvování, kreslení a hledání cesty z bludiště jsou oblíbené dětské činnosti. Jsou jednoduché a jasné. Opak je pravdou v případě komplexního světa kolem nás. V tomto bludišti, jak se děti dozvěděly, existuje jediná Cesta, Pravda a Život Ježíš. Chodit s Ním stojí zato. VBS 2014 byla jednou ze součástí tohoto chození. Tak jen s Ním jděme dál 4 Každé z dětí si vyrábělo kamennou rukojeť k dřevěné vycházkové holi broušením, pilováním, uhlazováním a leštěním předem připraveného kusu mastku. Stálo to ale hodně času, píle a trpělivosti, než se z hranatého kusu kamene stala přijemně se držící rukojeť. Mnohem těžší je pak pro Boha přetvářet nás v to, za co nás v Kristu prohlašuje ve své svaté děti. Boží jemná ruka působila na mnohé děti i letos v Boží VBS dílně Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. - Matouš 5:16 - JE TŘEBA ZNOVU PODĚKOVAT NAŠIM PŘÁTELŮM A SOUROZENCŮM V KRISTU ZE SBORU ST. JOHN S V JEFFERSONU VE WISCONSINU V USA. OPĚT SEM K NÁM POSLALI NADŠENÉ DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ TOUŽILI DĚTEM PŘEDAT SVOU LÁSKU K JEŽÍŠI. DÍKY!

5 P o z v á n í n a d a l š í p r a v i d e l n á n e f o r m á l n í s e t k á n í Pravidelná neformální setkání (pro křesťany i hledající) se opět konají vždy poslední neděli v měsíci od 18 hod. u Krákorů na adrese U Vlečky 627, Tlučná (směrem na Nýřany). Každé setkání je jiné a jeho náplň není předem dána necháváme prostor Pánu Ježíši, aby nás vedl a obohacoval podle vůle našeho Otce. Budeme rádi, když přijdete. Můžete také pozvat další kohokoli, kdo by z takového setkání mohl mít prospěch (přátele, sousedy, kolegy z práce). Pohoštění je zajištěno formou každý něco přinese. Další informace a potvrzení účasti /do soboty!!!/ u pastora Petra Krákory (tel ), popř. u jeho ženy Gábiny (tel ). 12 NEJPOPULÁRNĚJŠÍCH PASÁŽÍ /II./ Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4:6 Druhá část série zamyšlení nad 12 biblickými pasážemi, které byly v roce 2012 nejčastěji vyhledány na internetovém portálu Bible Gateway (biblegateway.com). Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. Ježíš pronesl tato slova ve chvíli, kdy byl obviněn, že pracuje pro ďábla a vyhání démony mocí pána démonů. (Marek 3:25) Abraham Lincoln si ta slova vypůjčil pro svou řeč kritizující otroctví v USA. Stejný slovní obrat je dodnes možné slyšet, když lidé mluví o politice, obchodu či rodině. Můžeme ho ale použít i pro popis toho, co se děje v lidském srdci a mysli. Když nám proto Bůh ústy apoštola Pavla říká, netrapte se žádnou starostí, znamená to doslova, abychom nenechali své srdce a mysl být kvůli čemukoli vnitřně rozdělené, rozpolcené (řecké slovo pro starost je odvozeno od slovesa rozdělit, rozpojit, roztrhnout). Což se ovšem snáze řekne, než dělá, viďte. Často si děláme starosti, když se máme nějak rozhodnout a nevíme, jaké rozhodnutí by bylo nejlepší. Ustaraně zvažujeme: Mám vzít tuhle práci nebo tamtu? Mám se pustit do opravy chátrajícího domu, nebo se přestěhovat do nového? Starosti si také mnohdy děláme, když nevíme, jak věci dopadnou, a obáváme se nejhoršího. Víme, že spoustu věcí nemáme pod kontrolou, ale přitom máme pocit, že všechna tíha světa leží na nás. Přicházejí i situace, které nahánějí hrůzu, strach, obavu. Máme pocit, že stěny našeho srdce musí z toho napětí jednou povolit a zhroutit se. Starosti mohou člověka naprosto ochromit a zlomit a stává se to nejednou. Jako křesťané máme tu výhodu, že známe Boha jako všemohoucí a dobrý základ svého života. I když nám Bůh dává svobodu dělat i špatná rozhodnutí, je to On, kdo všechno (naše špatná rozhodnutí i špatná rozhodnutí těch druhých) obrací v požehnání pro své děti, a to podle svého dobrého uvážení a láskyplných záměrů. A druhá naše výhoda je ta, že máme výsadu přicházet směle k Bohu ve svých modlitbách zejména ve chvílích, kdy nás přepadají starosti a obavy. Pavel uvádí spojení v každé modlitbě a prosbě. Většinou vnímáme modlitbu jako možnost požádat Boha o něco. To bychom označili slovem prosba. Prosby jsou nedílnou součástí našeho modlitebního života. Ovšem modlitba je daleko širší pojem a samo slovo zobrazuje především postoj, nikoli obsah. Je to postoj důvěry Bohu. Je to postoj, který vyjadřuje pokoru a víru, že Bůh je dost mocný na to, aby dodržel své sliby, že se o nás postará a požehná nám způsobem, který je často nad naše chápání. Modlitba je projevem důvěry v Boží lásku k nám důvěry, že Bůh nám může a chce pomoci. Uvedu prostý příklad. Potřebuji sehnat 5000 dolarů. Není příliš praktické ptát se bezdomovce na ulici, zda by mi nějak nepomohl. On zkrátka nemá zdroje k tomu, aby mi pomohl, a i kdyby měl, nemá žádnou motivaci ani důvod, aby mi pomáhal. Mohu ale poprosit mé prarodiče, o kterých vím, že mají dostatek peněz a že už mi častokrát v minulosti štědře vypomohli. Vím o nich, že mi mohou a ze své lásky i chtějí pomoci. 5

6 Bůh nás opakovaně v Písmu ujišťuje o své neomezené moci. Víme tedy, že On nám dokáže pomoci. Také nás ujišťuje o své bezmezné lásce. O tom, že nám chce pomoci. Když slyšíme, že dokonce přišel za nás zemřít v opovržení, jsme ujištěni o jeho touze pomoci za každou cenu, cokoli Ho to bude stát! Když nám Duch svatý otevírá oči, abychom viděli tyto pravdy a jejich dosah, tak přitom zároveň nahrazuje naše úzkostlivé chvění pevnou vírou v srdci. Právě víra nám dává jistotu toho, co nevidíme. Jak důležitá je v situacích, kdy nevíme, jak se rozhodnout, kdy poznáváme své limity, kdy znovu zjišťujeme, že svět se netočí tak, jak bychom chtěli. Nevidíme sice, jak přesně Bůh působí, aby to všechno nakonec bylo pro nás požehnáním, ale víra bere Boha za slovo, že tomu tak je. Proto se modlíme, proto děkujeme, proto prosíme, neboť víme, že Bůh je základem, díky kterému se nemusíme trápit žádnou starostí. Otázky ke zvážení /možné odpovědi viz níže/ 1. Které povzbuzující pasáže z Písma vám pomáhají zbavit se starostí a úzkostí? 2. Proč není pro Boha žádný náš problém příliš nicotný, jak si někdy myslíme? Přijde k Ježíši malomocný a na kolenou ho prosí: Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. (Marek 1:40-42) BŮH NÁM MŮŽE I CHCE POMOCI! 3. Jak v modlitbě spojit prosbu a děkování? (Pavel píše v každé modlitbě a prosbě děkujte ) Autor Joel S. Heckendorf je pastorem sboru Immanuel ve městě Greenville, stát Wisconsin, USA. Joel S. Heckendorf, Philippians 4:6 - The 12 most popular Bible passages accessed in 2012 through Bible Gateway, Forward in Christ, Volume 101, June 2014, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 2009 Used with permission. (Použito se svolením.) Možné odpovědi na otázky ke zvážení 12 nejpopulárnějších pasáží /II./ 1. Které povzbuzující pasáže z Písma vám pomáhají zbavit se starostí a úzkostí? Odpovědi mohou být různé. Například Matouš 6:19-34 (Neukládejte si poklady na zemi. Ukládejte si poklady v nebi. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Podívejte se na polní lilie. Váš nebeský Otec přece ví, co všechno potřebujete. Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.), 1. Petrův 5:6,7 (Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.) nebo Římanům 8:28 (Víme, že všecko napomáhá /spolu-působí/ k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.). 2. Proč není pro Boha žádný náš problém příliš nicotný, jak si někdy myslíme? Bůh je Tvůrce všeho a má na starosti všechno, od pohybu planet po život jepice. Někdy si proto myslíme, že je příliš velký na naše malé problémy /malé ve srovnání s tím, jak řídit vesmír/. Z Jeho pohledu je ale všechno malé, i to, co je z našeho velké. Pro Něho je pak stejně důležitá rotace planety jako moje trable doma či v práci. Ostatně, kterého pozemského otce nezajímají nicotnosti jeho malých dětí? 3. Jak v modlitbě spojit prosbu a děkování? (Pavel píše v každé modlitbě a prosbě děkujte ) Užitečnou pomůckou může být pamatovat si možnou osnovu modlitby: vzývání vyznání díkůvzdání prosby. To nám pomůže přistupovat k modlitbě se správnou perspektivou. Když začnete vzýváním Boha, tj. připomínáním si toho, jaký je a co pro nás činí, pak pokračujete vyznáním své hříšnosti a nehodnosti, se kterou se Bůh vypořádal v Ježíši Kristu, potom najdete mnoho důvodů, zač děkovat a proč být vděčný, a to i tehdy, když Bůh na naše následné prosby nebude reagovat tak, jak si my představujeme. Naše vděčnost pramení z toho, kým je On a kým nás ze své lásky v Kristu učinil. Bůh k nám šeptá uprostřed našich potěšení, mluví v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: to je jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. Musíte si vybrat. Buď ten muž jménem Ježíš byl a je Synem Božím; anebo byl šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. Zaměřte se na nebe a dostanete navíc zemi. Zaměřte se na zemi a nedostanete ani jedno. C. S. Lewis 6 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E

M O D L I T B A Z A D Ě T I A Z A R O D I Č E září a říjen 2012 Nedělní bohoslužby v našich sborech Tlučná 8,30 hod. Plzeň 10 hod. (jen 14. října od 18 hod.!) Horní Bříza 18 hod. (pouze liché týdny) Aforismy Pavla Kosorina: moudrosti do života Život

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Z obsahu tohoto vydání:

Z obsahu tohoto vydání: leden a únor 2010 Bohoslužby v našich sborech Tlučná neděle 8,30 hod. Plzeň neděle 10 hod. Horní Bříza neděle 17 hod. (každý lichý týden) Z obsahu tohoto vydání: Šifra Mistra Leonarda II. Nedávné sbírky

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack

Jak se lépe modlit. Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Napsal Andrew Wommack Jak se lépe modlit Pokud váš modlitební život není efektivní, přemýšlejte o změně směru. Andrew

Více

Polemika I. O desátcích

Polemika I. O desátcích Polemika I. O desátcích Napsal: Michal Vejvoda (tato práce chce poukázat na nebiblická vyučování o desátcích, jak se objevují v letniční denominaci, které je autor členem) GRANO SALIS NETWORK 2004 http://www.granosalis.cz/

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Opravdového života v Bohu

Opravdového života v Bohu Vyjasnění situace Opravdového života v Bohu dle Kongregace pro nauku víry 3 4 Kancelář arcibiskupa Arcidiecéze Lipa San Lorenzo Drive 4217 Lipa City, Filipíny tel. (043) 756-2573 Fax (043) 756-2964 E-mail:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y

S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y ZPRAVODAJ 2009-2012 S E Z N A M K A P R O K Ř E S Ť A N Y w w w. n o e m k a. c o m NAŠE CÍLE Motivovat nezadané k osobnímu vztahu s Ježíšem Kristem Najít životního partnera není hlavním cílem. Na prvním

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod

Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008. Úvod Slavení eucharistie Úvahy o mši svaté pronesené v rámci cyklu Učící se církev při bohoslužbách v Otrokovicích v r. 2008 Úvod Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za krokem všechno to, co se během

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více