O p r a v y. Datum záznamu a podpis opravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O p r a v y. Datum záznamu a podpis 1 2 3 4 5 6 7. opravy"

Transkript

1

2 Počet stran 43 Strana 2 CAA-TI-011-7/97 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH A OPRAVÁCH Z m ě n y O p r a v y Číslo změny Datum platnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum platnosti Datum záznamu a podpis Poznámka: Změny směrnice byly označeny svislou čarou po straně (změněného) textu. Datum změny: Změna č. 7

3 Počet stran 43 Strana 3 CAA-TI-011-7/97 ÚVOD Tento dokument je vydán Úřadem pro civilní letectví jako Směrnice CAA-TI-011-n/97 s cílem stanovit minimální požadavky, výklad a podmínky na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací, pokud tak není stanoveno v předpisu L8/A. Je určen všem pracovníkům civilního letectví, kteří se zabývají prováděním výše uvedených činností, technikům, pilotům a pracovníkům pověřeným ÚCL výkonem odborného dozoru u letadel provozovaných na základě Annexu II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen Základní nařízení), zejména pak organizacím údržby schválených podle směrnice CAA-TI-006-n/98. Tento dokument umožňuje na letadle, které není používáno na žádné obchodní letecké činnosti nebo letecké práce, částečné provádění údržby pilotem vlastníkem. Rovněž stanovuje podmínky a rozsah údržby, která může být prováděna technikem mimo oprávněnou organizaci. Na základě omezeného počtu letadel uvedených v Annexu II Základního nařízení a jejich možného provozování došlo k částečnému zjednodušení obsahu tohoto dokumentu a jsou zde uvedeny upravené podmínky pro tvorbu programů údržby ve vztahu k provozním podmínkám a konstrukčnímu návrhu letadla. Pracovníci sekce technické zodpoví jakékoliv náměty a dotazy na faxovém čísle , nebo na u popřípadě adrese ÚCL- ST, Letiště Ruzyně, Praha 6. Datum změny: Změna č. 7

4 Počet stran 43 Strana 4 CAA-TI-011-7/97 POZNÁMKY: - - Datum změny: Změna č. 7

5 Počet stran 43 Strana 5 CAA-TI-011-7/97 DEFINICE PRO ÚČELY TOHOTO DOKUMENTU AMO oprávněná organizace k údržbě EASA (European Aviation Safety Agency) - Evropská agentura pro bezpečnost letectví Generální oprava/revize (Overhaul) - obnova letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky prohlídkou, opravami a výměnami, provedenými k prodloužení jejich provozní lhůty ve shodě se schválenou normou Letadlové zařízení (Appliance) jakýkoliv přístroj, mechanismus, součást, ústrojí, příslušenství nebo agregát použitý na letadle mimo motor a vrtuli jako celek Letadlový celek - jakákoliv součást letadla až po úplnou sestavu pohonu a/nebo jakékoliv provozní/nouzové vybavení Malé letadlo (Small Aircraft) - je letadlo, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje kg Modifikace - je úprava jednotlivého výrobku oproti stavu, jímž byl definován v době, kdy mu byl vydán doklad o způsobilosti, provedená ve shodě se schválenou normou Nestandardní oprava - oprava, pro jejíž provádění nejsou stanoveny postupy v průvodní technické dokumentaci, která vyžaduje zpracování speciálního postupu oprávněnou organizací následně schváleného ÚCL Oprava (Repair) - je obnova provozuschopného stavu letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky ve shodě se schválenou normou Osoba - osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba Pilot-vlastník fyzická osoba uvedená v Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku jako vlastník letadla, která je držitelem průkazu způsobilosti pilota, se kterým může toto letadlo pilotovat a provádět na něm preventivní údržbu Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu (CRS) Dokument definovaný předpisem L8/A jako doklad stvrzující provedení všech prací podle schváleného programu údržby a dalších závazných dokumentů k zachování letové způsobilosti, vydávaný ve lhůtách stanovených programem údržby. Preventivní údržba (Preventive maintenance) - práce uvedené v Příloze A tohoto dokumentu Prohlídka (Inspection) - soubor úkonů podle požadavků průvodní technické dokumentace popřípadě i jiné dokumentace, jako jsou předpisy pro údržbu nebo příkazy k zachování letové způsobilosti, které prohlídky stanovují. Prohlídkou se rozumí prohlídka letadla, draku, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo letadlového celku Provozně technické doklady - provozně technickými doklady se rozumí veškerá dokumentace používaná pro záznam o provozu, obsluze, údržbě, preventivní údržbě, renovacích a modifikacích Program údržby (PU) - dokument navržený podle předpisu L8/A provozovatelem/vlastníkem letadla ÚCL určující pravidla a podmínky údržby a preventivní údržby schvalovaný nebo akceptovaný ÚCL podle příslušného předpisu L 6 Obchodní letecké činnosti, nebo letecké práce - provozování letadel za úplatu včetně činností leteckého výcviku Renovace (Rebuilding) - soubor činností konaných za účelem obnovení stavu výrobku na úroveň nového, které se provádí podle dokumentace k tomuto účelu určené a zpravidla držené pouze výrobcem výrobku Standardní oprava - oprava, pro jejíž provádění jsou stanoveny postupy v průvodní technické dokumentaci výrobku Údržba (Maintenance) - provádění úkonů potřebných k zajištění letové způsobilosti letadla, zahrnující kteroukoliv z následujících činností nebo jejich kombinaci: generální opravu, prohlídku, výměnu dílů odstranění závady a modifikace Datum změny: Změna č. 7

6 Počet stran 43 Strana 6 CAA-TI-011-7/97 nebo opravy (Pozn. Pro účely tohoto dokumentu pojem Údržba nezahrnuje provádění modifikací, renovací ani ošetření letadla kromě spojení pojmu Oprávnění k údržbě, kde rozsah prací je stanoven vydaným oprávněním a Výkladem organizace a tím pádem může zahrnovat provádění modifikací i renovací) Typová dokumentace - typovou dokumentací se rozumí typové osvědčení s přílohou, popřípadě doplňkové typové osvědčení a s ním spojená dodatečná dokumentace, a technický popis letadla, leteckého motoru či vrtule Velké letadlo (Large Aircraft) - letadlo, jehož maximální vzletová hmotnost je vyšší než kg. Vybavení (Equipment) - vybavením se rozumí letadlové části a zařízení potenciálně zaměnitelné za letadlové části a zařízení od jiného výrobce Výrobek - výrobkem se rozumí letadlo, drak, letecký motor, vrtule Výrobce - oprávněná organizace vyrábět letecké výrobky Základní nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 216/2008 Změna typového návrhu - změna oproti stavu, ve kterém Typový návrh získal Typové osvědčení Datum změny: Změna č. 7

7 Počet stran 43 Strana 7 CAA-TI-011-7/97 OBSAH 1. Použitelnost 2. Záznamy o generálních opravách a renovacích 3. Osoby oprávněné k provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací 4. Souhlas k uvolnění do provozu po provedení údržby, preventivní údržby, renovace nebo modifikace 5. Osoby oprávněné k uvolnění do provozu letadel, leteckých motorů, vrtulí, letadlových zařízení nebo částí letadlových celků po provedení údržby, preventivní údržby, renovace nebo modifikace 6. Obsah, forma a uspořádání záznamů o údržbě, preventivní údržbě, renovaci a modifikaci 7. Záznamy o údržbě: falsifikace, reprodukce nebo úpravy 8. Všeobecná pravidla k provádění činností 9. Letadla provozovaná pro obchodní letecké činnosti nebo letecké práce nebo podle pravidel IFR 10. Omezení pro zachování letové způsobilosti a lhůty letadlových celků 11. Uvolnění letadla do provozu s povolenou závadou PŘÍLOHY Příloha A Významné změny, významné opravy, preventivní údržba a složité úkoly údržby Příloha B Záznamy o významných opravách a významných změnách Příloha C Programy údržby, typy prohlídek a jejich provozní podmínky Příloha D Rozsah a detaily prací roční nebo 100 hod. prohlídky, které musí být provedeny, pokud je možno je použít vzhledem ke konstrukci letadla Příloha E Kontroly a prohlídky výškoměrného systému Příloha F Zkoušky a prohlídky odpovídačů SSR Příloha G Provádění příkazů k zachování letové způsobilosti (AD) Příloha H Vystavování formuláře Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu Příloha CH Neobsazeno Datum změny: Změna č. 7

8 Počet stran 43 Strana 8 CAA-TI-011-7/97 Příloha I Provozní přezkoušení palubního zařízení VOR Příloha J Vzory formulářů pro vypracování programů údržby Datum změny: Změna č. 7

9 Počet stran 43 Strana 9 CAA-TI-011-7/97 1. Použitelnost a) S výjimkou ustanovení uvedených v odstavci b) a c) této kapitoly předepisuje tento dokument pravidla, kterými se řídí údržba, preventivní údržba, renovace a modifikace jakýchkoliv: 1. letadel, která mají vydána osvědčení letové způsobilosti ve standardní kategorii podle L 8/A, provozovaná na základě Annex II, Základního nařízení a jsou zapsána v Leteckém rejstříku ČR. 2. draků, leteckých motorů, vrtulí, letadlových zařízení a částí letadlových celků těchto letadel. b) Tento dokument se vztahuje i na jakékoliv letadlo, kterému bylo vystaveno osvědčení letové způsobilosti ve zvláštní kategorii způsobilosti Pro zvláštní účely (L 8/A, čl ) nebo ve zvláštní kategorii způsobilosti Pro omezené použití (L 8/A, čl ), pokud ÚCL neschválil jednotlivě pro konkrétní letadlo na základě předloženého návrhu provozovatele či vlastníka podmínky údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací a program prováděné údržby jinak. c) Tento dokument se může vztahovat v částečném rozsahu i na letadlo, kterému bylo vystaveno osvědčení letové způsobilosti ve zvláštní kategorii způsobilosti Experimentální (L 8/A, čl ), za předpokladu, že použití požadavků na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací podle tohoto dokumentu ÚCL schválil jednotlivě pro konkrétní letadlo na základě závěrů při ověřování konstrukce letadla nebo na základě předloženého návrhu provozovatele či vlastníka. 2. Záznamy o generálních opravách a renovacích a) Nikdo nesmí zapsat do jakýchkoliv provozně technických dokladů příslušných k letadlu, leteckému motoru, vrtuli nebo letadlovému zařízení provedení generální opravy, pokud tento výrobek/letadlový celek: 1. nebyl rozmontován, vyčištěn, prohlédnut, podle potřeby opraven a znovu smontován při použití metod, techniky a praktických postupů přijatelných pro ÚCL a 2. nebyl přezkoušen v souladu s přijatými normami a schválenými technickými údaji anebo v souladu s údaji platné průvodní technické dokumentace, přijatelnými pro ÚCL, které byly vypracovány držitelem typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení nebo Souhlasu s použitím v civilním letectví. b) Nikdo nesmí zapsat do jakýchkoliv provozně technických dokladů příslušných k letadlu, leteckému motoru, vrtuli nebo letadlovému zařízení provedení renovace, pokud tento výrobek/letadlový celek nebyl rozmontován, vyčištěn, prohlédnut, opraven podle potřeby, znovu smontován a přezkoušen podle stejných kritérií, která platí pro nový výrobek/letadlový celek. Mohou být přitom použity buď nové, nebo použité díly, které buď vyhoví schváleným tolerancím, parametrům a omezením platným pro nové díly, nebo mají schválené zvětšené nebo zmenšené rozměry či parametry. 3. Osoby oprávněné k provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací a) S výjimkou ustanovení uvedených v odstavci b) až f) této kapitoly nesmí žádná osoba provádět údržbu, preventivní údržbu, renovace a modifikace letadla, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku. Vzhledem k níže uvedeným podmínkám jsou pro upřesnění v Příloze A uvedeny pracovní operace, které jsou považovány za významné modifikace, významné opravy, preventivní údržbu nebo složité úkoly údržby. b) Držitel průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel vydaného podle Části 66 nebo L 1, může provádět na malých letadlech provozovaných mimo obchodní letecké činnosti nebo leteckých prací údržbu, za předpokladu, že součástí údržby nejsou složité úkoly uvedené v Příloze A, a za předpokladu, že dodrží ustanovení Části 66 respektive L 1 a tohoto dokumentu. c) Držitel průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel vydaného podle Části 66 nebo L 1, může provádět preventivní údržbu na všech letadlech za předpokladu, že dodrží ustanovení Části 66 respektive L 1 a tohoto dokumentu. d) Držitel oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím, vydaným podle směrnice CAA-TI-006-n/98, může provádět údržbu, preventivní údržbu, renovace a modifikace na letadle, leteckém motoru, vrtuli, letadlovém zařízení nebo části letadlového celku v rozsahu tohoto oprávnění a v souladu s tímto dokumentem. e) Pilot-vlastník, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného podle Části FCL nebo předpisu L, může provádět v souladu s tímto dokumentem preventivní údržbu na malém letadle, jehož je vlastníkem, které však není používáno k obchodním leteckým činnostem nebo leteckým pracím. Podmínkou je, že rozsah jím prováděných prací odpovídá jeho schopnostem a zkušenostem. Veškeré práce musí provádět sám a není oprávněn dozorovat práci jiných osob. f) Osoba, která pracuje pod dohledem dohlížející osoby, může provádět údržbu, preventivní údržbu, renovace a modifikace, za předpokladu, že dohlížející osoba je k těmto pracím oprávněna a sleduje prováděnou práci v takovém rozsahu, který zajistí její správné provedení, a je pro osobu provádějící práci snadno dosažitelná ke konzultaci. Dohlížející osoba je při tom odpovědná za řádně provedenou práci, kterou musí potvrdit záznamem do provozně technických dokladů v souladu s tímto dokumentem. Datum změny: Změna č. 7

10 Počet stran 43 Strana 10 CAA-TI-011-7/97 4. Souhlas k uvolnění do provozu po provedení údržby, preventivní údržby, renovace nebo modifikace Nikdo nesmí vydat souhlas k uvolnění do provozu kterémukoliv letadlu, leteckému motoru, vrtuli, letadlovému zařízení nebo části letadlového celku, na kterém byla provedena údržba, preventivní údržba, renovace nebo modifikace, pokud: a) není k tomu náležitě oprávněn dle kapitoly 5. tohoto dokumentu; b) veškeré práce údržby, preventivní údržby, renovace nebo modifikace nebyly řádně dokončeny a všechny zjištěné závady nebyly odstraněny nebo veškeré nedokončené úkoly údržby / neodstraněné závady nebyly posouzeny podle kapitoly 6. a 11. tohoto dokumentu a shledány, že neohrožují bezpečnost provozu; c) nebyla provedena změna průvodní technické dokumentace letadla, která byla předem schválena ÚCL, pokud je vynucena tím, že provedená oprava či modifikace způsobuje změnu provozních omezení letadla, postupů nebo lhůt údržby či jiných údajů uvedených v příručkách letadla; d) nebyl splněn požadavek Přílohy G tohoto dokumentu; e) nebyly vytvořeny záznamy o údržbě vyžadované v kapitole 6. tohoto dokumentu. 5. Osoby oprávněné k uvolnění do provozu letadel, leteckých motorů, vrtulí, letadlových zařízení nebo částech letadlových celků po provedení údržby, preventivní údržby, renovace nebo modifikace a) S výjimkou ustanovení uvedených v odstavci b) až e) této kapitoly nesmí žádná osoba schvalovat letadlo, letecký motor, vrtuli, letadlové zařízení nebo část letadlového celku k uvolnění do provozu, pokud na něm byla provedena údržba, preventivní údržba, renovace nebo modifikace. b) Držitel průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel vydaného podle Části 66 nebo L 1 může schválit k uvolnění do provozu malé letadlo po provedené údržbě jeho draku, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku za podmínky, že toto letadlo je provozované mimo obchodní letecké činností nebo letecké práce a že součástí údržby nebyly složité úkoly uvedené v Příloze A, a za dodržení ustanovení Části 66 nebo L1 a ustanovení tohoto dokumentu. c) Držitel průkazu způsobilosti technika pro údržbu letadel vydaného podle Části 66 nebo L 1 může schválit k uvolnění do provozu letadlo po provedené preventivní údržbě jeho draku, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku za podmínky dodržení ustanovení Části 66 nebo L1 a ustanovení tohoto dokumentu d) Osvědčující personál držitele oprávnění k údržbě vydané podle směrnice CAA-TI-006-n/98 (AMO) může schválit letadlo, letecký motor, vrtuli, letadlové zařízení nebo část letadlového celku k uvolnění do provozu v souladu s rozsahem tohoto oprávnění a ustanovení tohoto dokumentu. e) Pilot-vlastník, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota vydaného podle Části FCL nebo předpisu L1, může schválit k uvolnění do provozu letadlo po provedení preventivní údržby jeho draku, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku za předpokladu, že veškeré práce na letadle, které vlastní, prováděl sám a byla dodržena ustanovení tohoto dokumentu. 6. Obsah, forma a uspořádání záznamů o provozu, údržbě, preventivní údržbě, renovaci a modifikaci a) Záznamy o provozu: Pokud není ÚCL stanoveno jinak, je provádění denních záznamů o provedených vzletech, letových hodinách případně cyklech povinné pouze do Letadlové knihy nebo Deníku kluzáku - balónu. Do Motorové knihy, Záznamníku vrtule nebo jiného letadlového celku musí být prováděny záznamy nalétaných / odpracovaných hodin / cyklů pouze v případě provádění údržby na tomto celku, častější záznamy jsou nepovinné. b) Zápisy o údržbě do provozně technických dokladů: Každá osoba uvedená v kapitole 3 tohoto dokumentu, která provedla údržbu, preventivní údržbu, renovaci a modifikaci na letadle, leteckém motoru, vrtuli, letadlovém zařízení nebo části letadlového celku, musí po jejím dokončení provést zápis do provozně technických dokladů příslušného letadla nebo letadlového celku, který obsahuje následující informace: 1. Název organizace nebo jméno osoby provádějící práci, není-li totožná s osobou, uvedenou v bodě c)1. níže. 2. Datum ukončení provedené práce a celkovou dobu provozu letadla / motoru / vrtule / letadlového celku (včetně případného uvedení doby od poslední generální opravy) - co je použitelné. 3. Typ prohlídky (podle programu údržby letadla nebo údajů pro údržbu a/nebo zachování letové způsobilosti vydaných držitelem typového osvědčení / výrobcem) a/nebo popis provedené práce (nebo odkaz na údaje přijatelné pro ÚCL) včetně výčtu provedených odstranění závad / poškození, modifikací, příkazů pro zachování letové způsobilosti, výměn nebo údržby instalovaných letadlových celků apod. Datum změny: Změna č. 7

11 Počet stran 43 Strana 11 CAA-TI-011-7/97 4. Označení příslušného programu údržby nebo použitých údajů pro údržbu od držitele typového osvědčení / výrobce / příslušného úřadu (příruček, bulletinů, dokumentace pro provedení opravy / modifikace - vše, co je pro daný případ použitelné) včetně čísla poslední platné revize dokumentu. 5. Osoba oprávněná k uvolnění letadla nebo letadlového celku připojí prohlášení o uvolnění do provozu, viz odst. c) této kapitoly. 6. Pokud zůstaly některé úkoly údržby nedokončeny nebo některé závady neodstraněny, musí být uveden výčet neprovedených úkolů, neodstraněných závad a případných omezení, jež z nich vyplývají pro provoz, viz odst. d) této kapitoly. c) Osvědčení o uvolnění do provozu Každá osoba uvedená v kapitole 5 tohoto dokumentu, která vydává osvědčení o uvolnění do provozu letadla, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku, musí k zápisům do provozně technických dokladů příslušného výrobku/letadlového celku připojit prohlášení o uvolnění do provozu obsahující následující informace: 1. Jméno osoby, která prohlášení vydává. 2. Identifikační číslo dané osoby, kterým je buď: - číslo oprávnění k osvědčování vydané osvědčujícímu pracovníkovi v AMO nebo - číslo průkazu způsobilosti technika údržby nebo - číslo průkazu způsobilosti pilota-vlastníka. 3. Podpis dané osoby (podle podpisového vzoru, je-li to použitelné). 4. Pokud je letadlo shledáno způsobilé k uvolnění do provozu, má být připojeno následující prohlášení: "Osvědčuje se, že výše uvedené práce byly provedeny v souladu se směrnicí CAA-TI-011-n/97, není-li stanoveno jinak a vzhledem k těmto pracím se letadlo považuje za připravené k uvolnění do provozu. 5. Jestliže letadlo není způsobilé k uvolnění do provozu, poněvadž je vyžadována další údržba nebo letadlo nevyhovuje použitelným údajům z typového osvědčení, případně z doplňkového typového osvědčení, průvodní technické dokumentace výrobce nebo jiným schváleným údajům, nebo nejsou provedeny příkazy k zachování letové způsobilosti nebo dodatečné závazné servisní instrukce výrobce, pokud jsou vyžadovány, má být k zápisům o údržbě připojeno následující prohlášení: "Osvědčuje se, že výše uvedené práce byly provedeny v souladu se směrnicí CAA-TI-011-n/97 a provozovateli (popřípadě vlastníku) letadla byl předán seznam závad / neprovedených prací, pro které je letadlo nezpůsobilé k provozu, datovaný...". Převzetí tohoto seznamu potvrdí provozovatel letadla svým podpisem. 6. V prohlášení o uvolnění do provozu letadlového celku je v prohlášení podle bodu c)4. nebo c)5. této kapitoly výraz "letadlo" nahrazen výrazem "motor", "vrtule", příp. "letadlový celek" - co je použitelné. Pro letadlový celek, který byl demontován z letadla za účelem údržby, a práce na něm byly provedeny mimo zakázku na údržbu letadla, je navíc nutno, aby bylo uvolnění do provozu provedeno vydáním Formuláře 1 ÚCL (jedná-li se o celek, který není současně schválen pro použití na letadlech s typovým osvědčením EASA), přičemž tento Formulář 1 je oprávněna, na základě svého oprávnění, vydávat pouze AMO. Osoba, která vydává osvědčení o uvolnění do provozu letadla, současně v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze H tohoto dokumentu vystavuje nebo upravuje Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu, které se vydává na formuláři CAA-F-TI-227-n/14. Tento formulář je uložen na webu ÚCL d) Seznam závad a štítky Jestliže kdokoliv, kdo provádí jakoukoli údržbu, zjistí, že letadlo, letecký motor, vrtule, letadlové zařízení nebo část letadlového celku nevyhovuje použitelným údajům z typového osvědčení, případně z doplňkového typového osvědčení, průvodní technické dokumentaci výrobce nebo jiným schváleným údajům, na kterých závisí letová způsobilost, nebo nejsou provedeny příkazy k zachování letové způsobilosti nebo dodatečné závazné servisní instrukce výrobce, pokud jsou vyžadovány, musí veškeré takové závady uvést do záznamů o provedené údržbě, viz bod b)6. této kapitoly, připojit prohlášení podle bodu c)5. této kapitoly a předat provozovateli popřípadě vlastníku letadla / leteckého motoru/ vrtule/ letadlového zařízení/letadlového celku podepsaný a datovaný seznam těchto závad. U těch závad, které jsou přípustné za provozu letadla podle příslušného k tomu určeného dokumentu schváleného ÚCL, musí tato osoba postupovat v souladu s ustanovením kapitoly 11. tohoto dokumentu včetně umístění štítků a veškeré povolené závady musí uvést do záznamů o provedené údržbě, viz bod b)6., dále k prohlášení podle bodu c)4. připojit omezení pro provoz, která ze závad vyplývají, a předat provozovateli popřípadě vlastníku letadla seznam těchto závad. e) Záznamy o údržbě Kdokoliv, kdo provádí jakoukoli údržbu, musí o průběhu prací vytvořit složku záznamů, která obsahuje alespoň: 1. Každý, kdo provádí jakoukoli prohlídku letadla, musí používat během ní kontrolní seznam prací potvrzovaných podpisy (potvrzovací protokol). Tento seznam prací může být připraven buď osobou provádějící prohlídku, držitelem typového osvědčení nebo výrobcem příslušného zařízení nebo získaný z jiného zdroje. Musí zahrnovat rozsah a detaily jednotlivých úkolů / operací nebo odkazy na jejich postupy stanovené v průvodní technické dokumentaci výrobce včetně způsobů odstranění zjištěných závad. Do protokolu potvrzuje okamžitě po provedení každého uvedeného úkolu příslušný pracovník, který jej provedl a pokud pracuje pod dohledem, tak též příslušná dohlížející osoba. Datum změny: Změna č. 7

12 Počet stran 43 Strana 12 CAA-TI-011-7/97 2. Každý, kdo provádí přezkoušení, měření nebo nastavení nějakého letadlového celku nebo systému (vážení a určení polohy těžiště, nivelaci a měření výchylek, kompenzaci kompasů, zkoušku těsnosti pitot-statického systému, přezkoušení výškoměrů, palubní avioniky a/nebo dalších palubních systémů apod.) musí výsledky zaznamenat do příslušného protokolu o provedené zkoušce nebo do příslušné části kontrolního seznamu prací (potvrzovacího protokolu), viz bod 1., podle toho, co je použitelné. 3. Pokud je při údržbě do letadla, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení namontován jiný letadlový celek nebo část, je nutno do záznamů o údržbě letadla přiložit osvědčení o provozní způsobilosti každého nově namontovaného celku nebo osvědčení o původu a jakosti dílu, co je použitelné. Na závěr osoba vydávající osvědčení o uvolnění do provozu ověřuje podle záznamů úplnost a správnost provedené údržby. f) Opravy a modifikace Jako doplněk k zápisům vyžadovaným touto kapitolou musí být osobou, která tyto práce provedla, zpracována zpráva o provedení významné opravy a významné modifikace v souladu s Přílohou B tohoto dokumentu. Originál zprávy se uchovává v organizaci, která ji vytvořila, nejméně 3 roky. 7. Záznamy o údržbě: falsifikace nebo nepovolené úpravy, ukládání a) Nikdo nesmí provést, zapříčinit nebo dovolit, aby byl proveden: 1. Jakýkoliv podvodný nebo úmyslně nesprávný zápis do kterýchkoliv provozně technických dokladů nebo zprávy, který je vyžadován, má být proveden nebo použit jako průkaz vyhovění kterémukoliv požadavku tohoto dokumentu. 2. Jakoukoliv neautorizovanou úpravu v kterémkoliv zápisu v provozně technických dokladech nebo zprávě provedených podle tohoto dokumentu za účelem jejich zneužití. b) Jestliže jakákoliv osoba provede čin zakázaný odstavcem a) této kapitoly, je to důvodem k pozastavení nebo zrušení platnosti příslušného průkazu způsobilosti nebo oprávnění vydaných ÚCL a udělených této osobě. c) Záznamy o dokončené údržbě a uvolnění do provozu musí být předány provozovateli / vlastníkovi letadla, který odpovídá za jejich uchovávání podle ustanovení předpisu L6/I, čl , resp. L6/II, čl , resp. L6/III, Oddíl II, čl , resp. L6/III, Oddíl III, článek co je pro něj použitelné. Protokoly podle kapitoly 6., bodu e)2. musí provozovatel uchovávat, dokud předepsanou zkoušku nenahradí nová zkouška stejného charakteru. Pro AMO platí požadavky na uchovávání záznamů z údržby podle Směrnice CAA-TI-006-n/98, proto musí vytvořit dva soubory záznamů a jeden předat provozovateli / vlastníkovi letadla. 8. Všeobecná pravidla pro provádění činností a) Každá osoba, která provádí údržbu letadla, draku, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku musí použít metody, dovednosti a praktické postupy předepsané v platné průvodní technické dokumentaci vydané výrobcem, nebo jiných metod, dovedností a praktických postupů, které jsou přijatelné pro ÚCL, za předpokladu, že bude dodrženo Omezení pro zachování letové způsobilosti (Airworthiness Limitation) vydané držitelem typového osvědčení nebo výrobcem. Osoba provádějící údržbu musí používat nářadí, vybavení a zkušební zařízení nezbytné k zajištění, že práce bude provedena v souladu se schválenými technologickými postupy. Jestliže příslušný výrobce doporučuje speciální vybavení nebo zkušební zařízení, musí být použito tohoto vybavení nebo zařízení nebo jeho ekvivalentu, který je přijatelný pro ÚCL. Osoba provádějící opravy nebo modifikace smí použít metod a postupů uvedených v AC A a AC A v posledním znění, které byly vydány FAA a ÚCL je uznává jako přijatelné. b) Každá osoba provádějící údržbu musí používat takové postupy a materiály takové kvality, které zajistí, že stav letadla, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku, na kterých se práce provádí, bude přinejmenším stejný, jako byl stav původní (s ohledem na aerodynamickou funkci, pevnost konstrukce, odolnost vůči vibracím a poškození a ostatní parametry ovlivňující letovou způsobilost), případně provedenou modifikací vylepšený. Poznámka: Toto ustanovení nezbavuje povinnosti používat originální náhradní díly v souladu s průvodní technickou dokumentací výrobku vydanou držitelem typového osvědčení nebo výrobcem, pokud není ÚCL stanoveno jinak. c) Každá osoba, která provádí předepsanou prohlídku, musí postupovat tak, aby bylo možno stanovit, zda letadlo, letecký motor, vrtule, letadlové zařízení nebo část letadlového celku, která byla podrobena prohlídce, vyhovuje všem použitelným předpisovým požadavkům na letovou způsobilost, a to v souladu s instrukcemi a postupy vyznačenými v manuálech nebo jiných údajích pro údržbu příslušného letadla, leteckého motoru, vrtule, letadlového zařízení nebo části letadlového celku podrobených prohlídce, jak jsou definovány Programem údržby, pokud je zaveden. To zahrnuje i prohlídky předepsané příkazy pro zachování letové způsobilosti, bulletiny a dalšímu použitelnými instrukcemi a dokumenty. Datum změny: Změna č. 7

13 Počet stran 43 Strana 13 CAA-TI-011-7/97 d) Každý, kdo provádí předepsanou prohlídku na rotorovém letadle, musí v souladu s platnými údaji pro údržbu prohlédnout následující systémy: 1. Náhonové hřídele nebo podobné systémy 2. Převodovou skříň náhonu hlavního rotoru s ohledem na zřejmé vnější závady 3. Hlavní rotor a středovou část (nebo ekvivalentní část) 4. Ocasní vrtulku d) Jestliže je letadlo mimo místa technické základny, kde jsou prohlídky normálně prováděny, může prohlídku provést příslušně kvalifikovaná osoba podle kapitoly 3. tohoto dokumentu za předpokladu, že je provedena v souladu k tomu určeným postupem předem schváleným ÚCL a že je zajištěno použití formulářů, materiálového a technického zabezpečení, které normálně používá osoba provádějící prohlídku v místě její technické základny. 9. Letadla provozovaná pro obchodní letecké činnosti nebo letecké práce nebo podle pravidel IFR Letadla provozovaná v obchodní letecké činnosti nebo leteckých pracích nebo letadla s povoleným druhem provozu IFR (podle přístrojů) musí mít zajištěno provádění všech dodatečných servisních instrukcí, které výrobce / držitel typového osvědčení označí za závazné. U motorů a vrtulí těchto letadel jsou provozovatelé/vlastníci povinni zajistit dodržování lhůt i v případě, že jsou jejich výrobci uvedeny jako doporučené, pokud není ÚCL následně stanoveno jinak. 10. Omezení pro zachování letové způsobilosti a lhůty letadlových celků Každý, kdo provádí prohlídku nebo jinou údržbu specifikovanou v části Omezení pro zachování letové způsobilosti (Airworthiness Limitation) nebo Lhůty letadlových celků (Time Limits) v průvodní technické dokumentaci vydané výrobcem, musí provádět prohlídku nebo jinou údržbu v souladu se jmenovanou částí, pokud nebylo ÚCL stanoveno jinak. 11. Uvolnění letadla do provozu s povolenou závadou a) Letadlo může být uvolněno do provozu se závadou dle k tomu určeného dokumentu schváleného/uznaného ÚCL jako je Seznam minimálního vybavení (Minimum Equipment List), Seznam povolených odchylek na draku (Configuration Deviation List), příslušná část letové příručky nebo provozní příručky. Na základě těchto dokumentů může osoba, která má oprávnění k provádění údržby a uvolnění letadla do provozu podle ustanovení kapitoly 3. a kapitoly 5. tohoto dokumentu (dále jen "osoba" v této kapitole), uvolnit letadlo do provozu za podmínek uvedených v odstavci c) této kapitoly. b) Malé vrtulníky, malé letouny poháněné pístovými motory, motorové kluzáky a kluzáky, pro které nebyl vytvořen základní dokument pro provoz s povolenou závadou, nebo provozovatel popřípadě vlastník nemá vypracovaný a ÚCL schválený Seznam minimálního vybavení, může oprávněná osoba dle kapitoly 3. tohoto dokumentu předmětná letadla uvolnit do VFR provozu ve dne s neprovozuschopným vybavením, pokud toto vybavení nebylo požadováno ÚCL při typové certifikaci jako povinné pro lety podle VFR ve dne, a to na základě informace uvedené v Seznamu vybavení draku (Equipment List), Seznamu vybavení draku pro druhy provozu (Kinds of Operations Equipment List) nebo typovém osvědčení letadla za předpokladu, že není v rozporu s požadavky provozního předpisu na provedení letu. Uvolnění letadla do provozu musí být provedeno za podmínek v odstavci c) této části. c) Podmínky pro uvolnění letadla do provozu s povolenou závadou: 1. Osoba musí zajistit, aby neprovozuschopné vybavení bylo z letadla demontováno, popřípadě odpojeno a zajištěno. 2. Osoba musí zajistit, aby ke každému neprovozuschopnému vybavení (přístroji nebo palubnímu ovladači) byl umístěn štítek s textem "Mimo provoz" ("Inoperative"). 3. Bez ohledu na ustanovení bodů 1) a 2) tohoto odstavce, pokud je stanoven speciální postup pro uvolnění letadla do provozu s povolenou závadou v dokumentu schváleném ÚCL, musí osoba provést tento postup včetně určení lhůt pro odstranění závady. 4. Osoba musí provést záznam o provedených úkonech do provozně technických dokladů. 5. Osoba uvolňující letadlo s povolenou závadou musí předat provozovateli popřípadě vlastníku letadla podepsaný a datovaný seznam těchto závad. Datum změny: Změna č. 7

14 Počet stran 43 Strana 14 CAA-TI-011-7/97 Záměrně volná strana Datum změny: Změna č. 7

15 Počet stran 43 Strana 15 CAA-TI-011-7/97 PŘÍLOHA A VÝZNAMNÉ ZMĚNY, VÝZNAMNÉ OPRAVY, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA A SLOŽITÉ ÚKOLY ÚDRŽBY a) Významné změny: jsou všechny, které mají vliv na letovou způsobilost a musí být tedy před jejich provedením schváleny ÚCL. 1. Významné změny na draku Za významné změny na draku se považují úpravy následujících částí a změny způsobující následné změny, pokud nejsou uvedeny v typové dokumentaci: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Křídla Ocasní plochy Trup Motorové lože Systém řízení Přistávací zařízení Plováky nebo trupy hydroplánů (viii) Základní části draku včetně nosníků, žeber, kování, tlumičů rázů, výztuh motorových krytů, aerodynamických krytů a vyvažovacích závaží (ix) (x) Hydraulické, elektrické a pneumatické ovládací systémy letadlových celků Rotorové listy (xi) Změny hmotnosti nebo polohy těžiště prázdného letadla, které způsobují zvýšení maximální certifikované hmotnosti nebo limitních poloh těžiště letadla (xii) Změny základní konstrukce palivového, olejového, chladícího systému, vytápění, přetlakování kabiny, elektrického, hydraulického, pneumatického, odmrazovacího nebo výfukového systému (xiii) Změny křídla nebo pevných či pohyblivých řídicích ploch, které by mohly ovlivnit aeroelastické a vibrační charakteristiky 2. Významné změny pohonné jednotky Za významné změny na pohonné jednotce, se považují následné úpravy a změny, pokud nejsou uvedeny v typové dokumentaci schválené ÚCL: (i) Přestavba leteckého motoru schváleného typu na jiný model (versi) zahrnující jakékoliv změny v kompresním poměru, převodovém poměru pohonu vrtule, převodovém poměru dmychadla nebo náhrada významných částí motoru, která vyžaduje přestavbu a zkoušky motoru (ii) Změny na motoru charakterizované výměnou pevnostních částí za části, které nejsou dodány původním výrobcem nebo části, které nejsou speciálně schváleny ÚCL (iii) (iv) (v) (vi) Instalace příslušenství, které není pro typ motoru schváleno Demontáž příslušenství, které je uvedeno na seznamu vybavení letadla nebo motoru požadovaného certifikaci. Instalace pevnostních částí jiného typu než které byly schváleny pro instalaci Jakékoliv přestavby za účelem možnosti použití paliva jiného druhu, než které je specifikováno pro tento motor 3. Významné změny na vrtuli Za významné změny na vrtuli se považují následující úpravy a změny, pokud nejsou uvedeny v typové dokumentaci vrtule, schválené ÚCL: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Změny v konstrukci listu Změny v konstrukci vrtulové hlavy Změny v konstrukci regulátoru a řídicího systému vrtule Montáž regulátoru nebo praporovacího systému Montáž odmrazovacího systému Montáž částí, které nejsou pro tuto vrtuli schváleny. 4. Významné změny na letadlovém zařízení Za významné změny na letadlovém zařízení se považují změny základních výkonností a vlastností, které nejsou provedeny v souladu s dodatečnými servisními instrukcemi výrobce letadlového zařízení nebo v souladu s příkazy pro zachování letové způsobilosti (AD) vydanými ÚCL nebo úřadem státu designu. Dále, je za významnou změnu považována jakákoliv změna základních výkonností a vlastností radiokomunikačního a navigačního vybavení, která má vliv na stabilitu frekvence, hladinu šumu, citlivost, selektivitu, zkreslení, nežádoucí vyzařování, charakteristiky AVC nebo která má vliv na schopnost splnit podmínky stanovené normami pro ověřování působení vnějších vlivů. Datum změny: Změna č. 7

16 Počet stran 43 Strana 16 CAA-TI-011-7/97 b) Významné opravy Významné opravy jsou všechny opravy uvedené v následujícím seznamu. Kromě níže uvedených oprav se všeobecně za významnou opravu považuje jakákoliv nestandardní oprava, jejíchž návrh musí být zpracován výrobcem, držitelem TC nebo jinou oprávněnou projekční organizací a schválen ÚCL. 1. Významné opravy draku Za významné opravy draků se považují opravy následujících částí a následujících typů: zesilování, vyztužování, spojování a výroba článků primární konstrukce nebo jejich výměna, jestliže výměna vyžaduje takovou technologii jako nýtování nebo svařování. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) (xviii) (xix) (xx) (xxi) Skříňové nosníky Skořepinová nebo poloskořepinová křídla nebo řídicí plochy Podélné a příčné výztuhy křídla Nosníky Příruby nosníků Články převislých nosníků Stojiny nosníků z tenkých plechů Kýlové a spodní části plováků a trupů létajících člunů Lisované části z plechu, které slouží jako materiál přírub, křídel nebo ocasních ploch Hlavní žebra a tlakové části křídel Vzpěry křídel neb ocasních ploch Motorová lože Podélníky trupu Články stranových nebo horizontálních krakorců nebo přepážek Upevňovací části sedadel Závěsné vzpěry přistávacího zařízení Osy Kola Lyže a jejich zavěšení Části systému řízení jako sloupky ručního řízení, pedály, hřídele, části pro zavedení řídicích sil do ploch Opravy, které zahrnují náhradu materiálu (xxii) Opravy poškozených ploch na kovových nebo překližkových částech potahu, které přesahují rozměr 15 cm v kterémkoliv směru (xxiii) (xxiv) Opravy částí potahových plechů, při kterých vznikají dodatečné spoje (švy) Spojování potahových plechů (xxv) Oprava tří nebo více sousedních žeber křídla nebo řídicí plochy nebo opravy náběžné hrany křídla nebo řídicích ploch mezi těmito sousedními žebry (xxvi) žeber (xxvii) plochy Opravy tkaninového potahu, které zahrnují větší plochu než ta, kterou vyžaduje oprava potahu dvou sousedních Výměna tkaninového potahu nebo částí potažených tkaninou jako jsou křídla, trupy, pevné nebo pohyblivé řídicí (xxviii) Opravy včetně výměn demontovatelných nebo integrálních palivových nádrží a olejových nádrží 2. Významné opravy pohonné jednotky Za významné opravy pohonné jednotky se považují opravy následujících částí motoru a následujícího typu: (i) Rozstykování nebo demontáž klikové skříně, klikové hřídele, pístového motoru vybaveného integrálním kompresorem (ii) Rozstykování nebo demontáž klikové skříně nebo klikové hřídele pístového motoru vybaveného jiným typem reduktoru než s čelními koly (spur type reduction gearing). (iii) Speciální opravy pevnostních částí motoru za pomoci svařování, nanášení vrstvy kovu nebo jiných metod 3. Významné opravy vrtulí Za významné opravy vrtulí se považují opravy následujícího typu: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Jakékoliv opravy nebo vyrovnávání kovových listů Opravy nebo opracování ocelových vrtulových hlav Zkracování listů Opravy konců dřevěných vrtulí Výměna vnější bandáže na pevných dřevěných vrtulích Datum změny: Změna č. 7

17 Počet stran 43 Strana 17 CAA-TI-011-7/97 (vi) Oprava otlačených otvorů pro čepy v hlavách dřevěných pevných vrtulí (vii) Opravy dřevěných listů vlepováním (viii) Opravy kompozitových listů (ix) Výměna textilní bandáže konců (x) Výměna plastových potahů (xi) Výměna ovladačů vrtulí (xii) Opravy stavitelných vrtulí (xiii) Opravy hlubokých záseků, vrypů, škrábanců a rysek atd. a rovnání listů z hliníkových slitin (xiv) Opravy a výměny vnitřních prvků listů 4. Významné opravy letadlových zařízení Za významné opravy letadlových zařízení se považují činnosti následujícího typu: (i) Kalibrace a oprava přístrojů (ii) Kalibrace a oprava radiového a navigačního vybavení (iii) Úplná demontáž hydraulických tlakových ventilů (iv) Oprava karburátoru tlakového typu a oprava palivových, olejových a hydraulických tlakových čerpadel c) Preventivní údržba Preventivní údržba je omezena na následující práce za předpokladu, že nezahrnují složité montážní operace: 1. Výměna a opravy pneumatik přistávacího zařízení 2. Výměna elastických provazců v tlumičích přistávacího zařízení 3. Obsluha tlumičů přistávacího zařízení spočívající v doplňování kapaliny, plynu nebo obojího 4. Obsluha ložisek přistávacího zařízení spočívající v jejich čištění a mazání 5. Výměna vadného pojištění drátem nebo závlačkami 6. Mazání, které nevyžaduje jinou demontáž nebo sejmutí než nenosných částí, jako například snímacích panelů, motorových krytů, aerodynamických krytů 7. Jednoduché tkaninové záplatování, které nevyžaduje šití na žebru nebo demontáž pevnostních částí řídicích ploch. V případě balonů malé opravy na tkaninovém obalu (tak, jak jsou definovány v instrukcích výrobce balonů), které nevyžadují opravu nebo výměnu nosného pásu. 8. Doplňování hydraulické kapaliny v hydraulické nádrži 9. Opravy dekorativního nátěru na trupu, balonových koších, křídlech a ocasních plochách (s výjimkou vyvážených řídicích ploch), krytech, krytech motoru, přistávacím zařízení, kabině nebo v interiéru kabiny, jestliže tyto opravy nevyžadují sejmutí nebo demontáž jakékoliv části primární konstrukce nebo funkčního systému. 10. Nanášení ochranných nebo konzervačních materiálů na části, kdy není zapotřebí demontovat jakoukoliv primární konstrukci nebo funkční systém a za předpokladu, že použití těchto materiálů není zakázáno anebo není v protikladu s všeobecnými zkušenostmi. 11. Opravy čalounění a dekorativního vybavení kabiny, prostoru posádky nebo interiéru koše balonů, jestliže tyto opravy nevyžadují demontáž kterékoliv primární konstrukce nebo funkčního systému nebo nezpůsobí ovlivnění funkčního systému nebo primární konstrukce letadla. 12. Provádění malých jednoduchých oprav aerodynamických krytů, nenosných snímacích panelů, motorových krytů a použití malých záplat a zesílení, která nezmění tvar takovým způsobem, že by bylo ovlivněno správné obtékání části letadla. 13. Výměna postranních oken v případě, že tato práce neovlivní primární konstrukci nebo funkční systém letadla, jako například řízení, elektrické vybavení, přetlakování kabiny atd. 14. Výměny upínacích pasů. 15. Výměny sedadel nebo jejich částí za části schválené pro toto letadlo, které nevyžadují demontáž jakékoliv primární konstrukce nebo funkčního systému letadla. 16. Odstraňování závad a opravy přerušených obvodů v kabeláži přistávacích světel. 17. Výměna žárovek, reflektorů a skel pozičních a přistávacích světel. 18. Výměna kol a lyží, která nevyžaduje přepočet hmotnosti a polohy těžiště. 19. Výměna jakéhokoliv krytu motoru, která nevyžaduje sejmutí vrtule nebo rozpojení řídicího systému. 20. Výměna nebo čištění zapalovacích svíček a seřizování mezery mezi elektrodami. 21. Výměna jakékoliv hadicové spojky s výjimkou hydraulických přípojek. 22. Výměna předem zhotovených palivových potrubí. 23. Čištění nebo výměna palivových a olejových čističů nebo výměnných vložek. 24. Výměna a obsluha akumulátorových baterií. Datum změny: Změna č. 7

18 Počet stran 43 Strana 18 CAA-TI-011-7/97 balonů. 25. Čištění hlavních a pomocných trysek hořáků horkovzdušných balonů v souladu s instrukcemi výrobce 26. Výměna nebo seřizování standardních nepevnostních zámků (úchytek) podle provozních podmínek. 27. Výměna balonových košů a hořáků nebo obalů, jestliže koš nebo hořák je označen za výměnný v typovém osvědčení balonu a koše nebo hořáky jsou speciálně konstruovány pro rychlou výměnu a instalaci. 28. Montáž zařízení zabraňujících plnění nesprávného paliva, kterými se redukuje průměr plnicích otvorů palivových nádrží za předpokladu, že specifikované zařízení je výrobcem uvedeno v příslušných údajích v typovém osvědčení letadla, výrobce poskytl instrukce pro instalaci specifikovaného zařízení schválené ÚCL a instalace nevyžaduje demontáž existujícího plnicího otvoru nádrže. 29. Demontáž, kontrola a výměna magnetického detektoru třísek. SLOŽITÉ ÚKOLY ÚDRŽBY 1. Změny, opravy nebo výměna nýtováním, lepením, laminováním, nebo svařováním jakékoliv z následujících součástí draku letadla: a) skříňového nosníku; b) podélné výztuhy křídla nebo podélníku křídla; c) nosníku; d) pásnice nosníku; e) prutu příhradového nosníku; f) stojiny nosníku; g) kýlu nebo hydrostabilizátoru na trupu létajícího člunu nebo plováku; h) kompresního členu potahu křídla nebo ocasních ploch z vlnitého plechu; i) hlavního žebra křídla; j) vzpěry křídla nebo ocasní plochy; k) motorového lože; l) podélníku nebo přepážky trupu; m) prvku bočního vyztužení, vodorovného vyztužení nebo přepážky; n) opěrné výztuže sedadla nebo konzol; o) výměna kolejnice sedadel; p) pístnice nebo vzpěry podvozku; q) osy (hřídele); r) kola a s) lyžového podvozku nebo závěsu lyžového podvozku s výjimkou výměny povrchové vrstvy pro snížení tření. 2. Modifikace nebo oprava jakékoliv z následujících součástí: a) potahu letadla, nebo potahu letadlového plováku, jestliže práce vyžaduje použití podpěry, přípravku, nebo upnutí; b) potahu letadla, který je vystaven přetlakovému zatížení, jestliže poškození potahu měří více než 15 cm (6 palců) v každém směru; c) součásti přenášející zatížení systému řízení, včetně sloupku ručního řízení, pedálu, hřídele, segmentu řízení/páky řízení, úhlové páky, táhla, řídícího volantu a kování nebo odlité podpěry, ale kromě i) kování za studena, opravu spojovacího nebo lanového kování, a ii) výměny koncového kování dvojčinného táhla, které je připevněno nýtováním; a Datum změny: Změna č. 7

19 Počet stran 43 Strana 19 CAA-TI-011-7/97 d) jakékoliv jiné konstrukce neuvedené v odstavci 1, kterou výrobce označil jako primární konstrukci v jeho příručce pro údržbu, příručce pro opravu konstrukce nebo v instrukcích pro zachování letové způsobilosti. 3. Provádění této údržby pístového motoru: a) demontáž a následná opětná montáž pístového motoru k jiným účelům než i) k získání přístupu k sestavám píst/válec; nebo ii) k sejmutí zadního pomocného krytu ke kontrole a/nebo výměně sestav olejových čerpadel, nevyžaduje-li tato práce sejmutí a opětnou zástavbu vnitřních převodů; b) demontáž a následná opětná montáž redukčních převodů; c) sváření spojů a pájení spojů natvrdo jiné než nevýznamné opravy svařováním na výfukových jednotkách, které provádí odpovídajícím způsobem schválený či oprávněný svářeč, avšak bez výměny letadlového celku; d) zásah do jednotlivých částí jednotek, které jsou dodávány jako jednotky zkoušené ve zkušebně, s výjimkou výměny nebo seřízení položek, které se běžně vyměňují nebo seřizují za provozu. 4. Vyvažování vrtule s výjimkou: a) certifikace statického vyvážení, pokud to vyžaduje příručka pro údržbu; b) dynamického vyvážení zastavěných vrtulí pomocí elektronického vyvažovacího zařízení, pokud to povoluje příručka pro údržbu nebo jiné schválené údaje o letové způsobilosti. 5. Jakékoliv další úkoly, které vyžadují: a) zvláštní nářadí, zařízení či vybavení nebo b) důležité koordinační postupy vzhledem ke značné době potřebné pro provedení úkolů a zapojení více osob. Datum změny: Změna č. 7

20 Počet stran 43 Strana 20 CAA-TI-011-7/97 PŘÍLOHA B ZÁZNAMY O VÝZNAMNÝCH OPRAVÁCH A VÝZNAMNÝCH ZMĚNÁCH a) S výjimkou ustanovení uvedených v odstavci b) této přílohy musí každá osoba, která provádí významnou opravu nebo významnou změnu: 1. Vyhotovit zprávu o provedení opravy nebo modifikace popisující rozsah a postup provedení opravy nebo modifikace nejméně ve dvou kopiích; 2. Předat podepsanou kopii této zprávy provozovateli popřípadě vlastníku letadla; a 3. Zaslat kopii této zprávy na Sekci technickou ÚCL do 48 hodin poté, co bylo letadlo, drak, letecký motor, vrtule nebo letadlové zařízení schváleno k uvolnění do provozu, není-li ÚCL stanoveno jinak, b) V případě významných oprav, které jsou prováděny v souladu s průvodní technickou dokumentací výrobce, může osoba místo požadavků uvedených v odstavci a) : 1. Použít pracovní průvodku (Work Order), na které je zaznamenána oprava; 2. Předat provozovateli popřípadě vlastníku letadla podepsanou kopii této průvodky a uschovat duplikát po dobu nejméně 2 let od data schválení letadla, draku, leteckého motoru, vrtule nebo letadlového zařízení k uvolnění do provozu; 3. Předat provozovateli popřípadě vlastníku letadla potvrzení o uvolnění do provozu podepsané oprávněnou osobou v souladu s ustanovením části 4. tohoto dokumentu, které obsahuje následující informace: (i) (ii) Identifikaci letadla, draku, leteckého motoru, vrtule nebo letadlového zařízení V případě, že jde o letadlo, jeho výrobce, model, výrobní číslo, poznávací značku a lokalizaci opravované části. (iii) Jestliže jde o drak letadla, letecký motor, vrtuli nebo letadlové zařízení, uvést název výrobce, název části, typové označení, model a výrobní číslo (pokud je jimi tato část opatřena); a 4. Připojit následující nebo podobné prohlášení: "Letadlo, letecký motor, vrtule nebo letadlové zařízení identifikované shora uvedeným označením bylo opraveno a podrobeno prohlídce v souladu s platnými leteckými předpisy České republiky je schváleno k uvolnění do provozu. Příslušné detailní záznamy o této prohlídce jsou založeny pod číslem zakázky...." Číslo průkazu způsobilosti... Datum... Jméno... Podpis... (název firmy) (číslo oprávnění vydané ÚCL) Datum změny: Změna č. 7

21 Počet stran 43 Strana 21 CAA-TI-011-7/97 PŘÍLOHA C PROGRAMY ÚDRŽBY, TYPY PROHLÍDEK A JEJICH PROVOZNÍ PODMÍNKY Tato příloha popisuje programy údržby, které v souladu s předpisem L8/A musí provozovatel letadla stanovit za účelem zachování letové způsobilosti. a) Žádná osoba nesmí provozovat letadlo, pokud na něm není prováděna údržba podle jednoho z následujících programů údržby určující provádění prohlídek a letadlo nebylo uvolněno do provozu oprávněnou osobou podle kapitoly 5. této směrnice: 1. Program údržby PU1, který podléhá schválení ÚCL pro konkrétní výrobní číslo letadla, které je provozováno k obchodní letecké činnosti nebo letecké práci; 2. Program údržby PU2, který podléhá schválení ÚCL pro konkrétní výrobní číslo letadla, které není provozováno k obchodní letecké činnosti nebo letecké práci; 3. Program údržby malého letadla PU3 prováděný na letadle, které je provozováno pouze podle pravidel VFR a není provozováno k žádné obchodní letecké činnosti nebo letecké práci. Program PU3 nepodléhá přímému schválení ÚCL pro konkrétní výrobní číslo letadla a není požadováno ho předkládat ÚCL ve fyzické formě, jelikož je přijatelný ÚCL na základě níže stanovených podmínek a parametrů v této příloze a na základě prováděných kontrol systému údržby inspektory ÚCL nebo pověřenými pracovníky ÚCL při vydávání nebo prodlužování OLZ letadla. Program PU3 se skládá z provádění kompletní roční/100 hodinové prohlídky během 12 kalendářních měsíců nebo každých 100 hodin provozu (podle toho, co nastane dříve) odpovídající požadavkům přílohy D tohoto dokumentu, dále z provádění prohlídek stanovených v průvodní technické dokumentaci výrobce letadla popřípadě stanovených v dalších instrukcích vydaných na základě modifikací provedených na letadle, z provádění příkazů k zachování letové způsobilosti a z provádění speciálních prohlídek uvedených v odstavci g) této přílohy, pokud nebylo ÚCL stanoveno jinak. b) Odstavec a) této přílohy není použitelný pro letadla, která mají vydáno ZOLZ v kategorii Povolení k letu. c) Programy PU1 a PU2 se doporučují zpracovat na doporučených příslušných formulářích CAA-ST/F-222-n/13, resp. CAA-ST/F-225-n/14, které jsou uvedeny v PŘÍLOZE J této směrnice. Jednotlivé prohlídky programu údržby by měly být založeny na průvodní technické dokumentaci výrobce letadla včetně zapracování požadavků na údržbu vyplývajících z provedených modifikací. Program údržby musí obsahovat omezení letové způsobilosti a lhůty letadlových celků. Program údržby musí jasně vymezovat provádění dodatečných instrukcí pro zachování letové způsobilosti a speciálních prohlídek uvedených v odstavci g) této přílohy a to s ohledem na druhy provozu a účel provozování letadla. Součástí programu může být uvedení tolerancí na překročení dob pro jednotlivé prohlídky. Pokud je to vhodné, může být v programu údržby stanoveno, kdo a za jakých podmínek může jednotlivé práce údržby a preventivní údržby provádět. d) Program PU3 se doporučuje zejména u letadel, kde jednotlivé operace 100 hodinové prohlídky uvedené v průvodní technické dokumentaci výrobce pokrývají požadavky kompletní roční/100 hodinové prohlídky uvedené v Příloze D této směrnice. Požadavek na kompletní roční/100 hodinovou prohlídku je požadavkem minimálním, který musí být splněn, pokud výrobce letadla předepisuje prohlídky odpovídající rozsahem příloze D tohoto dokumentu v intervalech kratších než 100 letových hodin, musí být tyto prohlídky prováděny v souladu s intervaly stanovenými výrobcem, pokud nebylo ÚCL stanoveno jinak. Při nejasnostech se doporučuje obracet na ÚCL. e) Při provozu letadel s programem PU3 může být 100 hodinová lhůta překročena maximálně o 5 hodin za předpokladu, že toto překročení bude využito pouze pro dokončení letu, který byl zahájen před dosažením lhůty 100 hodin. Doba letu zahájená po dovršení lhůty 100 hodin může být využita pouze pro přímý let za účelem dosažení místa, kde bude obnovena letová způsobilost, jakékoliv jiné letecké aktivity nejsou povoleny. Doba provozu, která byla překročena přes 100 hodinový interval, musí být zahrnuta jako odlétaná doba do stanovení termínu příští 100 hodinové prohlídky. f) Kompletní roční prohlídka, která je obsažena v programu PU3, musí být provedena během 12 kalendářních měsíců od provedení prohlídky předchozí a zaznamenána v provozně technických dokladech jako roční (Annual). g) Speciální prohlídky, které musí být zařazeny do programů údržby PU1 a PU2, nebo musí být prováděny nezávisle na kompletní roční prohlídce podle PU3, pokud se vztahují na letadlo dle jeho vybavení, určitým druhem provozu nebo kalendářní lhůtou: 1. Žádná osoba nesmí provozovat letadlo v řízeném vzdušném prostoru, pokud nebyla patřičně kvalifikovanou a oprávněnou osobou u výškoměrného systému a zařízení pro automatické vysílání výšky provedena prohlídka a zkouška: (i) každého systému statického tlaku, každého výškoměru a každého automatického vysílače výšky v souladu s PŘÍLOHOU E tohoto dokumentu v průběhu předchozích 24 kalendářních měsíců, (ii) tlaku, podle odstavce a) PŘÍLOHY E tohoto dokumentu, po každém rozpojení a opětném spojení systému statického (iii) integrovaného systému podle odstavce c) PŘÍLOHY E tohoto dokumentu po zástavbě nebo údržbě automatického systému vysílání výšky odpovídače SSR, při které mohla být zavedena chyba v souladu mezi údaji výšky, (iv) pro letadla, která nevyužívají řízené vzdušné prostory, platí provedení prohlídek a zkoušek pouze podle odstavce a) PŘÍLOHY E. Datum změny: Změna č. 7

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

3.7.2009 4-1 Změna č. 7

3.7.2009 4-1 Změna č. 7 HLAVA 4 L 8/A HLAVA 4 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE 4.0 Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky Technická dokumentace letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6

Nařízení (ES) č. 593/2007 se mění takto: 1) Článek 6 se nahrazuje tímto: Článek 6 L 350/46 Úřední věstník Evropské unie 30.12.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1356/2008 ze dne 23. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 593/2007 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne XXX C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/19/RM ROZHODNUTÍ č. 2003/19/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

S M Ě R N I C E CAA-TI-011-3/97 POŽADAVKY ÚCL NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, RENOVACÍ A ZMĚN TYPOVÉHO NÁVRHU

S M Ě R N I C E CAA-TI-011-3/97 POŽADAVKY ÚCL NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, RENOVACÍ A ZMĚN TYPOVÉHO NÁVRHU Počet stran 40 Strana 1 CAA-TI-011-3/97 Vydání změny č. 3: 22.8.2007 Č.j. 367/07-431 S M Ě R N I C E CAA-TI-011-3/97 POŽADAVKY ÚCL NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY, RENOVACÍ A ZMĚN TYPOVÉHO NÁVRHU

Více

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5

PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného v LR ČR. strana: 1 stran: 5 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A.2.7.9. Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla zapsaného

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU

HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU DÍL 2 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 2.4 PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ A LETOVÁ DOKUMENTACE LETOUNU Poznámka: podrobná ustanovení o navigačním a komunikačním vybavení letounu jsou uvedena v Hlavě 2.5. 2.4.1 Všeobecně

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.12.2015 COM(2015) 613 final ANNEXES 1 to 10 PŘÍLOHY [ ] návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury

Více

LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU

LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU LETECKÉ PRÁCE LETECKÉ ČINNOSTI PRO VLASTNÍ POTŘEBU DLE PRAVIDEL EU ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 02 aktualizováno k 26. 8. 2015 Obsah Úvod 3 Srovnání použitelných pravidel (národní systém a systém EU)

Více

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví

Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví ROZHODNUTÍ č. 2007/001/R VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 13. března 2007 kterým se mění příloha I rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele agentury

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21

Evropská agentura pro bezpečnost letectví. AMC a GM k Části 21 Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví AMC a GM k Části 21 Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21.

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES. ze dne 21. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K

HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K Novelizované znění ze dne 20. 11. 2002 strana LA 1-28 HLAVA 9 OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ STŘEDISKA PILOTNÍHO VÝCVIKU UŽIVATELE SLZ 9.1 K samostatnému pilotnímu výcviku uživatele SLZ daného druhu opravňuje

Více

ÚCL Česká republika. CAA Czech Republic CAA-TI-001-1/95. Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací

ÚCL Česká republika. CAA Czech Republic CAA-TI-001-1/95. Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací ÚCL Česká republika CAA Czech Republic vydáno dne: 1.prosince 1998 stran: 23 volných příloh: 16 pod č.j.: 9278/3718-TI/98 strana: 1 CAA-TI-001-1/95 Postupy ověřování shody výrobku s typovou dokumentací

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více

Stanovisko č. 07/2013

Stanovisko č. 07/2013 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ředitelství pro tvorbu předpisů Stanovisko č. 07/2013 LETOVÉ ZKOUŠKY SOUVISEJÍCÍ CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SHRNUTÍ Toto stanovisko se zabývá problematikou

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání povolení k létání letadla bez pilota

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání povolení k létání letadla bez pilota Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání povolení k létání letadla bez pilota dle Směrnice CAA/S-SLS-010-n/2012 Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné vyplnění žádosti. Pro názornost jsou jednotlivé

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz ROČNÍK XIII, ČERVENEC 2013, ČÁSTKA 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

VYHLÁŠKA. č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami VYHLÁŠKA č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami ze dne 29. prosince 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo")

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Kalouska a dalších. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 847 Návrh poslance Miroslava Kalouska a dalších na vydání ZÁKONA, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní

Více

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de

Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Příloha 5: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Obrázek I: Víceúčelové automaty na jízdenky ve stanicích hamburského metra a jednotné symboly systému HVV Zdroj: hvv.de Obrázek II: Ukázka podoby dopravního informačního centra

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. sportovního létajícího zařízení Ka-4 "Šumák" poznávací značky OK-AUO 03

Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. sportovního létajícího zařízení Ka-4 Šumák poznávací značky OK-AUO 03 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:320/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody sportovního létajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění obchodní společnosti AUTRONIC, s.r.o., IČO: 49549642, se sídlem Chrustenice č.p. 270, Chrustenice,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky OK-RWY, dne 09.07.2006, okraj města Sázavy.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky OK-RWY, dne 09.07.2006, okraj města Sázavy. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 294/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu P 92-JS, poznávací značky

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0692 CS 04.02.2015 008.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008

Více

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011

Starosta. 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Starosta 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu - Vratislavice n.n. 7.9.2011 Bod pořadu jednání: 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA SML č. 1/2011 O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM BAKALÁŘSKÉHO STUDIA (pro studenty ČVUT v Praze Fakulty dopravní se zahájením studia nejpozději v akademickém roce 2014 2015) Studijní program: B 3710 Technika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012 ZÁMĚRNĚ NEPUŽIT KNTRLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-010-0/2012 Strana číslo erze Datum Strana číslo erze Datum 1-60 1. vydání 01.03.2012 1. vydání 1 01.03.2012 ZÁMĚRNĚ NEPUŽIT 1. vydání 2 01.03.2012

Více

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí

OBSAH ČLÁNKY. Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí OBSAH ČLÁNKY Článek 1 Zkrácené výrazy Článek 2 Přihlášky a průmyslové vzory, na které se uvedené články použijí Článek 3 Přihláška Článek 4 Zástupci, adresa pro doručování nebo korespondenční adresa Článek

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 92-03 Změna 4 Moravan Aeroplanes a.s. Z 242 L 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 92-03 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 92-03 uvádí

Více

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb.

VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty VYHLÁŠKA č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Ministerstvo vnitra

Více

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD pravidla provozu objektů FA Poříčí 273/5, Brno Rozdělovník: - vedoucím ústavů, ateliérů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Listopad 2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha Listopad 2015 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 15-350 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu motorového kluzáku typu L 13 SE Vivat poznávací značky

Více

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Rozhodnutí výkonného ředitele 2003/15/RM Konečná verze 14/11/2003 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ROZHODNUTÍ Č. 2003/15/RM VÝKONNÉHO ŘEDITELE AGENTURY ze dne 14. listopadu 2003 o certifikačních

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR

Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS. Část NCO IR Evropská agentura pro bezpečnost letectví Příloha VII návrhu nařízení Komise o letovém provozu OPS Část NCO IR R.F010-02 Evropská agentura pro bezpečnost letectví, 2012. Všechna práva vyhrazena. Dokument

Více

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010

Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSFu Č 1 / 2010 Část první Základní ustanovení Čl. I. Rozhodčí a) Rozhodčí je odborný, sportovně technický činovník, který na soutěžích rozhoduje podle příslušných sportovních

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ. Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a/nebo stěn v mokrých prostorech Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

Záměrně ponecháno volné

Záměrně ponecháno volné ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Strana:2/10 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-10 31.12.2009 Strana:3/10 Změny a opravy Postupů CAA-ST-087-n/06 Změny

Více

Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail:info@woodcomp.cz http://www.woodcomp.

Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail:info@woodcomp.cz http://www.woodcomp. Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail:info@woodcomp.cz http://www.woodcomp.cz UŽIIVATELSKÁ PŘÍÍRUČKA UM -- 01 Výrr.. číísllo:: Lettecká vrrttulle

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE. Č. / No: 9 6-0 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC TYPOVÉ OSVĚDČENÍ TYPE CERTIFICATE Č. / No: 9 6-0 2 Tímto dokumentem se osvědčuje, že uvedený typ letadla, leteckého motoru

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997

ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1

Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1 Upravený návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví 1 (2001/C 332 E/19) (Text s významem pro EHP) KOM(2001) 532 v konečném znění - 2000/0343(COD) (Předloženo Komisí

Více

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006

datum záznamu a podpis 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006 4 1.3.2006 1. Změny a opravy číslo změny / číslo stránky změny datum platnosti datum záznamu a podpis číslo opravy opravy datum platnosti 2 1.1.2004 1 - zapracováno 15.5.2006 3 1.1.2005 2 - zapracováno 19.5.2006

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 7 POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL Uveřejněno pod číslem jednacím 472/2011220-SP/5. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN POZNÁVACÍ ZNAČKY LETADEL

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ

PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ V CIVILNÍM LETECTVÍ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD BERANOVÝCH 130 199 01 PRAHA 99 Č.j. 584/2016 -ÚZPLN Výtisk č.: Schvaluji: Ing. Pavel Štrůblředitel METODICKÁ SMĚRNICE PRO PŘÍPRAVU A ORGANIZACI ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 1 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY fy. RIVA spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky f. RIVA spol. s. r.o. upravují vztah objednatele a zhotovitele při dodávce montážních prací a dodávek podlahových

Více

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních

223/1995 Sb. Ministerstva dopravy. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních 223/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Ministerstvo dopravy stanoví podle 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ 09-287 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu Z 526, poznávací značky OK GIN dne 26.7.2009

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 21 RozeslaÂna dne 19. uâ nora 2001 Cena KcÏ 29,50 OBSAH: 56. Za kon o podmõânkaâch provozu vozidel na pozemnõâch komunikacõâch a o zmeïneï

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 94-08 Změna 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 143 L Z 143 LSi 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 94-08 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ PŘÍLOHA B USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ ČÁST 8 Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady KAPITOLA 8.1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ JEDNOTKY A JEJICH VYBAVENÍ

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPŮSOBILOSTI 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014

Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 Všeobecné obchodní podmínky s účinností od 1.6.2014 I. Základní ustanovení: 1. Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ), jsou nedílnou součástí objednávky. Odchylná ujednání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne 25. 11.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN, u obce Kroměříž dne 25. 11. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 13-658 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu typu Zlín Z226 MS poznávací značky OK KNN,

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.9.2010 do částky 93/2010 Sb. a 35/2010 Sb.m.s. Obsah a text 114/1995 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 Změna: 358/1999 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA)

Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Přehled pravidel EU/EASA Všeobecné letectví (GA) Základní struktura požadavků EU/EASA Základní pravidla (závazná) Základní nařízení (ES) č. 216/2008 CERTIFIKACE ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI LETOVÉ POSÁDKY

Více

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1

1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 1977L0537 CS 30.10.1997 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 28. června 1977 o sbližování právních

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2009.Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.roset.cz.

Tento reklamační řád je platný od 1.11.2009.Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.roset.cz. Reklamační řád Tento reklamační řád je platný od 1.11.2009.Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.roset.cz. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád popisuje

Více

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku

Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3. Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Upravené znění ze dne: 1. 12. 2006 UL 3 Obsah str. 1-1 Výcviková osnova UL 3 LAA ČR UV 3 Výcviková osnova pilota ultralehkého motorového vírníku Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR,

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail: info@woodcomp.cz http://www.woodcomp.

Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail: info@woodcomp.cz http://www.woodcomp. Vodolská 4 250 70 Odolena Voda Česká Republika Tel.: +420 283971309 Fax: +420 283970286 e-mail: info@woodcomp.cz http://www.woodcomp.cz Výrr.. ččí íssl lo:: UŽIVATELLSKÁ PŘÍRUČKA UM 07 CZ LLETECKÁ VRTULLE

Více