OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí"

Transkript

1 OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou pomoc zkušených kolegů celoročně vedení 2) Zabezpečit vzájemné hospitace učitelů ve škole i v regionu průběžně MS, PK 3) Zajistit pro žáky odpovídající učebnice, případně alternativní texty, důraz klást na angličtinu září, Lo,Ši 4) Zajistit výuku podle platných osnov a ŠVP průběžně vyučující 5) Tématické plány zpracovat v návaznosti na učivo minulých ročníků do vyučující 6) Zajišťovat a porovnávat úroveň vědomostí žáků, zajistit průběžně vedení, srovnávací testy, důsledně pracovat s chybou, koordinovat. průběžně vyučující, 7) Zadávání prověrek průběžně VP, TU 8) Pracovat s nadaným a šikovným žákem průběžně všichni 9) Rozvíjet aktivitu a tvořivost žáků, podporovat účast v soutěžích, věnovat pozornost dětem s vývojovými poruchami, individuálně pracovat s dětmi talentovanými, spolupracovat s PPP, bezodkladně projednávat problémy celoročně VP, Ši, TU, vyučující 10) Soustavně se zaměřovat na zlepšování výsledků v českém jazyce,(čtení s porozuměním, práce s informacemi, rozvoj vyjadřovacích schopností, ), pokračovat v návštěvě besed v knihovně školní i veřejné celoročně všichni 11) Vést žáky ke zlepšování grafického projevu celoročně všichni 12) Zvyšovat gramotnosti žáků celoročně všichni 13) Včas informovat rodiče o prospěchu žáků, volit vhodný způsob spol. průběžně ved.,tu, VP 14) Hodnotit žáka komplexně celoročně všichni 15) Využívat pomůcek ve výuce, zaměřeno na moder. technologie celoročně všichni

2 II. Oblast výchovy: 1. Mezilidské vztahy vychovávat žáky k úctě ke starším spolužákům, zabránit projevům rasizmu a xenofobie, vést je k vzájemné pomoci, učit je vážit si práce druhých, prohlubovat principy slušného chování celoročně všichni - vést žáky k samostatnému řešení problému celoročně ŽR - pokračovat v přátelství a pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek celoročně Žá, Ve - pokračovat ve sběru charity celoročně ŽR - vánoční pohlednice pro misie výroba a prodej pohlednic s ván. tematikou Žá, TU - projekt Rasismus a xenofobie listopad vyučující - projekt Člověk v tísni 1. pololetí PL 2. Vlastenectví využívat školních výletů a exkurzí, spolupracovat s OM, využívat vyučující přednášek o regionu, seznamovat se s lidovými tradicemi průběžně TU - pokračovat v projektu EU jaro SV - projekt v naší škole průběžně SV, PL - vztah k naší historii formovat pomocí histor. představení průběžně PL, Má - podporovat citlivost k regionálním záležitostem průběžně PL 3. Ochrana a tvorba životního prostředí - pečovat o zeleň ve škole a jejím okolí, udržovat čistotu, podílet se na výzdobě školy celoročně všichni - třídit odpad, pokračovat v projektu Plastik celoročně všichni - Ekocentra využití výchovně-vzdělávacích programů celoročně všichni - sbírat další suroviny baterie, hliník, kaštany, papír, plasty, PET víčka - Stanice ohrožených živočichů celoročně Ve - Péče o květiny v budově školy celoročně ŽR a TU - Péče o koutek živé přírody celoročně Ča a ŽR - Využívat učebnu v přírodě jaro všichni - Uspořádání ekologické soutěže podzim, jaro Ve - Návštěva planetárií, hvězdáren průběžně TU - Projekt Meteorologie průběžně Ča 4. Pracovní výchova - formovat ekonomické myšlení žáků (péče o učebnice, pomůcky školní potřeby, zařízení) soustavně všichni - organizovat sběr léčivých rostlin průběžně Ti, KA - motivační a didaktická návštěva Úřadu práce podzim Žá - beseda s podnikatelem, živnostníkem podzim Žá - exkurze do podniků, státních institucí průběžně Žá - kroužek Šikula a drátování celoročně PL - Beseda se zástupcem ÚP 1. pololetí a 2. pololetí Žá 5. Estetická výchova - výtvarných prací žáků využívat k výzdobě škol průběžně vyuč. VV - spolupracovat se ZUŠ vedení - dbát na estetickou úpravu budovy všichni, ŠD - navštěvovat výstavní akce v regionu vyučující - uvážlivě vybírat z nabízených programů vedení - pokračovat v zájezdech do divadel TU - využívat ŽK a SK, pořádat besedy se zajímavými lidmi vyučující - vydávat školní časopis Prosch. - připravovat se žáky kulturní programy (vánoční besídka, závěrečná akademie červen všichni - vyžadovat od žáků kulturní vystupování, vyloučit hrubé vyjadřování všichni

3 - návštěva místní knihovny průběžně všichni - pokračovat v redakci publikování v regionálním tisku průběžně SV, PL, žáci - pokračovat vedení kroniky akcí školy průběžně SV, - uskutečnit projekt společenského chování 8., 9. tř. podzim PL - Obecní a žákovská knihovna projekty, besedy, soutěže průběžně SV, KZ - zapojovat se do literárních, dramatických a výtvarných soutěží průběžně TU 6. Tělesná výchova - rozvíjet morálně volní vlastnosti (kázeň, disciplína) průběžně vyuč. TV - podílet se na organizování Memoriálu obětí fašizmu 8.5. všichni - zajistit plavecký výcvik pro 2. a 3. třídu říjen, únor vedení - zajistit LVK pro 7. a 8. třídu, popř. pro 9. třídu leden Bl - zajistit plavecký pobytový kurz listopad vedení, Bl - rozšiřovat pohybové aktivity ve školní družině celoročně ŠD - umožnit dětem pohyb po dvoře o přestávkách vyučující - zajistit přednášku sexuální výchovy podzim SV, PL - zúčastňovat se sportovních soutěží průběžně vyuč. TV - pořádat tradiční sportovní akce školy průběžně KZ, Ča - pořádat branný den jaro všichni - projekt Svatováclavská tradice září všichni 7. Výchova právní a zdravotní - dbát na dodržování Řádu školy průběžně všichni - zabránit případnému šikanování všichni - zabránit rozšiřování či používání omamných látek SV - seznámit se se zdravotním stavem žáků TU - spolupracovat se stomatologem vedení - zajistit pitný režim září vedení - vést děti k dodržování hygienických zásad všichni - seznamovat žáky s významem racionální výživy všichni - otevřeně informovat o zhoubných důsledcích AIDS a možnostech prevence průběžně SV - návštěva soudu - projekt Kouření a já průběžně SV - návštěva ObÚ, KÚ průběžně SV - policejní oddělení průběžně SV - zapojit 5. ročníky do soutěže Helpík a Hasík duben TU - realizovat prvky programu Zdravá škola průběžně všichni 8. Dopravní výchova - zajistit besedu s Městskou policií Vlašim září Pl. Žá - zajistit besedu o dopravní kázni duben Má - připravit družstva pro dopravní soutěž 2. pol. Bl 9. Poznávací zahraniční zájezd 2. pol. JE, Žá, Má 10. Motivační zájezd za odměnu 2. pol. PL, Má 11. Jazyková výchova - návštěva cestovatelů 2. pol. Má - zahraniční poznávací zájezd 2. pol. JE, PL III. Pomoc při zabezpečování mimoškolní výchovy: 1) Vytvářet podmínky pro činnost zájmových kroužků září vedení 2) Sledovat činnost zájmových skupin průběžně vedení

4 3) Zajistit výuku náboženství září vedení 4) Zajistit nápravu SPU září vedení 5) Pokračovat v roli informačního centra Čechticka průběžně vedení IV. Řídící práce: 1) Vypracovat plán kontrolní a řídící činnosti září vedení 2) Vytvářet podmínky pro rozvoj iniciativy zaměstnanců celoročně vedení 3) Zajišťovat a rozšiřovat zkušenosti vynikajících pedagogů průběžně vedení, PK, MS 4) Umožňovat pedagogům další vzdělávání průběžně vedení 5) Zvýšenou pozornost věnovat výuce ve 6. třídě (přechod na 2. stupeň) a 5. třídě, kde vyučují i učitelky kvalifikovány pro II. stupeň. celoročně ŘŠ, ZŘŠ 6) IVP hodnotit 4x ročně (nadaní i SPJ) TU, vyučující 7) Úzce spolupracovat s výborem SRPDŠ a ŠR celoročně ŘŠ 8) Zabezpečovat pro zaměstnance přiměřené pracovní prostředí celoročně vedení 9) Spolupráce s Úřadem městyse Čechtice celoročně vedení 10) Zajistit informovanost rodičů průběžně všichni 11) Zajistit dny otevř. dveří prosinec, březen Lohrová, Dvořáková 12) Zajistit třídní schůzky listopad, duben všichni V. Materiální vybavení 1. Zajišťovat učební pomůcky dle finanční dostupnosti, zabezpečovat vedení jejich provozuschopnost průběžně vyučující 2. Doplňovat fond učebnic průběžně Lo, Ši 3. Doplnit techniku učebny informatiky říjen vedení 4. Učebnu v přírodě rozvíjet jaro ved., Ča 5. Obnovovat fond knihovny průběžně Ti, KA

5 VI. Plán pedagogických rad 1. Přidělení předmětů vedení Organizace zahájení školního roku Informace z porady ředitelů Pl 2. Chování a prospěch žáků vyuč., TU Práce školní družiny Ti Zdravotní stav žáků Tu Spolupráce s PPP Žá Minimální program protidrogové prevence 3. Klasifikační porada TU, vyuč. Stav TV, Ozdravný program KZ Sv 4. Chování a prospěch žáků Tu, vyuč. Účast v soutěžích vyučující 5. Klasifikační porada vyuč., TU Hodnocení práce ŠD Ti 6. Závěrečné hodnocení výroční zpráva návrh Pl Součástí každé pedagogické rady bude hodnocení plnění závěrů předcházející pedagogické rady a kontrola plnění úkolů dlouhodobé koncepce školy a celoročního plánu a dalších operativních ročních plánů VII. Plán exkurzí a výletů Exkurze a výlety jsou součástí plánování třídního učitele, zahrnuje je tématický plán práce pro daný ročník. Podmínkou konání výletu nebo exkurze je návaznost na učební osnovy, popř. ŠVP. Povoluje je ředitelka školy. VIII. Plán dalších akcí školy O zařazení dalších akcí školy rozhoduje ředitelky školy, předseda metodických sdružení, popř. zástupkyně ředitelka školy. Pozn: V průběhu roku dojde k převedení kompetencí paní uč. Svobodové na její nástupkyni. Cechtice, Mgr. Lenka Proschková Ředitelka školy

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát.

Koncepce školy. Pod těmito slovy se skrývá každodenní úsilí a snaha všech pedagogů, kteří se poctivě snaží těmto závazkům dostát. Koncepce školy Základní škola Nová Paka, Komenského 555 je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více