ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 4. Učební plán Učební osnovy Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Vlastní hodnocení školy 33 2

3 Identifikační údaje Předkladatel : Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace Edvarda Beneše Opava Zřizovatel: Statutární město Opava Horní náměstí Opava IČ : právní forma : obec telefon : fax: Ředitel školy: Mgr. Pavel Dominik Polní Bohuslavice Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeňka Plšková Bílovecká Opava Kontakty: telefon : , , fax : , www : zsebenese.opava.cz Dálší údaje o škole: IČ : DIČ : IZO : REDIZO : bankovní spojení : Raiffesenbank a.s., Opava, Horní náměstí 32, č.ú. : /5500 Koordinátoři tvorby ŠVP: Vzhledem k velikosti a k profilaci školy jsme vytvořili tým koordinátorů. Každý koordinátor měl vymezenou oblast ŠVP, za kterou zodpovídal. Zároveň si pro svůj okruh tvořil a řídil pracovní tým. Mgr. Pavel Dominik hlavní koordinátor Mgr. Simona Horáková, Mgr. Zdeňka Plšková 1.stupeň Mgr. Alena Vojtková matematika a přírodovědná oblast Mgr. Hana Farská jazyková a humanitní oblast Mgr. Aleš Moravec výchovy a průřezová témata, prevence sociálně patologických jevů Mgr. Ivana Tesárková výchovné poradenství Mgr. Iveta Bitomská speciální pedagogika a péče o žáky se SVP 3

4 Charakteristika školy Historie: Ve druhé polovině šedesátých let minulého století začalo na levém břehu řeky Opavy budování nového sídliště. Součástí projektu, který poskytl ubytování více než pěti tisícům obyvatel, byla i výstavba jeslí, mateřské školy a velké pavilónové školy. Škola byla slavnostně otevřena dne 3. září K dispozici byl pouze dnešní pavilón U 1. Zbývající části byly dostavěny a otevřeny v roce Úplnost a velikost školy: Ve škole se vyučuje v 1. až 9. ročníku. Kapacita školy je 800 žáků a ve školní družině 150 dětí. V současné době se vyučuje ve dvou pavilónech a v budově školní družiny, kde je také velká jídelna pro žáky a zaměstnance. Škola se nachází na klidném místě mezi panelovými domy sídliště Kateřinky východ a zástavbou rodinných domů. V této oblasti bydlí také většina žáků. V rámci optimalizace škol došlo 1. ledna 2005 ke sloučení se školou Komenského. Mnoho žáků do školy dojíždí z dalších opavských částí, okolních měst a obcí do jazykových a hokejových tříd. Vybavení školy: Vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve dvou budovách na ulici Edvarda Beneše. V budově školní družiny jsou umístěny herny dužiny, školního klubu a učebny pro žáky prvních tříd. V přízemí je kuchyň a jídelna pro žáky školy. V hlavních budovách školy je umístěno 26 kmenových tříd a mnoho odborných učeben. Pro výuku jazyků slouží 5 tříd. Učebna pro výuku hudební výchovy a literatury je vybavena audiovizuální technikou, pro výtvarnou výchovu slouží i dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Chemie, fyzika, přírodopis, ale i další předměty se vyučují v laboratoři a odborné učebně vybavené počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny s připojením na internet. V mnoha třídách jsou umístěny televizory s videem. K moderní výuce slouží dataprojektory. Jedna učebna s interaktivní tabulí je určena pro děti z prvního stupně.. Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici dvě velké tělocvičny a nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Mnoho tříd a kabinetů je vybaveno počítači s přístupem na internet. Pro relaxaci žáků jsou na chodbách stoly na tenis. Za příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky ve dvou atriích a na školním hřišti.v přízemí školy je umístěn automaty na nápoje, mléčné výrobky a školní bufet. V budoucnosti chceme vybavit kmenové třídy a všechny kabinety počítači s přístupem na internet. Plánujeme vybudování druhé odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů, počítačové učebny pro 1. stupeň, opravu a vybavení malého atria. Charakteristika pedagogického sboru: Vzhledem k velikosti školy zajišťuje výuku přes 40 učitelů. Ve školní družině a školním klubu pracuje 4 vychovatelky. O chod školy a pořádek se stará hospodářská pracovnice, školník a 7 uklízeček. Kvalifikovanost pedagogického sboru je již mnoho let na vysoké úrovni. Na prvním stupni jsou pouze kvalifikované učitelky, některé předměty zde podle své aprobace učí i učitelé z druhého stupně. Na druhém stupni učí pouze tři učitelé s kvalifikací pro třetí stupeň. Velmi dobrá situace je ve výuce jazyků. Rozšířená výuka je, až na španělský jazyk, zabezpečena aprobovanými učiteli. Také výuku ledního hokeje zajišťují učitelé, kteří jsou zároveň trenéry. V ostatních oblastech je dlouhodobě patrný větší počet učitelů českého jazyka a méně učitelů na přírodovědné 4

5 předměty. Od školního roku 2006/07 je žákům i pedagogům k dispozici školní speciální pedagog. Ve škole je výchovná poradkyně, která absolvovala funkční studium. Pracuje zde metodik prevence patologických jevů. Pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a chování je vyškoleno 12 učitelů. Ve škole pracují dva ICT koordinátoři. Z věkového hlediska je složení sboru vyvážené. Charakteristika žáků: Skladba žáků je velmi různorodá, což je způsobeno zaměřením školy na výuku jazyků a lední hokej. Školu navštěvují zejména žáci ze spádové oblasti, kterou tvoří východní část Kateřinek. Do jazykových tříd mnoho žáků do školy dojíždí z jiných částí Opavy a z blízkého okolí. V hokejových třídách jsou chlapci i ze vzdálenějších měst a obcí. Specifikum těchto tříd je fakt, že se tady učí pouze chlapci a rozvrh hodin je přizpůsoben tréninkům na ledě. Zřizovatel a jiné organizace města Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Odbor školství MMO poskytuje metodickou a odbornou pomoc škole. Zúčastňujeme se akcí pořádaných městskou policii: Dne dětí, veslařských závodů - Opavské primátorky Dlouhodobé projekty: Jsme zapojeni do dlouhodobých sportovních soutěží pro opavské školy: volejbalové a florbalové ligy. Každoročně se zapojujeme žáky do projektu Jeden svět na školách. Spolupráce se zahraničními školami: Škola již mnoho let udržuje družební vztahy se školou v Markowicích v Polsku a ze školou v německém Reutlingenu. S polskou školou se pravidelně jedenkrát za rok navštěvujeme. Spolupráce s rodičovskou veřejností Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve škole prostřednictvím internetových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Škola organizuje třídní schůzky a konzultační hodiny. Ke konzultacím může rodič přijít i s dítětem. Práva žáků a rodičů jsou zakotvena ve školním řádu. Při škole působí SRPDŠ, které významně pomáhá při organizování a financování některých školních akcí např. Dne Země, dětského a sportovního dne. Od roku 2005 je zřízena školská rada, která má šest členů. Platnost dokumentu: Školní vzdělávací program byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 21.června Školská rada byla se vzdělávacím programem seznámena dne Nikdo z členů školské rady neměl ke vzdělávacímu programu výhrady a připomínky. Školní vzdělávací program je platný od

6 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Již od roku 1974 je škola zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků. Žáci v těchto třídách se ve třetím ročníku začínají učit první cizí jazyk, kterým je již několik let angličtina. V šestém ročníku se děti začínají učit druhému cizímu jazyku. V současnosti se vyučuje jazyk německý, francouzský, španělský a ruský. Výuku vedou zkušené a aprobované učitelky. Současným trendem není vytváření čistě jazykových tříd, ale možnost rozšířené výuky cizích jazyků v rámci stávajících tříd. Navýšené hodiny na jazykovou výuku jsou čerpány z disponibilní časové dotace. Absolventi jazykových tříd získávají výborné jazykové vzdělání a většina z nich patří mezi úspěšné studenty středních škol. Škola zajišťuje vzdělávání žáků z jiných zemí. Po sloučení se školou Komenského je ve škole i šest sportovních tříd se zaměřením na lední hokej. Chlapci jezdí trénovat na zimní stadion, kde je vedou zkušení trenéři. Kapacita školy je 800 žáků. Dlouhodobým záměrem školy je poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, pokračovat v rozšířené výuce cizích jazyků a výuce ve sportovních hokejových třídách. Vyučování podle vlastního školského vzdělávacího programu bude zahájeno od školního roku 2007/08. Výchovné a vzdělávací strategie V této části jsou uvedené klíčové kompetence, které by měli žáci postupně získávat v průběhu základního vzdělávání, a které by je měly motivovat pro celoživotní učení. Jsme si vědomi, že obsah jednotlivých kompetencí není konečný, ale vyvíjí se s novými poznatky a situacemi. Klíčové kompetence jsou dále rozpracovány u učebních plánů jednotlivých předmětů. Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení 2. Kompetence řešení problému Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Učíme žáky sebehodnocení. Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Učíme žáky logickému myšlení. Žáci se zapojují soutěží a olympiád. Poskytujeme dětem prostor pro realizaci vlastních nápadů. Snažíme se o individuální přístup k žákům. Pořádáme pro žáky školy v přírodě, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty a školní výlety. V průběhu školního roku organizujeme čtyři projektové dny: Den jazyků, Lidové zvyky, Den Země, Branný den. K výuce využíváme názorné pomůcky, audiovizuální techniku a internetové stránky. Vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali řešení problémů. Snažíme se, aby děti používali logické myšlení při hledání východisek ze složitých a nečekaných situací. Pro přípravu na řešení problémových situací používáme modelové příklady. Vedeme žáky k tomu, aby při sporech dokázali klidně argumentovat 6

7 a neřešili je násilím. Seznamujeme žáky s institucemi ve městě i státě, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Při řešení problémových situací využíváme školního speciálního pedagoga, PPP v Opavě další organizace pracující v této oblasti. Podporujeme aktivní zapojení žáků do činnosti školy. 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální Vychováváme žáky k tomu, aby při komunikaci používali vhodné argumenty a řídili se zásadami slušnosti. Učíme děti nebát se projevit a obhájit vlastní názor. Učíme děti naslouchat názorům druhých. Podporujeme přátelské vztahy mezi třídami a ve třídách. Začleňujeme metody kooperativního učení. Komunikativní kompetence jsou získávány v rámci školních projektových dnů a sportovního dne. Ke komunikaci a informovanosti ve škole i pro veřejnost používáme školní internetové stránky. Žáci druhého stupně připraví pro žáky 1. stupně program v rámci Dne jazyků. Umožňujeme žákům samostatně zpracovávat dokumentaci ze školního života na fotografiích a videozáznamech a prezentovat ji ve škole. Spolupracujeme s jinými školami v Opavě. Udržujeme družební vztahy se školami v Markowicích v Polsku a v Reutlingenu ve SRN. Vedeme žáky k sociální a rasové toleranci. Ve výuce používáme skupinovou práci. Při skupinové práci dbáme o to, aby žáci si vyzkoušeli různé role ve skupině. Chceme žákům vysvětlit význam a naučit je základům týmové práce. Vedeme děti k respektování přijatých pravidel školní řád, pravidla třídy. Učíme žáky jak požádat o pomoc. 5. Kompetence občanské Seznamujeme žáky s občanskými pravidly. Třídy si stanovují vlastní pravidla chování. Školní řád je v souladu s pravidly tříd, žáci jsou s tímto řádem seznamováni Žáky vedeme ke třídění odpadů. Evironmentální výchova je součástí výuky přírodopisu a projektového Dne Země. Seznamujeme žáky s institucemi města a informujeme o jejich činnosti. 7

8 6. Kompetence pracovní Pracovní návyky získávají žáci v rámci pracovního vyučování. Vedeme děti k zachovávání bezpečnostních pravidel při práci a hrách. Aktivně zapojujeme žáky do volby své budoucí školy (Informa). Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení. Nabízíme dostatečný výběr volitelných předmětů. Nabízíme aktivity v rámci práce školního klubu. Podle možností výuku doplňujeme exkurzemi. Výchovné poradenství Výchovný kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. V oblasti kariérového poradenství pracuje podle měsíčního plánu činnosti. Do zpracovaného přehledu vycházejících žáků průběžně zaznamenává výsledky průzkumů profesionální orientace žáků. Seznamuje žáky se všemi možnostmi výběru škol, věnuje se žákům, kteří mají zájem o studium na uměleckých školách a budou vykonávat talentové zkoušky. Aktuální informace mají žáci neustále k dispozici na školní nástěnce výchovného poradce. Průběžně organizuje instruktážní schůzky s třídními učiteli 5. a 9. ročníku, kde se řeší společné strategie optimálního postupu v oblasti volby povolání, poskytuje pomoc při zpracování závěrečného hodnocení žáků a zajišťuje organizační úkoly. Na pravidelné schůzce s rodiči vycházejících žáků předává informace o možnostech studia na středních školách a seznamuje rodiče s činnostmi a postupy směřujícími k přijímacím zkouškám. Mohou zde také navázat osobní kontakt se zástupci středních škol různého zaměření a typu. Výchovný poradce organizačně zajišťuje pro žáky 9. ročníku návštěvu komplexní prezentační akce INFORMA. Akce se osobně zúčastňuje, poskytuje žákům potřebné informace nebo je směruje k příslušným zástupcům středních škol. Podle potřeby uskutečňuje konzultace s žáky a rodiči. V závěrečné fázi výběru další profesní dráhy žáků jim předává formuláře přihlášek a poskytne podrobné instrukce k jejich správnému vyplnění. Ve spolupráci s třídními učiteli provádí kontrolu správnosti a úplnosti, zajišťuje v termínu jejich odeslání příslušným školám. Konečnou volbu doplní do evidence. Výchovný-kariérový poradce rovněž sleduje průběh přijímacího řízení a v případě nutnosti úzce spolupracuje s rodiči při odvolacím řízení. Pomáhá rodičům i žákům s výběrem vhodných škol pro další kolo přijímacího řízení. V závěrečné fázi zpracuje přehled přijatých žáků pro potřeby třídních učitelů. Souběžně s výše uvedenými procesy probíhá průzkum zájmu žáků 8. ročníku. Žáci se účastní besed k volbě povolání na Úřadu práce v Opavě. Zprávy výchovného poradce o činnosti za I. a II. pololetí a přehled vycházejících žáků slouží jako podklady pro vedení školy. V průběhu celého školního roku výchovný poradce provádí další činnosti: - informuje žáky a rodiče o možnostech studia na středních školách - zajišťuje nebo provádí besedy s žáky, poskytuje individuální konzultace - spolupracuje s PPP, ÚP, SPC, s dětskými lékaři, středními školami - vede evidenci vycházejících žáků - ve spolupráci s TU, rodiči a vedením školy řeší výchovné problémy žáků, o jednáních 8

9 vede písemné záznamy - informuje vycházející žáky i jejich rodiče o termínech přijímacího a odvolacího řízení - shromažďuje informační a propagační materiály, které zveřejňuje na nástěnce výchovného poradce. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy. Cíle primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důraz bude kladen na informovanost žáků v hodinách Ov, Rv, Ch,.... Dále na nabídku volno časových aktivit podle možností školy. Cílem bude také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu. Dalším úkolem bude vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, k poznání sebe sama, k zvládnutí stresů, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí léků a jiných návykových látek ( ve spolupráci s rodiči ). Minimální preventivní program je součástí školního plánování. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, speciálního pedagoga, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body: a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu b) Zaměřit se na problémové a sociálně hendikepované děti c) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků d) Sledovat program i mimoškolní aktivity dětí ve volném čase e) Spolupracovat s rodiči f) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů g) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky 1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy 9

10 h) Na 1. stupni spolupracuje školní metodik prevence nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkou školní družiny i) Na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů j) Schránka důvěry je zřízená pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků k) Nástěnka informuje žáky s problematikou sociálně patologických jevů Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení V současné době na škole pracuje školní speciální pedagog, který zabezpečuje práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě depistáží speciálního pedagoga či z podnětu učitelů jsou děti po domluvě s rodiči primárně diagnostikovány v učebně SP a následně poslány na odborné vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny. Dle závěru a doporučení z PPP jsou žáci zařazováni do reedukační péče dyslektického asistenta v rozsahu 1 x 1 hod. týdně. Vyškolené asistentky pracují s dětmi individuálně nebo ve skupině po dvou maximálně po třech žácích podle stupně závažnosti diagnostikované poruchy. Na žádost rodičů připravujeme pro žáka s normativem individuální vzdělávací plán. Jedná se o tzv. dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci dítěte o vzájemné úzké spolupráci při nápravě poruchy a podle kterého se s dítětem bude pracovat. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření z PPP, na co se v reedukaci zaměříme a pomůcky, které se budou využívat nejen při nápravě, ale i v běžných hodinách českého jazyka. Dále je v něm domluven způsob hodnocení, termín reedukační péče a jméno dyslektického asistenta. Žáci se SVP bez normativu jsou vzděláváni speciálním pedagogem na 1. stupni v rámci českého jazyka paralelně ve skupince maximálně po šesti dětech v rozsahu jedné hodiny týdně. Reedukace je zaměřena na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, pozornosti, paměti, postřehování, vytváření početních představ, rozvoj řeči, motoriky apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků. Specifika vzdělávání žáků se SPU na 1. stupni neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků reedukace specifických chyb, např.: záměny písmen a slabik, číslic, vynechávání diakritických znamének, dvojí čtení cvičení dovedností: psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti matematické představivosti 10

11 paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků se SPU na 2.stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků 2.stupně platí stejná jako pro 1.stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Vzdělávání žáků s poruchami chování Na základě závěru a doporučení z vyšetření v PPP se snažíme ve třídách vytvořit takové prostředí, které u těchto dětí rozvíjí vhodné způsoby chování: stanovením jasných pravidel, řádu, důsledností, trénováním sociálních dovedností, budováním sebedůvěry a posílením pozornosti. Pro žáky se specifickými poruchami chování zařazujeme po domluvě s rodiči jednou týdně hodinu, zaměřenou na korekci nežádoucích projevů chování s využitím postupů nácviku pozornosti, tlumení impulzivity, hyperaktivity, nácvik relaxačních technik apod., prováděnou speciálním pedagogem. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením tělesným postižením V současné době škola není vybavena bezbariérovým přístupem ani výtahem. Vzdělávání žáků s tělesným postižením není možné. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra s Aspergerovým syndromem Dle závěru a doporučení psychiatra a PPP či SPC Kpt. Vajdy v Ostravě je pro žáka s AS dle potřeby vytvořen individuálně vzdělávací program, je možné také zajistit do třídy asistenta. Specifika vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem: uplatňovat principy strukturovaného učení podporovat dítě, aby vstupovalo do kontaktu s ostatními, aby bylo pružnější v myšlení a ochotněji spolupracovalo s druhými dětmi při hře i výuce pomáhat dítěti poznávat pravidla chování a řídit se jimi poskytovat informace o pocitech a přátelství a provádět dítě nácvikem podporovat konverzaci s dětmi pomoci dítěti rozvíjet a prohlubovat speciální záliby jako prostředek obohacování znalostí, zvyšování motivace a rozvoje nadání rozvíjet s dítětem jemnou i hrubou motoriku vést dítě k poznávání pocitů a myšlenek druhých lidí poskytovat pomoc a vést nápravu v případě specifických poruch učení vést a motivovat dítě, musí-li se vyrovnávat se sluchovou nebo dotykovou hypersenzivitou Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 11

12 Příklady pedagogicko-organizačních úprav: individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky uplatnění talentovaných žáků v médiích podíl při výzdobě školy vynechání ročníku Dále nabízíme: možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického či literárního zaměření či v oborových soutěžích (olympiády, Matematický klokan, Pythagoriáda, ) prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh nabídku účasti v mezinárodních a dalších projektech využíváním dětí při prezentacích školy nabídkou volitelných předmětů výuku formou e-learningu (Scio, Škola za školou) využitím testů zjišťujících studijní předpoklady rozvoj schopností při skupinovém vyučování např. mohou žáci pomáhat učiteli respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz především na osvojení českého jazyka se zaměřením na národní tradice a národní kulturu. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit patřičnosti k původnímu etniku a jeho kultuře. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: spolupráce s odborníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, zdravotnického zařízení a s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání) připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnit žákovi používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky respektovat zdravotní stav jedince podporovat nadání a talent žáka při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění 12

13 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Charakteristika průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Smyslem průřezového tématu OSV je pomáhat všem žákům utvářet si praktické životní dovednosti a pomáhat jim hledat vlastní cestu ke spokojenému životu a kvalitním mezilidským vztahům. Specifikem OSV je, že předmětem učení je sám žák, jeho osobnost a jeho vztahy s lidmi. OSV se v základním vzdělávání zabývá rozvojem schopností poznávání, sebepoznáním a sebepojetím, seberegulací, psychohygienou a kreativitou, věnuje se poznávání lidí, mezilidským vztahům, komunikaci, spolupráci a soutěži a také hodnotám, postojům, praktické etice a dovednostem rozhodování a řešení problémů. Výchova demokratického občana VDO Průřezové téma VDO má žákům pomoci orientovat se v pluralitní demokratické společnosti, konstruktivně řešit problémy s ohledem na zájmy celku a s vědomím svých práv a povinností. Zároveň má vést k uplatňování slušné komunikace a demokratických způsobů řešení každodenních osobních i společenských problémů. Výuce průřezového tématu mohou pomoci demokratická atmosféra třídy a školy. VDO informuje o možnostech demokraticky se podílet na rozhodnutích celku (společenství či komunity) a umožňuje žákům ověřit si význam dodržování pravidel na sobě samých. VDO se v základním vzdělávání zabývá kategoriemi občana, občanské společnosti a státu, věnuje se vztahu občanské společnosti a školy, formám participace občanů v politickém životě a principům demokracie. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Téma EGS je výchovou budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Rozvíjí vědomí evropské identity, otevírá horizonty poznání a perspektivy života v evropském a světovém prostoru a seznamuje s možnostmi, které tento prostor poskytuje. EGS objasňuje vazby mezi lokální, národní, evropskou a světovou úrovní uvažování, rozhodování a jednání a podporuje ve vědomí a jednání žáků hodnoty humanismu. Prohlubuje porozumění událostem, které mají vliv na vývoj Evropy a světa a zdůrazňuje osobní odpovědnost za dění ve společnosti. EGS v základním vzdělávání posiluje individuální zájem žáka o Evropu a svět, evropskou identitu a život člověka jako Evropana. 13

14 Multikulturní výchova MKV Smyslem průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. MKV souvisí i s mezilidskými vztahy ve škole, vztahy mezi školou a rodinou, vztahy školy s místní komunitou. MKV se v základním vzdělávání zabývá kulturními odlišnostmi, mezilidskými vztahy, etnickým původem lidí, multikulturalitou a principy sociálního smíru a solidarity. Environmentální výchova - EV V rámci EV jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Žáci jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. EV ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. EV se v základním vzdělávání věnuje základním podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. Mediální výchova - MV Smyslem průřezového tématu MV je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. MV nabízí poznatky týkající se mediální komunikace a také základní dovednosti práce s médii. MV vede žáky k poučenému vyhodnocování mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a z hlediska jejich vztahu k realitě. MV se v základním vzdělávání věnuje kritickému vnímání mediálních sdělení, interpretaci vztahu médií a reality, stavbě mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu médií ve společnosti a také praktické tvorbě mediálních sdělení a práci v realizačním týmu. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů. 14

15 Vysvětlivky ke zkratkám v tabulkách: vzdělávací oblast zkratka předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace JJK Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Německý jazyk Cj Francouzský jazyk Cj Ruský jazyk Cj Cvičení z českého jazyka Cčj Konverzace v anglickém jazyce Kaj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Psaní na počítači Ppc Člověk a jeho svět ČJS Člověk a jeho svět Čjs Umění a kultura UK Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Užité výtvarné činnosti Uvč Člověk a zdraví ČZ Výchova ke zdraví Vzd Tělesná výchova a zdraví Tv Sportovní příprava Sp Výchova ke zdraví Vzd Člověk a svět práce ČSP Pracovní činnosti Pč Základy techniky Zt Člověk a společnost ČS Dějepis D Praktikum z dějepisu Pd Občanská výchova Ov Člověk a příroda ČPŘ Fyzika F Praktikum z fyziky Pf Chemie Ch Praktikum z chemie Pch Přírodopis Př Praktikum z přírodopisu Ppř Zeměpis Z 15

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola podporující zdraví Bučovice, 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Schváleno Školskou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, JAKUTSKÁ 2/1210 KLÍČ K ÚSPĚCHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze platná od 1. 9. 2013 Praha 2013 Motto: Úspěchu dosáhneme mnohými maličkostmi. (Polykleitos

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JITŘENKA 6. verze Účinnost od: 1. 9. 2013 č. j. 276/2013 Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í T ř e b o n í n Školní vzdělávací program Zdravá škola Č.j.: 100 / 013 V Dolním Třeboníně dne 1. 9. 2013 1 OBSAH: Právní rámec... 3 Projednávání

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3.

Obsahové vymezení předmětu:...47 Časové a organizační vymezení předmětu:...47 Výchovné a vzdělávací strategie:...47 1. ročník...48 2. ročník...49 3. Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHÁME SI RŮST 1 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Pomáháme si růst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ ÁKLANÍ ŠKOLA VARNSORF, NÁĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES ĚČÍN srpen 2014 ředitel školy: gr. Bc. Václav emler ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres ěčín,

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Hodnocení žáků Obecná ustanovení Hodnocení žáků vychází ze: Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 48/2005

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 8 Předkladatel: 8 Zřizovatel školy: 8 Projednání a schválení dokumentu: 8 Projednání dokumentu: 8 Vydání dokumentu: 8 Platnost dokumentu: 8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 9 Úplnost a velikost

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více