ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

2 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 4. Učební plán Učební osnovy Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Vlastní hodnocení školy 33 2

3 Identifikační údaje Předkladatel : Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace Edvarda Beneše Opava Zřizovatel: Statutární město Opava Horní náměstí Opava IČ : právní forma : obec telefon : fax: Ředitel školy: Mgr. Pavel Dominik Polní Bohuslavice Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Zdeňka Plšková Bílovecká Opava Kontakty: telefon : , , fax : , www : zsebenese.opava.cz Dálší údaje o škole: IČ : DIČ : IZO : REDIZO : bankovní spojení : Raiffesenbank a.s., Opava, Horní náměstí 32, č.ú. : /5500 Koordinátoři tvorby ŠVP: Vzhledem k velikosti a k profilaci školy jsme vytvořili tým koordinátorů. Každý koordinátor měl vymezenou oblast ŠVP, za kterou zodpovídal. Zároveň si pro svůj okruh tvořil a řídil pracovní tým. Mgr. Pavel Dominik hlavní koordinátor Mgr. Simona Horáková, Mgr. Zdeňka Plšková 1.stupeň Mgr. Alena Vojtková matematika a přírodovědná oblast Mgr. Hana Farská jazyková a humanitní oblast Mgr. Aleš Moravec výchovy a průřezová témata, prevence sociálně patologických jevů Mgr. Ivana Tesárková výchovné poradenství Mgr. Iveta Bitomská speciální pedagogika a péče o žáky se SVP 3

4 Charakteristika školy Historie: Ve druhé polovině šedesátých let minulého století začalo na levém břehu řeky Opavy budování nového sídliště. Součástí projektu, který poskytl ubytování více než pěti tisícům obyvatel, byla i výstavba jeslí, mateřské školy a velké pavilónové školy. Škola byla slavnostně otevřena dne 3. září K dispozici byl pouze dnešní pavilón U 1. Zbývající části byly dostavěny a otevřeny v roce Úplnost a velikost školy: Ve škole se vyučuje v 1. až 9. ročníku. Kapacita školy je 800 žáků a ve školní družině 150 dětí. V současné době se vyučuje ve dvou pavilónech a v budově školní družiny, kde je také velká jídelna pro žáky a zaměstnance. Škola se nachází na klidném místě mezi panelovými domy sídliště Kateřinky východ a zástavbou rodinných domů. V této oblasti bydlí také většina žáků. V rámci optimalizace škol došlo 1. ledna 2005 ke sloučení se školou Komenského. Mnoho žáků do školy dojíždí z dalších opavských částí, okolních měst a obcí do jazykových a hokejových tříd. Vybavení školy: Vzdělávací a výchovná činnost probíhá ve dvou budovách na ulici Edvarda Beneše. V budově školní družiny jsou umístěny herny dužiny, školního klubu a učebny pro žáky prvních tříd. V přízemí je kuchyň a jídelna pro žáky školy. V hlavních budovách školy je umístěno 26 kmenových tříd a mnoho odborných učeben. Pro výuku jazyků slouží 5 tříd. Učebna pro výuku hudební výchovy a literatury je vybavena audiovizuální technikou, pro výtvarnou výchovu slouží i dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Chemie, fyzika, přírodopis, ale i další předměty se vyučují v laboratoři a odborné učebně vybavené počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí. Výuce informatiky slouží dvě počítačové učebny s připojením na internet. V mnoha třídách jsou umístěny televizory s videem. K moderní výuce slouží dataprojektory. Jedna učebna s interaktivní tabulí je určena pro děti z prvního stupně.. Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici dvě velké tělocvičny a nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Mnoho tříd a kabinetů je vybaveno počítači s přístupem na internet. Pro relaxaci žáků jsou na chodbách stoly na tenis. Za příznivého počasí mohou žáci trávit přestávky ve dvou atriích a na školním hřišti.v přízemí školy je umístěn automaty na nápoje, mléčné výrobky a školní bufet. V budoucnosti chceme vybavit kmenové třídy a všechny kabinety počítači s přístupem na internet. Plánujeme vybudování druhé odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů, počítačové učebny pro 1. stupeň, opravu a vybavení malého atria. Charakteristika pedagogického sboru: Vzhledem k velikosti školy zajišťuje výuku přes 40 učitelů. Ve školní družině a školním klubu pracuje 4 vychovatelky. O chod školy a pořádek se stará hospodářská pracovnice, školník a 7 uklízeček. Kvalifikovanost pedagogického sboru je již mnoho let na vysoké úrovni. Na prvním stupni jsou pouze kvalifikované učitelky, některé předměty zde podle své aprobace učí i učitelé z druhého stupně. Na druhém stupni učí pouze tři učitelé s kvalifikací pro třetí stupeň. Velmi dobrá situace je ve výuce jazyků. Rozšířená výuka je, až na španělský jazyk, zabezpečena aprobovanými učiteli. Také výuku ledního hokeje zajišťují učitelé, kteří jsou zároveň trenéry. V ostatních oblastech je dlouhodobě patrný větší počet učitelů českého jazyka a méně učitelů na přírodovědné 4

5 předměty. Od školního roku 2006/07 je žákům i pedagogům k dispozici školní speciální pedagog. Ve škole je výchovná poradkyně, která absolvovala funkční studium. Pracuje zde metodik prevence patologických jevů. Pro výuku žáků se specifickými poruchami učení a chování je vyškoleno 12 učitelů. Ve škole pracují dva ICT koordinátoři. Z věkového hlediska je složení sboru vyvážené. Charakteristika žáků: Skladba žáků je velmi různorodá, což je způsobeno zaměřením školy na výuku jazyků a lední hokej. Školu navštěvují zejména žáci ze spádové oblasti, kterou tvoří východní část Kateřinek. Do jazykových tříd mnoho žáků do školy dojíždí z jiných částí Opavy a z blízkého okolí. V hokejových třídách jsou chlapci i ze vzdálenějších měst a obcí. Specifikum těchto tříd je fakt, že se tady učí pouze chlapci a rozvrh hodin je přizpůsoben tréninkům na ledě. Zřizovatel a jiné organizace města Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá. Odbor školství MMO poskytuje metodickou a odbornou pomoc škole. Zúčastňujeme se akcí pořádaných městskou policii: Dne dětí, veslařských závodů - Opavské primátorky Dlouhodobé projekty: Jsme zapojeni do dlouhodobých sportovních soutěží pro opavské školy: volejbalové a florbalové ligy. Každoročně se zapojujeme žáky do projektu Jeden svět na školách. Spolupráce se zahraničními školami: Škola již mnoho let udržuje družební vztahy se školou v Markowicích v Polsku a ze školou v německém Reutlingenu. S polskou školou se pravidelně jedenkrát za rok navštěvujeme. Spolupráce s rodičovskou veřejností Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve škole prostřednictvím internetových stránek školy, které jsou pravidelně aktualizovány. Škola organizuje třídní schůzky a konzultační hodiny. Ke konzultacím může rodič přijít i s dítětem. Práva žáků a rodičů jsou zakotvena ve školním řádu. Při škole působí SRPDŠ, které významně pomáhá při organizování a financování některých školních akcí např. Dne Země, dětského a sportovního dne. Od roku 2005 je zřízena školská rada, která má šest členů. Platnost dokumentu: Školní vzdělávací program byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 21.června Školská rada byla se vzdělávacím programem seznámena dne Nikdo z členů školské rady neměl ke vzdělávacímu programu výhrady a připomínky. Školní vzdělávací program je platný od

6 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu Již od roku 1974 je škola zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků. Žáci v těchto třídách se ve třetím ročníku začínají učit první cizí jazyk, kterým je již několik let angličtina. V šestém ročníku se děti začínají učit druhému cizímu jazyku. V současnosti se vyučuje jazyk německý, francouzský, španělský a ruský. Výuku vedou zkušené a aprobované učitelky. Současným trendem není vytváření čistě jazykových tříd, ale možnost rozšířené výuky cizích jazyků v rámci stávajících tříd. Navýšené hodiny na jazykovou výuku jsou čerpány z disponibilní časové dotace. Absolventi jazykových tříd získávají výborné jazykové vzdělání a většina z nich patří mezi úspěšné studenty středních škol. Škola zajišťuje vzdělávání žáků z jiných zemí. Po sloučení se školou Komenského je ve škole i šest sportovních tříd se zaměřením na lední hokej. Chlapci jezdí trénovat na zimní stadion, kde je vedou zkušení trenéři. Kapacita školy je 800 žáků. Dlouhodobým záměrem školy je poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, pokračovat v rozšířené výuce cizích jazyků a výuce ve sportovních hokejových třídách. Vyučování podle vlastního školského vzdělávacího programu bude zahájeno od školního roku 2007/08. Výchovné a vzdělávací strategie V této části jsou uvedené klíčové kompetence, které by měli žáci postupně získávat v průběhu základního vzdělávání, a které by je měly motivovat pro celoživotní učení. Jsme si vědomi, že obsah jednotlivých kompetencí není konečný, ale vyvíjí se s novými poznatky a situacemi. Klíčové kompetence jsou dále rozpracovány u učebních plánů jednotlivých předmětů. Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení 2. Kompetence řešení problému Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání. Učíme žáky sebehodnocení. Ve výuce klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Učíme žáky logickému myšlení. Žáci se zapojují soutěží a olympiád. Poskytujeme dětem prostor pro realizaci vlastních nápadů. Snažíme se o individuální přístup k žákům. Pořádáme pro žáky školy v přírodě, lyžařské kurzy, ozdravné pobyty a školní výlety. V průběhu školního roku organizujeme čtyři projektové dny: Den jazyků, Lidové zvyky, Den Země, Branný den. K výuce využíváme názorné pomůcky, audiovizuální techniku a internetové stránky. Vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali řešení problémů. Snažíme se, aby děti používali logické myšlení při hledání východisek ze složitých a nečekaných situací. Pro přípravu na řešení problémových situací používáme modelové příklady. Vedeme žáky k tomu, aby při sporech dokázali klidně argumentovat 6

7 a neřešili je násilím. Seznamujeme žáky s institucemi ve městě i státě, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů. Při řešení problémových situací využíváme školního speciálního pedagoga, PPP v Opavě další organizace pracující v této oblasti. Podporujeme aktivní zapojení žáků do činnosti školy. 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální Vychováváme žáky k tomu, aby při komunikaci používali vhodné argumenty a řídili se zásadami slušnosti. Učíme děti nebát se projevit a obhájit vlastní názor. Učíme děti naslouchat názorům druhých. Podporujeme přátelské vztahy mezi třídami a ve třídách. Začleňujeme metody kooperativního učení. Komunikativní kompetence jsou získávány v rámci školních projektových dnů a sportovního dne. Ke komunikaci a informovanosti ve škole i pro veřejnost používáme školní internetové stránky. Žáci druhého stupně připraví pro žáky 1. stupně program v rámci Dne jazyků. Umožňujeme žákům samostatně zpracovávat dokumentaci ze školního života na fotografiích a videozáznamech a prezentovat ji ve škole. Spolupracujeme s jinými školami v Opavě. Udržujeme družební vztahy se školami v Markowicích v Polsku a v Reutlingenu ve SRN. Vedeme žáky k sociální a rasové toleranci. Ve výuce používáme skupinovou práci. Při skupinové práci dbáme o to, aby žáci si vyzkoušeli různé role ve skupině. Chceme žákům vysvětlit význam a naučit je základům týmové práce. Vedeme děti k respektování přijatých pravidel školní řád, pravidla třídy. Učíme žáky jak požádat o pomoc. 5. Kompetence občanské Seznamujeme žáky s občanskými pravidly. Třídy si stanovují vlastní pravidla chování. Školní řád je v souladu s pravidly tříd, žáci jsou s tímto řádem seznamováni Žáky vedeme ke třídění odpadů. Evironmentální výchova je součástí výuky přírodopisu a projektového Dne Země. Seznamujeme žáky s institucemi města a informujeme o jejich činnosti. 7

8 6. Kompetence pracovní Pracovní návyky získávají žáci v rámci pracovního vyučování. Vedeme děti k zachovávání bezpečnostních pravidel při práci a hrách. Aktivně zapojujeme žáky do volby své budoucí školy (Informa). Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení. Nabízíme dostatečný výběr volitelných předmětů. Nabízíme aktivity v rámci práce školního klubu. Podle možností výuku doplňujeme exkurzemi. Výchovné poradenství Výchovný kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. V oblasti kariérového poradenství pracuje podle měsíčního plánu činnosti. Do zpracovaného přehledu vycházejících žáků průběžně zaznamenává výsledky průzkumů profesionální orientace žáků. Seznamuje žáky se všemi možnostmi výběru škol, věnuje se žákům, kteří mají zájem o studium na uměleckých školách a budou vykonávat talentové zkoušky. Aktuální informace mají žáci neustále k dispozici na školní nástěnce výchovného poradce. Průběžně organizuje instruktážní schůzky s třídními učiteli 5. a 9. ročníku, kde se řeší společné strategie optimálního postupu v oblasti volby povolání, poskytuje pomoc při zpracování závěrečného hodnocení žáků a zajišťuje organizační úkoly. Na pravidelné schůzce s rodiči vycházejících žáků předává informace o možnostech studia na středních školách a seznamuje rodiče s činnostmi a postupy směřujícími k přijímacím zkouškám. Mohou zde také navázat osobní kontakt se zástupci středních škol různého zaměření a typu. Výchovný poradce organizačně zajišťuje pro žáky 9. ročníku návštěvu komplexní prezentační akce INFORMA. Akce se osobně zúčastňuje, poskytuje žákům potřebné informace nebo je směruje k příslušným zástupcům středních škol. Podle potřeby uskutečňuje konzultace s žáky a rodiči. V závěrečné fázi výběru další profesní dráhy žáků jim předává formuláře přihlášek a poskytne podrobné instrukce k jejich správnému vyplnění. Ve spolupráci s třídními učiteli provádí kontrolu správnosti a úplnosti, zajišťuje v termínu jejich odeslání příslušným školám. Konečnou volbu doplní do evidence. Výchovný-kariérový poradce rovněž sleduje průběh přijímacího řízení a v případě nutnosti úzce spolupracuje s rodiči při odvolacím řízení. Pomáhá rodičům i žákům s výběrem vhodných škol pro další kolo přijímacího řízení. V závěrečné fázi zpracuje přehled přijatých žáků pro potřeby třídních učitelů. Souběžně s výše uvedenými procesy probíhá průzkum zájmu žáků 8. ročníku. Žáci se účastní besed k volbě povolání na Úřadu práce v Opavě. Zprávy výchovného poradce o činnosti za I. a II. pololetí a přehled vycházejících žáků slouží jako podklady pro vedení školy. V průběhu celého školního roku výchovný poradce provádí další činnosti: - informuje žáky a rodiče o možnostech studia na středních školách - zajišťuje nebo provádí besedy s žáky, poskytuje individuální konzultace - spolupracuje s PPP, ÚP, SPC, s dětskými lékaři, středními školami - vede evidenci vycházejících žáků - ve spolupráci s TU, rodiči a vedením školy řeší výchovné problémy žáků, o jednáních 8

9 vede písemné záznamy - informuje vycházející žáky i jejich rodiče o termínech přijímacího a odvolacího řízení - shromažďuje informační a propagační materiály, které zveřejňuje na nástěnce výchovného poradce. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči atd. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence soc. pat. jevů, využívá vybrané programy. Cíle primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Důraz bude kladen na informovanost žáků v hodinách Ov, Rv, Ch,.... Dále na nabídku volno časových aktivit podle možností školy. Cílem bude také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu. Dalším úkolem bude vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů, k poznání sebe sama, k zvládnutí stresů, k dovednosti řešit své problémy bez pomocí léků a jiných návykových látek ( ve spolupráci s rodiči ). Minimální preventivní program je součástí školního plánování. Z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, speciálního pedagoga, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i široká nabídka programů pro volný čas. Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body: a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu b) Zaměřit se na problémové a sociálně hendikepované děti c) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků d) Sledovat program i mimoškolní aktivity dětí ve volném čase e) Spolupracovat s rodiči f) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů g) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky 1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy 9

10 h) Na 1. stupni spolupracuje školní metodik prevence nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkou školní družiny i) Na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů j) Schránka důvěry je zřízená pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků k) Nástěnka informuje žáky s problematikou sociálně patologických jevů Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení V současné době na škole pracuje školní speciální pedagog, který zabezpečuje práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě depistáží speciálního pedagoga či z podnětu učitelů jsou děti po domluvě s rodiči primárně diagnostikovány v učebně SP a následně poslány na odborné vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny. Dle závěru a doporučení z PPP jsou žáci zařazováni do reedukační péče dyslektického asistenta v rozsahu 1 x 1 hod. týdně. Vyškolené asistentky pracují s dětmi individuálně nebo ve skupině po dvou maximálně po třech žácích podle stupně závažnosti diagnostikované poruchy. Na žádost rodičů připravujeme pro žáka s normativem individuální vzdělávací plán. Jedná se o tzv. dohodu mezi ředitelstvím ZŠ a zákonnými zástupci dítěte o vzájemné úzké spolupráci při nápravě poruchy a podle kterého se s dítětem bude pracovat. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření z PPP, na co se v reedukaci zaměříme a pomůcky, které se budou využívat nejen při nápravě, ale i v běžných hodinách českého jazyka. Dále je v něm domluven způsob hodnocení, termín reedukační péče a jméno dyslektického asistenta. Žáci se SVP bez normativu jsou vzděláváni speciálním pedagogem na 1. stupni v rámci českého jazyka paralelně ve skupince maximálně po šesti dětech v rozsahu jedné hodiny týdně. Reedukace je zaměřena na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, pozornosti, paměti, postřehování, vytváření početních představ, rozvoj řeči, motoriky apod. podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáků. Specifika vzdělávání žáků se SPU na 1. stupni neustálé posilování získaných dovedností prostřednictvím přiměřených metod a respektování osobního tempa žáků reedukace specifických chyb, např.: záměny písmen a slabik, číslic, vynechávání diakritických znamének, dvojí čtení cvičení dovedností: psychomotorické koordinace slabikování sluchové analýzy a syntézy zrakové vnímání pravolevé orientace rozlišování měkkých a tvrdých slabik rozvíjení: prostorové představivosti matematické představivosti 10

11 paměti komunikačních schopností orientace v čase Specifika vzdělávání žáků se SPU na 2.stupni Ve výuce žáků je třeba vycházet z jejich dosažené úrovně vědomostí a dovedností. Specifika vzdělávání žáků 2.stupně platí stejná jako pro 1.stupeň. Dále se snažíme žáky vést k pocitu odpovědnosti, k poznání sebe sama a tím k poznání důležitosti dodržování zásad psychohygieny práce a vytváření vlastního režimu. Při výuce dbáme na účelné používání názorných pomůcek. Vzdělávání žáků s poruchami chování Na základě závěru a doporučení z vyšetření v PPP se snažíme ve třídách vytvořit takové prostředí, které u těchto dětí rozvíjí vhodné způsoby chování: stanovením jasných pravidel, řádu, důsledností, trénováním sociálních dovedností, budováním sebedůvěry a posílením pozornosti. Pro žáky se specifickými poruchami chování zařazujeme po domluvě s rodiči jednou týdně hodinu, zaměřenou na korekci nežádoucích projevů chování s využitím postupů nácviku pozornosti, tlumení impulzivity, hyperaktivity, nácvik relaxačních technik apod., prováděnou speciálním pedagogem. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením tělesným postižením V současné době škola není vybavena bezbariérovým přístupem ani výtahem. Vzdělávání žáků s tělesným postižením není možné. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra s Aspergerovým syndromem Dle závěru a doporučení psychiatra a PPP či SPC Kpt. Vajdy v Ostravě je pro žáka s AS dle potřeby vytvořen individuálně vzdělávací program, je možné také zajistit do třídy asistenta. Specifika vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem: uplatňovat principy strukturovaného učení podporovat dítě, aby vstupovalo do kontaktu s ostatními, aby bylo pružnější v myšlení a ochotněji spolupracovalo s druhými dětmi při hře i výuce pomáhat dítěti poznávat pravidla chování a řídit se jimi poskytovat informace o pocitech a přátelství a provádět dítě nácvikem podporovat konverzaci s dětmi pomoci dítěti rozvíjet a prohlubovat speciální záliby jako prostředek obohacování znalostí, zvyšování motivace a rozvoje nadání rozvíjet s dítětem jemnou i hrubou motoriku vést dítě k poznávání pocitů a myšlenek druhých lidí poskytovat pomoc a vést nápravu v případě specifických poruch učení vést a motivovat dítě, musí-li se vyrovnávat se sluchovou nebo dotykovou hypersenzivitou Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 11

12 Příklady pedagogicko-organizačních úprav: individuální vzdělávací plány doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu zadávání specifických úkolů zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky uplatnění talentovaných žáků v médiích podíl při výzdobě školy vynechání ročníku Dále nabízíme: možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického či literárního zaměření či v oborových soutěžích (olympiády, Matematický klokan, Pythagoriáda, ) prohloubení učiva zadáváním samostatných prací a problémových úloh nabídku účasti v mezinárodních a dalších projektech využíváním dětí při prezentacích školy nabídkou volitelných předmětů výuku formou e-learningu (Scio, Škola za školou) využitím testů zjišťujících studijní předpoklady rozvoj schopností při skupinovém vyučování např. mohou žáci pomáhat učiteli respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Při vzdělávání těchto žáků klademe důraz především na osvojení českého jazyka se zaměřením na národní tradice a národní kulturu. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit patřičnosti k původnímu etniku a jeho kultuře. Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: spolupráce s odborníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, zdravotnického zařízení a s dalšími odborníky logopedem, psychologem, psychiatrem, neurologem apod. (diagnostika, doporučení pro výuku, úprava školního prostředí, příprava na povolání) připravenost učitelů na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzká spolupráce vyučujících se speciálním pedagogem, výchovným poradcem a spolupráce pedagogů se zákonnými zástupci vypracování individuálního vzdělávacího plánu, jeho dodržování a vyhodnocování vhodná organizace výuky umožnit žákovi používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky respektovat zdravotní stav jedince podporovat nadání a talent žáka při hodnocení zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění 12

13 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Charakteristika průřezových témat Osobnostní a sociální výchova OSV Smyslem průřezového tématu OSV je pomáhat všem žákům utvářet si praktické životní dovednosti a pomáhat jim hledat vlastní cestu ke spokojenému životu a kvalitním mezilidským vztahům. Specifikem OSV je, že předmětem učení je sám žák, jeho osobnost a jeho vztahy s lidmi. OSV se v základním vzdělávání zabývá rozvojem schopností poznávání, sebepoznáním a sebepojetím, seberegulací, psychohygienou a kreativitou, věnuje se poznávání lidí, mezilidským vztahům, komunikaci, spolupráci a soutěži a také hodnotám, postojům, praktické etice a dovednostem rozhodování a řešení problémů. Výchova demokratického občana VDO Průřezové téma VDO má žákům pomoci orientovat se v pluralitní demokratické společnosti, konstruktivně řešit problémy s ohledem na zájmy celku a s vědomím svých práv a povinností. Zároveň má vést k uplatňování slušné komunikace a demokratických způsobů řešení každodenních osobních i společenských problémů. Výuce průřezového tématu mohou pomoci demokratická atmosféra třídy a školy. VDO informuje o možnostech demokraticky se podílet na rozhodnutích celku (společenství či komunity) a umožňuje žákům ověřit si význam dodržování pravidel na sobě samých. VDO se v základním vzdělávání zabývá kategoriemi občana, občanské společnosti a státu, věnuje se vztahu občanské společnosti a školy, formám participace občanů v politickém životě a principům demokracie. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Téma EGS je výchovou budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností. Rozvíjí vědomí evropské identity, otevírá horizonty poznání a perspektivy života v evropském a světovém prostoru a seznamuje s možnostmi, které tento prostor poskytuje. EGS objasňuje vazby mezi lokální, národní, evropskou a světovou úrovní uvažování, rozhodování a jednání a podporuje ve vědomí a jednání žáků hodnoty humanismu. Prohlubuje porozumění událostem, které mají vliv na vývoj Evropy a světa a zdůrazňuje osobní odpovědnost za dění ve společnosti. EGS v základním vzdělávání posiluje individuální zájem žáka o Evropu a svět, evropskou identitu a život člověka jako Evropana. 13

14 Multikulturní výchova MKV Smyslem průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. MKV souvisí i s mezilidskými vztahy ve škole, vztahy mezi školou a rodinou, vztahy školy s místní komunitou. MKV se v základním vzdělávání zabývá kulturními odlišnostmi, mezilidskými vztahy, etnickým původem lidí, multikulturalitou a principy sociálního smíru a solidarity. Environmentální výchova - EV V rámci EV jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Žáci jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí. EV ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. EV se v základním vzdělávání věnuje základním podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. Mediální výchova - MV Smyslem průřezového tématu MV je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. MV nabízí poznatky týkající se mediální komunikace a také základní dovednosti práce s médii. MV vede žáky k poučenému vyhodnocování mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a z hlediska jejich vztahu k realitě. MV se v základním vzdělávání věnuje kritickému vnímání mediálních sdělení, interpretaci vztahu médií a reality, stavbě mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu médií ve společnosti a také praktické tvorbě mediálních sdělení a práci v realizačním týmu. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je vždy součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů. 14

15 Vysvětlivky ke zkratkám v tabulkách: vzdělávací oblast zkratka předmět zkratka Jazyk a jazyková komunikace JJK Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Německý jazyk Cj Francouzský jazyk Cj Ruský jazyk Cj Cvičení z českého jazyka Cčj Konverzace v anglickém jazyce Kaj Matematika a její aplikace Matematika M Informační a komunikační technologie Informatika Inf Psaní na počítači Ppc Člověk a jeho svět ČJS Člověk a jeho svět Čjs Umění a kultura UK Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Užité výtvarné činnosti Uvč Člověk a zdraví ČZ Výchova ke zdraví Vzd Tělesná výchova a zdraví Tv Sportovní příprava Sp Výchova ke zdraví Vzd Člověk a svět práce ČSP Pracovní činnosti Pč Základy techniky Zt Člověk a společnost ČS Dějepis D Praktikum z dějepisu Pd Občanská výchova Ov Člověk a příroda ČPŘ Fyzika F Praktikum z fyziky Pf Chemie Ch Praktikum z chemie Pch Přírodopis Př Praktikum z přírodopisu Ppř Zeměpis Z 15

16 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čjs Čj,Čjs Čj,Čjs Čj,Čjs Čjs Čj, Cj, Ov Cj Cj, Ov Cj Čjs,Hv,Tv Čjs,Hv,Tv Čjs,Hv,Tv Čjs,Hv,Tv Cčj,Čjs,Hv,Tv Cčj, Sp, Vzd Sp Ov, Sp Sp Čj,Sp Sp Hv, Tv Hv, Tv Ov, Hv, Tv Hv, Tv Psychohygiena Čj Ov Ov Kreativita M,Čsp,Vv Čj,M,Čsp,Vv Čj,M,Čsp,Vv M,Inf,Čsp,Vv M,Inf,Čsp,Vv M, Hv, Vv M, Pf, Hv, Vv, Zt M, Hv, Vv, Pč, Zt Cčj, M, Vv, Pch, Hv, Pč Poznávání lidí Ov Mezilidské vztahy Čj Ov Komunikace Čj,M,Hv,Tv Čj,M,Hv,Tv Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj,Aj,M, Hv,Tv Čj,Cčj,Aj,M, Hv,Tv,Sp Cčj,Aj,M, Hv,Tv,Sp Aj, Čj,Cćj, Cj, M, Tv, Sp Aj, Čj,Cj, M, Tv, Sp Aj, Čj,Ov, Cj, M, Tv, Sp Aj, Čj,Cćj, Cj, M, Tv, Sp Čsp Čsp Čsp Čsp Čsp Pč Pč, Zt Pč, Zt Pč M M M M,Inf M,Cvm,Inf M M, Pf M, Ov M, Ov, Pch Čj Ov Ov 16

17 Výchova demokratického občana (VDO) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Občanská společnost a škola Sp Sp Ov, Tv, Sp Tv, Sp Tv, Sp Tv, Sp Občan, občanská společnost a stát Ov Z Ov Formy participace občanů v politickém životě Ov Ov Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování D D, Ov D, Ov 17

18 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Evropa a svět nás zajímá Hv, Vv Hv, Vv Čj, Aj, Hv, Vv Čj, Aj, Hv, Vv Aj, Hv, Vv Aj, Cj, Hv, Vv Aj, Cj, Hv Aj, Cj, Z, Hv, Vv Aj, Cj, Ov, Hv, Vv Objevujeme Evropu a svět Hv, Vv Hv, Vv Hv, Vv Čj, Hv, Vv Čj, Hv, Vv Cj, Ov, Z Aj, Cj, Ov, Z Cj, Ov Aj, Cj, Ov Jsme Evropané Čjs Čjs Čjs Čjs Čjs Cčj, D Ov 18

19 Multikulturní výchova (MKV) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kulturní diference Cčj Z Ov Z Lidské vztahy Čjs Čjs Čjs Čj, Čjs Ov, Hv Hv Hv Hv Etnický původ Čj Cj, Z Cj, D, Z, Hv Cj Cj, Ov Multikulturalita Aj, Hv, Tv Aj, Hv, Tv Aj, Hv, Tv, Vv Aj, Hv, Vv, Tv Aj, Čjs, Hv, Vv, Tv Aj, Cj, Ov Aj, Cj, Ov Aj, Cj, Ov Aj, Cj, Ov Princip sociálního smíru a solidarity Čj Ov Ov 19

20 Enviromentální výchova (EV) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Ekosystémy Čjs Čjs Př, Z Př, Ppř Ppř Základní podmínky života Čjs Čjs Čjs Čj, Čjs Z Ppř Ch, Př, Ppř Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z, Vzd Ov, Pč, Zt D, Ch, Pč F, Ch, Př, Z, Pč Vztah člověka k prostředí Čjs Čjs Ov, Tv Ov, Tv, Ppř, Zt Ov, Tv, Ppř Ov, Tv 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření

B. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření Dodatek č. 2 Od 1. 9. 2014 se mění Školní řád takto: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků A. Zásady

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno venkov 15. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SOU HUBÁLOV OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka SOU Hubálov 2. Klasifikace v náhradním termínu 3. Zkouška při pochybnosti o správnosti klasifikace

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval/a: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Datum vystavení: 18. 8. 2015 Schválil: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Mgr. Svrčinová,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 21.4.2016 Pravidla

Více

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 14 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý

Více

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků F. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení: při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi při celkové klasifikaci

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace a hodnocení Při hodnocení a průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133, 411 13 Třebenice Příloha 2: Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Č. j. 428/2014 Označení směrnice:

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Čl. 1 Pravidla hodnocení Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: Příloha č. 1 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5.1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení upravuje vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha ŠVP ZV č. 2 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Mikulčice 555, PSČ: 696 19, tel./fax: 518 357 253, e-mail: zsmikulcice@seznam.cz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 1 Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7 v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více