STROJÍRNY POLDI, a. s. TOULKY MINULOSTÍ STROJÍREN POLDI. Jiří Kovařík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STROJÍRNY POLDI, a. s. TOULKY MINULOSTÍ STROJÍREN POLDI. Jiří Kovařík"

Transkript

1 STROJÍRNY POLDI, a. s. TOULKY MINULOSTÍ STROJÍREN POLDI Jiří Kovařík

2 OBSAH Zakladatel 3 Pérovna 6 Obrobna střel 9 Inţenýr mechanických provozů 11 Dědeček automobil 14 Rychlá kola 17 Bleskový Benz 19 Nástrojovna 21 Exponát v Deutsches Museum 23 První česká pilotka 25 Holubice a Racek 27 Obrobna hřídelí 29 Rudý ďábel 33 Slavní veteráni 35 Poldi kladívko 39 Válce 41 Z Prahy do Tokia 43 Napříč Afrikou 44 Santa Maria 46 Let Bremen 47 Muţ s jizvou 50 Most v Sydney 52 Tool-joints 54 Největší turbogenerátor 56 President Masaryk 57 Trubky a přístroje 59 Generál létajících člunů 61 Králové vzduchu 63 Pan technolog 65 Bylo, nebylo 66 I.A.R. 69 Útočná vozba 71 Na obranu republiky 73 Válečné roky 75 Tichá fronta 78 Generální ředitel 79 Na závodních drahách 82 Bejbina 84 Od mechanik ke Strojírnám 86 Prameny a literatura 89 2

3 Tradice strojírenství v Kladně je téměř tak stará, jako historie kladenských hutních závodů, a datuje se od vzniku mostárny, zaloţené spolu s kladenskou pudlovnou a válcovnou 60. letech 19. století. Všechny tyto provozy o deset let později splynuly s Vojtěšskou hutí a celou Praţskou ţelezářskou společností. Kladenská mostárna vyrobila desítky mostních konstrukcí pro ţelezniční tratě i k překlenutí vodních toků. Dodávala pro Buštěhradskou dráhu, dráhu Františka Josefa, přemostila Berounku u Karlštejna i na mnoha místech dalších, její nejimpozantnější výrobek však představovala konstrukce jiná, střešní kopule a strop, které dodnes kryjí Národní divadlo v Praze. Mostárna byla zrušena v roce 1886 a většinu pracovníků i výrobního programu přejala praţská firma Ruston. V témţe roce strojní dílny Kladno-nučické dráhy, patřící do konglomerátu Vojtěšské huti, postavily úzkorozchodnou parní lokomotivu číslo 5 o výkonu 20 koňských sil. Kopírovala sice stroje lokomotivky Krauss Comp. z Mnichova, nicméně se Nejstarší snímek Poldiny hutě stala první parní lokomotivou vyrobenou v českých zemích. Bohuţel se nezachovala, její vzor, lokomotivu Krauss č. 4, však lze vidět jako jeden z nejcennějších exponátů parní trakce Národního technického muzea v Praze. Koncem 80. let 19. století se české země stávaly nejprůmyslovější částí Rakousko- Uherska a rozvoj nových průmyslových odvětví i technologií, proces, který byl později pojmenován druhou průmyslovou či technickou revolucí, se nevyhnul ani Kladnu. Nová technická odvětví potřebovala zcela nové materiály i výrobky a nenaplněná mezera v trhu neunikla tehdejšímu centrálnímu řediteli Praţské ţelezářské společnosti, nekorunovanému králi rakouského ocelářství Karlu Wittgensteinovi. V květnu roku 1889 začal tento mimořádně nadaný manaţer budovat s několika obchodními přáteli v Kladně specielní ocelárnu pro výrobu vysoce kvalitních, zpočátku zejména nástrojových a konstrukčních, ocelí. Závod dostal na počest zakladatelovy manţelky Leopoldiny jméno Poldina huť a koncem podzimu roku 1890 zahájil výrobu. Wittgenstein si uvědomil výhody zhodnocení specializované ocelářské produkce aţ do finální fáze strojírenského zpracování, neboť to znamenalo to nejen vyšší zisk, ale i zpětné ověřování materiálové kvality. To byl důvod, proč se na počátku roku 1891 Poldina huť rozrostla o pérovnu, její první strojírenský, či dobově řečeno mechanický provoz. Zastavení první ZAKLADATEL Ţivotní osudy zakladatele Poldiny hutě nepostrádaly jisté dramatičnosti. Karl Wittgenstein pocházel po otci ze zámoţné protestantské rodiny pachtýře ţidovského původu, pachtýřské rodiny, po matce pak z vídeňské bankéřské rodiny Figdorů. Narodil se roku 1847 v Sasku, vyrůstal však uţ ve Vídni. Mládí budoucího krále oceli bylo poněkud dobrodruţné a neukázněné. Jako desetiletý utekl z domova a vrátil se v policejním doprovodu, z gymnázia byl vyloučen za pojednání o nesmrtelnosti duše a dostudovat musel privátně. Krátce poté utekl podruhé, tentokrát aţ za Atlantik do USA, kde strávil rok, během něhoţ se ţivil jako učitel, vychovatel v sirotčinci, barový muzikant i kormidelník člunů na Hudsonu. 3

4 Po návratu domů střídal jedno povolání za druhým, v ţádném dlouho nevydrţel a nakonec vcelku apaticky vyuţil příbuzenské protekce, díky níţ nastoupil jako kreslič do tehdy nově budované Teplické válcovny a bessemerovny. Těţko říci, kdo byl více překvapen, zda jeho okolí, či on sám. Karl Wittgenstein totiţ v Teplicích nalezl uplatnění dosud netušeného obchodního a organizačního talentu, stoupal po ţebříčku funkcí a roku 1877 byl na doporučení správní rady jmenován ředitelem. Rakouské hospodářství a ţelezářství prodělávaly v té době první velkou cyklickou krizi, navzdory tomu ale Wittgenstein dokázal nekonvenčními obchody s ruskou vojenskou správou zajistit teplické huti prosperitu. O rok později stál u zrodu první kartelové dohody v Rakousko- Uhersku a roku 1880 svedl s konkurencí zápas o licenci na tehdy zcela novou ocelářskou technologii, thomasování. Boj to byl dramatický, neboť Karl a Leopoldina Wittgensteinovi Karl Wittgenstein získání licence na konvertorový pochod Sidney G. Thomase neznamenalo nic menšího neţ otevření cesty k ovládnutí ţelezářského trhu v celých Čechách. Teplický ředitel vyhrál nad mnohem silnějším soupeřem, Českou montánní společností, to však byl teprve začátek zápasů dalších. Česká montánní společnost, za níţ stála mocná francouzská banka Union Génerale, se pokusila Wittgensteina porazit tím, ţe získá majoritu Teplické válcovny a bessemerovny, byl to ale on, kdo vyhrál a nakonec převzal s podporou vítkovických Guttmannů i svých obchodních partnerů většinovou účast Teplic sám. Česká montánní společnost bez nové technologie stagnovala a Wittgensteinova skupina ji za pár let koupila. Praţská ţelezářská společnost s mateřským závodem v Kladně, další velká hutní společnost Čechách, se v oněch letech potácela v nesnázích, její správní rada ale vyřešila situaci radikálně i účinně. Místo centrálního ředitele nabídla tehdy uţ renomovanému manaţerovi z Teplic a v roce 1886 se tedy Wittgenstein ocitl i na Kladně. Pro kladenskou Vojtěšskou huť znamenal nástup Wittgensteinova vedení éru racionalizace, pro ţelezářství v Čechách období koncentrace i centralizace a pro Kladno v roce 1889 zaloţení Poldiny hutě. V roce 1897 se Wittgensteinovo ţelezářské impérium rozšířilo z Čech do rakouských zemí a jeho skupina skoupila většinu akcií Alpine Montangesellschaft. Prakticky tak získala kontrolu nad hutnictvím Předlitavska i nad velkou částí rakouského kovozpracujícího průmyslu. 4

5 Zápis ochranné známky u praţské Obchodní a ţivnostenské komory z roku 1893 Portrét osobnosti, byť jakkoliv stručný, není úplný, pokud neodhalí i něco z jeho mimopracovní činnosti. Jméno Wittgensteinů mělo ve Vídni zvuk, neboť patřili podle slov francouzské historičky C. Chauviré mezi rodiny, které svou soutěţivostí, svým talentem a kulturou snadno ve Vídni zastínily aristokratické rodiny (včetně členů rodiny císařské), velmi staromilecké, málo intelektuální, málo kultivované a málo estétské. Wittgenstein byl vynikajícím klavíristou a dobrým houslistou. Hudbu miloval a jeho rodina se stala vyhlášenými mecenáši Johannese Brahmse, Gustava Mahlera, Josepha Joachima či Ernsta Labora. On sám proslul i jako muţ, který zaštítil vídeňskou secesi při jejím rozchodu s oficielním akademismem. Otto Wagner, Gustav Klimt, Kolo Moser a zejména Josef Hoffmann patřili k umělcům, pro které Wittgenstein financoval výtvarné salony a jimţ dával rozsáhlé objednávky. Muţ, který byl ve svém povolání tvrdým racionalizátorem a pro nějţ byly klíčovými pojmy slova odvaha či povinnost, dokázal být prý skvělým a nesmírně duchaplným společníkem. Leopoldinu rozenou Kalmusovou, ţenu, která dala jméno Poldině huti, si vzal těsně na začátku své kariéry a šlo o sňatek z oboustranné lásky, coţ tehdy nebylo v podnikatelských kruzích zdaleka obvyklé. Paní Poldi, černovláska s velkýma nápadnýma očima, pocházela z prominentní, původně praţské ţidovské a později katolické měšťanské rodiny. Z manţelství se narodilo pět synů a čtyři dcery, ţádné z dětí však nekráčelo v otcových šlépějích. Jedno předstihlo otcovský věhlas, neboť nejmladší syn Ludwig ( ), ţák Bertranda Russela, autor pojednání Filozofická zkoumání a Tractatus logicophilosophicus, se zařadil mezi největší filozofy moderní doby. V roce 1898 se Karl Wittgenstein vzdal všech svých funkcí a odešel do soukromí rozsáhlého panství Hochreith v Alpách. Zemřel po zhoubné nemoci, s níţ šest let zápasil, dne 20. ledna 1913 a na poslední cestě jej doprovodili všichni významní umělci Ochranná známka kolem roku 1910 vídeňské secese. Paní Leopoldina, ţena, po níţ Wittgenstein pojmenoval huť a jejíţ stylizovaný profil je dodnes součástí ochranné známky Strojíren POLDI, následovala svého chotě aţ v roce Poldina huť začala vyrábět v roce 1890 a ještě téhoţ roku se změnila v akciovou společnost. Původní vybavení tvořila kelímková ocelárna, doplněná brzy martinskou pecí, střední válcovna, volná kovárna a jiţ zmíněná pérovna. Zpočátku dodávala zejména kovozpracujícím štýrským závodům ve Wittgensteinově mocenské sféře, v průběhu 90. Let 19. století však začala prokazovat schopnost prosadit se samostatně na domácích i zahraničních trzích. Malá huť, mající v prvním roce provozu pouhé tři stovky zaměstnanců, 5

6 začala růst a roku 1896 uţ zaměstnávala 1000 lidí. Od roku 1893 vykazovala setrvale čistý zisk, který dosáhl roku 1897 výše 271,5 tis. rakouských zlatých. V témţe roce také začala vyplácet dividendu. Statistických údajů o objemech výroby či dodávkách se dochovalo jen velmi málo. V jiţ uvedeném roce 1897 činil objem dodávek 6,6 tis. t, z nichţ okolo 20 % připadalo na export. K roku 1900 vzrostly dodávky na 14 tis. t a podíl exportu na 28 %. Generální ředitelství Poldiny hutě sídlilo do roku 1918 ve Vídni a majoritní podíl převzala v 90. letech 19. století Niederoesterreichische Escompte Gesellschaft. Akciový kapitál Poldiny hutě (či přesněji statutárním názvem, zapsaným pouze v německé řeči Poldihütte, Tiegelgussstahlfabrik A.G. ) obnášel tehdy 3 miliony rakouských zlatých. Poldinu huť vedl zpočátku osobně Wittgenstein, bylo to ale poněkud formální vedení, neboť ve skutečnosti společnost řídil jako technický vedoucí Quido Hell von Heldenwerth. Tento muţ, původem z italské části habsburské monarchie, byl strojařem, vystudoval v Dráţďanech, pracoval v italských loděnicích a propracoval se na funkci ředitele Heřmanovy huti ve Vlkýši. Na Plzeňsku leţící huť patřila do konglomerátu Praţské ţelezářské společnosti stejně jako kladenská Vojtěšská huť a Wittgenstein, tehdy centrální ředitel Praţské ţelezářské, Hella povolal roku 1890 do Poldiny hutě jako svou pravou ruku. Jestliţe byl Wittgenstein zakladatelem, pak von Heldenwert se stal tím, kdo mladou Poldinu huť nastartoval. V roce 1893 odtud odešel do České montánní společnosti a roku 1897 převzal vedení modernizací i reorganizaci nejnovějšího přírůstku Wittgensteinova ocelářského impéria, Alpine Montangesellschaft. První ředitel Poldiny hutě zemřel ve Vídni roku Zastavení druhé PÉROVNA Quido Hell von Heldenwerth Byly to pravděpodobně Hellovy strojařské zkušenosti a odborné vzdělání, které iniciovaly vznik pérovny, prvního z pozdějších tzv. mechanických provozů Poldiny hutě, pérovna však v roce 1891 představovala jen nevelkou dílnou v pouhém přístavku budovy nejstarší válcovny (pozdější W1) s kovárnou. Původní výkresová dokumentace ovšem dokládá bohaté vybavení provozu kalicí pecí, kovářskou výhní, lisy, bruskami, rovnačkami, pérovými válci, nůţkami a zkušebními stroji. Zpočátku se zde vyráběly ţelezniční pruţiny a rostoucí zájem o tento sortiment uţ v letech vedl k vybudování samostatného provozu. Stál, oddělen pouze ulicí, východně od provozu prvotního. Podle dochovaných kusých dokladů a zejména fotografií, zachycující sortiment kolem roku 1897, vyráběla pérovna pruţiny listové a spirálové, tlačné i taţné a volutní pruţiny pro nárazníky. V roce 1908 provoz pérovny vyhořel, dík mimořádným opatřením byl však s ohledem na zakázky za pouhých pěti týdnů vybudován znovu. Prudký nárůst produkce během 1. světové války vedl k rozhodnutí o stavbě pérovny nové a v letech vznikla na severovýchodním okraji Poldiny hutě nová ţelezobetonová hala. Kapacita provozu činila při plném výkonu 700 t/měs. 6

7 Pérovna kolem roku 1900 V českých zemích představovala Poldina huť prvního a v letech 1. republiky i prakticky jediného výrobce pruţin z ušlechtilých ocelí. S rozvojem sortimentu souvisel vývoj nových pérových ocelí: Cr-Si a Cr-Mn značek pro kalení v oleji či Cr-Mn-Si oceli pro pouţití v přírodním stavu. Ani přínosy vlastních technologických postupů při výrobě per a pruţin nebyly zanedbatelné. Z nejvýznamnějších lze jmenovat poměďování šroubových pruţin před kalením, zamezující oduhličení, či zavedení kuličkování listových pruţin, které přineslo aţ trojnásobné zvýšení ţivotnosti. V roce 1935 si Poldina huť dala v ČSR a Německu patentovat výrobu svinuté pruţinové ploché oceli v kruzích. Produkce pérovny byla spojena především s automobilovým průmyslem. Obchodní korespondence a atesty z let před 1. světovou válkou dokládají dodávky per značky Poldi pro švýcarského výrobce nákladních automobilů Saurer, pro německé firmy Benz Cie, Daimler Motoren-Gesellschaft či proslulou vídeňskou automobilku Gräf & Stift. Jeden z nejstarších dokladů o těchto pozoruhodných dodávkách představuje dopis, který Poldině huti odeslala z Vídeňského Nového Města dne 21. července 1904 automobilka Oesterreichische Daimler-Motoren- Gesellschaft. Firma v něm potvrzuje, ţe jsme velmi spokojeni s vámi dodanými ocelovými materiály pro tři vozy 90 HP Mercedes-Wagen, postavené pro Gordon-Bennettův pohár. Osy, pera jakoţ i hřídele odpovídaly nejvyšším poţadavkům. Dopis osobně podepsal tehdejší technický ředitel továrny Paul Daimler. V dopise, datovaném v Mannheimu dne 28.dubna 1909, oznámila firma Benz & Cie. berlínskému obchodnímu zástupci Poldiny hutě ţe závodní vozy Benz, které na Velké ceně Francie 1908 obsadily a 7. místo, byly vybaveny zalomenými hřídelemi a pery vaší výroby. Jedna z nejslavnějších Grand Prix se tehdy jela 7. července 1908 v Dieppe. Zmíněné vozy 150HP Benz-Rennwagen řídili slavní závodníci Victor Hémery a René Hanriot. Hémery získal 2. místo s průměrnou rychlostí Nejstarší katalog Poldiny hutě (1897) 108,9 km/hod, Hanriot skončil jen těsně za ním s průměrem 108,7 km/hod. S rozvojem automobilismu se pérovna Poldiny hutě orientovala nejen na špičkové výrobce, ale také na potřeby automobilových opraven. Cílem mnoha technologických zlepšení a vývoje bylo dát opravárenským dílnám kvalitní součástky, nevyţadující sloţité a nákladné zařízení tepelného zpracování. Během 1. světové války dodávala Poldina huť pera pro vojenskou techniku a spolu s pérovnou Alpine-Montangesellschaft pokrývala kompletně potřebu Rakouských státních drah. Po vzniku ČSR však zakázky pérovny prudce poklesly. Potřeba ČSD byla ma- 7

8 lá a ţeleznicím uvnitř republiky kromě Poldiny hutě dodávaly i firmy Škoda či Weber & Reichmann. Poldina huť se přeorientovala rychle na šroubové pruţiny a pera osobních i nákladních automobilů, i tady však musela čelit konkurenci zejména rakouských výrobců z Judenburgu. Se zbrojní konjunkturou 2. poloviny 30. let produkce pérovny opět prudce rostla. Roku 1938 bylo vyrobeno 1816 tun a o rok později 2444 tun per. Od roku 1936 se Poldina huť zabývala i výrobou ventilových pruţin pro letecké motory. Ve válečných letech kryla v tomto sortimentu potřebu Junkers-Werke, pro které v roce 1941 vyrobila ventilových pruţin měsíčně. Těsně po roce 1945 uváděl stručný výrobní program v sortimentu pérovny pera všeho druhu, jako nosná nárazníková nebo vinutá, ventilová z tvrdě taţeného drátu a kalená a popouštěcí spec. pera, na základě výnosu Ministerstva těţkého průmyslu č.j /51-A-II-2 z o delimitaci strojírenských výrob z hutních do strojírenských závodů se však postupně začala produkce pérovny delimitovat. Od roku 1958 byla výroba listových a volutních pruţin předávána z pérovny huti Poldi do Hanáckých ţelezáren Prostějov. K 1. dubnu 1961 se převedla výroba spirálových (tlačných, taţných, ventilových atd.) pruţin do Pérovny Hostivař a v tomto okamţiku sedm desetiletí trvající historie pérovny v Kladně definitivně skončila. Rok 1893 byl pro Poldinu huť významný hned z několika důvodů. Tehdy, 18. července v hodin dopoledne byla u Obchodní a ţivnostenské komory v Praze pod číslem 355 zaregistrována ochranná známka ve tvaru oválu s profilem ţenské hlavy s pětipaprsčitou hvězdou nad čelem. Symbolicky se tato obrazová známka vázala k zakladatelově manţelce, po níţ huť dostala jméno. V tom samém roce vystřídal Quido Hella ve funkci ředitele Poldiny huti Anton Kerpely von Krassai. Byl synem vynikajícího hutního technika z Uher, jemuţ odborná činnost vynesla řád Ţelezné koruny, královský Leopoldův řád a rytířský titul. Anton Kerpely, absolvent Královské maďarské akademie v Schemnitz, začínal jako inţenýr ve Vítkovicích, řídil pudlovnu a slévárnu, věnoval se výzkumu legování i lití ocelí a do Poldiny hutě přešel takřka rovnou na vedoucí místo. V roce 1893, na Kerpelyho doporučení, začala Poldina huť s dodávkami pro rakouskouherskou armádu. Vznikl druhý z tzv. mechanických provozů, velmi úzce navazující na ocelárnu a Sortiment pérovny kolem r kovárnu. Název obrobna střel vystihoval podstatu výrobního programu a pro ekonomický vzestup Poldiny hutě tento Kerpelyho záměr znamenal velmi mnoho. Nebyl však jediným, který technik z Uher dokázal realizovat. Rovněţ roku 1893 začala Poldina huť budovat později nesmírně účinnou a propracovanou zahraniční obchodní síť. Vznikla první obchodní zastoupení v Milánu a Moskvě, a kdyţ Kerpely v roce 1897 přecházel na jinou funkci, měla jiţ Poldina huť vlastní prodejní filiálky v Praze, Berlíně, Milánu, Budapešti, Sheffieldu a Curychu. Generální zastoupení hutě v onom roce existovala mimo Rakousko-Uhersko v Norimberku, 8

9 Mannheimu, Dortmundu, Magdeburku, Madridu, Jekatěrinoslavi, Moskvě, Baku, Rize, Bukurešti, Sofii, Varšavě a Barceloně. Von Krassai pracoval po odchodu z Poldiny hutě v Oesterreichische Alpine- Montangesellschaft, nejprve pod vedením Quido Hella, svého předchůdce v Poldině huti, a po jeho odchodu se stal generálním ředitelem. Jako manaţer přeměnil ocelárny na Dunaji v moderní a prosperující provoz. Budoval závod v Donawitz a jako technik se zabýval zejména vysokopecním provozem. Plynový generátor, který navrhl, dostal jeho jméno. V roce 1913 odešel ze zdravotních důvodů z funkce. Zemřel ve Vídni v roce Zastavení třetí OBROBNA STŘEL Je pravděpodobné, ţe von Krassai měl z předchozího působení ve Vítkovicích kontakty na c. a k. vojenské orgány, zejména na vojenský arzenál ve Vídni. Torzovité doklady říkají, ţe roku 1893 byly v Poldině huti vyrobeny první dělové hlavně a současně i první vzorky dělostřelecké munice. Prameny mlčí, kde to bylo, jediný tehdy existující provoz, který mohl takový úkol zvládnout, ale představovaly vlastní udrţovací dílny, jimţ se dobově říkalo appretura. Granáty, tvořící základní výrobní program, se zpočátku vyráběly z plného materiálu, brzy se však začaly předděrovávat na parním bucharu. Uţ následujícího roku 1894 se budovala pro odbytově nadějnou výrobu vlastní lisovna a obrobna střel. Leţela východně hned za starou pérovnou a tzv. hrubou kovárnou, která se stavěla takřka současně. Za pouhé čtyři roky se ukázalo, ţe zakázky prudce stoupají. Vojenský erár přicházel s novými poţadavky a dosavadní prostory nestačily. Provoz obrobny střel se rozšířil do původní haly udrţovací dílny (a ta současně dostala halu novou), k lisovně byla přistavěna kalírna střel a ihned po jejím dokončení započala roku 1898 výroba kalených protipancéřových střel. Roku 1903 se haly rozšířily znovu, přičemţ lisovna střel dostala dva leţaté a jeden stojatý lis. Výroba však dále rostla a zdaleka uţ se neomezovala jen na dodávky pro rakousko-uherské ozbrojené síly. Obrovské zakázky, týkající se střeliva a puškových hlavní, obdrţela Poldina huť od Italů, tehdy rakouských spojenců, a v roce 1911 uzavřená kombinovaná dohoda o půjčce a dodávkách pro tehdy vzniklou Čínskou republiku znamenala další mohutný vzestup dodávek vojenského materiálu. Konec konců, i konflikt na Balkáně, ono v písničkách zlidovělé obsazení Bosny a Hercegoviny, se do muniční výroby Poldiny hutě výrazně promítlo. O významu, jaký výroba granátů a Vídeňské ředitelství Poldiny hutě Obrobna střel kolem 1910 střel pro Poldinu huť měla, svědčí zajímavá 9

10 okolnost. V roce 1912 navrhoval pro centrální ředitelství Poldiny hutě ve Vídni interiéry vnitřních prostor včetně impozantní přijímací haly na Invalidenstrasse 7 přední rakouský architekt Josef Hoffmann. Do stroze moderního prostoru z leštěného kamene a dřeva umístil tento proslulý autor mnoha vynikajících staveb a vysoce ceněných uměleckých děl zařadil jako jediný zdobný prvek dvě mohutné protipancéřové leštěné střely ráţe 305 mm. Takřka souběţně s vypuknutím 1. světové války se výroba munice stala jedním z hlavních bodů produkce Poldiny hutě. Lisovna střel se opět rozšířila a roku 1915 se začaly stavět skelety nové velkokapacitní obrobny, dobově označené jako Geschosswerkstätte. Pro výrobu granátů, šrapnelů a tříštivé munice se v Kladně pouţívala v letech vesměs uhlíková ocel o pevnosti kg/mm. Pevnost byla odstupňována v závislosti na tom, o jakou součást munice šlo. Protipancéřové střely a další specielní druhy vyţadovaly samozřejmě oceli jiné. Sortimentně sahala produkce od střel pro náboje pušek a kulometů přes tříštivé a šrapnelové granáty, šrapnely, minometné střelivo, granáty a bomby aţ po protipancéřové střely. Nejvyšší doloţenou ráţi tvořily střely pro lodní a pozemní děla 305 mm. Koncem roku 1916 obdrţela Poldina huť od Dvorské válečné rady příkaz k výstavbě nové továrny na výrobu velkoráţné munice. Správní rada jej přijala poněkud rozpačitě, v Kladně stavět z nedostatku prostoru nechtěla a s ohledem na ţelezniční spojení, pracovní síly i blízkost hnědouhelných dolů byl konečně pro stavbu nového závodu vybrán Chomutov, kde měla vzniknout martinská ocelárna, lisovna a soustruţna. Na počátku roku 1917 se začalo stavět, zásobovací potíţe válečného hospodářství však výstavbu zpomalovaly, aţ přišel rok 1918, mír, rozpad monarchie a vznik samostatné Republiky československé. Chomutovský závod, nyní s původním zaměřením zcela nevyuţitelný, byl postupně přeorientován na doplnění výrobního sortimentu Poldiny hutě v Kladně. Místo výroby střel tu vznikaly postupně od roku 1920 taţírna, výroba stříbřité oceli, Lisovna střel Poldiny hutě Sortiment protipancéřových granátů Poldi tvrdě taţených pruţinových drátů, ventilových ocelí a dalších. Z týchţ důvodů od podzimu 1918 prudce stagnovala i produkce kladenské lisovny a obrobny střel. Dodávky pro mladou československou armádu v době konfliktu s Maďarskou republikou rad či poslední větší zakázky pro Piłsudského polskou armádu v době obraně Varšavy a následné vítězné protiofenzívy nemohly kapacitu naplnit. V roce 1924 byla výroba munice v Poldině huti v Kladně zastavena a další dodávky pro toto pouţití se omezily jen na ocel. Do 10

11 budovy nové obrobny střel byla přemístěna nejprve nástrojovna a v roce 1930 ještě navíc elektroúdrţba. Jestliţe první dva mechanické provozy, pérovna a obrobna střel, vznikly s konkrétním zaměřením na určitý sortiment, pak vývoj obrobny či v dobové terminologii appretury zdaleka tak přímočarý nebyl. Appretura by mohla být povaţována za nejstarší z mechanických provozů, vyvinula se totiţ z udrţovací dílny, postavené souběţně se zaloţením celé Poldiny hutě uţ na přelomu let Původním posláním bylo zabezpečit rychlou a kvalitní opravu zařízení hutě včetně výroby náhradních dílů, s rozvojem sortimentu ocelí POLDI se ale logicky začal provoz zabývat ověřováním obrobitelnosti a tepelného zpracování. Z původní dílničky mezi kotelnou a generátory se obrobna v letech přemístila do nové prostornější haly východně od původního jádra hutě. Jednoduchá hrázděná budova s dřevěnými krovy stála rovnoběţně Poldina huť roku 1900 přilepena k obrobně střel, vybavení ale bylo moderní. Kaţdý obráběcí stroj měl vlastní elektrický pohon, manipulaci s materiálem zajišťoval 20 t elektrický jeřáb. Ve 2. polovině 90. let se Poldina huť začala systematicky orientovat na rostoucí podíl finálního zpracování svých válcovaných i kovaných materiálů. Hledala nové výrobní programy a na fotografiích z rozmezí let se objevuje mezi jinými výrobky i první zalomená hřídel. Shodou okolností právě v uvedených letech nastoupil do sluţeb Poldiny hutě muţ, s nímţ bylo postupné zavádění tohoto později tak charakteristického poldovského výrobku spojeno. Je víc neţ pravděpodobné, ţe idea vyrábět v Kladně hřídele, byla jeho nápadem. Zastavení čtvrté INŢENÝR MECHANICKÝCH PROVOZŮ Ing. Dr. h. c. Otto Mulaček Otto Mulaček se narodil 23. března 1867 v Lounech, odmaturoval na gymnáziu a nechal se zapsat strojírenskou katedru Wiener Technische Hochschule. Ve stejném roce, kdy Wittgenstein zaloţil Poldinu huť, nastoupil jako lodní inţenýr u c. a k. válečného loďstva. Pracoval v největším rakousko-uherském námořním arzenálu v Pule, plavil se na palubách obrněnců, po šesti letech ale přešel do sluţeb loděnic Schöninchen-Hartmannschen Schiffswerfte v Budapešti. Vydrţel tu pouhý rok, k 1. lednu 1896 přijal nabídku Poldiny hutě a nastoupil v Kladně jako vedoucí nepříliš rozsáhlých mechanických provozů. Zdá se, ţe v nové funkci se námořní inţenýr Mulaček velmi rychle zorientoval a uplatnil, neboť k 1. červenci 1897 byl jmenován vrchním inţenýrem mechanických provozů, kováren a lisovny střel. Zkušenosti i známosti z loděnic a námořních arzenálů nepochybně nenechal leţet 11

12 Výkovek lodní hřídele z roku 1902 ladem, neboť kovárny pod jeho vedením začínaly vyrábět první rozměrné výkovky hřídelí a kormidlových pňů, přičemţ appretura bezprostředně na kovárny navazovala finálním opracováním. Dokladů o výrobě lodních strojních dílů není mnoho. V lednu 1902 zachytil objektiv těţkou jedenkrát zalomenou hotově opracovanou hřídel o váze kg a délce 6,42 m. V témţe měsíci byla vyrobena dvakrát zalomená hřídel pro 1500 koňských sil (1100 kw) výkonu. V červnu následovala třikrát zalomená hřídel kg hmotnosti pro 8000 koňských sil (5860 kw) pracovního výkonu. Z listopadu 1907 je doloţena třikrát zalomená lodní hřídel s propelerovou hřídelí, hotově opracovaná a výčet by mohl pokračovat dál. O bliţším určení těchto dodávek se doklady nedochovaly. Na základě analogií by se ale mohlo z velkých plavidel jednat o hřídele pro rakousko-uherské bitevní lodě třídy SMS Habsburg, jmenovitě o loď SMS Babenberg, dokončenou roku V úvahu by přicházel i pancéřový křiţník SMS Sankt Georg, dokončený roku 1905 a známý dík vzpouře v Boce Kotorské (1918), kusová produkce lodních hřídelí však typově nejvíce odpovídala dodávkám pro mohutné monitory rakousko-uherské dunajské říční flotily. Výroba aţ šestkrát zalomených lodních hřídelí byla sloţitá po stránce ocelárenské i kovárenské. Pouţití uhlíkových kelímkových ocelí nepředstavovalo ideální řešení a nakrucování zdvihů či kování do poloh tvořilo sloţitou operaci. Proto začala Poldina huť, stále víc zaměřená na ušlechtilé a rozvoj automobilismu, přenechávat svůj lodní sortiment kovárnám a strojírnám závodů ve Vítkovicích či Plzni. Sama se orientovala na hřídele malé či střední a poslední doklad, šestkrát zalomená hřídel o hmotnosti kg, je datován z roku Ing. Dr. h. c. Otto Mulaček, pod jehoţ vedením Poldina huť výrobu zalomených hřídelí zahájila, se na technickém i obchodním rozvoji podniku podílel mnoha přínosy. Kdyţ Dunajský monitor SMS Bodrog SMS Sankt Georg se těsně po roce 1900 objevily na světových trzích americké rychlořezné oceli, revoluční převrat v třískovém obrábění, vedl Mulaček vývoj, jímţ Poldina huť dostihla konkurenci. Zkoumal způsoby jejich tepelného zpracování, podílel se na vývoji rychlořezných ocelí s přísadou vanadia a stál u zrodu slavné W-V oceli POLDI MAXIMUM z roku

13 V roce 1904 převzal Mulaček vedení celého kladenského závodu a spolupracoval na patentech, zdokonalujících výrobu elektrooceli. V roce 1908 získal titul závodního ředitele a v této funkci setrval aţ do počátku 1. světové války, pak jej správní rada pověřila organizací výstavby chomutovského závodu na velkoráţnou munici. V roce 1919 se stal generálním ředitelem nostrifikované a do rámce nové Československé republiky převedené Poldiny hutě a.s. Jako generální ředitel dokázal Poldinu huť rychle vyvést z poválečné krize, udrţet její postavení v rámci ČSR a dovést ji k postavení jedné z předních světových ocelárenských firem. Nepřestal se věnovat odborné práci a slavný Technisches Handbuch der Poldihütte byl jeho dílem. Platil za odborníka, přednášel na vysokých školách a německá Technická vysoká škola v Praze mu propůjčila hodnost doktora technických věd. V době velké hospodářské krize přelomu 20. a 30. let cítil tehdy více neţ šedesátiletý Mulaček, ţe mu ubývá sil a správní rada jej se ctí i slávou v roce 1931 uvolnila. Na Mulačkovo místo a na jeho doporučení, nastoupil Dr. Ing. Franz Hummelberger. Aţ do roku 1904 tvořily zalomené hřídele v sortimentu kovárenských či mechanických provozů mizivé procento celkového objemu výroby, přesto poutaly pozornost vedení a impuls k dalšímu rozvoji poskytl rodící se automobilový průmysl. Jiţ v kapitole o historii kladenské pérovny zmíněný dopis Oesterreichische Daimler-Motoren Gesellschaft podává atest nejen na pera, ale i na automobilové hřídele Poldi. Tři vozy Mercedes 90HP s hřídelemi z Kladna tehdy startovaly na Gordon-Bennetově pohár. Gordon-Bennetův pohár existoval v letech , kaţdý účastnický stát stavěl tři vozy a ty musely být také v oné zemi i vyrobeny. V ročníku 1904, o kterém se dopis zmiňuje, se trať v délce do 600 km jela v Německu na okruhu Taunus a závodu přihlíţel sám císař Mercedes 90HP Vilém II. Historikové automobilismu dodnes obviňují Němce, ţe ve snaze vyhrát obsadily závod rakousko-uherskými vozy, prakticky totoţnými s německým, avšak právě dopis zaslaný Poldině huti dokazuje, ţe rakousko-uherské vozy byly skutečně vyrobeny v rakouském Daimleru ve Vídeňském Novém Městě. Z hlediska výsledku závodů je to vlastně jedno, v roce 1904 k nelibosti německého císaře stejně zvítězili Francouzi. První automobilové hřídele se vyráběly nepříliš úsporně. Polotovarem byl jednoduchý volný výkovek, z nějţ se ve finálním opracování soustruţilo aţ 80 materiálu. Opracování začínalo soustruţením loţiskových čepů, pak se odvrtal materiál aţ k budoucímu klikovému čepu a teprve následně se opracovávaly klikové čepy a ramena. Existovala i poněkud pozdější varianta. Pro zdvihy se vykovávala jen plochá část, pak bylo po vysoustruţení loţiskových čepů nutno jednotlivé zdvihy nakroutit do poloh, coţ nebylo vzhledem ke konstrukčně velmi krátkým motorům a tedy i krátkým loţiskovým čepům jednoduché. Při nedodrţení teploty snadno došlo k narušení materiálu či ukroucení čepu. Přerušený průběh vláken ve vnitřní struktuře byl samozřejmý a tak kvality hřídele do značné míry spočívaly v kvalitě konstrukční oceli, většinou Cr-Ni značky POLDI CNS. 13

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013

automobily Jméno: Datum: 8.2 2013 automobily Jméno: Tomáš Smejkal Datum: 8.2 2013 Bugatti Veyron je nejvýkonnější sériově vyráběný osobní automobil na světě. Je pojmenován podle automobilového závodníka Pierra Veyrona, který v roce 1939

Více

Rafael Urian 8.2.2013

Rafael Urian 8.2.2013 Ferrari je italská automobilová značka, která proslula především svými sportovními vozy a účastí v automobilových závodech (v počátcích především v závodech Formule 1). Firmu založil bývalý automobilový

Více

Redakční sloupek. Obsah

Redakční sloupek. Obsah Ročník:1 Číslo:5 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. 130 let městské hromadné dopravy v Praze 5. Naše parní lokomotivy 6.. Foto čísla, Sběratelská karta Redakční sloupek Opět se vám po krátké

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace

Martin Harák. retro. Autobusy Karosa 700. historie, vývoj, technika, modifikace Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace retro Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Harák Autobusy Karosa 700 historie, vývoj, technika, modifikace

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ewrc.cz Václav Blahna s Pavlem Schovánkem na trati Rallye Teplice 1984

ewrc.cz Václav Blahna s Pavlem Schovánkem na trati Rallye Teplice 1984 Seznamte se: Toto byl Bastard Autor: Daniel Porazil, 5. 8. 2008 10:11 Abychom správně pochopili prazvláštní název vozu, který mu byl dějinami přisouzen, musíme se v čase posunout o dobrých pětadvacet let

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. PROBLEMATIKA VÝVOJE SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. Vznik silničního motorového vozidla Začíná se párou roku 1769- Nicolas Joseph Cugnot tříkolka s dvouválcovým ležatým parním

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU

Koncepce vozu OBSAH DOKUMENTU K o n c e p c e v o z u OBSAH DOKUMENTU 1 Úvod...3 2 Základní technické údaje...3 3 Koncepce vozu...4 3.1 Podvozek...4 3.1.1 Rám...4 3.1.2 Zavěšení...4 3.1.3 Brzdy...4 3.1.4 Ráfky...4 3.1.5 Pneumatiky...4

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost)

HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY. část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) HISTORICKÝ VÝVOJ DOPRAVY část II. (od počátku tzv. dlouhého 19. století po současnost) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA za vzdáleného předchůdce kolejové dopravy doprava v kolejích (vyjeté či vyryté koleje v zemi) ve

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

Školní noviny. 4. a 5. číslo Únor a Březen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská

Školní noviny. 4. a 5. číslo Únor a Březen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Školní noviny 4. a 5. číslo Únor a Březen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Redakční rada, reportéři a technická podpora: Zaměstnanci školy: Paní učitelka Ludmila Fraňková Paní

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP EVROPA 70 MINI GP ŽÁCI Národní předpis (2009) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 50 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR

Více

Technická data - Golf

Technická data - Golf Technická data Golf I. generace (1974 1983) Informace (VW Golf I GTI, 1976) Konstrukce řadový čtyřválec Pivo benzín Plnění atmosférické sání Rozvod OHC Uložení vpředu napříč Zdvihový objem [cm3] 1588 Kompresní

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Průmyslová revoluce v 19. století

Průmyslová revoluce v 19. století Na českém trhu funguje mnoho polistopadových firem, které sázejí na dnešní či včerejší zkušenosti a žijí budoucností. Hrstka společností navázala na prvorepublikovou tradici a oprášila masarykovský ideál.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Barevné fotografie detailů a interiéru Tento krátký pohled do historie chci věnovat typu, který se nesmazatelně zapsal do historie naší armády. Jedná se

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda

Jan Tuč ek SUPERB. chlouba znač ky Škoda Jan Tuč ek SUPERB chlouba znač ky Škoda o d r o k u 1 9 3 4 d o s o u č a s n o s t i Jan Tuček SUPERB chlouba značky Škoda grada publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Zpravodaj klubu Dopravní historie Zpravodaj klubu Dopravní historie Ročník 1 Číslo 0 Obsah 3. Mikulášské jízdy 4. Pendolino v pravidelném provoze a něco o něm 5. Něco z historie tratí a lokomotiv 6. Významná ţelezniční dny 7. Motorový

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy

Užitkové automobily NW 1898 1918. První nákladní automobil a další pokusy Užitkové automobily NW 1898 1918 První nákladní automobil a další pokusy TATRA NÁKLADNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA, AUTOBUSY A TROLEJBUSY První nákladní automobil Rok po vzniku slavného Präsidenta továrnu opustil

Více

Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25

Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25 Obsah Úvodem... 7 Vznik značky Zetor... 9 Konstrukce a technická data traktorů Zetor... 25 Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15... 25 Základní technická data traktoru Zetor 15... 29 Traktory Zetor

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Driving Performance. Mercedes-AMG.

Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. Driving Performance. Mercedes-AMG. 2 Obsah Obsah 3 Každé AMG má výkon v krvi. Obsah. Jsou rychlá jako blesk, mají skvělé jízdní vlastnosti a nenapodobitelný zvuk. Přesto

Více

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918

ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 ZBRANĚ A MUNICE VELKÉ VÁLKY 1914 1918 V rubrice Příběhy a události se budou autoři kromě aktuálních témat věnovat zbraním a munici, kterou používali naši dědové v řadách legionářů, ale i v rakousko uherské

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

Katalog modelové železnice - Točny

Katalog modelové železnice - Točny I Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu Katalog modelové železnice - Točny Vážení zákazníci

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014

Porsche Classic. Zajímavé produkty 1/2014 Porsche Classic Zajímavé produkty 1/2014 Je dobré vědět, že pro něco nenahraditelného existují originální náhradní díly. Více než 70 % všech vyrobených vozů Porsche stále jezdí. Staráme se o to, aby tomu

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Tradice. Motory TEDOM

Tradice. Motory TEDOM motory Tradice Historie výroby motorů TEDOM navazuje na bohatou tradici výroby automobilů v Libereckém kraji, která se datuje již od roku 1906. V roce 1953 pak byla založena společnost LIAZ - Liberecké

Více

Výzkumný ústav potravinářský Praha. VZPT Hrušovany nad Jevišovkou

Výzkumný ústav potravinářský Praha. VZPT Hrušovany nad Jevišovkou Výzkumný ústav potravinářský Praha VZPT Hrušovany nad Jevišovkou HISTORIE Vznik VÚPP se datuje do roku 1950, kdy z kovodílen o počtu asi 20ti pracovníků vzniklo detašované pracoviště závodů Milo Olomouc.

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Strojní Katedra mechanické technologie Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s. SN2STI04 29. 6. 2014 Bc., KLU144 1 Profil

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí.

. firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. . firma s více než sedmdesátiletoul tradicí. KONSTRUKCE KONTROLA MODELÁRNA NÁSTROJÁRNA FIRMA Historie truhlářské firmy začíná v letech 2. světové války. Nejdříve bylo ve firmě zaměstnáno 3 až 8 pracovníku.

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor

Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Návrh čipu je dobrodružství, které se nikdy neomrzí, říká Petr Kadaňka, návrhář ON Semiconductor Když jsem včera dělal rozhovor s ing. Petrem Kadaňkou návrhářem integrovaných obvodů společnosti ON Semiconductor,

Více

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko)

Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Vasův běh Vasaloppet (první březnová neděle) Sälen Mora (blízko Falunu střední Švédsko) Jak mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři svůj Vasův běh. Tento devadesát kilometrů dlouhý závod ve Švédsku

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

19. století - doba českých vynálezců

19. století - doba českých vynálezců Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Pracovní list číslo:16 Název: 19. století doba českých vynálezců Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Anotace: Práce s textem, doplňování, orientace v historických

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Jan Charouz. Datum narození: 17. července 1987. Místo narození: Praha, Česká republika. Národnost: česká. Bydliště: Praha. Rodinný stav: svobodný

Jan Charouz. Datum narození: 17. července 1987. Místo narození: Praha, Česká republika. Národnost: česká. Bydliště: Praha. Rodinný stav: svobodný Jan Charouz Datum narození: 17. července 1987 Místo narození: Praha, Česká republika Národnost: česká Bydliště: Praha Rodinný stav: svobodný První závod: 1995 Tovární jezdec Aston Martin Racing v Le Mans

Více

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE.

DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. DALEX SVAŘOVACÍ TECHNIKA TRADICE. INOVACE. VIZE. 2 VČERA. DNES. ZÍTRA. V roce 1911 začala firma Niepenberg & Co. GmbH vyrábět produkty z vysoce ušlechtilých ocelí, především holicí čepele a žiletky. Po

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

O prvním jaguáru, který byl představen na Ženevském autosalonu 1961

O prvním jaguáru, který byl představen na Ženevském autosalonu 1961 O prvním jaguáru, který byl představen na Ženevském autosalonu 1961 Milan Bumba, Christina Jenny, Jirka Pollak Ještě v den, kdy jsem uveřejnil článek o představení prvního Jaguaru E-Type před padesáti

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

SVĚT LOKOMOTIV. Parní lokomo tivy

SVĚT LOKOMOTIV. Parní lokomo tivy 22 SVĚT LOKOMOTIV Parní lokomo tivy Parní lokomotivy spotřebovaly téměř 1/3 světové spotřeby uhlí. V Československu ČSD objednávaly ročně skoro 20 % těžby uhlí. To bylo více, než spotřebovaly parní uhelné

Více

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon.

ELIOS 230 220 210. Agilní výkon. ELIOS 230 220 210 Agilní výkon. Agilní výkon na míru. Zejména podniky chovající dobytek, obhospodařující louky a zpracovávající zeleninu, ale také uživatelé mimo zemědělství patří k široké řadě zákazníků

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky Automat na dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky silničního motocyklu, jako jsou výkon, ovladatelnost,

Více

Lamborghini Úvod Italská společnost Automobili Lamborghini S.p.A. známá jen jako Lamborghini, je výrobcem vysoce výkonných supersportovních automobilů. V současnosti je dceřinou společností Audi. Sídlí

Více