Pracovní řád Národního památkového ústavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní řád Národního památkového ústavu"

Transkript

1 Pracovní řád Národního památkového ústavu

2 Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení zákoníku práce ( dále jen ZP) a předpisů s ním souvisejících, s přihlédnutím ke zvláštním podmínkám ústavu. Pracovní řád se vydává s předchozím souhlasem základních odborových organizací NPÚ. Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Pracovní řád je závazný pro Národní památkový ústav ( dále jen zaměstnavatel nebo NPÚ) a pro všechny zaměstnance, kteří jsou k němu v pracovním poměru. Na zaměstnance, kteří mají uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, se pracovní řád vztahuje, pokud to vyplývá z jeho dalších ustanovení, z obecně závazných pracovněprávních předpisů nebo z uzavřené dohody. Čl Právní úkony v pracovněprávních vztazích podle příslušných ustanovení zákoníku práce je oprávněn činit jménem NPÚ jeho generální ředitel nebo zástupce generálního ředitele, na územních odborných pracovištích ředitel územního odborného pracoviště. 2. Jiní zaměstnanci jsou oprávněni za NPÚ činit pracovněprávní úkony vyplývající z jejich funkcí stanovených organizačními předpisy nebo úkony, k nimž jsou písemně pověřeni generálním ředitelem nebo ředitelem ÚOP. Část II Pracovní poměr Čl. 3 Vznik pracovního poměru 1. Pracovní poměr vznikne uzavřením písemné pracovní smlouvy ke dni, který byl sjednán jako den nástupu do práce nebo u vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vzniká jmenováním, ode dne určeného ve jmenovacím dekretu. 2

3 2. Pracovní smlouva obsahuje a) jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození a adresu bydliště zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který NPÚ zastupuje, b) sjednaný druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, c) místo výkonu práce(obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo), d) den nástupu do práce, e) ustanovení na jakou dobu se pracovní poměr uzavírá, f) ustanovení o zkušební době, pokud byla sjednána, popř. další podmínky, na kterých mají účastníci zájem, pokud to není právními předpisy vyloučeno. Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí mít náležitosti předepsané 32 odst. 3 písm. a)-f) ZP. 3. Před uzavřením pracovní smlouvy je budoucí zaměstnavatel povinen seznámit budoucího zaměstnance s právy a povinnostmi, které pro něho vyplynou z pracovní smlouvy a s pracovními a platovými podmínkami, za nichž má práci konat. Seznamuje uchazeče s vymezením druhu práce, s požadavky, které budou na zaměstnance kladeny, se zvláštními povinnostmi zaměstnanců a s rozsahem pracovní doby. Personální útvar, popřípadě příslušný vedoucí vyzve budoucího zaměstnance, aby se podrobil vstupní lékařské kontrole u smluvního lékaře. 4. Personální útvar vyzve uchazeče o zaměstnání s dostatečným předstihem, minimálně 14 dní před uzavřením pracovní smlouvy, aby předložil veškeré doklady, které na něm jsou oprávněně požadovány, pokud již tak neučinil dříve. Jedná se zejména o občanský průkaz, doklad o dosažené kvalifikaci, údaje o průběhu předchozích zaměstnání a druhu práce, u žen o čerpání mateřské dovolené, nebo o čerpání rodičovské dovolené a péče o dítě. Nejpozději v den nástupu je zaměstnanec povinen předložit potvrzení o lékařské prohlídce, výpis z trestního rejstříku, potvrzení o délce zaměstnání (zápočtový list) a komu byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z platu, uvedení orgánu, který výkon rozhodnutí nařídil, orgán, který vykonávání rozhodnutí vydal a oprávněného, v jehož prospěch se srážky z platu provádějí. Zaměstnanec je dále povinen předložit potvrzení, pokud z jeho platu propadají určité částky ve prospěch státu v důsledku pravomocně uloženého trestu nápravného opatření nebo peněžitého trestu. Výpis z trestního rejstříku a potvrzení o lékařské prohlídce není třeba vyžadovat při uzavírání pracovní smlouvy se sezónními pracovníky. 5. Personální útvar je povinen vydat zaměstnanci nejpozději v den nástupu do práce jedno vyhotovení pracovní smlouvy a jedno vyhotovení platového výměru, z něhož je patrno zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně, popřípadě ostatní složky platu. Zaměstnanec obdrží od personálního útvaru služební průkaz a případně další identifikační náležitosti. 6. Vedoucí zaměstnanec je povinen svého přímého podřízeného prokazatelně seznámit v den jeho nástupu s tímto pracovním řádem, s právními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, popřípadě s dalšími předpisy, které musí jako zaměstnanec dodržovat. Seznámí jej rovněž s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. 3

4 7. Jde-li o zaměstnance, který bude pracovat se svěřenými hotovostmi, ceninami, zbožím, zásobami materiálu nebo s jinými hodnotami, které je povinen vyúčtovat, uzavírá s ním zaměstnavatel písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Kopie této dohody bude uložena v personálním útvaru v osobním spisu zaměstnance, jednu kopii obdrží zaměstnanec. 8. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany zaměstnance je porušením pracovní kázně. 9. Osoby blízké, jimiž se pro účely tohoto pracovního řádu rozumí příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel, druh, družka nemohou být v NPÚ zaměstnávány ve vztahu přímé nadřízenosti a podřízenosti nebo jako osoby navzájem kontrolované a kontrolující. Generální ředitel nebo ředitel ÚOP může v odůvodněných případech, zejména na pracovištích hradů a zámků, povolit výjimku. 10. Zaměstnavatel a zaměstnanec nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zneužívat na újmu jiného účastníka pracovněprávního vztahu nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti. Za ponižování lidské důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 11. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců ( 1, odst. 3 a odst. 4 ZP). Čl. 4 Změny pracovního poměru 1. Obsah pracovní smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou účastníků pracovního vztahu ve formě dodatku k pracovní smlouvě, jehož jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec, druhé je zakládáno do osobního spisu zaměstnance. Obdobně se postupuje při změně sjednaných pracovních podmínek. U pracovního vztahu vzniklého na základě jmenování se postupuje v souladu s 65 ZP. 2. Při převedení zaměstnance na jinou práci nebo při přeložení do jiného místa výkonu práce se postupuje v souladu s ZP. 4

5 Čl. 5 Skončení pracovního poměru 1. Pracovní poměr může být rozvázán pouze způsoby a za podmínek uvedených v ZP, při respektování 59 ZP. Skončení vedlejšího pracovního poměru upravuje 70 b ZP. 2. Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou podává zaměstnanec písemně, zpravidla osobním doručením svému bezprostředně nadřízenému, popřípadě do podatelny. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavírají dohodu o rozvázání pracovního poměru písemně a pracovní poměr končí sjednaným dnem. Přímý nadřízený podstoupí žádost se svým vyjádřením ke konečnému rozhodnutí na ústředním pracovišti generálnímu řediteli nebo jeho zástupci na územních odborných pracovištích jejich řediteli a následně personálnímu útvaru k provedení příslušných opatření. V dohodě musí být uvedeny důvody, pokud o to zaměstnanec požádá. Zaměstnavatel odůvodní dohodu vždy, jestliže je pracovní poměr rozvázán z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) - c) ZP a zaměstnanci by mohla být z těchto důvodů dána výpověď. 3. Zaměstnanec předkládá svoji výpověď z pracovního poměru prostřednictvím podatelny personálnímu útvaru nebo ji může doručit poštou. Rozhodující pro počátek běhu výpovědní doby výpovědi podané prostřednictvím podatelny je datum přijetí výpovědi v protokolu podatelny. Personální útvar neprodleně informuje příslušného vedoucího nadřízeného zaměstnance o podání výpovědi, připraví vyřízení výpovědi, kterou postupují k podpisu generálnímu řediteli nebo řediteli ÚOP. Výpovědní doba činí 2 měsíce. 4. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně uvedených v 46 ZP. Výpovědní důvod musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Nepřesné odůvodnění výpovědi, popřípadě pouhý odkaz na příslušné ustanovení zákoníku práce, má za následek neplatnost výpovědi. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit či doplňovat. Výpověď musí být zaměstnanci prokazatelně doručena, personální útvar sleduje, zda byla dodržena ustanovení ZP. Výpověď musí navrhovatel předem projednat s výborem odborové organizace. Výpovědní doby jsou uvedeny v 45 ZP. 5. Odvolání výpovědi musí být, stejně jako výpověď, provedeno písemně a je právně účinné, jestliže je doručeno druhému účastníku. S odvoláním výpovědi musí druhý účastník písemně vyjádřit souhlas, jinak předtím daná výpověď trvá. Za NPÚ je oprávněn rozhodnout o odvolání výpovědi zaměstnance a vydat souhlas s tímto úkonem generální ředitel nebo jeho zástupce, na územním odborném pracovišti jeho ředitel. 6. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit z důvodů uvedených v 54 ZP tak, že tuto skutečnost písemně sdělí generálnímu řediteli nebo řediteli ÚOP. 5

6 7. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně z důvodů uvedených v 53 ZP s dodržením lhůt tam uvedených. Řádně odůvodněný návrh na okamžité zrušení pracovního poměru předkládá písemně příslušný vedoucí zaměstnanec prostřednictvím personálního útvaru k rozhodnutí generálnímu řediteli nebo řediteli ÚOP, který jej projedná s výborem základní odborové organizace. 8. Zaměstnanec je povinen v souvislosti se skončením pracovního poměru předat agendu, rozpracované úkoly, vyrovnat své závazky vůči zaměstnavateli, včetně případného vyúčtování poskytnutých záloh. Nadřízený vedoucí zaměstnance se zaměstnancem sepíše protokol o předání a převzetí agendy a pracovník příslušného oddělení či referátu sepíše protokol o vrácení a převzetí svěřeného inventáře a pracovních pomůcek. Při předávání agendy, s níž je spojeno uzavření dohody o hmotné odpovědnosti, musí být v případech stanovených v 31 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. provedena inventarizace. 9. Personální útvar vydá zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, ve kterém uvede skutečnosti stanovené prováděcím předpisem, zejména délku trvání pracovního poměru, závazky zaměstnance vůči zaměstnavateli, údaje o prováděných srážkách ze mzdy. Čl. 6 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, souběžné pracovní poměry 1. Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti lze uzavírat za podmínek stanovených 232 ZP. K uzavírání těchto dohod je oprávněn generální ředitel, zástupce generálního ředitele nebo ředitel ÚOP, popř.jeho zmocněný zástupce. 2. Dohoda o provedení práce se uzavírá písemně či ústně, obsahuje vymezení práce, kterou je zaměstnanec povinen vykonat, předpokládaný rozsah práce, výši odměny za sjednanou práci a datum, do kterého musí být práce odvedena příslušnému zaměstnanci zaměstnavatele. 3. Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá není vyšší než 100 hodin ročně. Do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce a jiné dohody uzavřené na různých územních odborných pracovištích NPÚ. 4. Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná, obsahuje vymezení činnosti, kterou má zaměstnanec vykonávat, rozsah pracovní doby, výši odměny, doba na kterou se dohoda uzavírá a jméno zaměstnance NPÚ odpovědného za přejímání a kontrolu vykonané práce. 6

7 5. Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci až do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, jde-li o práce k zabezpečení naléhavých zvýšených úkolů zaměstnavatele, nepřesahující dobu 3 měsíců v kalendářním roce, jestliže splnění těchto úkolů vyžaduje dočasné nárazové hromadné výpomoci zaměstnanců. Část III. Práva a povinnosti zaměstnanců Čl Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci plat, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy nebo kolektivní nebo pracovní smlouvou. Zaměstnanec je povinen po dobu trvání pracovního poměru konat osobně práce ukládané mu nadřízeným v souladu s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, a to ve stanovené době a dodržovat pracovní kázeň. 2. Základní povinnosti zaměstnanců jsou upraveny v ustanovení 73 a 75 ZP a tímto pracovním řádem. Povinností zaměstnance je zejména: a) pracovat svědomitě a odpovědně, řádně podle svých sil, znalostí a schopností plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly a pokyny nadřízených, dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, pravidla slušnosti a občanského soužití. Zjistí-li zaměstnanec, že pokyn jeho nadřízeného je v rozporu s právními předpisy, nebo že by jeho plněním mohla vzniknout škoda, je povinen upozornit na to svého bezprostředně nadřízeného zaměstnance, popřípadě vyššího nadřízeného, b) znát úkoly, organizaci práce útvaru, v němž je zařazen a úkoly vlastní práce, c) účastnit se vstupního školení organizovaného zaměstnavatelem a instruktáže o bezpečnosti práce prováděné pověřeným zaměstnancem, d) při poskytování informací o činnosti NPÚ postupovat v souladu s interními předpisy, zejména se směrnicí generálního ředitele č. 1/2003, e) soustavně si udržovat, prohlubovat a obnovovat kvalifikaci a tím předpoklady k výkonu sjednaného druhu práce a za tím účelem se zúčastňovat školení, seminářů a konferencí a podrobovat se předepsanému ověřování způsobilosti k vykonávání práce, f) ohlašovat neprodleně personálnímu útvaru změny v osobních poměrech (např. změnu rodinného stavu, změnu příjmení, narození nebo úmrtí člena rodiny) a jiné údaje (např. změnu občanského průkazu, změnu bydliště, členství v zastupitelských orgánech všech stupňů, zahájení trestního řízení pro podezření z trestného činu spáchaného při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi), g) dodržovat a plně využívat pracovní dobu. Zaměstnanci jsou povinní vést evidenci docházky předepsaných způsobem, 7

8 h) nezneužívat svěřený majetek, zejména výpočetní a kopírovací techniku a telefony k soukromým účelům, i) uzamykat kanceláře a jiné prostory i při jejich krátkodobém opuštění. Pokud to umožňuje bezpečnostní systém, při dlouhodobějším opuštění tyto prostory zakódovat a při opuštění budovy odevzdat svazek klíčů do určené bezpečnostní schránky, j) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pracovněprávní předpisy včetně předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále předpisy o ochraně proti požárům, dodržovat pracovní řád a další interní předpisy, k) dodržovat při plnění pracovních povinností zásadu neposkytovat jiným než určeným způsobem mimo NPÚ informace, které jsou předmětem státního nebo služebního tajemství nebo podléhají utajení dle interních předpisů, l) zaměstnanec je oprávněn požadovat na zaměstnavateli materiální zabezpečení nezbytné k výkonu činnosti, kterou zaměstnanec vykonává na základě pracovní smlouvy, včetně vybavení stanoveného předpisy upravující BOZP. Čl Vedoucí zaměstnanci jsou povinni plnit povinnosti podle 73 odst. 1 a 74 ZP, zajišťovat a kontrolovat plnění všech povinností podřízených a dbát jejich práv v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tímto pracovním řádem. 2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zejména: a) seznámit všechny podřízené s úkoly a organizací práce útvaru, který řídí, b) odpovědně a racionálně provádět personální práci, při řešení personálních otázek postupovat v úzké součinnosti s personálním útvarem, c) veškeré návrhy týkající se změn pracovních a platových záležitostí předkládat v dostatečném časovém předstihu před navrhovanou účinností hlavnímu ekonomovi nebo územnímu ekonomovi, kteří je postoupí se svým stanoviskem a se stanoviskem příslušného náměstka generálnímu řediteli nebo řediteli ÚOP ke schválení, d) seznamovat podřízené zaměstnance s ochranou státního, hospodářského a služebního tajemství a provádět kontrolu dodržování všech příslušných právních předpisů, příkazů generálního ředitele a dalších vnitřních organizačních předpisů, zabezpečit ochranu utajovaných skutečností, e) dohlížet nad dodržováním zásad požární bezpečnosti podřízenými zaměstnanci, účastnit se a provádět školení o požární ochraně podle zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, f) vytvářet předpoklady pro rozvoj pracovní aktivity zaměstnanců a využívat všech podnětů k soustavnému zvyšování účinnosti práce. Na vedoucí zaměstnance se rovněž vztahují ustanovení v článku 7, odst. 2, písm. a) m) tohoto pracovního řádu. Čl. 9 Posudky o pracovní činnosti podle 60 ZP zpracovává vedoucí odboru (vedoucí samostatného oddělení), a pro tyto vedoucí zaměstnance jim bezprostředně nadřízený zaměstnanec. Zaměstnanci vydává posudek personální útvar. Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem pracovního posudku, obrátí se s námitkami na vyššího nadřízeného 8

9 zaměstnance. Zaměstnanec se může domáhat ve lhůtě 3 měsíců u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo posudek přiměřeně upravit. Čl Postavení odborové organizace na pracovišti, práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích vyplývají a) z obecně závazných právních předpisů, zejména ze ZP a prováděcího nařízení vlády, zákona o kolektivním vyjednávání, vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb a z dalších právních předpisů, b) z kolektivní smlouvy. 2. NPÚ vytváří podmínky pro činnost všech základních odborových organizací a jejich orgánů, projednává s nimi záležitosti týkající se důležitých zájmů zaměstnanců, zejména pracovních, mzdových, zdravotních, sociálních a kulturních. 3. K zabezpečení plnění úkolů NPÚ a ke zlepšování pracovních, sociálních, zdravotních a kulturních podmínek zaměstnanců a k upevňování vztahů vzájemné spolupráce, uzavírá kolektivní smlouvu jménem zaměstnanců odborový orgán, jménem ústředního pracoviště generální ředitel a jménem ÚOP jeho ředitel. Uzavírání, obsah a kontrola plnění kolektivní smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákoníkem práce a zákonem o kolektivním vyjednávání. 4. Odborový orgán se zaměstnavatelem spolurozhoduje o rozpočtu FKSP dle zásad o hospodaření s tímto fondem. Část IV. Pracovní doba Čl Stanovená týdenní pracovní doba v NPÚ je 40 hodin. V pracovní dny začíná pracovní doba v 7,30 hodin a s přestávkou na jídlo a oddech končí v 16,00 hodin, pokud není na územních odborných pracovištích upravena pracovní doba odlišně. 2. V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců může zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem stanovit pružnou pracovní dobu, a to také pouze na některých pracovištích, popřípadě u některých zaměstnanců. Pružná pracovní doba může být uplatněna buď jako pružný pracovní den, nebo pružný pracovní týden, či pružné čtyřtýdenní pracovní období. Základní pracovní doba, po kterou zaměstnanec musí být na pracovišti je pět hodin (od 9:00 do 14:00 hodin), volitelná pracovní doba, kterou si volí sám zaměstnanec začíná nejdříve v 6:00 hodin a končí nejpozději v 19:00 hodin. 9

10 3. Generální ředitel nebo ředitel ÚOP může na žádost zaměstnance doporučenou nadřízeným vedoucím zaměstnancem povolit ze závažných důvodů jinou vhodnou úpravu pracovní doby, a to tak, aby v jednotlivých dnech nepřesáhla 9 hodin. Ve výjimečných případech se souhlasem zaměstnance může pracovní doba v jednotlivých dnech přesáhnout 9 hodin. Generální ředitel nebo ředitel ÚOP může ze závažných provozních důvodů stanovit po projednání s odborovým orgánem některému z útvarů (oddělení) či skupině pracovníků odlišnou pracovní dobu od doby stanovené v pracovním řádu a u zaměstnanců pracujících na objektech lze stanovit dle 85 ZP a za dodržení podmínek v něm stanovených nerovnoměrné rozložení pracovní doby. 4. Zaměstnavatel při uzavírání pracovního poměru, popřípadě později za trvání pracovního poměru může sjednat se zaměstnancem kratší pracovní dobu, a to na výkon práce, jejíž rozsah nevyžaduje plnou pracovní dobu, nebo povolit na žádost zaměstnance kratší pracovní dobu, zejména ze zdravotních důvodů nebo z důvodů péče o dítě. Písemnou žádost o povolení kratší pracovní doby nebo jiné úpravy pracovní doby podává zaměstnanec svému bezprostřednímu nadřízenému, který ji se svým vyjádřením předloží vedoucímu útvaru. Tento předá žádost se svým zásadním stanoviskem, popřípadě odůvodněním, personálnímu útvaru k vyřízení. Evidenci o úpravách pracovní doby vede personální útvar a po stránce formální vyřizuje tuto úpravu se zaměstnancem. 5. Od začátku pracovní doby po celou pracovní dobu je povinen zaměstnanec plnit své pracovní povinnosti, s výjimkou přestávky na jídlo a oddech v rozsahu nejméně 30 minut za směnu. Tuto přestávku na jídlo a oddech je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby, je stanovena obvykle v rozmezí od 11,00 do 13,00 hodin. U dvou přestávek se druhá určuje individuálně. 6. Práci přesčas může zaměstnanci nařídit nebo ji se zaměstnancem dohodnout vedoucí odboru (vedoucí samostatného oddělení) nebo jemu nadřízený zaměstnanec. Výkon a rozsah práce přesčas upravují 96 a 98 ZP, plat za práci přesčas upravuje 10 zákona 143/1992 Sb. Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat prací přesčas těhotné ženy, ženy, které pečují o dítě mladší než 1 rok a mladistvé. 7. Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody; při tom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušným odborovým orgánem. Čl. 12 Překážky v práci 1. O poskytnutí pracovního volna pro překážku v práci na straně zaměstnance, zaměstnanec žádá nebo o ní bez zbytečného průtahu informuje bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance. Překážku v práci a dobu jejího trvání je zaměstnanec povinen prokázat zpravidla potvrzením příslušného orgánu nebo organizace. 10

11 2. Důležitými osobními překážkami v práci, při kterých je omluvena nepřítomnost v práci, jsou: a) dočasná pracovní neschopnost pro nemoc, úraz, lázeňská péče nebo přijetí do ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, b) mateřská dovolená, rodičovská dovolená, c) karanténa, d) ošetřování nemocného člena rodiny, e) péče o dítě mladší než deset let, které nemůže být z důležitých důvodů v péči dětského výchovného zařízení nebo školy, v jejichž péči jinak dítě je, anebo jestliže osoba, jež o dítě jinak pečuje, onemocní nebo jí byla nařízena karanténa, popřípadě se podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance. 3. Důležitými osobními překážkami v práci, při kterých se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy, jsou: a) vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu), b) narození dítěte manželce (družce) zaměstnance (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky, popř. družky do zdravotnického zařízení a zpět), c) doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možné provést mimo pracovní dobu (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, nevznikne-li zaměstnanci nárok na podporu při ošetřování člena rodiny), d) doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce), e) úmrtí rodinného příslušníka (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Na nezbytnou dobu, nejvýše na jeden den se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob), f) vlastní svatba (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu), g) svatba dětí (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na jeden den k účasti na svatebním obřadu), h) pohřeb spoluzaměstnance (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, které zaměstnavatel určí k účasti na pohřbu po dohodě s odborovou organizací), i) vyhledávání nového místa před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) až d) 11

12 zákoníku práce (pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době stanovené v 45 odst. 1 ZP, pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat). 4. Pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu jednoho pracovního dne v každém kalendářním čtvrtletí se dále poskytuje: a) osamělému zaměstnanci, který pečuje o dítě ve věku do 15 let nebo o invalidní dítě ve věku do 26 let, není-li dítě umístěno v zařízení sociální péče, b) těhotné zaměstnankyni v době od počátku jedenáctého týdne těhotenství do dne nástupu na mateřskou dovolenou. 5. Důležitými osobními překážkami, při kterých se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy, jsou: a) svatba rodiče (pracovní volno se poskytne na jeden den k účasti na svatebním obřadu), b) přestěhování zaměstnance (pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den při stěhování v téže obci, při stěhování do jiné obce nejvýše na dva dny), c) nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků (pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu), d) vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru, nevznikl-li zaměstnanci nárok na pracovní volno s náhradou mzdy podle odst. 3 písm. i) (pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době stanovené v 45 odst. 1 ZP, pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat). 6. Nebrání-li tomu vážné provozní důvody, lze v odůvodněných případech zaměstnanci, který již vyčerpal celý nárok na dovolenou, poskytnout na jeho žádost a se souhlasem generálního ředitele nebo ředitelé ÚOP pracovní volno bez náhrady mzdy (neplacené volno), na jehož poskytnutí mu nevznikl nárok podle právních předpisů a předchozího odstavce. Pracovní volno podle předchozí věty lze poskytnout zaměstnanci, který se písemně zaváže uhradit zaměstnavateli veřejné zdravotní pojištění, které je podle právního předpisu zaměstnavatel povinen odvést za kalendářní dny takto poskytnutého pracovního volna a za navazující dny pracovního klidu, nestanoví-li kolektivní smlouva jinak. 7. Překážkami v práci z důvodu obecného zájmu, při kterých se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy v nezbytně nutném rozsahu, jsou: a) výkon veřejné funkce (např. povinnost vyplývající z funkce člena zastupitelstva obce, přísedícího soudu), b) výkon občanských povinností (např. svědectví, předvolání k soudu nebo jinému státnímu orgánu, poskytnutí první pomoci, povinné lékařské prohlídky, osobní pomoc při požární ochraně, živelných událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech), c) přednášková (výuková) činnost v rozsahu nejvýše 12 pracovních dní v jednom kalendářním roce, na uvedenou činnost lze na žádost zaměstnance poskytnout 12

13 pracovní volno bez náhrady mzdy tehdy, nebrání-li tomu vážné provozní důvody a tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu zaměstnance, d) výkon jiných úkonů v obecném zájmu (např. dárcovství krve, činnost vedoucích dětských táborů apod.), e) činnost členů příslušného odborového orgánu a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Část V. Dovolená na zotavenou Čl Základní výměra dovolené na zotavenou pro zaměstnance NPÚ činí 5 týdnů. Práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance jsou stanoveny v 100 a následujících ZP. 2. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci jeho bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec v souladu s plánem dovolených. Plán dovolených se sestavuje každoročně do 30. dubna běžného roku s předchozím souhlasem odborového orgánu, pokud není stanoveno jinak. Při stanovení plánu dovolených je nutné přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnanců. 3. Zaměstnanec je povinen včas sdělit svému nadřízenému skutečnosti, které mají význam pro určení nástupu dovolené a navrhnout včas požadovaný termín nástupu dovolené nebo jeho změnu. Požádá-li zaměstnankyně NPÚ o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. To rovněž platí, požádá-li zaměstnanec o rodičovskou dovolenou podle 108 odst. 4 ZP. 4. Den nástupu dovolené a den nástupu do práce po vyčerpání dovolené nebo její části potvrzuje na příslušném tiskopise dovolenky bezprostředně nadřízený vedoucí zaměstnanec. Dovolená se přerušuje nástupem služby v ozbrojených silách, uznáním práce neschopným pro nemoc, úrazem nebo ošetřováním nemocného člena rodiny a nástupem mateřské nebo rodičovské dovolené. Připadne-li v době dovolené svátek na den, který je jinak obvyklým pracovním dnem zaměstnance, nezapočítává se mu takový den do dovolené. Rozsah a podmínky krácení dovolené upravuje 11 nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce. 5. Před skončením pracovního poměru zaměstnance je vedoucí zaměstnanec povinen nařídit mu čerpání dovolené tak, aby zaměstnanec vyčerpal vzniklý nárok dovolené ke dni skončení pracovního poměru. Ve zcela výjimečných případech lze dovolenou po dohodě převést k novému zaměstnavateli nebo na základě souhlasu hlavního nebo územního ekonoma proplatit. 13

14 Část VI. Platové poměry Čl Plat zaměstnanců se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení vlády 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a dle nařízení vlády 330/2003 Sb.. Platové předpisy jsou k nahlédnutí v personálním útvaru, který je povinen na žádost zaměstnance jeho platové zařazení vysvětlit. 2. Plat se vyplácí jedenkrát měsíčně v pravidelném termínu výplaty sjednaném v kolektivní smlouvě a to obvykle na sporožirový nebo jiný účet, který zaměstnanec sdělí personálnímu útvaru nebo v pracovní době na pracovišti, nebylo-li v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. Připadne-li výplatní den na den pracovního klidu nebo den pracovního volna vyplácí se plat v nejbližším předchozím pracovním dnu. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodl jinak. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mzdy, poskytne mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dovolené. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží mu zaměstnavatel k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byl plat vypočten. 3. Při měsíčním vyúčtování platu obdrží zaměstnanec písemný doklad o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách. Zaměstnanci účtárny jsou povinni předložit na žádost zaměstnance k nahlédnutí doklady na jejichž základě byl plat vypočítán. S reklamacemi, dotazy a připomínkami, které se týkají výše platu, jeho složek a provedených srážek se obrací zaměstnanec na účtárnu, popřípadě na bezprostředně nadřízené a to bez zbytečného odkladu. Platové reklamace vyřizuje účtárna neprodleně, zpravidla do pěti pracovních dnů. Zjistí-li zaměstnanec přeplatek na platu dodatečně po jeho převzetí, je povinen neprodleně tuto skutečnost ohlásit v účtárně. 4. Vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to ve lhůtě 3 let od jejich výplaty. 5. Srážku z platu lze provést na základě písemné dohody uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jinak pouze z důvodu v rozsahu stanovené zákonem. 14

15 Část VII. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Čl Úkoly NPÚ a jeho zaměstnanců v dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola odborových orgánů jsou upraveny v ZP. 2. Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou v rozsahu svých kompetencí povinni zajistit, aby jim podřízení zaměstnanci byli seznámeni s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochraně pří práci a musí vyžadovat a kontrolovat dodržování těchto předpisů. 3. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny k zajištěni bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, oznamovat svému bezprostředně nadřízenému vedoucímu nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, dodržovat předpisy o používání elektrických, plynových spotřebičů, nepožívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště, řídit se pravidly a pokyny, které se týkají obsluhy strojů a zařízení, bezpečnosti autoprovozu a hasicích přístrojů. 4. Zdraví zaměstnanců nesmí být ohrožováno kouřením. Zakazuje se kouření ve všech budovách nebo dalších uzavřených prostorách NPÚ s výjimkou prostor, které určí zvláštním předpisem generální ředitel nebo ředitel ÚOP. Část VIII Péče o zaměstnance Čl Zaměstnavatel vytváří pracovní podmínky ke zvyšování kultury práce a pracovního prostředí a tím umožňuje zaměstnancům, aby jejích výkon práce byl kvalitní, hospodárný a bezpečný. Zaměstnavatel zejména pečuje o vzhled, úpravu a úklid pracovišť, hygienických zařízení a jídelny. Zaměstnanci jsou povinni při využívání pracovišť a uvedených zařízení si počínat tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení a ostatní zaměstnanci nebyli při jejich používání omezováni. 2. Zaměstnavatel pečuje o prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců, popřípadě o jejich zvyšování a dbá, aby zaměstnanci byli zařazováni do funkcí, v nichž bude využito jejich odborné kvalifikace. Zaměstnavatel při poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení zaměstnanci v souvislosti se zvyšováním jeho kvalifikace postupuje s souladu s 142 b) a 143 ZP. Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnanci pracovní úlevy a hmotné zabezpečení podle 126 odst. 3 ZP, je-li předpokládaní zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele. 15

16 3. Studující při zaměstnání je povinen včas požádat svého nadřízeného o poskytnutí pracovního volna ke studiu. Žádost o krátkodobé studijní volno se předkládá na tiskopise dovolenky, žádost o dlouhodobé studijní volno, tj. na přípravu a vykonání státní závěreční zkoušky se předkládá spisem. Studijní volno se poskytuje v rozsahu stanoveném v dohodě o poskytování pracovních úlev a hmotného zabezpečení uzavřené v souvislosti se zvýšením kvalifikace. Evidenci o čerpání studijního volna sleduje personální útvar. Při uzavírání dohody o poskytování pracovních úlev a hmotném zabezpečení se řídí zaměstnavatel a zaměstnanec 143 ZP. 4. Žádosti o důchod se zaměstnanci sepisuje personální útvar. Zaměstnanec k tomu předloží potřebné doklady. 5. Zaměstnanci jsou povinni ukládat své svršky a osobní věci, které obvykle nosí do práce, v místnostech, kde pracují, do skříní nebo pracovních stolů, které se musí zamykat. Není-li skříň nebo pracovní stůl k dispozici, ukládají zaměstnanci věci, které musí v souvislosti s výkonem práce odložit, na místě určeném vedoucím příslušného odboru nebo vedoucím samostatného oddělení. To se zejména týká svěřených pracovních pomůcek a přístrojů, které zaměstnanec převzal od zaměstnavatele k výkonu své práce. Zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby bezpečnost úschovy jejich věcí nebo věcí svěřených byla zajištěna, zejména jsou povinni zamykat místnost, kde mají věci odloženy, při každém jejím opuštění. Zaměstnavatel je povinen zajistit vhodná bezpečnostní opatření, opatřit místa, kde jsou věci odkládány, zámky. Dojde-li ke ztrátě věci a zaměstnanci vznikne škoda, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit svému přímému nadřízenému. 6. Zaměstnavatel zabezpečuje společné stravování na objednávku, eventuelně umožňuje stravování v jiné formě za shodných podmínek. Část IX Náhrada škody Čl Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci na věcech a zdraví je upravena ZP a nařízením vlády, kterým se provádí zákoník práce. Odpovědnost za škodu pracovněprávního vztahu je zásadně subjektivní a zaměstnavatel je povinen prokázat zaměstnancovo zavinění s výjimkou případů uvedených v 176 a 178 ZP. 2. Objektivní odpovědnost za škodu, to je odpovědnost za následek bez důkazu zavinění škůdce, je založena na straně zaměstnance dohodou o hmotné odpovědnosti podle 176 ZP a písemným potvrzením o převzetí předmětů, za jejichž ztrátu zaměstnanec podle 178 ZP odpovídá. 3. Dohodu o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách uzavře zaměstnavatel se zaměstnanci pověřenými hospodařit s peněžní hotovostí a ceninami, 16

17 se zaměstnanci, kteří vedou sklady, s vedoucím popřípadě zaměstnanci autodopravy, kteří odpovídají za svěřené poukázky na pohonné hmoty a jiný materiál. Dohodu o hmotné odpovědnost připravuje vedoucí ekonomického oddělení. Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena písemně s přesným určením hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Dohodu o hmotné odpovědnosti podepisuje za zaměstnavatele hlavní ekonom nebo územní ekonom, kopie dohody se předává zaměstnanci a personálnímu referátu k založení do osobního spisu. 4. Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených předmětů, především kancelářských pomůcek, zařízení, nářadí, ochranných pracovních prostředků a jiných pomocných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Objektivní odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů je založena podpisem zaměstnance na evidenční kartě předmětů nebo písemným potvrzením zaměstnance o převzetí svěřeného předmětu. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů podle 178 ZP se netýká inventáře kanceláří, dílen a místností, jehož seznam zaměstnanci podepisují. 5. K zabezpečení ochrany majetku umístěného v kancelářích a na ostatních pracovištích se vyhotovují místní seznamy inventáře. Věcnou správnost seznamu potvrdí podpisem určený zaměstnanec a zaměstnanec, který v kanceláři (dílně) pracuje. Přemísťování inventarizovaných předmětů bez souhlasu odpovědného zaměstnance ekonomického úseku je nepřípustné. 6. Zaměstnanec, který způsobí škodu, musí tuto skutečnost nahlásit neprodleně svému nadřízenému. Každý zaměstnanec NPÚ musí nahlásit škodu o které se dozví, a to svému bezprostředně nadřízenému. Zjištěný schodek na svěřených hodnotách oznámí vedoucí inventarizační komise zaměstnanci, který je bezprostředně nadřízený hmotně odpovědnému zaměstnanci. 7. Škoda zjištěná inventurou se vyčísluje v protokolu o inventuře, ze kterého vyplývá rozsah škody, druh odpovědnosti za škodu, popřípadě další rozhodné okolnosti. Zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, musí být osobně přítomní inventuře. Zápis o provedení inventury i případný vyčíslený schodek hmotně odpovědní zaměstnanci podepisují. K případnému schodku se mohou písemně vyjádřit, stejně tak mohou vznést námitky k průběhu inventury. Odepření podpisu inventarizačního protokolu nezakládá ztrátu odpovědnosti za škody. 8. Svěřené předměty může zaměstnanec přemísťovat mimo pracoviště v sídle NPÚ pouze v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů ( např. služební cesta ) nebo s písemným souhlasem přímého nadřízeného, který je udělen na interním formuláři NPÚ, který vystaví odpovědný zaměstnanec ekonomického úseku s uvedením názvu předmětu, inventárního čísla, důvodu přemístění a doby, na kterou je předmět používán mimo sídlo NPÚ. 9. Vedoucí útvaru je povinen zjistit, kdo a za jakou škodu způsobenou NPÚ odpovídá a předložit věc komisi pro uplatňování náhrady škody. Komise projedná s označeným odpovědným zaměstnancem všechny okolnosti případu, právně ho poučí a dá mu možnost se k případu vyjádřit. O jednání komise se sepisuje zápis, který končí zásadním vyjádřením k otázce odpovědnosti ve spise označeného zaměstnance. 17

18 Zaměstnavatel je povinen projednat případ s odborovou organizací pokud škoda způsobená zaměstnavateli přesáhne částku 1000,- Kč. Jestliže zaměstnanec přistoupí k uzavření dohody o uznání škody co do základu a výše a navrhne dohodu o zaplacení škody, předseda komise vypracuje návrh dohody, který odpovědný zaměstnanec podepíše. Za zaměstnavatele podepisuje tuto dohodu hlavní ekonom nebo územní ekonom. Po uzavření dohody je spis předložen účtárně k vedení evidence pohledávky a k vymáhání náhrady škody. Nedojde-li k dohodě o náhradě škody, to jest zaměstnanec odpovědnost za škodu neuzná, sepíše komise zápis, který podepíší členové komise a zaměstnanec a spis je postoupen generálnímu řediteli nebo řediteli ÚOP k rozhodnutí, zda škoda bude vymáhána soudní cestou, poté kdy o tom rozhodne, bude spis postoupen právnímu oddělení k vypracování žaloby o náhradu škody. Čl Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití, v rozsahu jak vyplývá z ZP. Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty. 2. Zaměstnanec je povinen ohlásit písemně škodu bez zbytečného odkladu svému nadřízenému. V oznámení musí zejména uvést, jak ke škodě došlo s přesným a pravdivým vylíčením děje, navrhnout popřípadě důkazy, určit k jaké újmě na jeho straně došlo, a to co nejpřesněji v penězích. Nadřízený zaujme ke škodě písemné stanovisko, uvede všechny okolnosti případu, které jsou mu známy a postoupí oznámení hlavnímu ekonomovi nebo územnímu ekonomovi k provedení příslušných opatření. 3. Rozsah náhrady škody vzniklé zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je upraven v zákoníku práce v ZP a v předpisech s ním souvisejících. 4. Zaměstnavatel odpovídá svému zaměstnanci také za škodu na odložených věcech podle 204 ZP a za škodu, která vznikla zaměstnanci pro odvrácení škody hrozící zaměstnavateli podle 205 ZP. Část X Souběžný a vedlejší pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Čl. 19 Zaměstnavatel může se svým zaměstnancem sjednat vedlejší činnost ( souběžný pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce), pokud tato činnost spočívá ve výkonu prací jiného druhu, než je sjednána v hlavním 18

19 pracovním poměru a je vykonávána mimo pracovní dobu určenou pro hlavní pracovní poměr zaměstnance. Část XI. Závěrečná ustanovení Čl Pokud specifika jednotlivých územních odborných pracovišť vyžadují dílčí právní úpravu tohoto pracovního řádu, může ředitel příslušného územního odborného pracoviště formou dodatku k pracovnímu řádu upravit příslušné ustanovení odlišně. Dodatek k pracovnímu řádu musí být v souladu se zákoníkem práce a navazujícími předpisy a jeho vydání podléhá rovněž režimu ustanovení 82 odst. 3 ZP 2. Bezprostředně nadřízení vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečit seznámení podřízených zaměstnanců s obsahem pracovního řádu. 3. Zaměstnanci jsou oprávněni kdykoliv do pracovního řádu nahlížet.. Pracovní řád musí být proto k dispozici u vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů. 4. Tento pracovní řád byl projednán a odsouhlasen s příslušnými odborovými orgány. 5. Dnem účinnosti se ruší tyto pracovní řády: Pracovní řád SÚPP se sídlem Praha 1, vydaný Pracovní řád SPÚ v hlavním městě Praze, vydaný Pracovní řád SPÚ středních Čech v Praze, vydaný Pracovní řád SPÚ v Českých Budějovicích, vydaný Pracovní řád SPÚ v Plzni, vydaný Pracovní řád SPÚ v Pardubicích, vydaný Pracovní řád SPÚ v Ústí nad Labem, vydaný Pracovní řád SPÚ v Brně, vydaný Pracovní řád SPÚ v Olomouci, vydaný Pracovní řád SPÚ v Ostravě, vydaný Pracovní řád Správy státního zámku Sychrov, vydaný Současně se ruší ustanovení organizačních směrnic, které byly vydány shora uvedenými subjekty k dodržení ustanovení zákoníku práce, pokud jsou v rozporu s tímto pracovním řádem nebo v rozporu s platným zněním zákoníku práce. 6. Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem V Praze dne doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. generální ředitel Národního památkového ústavu ústřední pracoviště 19

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Vláda nařizuje podle 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: předseda představenstva společnosti. Ing. Eva Kubíčková Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2010 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

THERMAL F, a.s. Pracovní řád

THERMAL F, a.s. Pracovní řád THERMAL F, a.s. Pracovní řád Rozdělovník: útvar generálního ředitele personální oddělení finanční úsek obchodní úsek oddělení recepce oddělení ubytování technický úsek oddělení stravování oddělení nákupu

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

v y š š í h o s t u p n ě

v y š š í h o s t u p n ě K o l e k t i v n í s m l o u v a v y š š í h o s t u p n ě Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, se sídlem 130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla č. 1800/2, IČ 00006025, vedený

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

Pracovní)řád) ) Společnost:) Sídlo

Pracovní)řád) ) Společnost:) Sídlo Pracovnířád Společnost:Hranickározvojová,s.r.o. Sídlo:Tř.1.máje328,75301Hranice I Úvodníustanovení Vesmysluustanovení 82odstavec1zákoníkuprácevydáváHranickározvojová,s.r.o.jako zaměstnavatel tento pracovní

Více

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y

P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské náměstí 3 Praha 1 Malá Strana II O B Ě H D O K L A D U P E R S O N A L I S T I K A A M Z D Y Oběh účetních dokladů 1.1.Nástup nových pracovníků

Více

Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 2016-2017

Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 2016-2017 Lesy České republiky,s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROKY 20162017 Podniková kolektivní smlouva na roky 20162017 uzavřená v souladu

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1. 5. 2013 do 30. 04. 2014 Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Zákon č. 143/1992 Sb.,

Zákon č. 143/1992 Sb., 2 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ,

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje veřejné dražby a vznik, trvání a zánik některých právních vztahů s tím souvisejících. Podle tohoto zákona se postupuje, nestanoví-li

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. na rok 2006 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na rok 2006 Na základě zákonů č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů, č. 120/1990 Sb., kterým se upravují

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. kterým se mění a doplňuje zákoník práce. Čl. I. I v. o.

Vládní návrh. Zákon. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. kterým se mění a doplňuje zákoník práce. Čl. I. I v. o. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I v. o. 16 Vládní návrh Zákon ze dne 1969, kterým se mění a doplňuje zákoník práce Federální shromážděni Československé socialistické republiky

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách - znění dle 396/12 Sb., 399/12 Sb. 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách ve znění zákonů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Účel zákona 20/1987 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON Základní ustanovení České národní rady 1 [Komentář] ze dne 30. března 1987, Účel zákona o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.) Změna: 242/1992 Sb. Změna:

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

Zákon ze dne. 2012. Čl. I.

Zákon ze dne. 2012. Čl. I. Zákon ze dne. 2012 kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009

Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009 Přehled přednášek předmětu Základy práva za období únor až květen 2009 Literatura: Blažek, Petr: Základy práva. Vysoká škola finanční a správní 2007. Spirit, Michal: Základy práva pro neprávníky. Aleš

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Strana 1 / 13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více