Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 4 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PŘÍSLUŠNÝCH PLATOVÝCH TŘÍD A STUPŇŮ, POSKYTOVÁNÍ PLATU VČETNĚ VŠECH JEHO SLOŽEK I. Personální oblast Vznik pracovního poměru 1. Zaměstnavatel bude při přijímání nových zaměstnanců postupovat plně v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP). Při výběru uchazečů o zaměstnání stanovuje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací a v souladu s dalšími právními normami tyto zásady: a) o přijetí nového zaměstnance rozhoduje s konečnou platností výhradně ředitel školského zařízení b) návrhy na přijetí nového zaměstnance mohou předkládat vedoucí zaměstnanci jednotlivých útvarů a úseků c) při přijímání zaměstnanců se posuzuje plnění kvalifikačních předpokladů pro zařazení na konkrétní pracovní pozici zejména po stránce vzdělání a praxe (dosažené vzdělání, obor vzdělání, délka odborné praxe, využitelnost jiné praxe), osobnostní (zvládání stresové a zátěžové situace), zdravotní (lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti podle pracovního zařazení), psychické způsobilosti (u pedagogických pracovníků). 2. Podklady před nástupem předkládá uchazeč personálnímu oddělení. Uchazeč musí doložit: a) osobní dotazník (pouze údaje nezbytné pro přijetí do pracovního poměru) b) výpis rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíce) c) zápočtový list od posledního zaměstnavatele 1

2 d) prohlášení k dani z příjmu e) prohlášení o zvolené zdravotní pojišťovně a její přesná adresa f) u poživatelů jakéhokoliv důchodu rozhodnutí o druhu důchodu a datumu přiznání g) potvrzení smluvního lékaře o zdravotní způsobilosti pro zařazení na konkrétní pracovní pozici h) potvrzení psychické způsobilosti předkládají pedagogičtí pracovníci 3. Zaměstnanec obdrží při nástupu do pracovního poměru: a) pracovní smlouvu - vyhotovuje a předává personální oddělení b) platový výměr - vyhotovuje a předává personální oddělení c) pracovní náplň - návrh na obsah předkládají vedoucí zaměstnanci příslušných úseků, vystavuje a předává personální oddělení d) před nástupem a nejpozději v den nástupu seznamují příslušní vedoucí zaměstnanci úseků nového zaměstnance s právními normami týkajícími se činnosti zaměstnance, s organizačním a vnitřním řádem zaměstnavatele, s rozvržením pracovní doby, pracovních přestávek a s dalšími náležitostmi týkajícími se výkonu práce, s kolektivní smlouvou a vnitřními směrnicemi, s podmínkami odměňování a dalšími právy a povinnostmi zaměstnance. 4. Před nástupem a nejpozději v den nástupu bude nový zaměstnanec formou proškolení seznámen s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat. 5. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací stanovuje při uzavírání všech pracovních poměrů zkušební dobu vždy v maximální možné délce trvání, tato zkušební doba bude sjednána nejpozději v den nástupu nového zaměstnance. 6. Pracovní smlouva bude vždy obsahovat veškeré údaje dle příslušných ustanovení ZP a případné odkazy na příslušná ustanovení kolektivní smlouvy. 7. V zájmu zaměstnavatele i odborové organizace je co nejvyšší míra stabilizace zaměstnanců, tj. využívání v maximální možné míře uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou za předpokladu splnění dalších právních norem. 2

3 8. Zaměstnavatel se zavazuje uzavírat pracovní poměry dle příslušných ustanovení ZP na dobu určitou (obvykle na 1 rok) za těchto podmínek: a) jedná se o první pracovní poměr u zaměstnavatele b) pracovní poměr je sjednán na odbornou pracovní pozici, kdy zaměstnanec neplní všechny kvalifikační podmínky. Skončení pracovního poměru 1. Skončení pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance se řídí v plném rozsahu příslušnými ustanoveními ZP. 2. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací a v souladu s ustanoveními ZP stanovuje výpovědní dobu pro zaměstnance i zaměstnavatele na 2 měsíce. Tato výpovědní doba se nevztahuje na skončení pracovního poměru dohodou, okamžitým zrušením a skončením pracovního poměru na dobu určitou. Pracovní poměr na dobu určitou lze ukončit také způsoby uvedenými v ZP. 3. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací určuje, že při ukončení pracovního poměru dohodou budou vždy v této dohodě uvedeny důvody ukončení tak, aby bylo průkazné, zda vzniká či nevzniká nárok na odstupné. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít vždy písemnou formu a musí jí předcházet vždy písemný návrh zaměstnavatele nebo zaměstnance na uzavření takovéto dohody. 4. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací upřesňuje podmínky pro dání výpovědi zaměstnanci podle 52 písm. f) a g) takto: a) nesplňuje-li zaměstnanec požadavky pro sjednaný výkon práce a nesplňování těchto požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, je povinností vedoucích zaměstnanců úseků písemnou formou vyzvat zaměstnance k odstranění nedostatků, tj. dokumentovat zjištěné nedostatky konkrétním způsobem (co, kdo, kdy, míra zavinění zaměstnance, důsledky a dopady vyplývající z neplnění povinností, závěr a přijatá opatření, stanovení následné kontroly a termín odstranění nedostatků). Bez splnění této podmínky nelze navrhovat výpověď zaměstnanci. b) obdobně bude postupováno při porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 3

4 Rozlišuje se na: závažné, méně závažné, soustavné méně závažné (vždy zaviněné zaměstnancem). c) za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů lze považovat např. nedostatečné využívání pracovní doby, pozdní příchody na pracoviště, předčasné odchody z pracoviště, opuštění pracoviště bez souhlasu nadřízeného, nevykonávání náležitého dohledu, neplnění pokynů nadřízeného, nedostatečné hospodaření se svěřenými předměty. 5. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací vymezuje případy, kdy se bude jednat o závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (dle konečného důsledku se může jednat i o porušení povinností zvlášť hrubým způsobem s možností okamžitého skončení pracovního poměru: a) neomluvená nepřítomnost v práci b) prokazatelné požití alkoholu nebo jiných návykových látek při nástupu k výkonu práce nebo v jeho průběhu c) takové konání, které ve svém důsledku mohlo znamenat nebo znamenalo ohrožení zdraví či života dětí nebo ostatních zaměstnanců. 6. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací stanovuje organizační strukturu zařízení, z níž vyplývají vedoucí místa v organizaci na různých stupních řízení. 7. Odstupné při rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v 52 písm. a) až c) ZP vyplatí zaměstnavatel ve výši stanovené příslušnými ustanoveními ZP. Odstupné při rozvázání pracovního poměru z důvodů uvedených v 52 písm. d) ZP vyplatí zaměstnavatel ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku (nesmí-li zaměstnanec konat podle lékařského posudku dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání). Týdenní pracovní doba a její rozvržení, přestávky v práci 1. Týdenní pracovní doba je stanovena v rozsahu 40 hod. týdně. Přestávky v práci se do této doby nezapočítávají. 2. Při kratší pracovní době přísluší zaměstnanci plat odpovídající této pracovní době. 4

5 3. Rozvržení pracovní doby podle jednotlivých kategorií se řídí rozpisem směn a stanovenou pracovní dobou. Pracovní dobu rozvrhují písemně jednotliví vedoucí zaměstnanci příslušných úseků a určují začátek a konec směn. Zaměstnanci mají právo být seznámeni s rozpisem směn nejpozději 2 týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, nedohodnou-li se s vedoucím zaměstnancem příslušného úseku jinak. 4. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni být na pracovišti: a) v době plnění přímé pedagogické práce (učitelské, vychovatelské, speciálně pedagogické, psychologické a asistentské), b) v době porad školského zařízení (provozní porady, pedagogické rady, metodické semináře, mimořádné porady svolané vedením apod.), c) v době porad jednotlivých pedagogických úseků dle organizační struktury (porady organizuje vedoucí zaměstnanec příslušného úseku), d) v době stanovených dozorů o přestávkách, při stravování dětí, při přesunů dětí apod. e) minimálně 15 minut před zahájením výkonu přímé činnosti a minimálně 15 minut po skončení výkonu přímé činnosti, f) v době, kdy se pedagogové připravují na výkon činnosti s dětmi (příprava pomůcek, materiálu, seznámení se s aktuálním stavem dětí), g) v době studia anamnestických údajů o dětech, h) v době, kdy zaměstnance pozve nadřízený k projednání otázek souvisejících s výkonem funkce. 5. Zaměstnavatel stanovuje ve shodě s odborovou organizací poskytování přestávek v práci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce v délce nejméně 30 minut, mladistvým zaměstnancům nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Při délce směny ve výši 12 hod. budou zaměstnancům poskytovány přestávky v práci 2x po 30 minutách. Práce, které nemohou být přerušeny, potvrzuje nadřízený zaměstnanci v měsíčním výkazu a v evidenci odpracované doby a zajišťuje přiměřenou dobu na oddech a jídlo, tato doba se započítává do pracovní doby. 6. Bezpečnostní přestávky v práci se vždy započítávají do pracovní doby. Práce přesčas, pracovní pohotovost a přespočetné hodiny 1. Zaměstnavatel může v kalendářním roce nařídit zaměstnanci práci přesčas v rozsahu max. 150 hodin. 5

6 2. Další práci přesčas může zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout v max. rozsahu 266 hodin. Zaměstnavatel se zavazuje uzavřít písemné dohody o další práci přesčas se zaměstnanci, u nichž se takový výkon přesčasové práce předpokládá. 3. Období, ve kterém nesmí práce přesčas překročit v průměru 8 hodin týdně stanovuje zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací na nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. 4. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo poskytnuto náhradní volno. U vedoucího zaměstnance, kterému přísluší příplatek za vedení podle 124 ZP je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hod. v kalendářním roce (kromě vykonané práce v noci, ve dnech pracovního klidu nebo pracovní pohotovosti). U vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas. 5. Pohotovost zaměstnavatel může dohodnout se zaměstnancem tehdy, je-li předpoklad výkonu neodkladné práce nezbytné k plynulému zabezpečení všech úkolů školského zařízení. Zaměstnavatel může dohodnout se zaměstnancem pracovní pohotovost výhradně mimo pracoviště, obvykle se bude jednat o místo trvalého bydliště zaměstnance. V pravomoci vedoucích zaměstnanců je možnost dohody se zaměstnancem o jiném místě. Pracovní výkon v rámci pracovní pohotovosti nad rámec rozvržení pracovní doby, je prací přesčas. 6. U pedagogických pracovníků lze nařídit práci nad rámec přímé pedagogické činnosti (přespočetné hodiny) v rozsahu max. 4 hod. týdně, další hodiny může zaměstnavatel se zaměstnancem prokazatelně dohodnout. II. Mzdová oblast Údaje o platu a způsobu odměňování: 1. Plat určuje zaměstnavatel zaměstnanci podle příslušných ustanovení zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 6

7 2. Údaje o zařazení do příslušné platové třídy a platového stupně, délku započtené praxe, platový tarif, přiznaný osobní příplatek, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, specializační příplatek pedagogického pracovníka, platový postup, týdenní úvazek v hodinách obsahuje platový výměr, který zaměstnanec obdrží v den nástupu do pracovního poměru, a dále vždy při jeho změnách. Tyto změny lze uskutečnit vždy k 1. dni v měsíci. 3. Pro prokázání správnosti zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy musí být v pracovních náplních uvedeny vykonávané práce, přičemž zaměstnanec je vždy zařazen do platové třídy podle jím vykonávané nejnáročnější činnosti. 4. Se zaměstnanci jsou uzavírány pracovní smlouvy pro konkrétní pracovní pozice tak, aby nedocházelo k případným nejasnostem nebo sporům při zadávání pracovních úkolů (záměna s převedením zaměstnance na jinou práci, nahrazování přesčasové práce dalším pracovním poměrem apod.). 5. U profesí, které jsou odměňovány různými platovými třídami je slučování pracovních pozic do jednoho pracovního poměru nepřípustné. 6. Při změně výše některé složky platu uvedené v platovém výměru je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tuto povinnost zaměstnavatel splní písemným vyhotovením platového výměru. Podkladem pro vyhotovení změny platového výměru musí být písemné zdůvodnění úpravy konkrétní složky mzdy včetně prokazatelného seznámení zaměstnance s touto změnou. Při změně platové třídy musí zaměstnavatel tuto změnu zaměstnanci oznámit předem a předložit mu pracovní náplň odpovídající této platové třídě. Při změně osobního, zvláštního, specializačního příplatku pedagogického pracovníka musí zaměstnavatel předložit personálnímu oddělení a následně zaměstnanci odůvodnění této změny. 7. Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci, následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na plat. Termín výplaty mezd je stanoven na 15. den běžného měsíce. Připadá-li tento den na dny pracovního volna, výplatní termín je posunut na poslední pracovní den před dnem pracovního volna. Plat je zaměstnancům po vzájemné dohodě a s ohledem na minimalizaci rizik a finanční náročnost vyplácen převodem na bankovní účet. 7

8 Požadované vzdělání a předpoklady pro zařazení na pracovní pozice Pedagogičtí pracovníci: a) způsobilost k právním úkonům, b) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, c) bezúhonnost - prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů vždy před nástupem zaměstnance do pracovního poměru a dále pouze tehdy, pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen na trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti, d) zdravotní způsobilost - prokazuje se v souladu s právními normami Ministerstva zdravotnictví, e) psychická způsobilost (u pedagogických pracovníků) - prokazuje se psychologickým vyšetřením provedeným odborně způsobilým psychologem, který získal dle příslušných právních norem akreditaci pro tuto činnost. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků řeší zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nepedagogičtí pracovníci - kvalifikační předpoklady jsou stanovené příslušnými ustanoveními zákoníku práce a touto směrnicí: Sociální pracovníci, ekonomičtí a techničtí pracovníci minimálně úplné střední odborné nebo úplné střední všeobecné vzdělání, pokud není pro platovou třídu požadováno vzdělání vyšší. Vedoucí stravoven minimálně úplné střední odborné, úplné střední vzdělání. Kuchaři ve stravovně - vyučení v oboru kuchař nebo vyučení v příbuzném oboru. Školníci - řidiči - řidičský průkaz +vyučení v některém z oborů využitelných v organizaci. Pradleny, uklizečky - základní vzdělání. Švadleny - vyučení v oboru krejčová. Zařazování zaměstnanců do platových tříd: Zařazování zaměstnanců do platových tříd se provádí podle konkrétní pracovní náplně a podle nejnáročnějších prací požadovaných po zaměstnanci. 8

9 Zápočet dob rozhodných pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, dále jen NV č. 564/2006 Sb.): - praxe v oboru požadované práce se započítává ve výši 100 % bez ohledu na dosažené vzdělání dle 4 odst. 2 NV č. 564/2006 Sb., - jiná praxe (praxe mimo obor) se započítává dle 4 odst. 3 NV č. 564/2006 Sb. v rozsahu nejvýše dvou třetin, - doba bez zaměstnání se nezapočítává. Odborná kvalifikace, zařazování zaměstnanců do platových tříd a zápočet dob rozhodných pro zařazení zaměstnance do platového stupně může být změněno za předpokladu změny právních norem. Platový tarif V souladu s 6 nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě lze zaměstnancům určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Použití této možnosti bude vždy s dostatečným předstihem projednáno ve vedení školského zařízení za účasti zástupců odborové organizace. Příplatek za vedení 1. Příplatek za vedení náleží vedoucímu zaměstnanci podle stupně řízení a náročnosti řídící práce. Výše příplatku se řídí ustanovením 124 odst. 3 a 4 zákoníku práce. 2. Stanovení příplatku za vedení v rozpětí stanoveném zákonem náleží výhradně řediteli školského zařízení. Při stanovování příplatku za vedení se přihlíží k náročnosti řídící práce, velikosti řízeného úseku, různorodosti řízených pracovních pozic, rozsahem znalostí právních norem a dalších znalostí souvisejících s výkonem funkcí, zkušenostmi a zodpovědností. 3. Stanovení příplatku za vedení se provádí písemnou formou se zdůvodněním přiznávané výše, zvýšení nebo snížení příplatku za vedení musí být provedeno písemně včetně zdůvodnění a zaměstnanec s touto změnou musí být seznámen nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. 9

10 Zvláštní příplatek 1. Zvláštní příplatek dle NV č. 564/2006 Sb. 8 odst. 1 náleží zaměstnanci, který vykonává přímou pedagogickou práci, práci třídního učitele, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Rozpětí zvláštního příplatku určuje NV č. 564/2006 Sb. 8 odst. 2, příloha č. 4 skupina II. Rozpětí činí Kč. 2. O výši zvláštního příplatku v rámci rozpětí daného právními předpisy rozhoduje výhradně ředitel školského zařízení a to v návaznosti na přidělený limit mzdových prostředků. 3. Stanovení zvláštního příplatku se provádí písemnou formou se zdůvodněním přiznávané výše, zvýšení nebo snížení zvláštního příplatku musí být provedeno písemně včetně zdůvodnění a zaměstnanec s touto změnou musí být seznámen nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Specializační příplatek pedagogického pracovníka 1. Tento příplatek náleží pedagogickým pracovníkům, kteří konají specializované pedagogické činnosti a k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady stanovené právními normami. O přiznání a výši specializačního příplatku rozhoduje výhradně ředitel školského zařízení. Osobní příplatek 1. Zaměstnavatel může poskytovat za dlouhodobě vyšší než standardní výkonnost zaměstnance osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Přiznání osobního příplatku zaměstnavatel podmiňuje tím, že zaměstnanec dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů. Každá z těchto podmínek předpokládá srovnávání pracovních výsledků nebo rozsahu úkolů zaměstnance s pracovními výsledky a rozsahem úkolů ostatních zaměstnanců. 2. Hodnocení pracovního výkonu pro přiznání osobního příplatku náleží přímému nadřízenému, který podávání návrhu na osobní příplatek zdůvodní jeho navrhovanou výši. 10

11 3. Zaměstnavatel ve shodě s odborovou organizací stanovuje přehodnocování osobních příplatků nejméně 1x ročně a dále vždy při změně podmínek, za kterých byl osobní příplatek přiznán. 4. Osobní příplatek je nenárokovou složkou platu, proto není stanovena jeho spodní hranice. Návrhy na přiznání nebo odebrání osobního příplatku předkládají vedoucí zaměstnanci písemně včetně zdůvodnění, o konečné výši osobního příplatku rozhoduje ředitel školského zařízení a s touto konečnou výší budou seznámeni příslušní vedoucí zaměstnanci (nezbytné pro případné přehodnocování, zvyšování, snižování nebo odebírání příplatku z hlediska posuzování změn podmínek) a zaměstnanci, jichž se úprava osobního příplatků týká. 5. Osobní příplatek lze přiznat nejdříve po 3 měsících od uzavření pracovního poměru nebo od změny pracovního zařazení (změna pracovní pozice). Toto ustanovení se týká všech pracovních poměrů včetně pracovních poměrů s kratší pracovní dobou. Ve výjimečných případech může být přiznán osobní příplatek zaměstnanci již po odpracování 1 měsíce. Ostatní příplatky (za práci přesčas, za noční práci, za práci o sobotách a nedělích, za dělenou směnu, za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, za práci ve svátek) a odměny za pracovní pohotovost se v plném rozsahu řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Mimořádné odměny 1. Mimořádné odměny jsou nenárokovou složkou a poskytují se pouze v případě dostatečného limitu mzdových prostředků. 2. Mimořádné odměny může navrhovat vedoucí zaměstnanec na základě zdůvodnění. Mimořádné odměny jsou poskytovány výhradně za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. 3. O přiznání a výši mimořádné odměny rozhoduje výhradně ředitel školského zařízení. 11

12 Zpracovala: Božena Němečková Platnost: V Děčíně dne: Milan Kadrnka odborová organizace PaedDr. Pavel Bártík ředitel školského zařízení 12

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER

I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER I. ŘEDITEL JAKO MANAŽER 1 Práva a povinnosti ředitele, jeho zodpovědnost HANA POLÁKOVÁ Pracovní místo ředitele školy s sebou přináší plnění celé řady úkolů, na které nebyl pedagogický pracovník v průběhu

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem Kolektivní smlouva uzavřená mezi Akademií múzických umění v Praze, zastoupenou prof. Peterem Toperczerem a Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu Akademie múzických umění ( dále jen ZO VOS

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org

ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ - ÚSTŘEDÍ Dům Bohemika, Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 e-mail: oszusteso@osz.org www.osz.org Podnikový výbor OSŽ při ČD, a.s. Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY Č.j.: 744/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZS/169/2013 Pedagogická rada projednala

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Porubská 66, 747 94 Děhylov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 135 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice se sídlem Měšická 322,Líbeznice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ŘZŠ/24 /2015 Vypracoval: Schválil: Věra FRÜHAUFOVÁ, Pedagogická

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700

Organizační řád Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 1 Dětský domov Česká Lípa, příspěvková organizace Mariánská 570, 470 01 IČO 49864360, bankovní spojení: 2106397754/2700 Platnost: Od 1.5.2013 Mgr. Ilona Hellerová, ředitelka Dětského domova v České Lípě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky"

IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky OPERACNI Evropský fond pro regionálru rozvoj VÝZVA K PODÁNí NABíDEK A K PROKÁZÁNí SPLNĚNí KVALIFIKACE NA PODLlMITNí VEŘEJNOU ZAKÁZKU IITřebotov - rozšíření plynofikace na část obce Solopisky" Veřejný zadavatel,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Péče o zaměstnance. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz spokojenost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou i v zájmu zaměstnavatele - efektivní regenerace pracovní síly a rozvoj pracovních

Více

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 210 /2012 Spisový znak/ Skartační A.4. / A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne:

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu

S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu S B Í R K A interních aktů řízení ředitelky Národního archivu POKYN Ročník 2007 V Praze dne 11.9.2007 Částka: 6 Č.j.: NA 2958/2007-12 6. Pokyn ředitelky Národního archivu, kterým se vydává Kolektivní smlouva,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více