Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech"

Transkript

1 Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna 2012 V dalším legislativním procesu se bude k zákonům vyjadřovat Senát. Lze však očekávat, že jeho eventuální veto Poslanecká sněmovna přehlasuje. Zákoník práce Jde o nejrozsáhlejší novelu zákoníku práce od nabytí jeho účinnosti. Je navrženo více než 300 změnových bodů ( jak terminologických, legislativně technických, tak zejména obsahových). Změny se týkají i struktury zákona, tj. číslování paragrafů a přesunů některých ustanovení, a to i z jedné části zákona do jiné. Terminologickou změnou je například nahrazení označení účastník pojmem smluvní strana. Změny jsou obsaženy ve sněmovním tisku č. 411, částečně též ve sněmovním tisku č Lze zmínit především následující: Všeobecná a společná ustanovení nové vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů ( 1a), změna definice závislé práce (rozlišení na pojmové znaky a důsledky - 2), výslovná zmínka o podpůrném použití občanského zákoníku, s výslovnými výjimkami ( 4, 4a), nová koncepce neplatnosti právních úkonů (včetně případů absolutní neplatnosti pro vadu jeho obsahu nebo formy - 18 až 21), změna vymezení ustanovení, od nichž je zakázáno se odchýlit, a odchylné úpravy povinností (zejména 4b, zrušení 363 odst. 2), vhodnější formulování pravidla, že vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty ( 331), v počítání času znovu rozlišeno mezi dobami a lhůtami ( 333), nové pravidlo, že zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících mu v souvislosti s výkonem práce ( 346c), upřesnění právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ( 338 až 342, též 51a). Kolektivní smlouvy možnost vypovědět též kolektivní smlouvu uzavřenou na dobu určitou ( 26 odst. 2), nové pravidlo o tom, že při zániku odborové organizace skončí účinnost kolektivní smlouvy nejpozději posledním dnem následujícího kalendářního roku ( 26 odst. 3), nové pravidlo, že při přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele ho zavazuje kolektivní smlouva nejdéle do konce následujícího kalendářního roku ( 338 odst. 2), změna formulace, která ustanovení občanského zákoníku nelze pro tuto smlouvu použít ( 28).

2 Vznik pracovního poměru výslovné uvedení možnosti odstoupit od pracovní smlouvy jen do okamžiku, než zaměstnanec nastoupil do práce ( 34 odst. 2 a 3), pravidelné pracoviště nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec ( 34a), dle doprovodné novely zákona o inspekci práce může být neuzavření pracovní smlouvy (a stejně tak některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) v písemné formě sankcionováno vysokou pokutou (až do výše 10 miliónů Kč). Zkušební doba ( 35) maximální délka zkušební doby u vedoucích zaměstnanců až 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, prodlužování sjednané délky zkušební doby jen o dobu celodenních překážek v práci a nově též o dobu celodenní dovolené, zkušební doba maximálně v délce poloviny sjednané doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, odstranění pochybnosti, že zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den sjednaný jako den nástupu do práce (v jeho průběhu). Doba určitá ( 39) dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nebude možné sjednat na dobu přesahující 3 roky, přičemž tato doba bude moci být ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou opakovaně sjednána nejvýše dvakrát (celkem tedy třikrát), za opakování pracovního poměru na dobu určitou se bude považovat rovněž i jeho prodloužení, jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nebude přihlížet, dosavadní výjimky (vyjma zvláštní právní úpravy a agenturního zaměstnávání) se vypouštějí. Změny pracovního poměru navrácení institutu dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli mimo agenturní zaměstnání za podmínek stanovených zákonem (nesmí být prováděno za úplatu a dohoda se zaměstnancem v tomto smyslu bude moci být uzavřena nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku jeho pracovního poměru - 43a).

3 Skončení pracovního poměru a povinnosti s ním spojené ruší se oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči Úřadu práce [268]R o rozvázání pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením (zrušení 48 odst. 5), delší výpovědní doba může být sjednána jen individuálně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ( 51 odst. 1), nový důvod pro výpově[271] ze strany zaměstnavatele, spočívající v tom, že zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dle nově vloženého 301a zákoníku práce [ 52 písm. h)], při výpovědi ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu ( 51a), namísto odstupného bude zaměstnanci, který okamžitě zruší pracovní poměr, příslušet náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby ( 56 odst. 2), pro nevyplacení mzdy, platu nebo jejich náhrady bude moci zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr do 15 dnů po období splatnosti ( 141 odst. 1), nikoliv termínu splatnosti [ 56 odst. 1 písm. b)], pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době předepsána výslovně písemná forma a stanoveno pravidlo, že pracovní poměr skončí dnem doručení tohoto zrušení, není-li v něm uveden den pozdější ( 66 odst. 2), výše odstupného při rozvázání pracovního poměru z tzv. organizačních důvodů odvozována od doby trvání pracovního poměru ke dni jeho skončení; pokud bude pracovní poměr trvat méně než 1 rok, odstupné bude činit jednonásobek průměrného výdělku, pokud bude trvat alespoň 1 rok, ale méně než 2 roky, pak to bude dvojnásobek průměrného výdělku, a u pracovního poměru v délce alespoň 2 roky ve výši trojnásobku průměrného výdělku [ 67 odst. 1 písm. a) až c)], speciální odstupné pro zaměstnance v kontu pracovní doby, se kterým bude pracovní poměr rozvázán z organizačních důvodů v době, kdy je zařazen do konta s převedením jeho přesčasových hodin do následujícího vyrovnávacího období (viz dále) - součet zmíněných částek a trojnásobku jeho průměrného výdělku [ 67 odst. 1 písm. d)], potvrzení o zaměstnání bude zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci i při skončení dohody o provedení práce; údaj o rozvázání pracovněprávního vztahu z důvodu zvlášť hrubého porušení povinnosti bude přitom přesunut z povinných náležitostí potvrzení o zaměstnání do odděleného potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti ( 313), částečné navrácení moderačního práva soudu [tedy možnosti, aby soud na návrh zaměstnavatele snížil jeho povinnost k náhradě při neplatném rozvázání pracovního poměru ( 69 odst. 2)], odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa bude moci u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře ( je-li sjednána jeho odvolatelnost) eventuálně provádět i jiná osoba než statutární orgán ( 73 odst. 4), zpřesnění, že pracovní poměr končí uplynutím doby, nekončí-li dříve, byl-li jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou ( 73a odst. 3).

4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dohodu o provedení práce bude možné uzavřít na práci v rozsahu až 300 hodin v kalendářním roce (dvojnásobek stávajícího rozsahu); nově přitom bude muset být v dohodě uvedena doba, na kterou se uzavírá ( 75), související novelou zákonů o nemocenském pojištění a o důchodovém pojištění se rozšíří okruh nemocensky a důchodově pojištěných osob též o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce, avšak jen pro ty kalendářní měsíce, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z takové dohody ve výši přesahující Kč, na základě novel zákonů o pojistném na sociální zabezpečení a pojistném na veřejné zdravotní pojištění bude v těchto kalendářních měsících z takové odměny z dohody odváděno pojistné. Pracovní doba upravená definice rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a změna definice zaměstnance pracujícího v noci [ 78 odst. 1 písm. k) až m)], upřesnění délky týdenní pracovní doby ( 79 odst. 1 a 2), výslovné stanovení, že kratší pracovní dobu lze sjednat jen individuálně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ( 80), jednotná maximální délka směny 12 hodin při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení ( 83), povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance, i v rovnoměrném rozvržení pracovní doby zásadně nejpozději 2 týdny předem ( 84), vypuštění jiné úpravy pracovní doby (zrušení 84a), zásadní uvolnění u pružného rozvržení pracovní doby (delší vyrovnávací období, kombinace základních a volitelných úseků, atd. - 85), zavedení konta pracovní doby vnitřním předpisem jen u zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace ( 86 odst. 1), zrušení povinnosti vést u konta pracovní doby každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní a odpracovanou pracovní dobou (zrušení dosavadního 87 odst. 3), možnost převedení případné práce přesčas v kontu pracovní doby, avšak výlučně na základě ujednání v kolektivní smlouvě ( její započtení oproti pracovní době) v rozsahu maximálně 120 hodin do následujícího vyrovnávacího období a s tím související zvýšení minimální výše stálé mzdy na 85 % průměrného výdělku zaměstnance [ 86 odst. 4 a 120 odst. 2 -viz též 67 odst. 1 písm. d), pokud jde o výši odstupného], upřesnění pojmu týden pro účely nepřetržitého odpočinku v týdnu ( 92 odst. 1, 350a), upřesnění ve vztahu k evidenci pracovní doby [evidence začátku a konce - 96)].

5 Odměňování možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu až 150 hodin za kalendářní rok u všech zaměstnanců; u vedoucích bude moci být takto přihlédnuto až k celkovému rozsahu práce přesčas ( 114 odst. 3), možnost sjednání jiné minimální výše příplatku za práci v sobotu a v neděli a v noci ve mzdové sféře nejen v kolektivní smlouvě, ale i individuálně ( 116 a 118), zakotvení možnosti sjednání smluvního platu se zaměstnanci ve veřejných službách a správě, zařazených do 13. a vyšší platové třídy ( 122 odst. 2), zakotvení pravidla, že zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení ve veřejných službách a správě, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce; to ale nebude platit o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti; u vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, bude v jeho platu vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas ( 127 odst. 3), možnost poskytnutí cílové odměny k platu, a to za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu ( 134a), výplatní termín bude možné sjednat i individuálně ve smlouvě se zaměstnancem ( 141 odst. 3), zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami bude moci zaměstnanci při hotovostní výplatě mzdu zaslat ( 142 odst. 4), bezhotovostní výplata mzdy bude možná na základě dohody, a to na jakýkoliv účet, který zaměstnanec určí ( 143 odst. 1), jen formální význam má doplnění odměn podle 224 odst. 2 mezi příjmy, z nichž se provádějí srážky ( 145 odst. 2). Cestovní náhrady cestovní náhrady nebudou poskytovány při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn, ale při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn [ 152 písm. c)], rozšíření poskytování cestovních náhrad při přeložení též na dočasné přidělení zaměstnance ( 165), povinnost snížení (není již použit pojem krácení) stravného za poskytnuté bezplatné jídlo ve formě snídaně, oběda či večeře, a to jak u vnitrostátních, tak i zahraničních pracovních cest a možnost zaměstnavatele odmě[328]ujícího mzdou sjednat nebo určit nižší hodnotu snížení, než stanoví zákon ( 163 odst. 2 a 3, 170 odst. 5, 176 odst. 3 až 5, 179 odst. 3 a 4), změny v časových relacích pro poskytnutí zahraničního stravného (déle než 18 hodin ve výši základní sazby; déle než 12 hodin, ale nejdéle 18 hodin ve výši 2/3 základní sazby; a v délce 12 hodin a méně, avšak alespo[328] 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území [268]eské republiky právo na tuzemské stravné, ve výši 1/3 základní sazby odst. 3).

6 Překážky v práci náhrada odměny v době prvních 21 kalendářních dnů nemoci nebo karantény (v době do , potom 14 dnů) též u dohody o provedení práce (při splnění podmínek daných zákonem o nemocenském pojištění - 194), zákaz snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy či platu při porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud byla dána zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď dle ustanovení 52 písm. h) zákoníku práce ( 192 odst. 5), vypuštění pravidla, že náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší, jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, nebo jestliže se po skončení pracovního volna bez vážného důvodu včas nevrátí do práce (vypuštění 206 odst. 3), u zaměstnavatele v podnikatelské sféře, u něhož nepůsobí odborová organizace, možnost rozhodnout o částečné nezaměstnanosti vnitřním předpisem; žádné kompetence již nebude mít Úřad práce ( 209). Dovolená pro účely čerpání či proplacení dovolené se už nebude rozlišovat mezi dovolenou v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny; dovolenou nebude již nastupovat zaměstnanec ze zákona a dovolená nebude moci ani propadnout uplynutím následujícího kalendářního roku ( 218 odst. 1), povinnost zaměstnavatele určit dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku; pokud ji zaměstnavatel neurčí nejpozději do následujícího kalendářního roku, bude mít právo určit si čerpání dovolené též zaměstnanec ( 218 odst. 3), nebude-li moci být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, bude zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci ( 218 odst. 4), proplacení nevyčerpané dovolené výhradně a jen při skončení pracovního poměru; již žádné omezení u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol ( 222 odst. 2). Péče o zaměstnance vypuštění povinnosti zaměstnavatele zajiš[357]ovat mj. zřízení, údržbu a zlepšení zařízení pro zaměstnance, zlepšení vzhledu a úpravy pracoviš[357], vytvářet podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců ( 224 odst. 1), jako příklady nemzdových odměn se uvádějí odměny při životním nebo pracovním jubileu, nejen při dovršení 50 let věku ( 224 odst. 2), formy odborného rozvoje zaměstnanců jsou napříště uvedeny jen jako příklady ( 227).

7 Zastupování zaměstnanců a právo zaměstnanců na informace a projednání povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o své převažující činnosti označené kódem Klasifikace ekonomické činnosti (pro účely závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně odst. 1), namísto dohody už jen povinnost projednat s odborovou organizací, zdali jde u zaměstnance o neomluvené zameškání práce ( 348 odst. 3), vymezení, kdy odborová organizace začala působit u zaměstnavatele a kdy má právo s ním jednat - pokud to vyplývá z jejích stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru; oprávnění odborové organizace u zaměstnavatele má vzniknout dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že spl[328]uje výše uvedené podmínky; přestaneli odborová organizace tyto podmínky spl[328]ovat, bude povinna to zaměstnavateli bez zbytečného odkladu oznámit odst. 3 a 4), náklady vzniklé odborům výkonem jejich práva kontroly nad BOZP bude napříště stát hradit na základě dohody s odborovou organizací ( 322 odst. 2). Konkurenční doložka ( 310) snížení minimální výše přiměřeného peněžitého vyrovnání na polovinu průměrného (měsíčního) výdělku, vypuštění omezení, že konkurenční doložku lze (nyní) sjednat nejdříve po uplynutí zkušební doby. Zákon o zaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb. se bude měnit zejména prostřednictvím sněmovního tisku č. 373 a bude doplněn též obnoveným balíčkem úsporných opatření (sněmovní tisk č. 315). Změn má být téměř 80, a to zejména: nové vymezení nelegální práce, a to jako závislé práce konané mimo pracovněprávní vztah [ 5 písm. e)], vypuštění povinnosti zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa, nebude-li zaměstnavatel chtít zaměstnat cizince s povolením k zaměstnání, eventuálně zelenou či modrou kartou (zejména 35), změna podmínek pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a pro podporu v nezaměstnanosti (zejména 25, 29, 30, 41 odst. 1, 48 a 49 odst. 1), vazba odložení výplaty podpory v nezaměstnanosti dle ustanovení 44a zákona na skutečně vyplacené odstupné (nebude stačit pouze právo na ně) a nová úprava kompenzace odstupného Úřadem práce [268]R uchazeči o zaměstnání, kterému nebylo zaměstnavatelem vyplaceno ( 44b dle sněmovního tisku č. 315), zpřesnění právní úpravy agenturního zaměstnávání, včetně jejich povinného pojištění proti úpadku ( 58a),

8 nemožnost do budoucna dočasně přidělovat k uživateli jako agenturního zaměstnance cizince, kterému bylo uděleno povolení k zaměstnání, nebo osobu se zdravotním postižením ( 66), mezi osoby se zdravotním postižením již nebudou patřit osoby uznané rozhodnutím Úřadu práce za osoby zdravotně znevýhodněné; doposud vydaná rozhodnutí budou platit po dobu, na kterou byla vydána, nejdéle však do ; po tuto dobu budou tyto osoby pro účely zaměstnanosti (včetně plnění povinného podílu) považovány i nadále za osoby se zdravotním postižením ( 67, přechodné ustanovení v čl. II bodu 5 - sněmovní tisk č. 373), vypuštění institutu chráněné pracovní dílny (zejména 75 a 76), zpřísnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě ( 78), omezení poskytování výrobků nebo služeb pro účely plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením; vypuštění zákazu plnit tento podíl zaměstnavateli, kteří jsou organizačnímu složkami státu nebo jsou zřízeni státem odvodem do státního rozpočtu ( 81 odst. 3), možnost, aby si uchazeč o zaměstnání sám zvolil rekvalifikaci s finančním příspěvkem Úřadu práce [268]R ( 109a), zavedení sdíleného zprostředkování zaměstnání uchazeči o zaměstnání agenturou práce, s příspěvkem Úřadu práce [268]R ( 119a), převedení kontrolních a sankčních pravomocí v oblasti zaměstnanosti z Úřadu práce ČR na orgány inspekce práce; krajským pobočkám Úřadu práce [268]R zůstane pouze finanční kontrola a kontrola správnosti výpočtu průměrného měsíčního čistého výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci ( 125, 126 a 130), změna maximální výše sankcí, a to zvýšení možné pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5 miliónů Kč na 10 miliónů Kč, v té souvislosti zárove[328] stanovení minimální hranice Kč; u fyzické osoby, která ji vykonává, zvýšení z Kč až na Kč; naopak snížení sankce za neplnění oznamovací povinnosti a nevedení předepsané evidence (zejména u cizinců) z na Kč; zpřísnění pořádkových pokut ( 132 odst. 3, 139 a 140), na základě zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách, zákon o státní sociální podpoře a související zákony (sněmovní tisk č. 372, již Poslaneckou sněmovnou přijatý, s účinností od ), přejde na Úřad práce ČR agenda dávek podpory v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči, přičemž na Úřad práce [268]R přejdou i práva a povinnosti delimitovaných zaměstnanců územních samosprávných celků (čl. VIII zákona), samostatným zákonem (sněmovní tisk č. 444), který dosud nebyl Poslaneckou sněmovnou přijat, ale který je implementací směrnice EU, má být zákon o zaměstnanosti doplněn (s účinností ode dne vyhlášení) o postup v případě, kdy cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu, pokud je u něj vyžadováno (půjde rovněž o nelegální práci s již výše uvedenými možnými sankcemi).

9 Zákon o specifických zdravotních službách Zákon obsahuje zcela novou právní úpravu pracovnělékařských služeb, která nahradí stávající závodní preventivní péči. Dále upraví posudkovou péči a vydávání lékařských posudků a postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání (sněmovní tisk č. 407, již schválený Poslaneckou sněmovnou). Současně s tímto návrhem zákona je projednáván ještě návrh doprovodného zákona, kterým se mění související právní předpisy, včetně zákoníku práce nebo zákona o zaměstnanosti, i když jde jen o změny terminologické (sněmovní tisk č. 408, rovněž Poslaneckou sněmovnou přijatý). Vazbu na tento zákon má rovněž projednávaná novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, protože má být vypuštěno ustanovení 35 tohoto zákona o tom, které úkony v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny ze zdravotního pojištění (náklady ponese až na výjimky zaměstnavatel). Návrh zákona o specifických zdravotních službách má přinést např. tato pravidla: Ukončením pracovněprávního nebo služebního vztahu sice zaniká platnost lékařského posudku, jde-li ale o posudek vydaný za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, platí jeho závěr i ve vztahu k dalšímu pracovněprávnímu vztahu, pokud došlo k jeho uzavření nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení toho předchozího, jde o pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a v době od ukončení předchozího pracovněprávního vztahu nedošlo ke změně nebo vývoji zdravotního stavu posuzované osoby. Možnost, aby zaměstnavatel v případě, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první dle kategorizace prací a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajiš[357]oval provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě (své) písemné žádosti u registrujícího poskytovatele (praktického lékaře) zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci a jeho povinnost tak učinit, pokud o absolvování takové prohlídky požádá zaměstnanec. Osoba ucházející se o zaměstnání se bude považovat za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Vstupní lékařskou prohlídku bude hradit osoba ucházející se o zaměstnání, avšak zaměstnavatel bude mít takovou povinnost v případě, že uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Výše uvedené neplatí, jestliže se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

10 Podle přechodného ustanovení návrhu zákona platí, že pracovnělékařské služby lze poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péči nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle tohoto zákona, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. K uplatnění zákona bude třeba vydání prováděcích vyhlášek. Vyhláška stanoví organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb a posuzování zdravotní způsobilosti k práci, další vyhláška upraví bližší postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání. Účinnost zákona je navržena prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (zřejmě nebo ). Projekt OP VK - CZ.1.07/2.3.00/

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky v práci na straně zaměstnavatele V průběhu plnění pracovních povinností mohou nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele. Zákoník práce uvedenou problematiku

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 6 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

73/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 9. února 2011. o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY 73/2011 Sb. ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Změna: 366/2011 Sb. (část) Změna: 366/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 401/2012

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO. JUDr. Věra Hrouzková EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ MANAGEMENT PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková Pracovní právo VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2009 Pracovní právo JUDr. Věra Hrouzková

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy 5., aktualizované vydání Vzor citace: CHLÁDKOVÁ, Alena.,

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi

K O L E K T I V N Í S M L O U V A V Y Š Š Í H O S T U P N Ě. pro rok 2016. uzavřená. mezi Svaz dopravy České republiky Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství K O L E K T I V N Í

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013

Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Základní informace pro zaměstnavatele ke splnění povinnosti zajistit pro zaměstnance pracovnělékařské služby od 1. dubna 2013 Dnem 31. března 2013 skončilo přechodné období, v němž mohli po dobu jednoho

Více

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Pracovní řád SR 01/2012. Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Strana: 1/23 Pracovní řád Anotace: Účelem této směrnice je vymezit zásady uplatňované v pracovněprávních vztazích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zpracovatel: Přezkoumal: Schválil: Jméno: Ing. Laifrová

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012

Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012 Praktické dopady novely zákoníku práce v roce 2012 Ilona Kostadinovová, advokát, ilda@seznam.cz, http://akilda.webnode.cz/ Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., Právnická fakulta Západočeské univerzity

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE. Mzdové účetnictví 2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE Mzdové účetnictví 2. Mzdová problematika 109 ZP zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda, plat nebo odměna Fond pracovní doby (počet dní, resp. hodin stanovený

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO

Více

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu

PŘIPOMÍNKY. A. Zásadní obecná připomínka k části III. předkládaného materiálu k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony V Praze dne 1. dubna 2011

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016

LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY 2016 LEGISLATIVNÍ NOVINKY V ROCE 2016 Obsah: I. Úvodem II. Občanské a obchodní právo III. Pracovní právo IV. Daňové předpisy V. Ostatní 2 ÚVOD I. Úvodem V dalším

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová

Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života. DiS. Petra Slívová Zdraví jako základ slaďování pracovního a rodinného života DiS. Petra Slívová Přehled platné legislativy Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách -

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ A VLIV DAŇOVÝCH REFOREM NA VÝPOČET

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4) Zaměstnavatel tak musí nejdříve přijmout rozhodnutí o organizační změně a následně připravit a doručit výpověď zaměstnanci. Účinnost organizačních změn zároveň musí nastat nejpozději první pracovní den

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha Č. j.: MSMT-43674/2015-1 V Praze dne 22. dubna 2016 Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI ) se sídlem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 2 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 Mezi osobní náklady hrazené z dotace lze zařadit náklady na: Mzdu nebo plat (dále jen mzdy) včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVA, LUSTRACE A ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKU dle ustanovení 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Obchodní zákoník evid č..

Více

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007

Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 leden 2007 Infoservis Nový zákoník práce účinný od 1. ledna 2007 Od 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákoník práce (dále jen ZP ) a v tomto vydání informačního servisu bychom Vás rádi upozornili na nejdůležitější

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem

Kolektivní smlouva. České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy. Ing. Ivanem Ottisem Kolektivní smlouva České rafinérské, a.s. Litvínov pro rafinérie Litvínov a Kralupy uzavřená mezi zaměstnavatelem zastoupeným Ing. Ivanem Ottisem předsedou představenstva a generálním ředitelem České rafinérské,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Pokyny pro zaměstnavatele

Pokyny pro zaměstnavatele Pokyny pro zaměstnavatele Poučení o postupu při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů V naší praxi se často setkáváme s tím, že plátci mzdy povinného zcela přesně neví, jak při provádění srážek postupovat,

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb 1.1. Formou sociální vypomoci nebo sociální půjčky Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace,

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Vzor citace: THUMSOVÁ,

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva

II. kapitola Vznik pracovního poměru. 1 Pracovní smlouva 24 I Pracovní právo praktické II. kapitola Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak. V případech

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 4 Mzdy a platy Mzda Mzdy a platy peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci Plat Peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více