Setkání k filmové výchově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání k filmové výchově"

Transkript

1 Setkání k filmové výchově Zápis z jednání neformální skupiny - Setkání k filmové výchově Datum: 10. února 2011 Místo: Ministerstvo kultury Odbor médií a audiovize Milady Horákové 139, Praha 6 Moderátor: Účastníci: Za OMA MK: Za OAP MK: Zapisovatel: Michal Bregant Rudolf Adler, Linda Arbanová, Pavel Bednařík, Jan Bernard, Zuzana Bukovinská, David Čeněk, Tomáš Hála, Jiří Králík, Filip Kršiak, Markéta Pastorová, Karel Strachota, Jarmila Šlaisová, František Topinka, Patrik Vacek, Martina Voráčková, Michal Surma, Zdeňka Vyleťalová, Tomáš Houška (viz prezenční listina v příloze) Helena Fraňková (ředitelka) Kateřina Besserová, Artuš Rejent, Olga Raitoralová Adéla Faladová Marián Oravec (OMA MK) Úvod: Účastníky setkání přivítal Artuš Rejent, vedoucí oddělení médií a audiovize MK. Setkání navazuje na přijetí Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu v letech 2011 až 2016 (dále jen Koncepce ), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 871 ze dne 1. prosince Koncepce se ve svém opatření č. 5 věnuje Vzdělávání profesionálů, podpoře seminářů a worshopů, včetně posilování mediální a filmové gramotnosti veřejnosti. Jedním z cílů Koncepce v tomto opatření je vytvoření mezirezortní koncepce mediální a filmové gramotnosti. Setkání bylo moderováno Michalem Bregantem z FAMU, který se v úvodu krátce věnoval nedávné historii filmové výchovy (dále jen FV ); za zárodek FV je možné považovat činnost dr. Abrahámové v síti pedagogických fakult. - Markéta Pastorová / Rudolf Adler - povinnou součástí výuky na ZŠ a gymnáziích je mediální výchova. Od září 2010 se na ZŠ a gymnáziích začala vyučovat také filmová a audiovizuální výchova (dále jen FAV ) 2. Jde o nový doplňující, nepovinný vzdělávací obor, který byl připraven VÚP a je výsledkem kurikulární reformy. Prof. Adler zdůraznil kompatibilitu se vzdělávací oblastí Umění a kultura, průřezy a rozdíly s mediální výchovou. Cílem je podpora produkce, recepce a reflexe žáků. Základem pro dosažení tohoto cíle je odborně a kompetentně připravený učitel

2 - Michal Bregant - FAV a mediální výchova jsou dvě odlišné části. Na druhé straně mezi nimi existují průniky a proto nesmí být navzájem izolovány. - Helena Fraňková - ředitelka OMA MK dodatečně přivítala účastníky setkání. Důležitá je spolupráce MK, MŠMT a dalších subjektů působících v oblasti filmové výchovy. Setkání by mělo vyústit ve vytvoření pracovní skupiny a další postup tak, jak předpokládá Koncepce. Příspěvky účastníků: - následovala prezentace krátkých písemných podkladů, které byly zaslány do : Filip Kršiak - Aeroškola Jaromír Blažejovský - Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno Pavel Bednařík - umělecký ředitel AČFK Linda Arbanová - Katedra výtvarné výchovy PedF UK Praha Briana Čechová - vedoucí odd. filmových historiků NFA Jiří Králík - Kánon filmu - texty všech příspěvků v příloze - prezentace příspěvků nastolila několik témat: A) Subjekt odpovědný za filmovou výchovu: bylo vysvětleno, že NFA není daným subjektem, jelikož jeho hlavním posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání AV archiválií dokumentujících národní filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události; NFA nemůže být hlavním orgánem koordinujícím činnost v oblasti FAV. B) Problematika autorských práv: existují různé názory a interpretace; je důležitá právnická debata, ve které převáží zdravý rozum nad ortodoxní právnickou vědou; návrh na vytvoření manuálu, který by pomohl učitelům s autorsko-právními dotazy; více dále v diskusi. C) Zůstává otázkou, zda pracovní skupina MK se bude zabývat přímo určováním metodiky - stane se z ní odborná schvalující komise. Zda je pro tuto skupinu zavazující RVP F/AV nebo je to pouze základní metodický materiál, který může být dále rozvíjen. Jedná se především o dělení a slučování filmové/ audiovizuální výchovy a podpory pro školní i mimoškolní aktivity. Samotné určování cílové skupiny se může dělit mezi budoucí pedagogy F/AV, pedagogy se zájmem o rozvoj svého vzdělání F/AV a další odborníky působící na školách i mimo ně externě. Jedná se také o rozvoj aktivit působících mimoškolu, avšak doplňujících školní výchovu či aktivit působících přímo jako zájmové a mimoškolní. Důležité je také to, jestli je záměrem rozvoj těchto aktivit nebo samotného působení dětí. Základní potřeba definovat cílovou skupinu zůstává základní otázkou pro tuto pracovní skupinu. D) Důležitá je spolupráce v rámci Evropy, zaměření nejen na film, ale obecně na audiovizuální tvorbu. E) Tato pracovní skupina musí mít jasně definovaný mandát. 2

3 Diskuse: Adéla Faladová - odbor autorského práva MK má za úkol připravit vzdělávací koncepci, která by zlepšila povědomí veřejnosti laické i odborné (neprávnické) o autorských právech, konzultace k její přípravě v 2. pololetí výzva účastníkům k zapojení se do konzultací. Pokud jde o FV a autorská práva, je možno využívat výjimky upravené autorským zákonem. Je třeba dodržovat podmínky pro využití výjimek: a) použití při vyučování a b) v rozsahu odpovídajícímu účelu, c) je-li to možné, uvést autora, zdroj apod. Podmínka je splněna v případe kdy nejde o parazitování. Každou situaci je potřeba hodnotit individuálně. Právní úprava je obecná, což umožňuje reagovat na různé nové způsoby užití autorských děl. Není vhodné vymýšlet telefonní seznam konkrétních výjimek. Diskuse k vytvoření pracovní skupiny a její úkolů: Michal Bregant - je potřeba trvalá péče OMA MK o tuto oblast. Funkcí skupiny by měla být koordinace dalšího vývoje FAV a hledání finančních zdrojů, obsahově a technicky definovat podporu učitelům a jiným účastníkům FAV, jak k nim podporu efektivně dostat, důležitý je více-kanálový přístup / dynamická struktura, je zapotřebí webový portál. Učitelé potřebují jednoduchý manuál nebo vytvořit jednoduché prostředí, které bude ideálně interaktivní. Pracovní skupina by měla koordinovat: témata, spolupráci v rámci státní správy, podporu učitelům, autorsko-právní otázky, spolupráce s VŠ - příprava pedagogů. Markéta Pastorová - pracovní skupina / komise má reprezentovat všechny aktéry, včetně VŠ. Cílem je sjednotit terminologii, definovat podstatná témata a cílovou skupinu, pojmenovat věci k řešení, managament změn pro učitele - nabízet jim další vývoj. Závěr: 1) Koordinátorem výstupu ze setkání bude OMA. 2) Zápis bude použit jako odrazový bod pro navázání komunikace mezi MK a MŠMT, a další postup směřující k vytvoření pracovní skupiny / komise. OMA připraví návrh žádosti o setkání s MŠMT do konce března S ohledem na připravovaný zákon o kinematografii, by společná komise MK, MŠMT a subjektů působících v oblasti filmové výchovy měla mít koordinační a dočasný mandát, počet členů by neměl přesahovat 4. Jejich jmenování a další organizační otázky musejí být nejprve vyjasněny mezi oběma rezorty. 3) Další postup bude záviset na přijetí zákona o kinematografii, který v rámci Fondu kinematografie předpokládá vznik nového dotačního okruhu vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie a s tím související vznik expertní skupiny pro tento okruh. 4) OMA na webových stránkách MK 3 vytvoří sekci věnovanou filmové výchově, na které bude uveřejněn zápis ze setkání a do budoucna bude sloužit pro zveřejňování dalších informací k problematice. 5) OMA uvítá participaci i dalších subjektů z oblasti FAV, které nebyly k setkání pozvány nebo se ho nemohly účastnit. 3 3

4 Přílohy: - písemné podklady k setkání obdrženy OMA MK: 1) Filip Kršiak - Aeroškola 2) Jaromír Blažejovský - Ústav filmu a AV kultury FF MU Brno (prezentoval M. Bregant) 3) Pavel Bednařík - umělecký ředitel AČFK 4) Linda Arbanová - Katedra výtvarné výchovy PedF UK Praha 5) Briana Čechová - vedoucí odd. filmových historiků NFA (prezentoval T. Hála) 6) Jiří Králík - Kánon filmu 7) Patrik Vacek - Katedra pedagogiky PdF MU Brno Navrhovaná struktura příspěvku podle pozvánky: 1) Vyjádření se k jednotlivým bodům - V jakém vztahu jsou filmová, audiovizuální a mediální výchova? Jaký je rozdíl mezi filmovou výchovou a výchovou filmem? Jak by měla vypadat ideální podoba filmové/ audiovizuální výchovy? (Ideálně rozepsat v jednotlivých bodech, lze využít příklady z praxe). Již od srpna existuje nový vzdělávací obor RVP Filmová / audiovizuální výchova, ale právě snaha ujasnit vzájemné vztahy jednotlivých činností a ideální podoby praktické realizace by měla tento vzdělávací plán konkretizovat a zároveň rozvést. Prosíme o stručné a strukturované odpovědi. 2) Definování potřeb pro rozvoj filmové/ audiovizuální výchovy (metodika, autorita, komunikační platforma, autorské právo). Takto definované potřeby mohou být podkladem pro práci pracovní skupiny/ komise pro mediální a filmovou výchovu. - prezenční listina 4

5 1) Filip Kršiak - Aeroškola 1) Jestliže využijeme definici RVP - tak filmová/ audiovizuální výchova spojuje především interpretaci s tvorbou (a s percepcí), obojí funguje v součinnosti - tvorba umožňuje interpretaci a interpretace umožňuje tvorbu a nezáleží v jakém pořadí se vyučuje. Celé propojení filmu a audiovize by mohlo hlouběji zasahovat do dalších školních oblastí, nebýt pouze apendixem, ale pevnou pojmenovanou součástí - aby se film a audiovizuální tvorba staly významově autonomním průřezovým tématem. ideální F/AV - je taková, která není zatěžována pouze historií filmu, ale historie je její součástí. Filmová výchova se soustředí na film - film je ústřední a jeho složky nelze degradovat na doplněk něčeho jiného, oproti tomu výchova filmem se více podobá mediální výchově. Tedy tomu, že film přestává být nahlížen z hlediska estetického, ale více z pohledu funkční využitelnosti (i když to nevylučuje kritický přístup). Jestliže použijeme film v hodině českého jazyka a literatury jako rovnocenného partnera literární předloze, jednalo by se o ideální propojení filmové výchovy a výchovy filmem, jestliže však film poslouží pouze pro ilustraci příběhu, jednalo by se o výchovu filmem. Konkrétně k naplňování F/AV - není důležité, zda na školy mají chodit odborníci, nebo se učitelé mají sami vzdělávat, či zda mají být další učitelé specialisté k F/AV. Tyto varianty budou pravděpodobně koexistovat. Je třeba mít na paměti, že pro rozvoj F/AV je třeba spojovat odborníky směřující do škol i aktivní učitele. Obojí je stejně důležité. 2) - autorský zákon - je nutné, aby MŠMT ve spolupráci s MK vytvořili zcela konkrétní závazné pokyny (návod) pro učitele ve vztahu k audiovizuálním dílům (ideálně s modelovými příklady). - jednoduchá komunikační platforma - ideální by byla jednoduchá komunikační platforma (zaštiťující jednotlivé snahy institucí, jednotlivců, učitelů, studentů a žáků) pro filmovou, ale i mediální výchovu. Ideální je samozřejmě web, který by měl být vytvořen po výběrovém řízení (s důrazem na interaktivní přístup a udržitelnost projektu). - institucionální zaštítění - "filmový institut"/ NFA/ jiná instituce - záštita aktivit spojených s filmovou výchovou. Ovšem funkčně a udržitelně. - Metodika by měla být rozvíjena cílenou finanční i poradenskou podporou, která by měla být v součinnosti s institucionálním zaštítěním. - dělení na školní a mimoškolní vychovávání - toto dělení je často tak trochu formální. Ideální není rozdělovat tyto činnosti, ale spíše umožnit rozvoj těchto činností samostatně i ve spolupráci (jednoznačně nedělit finanční podporu na školní a mimoškolní, ale umožnit společnou podporu). 5

6 2) Jaromír Blažejovský - Ústav filmu a AV kultury FF MU Brno Mediální výchovu chápu jako nezbytnou součást vzdělání. Jejím cílem je pomáhat žákům v každodenní orientaci ve světě médií; rozlišovat typy médií, jejich fungování, vlastnické vztahy (soukromé x veřejnoprávní), chápat vztah mezi informací a propagandou, bránit se mediální manipulaci, pochopit fungování reklamy, vyznat se v internetu (včetně rozlišení relevantních a irelevantních informací, odborného a fanouškovského diskursu apod.). Mediální teorie by zde neměly tvořit více než 20 % učiva, nechť převažuje seminární metoda. Příklady: učitel nahraje z tv publicisticko-zpravodajský pořad (např. Události, komentáře) a se studenty ho analyzuje; rozbor webového portálu (rozlišení rubrik, článků zpravodajských, názorových, blogů, diskusních fór ) atd. Úkoly by měli studenti plnit v samostatném či kolektivním výzkumu. Předmět má úzký vztah k informační gramotnosti a měl by být vyučován v součinnosti s informatikou. Možná to již takto ve školách funguje. Ke kreativní části doplňujícího vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova F/AV (tvorba vlastního díla) nemám připomínek. Nejdramatičtější spor v této diskusi se zřejmě týká tzv. filmové výchovy (zařazené nyní do F/AV), jež je tradičně chápána jako uměnověda a uvažuje se o ní jako o obdobě výchovy literární. Zde zastávám antikanonické stanovisko. Nevěřím v povinné řady filmů, nemyslím si, že by se studentům měly předkládat vzorové analýzy či rozbory filmů podle nějakých metodických materiálů poskytovaných z ústředí, a to z následujících důvodů: 1. Filmologie se v poslední době odklání od estetických otázek k otázkám pragmatickým. Je stále méně uměnovědou, více se její výzkumné pole kříží se sociologií, lokální historií, kognitivní vědou atd. (na FF MU vyučovala v posledních deseti letech řada uznávaných zahraničních filmologů, jen málokterý z nich ale použil v přednášce slovo umění ). Analogický obrat směrem k recepčním studiím, výzkumu čtenářství atd. probíhá i v literární vědě. 2. Přestože středoškolské a akademické vzdělání jsou dvě různé sféry (základní orientace ve světovém kulturním dědictví se na vysoké škole nevyučuje, ale očekává) střední škola by neměla vyvolávat mylné představy o celém oboru. 3. Sestavování kánonů je užitečné asi jako luštění křížovek: kdo luští (sestavuje kánon), ten se pobaví, ale ničemu tím nepomůže. Tak jako práce zoologa nespočívá v sestavování žebříčků nejhezčích brouků, nezabývají se filmoví vědci v rámci své profese sestavováním kánonů. 4. Shodneme se, dejme tomu, na tom, že by studenty neměla minout informace o existenci japonské kinematografie. Jaký význam má hlasování, zda je k tomuto poznání nejvhodnější film od Kurosawy, Mizogučiho, Ozua, Imamury nebo Kobajašiho? A když Kurosawa, jaký význam má petrifikovat, že to bude Rašomon, a ne Sedm samurajů nebo Krvavý trůn? (Stejně si student nakonec oblíbí anime, které učitel ani nezná.) 5. Coby veteráni občas podléháme bludnému pocitu, že musíme mladé generaci předat veškeré kulturní dědictví, se kterým jsme se kdysi seznámili (a zapomínáme, že my jsme na své vzdělání měli celý svůj dosavadní život, zatímco oni to mají stihnout do svých 19 let). Jako generační souputník Jiřího Králíka chápu a sdílím zkušenostní zázemí, z něhož kanonické myšlení vychází jedná se o cinefilní ideál, jenž byl nejživější v hnutí filmových klubů někdy kolem roku Ale jako nelze v hodinách literatury trvat na četbě románů z 19. století v rozsahu, v jakém Tolstoj či Dostojevskij formovali obzor generací předpočítačového věku, nelze ani filmovou výchovu 6

7 stavět na povinné znalosti mnoha režisérů, kteří svou tvorbu ukončili dávno před datem, kdy se dnešní studenti narodili. 6. Dodnes oceňuji způsob, jakým pracoval za mých gymnaziálních studií v hodinách literatury prof. Zdeněk Kožmín. Žádný kánon stanoven nebyl. Předkládali jsme seznam četby dle vlastního výběru; profesor jen individuálně a podle toho, jak své studenty znal, doporučil přečíst navíc to či ono. Tato metoda vyžaduje otevřeného a relaxovaného pedagoga, který vnímá žáka jako partnera ve společném úsilí o poznání, ne jako nádobu, do níž je třeba v přesně stanoveném poměru nalít nějaký kánon. 7. Je vcelku jedno, na kterém konkrétním díle předvede učitel takové operace, jako je rozbor formálních prostředků, interpretace či kontextová analýza. Sféra významů by měla zůstat pro studenty otevřená; s vědomím toho, že osvojení uměleckého díla je výsostně osobní zážitek a významové pole nekonečné. 8. Netřeba posílat do škol nějaké vzorové rozbory či analýzy kanonických filmů; tedy písemné útvary, které mimo školu prakticky neexistují. Užitečnější může být čítanka filmového myšlení (analýz či recenzí; každý takový text je ale třeba chápat jen jako jako jednu z možností, kterak lze k dílu přistoupit). Je truchlivé ukazovat povinně sedmnáctiletým studentům Zvětšeninu nebo Andreje Rubleva a umrtvit jim tyto filmy následným rozborem podle nějaké schválené šablony. 9. Nezaplavujme školy diletantskými iniciativami. Příkladem diletantství je brožura Mýty o socialistických časech, vydaná Člověkem v tísni, jejíž pokleslý styl a podpásovou argumentaci lze doložit hororovou charakteristikou typické normalizační učitelky: na hlavě má půlmetrovou trvalou nebo ruský cop, má chlupaté ruce i nohy, silnější postavu, chodí nemožně oblečená. V záplavě zmatečného strašení, které se zde proplétá s nespornými empirickými fakty, tato knížka opomene mladému čtenáři vysvětlit to podstatné: totiž specifika politického systému za socialismu, především pak tzv. vedoucí úlohu strany (i studenti na vysoké škole mívají problém pochopit duální systém řízení celé společnosti a často ve svých seminárkách zaměňují stranické orgány s exekutivou). Textovou analýzou Mýtů o socialistických časech lze ale dobře demonstrovat pojmy jako manipulace či propaganda. K otázce autorských práv: Podle 31 (Citace) do práva autorského nezasahuje ten, kdo c) užije zveřejněné dílo v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům; vždy je však nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Podle některých výkladů je navíc nutné použít jen takový nosič (DVD), který je registrován ve školní knihovně. Domnívám se, že interpretace autorského práva ve vztahu ke vzdělávacím účelům není dostatečně vyjasněna a veřejně známa a zaslouží si metodickou pomoc a náležitou popularizaci. Učitelé se potřebují explicitně dozvědět, zda mohou použít nahrávku filmu, za jakých okolností ano či ne, jaké další podmínky musí být při tom splněny atd., včetně hraničních či hybridních případů (audiovizuální materiál na you tube apod.). 7

8 3) Pavel Bednařík - umělecký ředitel AČFK Úvod k tématu Filmová a audiovizuální výchova je součástí / podmnožinou mediální výchovy, jež je součástí RVP. Od roku 2010 je FV a AV také samostatným vzdělávacím oborem a dobrovolně volitelným předmětem na středních a základních školách (součást vzdělávací oblasti Umění a kultura). Filmová a audiovizuální výchova by v současnosti měly tvořit jeden integrální celek, který by měl směřovat a). ke zvýšení audiovizuální gramotnosti učitelů (!) i studentů, b). k přehledu a orientaci v základech filmové řeči, filmové historie a teorie. FV a AV by ve výsledku měly patřit do širšího rámce mediální výchovy, která by vycházela a byla obohacována z poznatků či východisek užší filmové a audiovizuální výchovy. Konkrétně by FV a AV měla obnášet: - výchovu ke kritické recepci hodnotných (i pokleslých) filmových děl - seznámení se základními kapitolami dějin české a světové kinematografie - seznámení se základy filmové řeči - teoretickou zkušenost se základními složkami filmu a filmovými profesemi - rozvoj kritického myšlení a občanského postoje - reflexi a dešifrování filmových (mediálních) sdělení - schopnost hodnotit a komunikovat nad obsahy audiovizuálních děl - praktické cvičení a práci s audiovizuální technikou Filmová výchova a výchova filmem Výchova filmem jako širší a volnější užití konkrétních filmových děl je prostředkem doplňujícím výuku na základních a středních školách a to jak v povinných, tak volitelných předmětech. V důsledku se jedná zejména o ilustrativní užití filmových děl, které nabízí řadu mimofilmových témat a souvislostí a pomáhá tak ke zpestření a oživení klasické výuky. Filmová výchova vedle toho tvoří systém výuky věnovaný kritické reflexi filmových děl, hlubšímu poznání základů filmové řeči, klíčových děl filmové historie, ale také schopnost docenit estetické a etické hodnoty jakéhokoliv filmového díla. Oba přístupy by podle zkušenosti realizátorů různých projektů měly tvořit komplex audiovizuálního vzdělávání, které a). doplňuje stávající výuku a předměty na ZŠ a SŠ, b). rozšiřuje vzdělávací programy o nový předmět a nový přístup ke studiu filmu jako samostatné umělecké disciplíny. Postavení AČFK v aktuální situaci FV Mediální výchově se v ČR věnuje řada subjektů, AČFK se soustavně zejména v podobě projektu Film a škola, ale také v rámci Letní filmové školy a distribuční činnosti (Projekt 100) věnuje prohlubování zpřístupňování a recepce klasických filmových děl s důrazem na kritický přístup diváka (recipienta). AČFK dlouhodobě zpřístupňuje hodnotná klasická filmová díla, seznamuje diváky LFŠ s osobnostmi filmu, filmovou poetikou, jednotlivými etapami i současnými tendencemi vývoje kinematografie od počátků po současnost. AČFK rovněž soustavně podporuje a zvýhodňuje filmové kluby v šíření hodnotných děl a rozvíjení spolupráce jednotlivých FK a místních středních a základních škol. Vedle této činnosti začala od roku 2009 realizovat (dosud neakreditovaný) kurz filmové výchovy pro 8

9 učitele, který by měl být integrálně propojen se vzdělávacím a odborným programem na Letní filmové škole. Co chybí v oblasti filmové výchovy Obecně vzato je základním úskalím absence systémového přístupu, který by sestával z fundamentálních materiálů a strategie, a vycházel zejména z konsensu obou klíčových institucí Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním předpokladem jakýchkoliv významných aktivit v oblasti FV je vytvoření systému a podílu jednotlivých klíčových institucí a organizací (NFA, FAMU, filmové vědy, filmové školy, AČFK, Jeden svět na školách, jednotlivá kina, vědecké a pedagogické instituce) na celkovém systémovém postupu v dané oblasti. Mezi konkrétní chybějící položky struktury filmové výchovy patří zejména: - komunikační platforma organizací věnujících se filmové výchově - strategie hodnocení a podpory (bodový systém) podporovaných aktivit v oblasti FV a AV - střednědobý a dlouhodobý plán podpory FV a AV na školách (OMA + MŠMT) - manuál k autorskému právu (ideálně příručka OMA MKČR a MŠMT) - manuál dostupnosti a použitelnosti konkrétních filmových děl - samotná filmová díla v adekvátní kvalitě - metodika přípravy podpůrných pedagogických a metodických materiálů pro učitele (MŠMT) - poradenské, informační a metodické centrum (centra) filmové výchovy Tyto důležité body a jejich postupné naplňování jsou pak také součástí ideální podoby filmové a audiovizuální výchovy v ČR. Na počátku nutně musí stát systémové kroky ministerstev či jimi pověřených institucí a odborů, které vytvářejí strategii a rozpracovávají (nebo zadávají rozpracování) jednotlivých kroků a aktivit přidružené nebo podporované subjekty. Tento postup s sebou také nese deponování potřebných finančních prostředků na realizaci konkrétních kroků a aktivit tyto prostředky však nutně nemusejí pocházet z centrálních dotačních programů ministerstev, ale mohou být také doplňovány regionálními dotačními programy či podporou konkrétních lokálních aktivit a projektů. 9

10 4) Linda Arbanová - Katedra výtvarné výchovy PedF UK Praha 1.1. Vztah filmová/audiovizuální/mediální výchova - filmová výchova je úžeji zaměřená, mnohem důležitější je podle mě řešit audiovizuální výchovu obecně, tedy pohyblivý obraz ve spojení se zvukem - všechny formy pohyblivého (dnes již převážně digitálního) obrazu. V současné vizuální kultuře pohyblivý obraz v nejrůznějších formách převažuje, je proto potřeba se mu věnovat i ve výchově a vzdělávání. - zásadní je rozlišení mezi audiovizuální a mediální výchovou mediální výchova má jistě ve všeobecném vzdělávání své místo, zahrnuje však veškerá masová média a zabývá se přenosem a manipulací informací ve společnosti, včetně všech sociologických a politických souvislostí. - audiovizuální výchova s mediální jistě souvisí, avšak zabývá se pohyblivým obrazem jakožto zejména tvůrčím nástrojem pro potřeby vlastního vyjádření žáka (tvorba nutnost znát základní vyjadřovací prostředky filmu/pohyblivého/digitálního obrazu a jejich účinek), a také jako dílem, které je uměleckým sdělením autora (interpretace co, jak a proč autor dílem sděluje, jak to na mě působí a jak to působí na ostatní, v čem se shodneme a v čem ne, z jakého důvodu...) 1.2. Filmová výchova/výchova filmem - zjednodušeně se dá říct, že při výchově filmem je film spíše nástrojem, pomůckou, ilustrací při řešení různých témat (např. při výuce dějepisu, literatury, občanské výchovy apod.) - film se v těchto předmětech využívá poměrně často. - filmová výchova dnes méně častá a méně metodologicky podchycená zejména pro potřeby základoškolské výuky - řeší samotný film samozřejmě se nedá od filmu oddělit jeho obsah, sdělení, ale řeší se zejména to, jak je tento obsah sdělován, proč je sdělován tak a ne jinak, jak spolu obsah a forma souvisí, jak ve filmu vzájemně souvisí obraz a příběh atd Ideální podoba - to je na delší rozbor, ovšem zásadní pro mě je propojovat teorii s praxí (analýzu a interpretaci s tvorbou) - nestavět filmovou výchovu pouze na sestavování seznamu doporučených filmů, na historických úvodech k projekcím a na výuce dějin kinematografie například pro základní školy takovýto způsob pojetí filmové výchovy nemá význam. Přitom je nutné s filmovou výchovou začínat v co nejnižším věku a jak ukazují zkušenosti z mé praxe je to možné. 2. Potřeby pro rozvoj filmové/audiovizuální výchovy - autorské právo možnost využívat audiovizuální materiál pro potřeby výchovy bez hrozby porušení zákona. Jak ve školách (školní projekce, práce s filmem v hodině, v rámci výuky budoucích učitelů na vysokých pedagogických školách apod.), tak v ostatních vzdělávacích institucích a organizacích (např. možnost využít film při přípravě filmově-edukačního programu pro školy i veřejnost) - vzdělávání učitelů na úrovni vysokoškolské přípravy budoucích učitelů v rámci pedagogických fakult ve spolupráci s odbornými filmovými studijními programy (FF UK, FAMU), a také na úrovni dalšího vzdělávání učitelů prostřednictvím akreditovaných kurzů - systém akreditace programů dalšího vzdělávání učitelů MŠMT chybí samostatná kategorie filmová/audiovizuální výchova, vzdělávací programy pro učitele se tak musí akreditovat jako mediální, nebo výtvarná výchova, což není zcela přesné - publikování metodiky závisí na jednotlivých subjektech, zejména na pedagogických fakultách, je to stejné jako metodika jiných vzdělávacích oborů 10

11 5) Briana Čechová - vedoucí odd. filmových historiků NFA Odpověď na bod č. 1) Filmová výchova - filmová výchova se soustředí výhradně na dějiny kinematografie, mediální výchova na oblast médií (tisk, rozhlas, televize a internet) a audiovizuální výchova na vše dohromady - filmová výchova zahrnuje dějiny filmu prostřednictvím osobností, jednotlivých děl, stylů, proudů a vývoje filmové řeči vůbec, zatímco výchova filmem představuje výchovný proces, v jehož rámci se objevuje film pouze jako prostředník pro další vzdělávání - naše podoba filmové výchovy má formu Kursu filmové historie pro studenty středních škol a veřejnost: v rámci dvousemestrální výuky se přednášející soustředí na vývoj filmové řeči od vynálezu kinematografu až do 60. let 20. století : každá lekce je věnována jednomu titulu a jedné osobnosti, které zprostředkovávají znalost určitého stylu, směru, proudu, případně národní kinematografie v určitém období : přednášející demonstruje pomocí ukázek nejen dílo zvoleného tvůrce, ale rovněž filmy jeho kolegů, vytváří dobové souvislosti : lekce je zakončena projekcí jednoho celého titulu, k jehož erudovanějšímu uchopení výklad směřuje : cílem je, aby se divák na konkrétní titul dokázal podívat novýma očima, zařadil si jej do souvislostí, všiml si filmových postupů, na něž byl předem upozorněn atp. 11

12 6) Jiří Králík - Kánon filmu Úvod: První setkání aktivistů filmové / audiovizuální výchovy (FAV) jen potvrzuje, že dozrál konečně čas řešit problém filmové výchovy koncepčně a koordinovaně. Doposud všechny aktivity působily nekoordinovaně a víceméně náhodně, vždy ale s úmyslem zase o kousek posunout úroveň domácí FAV a potvrdit její nutnost a potřebu. Podmínky: v současné době se vytváří takřka ideální podmínky pro rychlé a efektivní vytvoření koncepce FAV a pak následné realizace. Mezi ty nejvýznamnější patří akcent a podporu FAV v EU a fondech (MEDIA, EFA, ) aktivní podpora významných osobností zahraničních (W.Wenders, R.Gutek, ) dlouholetá cenná zkušenost zahraniční Anglie, Německé, Švédsko, Dánsko iniciace a úspěšná realizace obdobných projektů v zemích VISEGRADU, především Polsko a Slovensko podpora FAV v koncepci MK, současně i snaha ministra oživit meziresort. komisi MŠMT tradice úspěšných výchovných projektů posledních let (semináře, LFŠ, artkina a FK, ) relativně velký zájem škol o využití filmu ve vyučování díky úspěchu projektu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH velký potencionál filmových odborníků (filmové školy, tvůrci) a nadšenců (diváci festivalů a artkin, aktivně píšící fanoušci, filmoví amatéři, ) ideální podmínky a stav digitalizace (technická zařízení, digitalizace filmů, ) Způsob a formy: Velmi důležitý je způsob a forma FAV, která bude efektivní a zasáhne nejširší okruh zájemců. Z tohoto hlediska lze rozdělit jednotlivé projekty FAV do dvou základních kategorii všeobecně vzdělávací (určené všem) specializované (určené jen menšímu okruhu zájemců) Toto základní dělení je možné a účelné dělit i dle věku nebo či tradičního školního dělení na ZŠ první stupeň, ZŠ druhý stupeň a SŠ. Velmi důležitá je i volba FOREM FAV. V koncepci je pak nutné přesněji stanovit postavení filmové výchovy v oblasti mediální výchovy a FAV. Současně je efektivní blíže specifikovat i základní úlohu filmu - umění, prostředek či médium. Všechny tyto úlohy jsou důležité, ale každá z nich přece jenom plní jinou roli a má i jiného cílového diváka. Pak bude i snazší přesněji stanovit jednotlivé postupy, cíle, postavení i význam jednotlivých projektů FAV. Cíle a postupy: Předchozí dělení usnadní i efektivnější hledání a definování postupů: Film jak UMĚNI nejefektivnější je hledání forem a obsahu obdobných a navazující na stávající další druhy umění - literatura, hudba,.. Proto by také obdobně mělo být předmětem všeobecným a výrazně přispět k posilování především estetické výchovy a budování kritického estetického vnímání. Takto pojatá výchova by měla být přítomna na všech školách všeobecného vzdělávání, ale na rozdíl od jiných druhů umění nemusí být přítomna jako zvláštní předmět. Film je syntetickým uměním a může tedy být přirozeně přítomen a rozmístěn v jiných předmětech uměleckých a paradoxně pomoci k pochopení i větší angažovanosti či zaujetí studentů. Podobně jako literatura může i filmové umění být efektivně využito mimo vyučování ( povinná četba ) a to v různých formách školní filmotéky, studentské filmové kluby, vlastní aktivita). Nejdůležitějším problémem je stanovení co možná nejmenšího množství děl, které nejlépe, srozumitelně a efektivně 12

13 mapují dějiny filmového umění. Obdobný problém řeší i další umělecké předměty ve většině případů pracují s tzv. Kánony (např. Literatura), tedy minimálním počtem nejvýznamnějších děl historie daného umění. Typickými projekty je Film a škola, Kánon filmu a v Polsku Filmoteka Szkolna. Film jako MEDIUM obdoba předchozího přístupu, ale při jeho využití není kladen tak velký důraz na posílení estetické výchovy, ale na obsah film zde plní spíš roli média, které efektivně, srozumitelně a atraktivně přináší důležité informace. Ideální stav je v případě, kdy film jako médium rovněž splňuje přísnější kritéria umělecká a je tedy součástí KÁNONU. Obdobně jako u prvního příkladu se jedná o využití ve všech školách a s formami výše uvedenými. Typickým příkladem je projekt Jeden svět na školách. Film jako PROSTŘEDEK k vlastnímu vyjádření. Toto využití je ale určeno už jen vybraným jedincům, kteří zvládnou poměrně náročné technické a umělecké dovednosti. Také je to proces, který je poměrně časově náročný a poměrně složitě aplikovatelný ve vyučování. I když může a měl by obsahovat i výše uvedená využití filmu, bude to vždy jen okrajová a výběrová, případně čistě volnočasová aktivita, která se ale může stát nedílnou součástí stávající výuky výtvarného umění. V tomto případě je to spíš otázka zásadnější změny právě v předmětu Výtvarná výchova, kde právě film i fotografie, případně počítačová grafika měly najít větší uplatnění. Hodně to bude záležet na vybavení škol a specifických schopnostech učitelů, které u výše uvedených užití nejsou tak výrazně potřeba. Proto také v této oblasti existuje největší počet menších a lokálních projektů, pokus o plošné zavedení nového předmětu FAV od září 2010 nepovažuji za šťastný a komplexně řešící problematiku Filmové výchovy. Problémy a potřeby Výše uvedené základní tři typy přístupu k filmové výchově v současné době naráží na několik zásadních problémů a potřeb absence společné koncepce filmové výchovy podpořené nejenom MK ČR, ale i MŠMT, ve které bude přesněji definováno postavení filmu ve systému všeobecného vzdělávání obnovení organizační platformy pro přirozenou komunikaci MK ČR a MŠMT tzv. mezirezortní komise, která by měla nejenom posoudit současný stav všeobecné výchovy v oblasti umění, ale i upřesnit pozici jednotlivých druhů umění. Také by měla vytvořit prostor, ve kterém se spojí zájmy obou ministerstev. V oblasti filmu je nutné definitivně zařadit film mezi umění a posílit především jeho funkci estetickou a uměleckou. Po těchto dvou nezbytných krocích nebude problém koordinované podpora a přirozeného začlenění stávajících, případně i nově vznikajících projektů FAV. Nejdůležitější podmínkou je vzájemná spolupráce a společné hledání i nalezení svého prostoru v systému FAV Výrazně vyšší komunikace a spolupráce s obdobnými projekty v zahraničí, především v zemích, kde se již několik desítek let úspěšně realizuje FAV na školách Anglie, Švédsko, Německo, Polsko, Dánsko. Vytvořit platformu pro přirozené a pravidelné setkání (konference, panelové diskuse,..) za osobní účasti zahraničních aktivit a jejich přirozené zapojení do budování domácí koncepce FAV definitivní dořešení a vyjasnění všech právních podmínek využití filmu v systému všeobecného vzdělávání (autorské právo) a v souladu s evropskými normami vytvoření základu pro efektivní využití nákladného procesu digitalizace, opačně pak proces digitalizace filmového dědictví přizpůsobit základním potřebám FAV výrazné posílení propagace, maximální využití stávajících silných informačních zdrojů (internet, ČT,..) a také zapojení osobností do propagace FAV, především v oblasti umělecké 13

14 7) Patrik Vacek - Katedra pedagogiky PdF MU Brno 1) Terminologické vymezení filmové/audiovizuální/mediální výchovy mě nechává chladným, neboť je dle mého soudu celkem jedno, jak se daná vzdělávací oblast jmenuje pokud tato vychází z předpokladu, že s filmem, televizí, rozhlasem, Internetem či počítačovými hrami se zachází s kritickým přístupem a že neopominutelnou součástí filmové/audiovizuální výchovy (kterou chápu jako organickou podmnožinu mediální výchovy) a tuto zdánlivou samozřejmost je třeba neustále zdůrazňovat je vedle složky receptivní i její protiklad vlastní praktické, poučené a kreativní ohledávání možností toho kterého média. Za zásadní považuji skutečnost, že by filmová/audiovizuální výchova měla pracovat nejen s filmem, ale také s dalšími audiovizuálními médii (do adjektiva audiovizuální spadají na prvním místě počítačové hry, které dnes mají možná více pravidelných uživatelů než film diváků) a fenomény (digitální revoluce v oblasti vytváření, distribuci a recepci audiovizuálních obsahů - YouTube, Facebook, fan fiction v audiovizi apod.) a být tak ve své koncepci otevřená dalšímu vývoji v této oblasti. 2) Plně se ztotožňuji s příspěvkem Jaromíra Blažejovského a pro podrobnější analýzu problematiky odkazuji na materiál Audiovizuální výchova publikovaný v časopise Cinepur (č. 49, 1/2007) viz 14

15 Prezenční listina (scan) 15

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ GOETHE INSTITUT / 10. PROSINCE 2015 KONCEPT Poskytnout prostor pro diskuzi o tématu aktivního zapojení mladých lidí do občanského a politického života v České republice.

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat

Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Základní informace o aktivitách VÚP Praha v oblasti dějepisu a souvisejících průřezových témat Inovace dějepisného kurikula v RVP G aktuální stav řešené problematiky Mgr. Aleš Franc, seminář v Telči, 7.-

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV

Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Východiska pro zapojování jiné řeči do ŠVP PV Tým autorů Mateřské školy - Liberecké jazykové školky, o.p.s. Tento dokument byl vytvořen pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole. Vychází ze

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ

PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Individuální projekt národní Příjemce: MŠMT, odbor Evropských programů 72 Tato prezentace je spolufinancována Evropským

Více

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

Integrace ICT do prostředí MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Integrace ICT do prostředí MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz Svět technologií našich dětí Jaké technologie využívají, obklopují je v reálném světě? S čím přicházejí děti do kontaktu? myšlenková

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více