Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/5441/2014 Km Ivan Klíma ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Výroková část: Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo: Statutární město České Budějovice, IČO , nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice, které zastupuje Sváček Jiří - VIDEALL PROJEKT, IČO , Chvalšinská 108, Český Krumlov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Dešťové kanalizační vedení, 2x uliční vpusť, odvodňovací žlab pro odvodnění pozemku parc.č. 2061/105 (dále jen "stavba") pozemku parc.č. 2061/105 v katastrálním území České Budějovice 2. Druh a účel umisťované stavby: - Dešťové kanalizační vedení.. dl. 48 m - odvodňovací žlab.. dl. 15 m - 2x uliční kanalizační vpusť Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: - Kanalizační vedení bude umístěno na pozemku parc.č. 2061/105 v k.ú. České Budějovice 2 ve vzdálenosti 2,6 m od společné hrance se sousedním pozemkem parc.č. 2061/51 v k.ú. České Budějovice 2, bude vedeno od první uliční vpustě umístěné u vchodu do bytového domu čp. 810 ul.

2 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 2 V. Talicha, dále povede podél východní a jižní stěny této budovy a bude zaústěno do stávajícího kanalizačního řadu. Odvodňovací žlab bude umístěn na pozemku parc.č. 2061/105 ve vzdálenosti 1,35 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc.č. 2061/51, povede podél západní stěny bytového domu čp. 810 ul. V. Talicha a skrze druhou uliční vpusť bude zaústěn do nového kanalizačního vedení. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: - Bezprostřední okolí stavby po dobu její realizace II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby. 2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 3. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí investor stavby jejich opravu a uvedení do funkčního stavu. 4. Vzhledem k malému rozsahu prací nebude zařízení staveniště zřizováno, materiál bude na stavbu dovážen průběžně. 5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, ze dne pod zn. OOŽP/5004/2014/Do: odd. ochrany přírody a krajiny Dle předložené projektové dokumentace nelze při provádění výkopu dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromů, je tedy potřeba provést podkop a tím ochránit kořenovou soustavu stromu nebo keřů. Pokud stavbou budou narušeny kořeny větší než 2 cm v průměru, je nutné je ošetřit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dřeviny a následným napadením houbovými chorobami a bakteriózami. 6. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádřeních správců inženýrských sítí v dotčené oblasti. Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice III. Užívání stavby: Stavební úřad upozorňuje žadatele, že předmětem tohoto rozhodnutí jsou stavební objekty, které je ve smyslu 119 odst. 1 stavebního zákona možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (popřípadě oznámení stavebnímu úřadu). Kolaudační souhlas vydá stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil písemným opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. V daném případě je podkladem Územní plán města České Budějovice (dále jen ÚPnM ), který byl pro správní území města České Budějovice schválen Zastupitelstvem města České Budějovice dne usnesením č. 39/2000 a obecně závazná vyhláška č. 4/2000, o závazných částech územního plánu města České Budějovice, v platném znění pozdějších předpisů (dále jen OZV ).

3 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 3 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stanoviska a vyjádření sdělili: Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, ze dne pod zn. OOŽP/5004/2014/Do Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, ze dne pod zn. OSVS/3087/2014/Pu E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne pod zn. H E.ON Česká Republika, s.r.o., Správa sítě plynu, ze dne pod zn. H ČEVAK a.s., ze dne pod č.j.: O ČEVAK a.s., ze dne pod č.j.: O O2 Czech Republic, a.s. ze dne pod zn /14 UPC Česká republika, a.s., ze dne Teplárna České Budějovice, a.s., ze dne pod zn. 14/172 ELSAT spol. s r.o., ze dne ELTODO - CITELUM s. r.o., ze dne pod zn. 2014/5567 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., ze dne pod zn. 43/2014/2878/2212 ČEPS, a.s., ze dne pod zn Stanovení okruhu účastníků územního řízení: Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení 85 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkyní primátora Ing. Ivanou Popelovou, IČO , které zastupuje Sváček Jiří - VIDEALL PROJEKT, IČO , dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich parc.č. 681/1, 2061/51, 2061/56, 2061/90, 2061/108, vše v katastrálním území České Budějovice 2, a dále správci technické infrastruktury, vyskytující se v území dotčeném stavbou, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uvedeno. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad ve smyslu ustanovení 87, odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení územního řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a v 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě. Protože se v tomto případě jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým se dle ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozumí řízení s více než 30 účastníky, je řízení vedeno veřejnou vyhláškou. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: Statutární město České Budějovice, IČO , nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice, které zastupuje Sváček Jiří - VIDEALL PROJEKT, IČO , Chvalšinská 108, Český Krumlov

4 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 4 Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona: Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora ing. Ivanou Popelovou, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice (jako obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, Rašínovo nábřeží 42/390, Praha Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 písm. b) c) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o pozemky: parc.č. 2061/51, parc.č. 2061/56, parc.č. 2061/90 a parc.č. 681/1, vše v katastrálním území České Budějovice 2, dále stavby: čp. 810, čp. 811, čp. 812 v ul. V. Talicha a čp. 825 v ul. J. Opletala, vše České Budějovice, Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Ing. Kamilem Caltou, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice Hedvika Jiráňová, Lhota 6, Dynín Ing. Stanislav Humler, V. Talicha 27/812, České Budějovice Alena Humlerová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Aleš Šolar, Plzeňská 10/2140, České Budějovice Marie Veselá, V. Talicha 25/811, České Budějovice Milan Faktor, V. Talicha 25/811, České Budějovice Ilona Faktorová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Petr Hošek, V. Talicha 25/811, České Budějovice Helena Hošková, V. Talicha 25/811, České Budějovice Václav Kotyza, V. Talicha 25/811, České Budějovice Václava Kotyzová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Ing. Helena Kadlecová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Jiří Marek, V. Talicha 25/811, České Budějovice Karel Trkola, V. Talicha 25/811, České Budějovice Hana Trkolová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Roman Šulc, V. Talicha 25/811, České Budějovice Petra Šulcová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Jaruška Šestáková, V. Talicha 23/810, České Budějovice Mgr. Vladimíra Prášková, V. Talicha 23/810, České Budějovice Ivana Navarová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Miluše Heralová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Marie Kořánová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Václav Berka, V. Talicha 23/810, České Budějovice Ing. Josef Lébl, Větrná 8/912, České Budějovice Hana Zelníčková, Havanská 7/2811, Tábor Jozef Polomčák, V. Talicha 27/812, České Budějovice Ludmila Polomčáková, V. Talicha 27/812, České Budějovice Miluše Holubová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Karel Klewar, V. Talicha 27/812, České Budějovice Miluše Klewarová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Miroslava Svobodová, Bezdrevská 8/1021, České Budějovice Kateřina Ondráčková, Fimberk 151, Skuteč Vladislav Karásek, V. Talicha 27/812, České Budějovice Petr Stronček, Zahradní 686, Nová Bystřice Pavla Jírová, Papírenská 43/1749, České Budějovice Jana Igelová, Fallerslebenstrasse 16, Frankfurt am Main, Německo Jindřich Hoch, Plzeňská 22/2146, České Budějovice Jaroslava Hochová, Plzeňská 22/2146, České Budějovice Mgr. Markéta Votrubová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Zdeňka Böhmová, V. Talicha 23/810, České Budějovice

5 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 5 Pavel Fiala, Habrová 8/2657, Praha Antonín Chaloupka, Plešovice 25, Zlatá Koruna Josef Malecha, V. Talicha 27/812, České Budějovice Jiří Roubal, náměstí ČSM 691, Chodov Josef Roubal, Plzeňská 10/2140, České Budějovice Blažena Samcová, Nerudova 21/825, České Budějovice Zuzana Petráňová, Jankov 33, Jankov Jindřiška Chánová, Smetanova 1129, Vodňany Jakub Johanus, Riegrova 73/1719, České Budějovice Miroslava Johanusová, Riegrova 73/1719, České Budějovice Lubomír Antal, V. Talicha 23/810, České Budějovice Zdeňka Halířová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Daniel Pícha, Míšeňská 4/70, Praha Stanislav Kučera, V. Talicha 27/812, České Budějovice Pavel Poledne, V. Talicha 27/812, České Budějovice Milena Polednová, V. Talicha 27/812, České Budějovice ing. Jan Válka, V. Talicha 25/811, České Budějovice Markéta Válková, V. Talicha 25/811, České Budějovice Rudolf Dvořák, Svébohy 17, Horní Stropnice Alena Dvořáková, V. Talicha 23/810, České Budějovice Marie Vomelová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Vlasta Holubová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Karel Prokop, V. Talicha 27/812, České Budějovice Marie Prokopová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Petr Pelech, V. Talicha 27/812, České Budějovice Helena Pelechová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Věra Dvořáková, V. Talicha 27/812, České Budějovice Libuše Hořická, V. Talicha 25/811, České Budějovice Karel Parkos, V. Talicha 23/810, České Budějovice Jana Parkosová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Miloslav Martykán, V. Talicha 27/812, České Budějovice Stanislava Martykánová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Hana Šímová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Martin Šíma, Branišovská 48/944, České Budějovice Stanislava Kučerová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Pavla Strouhová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Božena Kubešová, V. Talicha 27/812, České Budějovice Marta Mrkáčková, V. Talicha 23/810, České Budějovice Radek Kožíšek, V. Talicha 25/811, České Budějovice Michala Šebestová, Bc., Chelčice 17, Chelčice Zdeněk Koperdák, V. Talicha 25/811, České Budějovice Alžběta Tancošová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Pavel Juhaňák, V. Talicha 25/811, České Budějovice Ing. Josef Plch, V. Talicha 27/812, České Budějovice Marie Plchová, V. Talicha 27/812, České Budějovice František Čech, V. Talicha 25/811, České Budějovice Marie Čechová, V. Talicha 25/811, České Budějovice Jitka Jíralová, M. Chlajna 12/1297, České Budějovice Zdeňka Bastlová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Pavel Skupník, V. Talicha 23/810, České Budějovice Ludmila Kaiserová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Jaroslav Václav Pixa, Krčínova 12/1093, České Budějovice Miluše Pixová, Krčínova 12/1093, České Budějovice Karel Šplíchal, V. Talicha 23/810, České Budějovice Marie Šplíchalová, V. Talicha 23/810, České Budějovice Josef Klomfar, Karafiátová 2/424, Rudolfov RSDr. Karel Albert, V. Talicha 23/810, České Budějovice Judita Albertová, V. Talicha 23/810, České Budějovice

6 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 6 Ing. Magda Koubová, Kosov 47, Kamenný Újezd Jindřich Pravda, V. Talicha 25/811, České Budějovice Jana Hanzalová, V. Talicha 23/810, České Budějovice To Thi Thuy, Peškova 504, Mojžíř, Ústí nad Labem a dále správci technické infrastruktury vyskytující se v území dotčeném stavbou, jmenovitě: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4 Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, České Budějovice ELSAT, spol. s r.o., Bezdrevská 1082/9, České Budějovice Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

7 Č.j. SU/5441/2014 Km str Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. Obdrží: žadatel (dodejky) zplnomocněný zástupce žadatele Sváček Jiří - VIDEALL PROJEKT, Chvalšinská č.p. 108, Latrán, Český Krumlov 1 obec (dodejky) Statutární Město České Budějovice, zastoupené náměstkyní primátora Ing. Ivanou Popelovou, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, IDDS: 96vaa2e ostatní účastníci řízení podle 85 odst. 2 písm. b) c), kterým se doručuje veřejnou vyhláškou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, jedná se o pozemky parc.č. 2061/51, parc.č. 2061/56, parc.č. 2061/90 a parc.č. 681/1, vše v katastrálním území České Budějovice 2, dále stavby: čp. 810, čp. 811, čp. 812 v ul. V. Talicha a čp. 825 v ul. J. Opletala, vše České Budějovice, Statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem primátora Ing. Kamilem Caltou, nám. Přemysla Otakara II. 1, 2, České Budějovice Hedvika Jiráňová, Lhota č.p. 6, Dynín, Dolní Bukovsko Ing. Stanislav Humler, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Alena Humlerová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Aleš Šolar, Plzeňská č.p. 2140/10, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Marie Veselá, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Milan Faktor, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ilona Faktorová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petr Hošek, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Helena Hošková, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Václav Kotyza, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Václava Kotyzová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ing. Helena Kadlecová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jiří Marek, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Karel Trkola, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Hana Trkolová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Roman Šulc, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petra Šulcová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jaruška Šestáková, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Mgr. Vladimíra Prášková, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ivana Navarová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miluše Heralová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5

8 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 8 Marie Kořánová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Václav Berka, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ing. Josef Lébl, Větrná č.p. 912/8, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Hana Zelníčková, Havanská č.p. 2811/7, Tábor 5 Jozef Polomčák, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ludmila Polomčáková, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miluše Holubová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Karel Klewar, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miluše Klewarová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miroslava Svobodová, Bezdrevská č.p. 1021/8, České Budějovice 2, České Budějovice 11 Kateřina Ondráčková, Fimberk č.p. 151, Skuteč Vladislav Karásek, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petr Stronček, Zahradní č.p. 686, Nová Bystřice Pavla Jírová, Papírenská č.p. 1749/43, České Budějovice 7, České Budějovice 1 Jana Igelová, Fallerslebenstrasse č.p. 16, Frankfurt am Main, Německo Jindřich Hoch, Plzeňská č.p. 2146/22, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Jaroslava Hochová, Plzeňská č.p. 2146/22, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Mgr. Markéta Votrubová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Zdeňka Böhmová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavel Fiala, Habrová č.p. 2657/8, Praha 3-Žižkov Antonín Chaloupka, Plešovice č.p. 25, Zlatá Koruna, Český Krumlov 1 Josef Malecha, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jiří Roubal, náměstí ČSM č.p. 691, Chodov u Karlových Var 1 Josef Roubal, Plzeňská č.p. 2140/10, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Blažena Samcová, Nerudova č.p. 825/21, České Budějovice 3, České Budějovice 4 Zuzana Petráňová, Jankov č.p. 33, Dubné Jindřiška Chánová, Smetanova č.p. 1129, Vodňany II Jakub Johanus, Riegrova č.p. 1719/73, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Miroslava Johanusová, Riegrova č.p. 1719/73, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Lubomír Antal, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Zdeňka Halířová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Daniel Pícha, Míšeňská č.p. 70/4, Praha 1-Malá Strana, Praha 011 Stanislav Kučera, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavel Poledne, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Milena Polednová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 ing. Jan Válka, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Markéta Válková, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Rudolf Dvořák, Svébohy č.p. 17, Horní Stropnice Alena Dvořáková, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marie Vomelová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Vlasta Holubová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Karel Prokop, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marie Prokopová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Petr Pelech, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Helena Pelechová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Věra Dvořáková, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Libuše Hořická, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Karel Parkos, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jana Parkosová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Miloslav Martykán, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Stanislava Martykánová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Hana Šímová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Martin Šíma, Branišovská č.p. 944/48, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Stanislava Kučerová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavla Strouhová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Božena Kubešová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marta Mrkáčková, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Radek Kožíšek, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5

9 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 9 Michala Šebestová, Bc., Chelčice č.p. 17, Vodňany Zdeněk Koperdák, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Alžběta Tancošová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavel Juhaňák, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ing. Josef Plch, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marie Plchová, V. Talicha č.p. 812/27, České Budějovice 2, České Budějovice 5 František Čech, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marie Čechová, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jitka Jíralová, M. Chlajna č.p. 1297/12, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Zdeňka Bastlová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Pavel Skupník, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ludmila Kaiserová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jaroslav Václav Pixa, Krčínova č.p. 1093/12, České Budějovice 2, České Budějovice 11 Miluše Pixová, Krčínova č.p. 1093/12, České Budějovice 2, České Budějovice 11 Karel Šplíchal, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Marie Šplíchalová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Josef Klomfar, Karafiátová č.p. 424/2, Rudolfov RSDr. Karel Albert, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Judita Albertová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Ing. Magda Koubová, Kosov č.p. 47, Kamenný Újezd, České Budějovice 7 Jindřich Pravda, V. Talicha č.p. 811/25, České Budějovice 2, České Budějovice 5 Jana Hanzalová, V. Talicha č.p. 810/23, České Budějovice 2, České Budějovice 5 To Thi Thuy, Peškova 504, Mojžíř, Ústí nad Labem a dále správci technické infrastruktury vyskytující se v území dotčeném stavbou: ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4 Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 32, České Budějovice ELSAT, spol. s r.o., Bezdrevská 1082/9, České Budějovice dotčené orgány Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, - zde - ostatní Magistrát města kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - - se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

10 Č.j. SU/5441/2014 Km str. 10 Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich:

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4259/2012/feu Ing. Tomáš Fedur 775 742 980 7.6.2013 Č.j.: MěÚ/2094/2013/Feu e-mail: stav.urad2@rudolfov.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/3736/2014/we Ing. Zdeněk Werner 777265736 17.3.2015 Č.j.: MěÚ/0882/2015/Wer e-mail: zdenek.werner@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: hllp://www.c-budejovicc.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.3055/3129/10-Ř V Nové Bystřici dne 22.9.2010 Č.j.: 4330/10/SU Vyřizuje: Tel.:

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Spis. zn.: 11106/OST/10 Pol V Rokycanech:14.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1318/OST/11 Jaroslav Polák

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/1226/15 Spis. značka: SÚ 393/15-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273, 607 033 454 Fax: 481 629 209 E-mail: suchardova@mu.semily.cz Datum: 28.04.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 2042/184-UR/2010/Kr Trhové Sviny, dne 19.3.2010 Vyřizuje : František Kříha 8608/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb,

12171/11/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. sklad zemědělských potřeb, Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 6564/276-B/2011/Kr Trhové Sviny, dne 22.4.2011 Vyřizuje : František Kříha 12171/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0754/2012/Ka Č. J.: 1281/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MULNX00KB1FW* *MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/10510/2014/SU/PM Louny 21.11.2014 Číslo jednací: MULNCJ

Více

Magistrát města České Budějovice. nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804020 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.

Magistrát města České Budějovice. nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804020 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš tavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 211 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 58415/2015/Ma 6499/2016-MURI/OSÚ/00029 Marková 323 618

Více

Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015 Pečky, dne 27.7.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Douděra Jakub ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015 Pečky, dne 27.7.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Douděra Jakub ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý ÚŘAD V P E Č K Á C H Odbor výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky tel.: 321 785 556, mail: jakub.doudera@pecky.cz Č.j.: 1237-3/2015 SZ: 1237/2015

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6814/2011/Ko MUBN-2529/2012/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská S00RP00GPUU3 SOORXOQHYZHN Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 41618/2011 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeciav, dne 11.08.2011 Č.J.: MUBR 54597/2011

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2138/2015-Jan VUP 11384/15-JAN-2138/2015 Marie Janoušková 388 459

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N Ý Ř A N Y odbor výstavby Benešova 295, 330 23 Nýřany Spis. zn..: OV-Tom/33805/2011 Nýřany, dne 12.3.2012 Č.J.: OV-Tom/5904/2012 Vyřizuje: Tomanová Telefon: 377 832 321 Fax: 377

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 2241/13/Kr/roz Zliv, dne 6.3.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: Eva Machovcová, Sousedovice 60, 386 01 Strakonice 1 Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/006116/2012/SÚ/záb Zábranský 383 700 723 7.5.2012 č.j. MUST/016233/2012/SÚ/záb

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i votní h o p r o s tředí n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/1193/2012/Ka Č. J.: 1648/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1642/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 4.10.2012

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 4369/10/Ne 0087/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3377/2010/Ka Č. J.: 4112/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Spis. zn.: SO 328.3-0957/2012/Sa-56 Křivoklát dne: 20.6.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3138/15/393 Č.J.: MUH/ 34429/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.08.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 424/10-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3822/11/VYS/ V Sušici dne: 8.11. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o. Chebská 282 356 04 SOKOLOV Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03498/2011/BN MeUSM/04509/2011 Marek Bartoň 572 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00JN4H9 SOORXÓOIYWFi Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavobní úřad Sp. zn. MUBR-S 59429/2011 OSŘOŽÚ/Če-330 Břeclav, dne 06.02.2012 C.j\: MUBR 3644/2012

Více

Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec ROZHODNUTÍ UZEMNI ROZHODNUTI. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec ROZHODNUTÍ UZEMNI ROZHODNUTI. v,, v VEREJNA VYHLASKA 08ECNI ÚŘAD NOVÉ SEDLO 1---.:.---1':.-----1,f/-;lN /f VYŘIZENO Městský úřad Žatec Stavební a vyvlastňovací úřad Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec I 11111111 II 111111111111 III 1111111111111111 111111111111

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03548/2012/BN MeUSM/04591/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4136/2010/Ba Č. J.: 4878/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1328/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/01053/11 04258/11/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

, v. stavební úřad. Tatenice 86,561 31 Tatenice. v,, \ti VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ OBECNÍ, v URAD stavební úřad Tatenice 86,561 31 Tatenice TATENICE Č.j.: Spisová značka: Vyřizuje: Telefon: E-mail: OUT A 239/2013 aut As4521l2/SUII 7 Ing. Eva Tulisová 465381 230 ou@tatenice.cz Datum:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 1210/2012-Jav Č. J.: VUP 9592/12-JAV-1210/2012 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 11.05.2012 Vojtěch

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 43882/2012-Bi Č.j.: MUCK 49725/2012 Český Krumlov, dne 12.11.2012 Vyřizuje: Lukáš Bína

Více

Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby. Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby. Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jescnice Odbor životního prostředí a výstavby OBeCNf ÚŘAD ZVOLE 252 45 Zvole u Prahy ODSLO 2 O -06-2011 Č. j.: J1~t..@...pnjal: Y:::::.:-:-::: _""''''4 II~(U: 1;;.. Počet pffioh:.::::::...

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.3071/2012- St Č.J.: MuVP - 0087/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.1.2013 Stehlík

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby J. Šípka 486, 273 03 Stochov Spis.zn. Č.j. Vyřizuje: Telefon: MESV/2381/2012/Zí MESV 2626/2012/Zí Zíková Lenka 312 651 222 Stochov, dne : 5.10.2012 Stavební

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 19354/14-NOV 4037/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420 388 459 087 FAX: +420 388 459 086 E-mail: petr.novy@mesto.vimperk.cz Datum: 22.09.2014 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Více

+NVIMY113FIYS+ Městský úřad Hlinsko. stavební úřad. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

+NVIMY113FIYS+ Městský úřad Hlinsko. stavební úřad. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Městský úřad Hlinsko, stavební úřad Adresa pracoviště: Adá mkova 554, Hlinsko +NVIMY113FIYS+ Váš dopis ze dne: 4.7.2012 Vaše značka: Č.j.: Hl 16427/2012/SÚ Opráv. úřed. osoba: Mudroch Pavel, Ing. Kozáčková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 7254/2012/STAV/meko Č.J.: DMBO 10064/2012 VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Měkota TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/2107/12 V Semilech dne 23.7.2012 Zn.: SÚ 1527/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více