Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Univerzální obráběč H/01Obráběč kovů Verze z Platnost

2

3 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat 16 3 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový 20 4 Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie NC stroje Ekonomické vzdělávání Ekonomicka Odborné vzdělávání Strojírenská technologie 101 Strana 3 z 140

4 4.9.2 Technologie Strojnictví Odborný výcvik - SS Odborný výcvik - SO Technická dokumentace Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 135 Strana 4 z 140

5 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Univerzální obráběč Motivační název: Předkladatel: Název školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství IZO IČ Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Ředitel Lumír Kymr Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název Hlavní město Praha IČ Kontakt Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 Telefon , Fax www Strana 5 z 140

6 2 Charakteristika vzdělávacího programu 2.1 Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Obráběč kovů Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Strana 6 z 140

7 2.3 Charakteristika školy Střední škola elektrotechniky a strojírenství vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným 1. ročníkem ve strojíren-ských oborech a se společným 1. ročníkem v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec 1. ročníku na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista (RVP Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. Strana 7 z 140

8 2.4 Profil absolventa Absolvent Školního vzdělávacího programu Obráběč kovů disponuje kompetencemi pro činnosti ve výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Absolvent umí opravovat stroje a funkční celky apod.je zaměřen na provádění demontáží, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Ovládá základní ruční a strojní operace rozpojování, spojování, opravy. Provádí jednoduché elektrotechnické práce související s opravami. Absolvent Školního vzdělávacího programu Obráběč kovů se uplatní při výkonu povolání Obráběč kovů ve velkých, středně velkých i malých firmách a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, apod. Kompetence žáka: Popis (výčet) očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Žák umí prakticky využít znalosti o různých druzích surovin či zpracovávaných materiálů, používaných nástrojů, strojů a zařízení, technologických postupů. Umí používat při pracovních činnostech adekvátní technické prostředky (stroje, nástroje, nářadí a zařízení, přípravky, pomůcky a materiál), orientuje se v technologických postupech, umí posoudit vlastnosti a zvolit surovinu pro daný technologický postup. Používá k diagnostikování stavu strojů a zařízení příslušných nástrojů, ke sledování průběhu pracovních činností a k posuzování jejich výsledků vhodné měřicí a kontrolní prostředky a zařízení. Umí volit a používat maziva a další provozní látky pro zajištění provozuschopnosti zařízení. Jedná v souladu s předpisy o nakládání s ropnými látkami. Zpracovává jednoduché náčrtky k doplnění technologického postupu. Žák umí číst z výkresů a technologických dokumentací zadání výroby. Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Umí strojní třískové obrábění kovových a nekovových materiálů Umí rozeznat technologické vlastnosti materiálu pro strojní obrábění Umí ručně i strojně nastavit, obsluhovat a udržovat obráběcí stroje Ovládá, kontroluje a měří kvalitu obrobků Zná problematiku číslicově řízených strojů Udržuje používané nářadí, nástroje a pomůcky (broušení, ostření, drobné opravy apod.). Odborné kompetence obecněji vyžadované Žák zná své reálné odborné i osobnostní kvality, umí konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy a má reálnou představu o kvalitě své práce, pracuje svědomitě a pečlivě, Strana 8 z 140

9 snaží se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků. Žák získá základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, a umí posoudit a zjisti možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání. Umí vhodným způsobem presentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji. Uvažuje a jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě, (tj. bere v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti), pracuje hospodárně a snaží se o loajálnost v pozici zaměstnance. Dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zná pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání a pečuje o stroje a zařízení a provádí jejich běžnou údržbu a obsluhu. Žák rozumí opravám strojů a zařízení tak, aby je mohl prakticky řešit. Chápe principy a technologie konstrukcí. Žák zná zásady obsluhy svěřených strojů. Další : Čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd. Dovede se vyjadřovat mateřském jazyce i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života. Má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti. Má základní znalosti v oblasti právního vědomí a vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích. Má numerické znalosti, Zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění. Dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledat způsoby jejich řešení. Specifické : Žák je veden tak, aby se: - orientoval se v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě - byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech zejména v pracovním životě - měl aktivní přístup k životu, včetně života občanského a k řešení problémů - snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně, atd. - respektoval lidská práva - chránil životní prostředí - jednal hospodárně - pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti Strana 9 z 140

10 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání (dle RVP), stupeň dosaženého vzdělání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích a tím může získat úplné střední vzdělání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. Klíčové kompetence Kompetence k učení Dílčí kompetence rozumí procesu učení a realizuje ho na různých úrovních objektivně hodnotí svůj pokrok a realizuje své dálší profesní možnosti vzděláváním v oboru Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence úkoly a problémy řeší odpovídajícím způsobem používá pomůcky, umí spolupracovat Komunikativní kompetence Dílčí kompetence dodržuje kulturu mluveného i psaného projevu v cizojazyčném prostředí se prezentuje kompetentně Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence k cílům a prioritám přistupuje odpovědně, chápe příčiny i následky jednání je schopen kooperace v týmu Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence uplatňuje etické kodexy a normy občanského soužití rozvíjí kulturu, ochraňuje hodnoty, včetně životního prostředí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Strana 10 z 140

11 Dílčí kompetence řeší svou pracovní a odbornou kariéru Matematické kompetence Dílčí kompetence s porozumněním používá kvantitativní pojmy v praktických případech používá matematické a statistické postupy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence výpočetní techniku používá odborně a efektivně umí posoudit validitu informací a vhodně informace použít Odborné kompetence Používat technickou dokumentaci Dílčí kompetence Pracuje s výkresovou a technologickou dokumentací Obrábět materiály Dílčí kompetence Volí vhodné řezné podmínky podle materiálu obrobku a nástroje, obrobitelnosti materiálů Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence Orientovat se v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence Dbá o dodržení požadované kvality práce, výrobků a služeb Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Dílčí kompetence Strana 11 z 140

12 Je schopen ekonomicky myslet a jednat Strana 12 z 140

13 2.5 Podmínky realizace ŠVP Strana 13 z 140

14 2.6 Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálními partnery vychází z požadavků na: A, Vzdělávání v návaznosti na trh práce. B, Potřeby trhu práce spočívající v leteckém a strojírenském průmyslu. Vzdělávání a trh práce Z důvodů zajištění trvalého rozvoje ekonomiky i celé společnosti průběžně vzniká ze strany u níže uvedených sociálních partnerů požadavek na kvalitní pracovní sílu schopnou plnit požadované náročné úkoly ve strojírenském průmyslu v potřebné kvalitě a jakosti. Tuto skutečnost si škola plně uvědomuje. Spolupráce se sociálními partnery patří mezi její hlavní úkoly. Ve všech případech je spolupráce prováděna na základě oboustranně uzavřených rámcových smluv. Smlouvy o spolupráci jsou každoročně před zahájením školního roku se sociálními partnery projednány a na základě připomínek obou stran aktualizovány s cílem spolupráci obou stran neustále zdokonalovat. Pro školní rok 2009/2010 budou smlouvy aktualizovány do konce srpna Sociální partneři: 1. ATP, a.s. Základní činností společnosti je výroba přípravků pro automobilový průmysl. Tato společnost působí nejen v České republice, ale převážně po celé Evropě. 2. ČKD NOVÉ ENERGO Tato společnost se zabývá výrobou elektrické energie z ekologických zdrojů (větrné elektrárny). Společnost zajišťuje výrobu, servis a montáže těchto zařízení. Působí po celém světě. 3. INGOS, s.r. Je společnost, zabývající se měřící a laboratorní technikou pro chemický průmysl. Zajišťuje výrobu, servis a montáž těchto zařízení v celé české republice i v zahraničí. Z charakteristiky jednotlivý sociálních partnerů vyplývá pro školu zajištění kvalitní přípravy absolventů, mající zájem se v těchto společnostech uplatnit. Na základě těchto skutečností uzavírá škola se společností rámcovou smlouvu o spolupráci. Obsahem uzavřených smluv je : a) výchovně vzdělávací činnost - škola se zavazuje odborně připravovat žáky studující obor Obráběč kovů - zabezpečuje výuku v odborných předmětech tak, aby výsledek vzdělávacího procesu odpovídal potřebám smluvních stran; b) závazky sociálního partnera vůči škole - zabezpečovat odborné praxe pro žáky na provozních pracovištích v souladu s učebními osnovami. Způsob realizace a plán odborné praxe je předmětem samostatné dohody - před vstupem na provozní pracoviště zabezpečí společnost bezplatně proškolení žáků a pedagogických pracovníků zajišťujících dozor žáků na provozních pracovištích z bezpečnosti práce - dodržovat platební podmínky žáků určené smlouvou o spolupráci Strana 14 z 140

15 - zajistit nezbytné pomůcky pro provádění jednotlivých činností na pracovištích - provádět ve spolupráci s vedoucím učitelem OV výchovně vzdělávací činnost c) další formy spolupráce ze strany školy: - škola se podílí na programech podpory získávání vhodných absolventů do zaměstnaneckého poměru u společnosti; - s žáky majícími předpoklady pro práci v jednotlivých společnostech je prováděn pohovor s možností výkonu práce v dané společnosti; - pokud vznikne požadavek ze strany sociálního partnera na pronájem prostor (zejména odborných učeben, včetně dopravního sálu) pro krátkodobé školení apod., bude v rámci školy vyhověno. ze strany sociálního partnera: - je zajišťována spolupráce při výstavách a jiných akcích prezentace školy; - jsou umožňovány bezplatné exkurze v jednotlivých výrobních procesech - škole jsou bezplatně zapůjčeny pomůcky pro zkvalitnění výuky žáků Z výše uvedených činností a pro zkvalitnění výuky a kompetencí absolventa v oboru Mechanik opravář, je spolupráce se sociálními partnery nevyhnutelná.tato spolupráce má vliv na potřebné kvality a požadavky týkající se trhu práce. Plánované spolupráce Vzhledem ke vzájemné spokojenosti a bezproblémové spolupráci, škola plánuje uzavření smluv z výše uvedenými společnostmi i pro příští školní roky. Škola plánuje obnovení spolupráce s firmou ProSpon, s.r.o. Kladno, firma se zabývá výrobou zdravotní techniky pro náročné operace kyčelních a koleních náhrad. Strana 15 z 140

16 2.7 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Základy ekologie Integrace ve výuce 1. ročník Základy ekologie Biologie člověka; Člověk a životní prostředí; Ochrana přírody a krajiny Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; Strana 16 z 140

17 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Chemie Základy ekologie Integrace ve výuce 1. ročník Základy ekologie Základy biologie; Biologie člověka; Ekologie; Potravní řetězce; Člověk a životní prostředí; Přírodní zdroje energie a surovin; Ochrana přírody a krajiny Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Základy ekologie Integrace ve výuce 1. ročník Základy ekologie Člověk a životní prostředí; Ochrana přírody a krajiny Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. Strana 17 z 140

18 V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Informační a komunikační technologie Strana 18 z 140

19 3 Učební plán 3.1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet Vzdělávací obor Počet vyučovacích vyučovacích hodin za studium hodin za studium týdně celkem týdně celkem Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání Disponibilní dotace 16 Český jazyk 3 96 Anglický jazyk Občanská nauka 2 64 Dějepis Fyzika Chemie 1 32 Základy ekologie Matematika Literatura Tělesná výchova Informační a komunikační technologie 3 96 NC stroje 1 32 Ekonomicka Strojírenská technologie 3 96 Technologie Strojnictví Odborný výcvik - SS 2 64 Odborný výcvik - SO Technická dokumentace Celkem Strana 19 z 140

20 3.2 Ročníkový Vzdělávací okruhy I II III ŠVP Všeobecné vzdělávací předměty Český jazyk 2 0 1/2 0 1/2 3 Anglický jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Základy ekologie Matematika Literatura 1 0 1/2 0 1/2 2 Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomicka Odborné vzdělávací předměty /2 23 1/2 62 NC stroje Strojírenská technologie Technologie Strojnictví Odborný výcvik - SS Odborný výcvik - SO / / Technická dokumentace Celkem /2 32 1/2 99 N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Využití týdnů Činnost I II III Výuka dle rozpisu učiva Celkem Strana 20 z 140

21 4 Učební osnovy 4.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. Učební plán předmětu Ročník I II III Dotace 2 0 1/2 0 1/2 Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný 1. ročník - dotace: 2, povinný 1. Zdokonalování jazykových vědomostí 20.0 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků - národní jazyk a jeho útvary - jazyková kultura - vývojové tendence spisovné češtiny - postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky - slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie - zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka Strana 21 z 140

22 řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - procvičování a upevňování pravopisu (hlavní principy českého pravopisu), Pravidla českého pravopisu a práce s nimi používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie Z: (1. ročník) : 2. Textový editor 2. Komunikační a slohová výchova 20.0 vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - komunikační situace, komunikační strategie - vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky - projevy monologické i dialogické; neformální i formální; připravené i nepřipravené - projevy prostě sdělovací, jejich základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova) - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů - vypravování v běžné komunikaci,v uměleckém projevu - jazykové prostředky užívané ve vypravování 3. Práce s textem a získávání informací 24.0 má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti má přehled o knihovnách a jejich službách zaznamenává bibliografické údaje zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - informatická výchova, knihovny a jejich služby - noviny, časopisy a jiná periodika, internet - techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu - získávání a zpracování informací z textu (též odborného, administrativního a publicistického, zvláště zpravodajského) - zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby - práce s různými příručkami pro školu i veřejnost Strana 22 z 140

23 Do: ICT (1. ročník) : 2. Textový editor ICT (1. ročník) : 4. Internet I. Z: (1. ročník) : Starověk (1. ročník) : Středověk (1. ročník) : Novověk (1. ročník) : 20. století (1. ročník) : 4. Internet I. (1. ročník) : 2. Textový editor 2. ročník - dotace: 0 1/2, povinný 1. Zdokonalování jazykových vědomostí 6.0 v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví průběžně pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků - procvičování a upevňování pravopisu - průběžně - Pravidla českého pravopisu a práce s nimi - průběžně - význam slova a jeho změny - tvarosloví - opakování již nabytých vědomostí (slova ohebná a neohebná, základní mluvnické kategorie) - náročnější případy tvarosloví ( skloňování cizích jmen, tvary dvojné, přechylování, zapisování číslovek, rozkazovací způsob u sloves, spřežky) 2. Komunikační a slohová výchova 6.0 odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně - mluvní cvičení - navázání kontaktu, udržení pozornosti, dovednost přesvědčit, dovednost vnímat a poslouchat, zpětné zhodnocení vlastního výkonu - průběžně - popis prostý - popis odborný - popis umělecký - charakteristika Strana 23 z 140

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem

Více

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce

pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36-67-E/02 Stavební práce Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace

pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26-45-L/51 Telekomunikace Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23.

Více

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční

pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-41-L/51 Masér sportovní a rekondiční Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl

pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-41-L/51 Polygrafi cký průmysl Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

64 41 L/51 Podnikání

64 41 L/51 Podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 64 41 L/51 Podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více