Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno"

Transkript

1 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk Hodinová dotace Další cizí jazyk Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a Německý jazyk RVP ZV nebo Ruský jazyk RVP ZV. Ve ročníku nižšího stupně gymnázia je zahájena výuka toho jazyka, o který na základě nabídky školy žáci a rodiče projeví převažující zájem. K dělení na skupiny dochází v závislosti na počtu žáků ve třídě. Výuka probíhá v učebnách vybavených potřebnou didaktickou technikou. Součástí výuky je i práce na projektech - Projekt Já a cizí jazyky. Ve výuce bude využívána i práce s jazykovým portfoliem, zejména v oblasti sebehodnocení. Předmět přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem, poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Výchovné a vzdělávací strategie: Učitel v hodinách probírá témata reálie německy nebo rusky mluvících zemí tak, aby žáci postupně ovládli nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání v rozmanitých komunikačních situacích a to v mluvené i písemné podobě. Jazykové a stylizační schopnosti a dovednosti a jim odpovídající komunikativní kompetence si žáci osvojují pod vedením učitele prostřednictvím aktivního podílu na nejrůznějších komunikačních událostech. V hodinách je užíván vhodný časopis nebo četba literatury odpovídající jazykové úrovni žáků. Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních a souvislostech Multikulturní výchova Klíčové kompetence: Kompetence k učení žák/yně si osvojí různé způsoby a metody učení, plánování a organizace učení, vytváří ochota dále se vzdělávat, vyhledává a třídí informace, uvádí jednotlivé poznatky do souvislostí Kompetence komunikativní - žák/yně se výstižně a souvisle vyjadřuje k určité problematice, reaguje adekvátně na situaci, argumentuje a obhájí své názory, rozumí psanému textu. Kompetence sociální a personální - žák/yně naučí se pracovat ve skupině, posílí svůj smysl pro týmovou práci, pomůže popřípadě požádá o pomoc, v rozhovorech vyjadřuje své názory, respektuje skutečnost že se dopouští chyb stejně jako ostatní spolužáci Kompetence občanské - žák/yně - respektuje odlišnosti jiných společenství a kultur Kompetence pracovní - žák/yně - využívá a rozvíjí získané znalosti, napíše jednoduchý text 57

2 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Německý jazyk. Výstupní úroveň NJ jako dalšího cizího jazyka je dána úrovní A1 SERR. rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím a umí tyto výrazy a fráze používat umí představit sebe i ostatní, klást jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, na podobné otázky umí odpovídat. dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner/ka pomalu a jasně Porozumění a poslech: rozumí jednoduchým pokynům a větám Čtení: rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova čte foneticky správně jednoduchý text rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů, využívá abecední slovník v učebnici Mluvení: adekvátně reaguje na jednoduché pokyny a věty používá slovní zásobu z okruhů rodina, škola, místo, kde žije, zájmy, záliby Psaní: osvojí si základní aspekty písemné podoby daného jazyka Jazykové prostředky: Fonetika vstupní audioorální kurz Abeceda Zvuková podoba slova a její zvláštnosti Pravopis: základní rozdíly mezi psanou a mluvenou podobou slova Gramatické kategorie: podstatná jména, členy, číslovky do 100 Jednoduché slovesné časy Otázka a zápor Věta jednoduchá a pořádek slov Slovní zásoba Slohové útvary Tématické okruhy: rodina, škola, místo, kde žiji, volný čas a zájmová činnost, prázdniny Komunikační situace: pozdrav, představení se, rozloučení, poděkování, základní údaje o sobě VMEGS MV OSV MuV VDO EV ČJ Z VO ICT B 58

3 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Německý jazyk Výstupní úroveň NJ jako dalšího cizího jazyka A1 SERR: rozumí známým slovům a jednoduchým větám, umí plynně číst jednoduchý text, umí jednoduchým způsobem vést konverzaci za předpokladu, že protějšek může věty opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy umí zformulovat jednoduchým způsobem své myšlenky, dokáže vyprávět jednoduchým způsobem o sobě, rodině, škole, kamarádech a o svých koníčcích dokáže napsat krátké jednoduché vzkazy a stručná sdělení Porozumění a poslech: reaguje na podněty z oblasti běžných komunikačních situací, pochopí smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace, rozumí jednoduchým instrukcím týkajících se organizace výuky Čtení: čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduchý text obsahující známou slovní zásobu, v jednoduchém textu vyhledá informaci, odpoví na otázku, související s textem, využívá abecední slovník / i elektronický/ Mluvení: tvoří a obměňuje jednoduché věty, dbá na gramatickou správnost, odpoví na otázku týkající se známých jevů a skutečností, zapojí se do jednoduchého rozhovoru na předem známé téma Psaní: sestaví jednoduché sdělení, napíše delší dopis, napíše krátké vyprávění, vytvoří jednoduchý popis Jazykové prostředky Pravopis: složitější pravopisné jevy Gramatické kategorie: podstatná jména, členy, skloňování Jednoduché slovesné časy: prézens, préteritum Pomocná a způsobová slovesa Souvětí, vedlejší věty Slovní zásoba Slohové útvary: Delší dopis, krátké vyprávění, popis Tématické okruhy: bydlení, město, kde žiji, popis svého dne, týdne, počasí, prázdniny OSV VDO VMEGS MV EV MV ČJ Z VO ICT B 59

4 Jazyk a jazyková kompetence Další cizí jazyk Ruský jazyk Výstupní úroveň RJ jako dalšího cizího jazyka je dána úrovní A1 SERR. rozumí známým slovům a jednoduchým větám umí plynně číst jednoduchý text, umí jednoduchým způsobem vést konverzaci za předpokladu, že protějšek může věty opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy rozumí hlavním bodům či myšlenkám autentického ústního projevu identifikuje strukturu jednoduchého textu a rozliší hlavní informace odhadne význam neznámých slov na základě již osvojené slovní zásoby a kontextu umí napsat a přečíst foneticky písmena azbuky je si vědom, že ruský jazyk má specifické symboly, které se nevyskytují v české abecedě umí napsat a přečíst foneticky správně jednoduchá slova je si vědom, že ruský jazyk má rozdílný přízvuk než čeština rozumí jednoduchým pokynům a větám rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova čte foneticky správně jednoduchý text rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů, využívá abecední slovník v učebnici Jazykové prostředky: Fonetika- vstupní audioorální kurz Abeceda azbuka Zvuková podoba hlásek a její zvláštnosti Základní poučení o přízvuku Jazykové prostředky: Fonetika- vstupní audioorální kurz Zvuková podoba slova a její zvláštnosti Základní poučení o přízvuku Porozumění a poslech Čtení VMEGS - Žijeme v Evropě OSV Mezilidské vztahy. Komunikace Poznávání vlastní VMEGS - Žijeme v Evropě OSV Mezilidské vztahy. Komunikace Poznávání vlastní 60

5 umí představit sebe i ostatní, klást jednoduché otázky, týkající se informací osobního rázu, na podobné otázky umí odpovídat. sestaví ústně i písemně souvislý text využívá překladové slovníky k písemnému a mluv. projevu reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích užitím jednoduchých výrazů a obratů s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostředků umí představit sebe i ostatní adekvátně reaguje na jednoduché pokyny a věty používá slovní zásobu z okruhů rodina, škola, já a moji spolužáci,místo, kde žiji,zájmy, záliby píše správně jednoduché věty a krátké texty zná a používá psaná písmena azbuky v textu rozliší a užívá správnou výslovnost přízvučných a nepřízvučných hlásek umí intonačně správně vytvořit větu tázací v ústním i písemném projevu používá správné tvary sloves Pozdrav, představení se, rozloučení se, poděkování a základní údaje o sobě a rodině Psaní Gramatika: Rozlišování přízvučných a nepřízvučných slabik Oslovení 1.pád podstatných jmen Věty tázací tvoření, fonetika Časování sloves v přítomném čase Číslovky základní OSV Mezilidské vztahy. Komunikace Poznávání vlastní Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Ruský jazyk 61 rozliší v mluveném projevu jednotlivé mluvčí s jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner/ka pomalu a jasně foneticky správně čte a hovoří v písemném projevu se nedopouští závažných pravopisných chyb reaguje na podněty z oblasti běžných komunikačních situací pochopí smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace Jazykové prostředky: Fonetika složitější hlásky a hláskové skupiny Složitější pravopisné jevy Porozumění a poslech

6 odhadne význam neznámých slov užívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu využívá různé techniky čtení dle typu textu a účelu srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý méně náročný textu se slovní zásobou na běžné téma jednoduše a souvisle popíše své okolí, zájmy, činnosti shrne a ústně i písemně sdělí běžné obsahově jednoduché informace shrne a ústně i písemně sdělí běžné obsahově jednoduché informace vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního života reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných každodenních situacích rozumí jednoduchým instrukcím ve výuce čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduchý text obsahující známou slovní zásobu v jednoduchém textu vyhledá informaci, odpoví na otázku související s textem využívá abecední (i elektronický) slovník tvoří a obměňuje jednoduché věty dbá na gramatickou správnost odpoví na otázku týkající se známých jevů zapojí se do jednoduchého rozhovoru na předem známé téma sestaví jednoduché sdělení napíše delší dopis, napíše krátké vyprávění vytvoří jednoduchý popis vědomě užívá správné gramatické jevy jak v písemné tak i mluvené formě správně používá ve větách tvary podstatných jmen v 1. a pádu Čtení Mluvení: Komunikační situace Pozdrav rozloučení Poděkování Omluva a reakce na ni Jednoduchá prosba a žádost o pomoc, informaci, službu Téma: rodina, profese, návštěva, volný čas Psaní Gramatika: Časování sloves rozlišení I. a II. časování Podstatná jména v 1. a pádě j. č. Osobní zájmena v 1. a pádě j. č. Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4 Přivlastňovací zájmena OSV - Sociální komunikace, Rozvoj vlastní VMEGS - Žijeme v Evropě MuV Spolu- práce mezi lidmi EV - Člověk a životní prostředí MV - Mediální produkty 62

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Ruský jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Ruský jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák

Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Předmět: Německý jazyk Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové vztahy Žák Zvuková stránka jazyka ČJ pravopis, rozlišuje grafickou a mluvenou podobu suprasegmentální jevy (větná intonace) výslovnost

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více