Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci. a jeho perspektivy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci. a jeho perspektivy"

Transkript

1 Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy Bakalářská práce Shpakova Anastasia Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Eva Ottová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: srpen Praha 2014

2 History and future perspectives of tourist accomondation services in Liberec Bachelor s Dissertation Shpakova Anastasia The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Eva Ottová Date of Submission: Date of Thesis Defense: srpen Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souhlasu s 47 b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne...

4 Abstrakt SHPAKOVA, Anastasia. Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran Tato bakalářská práce pomáhá nahlédnout do historie města Liberec, budování prvních hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Pak je rozebírána současná situace na trhu ubytovacích služeb v Liberci a jsou zanalyzované perspektivy jejich rozvoje. Součástí práce je navržení řešení pro obsazení větší kapacity ubytovacích zařízení v Liberci. Rozhovor s majitelem Apartmány-Liberec pomáhá zanalyzovat ubytovací služby v Liberci z různých hledisek. Práce je rozdělená na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Klíčová slova: historie, hotelové služby, Liberec, perspektivy, rozvoj, ubytovací zařízení

5 Abstract SHPAKOVA, Anastasia. History and future perspectives of tourist accomondation services in Liberec. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. This thesis helps to look into the history of Liberec, the construction of first hotels and other accommodation facilities. This work will analyse the current situation on the market of accommodation in Liberec and the perspectives of their development. Part of this work is intended to propose a solution of how to fullfill the larger part of accommodation capacities in Liberec. Interview with the owner of "Apartments Liberec" helps to analyse accommodation services in Liberec from different perspectives. The work is divided into theoretical and analytical and recommendation parts. Key words: accommodation, development, history, hotel services, Liberec, perspectives

6 Obsah Úvod Teoretická část Definice ubytovacích zařízení v moderní době Prvopočátky ubytovacích zařízení Vznik města Liberec Původ názvu města Liberec Stavebný vývoj Liberce Historie nejvýznamnějších hotelů v Liberci Podpora ubytovací infrastruktury v Liberci Analytická část Analýza ubytovacích zařízení v Liberci Rozhovor s majitelem Apartmány-Liberec Analýza předpokladů zvýšení návštěvnosti v Liberci Turisticky atraktivní místa Liberce Pozitiva a negativa Perspektivy rozvoje podnikání v oblasti ubytovacích zařízení Návrhová část Použitá literatura... 59

7 Seznam zkratek aj. a jiné apod. a podobně atd. a tak dále cca asi, zhruba cit. citováno ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EU Evropská unie HÚZ hromadná ubytovací zařízení MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky tzn. to znamená

8 Úvod Téma bakalářské práce Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy bylo výzvou a ověřením si schopností vyhledávat podstatné a důvěryhodné informační zdroje pro napsání této bakalářské práce. Pro čtenáře neznámá data, informace a v neposlední řadě i zajímavosti byly nacházeny ve zdrojích literárních, u oficiálních státních úřadů a pomocí internetových zdrojů. Ve snaze dobrat se co nejdůvěryhodnějších podkladů pro tuto bakalářskou práci byli osloveni vedoucí zaměstnanci několika institucí, kde se zdroje i samotné informace ověřovaly. Oslovení odborníci napomohli rozeznat kvalitní a nekvalitní zdroje a díky jejich zkušenostem bylo možné se vyhnout nepřesnostem vyřazením nedůvěryhodných informací a naopak, vyhodnotit a odlišit informace kvalitní. Cílem bakalářské práce bylo nahlédnout do dávných dob, kdy ubytovací služby teprve vznikaly, naznačit jak se dále vyvíjely, v jaké podobě je můžeme v Liberci najít v dnešním 21. století a jaké perspektivy rozvoje mají. Dozvíme se o prvních zmínkách pradědečků dnešních luxusních i méně luxusních ubytovacích zařízení, o důvodech proč taková zařízení vznikala a na jakých místech, jak lepší i horší časy města Liberce i celé země ovlivnily jejich prosperitu. Dílčí cíle: nahlédnout do historie ubytovacích zařízení, města Liberec a hotelů v Liberci; zanalyzovat současný stav v odvětví ubytování v Liberci; zhodnotit perspektivy rozvoje ubytovacích zařízení v Liberci. 8

9 Velký důraz je kladen na historii ubytovacích zařízení v Liberci po II. světové válce, v průběhu existence ČSSR. Nezapomnělo se ani na důležité období po Sametové revoluci, od roku 1989, po dnešek. Právě v této - dá se říct ekonomicky bouřlivé době množství těchto citovaných zařízení bylo obnoveno z ruin, nově postaveno, nebo naopak bylo vymazáno z pomyslné mapy hotelového průmyslu na území Liberce. Vzhledem k absenci komplexního výzkumu ohledně ubytovacích zařízení zaměřeného výhradně na Liberec, (což bylo ověřeno z několika zdrojů) bylo potřebné trpělivě sbírat jednotlivé informace a souvislosti skládat v časovém horizontu dle historických etap. Příkladem může být počátek vzniku města Liberec, doba za Rakousko Uherska, meziválečné období, poválečný vývoj v ČSSR atd. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že oblast Liberce a jeho okolí znám ze svých poznávacích výletů po Čechách a přirostlo mi k srdci. Na druhou stranu jsem sice nacházela informace o zdejších ubytovacích zařízeních moderní doby, bohužel, velice málo z jejich historie, což vzbudilo dojem, že by to bylo zajímavým tématem pro mnoho dalších lidí, kteří Liberecko znají a obdivují. Ve snaze získat bližší informace jsem měla tu čest poznat zajímavé lidi a přečíst několik poutavých publikací, kterých součástí byly i informace, které hojnou mírou přispěly jako informační zdroje k napsání bakalářské práce. Záměrem bakalářské práce popsat všeobecnou historii ubytovacích služeb a vysvětlení jejich rozvoje v postupujícím čase, obeznámení se stručnou historií města Liberce, jeho dávnou i nedávnou minulostí a současností v oblasti ubytovacích služeb a podáním vlastního názoru na perspektivy vývoje daného druhu služeb a návrh jak zlepšit vyhlídky do budoucna. Částí záměru této bakalářské práce je taky prokázat, že i z roztříštěných a zdánlivě nesourodých informací lze se pokusit vybudovat logický sled údajů a událostí v rámci zvoleného tématu. Jak řekl Umberto Eco: Dobrý badatel je člověk, který vchází do 9

10 knihovny a nemá nejmenší ponětí o tématu práce a pak z ní vychází a je mu do určité míry jasno". 1 Teoretická část Tato část práce se zaměřuje především na zkoumání dostupných informací o historii města Liberec a teoretických poznatků, týkajících se ubytovacích zařízení. 1.1 Definice ubytovacích zařízení v moderní době Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky je součástí mezinárodního středoevropského systému Hotelstars Union, který v současné době zastřešuje klasifikační kritéria v rámci ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Švýcarska, Švédska a Nizozemí. Hotelstars Union garantuje stejné parametry kvality ubytovacích služeb v středoevropském regionu. 1 Tato klasifikace má doporučující charakter a slouží jako pomocný návod pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, penzion, motel a botel, do příslušných tříd dle minimálních přesně určených požadavků, s cílem zlepšení orientace spotřebitelů (hostů) a zprostředkovatelů (cestovních kanceláří a agentur), zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění služeb, poskytovaných ubytovacími zařízeními. Požadavky jsou uváděny jako minimální. Nabízená služba či 1 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: asifikace-cr pdf 10

11 vybavení vyšší úrovně než je uvedeno, je vyhovující pro danou třídu. Klasifikace není 1. obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zda chce certifikaci podstoupit. Zákony ČR upravují některé aspekty klasifikace a upravují zákonné normy. Jako příklad můžeme uvést Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. respektive jeho novela č. 356/1999 Sb., ze dne 9. prosince 1999, v paragrafu 17, v odstavci 8 doplňuje povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení. Důležitá je i Vyhláška č. 2268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje základní odpovědi co je to hotel, motel, penzion a ostatní ubytovací zařízení. Ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanoví přesnou klasifikaci co je to budova, stavba se shromažďovacím prostorem, ubytovací jednotka, nebo pobytová místnost 2. Dále tento zákon určuje jak má probíhat stavba ubytovacího zařízení, popisuje jak mají být vybavené únikové cesty, určuje šíři a umístění schodiště, určuje světlou výšku místností pro hosty, velikost pokojů, velikost a množství místností sloužících pro hygienu ubytovaných, určuje všechny normy podle kterých je potřeba postupovat při stavbě, odkazuje na požární předpisy atd. Pro cestovní a turistický ruch je velice důležitá norma ČSN EN ISO Služby cestovního ruchu. Tato norma stanovuje a vysvětluje základní pojmy jako transfer, opce, storno ze strany cestujících, stornovací poplatky, nedostavení se k čerpání 2 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: asifikace-cr pdf 11

12 služby, storno ze strany poskytovatele služeb, sezony pro cestování, příplatek za jednolůžkový pokoj, záloha a doplatek. Přesné definice jiných pojmů ohledně klasifikace ubytovacích zařízení je obsažena v normě ČSN EN ISO Služby cestovního ruchu. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií: Hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; Motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; Penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; pro účely klasifikace je penzion klasifikován jako ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty; Ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování 3 ; 3 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: CR pdf 12

13 Depandance - vedlejší budova ubytovacího zařízení, která je bez vlastní recepce, kdy hlavní budova zabezpečuje veškeré služby, v příslušné kategorii. Depandance není vzdáleno víc než 500 metrů od hlavní budovy. Specifická hotelová zařízení: Spa hotel, Wellness hotel, Resort/Golf resort hotel Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd: * Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class, ***** Luxury. Rozdělení dle normy ČSN EN ISO 18513: Podle typu ubytovacích jednotek: Jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj, vícelůžkový pokoj, rodinný pokoj, vícelůžkový pokoj, společná ložnice, junior suite, suite, apartmá, studio, spojené pokoje, duplex. Podle sazby: ubytování bez snídaně, ubytování se snídani, polopenze, plná penze, all inclusive. 1.2 Prvopočátky ubytovacích zařízení Všechno to začalo Abrahamem 4. Bible popisuje, jak se rozhlédl po svém stanu a uvědomil si, že má pouze jeden vchod. Ptal se sám sebe: "co když lidé přicházející ze všech čtyř světových stran uvidí zavřený stan a budou si myslet, že nejsou vítáni? Jdu ponechat stan na všech čtyřech stranách otevřený, aby 4 Bible, Kniha Genesis 18 13

14 si všichni poutníci mohli odpočinout v mém příbytku, dostali nějaké jídlo a odpočinuli si předtím, než budou pokračovat ve své pouti." Buddhisté 5 mají na pohostinství a na povinnost se o poutníky postarat podobný názor. Sepjetí s lidmi je v jejich pojímání světa skutečné a separace je jenom iluze, proto, bychom měli oslovit i ty, které zatím neznáme a poskytnout jim pomoc a útulek. Koncepce pohostinnosti je velmi stará a její počátky jsou hojně popsány ve spisech starověkého Řecka, starověkého Říma a na papyrech biblických časů. Existují možná dvě vysvětlení toho, proč v dávných dobách lidé cítili povinnost být pohostinnými. Cítili, že pohostinnost k cizincům byla nutná k prokázání jejich náboženské pohody a tolerance, nebo se tak dělo z pověrčivosti. Host do domu, bůh do domu. Můžeme tedy říct, že náboženství a víra v nadpřirozeno byly prvními popudy k pohostinnosti. V případě ještě dávnější minulosti, kdy lidé denně podstupovali boj o holý život, to mohl být soucit s bližním, pud sebezáchovy a vědomí, že i poskytovatel přístřešku a jídla se může jednou ocitnout ve stejném postavení jako pocestný. Pohostinnost ve starověkém Řecku souvisela s náboženstvím přímo, protože některé prvky náboženství té doby se prolínají s myšlenkou ochoty poskytovat přístřeší. Misionáři, kněží a poutníci již v době starověkého Řecka tvořili značnou část cestující veřejnosti. Tito pocestní často cestovali napříč zeměmi do svatých míst, snad za věštci nebo do známých chrámů, které měly dominantní postavení v jejich náboženství. Během římské éry cestující, kteří nebyli na cestách z náboženských důvodů, byli obvykle na svých vojenských, diplomatických nebo politických misích. Mnoho lidí na vojenských pochodech pohrdalo ubytováním, které bylo k dispozici na trase. Hospody ve městech trpěly špatnou pověstí a nebyly příliš bezpečné pro cestující. Mimo města 5 COUNSINS, L., KUNST, A., NORMAN, K., Buddhist Studies in Honor, vydavatel Dordrecht 1974, ISBN

15 se vyskytovaly velice zřídka, ale pro vojáky nebyly ani potřeba. Vojenští cestující dávali přednost spaní ve stanech, které si sebou brali na cesty 6. V pozdějším období Římské říše se stavěly taverny a hostince, které mohly nabídnout úkryt pro cestující obchodníky, putovní herce a učence. Ubytování té doby bylo primitivní. Občas tam byly pokoje pro lidi, ale žádné stáje pro koně, ještě častěji tam byly stáje, ale žádné prostory vhodné pro lidi. Ve starověké Persii, cestování bylo uskutečňováno téměř výlučně ve formaci velkých karavan, kvůli bezpečnosti. Proto sebou na cesty brali velké a komplikované stany, které jim sloužili po celé délce obchodní stezky. Nicméně, v některých bodech těchto tras existovalo ubytování známé jako "Khan" a byly to vlastně opět stany, jen s pevnou, stabilní konstrukcí. Tato jednoduchá struktura skládající se prakticky jen ze čtyř stěn, která poskytovala ochranu nejen před přírodními živly, ale i jakousi ochranu proti nepřátelům, kteří napadali karavany pod rouškou tmy. Vysoce ceněna té doby v kontextu pohostinnosti byla výstavba předchůdců dnešních pošt, podél tradičních cest karavan 7. Tyto první pošty se stavěly později než starší khany a poprvé poskytovaly o něco kvalitnější stravování a ubytování využívané i vojáky a kurýry. I samotný Marco Polo popsal tyto předchůdce pošt, jako velice hezké a s apartmány vhodné pro krále. Nacházely se 25 kilometrů od sebe, snad to byl tehdejší ekvivalent celodenní jízdy a měly důležitou roli: dodávaly čerstvé koně pro kurýry nesoucí zprávy po celé zemi. Podle odhadů Marca Pola 8 v době jeho cestování po Dálném východě tam bylo takových pošt. V dalším vývoji došlo 6 LOWE, G., STOLL, H. ABC antiky. Vydavatel Ivo Železný 2005, ISBN WIESEHOFER, J., překlad Azizeh Azodi. Antike Persien. vydavatel II.B Tauris London, roku 2001, ISBN POLO, M., The Travels of Marco Polo ( edited by Peter Harris), vydavatel Everyman's Library 2008, ISBN

16 opět k prolínání náboženství a pohostinnosti. Bylo považováno za křesťanskou povinnost nabídnout nocleh a jídlo pro cestující a poutníky. Kláštery fungovaly jako hostince, poskytovaly ubytování a jídlo pro unavené cestovatele. Některé kláštery a rády, snad ve snaze nebýt rozptylováni v soukromých meditacích ze strany cestující veřejnosti, postavily samostatné budovy ve snaze dostát své křesťanské povinnosti a přitom si zachovat velkou část soukromí. Tyto budovy byly známy jako "xenodocheions", výraz pocházející z řeckého slova, které označuje místo odpočinku. Za vlády Karla Velikého, který vládl západnímu světu od roku 768, se dokonce přijaly zákony stanovující povinnost křesťana poskytnout místo odpočinku pro cestovatele zdarma 9. Nicméně, tyto zákony vzaly do úvahy i finanční zátěž ubytovatelů a nebezpečí, že cestující může zneužít pohostinnosti a zůstane nevítaně dlouhou dobu, právo omezilo pobyt každého cestovatele v libovolném místě na pouhé tři noci. Pokud chtěl zůstat déle, musel se na platbě za přístřeší a jídlo domluvit s majitelem domu. V roce 1282 ve Florencii, Itálie, se velcí poskytovatelé služeb pocestným, tedy města začala sdružovat za účelem změny pouhé pohostinnosti v řádné podnikání v tomto průmyslu. Hostince a hospody se staly licencovaným podnikáním, kde bylo dovoleno dovážet a prodávat víno. Samotné hostince nepatřily soukromým osobám, ale městům, a byly provozovány na základě tříletých nájemních smluv se soukromými osobami, kdy se zadání takových nájmů realizovalo v aukcích. V roce 1290, bylo již 86 hostinců ve Florencii členy cechu. Krátce poté se obdobná obchodní pohostinnost rozšířila do Říma a dalších italských měst 10. Je zajímavé si povšimnout, že během tohoto období mnoho hostinských byli Němci, spíše než 9 Einhardus ( překlad Petr Daniš), "... a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni", vydavatel SSEt out Praha, roku 1999, ISBN X 10 JONES, Ph. The Italien City-State: From commune to Signoria. vydavatel Oxford University Press USA, roku 1997, ISBN

17 Italové. Možná to bylo důsledkem, že mnoho obchodníků cestujících do Itálie, nebo Itálií jen projíždějících, byli sami Němci dychtiví najít nocleh, kde by bylo jednoduché se domluvit vlastním jazykem a jíst jídla na která byli zvyklí. Dá se říct, že historie ubytovacích zařízení v Evropě se obdobně vyvíjela v historii stejných zařízení na území Čech, protože i zde Německo zde historii silně ovlivňovalo. 16. až 18. století V tomto období došlo k výraznému zlepšení v kvalitě stravy a ubytování 11. Nejpoužívanější způsob dopravy byl dostavník. Dostavníky byly nucené k nočním zastávkám na dlouhých cestách. Toto znamenalo nejen jídlo a odpočinek pro koně, ale i jídlo a ubytování pro cestující. Přímým důsledkem byl velký nárůst výstavby hostinců a krčem na vhodných místech podél obvyklých tras dostavníků. Vzhledem k tomu, že cestující byli většinou bohatí lidé, zvyklí na určitý luxus, tak dostavníky přispěly nejen k růstu počtu hostinců, ale také ke zlepšení jejich kvality. Ve stejném období se hostince a hospody staly populárním místem setkání pro místní šlechtu, politiky, klér a další skupiny scházející se ve společném zájmu. Licence pro hostince byly v této době vydány místním šlechticem, na jehož území hostinec ležel. Konstrukce tehdejších hostinců byla v podobě čtyřúhelníku, s dostavníky a lidmi vstupujícími přes klenutou bránu. Hostinec již tehdy sloužil i takovým účelům jako jsou svatby. Jednotlivé budovy nebo části hostince v rámci služeb poskytovali ubytování pro cestující, další sloužili jako kuchyň, jídelna a nálevna a další jako přístřeší pro vozky a koně. 11 Gregg, Smith, Carrie Getty, " Bible pijáků piva", ( encyklopedické informace a poezie), vydavatel Pragma 2003, v Praze, ISBN

18 V 18. století, se staly velice populární kavárny v Evropě a byly součástí mnoha hostinců. V následující subkapitole se zaměřuji na historii českého města Liberec, což je ve vztahu s tématem mé práce. 18

19 1.3 Vznik města Liberec Na místě lesního porostu zvaného Záhvozdí, se usazovali nejprve slovanští osídlenci 12, pocházející ze severní Lužice a z jihu Čech. První zmínky jsou z časů krále Vladislava II, tedy z období O slovanském osídlování svědčí i názvy místních obci spadajících do Libereckého kraje a to například Vesec, Chrastava, Rochlice, Hrádek. První sídla byly malé a složené pouze z několika usedlostí. Typické pro tato sídla je jejich umístění. Vznikaly v místech příznivých pro trvalé osídlení, to znamená přítomnost úrodné půdy a vodního zdroje, navíc v místech, kde bylo možné vodní zdroj překročit, v místě označeném jako brod. Zde také docházelo k ošetření povozů a koní a lidem obchodujícím se zbožím se zde dostalo jídla a noclehu. Toto je důvod vzniku prvních zájezdních hostinců, ubytovacích zařízení. Uspořádání prvních sídel zakládaných od 13. století přestalo být chaotické a pouze dle přání majitelů staveb. Vzhled sídel začal být na příkaz panovníka určen tzv. lokátory. Sídla začala mít pravidelnější půdorys. Dá se říct, že to byly také počátky prvního plánování, nebo regulace výstavby. Střed osídlení představovalo náměstí a u sídel s obranným charakterem docházelo k ohraničení městské části hradbami. Prostorem Liberce procházela směrem z vnitra Čech do Lužice důležitá cesta a ta pokračovala dále k severu, po trase dnešní ulice Na Perštýně sestupovala k Harcovskému potoku. Ten překročila v místech u dnešního Anenského dvora, kde býval brod a později i most a pokračovala Moskevskou ulicí severním směrem na Frýdlant. V místech dnešního Benešova náměstí se tato cesta oddělila na větev směřující na Žitavu. Cesta na Žitavu je s největší pravděpodobností velice stará, protože ji střežili hrady Hamrštejn, Grabštejn a Frýdlant, kterého nejstarší část s věží 12 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

20 oválného půdorysu nazvaná jako Indica, sloužila cestujícím již od 11. století. Harcovský potok byl v minulosti mohutnějším tokem, než je tomu dnes. Na mapách katastru z roku 1843, které jsou velice přesné, má tento potok v místě brodu přechodu staré zemské cesty šířku 8 metrů. Je zde předpoklad, že zboží muselo být na těchto místech překládáno a to logicky na pravém, vyšším břehu, které z pohledu své výšky bylo bezpečnější i v případě mohutnějších dešťových srážek. Proto zde vznikla nejstarší osada na území Liberce 13. Archeologickým výzkumem se zjistilo, že toto první osídlení bylo v prostoru, kde se stýkají ulice Rumunská, Moskevská a Revoluční. Již z nejstarších vyobrazení Liberce je zjevné, že největší seskupení budov bylo pokaždé vyobrazeno na pravém břehu Harcovského potoka. V tomto směru je nutno opět zmínit katastrální mapu z roku 1843 a další mapu z roku 1858, protože zde můžeme vidět budovy ještě před velkými změnami. Zde je stará osada naprosto viditelná a vymezená v prostoru. Velice průkazným dokladem vzhledu a rozmístění nejstaršího osídlení Liberce byla rekonstrukce provedena Ing arch. Svatoplukem Technikem, kdy rekonstruoval zastavění z druhé poloviny 16. století, provedenou vědecky, na základě soupisu budov v panském urbáři. Touto rekonstrukcí prokázal, že zástavba v nejstarší části Liberce byla složena ze dvou částí. První byla umístěna na pravém břehu Harcovského potoka a byla naprosto nejstarší, osídlením a druhá stará část Liberce vznikla na náhorní plošině kolem tržiště, přibližně v místech dnešního náměstí E. Beneše. 13 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S s.19 20

21 I když jsou tyto dvě osady velice staré, dá se usuzovat, že osada u Harcovského potoka je starší, vzhledem k tomu, že má nepravidelné rozmístění budov, kdežto osada na náhorní plošině je již pravidelnější a vykazuje známky plánování rozmístění budov. Obě osady spojovala cesta, která dnes kopíruje ulici zvanou dnes Česká. Ze staveb nejstaršího osídlení se nezachovalo nic, protože budovy se stavěly ze dřeva. Dokladem toho, že se jednalo o dvě samostatné osady je i to, že na obou koncích staré zemské cesty se nacházely kovárny. Kovárny byly v této době nezbytné a většinou se v každé obci nacházela jedna kovárna. Horní osadu tvořilo v roce 1560 pouze 50 domů, ale velice rychle se rozrůstala. Pro celkový souhrn, podle pramenů byla dolní osada založena českými osadníky přibližně v 11. až 12. století a horní osada v polovině 13. století. Důležitost dolní osady je nesporná a odborníci vylučují, aby horní osada vznikla pouze z jednotlivé budovy, vzhledem k pravidelnosti půdorysu kolem čtvercového náměstí, kde jednu stranu tvořilo přesně 6 domů. Horní osada měla zřejmě funkci tržiště a byla založena za vlády krále Přemysla Otakara II. Nejstarší, dolní osada se dle zdrojů nazývala později Havlov. Ing arch. Svatopluk Technik vyjádřil domněnku, že se od tohoto názvu později odvodil názvy ulic jako Hablau, nebo Hebelow. Jako zajímavost lze uvést, že i ty nejstarší zdroje uvádějí název ulice Česká - Bohmische: Zde panuje neshoda v názoru, proč zrovna tento název. Jedna skupina badatelů se domnívá, že je tomu tak proto, že ulice, nebo bývalá stará cesta vede směrem do Čech, ale druhá skupina historiků připomíná, že na jiných místech stejně starých se nachází názvy ulic Česká i německá, což dokládá, že jde o označení národností žijících na daném místě. Havlov, nebo jinak řečeno Habersdorf rozkládající se na pravém břehu Harcovského potoka byla evidentně založena českými osadníky, v té době ještě nevolnými. Přibližně na počátku 15. století byla tato osada spojena s daleko bohatší osadou horní, zvanou Liberk - Reichenberg, kterou založili němečtí osadníci TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

22 V 18. století již došlo k naprosté asimilaci dolní osady a to v důsledku ekonomické a politické převahy Němců. 1.4 Původ názvu města Liberec První zmínky ohledně názvu Liberce jsou ze 17. století. Název Liberk se vyskytuje vedle názvu Reichenberg. Tehdejší písaři při opisování dokumentů zacházeli s názvy velice benevolentně, tak se můžeme setkat taky s názvy Reychinberk z roku 1352, Rychemberg z roku 1391, nebo Rechember z roku České jméno Liberec pochází podle některých badatelů z latinského překladu německého názvu Reichenberg, které zní jako Libercum. Ze zdrojů použitých při psaní této práce ale taky vyplývá, že historik Rohn, výborně obeznámený s historickými prameny je přesvědčen, že název města Liberec je českého původu a že vzniklo ze staroslovanského slova "lu", co znamená les a německého "berg", což je označení hory. Luberg v jeho pojetí znamená "Lesnatý kopec". Mnoho jiných badatelů s ním nesouhlasilo, zjevně ovlivněni svým německým původem, nebo inklinací k "německé" verzi" původu názvu Liberec. Téze o vzniku názvu Liberce z německého označení Reichenberg není podepřena písemnými důkazy a odporuje i historickým faktům. Jako příklad podporující Rohnovu hypotézu můžeme uvést obce Vratislavice a Rochlice, které měly vlastní kostel a faru a svůj český název uváděly jako jediný, bez německé alternativy až do 16. století, kdy rod Redernů přivedl německé přesídlence. Teprve pak vznikly i německé názvy těchto obcí. Ing. arch Svatopluk Technik vyslovil domněnku 15, že se tak stalo i v případě Liberce. Dolní osada, Luberg, žila až do příchodu a založení horní osady jako silná česká komunita. 15 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

23 Po sloučení obou osad se začal používat název v podobě Reichenberg - Liberk. Historik a literát Bohuslav Balbín uvádí roku 1688 ve svém spisu doslova: "Reichenberga olim Libercum", v překladu "Reichenberg, kdysi Libercum". Toto podporuje tvrzení, že první jméno Liberce znělo Liberk a bylo českého původu. 1.5 Stavebný vývoj Liberce Město Liberec s více než obyvateli patří k nejstarším a nejvýznamnějším centrům v severních Čechách a v České republice a rozkládá se na ploše 106 km². Vzhledem k tomu je administrativním, kulturním a průmyslovým centrem regionu. V kraji kolem Liberce žije asi 450 tisíc lidí. Liberec láká mnoho regionálních a mezinárodních návštěvníků, protože je výchozím bodem pro všechny zimní a letní rekreační aktivity v Jizerských horách a je lehce dosažitelný z německé strany hranic. Vliv Liberce přesahuje hranice regionu, do Polska a Saska. První písemná zmínka o Liberci se datuje do roku 1352, kdy byla malá česká komunita usazena v oblasti po směru obchodní cesty z Čech do Lužice, a tato komunita poskytovala služby pro obchodníky, po dlouhé a obtížné cestě přes Ještědské pohoří. Později, v 15. A 16. století, česká komunita se rozrostla o německé osadníky. Bylo to zásluhou šlechtického rodu Redernů, majitelů frýdlantského panství, stejně tak i Libereckého panství. Postupem času město získalo právo vařit pivo a pořádat trhy. V tomto období byly zdejší budovy převážně dřevěné a neustále hrozily požáry. Pak se budovy stavěly hrázděné, s výplní z nehořlavých materiálů a kamennou podezdívkou, nebo kamenné bylo celé přízemí budovy. V roce 1577 císař Rudolf II. udělil městu erb, který se používá dodnes. V tomto období, byly postavené první typické městské budovy, ve stylu charakteristickém pro toto staré město. Ve stejné době se prudce rozvíjela textilní výroba, zaměřená na výrobu sukna, později i jemnějších pláten a látek vhodných na ložní prádlo a dekoraci 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY. Veřejné informace pro zákazníky - založena na dobrovolnosti

KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY. Veřejné informace pro zákazníky - založena na dobrovolnosti Otázka: Podnikání ve stravování a hotelnictví Předmět: Podnikání, Hotelnictví Přidal(a): Pospíšilová KLASIFIKACE SÍTĚ UBYTOVACÍCH JEDNOTEK, HOTELOVÉ ŘETĚZCE, INTERNÍ PŘEDPISY Veřejné informace pro zákazníky

Více

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni UBYTOVÁNÍ Plzeňský kraj 2014 Rokycany, 27. února 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 v oblasti poskytování UBYTOVÁNÍ Odbor hygieny obecné a

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Hotelová klasifikace - certifikace

Hotelová klasifikace - certifikace Hotelová klasifikace - certifikace Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ROZDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB DO TYPOLOGICKÝCH SKUPIN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH. ČESKÉ REPUBLIKY 2015 2020 Metodika OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 015 00 Metodika Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod. Vymezení základních pojmů. Zákonná

Více

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů

Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Výroční konference ROP Severozápad 21. září 2010, Litoměřice Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 Programové období 2004 2006 Rozdělení prostředků na rozvoj

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti Sekce:Financování, kvalita a legislativa cestovního ruchu v ČR Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti 12. duben 2012, Hospitality& Tourism Summit 2012, Crowne Plaza Kvalita jako nástroj konkurenceschopnosti

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Brno,

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m

Trasa č. 2. Popis trasy: Délka: 31,22 km Převýšení: 845 m Trasa č. 2 Janov nad Nisou - Maliník (Bedřichov) - Česká chalupa (Rudolfov) Lidové Sady (Liberec) Ruprechtice (Liberec) Rudolfov - Vodní nádrž Bedřichov Bedřichov Janov nad Nisou Popis trasy: Délka: 31,22

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Sídelní struktura je stabilní Osídlení Královéhradeckého kraje je dáno jeho geografickou polohou a historickým vývojem. Rozmístění na území

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více