Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci. a jeho perspektivy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci. a jeho perspektivy"

Transkript

1 Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy Bakalářská práce Shpakova Anastasia Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Eva Ottová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: srpen Praha 2014

2 History and future perspectives of tourist accomondation services in Liberec Bachelor s Dissertation Shpakova Anastasia The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: PhDr. Eva Ottová Date of Submission: Date of Thesis Defense: srpen Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souhlasu s 47 b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne...

4 Abstrakt SHPAKOVA, Anastasia. Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran Tato bakalářská práce pomáhá nahlédnout do historie města Liberec, budování prvních hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Pak je rozebírána současná situace na trhu ubytovacích služeb v Liberci a jsou zanalyzované perspektivy jejich rozvoje. Součástí práce je navržení řešení pro obsazení větší kapacity ubytovacích zařízení v Liberci. Rozhovor s majitelem Apartmány-Liberec pomáhá zanalyzovat ubytovací služby v Liberci z různých hledisek. Práce je rozdělená na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Klíčová slova: historie, hotelové služby, Liberec, perspektivy, rozvoj, ubytovací zařízení

5 Abstract SHPAKOVA, Anastasia. History and future perspectives of tourist accomondation services in Liberec. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. This thesis helps to look into the history of Liberec, the construction of first hotels and other accommodation facilities. This work will analyse the current situation on the market of accommodation in Liberec and the perspectives of their development. Part of this work is intended to propose a solution of how to fullfill the larger part of accommodation capacities in Liberec. Interview with the owner of "Apartments Liberec" helps to analyse accommodation services in Liberec from different perspectives. The work is divided into theoretical and analytical and recommendation parts. Key words: accommodation, development, history, hotel services, Liberec, perspectives

6 Obsah Úvod Teoretická část Definice ubytovacích zařízení v moderní době Prvopočátky ubytovacích zařízení Vznik města Liberec Původ názvu města Liberec Stavebný vývoj Liberce Historie nejvýznamnějších hotelů v Liberci Podpora ubytovací infrastruktury v Liberci Analytická část Analýza ubytovacích zařízení v Liberci Rozhovor s majitelem Apartmány-Liberec Analýza předpokladů zvýšení návštěvnosti v Liberci Turisticky atraktivní místa Liberce Pozitiva a negativa Perspektivy rozvoje podnikání v oblasti ubytovacích zařízení Návrhová část Použitá literatura... 59

7 Seznam zkratek aj. a jiné apod. a podobně atd. a tak dále cca asi, zhruba cit. citováno ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EU Evropská unie HÚZ hromadná ubytovací zařízení MMR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky tzn. to znamená

8 Úvod Téma bakalářské práce Historie podnikání v oblasti ubytovacích služeb v Liberci a jeho perspektivy bylo výzvou a ověřením si schopností vyhledávat podstatné a důvěryhodné informační zdroje pro napsání této bakalářské práce. Pro čtenáře neznámá data, informace a v neposlední řadě i zajímavosti byly nacházeny ve zdrojích literárních, u oficiálních státních úřadů a pomocí internetových zdrojů. Ve snaze dobrat se co nejdůvěryhodnějších podkladů pro tuto bakalářskou práci byli osloveni vedoucí zaměstnanci několika institucí, kde se zdroje i samotné informace ověřovaly. Oslovení odborníci napomohli rozeznat kvalitní a nekvalitní zdroje a díky jejich zkušenostem bylo možné se vyhnout nepřesnostem vyřazením nedůvěryhodných informací a naopak, vyhodnotit a odlišit informace kvalitní. Cílem bakalářské práce bylo nahlédnout do dávných dob, kdy ubytovací služby teprve vznikaly, naznačit jak se dále vyvíjely, v jaké podobě je můžeme v Liberci najít v dnešním 21. století a jaké perspektivy rozvoje mají. Dozvíme se o prvních zmínkách pradědečků dnešních luxusních i méně luxusních ubytovacích zařízení, o důvodech proč taková zařízení vznikala a na jakých místech, jak lepší i horší časy města Liberce i celé země ovlivnily jejich prosperitu. Dílčí cíle: nahlédnout do historie ubytovacích zařízení, města Liberec a hotelů v Liberci; zanalyzovat současný stav v odvětví ubytování v Liberci; zhodnotit perspektivy rozvoje ubytovacích zařízení v Liberci. 8

9 Velký důraz je kladen na historii ubytovacích zařízení v Liberci po II. světové válce, v průběhu existence ČSSR. Nezapomnělo se ani na důležité období po Sametové revoluci, od roku 1989, po dnešek. Právě v této - dá se říct ekonomicky bouřlivé době množství těchto citovaných zařízení bylo obnoveno z ruin, nově postaveno, nebo naopak bylo vymazáno z pomyslné mapy hotelového průmyslu na území Liberce. Vzhledem k absenci komplexního výzkumu ohledně ubytovacích zařízení zaměřeného výhradně na Liberec, (což bylo ověřeno z několika zdrojů) bylo potřebné trpělivě sbírat jednotlivé informace a souvislosti skládat v časovém horizontu dle historických etap. Příkladem může být počátek vzniku města Liberec, doba za Rakousko Uherska, meziválečné období, poválečný vývoj v ČSSR atd. Toto téma jsem si zvolila zejména proto, že oblast Liberce a jeho okolí znám ze svých poznávacích výletů po Čechách a přirostlo mi k srdci. Na druhou stranu jsem sice nacházela informace o zdejších ubytovacích zařízeních moderní doby, bohužel, velice málo z jejich historie, což vzbudilo dojem, že by to bylo zajímavým tématem pro mnoho dalších lidí, kteří Liberecko znají a obdivují. Ve snaze získat bližší informace jsem měla tu čest poznat zajímavé lidi a přečíst několik poutavých publikací, kterých součástí byly i informace, které hojnou mírou přispěly jako informační zdroje k napsání bakalářské práce. Záměrem bakalářské práce popsat všeobecnou historii ubytovacích služeb a vysvětlení jejich rozvoje v postupujícím čase, obeznámení se stručnou historií města Liberce, jeho dávnou i nedávnou minulostí a současností v oblasti ubytovacích služeb a podáním vlastního názoru na perspektivy vývoje daného druhu služeb a návrh jak zlepšit vyhlídky do budoucna. Částí záměru této bakalářské práce je taky prokázat, že i z roztříštěných a zdánlivě nesourodých informací lze se pokusit vybudovat logický sled údajů a událostí v rámci zvoleného tématu. Jak řekl Umberto Eco: Dobrý badatel je člověk, který vchází do 9

10 knihovny a nemá nejmenší ponětí o tématu práce a pak z ní vychází a je mu do určité míry jasno". 1 Teoretická část Tato část práce se zaměřuje především na zkoumání dostupných informací o historii města Liberec a teoretických poznatků, týkajících se ubytovacích zařízení. 1.1 Definice ubytovacích zařízení v moderní době Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky je součástí mezinárodního středoevropského systému Hotelstars Union, který v současné době zastřešuje klasifikační kritéria v rámci ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Švýcarska, Švédska a Nizozemí. Hotelstars Union garantuje stejné parametry kvality ubytovacích služeb v středoevropském regionu. 1 Tato klasifikace má doporučující charakter a slouží jako pomocný návod pro zařazování ubytovacích zařízení kategorií hotel, hotel garni, penzion, motel a botel, do příslušných tříd dle minimálních přesně určených požadavků, s cílem zlepšení orientace spotřebitelů (hostů) a zprostředkovatelů (cestovních kanceláří a agentur), zvýšení transparentnosti trhu ubytování a zkvalitnění služeb, poskytovaných ubytovacími zařízeními. Požadavky jsou uváděny jako minimální. Nabízená služba či 1 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: asifikace-cr pdf 10

11 vybavení vyšší úrovně než je uvedeno, je vyhovující pro danou třídu. Klasifikace není 1. obecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli ubytovacího zařízení, zda chce certifikaci podstoupit. Zákony ČR upravují některé aspekty klasifikace a upravují zákonné normy. Jako příklad můžeme uvést Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. respektive jeho novela č. 356/1999 Sb., ze dne 9. prosince 1999, v paragrafu 17, v odstavci 8 doplňuje povinnosti provozovatelů ubytovacích zařízení. Důležitá je i Vyhláška č. 2268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Vyhlášku 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů a stanovuje základní odpovědi co je to hotel, motel, penzion a ostatní ubytovací zařízení. Ve vyhlášce 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanoví přesnou klasifikaci co je to budova, stavba se shromažďovacím prostorem, ubytovací jednotka, nebo pobytová místnost 2. Dále tento zákon určuje jak má probíhat stavba ubytovacího zařízení, popisuje jak mají být vybavené únikové cesty, určuje šíři a umístění schodiště, určuje světlou výšku místností pro hosty, velikost pokojů, velikost a množství místností sloužících pro hygienu ubytovaných, určuje všechny normy podle kterých je potřeba postupovat při stavbě, odkazuje na požární předpisy atd. Pro cestovní a turistický ruch je velice důležitá norma ČSN EN ISO Služby cestovního ruchu. Tato norma stanovuje a vysvětluje základní pojmy jako transfer, opce, storno ze strany cestujících, stornovací poplatky, nedostavení se k čerpání 2 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: asifikace-cr pdf 11

12 služby, storno ze strany poskytovatele služeb, sezony pro cestování, příplatek za jednolůžkový pokoj, záloha a doplatek. Přesné definice jiných pojmů ohledně klasifikace ubytovacích zařízení je obsažena v normě ČSN EN ISO Služby cestovního ruchu. Ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií: Hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených; Motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy; Penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem; pro účely klasifikace je penzion klasifikován jako ubytovací zařízení s nejméně 5 a maximálně 20 pokoji pro hosty; Ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování 3 ; 3 Ministerstvo pro místní rozvoj: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České Republiky [online] [cit ]. Dostupné z: CR pdf 12

13 Depandance - vedlejší budova ubytovacího zařízení, která je bez vlastní recepce, kdy hlavní budova zabezpečuje veškeré služby, v příslušné kategorii. Depandance není vzdáleno víc než 500 metrů od hlavní budovy. Specifická hotelová zařízení: Spa hotel, Wellness hotel, Resort/Golf resort hotel Klasifikace ubytovacích zařízení podle tříd: * Tourist, ** Economy, *** Standard, **** First Class, ***** Luxury. Rozdělení dle normy ČSN EN ISO 18513: Podle typu ubytovacích jednotek: Jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj, vícelůžkový pokoj, rodinný pokoj, vícelůžkový pokoj, společná ložnice, junior suite, suite, apartmá, studio, spojené pokoje, duplex. Podle sazby: ubytování bez snídaně, ubytování se snídani, polopenze, plná penze, all inclusive. 1.2 Prvopočátky ubytovacích zařízení Všechno to začalo Abrahamem 4. Bible popisuje, jak se rozhlédl po svém stanu a uvědomil si, že má pouze jeden vchod. Ptal se sám sebe: "co když lidé přicházející ze všech čtyř světových stran uvidí zavřený stan a budou si myslet, že nejsou vítáni? Jdu ponechat stan na všech čtyřech stranách otevřený, aby 4 Bible, Kniha Genesis 18 13

14 si všichni poutníci mohli odpočinout v mém příbytku, dostali nějaké jídlo a odpočinuli si předtím, než budou pokračovat ve své pouti." Buddhisté 5 mají na pohostinství a na povinnost se o poutníky postarat podobný názor. Sepjetí s lidmi je v jejich pojímání světa skutečné a separace je jenom iluze, proto, bychom měli oslovit i ty, které zatím neznáme a poskytnout jim pomoc a útulek. Koncepce pohostinnosti je velmi stará a její počátky jsou hojně popsány ve spisech starověkého Řecka, starověkého Říma a na papyrech biblických časů. Existují možná dvě vysvětlení toho, proč v dávných dobách lidé cítili povinnost být pohostinnými. Cítili, že pohostinnost k cizincům byla nutná k prokázání jejich náboženské pohody a tolerance, nebo se tak dělo z pověrčivosti. Host do domu, bůh do domu. Můžeme tedy říct, že náboženství a víra v nadpřirozeno byly prvními popudy k pohostinnosti. V případě ještě dávnější minulosti, kdy lidé denně podstupovali boj o holý život, to mohl být soucit s bližním, pud sebezáchovy a vědomí, že i poskytovatel přístřešku a jídla se může jednou ocitnout ve stejném postavení jako pocestný. Pohostinnost ve starověkém Řecku souvisela s náboženstvím přímo, protože některé prvky náboženství té doby se prolínají s myšlenkou ochoty poskytovat přístřeší. Misionáři, kněží a poutníci již v době starověkého Řecka tvořili značnou část cestující veřejnosti. Tito pocestní často cestovali napříč zeměmi do svatých míst, snad za věštci nebo do známých chrámů, které měly dominantní postavení v jejich náboženství. Během římské éry cestující, kteří nebyli na cestách z náboženských důvodů, byli obvykle na svých vojenských, diplomatických nebo politických misích. Mnoho lidí na vojenských pochodech pohrdalo ubytováním, které bylo k dispozici na trase. Hospody ve městech trpěly špatnou pověstí a nebyly příliš bezpečné pro cestující. Mimo města 5 COUNSINS, L., KUNST, A., NORMAN, K., Buddhist Studies in Honor, vydavatel Dordrecht 1974, ISBN

15 se vyskytovaly velice zřídka, ale pro vojáky nebyly ani potřeba. Vojenští cestující dávali přednost spaní ve stanech, které si sebou brali na cesty 6. V pozdějším období Římské říše se stavěly taverny a hostince, které mohly nabídnout úkryt pro cestující obchodníky, putovní herce a učence. Ubytování té doby bylo primitivní. Občas tam byly pokoje pro lidi, ale žádné stáje pro koně, ještě častěji tam byly stáje, ale žádné prostory vhodné pro lidi. Ve starověké Persii, cestování bylo uskutečňováno téměř výlučně ve formaci velkých karavan, kvůli bezpečnosti. Proto sebou na cesty brali velké a komplikované stany, které jim sloužili po celé délce obchodní stezky. Nicméně, v některých bodech těchto tras existovalo ubytování známé jako "Khan" a byly to vlastně opět stany, jen s pevnou, stabilní konstrukcí. Tato jednoduchá struktura skládající se prakticky jen ze čtyř stěn, která poskytovala ochranu nejen před přírodními živly, ale i jakousi ochranu proti nepřátelům, kteří napadali karavany pod rouškou tmy. Vysoce ceněna té doby v kontextu pohostinnosti byla výstavba předchůdců dnešních pošt, podél tradičních cest karavan 7. Tyto první pošty se stavěly později než starší khany a poprvé poskytovaly o něco kvalitnější stravování a ubytování využívané i vojáky a kurýry. I samotný Marco Polo popsal tyto předchůdce pošt, jako velice hezké a s apartmány vhodné pro krále. Nacházely se 25 kilometrů od sebe, snad to byl tehdejší ekvivalent celodenní jízdy a měly důležitou roli: dodávaly čerstvé koně pro kurýry nesoucí zprávy po celé zemi. Podle odhadů Marca Pola 8 v době jeho cestování po Dálném východě tam bylo takových pošt. V dalším vývoji došlo 6 LOWE, G., STOLL, H. ABC antiky. Vydavatel Ivo Železný 2005, ISBN WIESEHOFER, J., překlad Azizeh Azodi. Antike Persien. vydavatel II.B Tauris London, roku 2001, ISBN POLO, M., The Travels of Marco Polo ( edited by Peter Harris), vydavatel Everyman's Library 2008, ISBN

16 opět k prolínání náboženství a pohostinnosti. Bylo považováno za křesťanskou povinnost nabídnout nocleh a jídlo pro cestující a poutníky. Kláštery fungovaly jako hostince, poskytovaly ubytování a jídlo pro unavené cestovatele. Některé kláštery a rády, snad ve snaze nebýt rozptylováni v soukromých meditacích ze strany cestující veřejnosti, postavily samostatné budovy ve snaze dostát své křesťanské povinnosti a přitom si zachovat velkou část soukromí. Tyto budovy byly známy jako "xenodocheions", výraz pocházející z řeckého slova, které označuje místo odpočinku. Za vlády Karla Velikého, který vládl západnímu světu od roku 768, se dokonce přijaly zákony stanovující povinnost křesťana poskytnout místo odpočinku pro cestovatele zdarma 9. Nicméně, tyto zákony vzaly do úvahy i finanční zátěž ubytovatelů a nebezpečí, že cestující může zneužít pohostinnosti a zůstane nevítaně dlouhou dobu, právo omezilo pobyt každého cestovatele v libovolném místě na pouhé tři noci. Pokud chtěl zůstat déle, musel se na platbě za přístřeší a jídlo domluvit s majitelem domu. V roce 1282 ve Florencii, Itálie, se velcí poskytovatelé služeb pocestným, tedy města začala sdružovat za účelem změny pouhé pohostinnosti v řádné podnikání v tomto průmyslu. Hostince a hospody se staly licencovaným podnikáním, kde bylo dovoleno dovážet a prodávat víno. Samotné hostince nepatřily soukromým osobám, ale městům, a byly provozovány na základě tříletých nájemních smluv se soukromými osobami, kdy se zadání takových nájmů realizovalo v aukcích. V roce 1290, bylo již 86 hostinců ve Florencii členy cechu. Krátce poté se obdobná obchodní pohostinnost rozšířila do Říma a dalších italských měst 10. Je zajímavé si povšimnout, že během tohoto období mnoho hostinských byli Němci, spíše než 9 Einhardus ( překlad Petr Daniš), "... a neuniknout budoucímu věku. Vita Caroli Magni", vydavatel SSEt out Praha, roku 1999, ISBN X 10 JONES, Ph. The Italien City-State: From commune to Signoria. vydavatel Oxford University Press USA, roku 1997, ISBN

17 Italové. Možná to bylo důsledkem, že mnoho obchodníků cestujících do Itálie, nebo Itálií jen projíždějících, byli sami Němci dychtiví najít nocleh, kde by bylo jednoduché se domluvit vlastním jazykem a jíst jídla na která byli zvyklí. Dá se říct, že historie ubytovacích zařízení v Evropě se obdobně vyvíjela v historii stejných zařízení na území Čech, protože i zde Německo zde historii silně ovlivňovalo. 16. až 18. století V tomto období došlo k výraznému zlepšení v kvalitě stravy a ubytování 11. Nejpoužívanější způsob dopravy byl dostavník. Dostavníky byly nucené k nočním zastávkám na dlouhých cestách. Toto znamenalo nejen jídlo a odpočinek pro koně, ale i jídlo a ubytování pro cestující. Přímým důsledkem byl velký nárůst výstavby hostinců a krčem na vhodných místech podél obvyklých tras dostavníků. Vzhledem k tomu, že cestující byli většinou bohatí lidé, zvyklí na určitý luxus, tak dostavníky přispěly nejen k růstu počtu hostinců, ale také ke zlepšení jejich kvality. Ve stejném období se hostince a hospody staly populárním místem setkání pro místní šlechtu, politiky, klér a další skupiny scházející se ve společném zájmu. Licence pro hostince byly v této době vydány místním šlechticem, na jehož území hostinec ležel. Konstrukce tehdejších hostinců byla v podobě čtyřúhelníku, s dostavníky a lidmi vstupujícími přes klenutou bránu. Hostinec již tehdy sloužil i takovým účelům jako jsou svatby. Jednotlivé budovy nebo části hostince v rámci služeb poskytovali ubytování pro cestující, další sloužili jako kuchyň, jídelna a nálevna a další jako přístřeší pro vozky a koně. 11 Gregg, Smith, Carrie Getty, " Bible pijáků piva", ( encyklopedické informace a poezie), vydavatel Pragma 2003, v Praze, ISBN

18 V 18. století, se staly velice populární kavárny v Evropě a byly součástí mnoha hostinců. V následující subkapitole se zaměřuji na historii českého města Liberec, což je ve vztahu s tématem mé práce. 18

19 1.3 Vznik města Liberec Na místě lesního porostu zvaného Záhvozdí, se usazovali nejprve slovanští osídlenci 12, pocházející ze severní Lužice a z jihu Čech. První zmínky jsou z časů krále Vladislava II, tedy z období O slovanském osídlování svědčí i názvy místních obci spadajících do Libereckého kraje a to například Vesec, Chrastava, Rochlice, Hrádek. První sídla byly malé a složené pouze z několika usedlostí. Typické pro tato sídla je jejich umístění. Vznikaly v místech příznivých pro trvalé osídlení, to znamená přítomnost úrodné půdy a vodního zdroje, navíc v místech, kde bylo možné vodní zdroj překročit, v místě označeném jako brod. Zde také docházelo k ošetření povozů a koní a lidem obchodujícím se zbožím se zde dostalo jídla a noclehu. Toto je důvod vzniku prvních zájezdních hostinců, ubytovacích zařízení. Uspořádání prvních sídel zakládaných od 13. století přestalo být chaotické a pouze dle přání majitelů staveb. Vzhled sídel začal být na příkaz panovníka určen tzv. lokátory. Sídla začala mít pravidelnější půdorys. Dá se říct, že to byly také počátky prvního plánování, nebo regulace výstavby. Střed osídlení představovalo náměstí a u sídel s obranným charakterem docházelo k ohraničení městské části hradbami. Prostorem Liberce procházela směrem z vnitra Čech do Lužice důležitá cesta a ta pokračovala dále k severu, po trase dnešní ulice Na Perštýně sestupovala k Harcovskému potoku. Ten překročila v místech u dnešního Anenského dvora, kde býval brod a později i most a pokračovala Moskevskou ulicí severním směrem na Frýdlant. V místech dnešního Benešova náměstí se tato cesta oddělila na větev směřující na Žitavu. Cesta na Žitavu je s největší pravděpodobností velice stará, protože ji střežili hrady Hamrštejn, Grabštejn a Frýdlant, kterého nejstarší část s věží 12 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

20 oválného půdorysu nazvaná jako Indica, sloužila cestujícím již od 11. století. Harcovský potok byl v minulosti mohutnějším tokem, než je tomu dnes. Na mapách katastru z roku 1843, které jsou velice přesné, má tento potok v místě brodu přechodu staré zemské cesty šířku 8 metrů. Je zde předpoklad, že zboží muselo být na těchto místech překládáno a to logicky na pravém, vyšším břehu, které z pohledu své výšky bylo bezpečnější i v případě mohutnějších dešťových srážek. Proto zde vznikla nejstarší osada na území Liberce 13. Archeologickým výzkumem se zjistilo, že toto první osídlení bylo v prostoru, kde se stýkají ulice Rumunská, Moskevská a Revoluční. Již z nejstarších vyobrazení Liberce je zjevné, že největší seskupení budov bylo pokaždé vyobrazeno na pravém břehu Harcovského potoka. V tomto směru je nutno opět zmínit katastrální mapu z roku 1843 a další mapu z roku 1858, protože zde můžeme vidět budovy ještě před velkými změnami. Zde je stará osada naprosto viditelná a vymezená v prostoru. Velice průkazným dokladem vzhledu a rozmístění nejstaršího osídlení Liberce byla rekonstrukce provedena Ing arch. Svatoplukem Technikem, kdy rekonstruoval zastavění z druhé poloviny 16. století, provedenou vědecky, na základě soupisu budov v panském urbáři. Touto rekonstrukcí prokázal, že zástavba v nejstarší části Liberce byla složena ze dvou částí. První byla umístěna na pravém břehu Harcovského potoka a byla naprosto nejstarší, osídlením a druhá stará část Liberce vznikla na náhorní plošině kolem tržiště, přibližně v místech dnešního náměstí E. Beneše. 13 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S s.19 20

21 I když jsou tyto dvě osady velice staré, dá se usuzovat, že osada u Harcovského potoka je starší, vzhledem k tomu, že má nepravidelné rozmístění budov, kdežto osada na náhorní plošině je již pravidelnější a vykazuje známky plánování rozmístění budov. Obě osady spojovala cesta, která dnes kopíruje ulici zvanou dnes Česká. Ze staveb nejstaršího osídlení se nezachovalo nic, protože budovy se stavěly ze dřeva. Dokladem toho, že se jednalo o dvě samostatné osady je i to, že na obou koncích staré zemské cesty se nacházely kovárny. Kovárny byly v této době nezbytné a většinou se v každé obci nacházela jedna kovárna. Horní osadu tvořilo v roce 1560 pouze 50 domů, ale velice rychle se rozrůstala. Pro celkový souhrn, podle pramenů byla dolní osada založena českými osadníky přibližně v 11. až 12. století a horní osada v polovině 13. století. Důležitost dolní osady je nesporná a odborníci vylučují, aby horní osada vznikla pouze z jednotlivé budovy, vzhledem k pravidelnosti půdorysu kolem čtvercového náměstí, kde jednu stranu tvořilo přesně 6 domů. Horní osada měla zřejmě funkci tržiště a byla založena za vlády krále Přemysla Otakara II. Nejstarší, dolní osada se dle zdrojů nazývala později Havlov. Ing arch. Svatopluk Technik vyjádřil domněnku, že se od tohoto názvu později odvodil názvy ulic jako Hablau, nebo Hebelow. Jako zajímavost lze uvést, že i ty nejstarší zdroje uvádějí název ulice Česká - Bohmische: Zde panuje neshoda v názoru, proč zrovna tento název. Jedna skupina badatelů se domnívá, že je tomu tak proto, že ulice, nebo bývalá stará cesta vede směrem do Čech, ale druhá skupina historiků připomíná, že na jiných místech stejně starých se nachází názvy ulic Česká i německá, což dokládá, že jde o označení národností žijících na daném místě. Havlov, nebo jinak řečeno Habersdorf rozkládající se na pravém břehu Harcovského potoka byla evidentně založena českými osadníky, v té době ještě nevolnými. Přibližně na počátku 15. století byla tato osada spojena s daleko bohatší osadou horní, zvanou Liberk - Reichenberg, kterou založili němečtí osadníci TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

22 V 18. století již došlo k naprosté asimilaci dolní osady a to v důsledku ekonomické a politické převahy Němců. 1.4 Původ názvu města Liberec První zmínky ohledně názvu Liberce jsou ze 17. století. Název Liberk se vyskytuje vedle názvu Reichenberg. Tehdejší písaři při opisování dokumentů zacházeli s názvy velice benevolentně, tak se můžeme setkat taky s názvy Reychinberk z roku 1352, Rychemberg z roku 1391, nebo Rechember z roku České jméno Liberec pochází podle některých badatelů z latinského překladu německého názvu Reichenberg, které zní jako Libercum. Ze zdrojů použitých při psaní této práce ale taky vyplývá, že historik Rohn, výborně obeznámený s historickými prameny je přesvědčen, že název města Liberec je českého původu a že vzniklo ze staroslovanského slova "lu", co znamená les a německého "berg", což je označení hory. Luberg v jeho pojetí znamená "Lesnatý kopec". Mnoho jiných badatelů s ním nesouhlasilo, zjevně ovlivněni svým německým původem, nebo inklinací k "německé" verzi" původu názvu Liberec. Téze o vzniku názvu Liberce z německého označení Reichenberg není podepřena písemnými důkazy a odporuje i historickým faktům. Jako příklad podporující Rohnovu hypotézu můžeme uvést obce Vratislavice a Rochlice, které měly vlastní kostel a faru a svůj český název uváděly jako jediný, bez německé alternativy až do 16. století, kdy rod Redernů přivedl německé přesídlence. Teprve pak vznikly i německé názvy těchto obcí. Ing. arch Svatopluk Technik vyslovil domněnku 15, že se tak stalo i v případě Liberce. Dolní osada, Luberg, žila až do příchodu a založení horní osady jako silná česká komunita. 15 TECHNIK, S. Tři záhady vzniku Liberce, aneb jak vznikl Liberec a jeho jméno. Hrádek nad Nisou 2000, vydavatel Dr. Jiří Týř - DTS, ISBN S

23 Po sloučení obou osad se začal používat název v podobě Reichenberg - Liberk. Historik a literát Bohuslav Balbín uvádí roku 1688 ve svém spisu doslova: "Reichenberga olim Libercum", v překladu "Reichenberg, kdysi Libercum". Toto podporuje tvrzení, že první jméno Liberce znělo Liberk a bylo českého původu. 1.5 Stavebný vývoj Liberce Město Liberec s více než obyvateli patří k nejstarším a nejvýznamnějším centrům v severních Čechách a v České republice a rozkládá se na ploše 106 km². Vzhledem k tomu je administrativním, kulturním a průmyslovým centrem regionu. V kraji kolem Liberce žije asi 450 tisíc lidí. Liberec láká mnoho regionálních a mezinárodních návštěvníků, protože je výchozím bodem pro všechny zimní a letní rekreační aktivity v Jizerských horách a je lehce dosažitelný z německé strany hranic. Vliv Liberce přesahuje hranice regionu, do Polska a Saska. První písemná zmínka o Liberci se datuje do roku 1352, kdy byla malá česká komunita usazena v oblasti po směru obchodní cesty z Čech do Lužice, a tato komunita poskytovala služby pro obchodníky, po dlouhé a obtížné cestě přes Ještědské pohoří. Později, v 15. A 16. století, česká komunita se rozrostla o německé osadníky. Bylo to zásluhou šlechtického rodu Redernů, majitelů frýdlantského panství, stejně tak i Libereckého panství. Postupem času město získalo právo vařit pivo a pořádat trhy. V tomto období byly zdejší budovy převážně dřevěné a neustále hrozily požáry. Pak se budovy stavěly hrázděné, s výplní z nehořlavých materiálů a kamennou podezdívkou, nebo kamenné bylo celé přízemí budovy. V roce 1577 císař Rudolf II. udělil městu erb, který se používá dodnes. V tomto období, byly postavené první typické městské budovy, ve stylu charakteristickém pro toto staré město. Ve stejné době se prudce rozvíjela textilní výroba, zaměřená na výrobu sukna, později i jemnějších pláten a látek vhodných na ložní prádlo a dekoraci 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků.

MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. MCR: 4. přednáška Typologie podniků poskytujících ubytovací služby a související právní normy. Kooperace a integrační aktivity podniků. Eva Štichhauerová Obsah přednášky 1. Typologie podniků CR poskytujících

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College

STUDIUM ANGLIČTINY NA MALTĚ. Chamber College Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz STUDIUM ANGLIČTINY NA

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více