Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EP a RADY 31/2010/EU"

Transkript

1 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s.

2 Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012 Sb. Zavádí požadavky EU do naší legislativy Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb. Uvádí požadavky a výpočtovou metodu na energetické hodnocení budov

3 Důvody pro provedení revize legislativních dokumentů Nové požadavky na radikální snížení energetické náročnosti budov Nové požadavky a energetickou certifikaci budov Provádění pravidelné kontroly zdrojů tepla a chladu

4 Nákladově optimální úroveň Nákladově optimální úrovní je úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu Budovy s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou prováděcím právním předpisem x), jejíž spotřeba primární energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, podle prováděcího právního předpisu x) x) (Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb.)

5 Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb. Hodnocení podle referenční budovy Nové pojetí energeticky vztažné plochy Hodnocení primární energie Snížení rozsahu hodnocení porovnávacích ukazatelů Rozšířené hodnocení netradičních forem energií

6 Celková primární energie Neobnovitelná primární energie Celková dodaná energie Dílčí dodané energie pro technické systémy Průměrný součinitel prostupu tepla Součinitelé prostupu tepla na systémové hranici budovy Účinnost technického systému v případě dílčích stavebních úprav

7 Referenční budova Referenční budovou je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání a klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů 7

8 REFERENČNÍ BUDOVA REFERENČNÍ BUDOVA S REFERENČNÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI dle tab. č. 1 příloha 1. NAVRŽENÁ BUDOVA S KONKRETNĚ NAVRŽENÝMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI KONSTRUKCÍ A TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ 8

9 Hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Klasifikační třída Hodnota pro horní hranici klasifikační třídy energie U em Slovní vyjádření klasifikační třídy A B 0,5. E R 0,65. E R mimořádně úsporná 0,75. E R 0,8. E R velmi úsporná C E R úsporná D E F G 1,5. E R méně hospodárná 2. E R nehospodárná 2,5. E R velmi nehospodárná mimořádně nehospodárná E R výsledek energetického hodnocení referenční budovy 9

10 Splnění požadavků na energetickou náročnost: a) nová budova a b) budova s téměř nulovou spotřebou energie hodnocená budova x referenční budova neobnovitelná primární energie neobnovitelná primární energie celková dodaná energie celková dodaná energie průměrný rný součinitel prostupu tepla 0,8 * průměrný rný souč. prost. tepla průměrný součinitel prostupu tepla 0,7 * průměrný souč. prost. tepla 10

11 označení jednotky Vlastnost Přirážka na vliv tepelných vazeb ΔU em W/(m 2.K) Změna dokončené budovy Referenční hodnota Nová budova Vnitřní tepelná kapacita C kj/(m 2.K) 165 Průměrný součinitel prostupu tepla U em W/(m 2.K) Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 bez uplatnění horního omezení 0,02 0,8 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) Budova s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) Dodaná energie na chlazení Celková propustnost slunečního záření Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení Q fuel,c g kwh a) Rodinné domy a bytové domy : 0 b) Ostatní budovy : hodnota podle referenčních parametrů systémů chlazení - 0,5 F sh - 0,2 Vlastnost označení jednotka Referenční hodnota Součinitel prostupu tepla U W/(m 2.K) Požadovaná hodnota dle ČSN :11 11

12 Budou kriteria požadovaná vyhláškou MPO ČR č. 78/2013 Sb. splnitelná?

13 Vliv požadavku Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy na navrhování konstrukcí Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je váhová hodnota dílčích součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí se započtením tepelných vazeb mezi konstrukcemi

14 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Pro jednozónovou budovu se stanoví podle vztahu: U em U N,20, j. Aj. bj Aj Um, R, N,20 fr. / f R požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tab. 1 přílohy f R - změna dokončené budovy.. 1,0 - nová budova... 0,8 - budova s téměř nulovou spotřebou energie.. 0,7

15 OBJEKT RODINNÉHO DOMU Zdroj: Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

16 Hodnocení RD průměrné U em [W/m 2 K] Referenční budova prosklení 25% U em = 0,374 [W/m 2 K] Požadované hodnoty U podle ČSN Navržená budova prosklení 25% U em = 0,369 [W/m 2 K] = 0,369/(0,374*0,8) = 1,23 Doporučené hodnoty U podle ČSN Úsporná budova - prosklení 25% U em = 0,248 [W/m 2 K] = 0,248/(0,374*0,8) = 0,83 Hodnoty U pro pasivní domy podle ČSN :2011 Velmi úsporná budova prosklení 25% U em = 0,224 [W/m 2 K] = 0,224/(0,369*0,8) = 0,74 Stěny 0,15 střecha 0,125 podlaha 0,185 okna 0,70 C D B

17 Tloušťky tepelně izolačních vrstev Obvodové stěny Střešní konstrukce Podlaha na terénu Výplně otvorů Referenční budova U = 0,30 d = 13 cm U = 0,24 d = 16 cm U = 0,45 d = 8,4 cm Doporučené hodnoty U U = 0,25 d = 15,5 cm U = 0,16 d = 24,5 cm U = 0,30 d = 13 cm Vyhovující úsporná budova U = 0,15 d = 26 cm U = 0,15 d = 26 cm U = 0,20 d = 19,5 cm Budova velmi úsporná U = 0,11 d = 36 cm U = 0,08 d = 50 cm U = 0,20 d = 19,5 cm Budova mimořádně úsporná U = 0,07 d = 56 cm U = 0,06 d = 66 cm U = 0,15 d = 26 cm U = 1,50 U = 1,20 U = 0,85 U = 0,85 U = 0,85 U em 0,374 0,369 D 0,248 C 0,221 B 0,193 A Uvažována tepelná izolace s λ = 0,04 W/mK

18 Parametry referenční budovy Pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50% teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50% odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro vnější stěny

19 Hodnocení RD průměrné U em [W/m 2 K] Referenční budova uvažuje se prosklení 50% U em = 0,705 x 0,8 = 0,564 [W/m 2 K] Požadované hodnoty U podle ČSN Navržená budova prosklení 60% U em = 0,663 [W/m 2 K] = 0,663/(0,564) = 1,23 Doporučené hodnoty U podle ČSN Prosklení 60% U em = 0,454 [W/m 2 K] = 0,454/(0,564) = 0,80 Hodnoty U pro pasivní domy podle ČSN :2011 Prosklení 60% U em = 0,430 [W/m 2 K] = 0,430/(0,564) = 0,76 Stěny 0,11 střecha 0,08 podlaha 0,20 okna 0,70 D C C

20 Bude tato architektura vyhovovat? 20

21 Architektura pasivních domů 21

22 Bude trh s nemovitostmi reagovat na energetickou náročnost budov?

23 Ukázka průkazů v realitce ve Francii Zdroj: Ing. Šubrt 23

24 Ukázka průkazů v realitce ve Francii Zdroj: Ing. Šubrt 24

25 Konstrukce pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie

26 Základní otázky Budou stavební firmy a dodavatelé stavebních materiálů připraveni na nové požadavky? Bude realizací budov s téměř nulovou spotřebou energie ovlivněna kvalita bydlení? Nebude výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie investičně náročná? Ovlivní výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie architekturu budov?

27 Připravenost na novou výstavbu Snižování spotřeby energie v budovách vede ke značně vyšším tloušťkám tepelně izolačních vrstev. Výrobci stavebních materiálů a systémů již dnes nabízejí konstrukce zcela vyhovující novým požadavkům. Z hlediska nových požadavků již nebudou pouze rozhodující tepelně technické vlastnosti budovy, ale vybavení budovy technickými systémy zaměřené na využití netradičních zdrojů energie.

28 Stěnové konstrukce PD a ND Příklady skladeb: Martin Vonka zdroj TZB info 28

29 BUDEME MÍT VHODNÉ KONSTRUKCE PRO PASIVNÍ A NULOVÉ DOMY? Stěnové konstrukce U = 0,11 W/m 2 K U = 0,16 W/m 2 K 29

30 Budeme mít vhodné konstrukce pro pasivní a nulové domy? Stěnové konstrukce Výplně otvorů 30

31 Heading Arial Systém Bold NED 32 point 31

32 Skladba izolace nad krokve: - Sádrovláknité desky Rigidur - Parozábrana - NeoFloor 031 tl. 300mm - Pojistná hydroizolace - Latě, kontralatě - Střešní tašky. 32

33 Tloušťky tepelně izolačních vrstev Zdroj: Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. 33

34 Založení pasivních domů Zdroj: Ing. arch. Smola 34

35 Znamenají mohutné tloušťky tepelně izolačních vrstev vždy výraznou úsporu energie na vytápění?

36 R a U (m 2 K/W - W/m 2 K) Tloušťka TI (mm) U em (W/m2K) H T (W/K) e A (kwh/m 2,a) E celk (kwh/m 2,a ) % snížení úspora 50 0, ,04 114,4 144, , ,95 37,32 67, % 250 0,156 75,27 20,85 50, % 350 0,112 62,52 13,68 43, % 450 0,087 55,57 9,82 39, % 550 0,072 50,93 7,28 37, % 650 0,061 47,74 5,54 35, % Závislost tepelného odporu a součinitele prostupu tepla 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 1,00 0,77 7,00 7,50 6,00 6,50 5,50 4,50 5,00 4,00 3,00 3,50 2,50 1,50 2,00 0,56 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 tlouštka vrstvy (cm)

37 Optimální úroveň Splňují mohutné vrstvy tepelné izolace požadavek na optimální provozní a výrobní energetickou náročnost? Se zvětšující se tloušťkou se provozní energetická náročnost snižuje a naopak se výrobní energetická náročnost zvyšuje. Při tl.. TI 12 cm je podíl EP k EV 11,6 %, při tl.. TI 24 cm 45% a při tl.. TI 36 cm EP EV. Životnost TI byla uvažována 30 roků, EPS s λ = 0,038 W/mK a výrobní energetická náročnost EVm = 542 [kwh/m 2,m] Zdroj: Doc. Ing. J. Řehánek,DrSc CSI a.s. Praha

38 kwh/m2,a Budou velké tloušťky tepelných izolací rentabilní? Závislost mezi snižováním spotřeby tepla na vytápění a výrobní energetickou náročností vrstvy tepelné izolace z EPS Závislost provozní a výrobní energetické náročnosti ,49 provozní náročnost výrobní náročnost ,54 288,72 232,18 194,16 86,72 130,08 162,6 195,12 43,36 0,08 0,16 0,24 0,30 0,36 Zdroj: Doc. Ing. J. Řehánek,DrSc CSI a.s. Praha

39 VLOŽENÁ ENERGIE ENERGIE VLOŽENÁ DO VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT TEPELNÝCH IZOLACÍ VRÁTÍ SE VLOŽENÁ ENERGIE DO VÝROBY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ZA ŽIVOTNOST OBJEKTU? 39

40 materiál Energie na výrobu MJ/m 3 pěnový polystyren EPS 3743 pěnový polystyren XPS 4860 desky minerální plsti 932 ocelová výztuž OSB desky 6058 stavební dřevo 1360 ploché sklo float 7840 sádrokarton 3996 beton 1518 Podklad: Waltjen T.: Ökologischer Bauteilkatalig Springer-Verlag/Wien Institut Bauen und Umwelt uvádí totální hodnotu primární energie EPS 1511 MJ/m 3 u EPS 40

41 NÁVRATNOST VLOŽENÉ ENERGIE Vrstva 300 mm Vrstva 600 mm rozdíl návratnost Tepelný odpor R = 7,5 m 2 K/W R = 12,5 m 2 K/W Prostup tepla U = 0,13 W/m 2 K U = 0,08 W/m 2 K Tepel. ztráta Q = 4,17 W Q = 2,53 W 1,64 W Spotřeba energie 10,35 kwh/m 2,a 6,28 kwh/m 2,a 4,067 kwh/m 2,a Vložená energie do výroby tepelně izolační vrstvy tl. 300 mm EPS (3743 MJ/m 3 ) 1,123 GJ 2,245 GJ 312 kwh 77 roků EPS (1511 MJ/m 3 ) 0,453 GJ 0,906 GJ 126 kwh 31 roků Minerální plsť 0,280 GJ 77,8 kwh 19 roků 41

42 Příklady aplikace návrhu vyhlášky Nová budova Rekonstrukce budovy

43 PENB nová budova Hodnocen jednopatrový nepodsklepený rodinný dům, Zastavěná plocha budovou je 140,9 m 2, obestavěný prostor 830,56 m 3. Vnější výpočtové teploty podle TNI , Vnitřní výpočtová teplota 20 C, Násobnost výměny vzduchu 0,5 h -1, Vnitřní tepelná kapacita 260 kj/(k.m 2 ). 43

44 PENB nový dům 44

45 Výsledky hodnocení U em Referenční budova Navržená budova varianta pasivní budova varianta budova s nulovou spotřebou Stěny 0,30 0,24 0,12 0,090 Střecha 0,24 0,16 0,12 0,075 Podlaha na terénu 0,40 0,30 0,20 0,150 Okna, dveře 1,50 1,20 0,85 0,500 U em 0,390 0,300 0,190 0,130 hodnocení 0,300/(0,39*0,8) = 0,96 C 0,190/(0,39*0,8) = = 0,61 B 0,130/(0,39*0,7) = 0,47 A 45

46 Konstrukční řešení Obvodová stěna Porotherm Heluz 440 mm U = 0,12 W/m 2 K R = 8,16 m 2 K/W U = 0,09 W/m 2 K R = 10,943 m 2 K/W DTI = 2, 023 x 0,04 = 80 mm tepelné izolace ve variantě budovy s téměř nulovou potřebou energie Střecha U = 0,075 W/m 2 K R = 13,163 m 2 K/W 530 mm tepelně izolační vrstvy s λ = 0,04 W/mK 46

47 Nové typy tepelných izolací tepelná izolace aerogel λ = 0,016 W/(m.K) a vakuované tepelné izolace λ = 0,010 W/(m.K) aerogel: tvoří z 95% vzduch, pevná struktura je tvořena oxidem křemičitým (užívají se i jiné látky), hydrofobní (není kapilárně aktivní) Současná cena tis Kč/m 2 Podklad: Ing. Červenka, PhD - Termo Holding 47

48 Rozbor výsledků hodnocení splnění kriteria průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla bude možné pouze při návrhu hodnot U blížící se hodnotám pro pasivní domy, problémem bude technické provedení (kotvení) větších tloušťek dodatečných tepelných izolací např. na sendvičové stěnové konstrukce či lehké betony. energetická náročnost vytápění nebude vždy rozhodující v konečném hodnocení EN budovy, rozhodující bude množství energie na přípravu TV, osvětlení spotřebu energie na přípravu TV lze teoreticky snížit využitím solárních systémů či tepelného čerpadla, spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze využitím nových typů zdrojů světla. 48

49 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb.

Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Validace výpočetních pomůcek pro hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/20 Sb. Zpracovatel ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Thákurova 7, 66 29 Praha 6

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Příručka typologií obytných budov

Příručka typologií obytných budov Typologický přístup k hodnocení energetické účinnosti bytového fondu Příručka typologií obytných budov s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti ČESKÁ REPUBLIKA STÚ-K, a.s. Saveljevova

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Studie snížení energetické náročnosti panelového domu na nízkoenergetický až pasivní standard

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01

Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty. F.1.4.2 - Tepelně technické řešení stavby AKCE: Riegrova 2111, Hořice 508 01 AKCE: Rekonstrukce ubytovny "A" na upravitelné byty Riegrova 2111, Hořice 508 01 Investor: město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, Hořice 508 01 Projektant ing Jan Bartoš, Havlíčkova 145, Hořice 508

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy

IZOLAČNÍ PRAXE 9. 9.1 Úvod TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM. Související vybrané právní a jiné předpisy IZOLAČNÍ PRAXE 9. TEPELNĚ TECHNICKÉ Ř EŠENÍ OBVODOVÝCH STĚ N S PĚ NOVÝM POLYSTYRENEM Související vybrané právní a jiné předpisy [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více