Bankovní produkty pro studenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní produkty pro studenty"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010

2

3

4 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţijí jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode méně poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne Lukáš Beier

5 ANOTACE: Bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních produktů pro studenty. Popisuje bankovní soustavu České republiky, centrální banku, obchodní banky, základní pojmy v depozitních a úvěrových produktech. Dále následuje popis jednotlivých depozitních i úvěrových produktů pro studenty vybraných bank: Komerční banky a.s., České spořitelny a.s., UniCredit Bank a.s.. v Pardubicích. Dále obsahuje komparaci a vyhodnocení depozitních produktů a úvěrových produktů pro studenty i bank samotných. KLÍČOVÁ SLOVA: Bankovní soustava, centrální banka, obchodní banky, depozitní produkty pro studenty, úvěrové produkty pro studenty, komparace TITLE: Banking products for students ANNOTATION: The bachelor thesis deals with banking products for students. Describes the banking system in the Czech Republic, the central bank, commercial banks, basic concepts in deposit and loan products. Followed by a description of deposit and loan products for students selected banks: Komerční banka a.s., České spořitelny a.s., UniCredit Bank a.s. in Pardubice. It also contains a comparison and evalution of deposit products and loan products for students and the banks themselves. KEYWORDS: Banking system, the central bank, commercial banks, deposit products for students and loan products for students, comparison

6 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu své bakalářské práce doc. Ing. Pavlu Duspivovi, CSc. za spolupráci, trpělivost a cenné rady a připomínky bez nichţ by tato práce nevznikla. Dále bych chtěl poděkovat své rodině,dědovi, kamarádům, kteří mě během studia pomáhali jak finančně i psychicky a bez jejich pomoci bych toto studium stěţí dokončil.

7 OBSAH: Úvod Bankovní soustava v České republice Bankovní soustava definice a legislativa Centrální banka Obchodní banky Definování bankovních produktů Charakteristické rysy bankovních produktů Depozitní produkty Úvěrové produkty Depozitní produkty pro studenty ve vybraných bankách Komerční banka účet G Stručná charakteristika banky Popis produktu[9] Česká spořitelna osobní účet Student Stručná charakteristika banky Popis produktu[8] UniCredit Bank a.s. účet Studentské konto Stručná charakteristika banky Popis produktu Úvěrové produkty pro studenty ve vybraných bankách Komerční banka úvěr na notebook, úvěr na Gaudeamus Charakteristika úvěru Gaudeamus:* Charakteristika úvěru na notebook* Česká spořitelna Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol* UniCredit Bank Studentská půjčka[21] Komparace produktů pro studenty Depozitní produkty Úvěrové produkty Celkové zhodnocení bank Závěr Použitá literatura Seznam příloh... 51

8 Seznam obrázků Obrázek 1: Funkce centrální banky Obrázek 2: Nákup cenných papírů od bank a jejich dopad Obrázek 3:Dopad zvýšení PMR na banky Obrázek 4: Nákup cizí měny centrální bankou od bank jeho dopad na banky Obrázek 5: úrokové sazby na studentských účtech v březnu Seznam tabulek Tabulka 1: Právní normy platné pro bankovnictví Tabulka 2: Parametry Studentské půjčky UniCredit Bank (únor 2010) Tabulka 3: Poplatky a informace pro zaloţení a vedení účtů (rok 2010) Tabulka 4: Konečné hodnocení účtů Tabulka 5: Poplatky za správu a doba splácení Tabulka 6: Předčasné splacení Tabulka 7: Rating bank Tabulka 8: Počet poboček a bankomatů v Pardubicích (vybraných bank)... 45

9 Úvod Tématem Bakalářské práce jsem si zvolil Bankovní produkty pro studenty. V současnosti, ale i v minulosti i v budoucnosti bude pro kaţdého studenta velmi aktuální, protoţe budou existovat peníze a banky v nějaké podobě. Z druhého pohledu banky zase budou stále vidět ve studentech budoucí bonitní klienty svého podniku a budou se je snaţit podchytit, co nejdříve uţ na střední nebo vysoké škole. Kaţdého studenta určitě zajímá, jaké má moţnosti na trhu bankovních produktů pro studenty jaké studentské účty můţe vyuţít, nebo kde mu nabídnout výhodnou studentskou půjčku na své zájmy, vzdělání apod. Můj hlavní osobní důvod pro volbu tohoto tématu byl především záliba v bankovnictví a chci touto prací získat přehled o nabídce bankovních produktů pro studenty a také pomoc kolegům studentům Univerzity Pardubice k přehledu a srovnání jednotlivých produktů v této práci. Dalším důvodem bylo zjistit, jestli můj výběr studentského účtu byl správný a také zjistit, co vše banka k produktu nabízí. Hlavním cílem bakalářské práce na téma Bankovní produkty je poskytnout studentům přehled produktů pro studenty, které jsou nabízeny bankovními ústavy s pobočkou v Pardubicích a nabízející zároveň depozitní tak i úvěrové produkty pro studenty. Vybranými bankami jsou Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., UniCredit Bank a.s.. K dosaţení tohoto hlavní cíle jsou stanoveny tyto dílčí cíle: - definování pojmů spojených s depozitními a úvěrovými produkty, - analýza produktů, - komparace produktů. Ke splnění těchto dílčích a především hlavního cíle budu vyuţívat těchto metod. V oblasti teoretické části především studium odborné literatury a výběr nejdůleţitějších pojmů z depozitních a úvěrových produktů. Analýzu vyuţiju především k popisu jednotlivých produktů. Poţadované informace budou získány napsáním u na 8

10 tisková centra vybraných bank a návštěvou jejich poboček v Pardubicích. V poslední části z velké části vyuţiju metodu komparace a i dedukce, pokud některé informace mi nebudou sděleny. 9

11 1 Bankovní soustava v České republice 1.1 Bankovní soustava definice a legislativa Bankovní soustava neboli systém je definován podle Petra Dvořáka: Souhrn bank působících v určitém teritoriu zpravidla v jedné zemi, jejich vzájemných vazeb a vazeb k okolí.. 1 Bankovní soustavu můţe být chápana také jako výčet všech obchodních bank společně s Českou národní bankou, které mezi sebou mají vzájemné vazby i vazby k jejich okolí. Můţe být uspořádána na různých hlediscích členění. Podle odborné literatury za základní hlediska rozdělení je moţné povaţovat: a) Podle makro a mikroekonomických funkcí, neboli podle toho, zda existuje či nikoliv v dané bankovní soustavě centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi b) Podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank k provádění bankovních obchodů neboli podle institucionálních vazeb mezi komerčním a investičním bankovnictvím. Podle první způsobu rozdělení je pouţíváno toto dělení: a) Jednostupňové bankovní soustavy Jsou charakteristické především tím, ţe zde neexistuje centrální banka se svými makroekonomickými funkcemi spočívající v zabezpečování stability měny. Tato forma bankovní soustavy stála na počátku bankovnictví aţ později postupem času se vyčlenily banky, z kterých se stali postupně centrální, jak jsou známy dnes. 2 1 DVOŘÁK,P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde Praha 2001 str REVENDA, Z. at kol, Peněţní ekonomie a bankovnictví, Praha 2005,str

12 b) Dvoustupňové bankovní soustavy Pro vyspělé země je tato bankovní soustava typická. Základem soustavy je oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. Z jiného pohledu, který je zaloţen na tom, zda mohou či nemohou poskytovat celou paletu bankovních obchodů se rozlišují : a) Model univerzálního bankovnictví Je zaloţena na tom, ţe banky mohou poskytovat celou paletu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního bankovnictví (zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak i produkty investičního bankovnictví. Tento je moţné nalézt v zemích střední Evropy (včetně České republiky) b) Model odděleného bankovnictví Je zaloţen na striktním oddělení komerčního a investičního bankovnictví. Jako příklad je uváděn bankovní systém ve Spojených státech amerických. c) Smíšený model Je zaloţen na oddělení komerčního a investičního bankovnictví, nicméně hranice nejsou tak striktní (např. Itálie a Maďarsko)[2] Bankovní soustava v České republice se musí řídit celou řadou zákonů a vyhlášek. V následující tabulce je vytvořen přehled nejdůleţitějších právních norem, které jsou stanoveny naším Parlamentem nebo vyhláškou Evropské unie. 3 Tabulka 1: Právní normy platné pro bankovnictví Právní norma Zákon č. 191/1950 Sb. Zákon č. 40/1964 Sb. Zákon č. 455/ 1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 21/ 1992 Sb. Zákon č. 6/ 1993 Sb. Zákon č. 1/1993 Sb. Zákon č. 96/1993 Sb. Název Zákon směnečný a šekový Občanský zákoník o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) Obchodní zákoník Zákon o účetnictví Zákon o bankách o České národní bance Ústava České republiky O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 3 KALABIS, Z., Bankovní sluţby v praxi: Jak se zorientovat v nabídce bankovních produktů, Brno 2005, str. 8 11

13 Zákon č. 87/1995 Sb. Zákon č. 219/1995 Sb. Zákon č. 61/1996 Sb. Zákon č. 101/2001 Sb. Zákon č. 229/2002 Sb. Zákon č. 124/2002 Sb. Zákon č. 190/2004 Sb. Vyhláška ministerstva financí č. 183/1996 Sb. Vyhláška ČNB č. 164/2002 Sb. Vyhláška ČNB č. 62/2004 Sb. Zákon č. 253/2008 Sb. Zákon č. 254/2008 Sb. Zákon č.57/2006 Sb. O spořitelních a úvěrních druţstvech a o některých opatřeních s tím související Devizový zákon O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákon O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů O finančním arbitrovi O převodech peněţních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) O dluhopisech O plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi O podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky Centrální registr úvěrů Kterou stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech bank a technické postupy při opravném účtování O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností a financování terorismu O změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem O mezibankovním platebním styku Zákon č. 51/1991 Sb. Směrnice EU Týkají se především podnikání na kapitálovém trhu 4 Zdroj: Vlastní tvorba na základě zdrojů Kalabis, Bankovní sluţby v praxi a ČNB[11] Tyto právní předpisy mají pomáhat centrální bance k plnění jedné z jejich funkcí a to dohled a regulace. Regulací bankovního sektoru se rozumí stanovení podmínek a pravidel podnikání v bankovnictví a to jak zákonodárnými orgány, tak dalšími legislativou pověřenými institucemi (vládou, ministerstvem, centrální bankou). 5 [5] 1.2 Centrální banka Centrální banka má v moderním bankovním systému významné aţ moţno říci nezastupitelné postavení. Toto postavení je dáno především Ústavou České republiky a zákonem o České národní bance. Tato banka se odlišuje od obchodních bank jejím základním posláním a to v oblasti makroekonomické je to péče o zdravý měnový vývoj v širokém slova smyslu. 4 Více informací o směrnících EU je moţné najít na 5 POLOUČEK, S., Bankovnictví str. 48, Praha 2006 str

14 Centrální bankou v České republice je Česká národní banka, která vznikla k 1. lednu 1993 z do té doby existující Státní banky Československé v souvislosti s rozdělením federativní republiky. Kromě svého hlavního poslání plní centrální banka celou řadu důleţitých funkcí, které znázorňuje níţe uvedený obrázek : Obrázek 1: Funkce centrální banky Zdroj: ČERNOHORSKÝ, J.: Základy financí 2009 a) Emise hotovostního peněz (oběživa) Tato činnost je základní definiční charakteristikou centrální banky. Bývá spojena s emisním monopolem a týká se především bankovek a v řadě zemí i mincí. b) Funkce banky pro ostatní banky Centrální banka vystupuje vůči ostatním bankám v zemi jako jejich bankéř: - přijímá od bank vklady, - poskytuje bankám úvěry. Banky ukládají prostředky na účty v centrální bance v podobě povinných a dobrovolných úloţek v domácí měně. Povinné úloţky tzv. povinné minimální rezervy mají za účel především regulovat mnoţství vkladů, se kterými mohou banky volně disponovat, v některých zemích jiţ neexistují. Hlavním smyslem dobrovolných úloţek je mít na účtu u centrální banky prostředky pro mezibankovní platební styk. V některých zemích mohou banky u centrální banky rovněţ vytvářet vklady v zahraničních měnách, a to i v podobě povinných úloţek. c) Provádění měnové politiky Centrální banky ve vyspělých ekonomikách provádějí měnovou politiku. Jinou otázkou zda o této politice nástrojích, postupech a cílech také rozhodují, nebo 13

15 zda se v této oblasti musí podřizovat rozhodnutím vlád. Stěţejní roli zde hraje stupeň samostatnosti, který není u všech centrálních bank stejný. Představuje především regulaci mnoţství peněz v ekonomice za určitými cíli, mezi ně patří především podpora stability cenové stability. d) Funkce banky státu (vlády) Centrální banka vede účty a provádí některé operace pro vládu, centrální orgány, orgány místní moci a správy a některé podniky veřejného sektoru. Mezi hlavní patří: - správa státního dluhu, - poskytování úvěru státnímu rozpočtu, - pokladní plnění státního rozpočtu. e) Provádění bankovní regulace a dohledu Spočívá především v koncipování a prosazování pravidel činností bankovních institucí. V řadě zemí mají centrální banky rovněţ dohled nad druhým stupněm bankovního systému kontrolují dodrţování stanovených pravidel. Hlavním cílem této funkce je podpora efektivnosti, spolehlivosti a bezpečnosti fungování bankovní soustavy v zemi. f) Zastupování země v mezinárodních finančních a měnových institucích Vystupuje vůči domácí veřejnosti a zahraničí jako reprezentant státu (vlády) v otázkách, které se týkají měnové politiky. Centrální banka je rovněţ mluvčím státu v měnových otázkách vůči zahraničí a reprezentuje zemi na zasedáních Banky pro mezinárodní platby, Mezinárodního měnového fondu a dalších mezinárodních institucí. g) Devizová činnost Do devizové činnosti centrální banky můţeme zařadit především shromaţďování devizových rezerv státu a operace s nimi na devizovém trhu a devizovou regulací, tj. stanovení a prověřování základních rámcových pravidel dispozice se zahraničními měnami jak pro bankovní, tak pro nebankovní subjekty. Dále sem patří operace s devizovými prostředky ve vztahu k dalším subjektům.[6] 14

16 K prosazování svých měnově politických cílů vyuţívat řadu nástrojů. Mezi nejdůleţitější je moţné jmenovat: a) Diskontní sazba Patří mezi klasické nástroje měnové politiky, touto sazbou jsou především úročeny běţné a sezónní diskontní úvěry. Bývá ze všech úrokových sazeb z úvěrů obvykle nejniţší. Pomine-li se moţnost odmítnutí diskontního úvěru, je to právě diskontní sazby, kterou centrální banka ovlivňuje poptávku po těchto úvěrech ze strany bank a tedy měnovou bázi. Jinak řečeno, tato sazba určuje cenu zdrojů, které mohou obchodní a další banky získat od centrálních bank. Dále centrální banka vyuţívá 2T Repo sazbu a lombardní sazbu. (vysvětleny ve zdroji Revenda, Peněţní ekonomie, 2005 str ) b) Úvěry centrální banky Vyuţívají se především k regulaci měnové báze. Poskytují-li centrální banky úvěry za účelem pomoci bankám, které mají váţnější problémy, nelze tyto úvěry povaţovat za nástroje měnové politiky. c) Operace na peněžním volném trhu Tento nástroj patří mezi nejpouţívanější nástroj centrálních banky v současnosti. Celý cyklus ovlivňování je zobrazen na obrázku. Zdroj: Dvořák, P. : Bankovnictví 1998 Obrázek 2: Nákup cenných papírů od bank a jejich dopad d) Povinné minimální rezervy Povinné minimální rezervy jsou povinně vytvářené vklady bank u centrální banky. Pro banky představují poloţku aktiv, zatímco v bilanci centrální banky je nalezneme v pasivech. Dopady tohoto nástroje jsou zobrazeny na obrázku, kde je znázorněno zvýšení povinných minimálních rezerv, při sníţení by bylo počínání přesně opačné. 15

17 Zdroj:DVOŘÁK,P.:Bankovnictví 1998 Obrázek 3:Dopad zvýšení PMR na banky e) Konverze a swapy cizích měn Centrální banka můţe vyuţívat k ovlivňování nákupu a prodejů (konverzí) cizích měn za měnu tuzemskou, popř. kombinovat promptní nákup (resp. prodej) cizí měny s jejím termínovým prodejem (resp. nákupem) za předem pevně stanovený měnový kurz (devizové swapy). Dopad nákupu cizí měny centrální bankou od bank je znázorněn na obrázku: Obrázek 4: Nákup cizí měny centrální bankou od bank jeho dopad na banky Zdroj: DVOŘÁK, P. Bankovnictví 1998 f) Pravidla likvidity Představují stanovení závazné struktury aktiv a pasiv a závazných vazeb mezi nimi v bilancích bank. Jejím hlavním účelem je zabezpečit ţádoucí úroveň likvidity bank. g) Úvěrové kontingenty a úrokové limity Centrální banka můţe stanovit dva druhy limitů (stropy, kontingenty) úvěrů z hlediska věřitele. Limity úvěrů, které centrální banka poskytuje bankám (někdy také relativní úrokové limity), byly jiţ zařazeny do skupiny diskontních nástrojů. [7] 16

18 1.3 Obchodní banky Banky jsou ve své podstatě podnikatelské subjekty, které mají ovšem ve srovnání s podniky v jiných odvětvích ekonomiky celou řadu specifických rysů vyplývající z jejich podstaty jako obchodníků se svěřenými penězi a projevujících se v jejich postavení a v celkovém významu v ekonomice. Také definici můţeme najít také v zákoně o bankách, kde jsou také stanovena pravidla pro udělení licence. Abychom mohli podnik nazvat bankou musí splňovat čtyři podmínky: - jedná se o právnické osoby se sídlem v České republice zaloţené jako akciové společnosti, - přijímají vklady od veřejnosti, - poskytují úvěry, - k výkonu bankovnictví mají povolení působit jako banka. I obchodní banky by měli splňovat základní funkce bank. V moderních trţních ekonomikách plní celou řadu různých funkcí. Za standardní jsou povaţovány tyto tři následující: - Finanční zprostředkování Banky představují nejdůleţitější instituce finančního zprostředkování, které provádějí na ziskovém principu, a tudíţ se snaţí umísťovat získaný kapitál tam, kde přináší (při dané míře rizika) nejvyšší zhodnocení. Tento princip vytváří podmínky pro přelévání peněţních prostředků do těch oblastí, oborů či podniků, kde je jejich zhodnocení (při dané míře rizika) nejvyšší, a tudíţ nejefektivnější. Banky při finančním zprostředkování provádějí velmi důleţitou transformaci peněz z různých hledisek. - Emise bezhotovostních peněz Jedinou institucí ve státě, která můţe emitovat hotovostní peníze, je centrální banka. Bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech, však mohou emitovat kromě centrální banky i obchodní banky. 17

19 - Provádění bezhotovostního platebního styku Za další základní funkci bank lze povaţovat provádění platebního styku. Banky tím, ţe vedou účty pro velký počet svých klientů, mohou provádět jejich vzájemné platby pouhým účetním převodem bez potřeby převodu hotovostních peněz. Bezpečný, rychlý a relativně levný platební styk je jednou ze základních podmínek zdravého vývoje ekonomiky. - Zprostředkování finančního investování Spočívá v tom, ţe banky pro své klienty na jedné straně provádějí emisi cenných papírů, na straně druhé potom zprostředkovávají i jejich nákupy, popř. jiné investiční obchody, jako např. úschovu a správu aktiv, obchody s finanční deriváty.[7] Druhy bank K členění druhů bank se přistupuje podle několika hledisek (podobně jako u bankovní soustavy), a to: - podle právní formy (akciové společnosti, druţstevní, osobní společnosti), - podle motivu činnosti (ziskový motiv, modifikace ziskového motivu, měnově politickým, dalších specifických motivů), - podle převažujících obchodů ( komerční banky, investiční banky, univerzální banky, spořitelny, detailové banky, wholesalové banky, hypoteční banky, stavební spořitelny, splátkové banky, depozitní banky, clearingové banky, ústavy lidového peněţnictví, elektronické bankovnictví) 6. 6 ČERNOHORSKÝ, J.: Základy financí 2009 Pardubice str

20 2 Definování bankovních produktů Od obecné charakteristiky celého bankovního systému v České republice a jeho aktérů (především obchodních bank a České národní banky). Je dobré přistoupit k definování produktů, aby bylo lépe porozuměno praktické části, která se bankovními produkty zabývá. 2.1 Charakteristické rysy bankovních produktů Svojí podstatou můţeme zařadit bankovnictví do sféry sluţeb nemateriální povahy, protoţe pro naprostou většinu bankovních sluţeb je charakteristickým rysem to, ţe pro jejich hodnotu jsou naprosto rozhodující nemateriální faktory a vliv nemateriální části je zcela nepodstatný. Jednotlivé sluţby, které mohou banky samostatně nabízet a zpravidla za úplatu provádět, budeme označovat jako bankovní produkty. I kdyţ se mohou jednotlivé produkty navzájem výrazně odlišovat, můţeme za jejich společné relevantní rysy povaţovat: - nemateriální (nehmotný) charakter, - dualismus, - vzájemná propojenost a podmíněnost. Nemateriální charakter Z nemateriálního charakteru vyplývají pro bankovní produkty tři významné vlastnosti: - Za prvé nejsou skladovatelné, to znamená, ţe není moţné ţádné předzásobení ze strany banky. S tím souvisí i to, ţe pouze u některých produktů lze oddělit vyhotovení daného produktu a jeho distribuci. - Za druhé jsou abstraktní, jinak řečeno, nejsou viditelné, a proto je pro úspěšnou činnost banky (prodej jednotlivých produktů) zapotřebí kvalitní reklama. 19

21 - Za třetí nejsou patentovatelné, to znamená, ţe bankovní produkty nelze patentově chránit. Dualismus. Je charakteristický pro většinu peněţních činností, včetně bankovních produktů. Jeho podstatou je to, ţe jednotlivé produkty jsou spojením hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka bankovního produktu je dána jeho finančním objemem (např. objemem úvěru, vkladu, bankovního převodu). Rozlišování obou sloţek má význam pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů. Vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů. Vyplývá na jedné straně z vlastní straně z vlastní podstaty některých produktů, kdy jeden nemůţe fungovat bez druhého. Banka např. nemůţe provádět bezhotovostní platební styk, aniţ by vedla svým klientům běţné účty. Na druhé straně spočívá tento rys ve vědomém propojování některých produktů, s cílem nabídnout klientovi lepší sluţby (např. automatické uloţení prostředků na běţném účtu do výnosnějších forem, pokud stav účtu přesáhne dohodnutou výši) [7] Systematizace bankovních produktů: Systematizace bankovních produktů není vzhledem k jejich velkému mnoţství a značné různorodosti jednoduchou záleţitostí. V odborných publikacích i bankovní praxi se můţeme setkat s celou řadou přístupů k členění bankovních produktů, které se vzájemně liší volbou kritérií, podle nichţ se systematizace provádí. Klasický přístup členění bankovních produktů (obchodů), který je zaloţen na jejich odrazu v bilanci banky, rozděluje bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální. Aktivní bankovní obchody jsou takové, které objevují v aktivech bilance banky. Banka při nich vystupuje v postavení věřitele, vznikají jí různé pohledávky (např. při poskytování úvěrů, nákupu dluhových cenných papírů) nebo jí vznikají v jejich důsledku určitá vlastnická práva (např. při zakoupení majetkových cenných papírů). Pasivní obchody nacházejí naproti tomu odraz na pravé straně bilance, v pasivech banky. Jde především o obchody, kdy banka získává na úvěrové bázi cizí zdroje (např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů). Banka je při těchto obchodech v dluţnickém postavení, vznikají ji různé závazky. Vzhledem k tomu, ţe součástí pasiv banky je i 20

22 vlastní kapitál banky, bývají do pasivních obchodů někdy zařazovány i operace související s vlastním kapitálem banky. Neutrální bankovní obchody jsou takové obchody, při nichţ banka aktuálně nevystupuje ani ve věřitelském ani v dluţnickém postavení, a proto se tyto obchody neobjevují v rozvaze banky, jsou rozvahově neutrální. Moderní přístupy k systematizaci bankovních produktů se do značné míry odklánějí od klasického principu, který vychází primárně z pohledu banky a jehoţ postatou je bilanční obraz daného produktu. Důvody lze spatřovat zejména v tom, ţe banky se stále více orientují na potřeby trhu, resp. svých klientů, a tomu přizpůsobují veškerou svou činnost. Tomuto přístupu se přizpůsobila i systematizace bankovních produktů, která primárně třídí bankovní produkty z hlediska funkce (účelu), jakou plní daný bankovní produkt pro klienta banky. Podle tohoto přístupu můţeme rozdělit bankovní produkty do pěti základních skupin: - bankovní finančně úvěrové produkty umoţňují klientům získat finanční prostředky od banky, - depozitní (vkladové) bankovní produkty představují pro klienty moţnosti uloţení finančních prostředků od banky, - platebně zúčtovací bankovní produkty umoţňují klientům provádět platební a zúčtovací styk prostřednictvím banky, - produkty investičního bankovnictví znamenají pro klienty moţnosti finančního investování, získávání zdrojů nebo zajištění prostřednictvím nástrojů peněţního a kapitálového trhu, dále sluţby spojené s úschovou a správou investičních nástrojů, rovněţ i poradenské sluţby banky při realizaci fúzí a akvizic, restrukturalizaci podniku apod., - pokladní a směnárenské produkty představují pro klienty jednak různé transakce s hotovými penězi (výměna poškozených bankovek) a jednak směnu hotových peněz z jedné měny do druhé. V rámci těchto pěti základních skupin jsou obsaţeny i bankovní produkty, které se základní uvedenou funkcí určitým způsobem souvisejí, resp. ji přímo doplňují. 21

23 Z hlediska klientské segmentace se velmi často setkáme s členěním bankovních produktů do dvou následujících skupin: - retailové produkty. Vyznačují se tím, ţe se většinou týkají relativně menších částek, ale naopak velkého mnoţství transakcí, - wholesalové produkty. Jsou většinou spojeny s většími částkami, často mají mnohem individuálnější povahu.[7] 2.1 Depozitní produkty Z hlediska banky představují depozitní bankovní produkty formy získávání cizího kapitálu, odráţejí se na straně pasiv bankovní rozvahy a banka při nich vystupuje v pozici dluţníka. Pro zákazníky banky znamenají tyto obchody moţnost uloţit si a zhodnotit své dočasně volné finanční prostředky. [1] Získávání úvěrových finančních zdrojů provádějí banky prostřednictví celé řady různých produktů. Za základní formy lze povaţovat: - přijímání vkladů v podobě vkladů na viděnou, termínovaných a úsporných vkladů, - emise bankovních dluhopisů, které zahrnují celou bohatou škálu různých typů dluhových papírů, lišících se z hlediska splatnosti, způsobou úročení, obchodovatelnosti atd. Mezi základní pojmy vybrané autorem ze všeobecných podmínek Komerční banky a.s. se řádí:[16] debet na účtu částka, kterou banka povolí klientovi navíc pouţít k jeho transakcím pouţít, podpisový vzor ochrana majitele účtu před zneuţitím jeho účtu před zneuţitím cizí osobou, frekvence zasílání zpráv o zúčtování (výpis z běţného účtu) doba, za jak dlouho budou zasílány přehledy o pohybu peněţních prostředků na běţném účtu (denní, měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční), 22

24 úrok procentně vyjádřená částka, která představuje zhodnocení peněţních prostředků na účtu, bankovní poplatky částky, které si banka účtuje za poskytnutí svých sluţeb (např. zaslání výpisu), Moţnost vyuţití jiných sluţeb sem patří především platební karty, kreditní karty, elektronické bankovnictví, telefonické bankovnictví aj. 3.1 Úvěrové produkty Z bankovní úvěrové produkty je moţno povaţovat ty produkty, které umoţňují klientům určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Z hlediska banky se tedy jedná především o poskytování finančních prostředků svým klientům, ale o takové formy, kdy banky pouze závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků v případě, ţe budou splněny určité pravidla mezi bankou a klientem. Poskytování úvěru patří mezi nejdůleţitější obchody komerčních bank. Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, a proto provést v obecné rovině jejich systematizaci není jednoduchou záleţitostí. Sloţitost systematizace vyplývá z toho, ţe existuje řada relevantních hledisek, podle kterých lze tyto produkty třídit. Jednotlivé přístupy k členění úvěrů se liší tím, která hlediska povaţují za primární a která naopak jako doplňující. V tomto směru jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vyplývající z rozdílných zvyklostí a účetních předpisů, ale existují rozdíly i mezi jednotlivými bankami. Zde jsou zařazeny některé pojmy, které klient najde ve smlouvě o úvěrovém produktu: účel úvěru cíl, na které budou prostředky vyuţity např. bydlení, koupě zboţí aj., výše úvěru celková částka, která bude poskytnutá bankou klientovi, čerpání úvěru rozlišujeme dva způsoby jednorázové nebo postupné, to vlastně znamená, jak klient si přeje peníze čerpat, 23

25 zajištění pokud je sjednáno ve smlouvě, tak je klient povinen provést zajištění ve formě nemovitosti, cenných papírů aj.. Je to vlastně jistota banky, pokud by se klient dostal do finančních problémů a nemohl závazek bance splácet. den splatnosti den, ke kterému je klient povinen úvěr splatit nebo uskutečnit jiné plnění sjednané smlouvou, úvěr jsou peněţní prostředky, k jejichţ poskytnutí klientovi na sjednanou dobu a do sjednané výše se banka zavazuje. Při rozhodování zda banka poskytne úvěr klientovi tak probíhá tzv. úvěrové řízení. Délka tohoto řízení je závislá na tom, jaká je výše poskytnuté částky klientovi bankou. Delší bývá při rozhodování o dlouhodobém nebo střednědobém úvěru. Při rozhodování, zda banka úvěr poskytne, má banka moţnost uplatnit dva základní přístupy. Můţe brát v úvahu a posuzovat buď kvalitu podnikatelského záměru, tedy objekt, na který mají být poskytnuté prostředky pouţity, nebo bonitu dluţníka, tedy subjekt, dosavadní výsledky hospodaření ţadatele o úvěr. 7 7 POLOUČEK, S., Bankovnictví, Praha 2006 str

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny iúčet 4.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více