VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy. Analýza egovernment sluţeb v regionu"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra elektrotechniky a informatiky Obor Počítačové systémy Analýza egovernment sluţeb v regionu bakalářská práce Autor: Michael Fiedler Vedoucí práce: ing. Mirka Sigmundová Jihlava 2016

2

3 Abstrakt Předmětem bakalářské práce "Analýza egovernment sluţeb v regionu" je rozbor egovernment sluţeb dostupných v regionu Vysočina a souvisejících pojmů. První část se zabývá definicí pojmu egovernment a analýzou jeho vývoje v České republice a způsobem hodnocení OSN a Evropské unie. Jsou popsány sluţby a pojmy jako datová schránka, elektronický podpis, Czech POINT, základní registry a jiné, které s touto problematikou souvisí. V druhé části jsou analyzovány sluţby dostupné pro občany a podnikatelské subjekty v jednotlivých obcích regionu Vysočina. Dostupné sluţby jsou ohodnoceny hodnotícími kritérii Evropské unie. Klíčová slova egovernment v České republice, hodnocení dle Evropské unie a dle Organizace spojených národů, sluţby egovernmentu dostupné v regionu Vysočina. Abstract The goal of the submitted thesis Analysis of egovernment Services in the Region is an analysis of egovernment services available in the region of Vysočina and related terms. The first part deals with the definition of egovernment and analysis of its development in Czech Republic in frameworks for benchmarking used by UN and EU. There are described services and terms such as data mail box, electronic signature, Czech POINT, basic registers and other ones related to this problem. In the second part there are analyzed services available for citizens and business companies in the localities of Vysočina region. Available services have been benchmarked by the criterions of European Union. Key words egovernment in Czech Republic, EU benchmarking, UN benchmarking, egovernment services available in Vysočina Region.

4 Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále téţ AZ ). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím uţitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména 60 (školní dílo). Beru na vědomí, ţe VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití mé bakalářské práce a prohlašuji, ţe s o u h l a s í m s případným uţitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, ţe uţít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaloţených vysokou školou na vytvoření díla (aţ do jejich skutečné výše), z výdělku dosaţeného v souvislosti s uţitím díla či poskytnutí licence. V Jihlavě dne... Podpis

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval své vedoucí práce ing. Mirce Sigmundové za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce.

6 Obsah 1 Úvod Cíl práce egovernment obecně Vymezení pojmu egovernment Metody hodnocení egovernmentu Organizace spojených národů Evropská unie Základní pilíře egovernmentu v České republice Právní ukotvení egovernmentu Základní registry Právní vymezení a účel základních registrů Informační systém základních registrů Princip získávání údajů ze základních registrů Bezpečnost a ochrana údajů Datové schránky Právní ukotvení a definice datových schránek Datová zpráva Informační systém datových schránek Přístup do datové schránky Elektronický podpis Zaručený elektronický podpis Uznávaný elektronický podpis Princip elektronického podepisování Elektronická značka Elektronické časové razítko Portál veřejné správy Czech POINT IT gramotnost Cesty k získání IT gramotnosti IT gramotnost v Kraji Vysočina základní statistické údaje Opatření pro rozvoj IT gramotnosti v Kraji Vysočina Rekvalifikační kurzy s IT tématikou Bezplatné internetové připojení ve veřejných knihovnách Opatření pro seniory Univerzita třetího věku... 31

7 5 egovernment sluţby v Kraji Vysočina Státní instituce v Kraji Vysočina Úřady vykonávající územní samosprávu Krajský úřad Obecní úřady Územní orgány státní správy Analýza egovernment sluţeb v Kraji Vysočina Podání daně z příjmu fyzických osob Sluţby hledání zaměstnání Ţádost o dávky sociálního zabezpečení Ţádost o vydání osobních dokumentů Registrace vozidel Ţádost o stavební povolení Oznámení pro policii Sluţby veřejných knihoven Získání osobních certifikátů Moţnost zaslání přihlášky na vysokou školu Oznámení související s přestěhováním Sluţby ve zdravotnictví Sociální benefity pro zaměstnance Podání daně z příjmu právnických osob Přiznání k dani z přidané hodnoty Registrace nové společnosti Celní deklarace Odevzdání dat pro statistické účely Povolení týkající se ţivotního prostředí Veřejné zakázky Další egovernment sluţby v regionu Kontaktní místa Czech POINT v regionu Vysočina Geografický informační systém Shrnutí Návrh opatření Implementace vhodných egovernment opatření Propagace sluţeb egovernment Propagace sluţeb egovernment mezi mládeţí Propagace sluţeb egovernment mezi seniory a ostatní populací Závěr... 64

8 Seznam pouţité literatury Seznam obrázků Seznam grafů Seznam tabulek Seznam pouţitých zkratek Přílohy Analýza sluţeb v regionu Obsah přiloţeného CD... 72

9 1 Úvod Důvěryhodný a stabilní vztah mezi státními organizacemi a veřejností je jedním z podstatných indikátorů signalizujících vyspělost společnosti. Za posledních dvacet let prošel intenzivním vývojem. Důleţitým hybatelem těchto změn byl prudký rozvoj ve vyuţívání moderní výpočetní techniky, jeţ byl nastartován po sametové revoluci v roce S otevřením trhu se na začátku devadesátých let začaly na stolech státních úředníků objevovat osobní počítače, na kterých byly provozovány jednoduché programy na platformě MS-DOS pro zpracování některých evidencí dat a dokladů. Elektronické zpracování dat nebylo v této době ještě zapracováno do zákonných předpisů, a proto bylo vyuţíváno jako podpůrná činnost k agendám vedených v tradiční listinné podobě. Elektronické evidence však podstatně zjednodušily a zrychlily zejména vyhledávání dokladů. V polovině devadesátých let přichází ve státní správě období, kdy jsou počítače propojovány do lokálních sítí a v nich zpracovávaná data jsou ukládána a archivována na společných sdílených prostředcích. Postupně je do některých zákonných předpisů zapracována moţnost učinit podání v elektronické podobě (na nosičích dat, v té době především na disketách). V takto legislativně upravených agendách dochází k ještě masivnějšímu pouţití počítačů a k podstatnému zrychlení řízení mezi veřejností a státní organizací. S přelomem tisíciletí přichází propojování lokálních sítí do rozsáhlejších celků WAN sítí a intenzivní posilování datové komunikační infrastruktury umoţňuje vyuţívání Internetu a jeho prostřednictvím poskytovaných datových sluţeb, jako je např. elektronická pošta. Firmám s velkým objemem obchodů je u některých druhů řízení umoţněno komunikovat se státními orgány prostřednictvím licencovaných zprostředkovatelů VAN operátorů, čímţ je postupně vytlačováno podávání prohlášení na nosičích dat. Se zavedením elektronického podpisu, jehoţ pouţití umoţňuje jednoznačně identifikovat odesílatele, dochází k masivnímu vyuţívání elektronické pošty jako prostředku běţné a jednoduché komunikace. Zásadním přínosem pro elektronickou komunikaci bylo zavedení datových schránek v roce 2009, kdy byla orgánům veřejné moci příslušným zákonem legislativně zadána povinnost komunikovat v elektronické podobě. V současné době se stále častěji 9

10 objevuje pojem elektronizace státní správy, která by se měla do budoucna stát nástrojem pro urychlení, zefektivnění a zlevnění úkonů ve státní správě. Plná elektronizace agendy je základním předpokladem pro plnohodnotné obslouţení ţadatele na jakémkoli úřadě, ve stejné kvalitě a rozsahu bez ohledu na jeho místní příslušnost. Odvrácenou stranou plně elektronické komunikace jsou obavy z tzv. sociálního vyloučení těch, jejichţ počítačová gramotnost je na velmi nízké úrovni, či těch, kteří nemají přístup k Internetu. V této souvislosti se v informační společnosti hovoří přímo o digitálním vyloučení (absence digitální gramotnosti). Některé veřejné instituce nabízejí základní kurzy pro získání počítačové gramotnosti, obce ve svých prostorech nabízejí bezplatně bezdrátový Internet pro občany, kteří k němu z jakýchkoli důvodů nemají přístup. Cílem by mělo být dosaţení stavu, kdy sociálně vyloučen bude pouze ten, kdo o elektronické sluţby státu nebude mít zájem. 1.1 Cíl práce Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je vymezen pojem egovernment a jeho přínos pro státní správu na straně jedné a občana na straně druhé. Problematika egovernmentu je pojednána v širší perspektivě Organizace spojených národů a především Evropské unie, které definují jednotná hodnotící kritéria úrovně egovernmentu a provádějí pravidelné hodnocení jejich naplňování. Jsou vyjmenovány základní pilíře egovernmentu v ČR, vysvětluje se princip jejich fungování a shrnuje legislativní ukotvení egovernmentu v právním systému ČR V praktické části je zkoumána IT gramotnost v Kraji Vysočina. Je provedena analýza egovernment sluţeb, které jsou v poskytovány občanům a podnikatelským subjektům regionu Vysočina ve vybraných oblastech, jeţ se nejvíce dotýkají jejich běţného ţivota. Míra elektronizace těchto sluţeb je v této práci hodnocena metodikou, kterou pouţívá Evropská komise k pravidelnému hodnocení egovernmentu členských států EU. Z výsledků analýzy vycházejí návrhy sledující jednu z hlavních idejí egovernmentu: umoţnit občanovi interaktivně elektronicky komunikovat s organizacemi státní správy bez nutnosti fyzicky navštívit úřad. 10

11 2 egovernment obecně 2.1 Vymezení pojmu egovernment Termín egovernment, nebo také často e-government, je zkratkou anglického electronic government, tedy elektronické vládnutí. Pod tímto spojením se zjednodušeně skrývá Veřejná správa prostřednictvím elektronických technologií. [1] Definic pojmu egovernment existuje velké mnoţství a liší se především mírou obecnosti. Například R. Heeks chápe egovernment značně široce jako všechna pouţití informačních a komunikačních technologií ve veřejném sektoru [2]. Podobně definuje egovernment i Evropská komise ve svém materiálu European egovernment Action plan z roku V něm vymezuje egovernment jako pouţití nástrojů a systémů, jeţ jsou zde díky komunikačním a informačním technologiím pro poskytování lepších veřejných sluţeb občanům a podnikům [3]. Organizace spojených národů definuje egovernment pro účely hodnocení jeho úrovně jako pouţívání internetu a webovských technologií pro šíření informací ze strany státu směrem k občanům a pro poskytování sluţeb občanům [4]. Pokud je o domácích zdroje, egovernment je zde např. definován jako vyuţívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, kvalitních a dostupných komunikačních sluţeb [5]. Dle definice formulované bývalým Ministerstvem informatiky lze egovernment chápat jako transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování sluţeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu k uţivatelům. egovernmentu lze rovněţ obsahově vymezit z hlediska přínosu jak pro samotnou státní správu tak pro veřejnost: Přínos egovernmentu pro veřejnou správu, resp. pro úřady: efektivnější výkon veřejné moci, 11

12 úspora času potřebného pro zpracování podání nebo ţádosti úředníkem, kvalitnější příprava podkladů pro rozhodování, zlepšení toku informací, systémové změny v řízení a organizaci práce, vedoucí k odstranění duplicit a multiplicit, snadné, rychlé a spolehlivé předávání dat, údajů a informací mezi úřady, omezení korupce (elektronicky nelze tak snadno přijmout úplatek jako při fyzickém kontaktu s klientem). Přínos egovernmentu pro občany: úspora finančních nákladů, např. za poštovné, dopravu na úřad, moţnost vyřídit věc kdykoliv, 24 hodin denně, úspora času při elektronické komunikaci prostřednictvím Internetu, moţnost participace občanů prostřednictvím elektronických anket, průzkumů, diskusních fór, potírání korupce, např. elektronicky nelze tak snadno dát úplatek úředníkovi. 2.2 Metody hodnocení egovernmentu Význam vyuţití potenciálu dnešní informační společnosti v hospodaření jednotlivých zemí je obecně znám. Nadnárodními organizacemi je soustavně sledována a hodnocena míra implementace elektronických agend ve veřejném sektoru v jednotlivých zemích. Pro hodnocení jsou definována různá kritéria a celé jejich soubory, šetření a hodnocení jsou prováděna cyklicky v jednoročních nebo dvouletých intervalech, jsou sestavovány ţebříčky podle různých aspektů provedených šetření Organizace spojených národů Touto organizací, konkrétně její sekcí UNDPEPA (United Nations Division for Public Economics and Public Administration) je prováděno hodnocení egovernmentu pravidelně na základě dokumentu Benchmarking e-government z roku 2001 ve 190 členských zemích. UN definuje hlavní aspekty egovernmentu takto: 12

13 Je nutné budovat a poskytovat sluţby zaměřené na občana. Jde o nástroj, který činí sluţby státu občanovi lépe dostupné. Předchází sociálnímu vyloučení. Poskytuje konzistentní informace oprávněným osobám. Je nástrojem pro efektivní vyuţívání státních zdrojů. V metodice OSN pro provedení hodnocení úrovně egovernmentu je vyjmenováno pět stupňů, které v podstatě odpovídají hodnotící metrice Evropské unie. Benchmarking podle této metodiky byl doposud proveden v roce 2001, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, Česká republika se úrovní svých egovernment sluţeb řadí v roce 2001 na 30. místo do skupiny s nejvyšším ohodnocením High E-gov Capacity (z celkem hodnocených 190 zemí světa), zatímco v roce 2014 se umístila na 53 místě [6]. V rámci hodnocení OSN je posuzováno větší mnoţství faktorů neţ v metodice Evropské unie Evropská unie Zatímco ve fyzickém off-line světě se za několik let evropské integrace podařilo mnohé z komunikačních bariér odstranit (např. vzájemným respektováním dokladů totoţnosti v jednotlivých členských zemích EU), v on-line komunikaci existuje stále mnoho překáţek, jeţ brání volnému pouţívání elektronických sluţeb. Ve snaze změnit tento stav vypracovala a v březnu 2001 schválila Rada Evropské unie za účelem kaţdoročního hodnocení rozvoje e-governmentu v členských státech EU seznam oblastí, v nichţ je hodnocena míra elektronizace agend. Mezi oblasti sledované z hlediska občanů se řadí: podání daně z příjmů fyzických osob, sluţby hledání zaměstnání, ţádost o dávky sociálního zabezpečení, ţádost o vydání osobních dokumentů (občanské průkazy, cestovní pasy apod.), registrace vozidel, ţádost o stavební povolení, oznámení pro policii, sluţby veřejných knihoven (on-line katalogy s moţností objednání, aviza), získání tzv. osobních certifikátů (např. rodný list, oddací list) či jejich kopií, moţnost zaslání přihlášky na vysokou školu, 13

14 oznámení související s přestěhováním, zdravotnické sluţby. Oblasti sledované z hlediska firem a podnikatelů jsou: sociální benefity pro zaměstnance, podání daně z příjmu podnikatelů, podání (zúčtování) daně z přidané hodnoty, registrace nové společnosti, odevzdání dat pro statistické účely, celní deklarace, povolení týkající se ţivotního prostředí, veřejné zprostředkování (zakázky). Pro hodnocení poskytnutých egovernment sluţeb ve výše uvedených oblastech jsou pouţívána dvě základní kritéria. Kritérium dostupnosti ověřuje, zda je daná sluţba alespoň částečně elektronická, byť jen v podobě návodu, jak při jejím vyřizování postupovat. Kritérium sofistikovanosti pak pětistupňovou škálou hodnotí vyspělost poskytnutí dané sluţby [7] : Stupeň 1 Informace postačí, kdyţ je na internetu umístěn alespoň návod k vyřízení dané agendy. Stupeň 2 Jednocestná interakce je nutné mít ke staţení elektronický formulář, nezjišťuje se však, zda jej lze i elektronicky odeslat. Stupeň 3 Dvoucestná interakce hodnotí se, zda jsou k dispozici elektronické formuláře s moţností vyplnění a on-line odeslání. V ČR k hodnocení sluţby v tomto stupni postačí, kdyţ jsou dostupné formuláře, které lze následně odevzdat prostřednictvím ISDS. Stupeň 4 Transakce hodnotí se úplné elektronické zúřadování dokumentu, jenţ je vyplněn a následně zaslán on-line nebo prostřednictvím datové schránky. U většiny sluţeb představuje nejvyšší moţné hodnocení. Stupeň 5 Personalizace téţ proaktivní egovernment, v zemích s vyspělou elektronizací státní správy. Dokumenty zasílané úřady, např. daňové přiznání, chodí od úřadů předvyplněné a statistická šetření jako např. sčítání lidu jsou, díky údajům z registrů, realizována bez nutnosti vyplnění formuláře. 14

15 3 Základní pilíře egovernmentu v České republice 3.1 Právní ukotvení egovernmentu Prvním impulsem k zásadním změnám v oblasti elektronizace státní správy bylo Usnesení vlády ČR č ze dne 20. září Jednalo se o soubor opatření pro urychlení rozvoje egovernmentu v České republice. Usnesení ukládalo tehdejším ministrům informatiky a vnitra zpracovat a připravit návrhy zákonů, které by vytvořily právní rámec pro vytvoření univerzálního kontaktního místa (dnes známo jako CzechPoint), pro rovnoprávnost uţití elektronických dokumentů s dokumenty listinnými, pro umoţnění vedení elektronických spisů a pro správu a uţívání centrálních registrů. Dne byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento zákon, téţ nazývaný jako zákon o egovernmentu nabyl účinnosti od 1. července Jeho cílem bylo vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Byly v něm poprvé definovány nové pojmy jako např. datové schránky, informační systém datových schránek či autorizovaná konverze dokumentů. Zároveň jím byla právně ukotvena povinnost orgánům veřejné moci komunikovat mezi sebou a s podnikatelskou veřejností přednostně prostřednictvím datových schránek a vést spisy ve správních řízeních v elektronické podobě. 3.2 Základní registry Právní vymezení a účel základních registrů Dalším významným legislativním krokem ve vývoji egovernmentu v České republice bylo přijetí zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Smyslem zákona bylo právně sjednotit proces pořizování a sdílení dat, která byla do té doby jednotlivými orgány státní moci a státní správy zpracovávána ve velkém mnoţství samostatných databází, přičemţ data byla sdílena pro veřejnost nepřehledným a málo transparentním způsobem. Ideou celého projektu je postupně odstraňovat značnou roztříštěnost evidencí, kdy jednotlivé sloţky státní správy ukládaly obsahově stejná data v různých strukturách na 15

16 různých místech. Data tedy byla vedena opakovaně s jistým rizikem, ţe se od sebe v různých časových úsecích budou lišit. Účelem základních registrů je výrazně zvýšit komfort fyzickým a právnickým osobám, které nebudou muset při kaţdém řízení předkládat doklady, protoţe si je státní instituce budou moci opatřit samy z centrálních evidencí, v nichţ budou data pouze v jediné platné a aktuální reprezentaci. Informační systém základních registrů tedy představuje mechanismus, který jako jediný nabízí relevantní a nezpochybnitelná data. Ostrý provoz Informačního systému základních registrů byl zahájen 1. července Jednotlivé registry jsou vymezeny Zákonem o základních registrech v 3. Kaţdý základní registr má zákonem pověřeného správce, jenţ zajišťuje vedení údajů v jím spravovaném registru: Základní registr obyvatel (dále jen registr obyvatel ). Správcem je Ministerstvo vnitra ČR, vede refenční údaje o všech fyzických osobách jako jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, státní občanství, údaje o datové schránce, byla-li zpřístupněna atd. Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen registr osob ). Správcem je Český statistický úřad, vede evidenci právnických osob a podnikajících fyzických osob. Ukládanými referenčními údaji jsou především obchodní firma, jméno a příjmení podnikající fyzické osoby, datum vzniku nebo zániku z evidence dle jiných právních předpisů, právní forma, údaje o datové schránce atd. Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen registr územní identifikace ). Správcem je Český úřad zeměměřičský a katastrální, vede evidenci územního členění státu. Obsahuje referenční údaje o stavebních objektech, pozemcích, ulicích, katastrálních územích atd. Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen registr práv a povinností ). Správcem je Ministerstvo vnitra ČR, vede působnosti a oprávnění orgánů veřejné moci v jednotlivých agendách [8] Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů (dále jen ISZR ) je páteří celého systému. Jeho úkolem dle zákona o základních registrech je zejména: 16

17 zajišťovat sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, zajišťovat sdílení dat mezi jednotlivými základními registry a agendovými informačními registry, spravovat oprávnění přístupu k datům, zajišťovat ostatní činnosti podle tohoto zákona. Správcem ISZR je Správa základních registrů, správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra ČR. Obrázek 1: Fungování systému základních registrů Princip získávání údajů ze základních registrů Orgány veřejné moci získávají referenční (právně závazné) údaje ze základních registrů prostřednictvím svých agendových informačních systémů (dále jen AIS ). AIS je dle 2 zákona o základních registrech informačním systémem veřejné správy, který slouží k výkonu agendy. Jedná se tedy o aplikace, jeţ jsou úředníky provozovány při jejich kaţdodenní pracovní činnosti. Orgán veřejné moci se prostřednictvím svého AIS připojí k ISZR. Oprávněnost kaţdého takového připojení je následně prověřována prostřednictvím registru práv a povinností. Je prověřováno, zda je příslušný AIS zaregistrován a zda má připojující se úředník oprávnění dotazovat se na předmětné údaje v daném základním registru. Pokud je ověření v pořádku, následuje zpracování vlastního dotazu prostřednictvím ISZR a následné zaevidování realizovaného dotazu do registru práv a povinností. 17

18 3.2.4 Bezpečnost a ochrana údajů Protoţe základní registry obsahují citlivá data, přístup k nim můţe mít pouze oprávněná osoba, a to pouze v rozsahu zákonného oprávnění. Důleţitou součástí systému základních registrů je tzv. ORG-převodník zajišťující ochranu osobních údajů, které jsou uloţeny v základních registrech. ORG-převodník generuje pomocí speciálního algoritmu pro kaţdou fyzickou osobu zdrojový identifikátor fyzické osoby (dále jen ZIFO ). ZIFO je neveřejný identifikátor, z něhoţ nelze odvodit osobní údaje o osobě, které byl přiřazen. Ze ZIFO a kódu agendy je ORG-převodníkem dále odvozen agendový identifikátor fyzické osoby (dále jen AIFO ). AIFO je neveřejný identifikátor, jenţ je určen výlučně k jednoznačné identifikaci fyzické osoby v agendě, pro niţ byl vytvořen. V praxi to tedy znamená, ţe úředník má ke kaţdé agendě, jejíţ prostřednictvím se připojuje k základním registrům, vygenerován unikátní AIFO. Je tedy zřejmé, ţe systém základních registrů je vţdy schopen pomocí AIFO jednoznačně určit osobu, která v daném okamţiku s chráněnými daty předmětné agendy pracovala. Orgány veřejné moci mají zákonem danou povinnost o kaţdé transakci s údaji v základních registrech informovat osobu, o které jsou tyto údaje vedeny. Tyto informace se zasílají prostřednictvím datových schránek souhrnně za kaţdý uplynulý rok v případě běţných transakcí a bez zbytečného odkladu v případě změny referenčních údajů. Základní registry jsou projektem, jehoţ realizace posunula celý český egovernment na vyšší kvalitativní úroveň. Představují mocný nástroj, který veřejnosti výrazně zjednodušuje a zkracuje úřední řízení se státními institucemi, jejichţ AIS jsou s ISZR propojeny. 3.3 Datové schránky Právní ukotvení a definice datových schránek Základní právní normou, která upravuje problematiku pouţívání datových schránek, je zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ve Sbírce zákonů byl publikován 19. srpna 2008 a účinnosti nabyl 1. července Tento zákon vymezuje datovou schránku jako elektronické úloţiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci 18

19 a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících osob a právnických osob [9]. Správcem a zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR, provozovatelem Česká pošta. Motivací k zavedení datových schránek bylo především zajistit vyšší efektivitu v komunikaci mezi orgány veřejné moci a soukromým sektorem, mezi orgány veřejné moci navzájem a dosáhnout sjednocení postupů v problematice doručování. Datové schránky nahrazují nezabezpečenou ovou komunikaci pomocí běţných protokolů SMTP, IMAP nebo POP3 mnohem bezpečnějším a důvěryhodnějším komunikačním nástrojem. Základní komunikační entitou je datová zpráva Datová zpráva Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu definuje v 2 datovou zprávu jako elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru. Datová zpráva se skládá z obálky a vlastního obsahu zprávy, kterým můţe být jedna nebo více příloh v některém z povolených elektronických formátů. Seznam povolených formátů příloh je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností uţívání a provozování systému datových schránek. Informační systém datových schránek umoţňuje odeslat pouze datovou zprávu s přílohami, jejichţ celková velikost nepřesahuje 20 MB [10] Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek (dále jen ISDS ) je informačním systémem veřejné správy, který obsahuje údaje o datových schránkách, jejich uţivatelích, přístupech do schránky a dalších událostech spojených s jejich provozem [11]. Správcem systému je Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta s. p., která je drţitelem poštovní licence. Údaje ze systému jsou neveřejné, správce ani provozovatel systému nemají přístup do datových schránek jiných uţivatelů. Zřizovatelem datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR. Mohou být zřízeny dvěma způsoby: 19

20 Ze zákona orgánům veřejné moci, právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, insolvenčním správcům, advokátům a daňovým poradcům. Na ţádost pro subjekty, kterým není datová schránka zřizována ze zákona. Jedná se o většinu fyzických osob podnikatelů a část právnických osob (církve a občanská sdruţení). Pokud obsahuje ţádost všechny zákonem dané náleţitosti, zřídí těmto subjektům ministerstvo datovou schránku bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání ţádosti. Datová schránka je pojmenována jedinečným identifikátorem, který je správcem ISDS vytvářen automatizovaně pomocí algoritmů pro generování náhodných čísel Přístup do datové schránky Dle ustanovení 8 zákona č. 300/2008 Sb. mohou do datových schránek přistupovat tyto kategorie osob s následujícími oprávněními: 1. K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. 2. K přístupu do datové schránky podnikající fyzické osoby je oprávněna podnikající fyzická osoba, pro niž byla datová schránka zřízena. 3. K přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby, člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena. 4. K přístupu do datové schránky orgánu veřejné moci je oprávněn vedoucí orgánu veřejné moci, pro něhož byla datová schránka zřízena. Výše uvedené oprávněné osoby se do datové schránky přihlašují pomocí přístupových údajů, které jsou jim zasílány poštou do vlastních rukou. Dle 1 vyhlášky č. 194/2009 Sb. tvoří přístupové údaje uţivatelské jméno a bezpečnostní heslo. Uţivatelské jméno je pro kaţdou osobu jedinečné, tvoří ho řetězec nejméně šesti a nejvýše dvanácti znaků, který je vytvořen automatickým generováním. Bezpečnostní heslo nesmí být shodné s uţivatelským jménem a je tvořeno řetězcem nejméně osmi a nejvýše třiceti dvou znaků. Vţdy je tvořeno kombinací číslic, písmen a přípustných speciálních znaků. 20

21 Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů není jedinou metodou, jak se lze k datovým schránkám přihlásit. Vyhláška připouští i přihlášení prostřednictvím elektronických prostředků, tzv. nosičů, které obsahují soukromý kryptografický klíč, veřejný kryptografický klíč a certifikát slouţící k autentizaci uţivatele (dále jen autentizační certifikát ), vše v souladu s technickými normami uvedenými v příloze vyhlášky. Za účelem posílení bezpečnosti má uţivatel moţnost zvolit rozšířené zabezpečení přihlašování vyuţitím jednorázového hesla buď formou SMS kódu doručeného prostřednictvím placené sluţby Premium SMS nebo formou bezpečnostního kódu generovaného software/hardware prostředkem dle specifikace RFC4226 [12]. Bezpečnostní heslo je pak tvořeno statickou částí (přihlašovací údaje obdrţené od správce ISDS po zřízení datové schránky) a tímto jednorázovým bezpečnostním kódem. Pokud oprávněná osoba obdrţela jeden z výše uvedených prostředků pro přihlášení ke své datové schránce, můţe se k ní připojit dvěma způsoby: přímo přes webové rozhraní na adrese nebo přes rozhraní aplikační pomocí programu, který je schopen se s rozhraním ISDS propojit. Aplikační rozhraní je vyuţíváno zejména velkými organizacemi, které pouţívají vlastní komplexní systém pro správu dokumentů (DMS). Příkladem takového systému mohou být aplikace pro vedení elektronické spisové sluţby u orgánů veřejné moci. Obrázek 2 : Webové rozhraní pro přístup k datové schránce přihlašovací stránka 21

22 Přístupové údaje jsou oprávněným osobám zaslány do vlastních rukou bezodkladně po zřízení schránky. Ke zpřístupnění datové schránky dojde prvním přihlášením oprávněné osoby nebo patnáctý den po doručení přístupových údajů. 3.4 Elektronický podpis Problematiku elektronického podepisování upravuje jako základní právní norma zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Zákon v 2 vymezuje pojem elektronický podpis jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě Zaručený elektronický podpis Česká legislativa definuje pojem zaručený elektronický podpis. Ten lze chápat jako jakousi vyšší právní formu elektronického podpisu. Jeho náleţitosti upravuje zákon č. 227/2000 Sb. Dle 2 tohoto zákona musí zaručený elektronický podpis splňovat tyto poţadavky: 1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou, 2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, 3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat Zaručený podpis tedy zajišťuje integritu a nepopiratelnost původu podepsaných dat Uznávaný elektronický podpis Nejvyšší právní formou elektronického podpisu, který je definován českou legislativou, je uznávaný elektronický podpis. Zákon č. 227/2000Sb. jej jmenuje jako jedinou formu podpisu, kterou lze uţít k podepisování nebo označování dokumentu v podobě datové zprávy při komunikaci s orgány veřejné moci. Uznávaný elektronický podpis je zákonem v 11 odst. 3 definován jako: 22

23 a) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby, b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném poskytovatelem certifikačních služeb, který je usazen mimo území České republiky, byl-li kvalifikovaný certifikát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných certifikačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifikačních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván dohled podle předpisu Evropské unie Princip elektronického podepisování Princip elektronického podpisu je zaloţen na vyuţití páru kryptografických klíčů, privátního a veřejného. Privátní klíč se ukládá do důvěryhodného úloţiště jeho majitele (typicky na disk počítače nebo na čipovou kartu), veřejný klíč je volně zveřejněn. Při šifrování zpráv se aplikuje princip asymetrické kryptografie. Nejprve je vytvořen otisk (tzv. hash) dokumentu, krátký řetězec konstantní délky vytvořený z libovolně dlouhého textu pomocí hashovacího algoritmu. Vyhláška č.194/2009 Sb. povoluje pro komunikaci prostřednictvím datových schránek hashovací algoritmy SHA-1 (délka otisku 160 bitů), SHA-2 (256, 384 nebo 512 bitů) a RIPEMD (160 bitů). Vytvořený hash je pak zašifrován privátním klíčem odesílatele. Tím vznikne elektronický podpis, který je spolu s dokumentem zaslán příjemci. Na straně příjemce následně dojde k výpočtu hashe z dokumentu a dešifrování hashe elektronického podpisu pomocí veřejného klíče odesílatele. Jestliţe jsou oba hashe totoţné, je celá zpráva povaţována za důvěryhodnou. Vlastnictví privátního a veřejného klíče i svou identitu prokazuje majitel prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu, který mu je vydán certifikační autoritou, nezávislým důvěryhodným subjektem. Na území ČR v současné době působí tři kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních sluţeb: První certikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. a eidentity a. s. [13]. Certifikační autorita ověří totoţnost subjektu ţádajícího o certifikát, jehoţ prostřednictvím sváţe identifikaci ţadatele s daty pro tvorbu elektronického podpisu. Všichni kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních sluţeb mají své kvalifikované certifikáty, které pouţívají 23

24 k podepisování certifikátů, jeţ vydávají, tzv. kořenové certifikáty. Ty jsou volně dostupné na webových stránkách certifikačních autorit a na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Pokud je má uţivatel nainstalovány na svém počítači, všechny na něm provozované aplikace důvěřují certifikátům vydaným touto certifikační autoritou. 3.5 Elektronická značka Pojem elektronická značka byl do našeho právního řádu zaveden v novele zákona o elektronickém podpisu, jeţ vyšla ve sbírce zákonů pod č. 440/2004 Sb. Elektronická značka je zde v 2 definována jako údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky: 1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu, 2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, 3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat. Technicky se elektronická značka nijak neliší od elektronického podpisu. Také vzniká šifrováním pomocí privátního klíče a ověřuje se aplikací veřejného klíče, obsaţeného v certifikátu. Skutečný rozdíl spočívá v tom, ţe elektronická značka je zaloţena na systémovém kvalifikovaném certifikátu, jeţ můţe být vydán jak fyzické osobě, tak i právnické osobě či organizační sloţce státu. Z toho vyplývá, ţe elektronická značka není, na rozdíl od elektronického podpisu, spjata s konkrétní fyzickou osobou, a proto můţe být pouţita k automatickému strojovému označování dokumentů a plní funkci jakéhosi firemního či úředního razítka. 3.6 Elektronické časové razítko Časové razítko propojuje elektronicky vytvořený dokument s časovým okamţikem jeho vzniku. Zaručuje tedy, ţe nejpozději v razítkem označeném časovém okamţiku dokument existoval. Pokud je časové razítko vydáno v souladu s českou legislativou kvalifikovaným poskytovatelem certifikační sluţeb časovou autoritou, hovoříme o tzv. kvalifikovaném časovém razítku. Tento pojem byl po právní stránce vymezen, 24

25 stejně jako elektronická značka, novelou zákona o elektronickém podpisu, tedy zákonem č. 440/2004 Sb. Kvalifikované časové razítko je zde v 2 definováno jako datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem. Princip označování elektronickým razítkem spočívá v tom, ţe hash dokumentu, pro který má být razítko vystaveno, je časovou autoritou opatřeno aktuálním časovým údajem získaným např. z přesných atomových hodin. Takto vytvořená data jsou následně zašifrována privátním klíčem časové autority, čímţ je zaručena důvěryhodnost vloţeného časového údaje. Vytvořené časové razítko je zasláno zpět ţadateli. Při ověření platnosti časového razítka na straně ţadatele se opět zjistí hash dokumentu, pro který se časové razítko vystavovalo, a jeho hodnota se porovná s hashem časového razítka dešifrovaného veřejným certifikátem časové autority. Pokud se oba hashe shodují, časové razítko je neporušené a časový údaj platný. 3.7 Portál veřejné správy Informační systém umístěný na adrese který byl pro veřejnost spuštěn v roce Portál je nejobsáhlejším a nejvýznamnějším ze všech portálů veřejných institucí. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Hlavní funkcí portálu je podávat občanům informace ze všech oblastí veřejné správy. Je vcelku přehledně a intuitivně členěn dle jednotlivých sfér ţivota veřejnosti, aby mohl být nápomocen i osobám, jejichţ stupeň počítačové gramotnosti není vysoký. 3.8 Czech POINT Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem s garancí státu, jehoţ cílem je redukovat administrativní zátěţ ve vztahu občana a veřejné správy. Ideou je vytvořit sluţbu pro rychlou a efektivní komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního kontaktního místa. Zde je moţné získat a ověřit dokumenty ze širokého spektra činnosti státních institucí např. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Rejstříku trestů apod. 25

26 4 IT gramotnost Pro kvalitní a efektivní vyuţívání sluţeb, které poskytuje egovernment, je nezbytně nutné, aby občan jako klient státních institucí disponoval základními schopnostmi a dovednostmi pro práci s výpočetní technikou. Měl by pochopit a být schopen vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních technologií, naučit se tyto technologie rutinně ovládat a s jejich pomocí vyhledat, třídit a zpracovávat informace. Souhrn takových schopností nazýváme počítačovou gramotností. Informační a komunikační technologie jsou dnes jiţ běţnou součástí našeho kaţdodenního ţivota a schopnost populace pracovat s prostředky výpočetní techniky bývá jedním z důleţitých indikátorů vyspělosti jednotlivých zemí. Ani bezproblémové osvojení práce s IT technologiemi však nemusí mít potřebný efekt, pokud jednotlivec postrádá motivaci tyto technologie ve svém kaţdodenním ţivotě pouţívat. Motivace k uţívání výpočetní techniky bývá velmi často oslabována nepřekonatelnými obavami ze zvládnutí práce s informačními technologiemi a také subjektivními pocity jedince, ţe uţití digitálních technologií není v jeho konkrétní situaci přínosné. Tyto pocity bývají často způsobeny malým povědomím o moţnostech, které IT technologie nabízejí. Motivační sloţku IT gramotnosti v ČR lze názorněji rozkrýt z odpovědi na otázku o důvodech nepouţívání digitálních technologií (typicky internetu). V odpovědi uvedlo 32 % respondentů, kteří nepouţívají internet, ţe neví, jak jej pouţívat, 25 % respondentů internet shledalo neuţitečným, dalších 22% nemá počítač nebo internetové připojení a 5 % respondentůů odpovědělo, ţe internet je pro ně příliš drahý. Zbytek uvedl jiné důvody [14]. Významným přínosem k odstranění digitálního vyloučení části populace ČR v oblasti přístupu internetu jsou aktivity knihoven. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb, nařizuje provozovatelům knihoven umoţnit všem obyvatelům bez rozdílu bezplatný přístup k internetu. Jednou z výslovně uvedených sluţeb je mj. zprostředkování informací ze státní správy. Dle statistického průzkumu z počátku roku 2013, který zkoumal přínosy IT technologií ve veřejných knihovnách v ČR, vyuţilo bezplatné veřejné připojení k internetu v uplynulých dvanácti měsících 0,3 milionu dospělých (tj. 4 % dospělých). Z tohoto průzkumu vyplývá, ţe hlavními důvody obyvatel ČR pro uţití počítačů 26

27 v knihovnách jsou bezplatné internetové připojení (33 % respondentů), skutečnost, ţe respondent nevlastní počítač (19 % respondentů) a nemoţnost připojit se k internetu někde jinde (18 % respondentů). Přibliţně kaţdý pátý uţivatel počítače ve veřejné knihovně (22 %) vyuţil ve sledovaném období bezplatného připojení ke komunikaci s veřejnou správou. Nejčastějším formami této komunikace bylo získávání informací z internetových stránek veřejných institucí (17 %), stahování úředních formulářů (9 %) a posílání vyplněných formulářů (9 %) [15]. Vybavení knihoven bezplatným připojením k internetu v praxi cílí mimo jiné na nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva, které jsou z hlediska digitálního vyloučení jednou z nejrizikovějších skupin. 4.1 Cesty k získání IT gramotnosti K získání IT gramotnosti vedou tři základní cesty: Individuální učení zřejmě nejpřínosnější cesta k nabytí dovedností. Probíhá tempem, které je kaţdému jednotlivci vlastní a vyplývá z jeho kaţdodenních reálných potřeb. K efektivitě individuálního učení je třeba silná motivace jedince, snadný přístup k IT technologiím a alespoň základní úroveň předchozích znalostí. Vzhledem k výše uvedeným předpokladům nebývá tato metoda učení účinná u starších a sociálně vyloučených jedinců. Učení prostřednictvím neformálních skupin těmito skupinami mohou být např. rodina, zájmový klub, on-line komunity. Jde o neformální proces, ve kterém se jedinci učí pomocí pozorování, dotazů a přebírání dovedností od počítačově gramotnější autority. Práce v důvěrně známém prostředí nevyvolává ostych a stres obvyklý u oficiálních kurzů, proto můţe být velmi efektivní zejména u starších jedinců. Formalizované vzdělávání prostřednictvím oficiálních kurzů nebo školní výuky. Nevýhodou můţe být menší souvislost mezi obsahem výuky a reálnými potřebamí účastníků kurzů. 4.2 IT gramotnost v Kraji Vysočina základní statistické údaje Pro stálé zvyšování počítačové gramotnosti obyvatel Kraje Vysočina je jedním z nejdůleţitějších faktorů vybavenost domácností informačními technologiemi a jejich připojení k Internetu. Ze statistických údajů [16] vyplývá, ţe v kategorii vybavenosti 27

28 prostředky výpočetní techniky prošly domácnosti v regionu Vysočina v posledním desetiletí poměrně prudkým vývojem. Jestliţe v roce 2005 bylo osobním počítačem vybaveno 34 % domácností, v roce 2013 to bylo jiţ 69 %. Ještě strmějším růst je patrný v podílu domácností připojených k Internetu. V roce 2005 jich bylo připojeno 21 %, v období do roku 2013 včetně došlo ke strmému nárůstu na 68 %. Ještě v roce 2005 byla většina domácností připojena k internetu pomalými typy připojení (např. vytáčená telefonní linka). Rychlý vývoj technologií způsobil, ţe tato pomalá připojení byla postupně nahrazena vysokorychlostními systémy (ADSL, VDSL, Wi-Fi ). Ve všech výše uvedených ukazatelích Kraj Vysočina v roce 2013 mírně zaostával za celorepublikovým průměrem. V podílu domácností vybavených osobním počítačem o 3 %, v podílu k Internetu připojených domácností o 4 % a v podílu vysokorychlostně připojených o 5 %. 69,0% 67,6% 65,1% 34,4% 20,7% 7,2% Osobní počítač Připojení k Internetu Připojení k vyskorychlostnímu Internetu Graf 1: Podíl domácností v Kraji Vysočina vybavených IT technologiemi (zdroj: Český statistický úřad) Dalším sledovaným ukazatelem je podíl jednotlivých uţivatelů informačních technologií a některých elektronických sluţeb na celkové populaci Kraje Vysočina. V roce 2005 uţívalo osobní počítač 42 % občanů, v roce 2013 uţívání počítače činilo 69 %. K internetu v roce 2005 přistupovalo 32 % populace, v roce 2013 to bylo jiţ 69 %. Charakteristickou sluţbou, která můţe být poskytována skrze internet, je nákup zboţí. Tuto sluţbu vyuţívalo v roce 2005 pouze 7 % občanů, v roce 2013 prostřednictvím internetových e-shopů nakupovalo jiţ 36 % obyvatel. 28

29 Zajímavé je srovnání nárůstu počtu majitelů mobilních telefonů a uţivatelů osobních počítačů. Nárůst počtu uţivatelů osobních počítačů ve sledovaném období je výrazně strmější. Je to způsobeno tím, ţe vybavenost mobilními telefony nastala o několik let dřive neţ masivní vybavování domácností osobními počítači. Většina populace regionu tak jiţ v roce 2005 mobilní telefon vlastnila. 96,4% 80,3% 69,4% 69,3% 42,0% 32,5% 36,1% 7,4% Mobilní telefon Osobní počítač Internet Nákup přes Internet Graf 2: Podíl občanů v Kraji Vysočina vyuţívajících IT technologie a sluţby (zdroj: Český statistický úřad) Vzhledem k příznivě se vyvíjejícím cenám počítačů, notebooků a tabletů se dá předpokládat, ţe podíl domácností vybavených touto výpočetní technikou a také připojením k internetu nadále poroste. Snadný přístup k IT technologiím je jedním z nejdůleţitějších předpokladů pro rozvoj digitální gramotnosti jedince formou individuálního učení. Domácnost vybavená počítačem vytváří i příznivé neformální prostředí pro předávání IT dovedností mezi členy rodiny. Největšího efektu lze touto formou učení dosáhnout u dětí činících své první kroky při práci s výpočetní technikou a také seniorů, kteří v mládí nemohli projít etapou počátečního IT vzdělávání, protoţe počítače v podobě jak ji známe dnes ještě neexistovaly. 4.3 Opatření pro rozvoj IT gramotnosti v Kraji Vysočina Rekvalifikační kurzy s IT tématikou Jsou určeny pro uchazeče o zaměstnání a jsou zabezpečovány prostřednictvím Úřadu práce ČR. Cílem těchto rekvalifikačních kurzů je zvýšení úrovně IT gramotnosti 29

30 jednotlivce na úroveň potřebnou pro efektivní vyuţívání digitálních technologií a na úroveň uplatnitelnou na trhu práce. Pobočka Úřadu práce pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě vypsala v roce 2015 výběrové řízení na dodavatele těchto rekvalifikačních kurzů: Základy obsluhy osobního počítače, Počítačová gramotnost, Správce operačních systémů pro malé a střední organizace, Technik PC a periferií. Tyto rekvalifikační kurzy by měly být pořádány v letech v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči a Ţďáru nad Sázavou [17]. U nezaměstnaných osob můţe být klíčovým problémem správné obsahové zacílení rekvalifikačního kurzu. Je ţádoucí, aby v uchazeči rozvíjel digitální schopnosti a dovednosti, které bude skutečně moci uplatnit na pracovním místě, o které se hodlá ucházet. Dalším problémem můţe být nevhodný výběr rekvalifikačního kurzu v důsledku nesprávného vyhodnocení vlastní IT gramotnosti. Většina kurzů totiţ předpokládá u účastníka určitou úroveň počátečního IT vzdělání Bezplatné internetové připojení ve veřejných knihovnách Dle údajů, které pro Český statistický úřad v roce 2014 shromáţdilo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (dále jen NIPOS ), bylo v Kraji Vysočina 527 veřejných knihoven a 72 jejich poboček. V těchto knihovnách bylo umístěno 841 počítačů, z nichţ bylo 777 připojeno k internetu. Bezplatného připojení v knihovnách vyuţilo ve sledovaném roce téměř 89 tisíc návštěvníků knihoven [18]. Jak vyplývá z celostátního průzkumu šetřícího motivaci k uţívání internetu ve veřejných knihovnách (viz úvod do kapitoly 4), bezplatné připojení je většinou pouţíváno občany, kteří nemají moţnost připojit se k internetu jiným způsobem. Lze předpokládat, ţe většinou jde o občany, kteří nemají finanční prostředky na pořízení vlastního počítače či připojení k internetu. Vybavení knihoven počítači s internetem není opatřením, které by výrazně přispívalo k rozvoji IT gramotnosti, napomáhá však nízkopříjmovým vrstvám obyvatelstva vyhnout se úplnému digitálnímu vyloučení. 30

31 4.3.3 Opatření pro seniory Občané vyššího věku jsou z hlediska digitálního vyloučení jednou z nejrizikovějších skupin. Jednou z hlavních příčin je absence učení digitálních dovedností a vědomostí v období prvotního vzdělávání. V době, kdy v ČR začaly osobní počítače zvolna přicházet na trh, byli dnešní senioři ve středním věku a všechny zcela nové informace o IT technologiích začali vstřebávat aţ ve druhé polovině svého ţivota. Starší lidé často pochybují o přínosu IT technologií a o tom, ţe zvládnou osvojení práce s výpočetní technikou. Hlavní roli v jejich lepším začlenění do digitálního ţivota hraje rodina. Podrobným šetřením tištěné a internetové inzerce bylo zjištěno, ţe kurzy se zaměřeřením na osvojení základů výpočetní techniky, které by byly určeny výslovně pro seniory, nabízejí v Kraji Vysočina pouze dva komerční subjekty Univerzita třetího věku Univerzita třetího věku (dále jen U3V ) zřízená při Vysoké škole polytechnické v Jihlavě umoţňuje osobám ve věku nad 50 let zvyšovat svoji digitální gramotnost ve čtyřech programech zaměřených na IT tématiku: Pracujeme s PC MS Office 4 semestrální výuka, Digitální fotografie 2 semestrální výuka, Grafika a prezentace na webu 4 semestrální výuka, GPS Vyuţití pro turistiku a geocaching 2 semestrální výuka, Trénink mozku pomocí PC 2 semestrální výuka. Prvně jmenovaný program podává kromě vyuţívání MS Office rovněţ základní informace o vyuţití počítačů v běţném ţivotě. Ostatní programy jiţ vyţadují základní znalost práce s výpočetní technikou [19]. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a exkurzí v rozsahu zpravidla 2 3 hodiny týdně. Vlastní studium je bezplatné, platí se pouze zápisné 500 Kč za semestr [20]. Velkou výhodou studia na U3V jsou generační blízkost a podobné vstupní znalosti posluchačů, jeţ působí příznivě na rychlejší odbourávání pocitu ostychu, izolovanosti a nepotřebnosti, kterými senioři velmi často trpí. Výuku vedou akademičtí pracovníci s bohatými pedagogickýmí zkušenostmi, coţ by mělo být, na rozdíl od některých kurzů v komerční sféře, zárukou kvality předávání potřebných vědomostí. 31

Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy

Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Využití elektronických podatelen a elektronického podpisu v orgánech veřejné správy Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Kateřina

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY

PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PRÁVNÍ ZÁKLAD UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY LENKA TUŠEROVÁ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Abstrakt Na výrazný zájem o elektronický podpis, který mu je v několika posledních

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ELEKTRONICKÝ PODPIS V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A PRAXI Jméno autora: Bc. Tomáš Hunal Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ivana Hájková

Více

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk

Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Základní registry - aplikace zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, na MěÚ Žamberk Informace platné od 01.07.2012 Zpracovala: Mgr. Radomíra Křenová vedoucí kanceláře tajemníka Městský úřad Žamberk

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Reg. č. projektu: CZ 1.04/ 4.1.00/A3.00004 Použití základních registrů Pracovní sešit Materiál vznikl v rámci řešení projektu Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů egovernmentu,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REGISTRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Renáta Máchová Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá tvorbou a vývojem databázových systémů v souvislosti

Více

Elektronický podpis. Elektronický podpis. Digitální podpis. Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu:

Elektronický podpis. Elektronický podpis. Digitální podpis. Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu: Elektronický podpis Elektronický podpis Elektronický podpis x vlastnoruční podpis Dva stupně elektronického podpisu: obyčejný zaručeny Digitální podpis Je číslo Využívá se šifrovacích algoritmů: symetrických

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK

Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu. Bc. Jaroslav BOŘEK Seznámení s návrhem strategie implementace egovernmentu Bc. Jaroslav BOŘEK Obsah přednášky : 1. Úvod do problematiky egovernmentu 2. Legislativní rámec 3. Informační systém datových schránek 4. Způsob

Více

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7

Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům. Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Příručka pro obce Stručný návod pro připojení OVM k základním registrům Název dokumentu: Příručka pro obce Verze: 1.7 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 2. 4. 2013 Účel: Stručný návod

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR

N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS. Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR N_SAS / VŠFS / LS 2010 / DS Přednáška č. 9 (hlavní teze) Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Elektronizace veřejné správy a rozvoj e-governmentu v ČR důsledky

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

212/2012 Sb. VYHLÁŠKA

212/2012 Sb. VYHLÁŠKA 212/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2012 o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu,

Více

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů

Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů Pilotní provoz základních registrů na Městské části Praha 13, změny procesů v prostředí úřadu včetně formulářů JUDr. Kateřina Černá a kolektiv (odd.e-governmentu a odbor IT) Článek II. Předmět spolupráce

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013

HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 HSBC BANK PLC POBOČKA PRAHA OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO BĚŢNÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2013 OBSAH Článek Strana A OBECNÁ ČÁST... 2 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. IDENTIFIKACE KLIENTA... 2 3. DŮVĚRNOST

Více

Obsah O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18

Obsah O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18 O autorech... 12 Předmluva... 13 Recenzní posudek... 15 Kapitola 1 Pojmy, zkratky a předpisy... 18 1.1 Základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů... 18 1.1.1 Informace... 18 1.1.2 Komunikace...

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech

Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech Výrazné změny do vývoje informačního sytému veřejné správy (dále ISVS) přináší zákon číslo 111/2009 Sb. o základních registrech, jehož podstatná část - úplné

Více

Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému

Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému smooth business flow Elektronický podpis a jeho implementace v nákupním systému con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz Obsah Elektronický

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Škubalová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Lucie Škubalová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Škubalová Analýza projektu Informační systém základních registrů a jeho realizace Analysis

Více

Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010

Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010 Elektronický podpis Mgr. Miroslav Pizur Bruntál 1.10.2010 Obsah Co je elektronický podpis Právní úprava Certifikát veřejného klíče Druhy certifikátů Úložiště certifikátů Poskytovatel certifikačních služeb

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Ladislav Sommer 1. Datové schránky

Ladislav Sommer 1. Datové schránky Ladislav Sommer 1 Datové schránky Klíčová slova: ISDS, DSČD 1 Elektronizace veřejné správy V posledních letech dochází v ČR k velkým pozitivním změnám v oblasti informatizace nebo též elektronizace procesů

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 3. října 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 27 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČK pro ţivnosti VELKOOBCHOD SKLDOVÁNÍ ZBOŢÍ MNIPULCE S NÁKLDEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Datové schránky v České republice Miroslava Skřivánková Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009

Czech POINT kontaktní místo veřejné správy. Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Czech POINT kontaktní místo veřejné správy Způsob získání dotace 5. 2. 2009 Co poskytuje Czech POINT nyní? Ověřený Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku

Více

VYHLÁŠKA ze dne. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008 Sb.,

Více

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu

Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Kam jsme došli a jak dál v egovernmentu Zdeněk Zajíček náměstek ministra financí MZT neboli MALÝ ZAJÍČKŮV TEST MZT Jak se jmenuje symbol čtyř projektů egovernmentu, který se právě realizuje? a) zajíček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Nařízení eidas Co? Proč? A Kdy?

Nařízení eidas Co? Proč? A Kdy? Nařízení eidas Co? Proč? A Kdy? Radek Horáček Filip Bílek odbor egovernmentu MVČR 23.10. 2014 1 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského parlamentu a Rady o elektronické

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler

JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler JAK SE PŘIPOJIT K EGOVERNMENTU? Michal Polehňa, Jiří Winkler AGENDA Asseco Central Europe Komunikace s úřadem Tři klíčové oblasti Architektura resortního IS Shrnutí ASSECO CENTRAL EUROPE Představení společnosti

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Použití základních registrů

Použití základních registrů Použití základních registrů Kurz seznamuje s problematikou zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech v rozsahu nezbytném pro pochopení důvodu jejich zavedení, vysvětlení principů fungování celého

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU

PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Pavel Poupě PŘEKÁŽKY ZÁPISNÉ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉM PRÁVU Diplomová práce Vedoucí diplmové práce: JUDr. Michal Růţička, CSc. Katedra: Ústav

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS

E - GOVERNMENT. Data a informace E-Government Základní registry VS E - GOVERNMENT Data a informace E-Government Základní registry VS Priority v oblasti Informačních syst. Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např.

Více

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016 Legislativa v telekomunikacích 4. přednáška 2.3.2016 1 Obsah přednášky 2.3.2016 Elektronické podatelny, datové schránky, Právo IT softwarové a internetové právo Elektronická kontraktace (smlouvy) Autorský

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects

Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Moravská vysoká škola Olomouc Ústav ekonomie Ivo Šteffek Zahájení podnikání, právní a ekonomické aspekty Initiating of business, legal and economics aspects Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing.

Více

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace

Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Jednotný identitní prostor Provozní dokumentace Vytvořeno dne: 21. 2. 2012 Aktualizováno: 23. 5. 2017 Verze: 1.2 2017 MVČR Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel provozní dokumentace... 3 1.2. Související dokumenty...

Více

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů

Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bankovní institut vysoká škola Praha Kontrolní a dozorová činnost ţivnostenských úřadů Bakalářská práce Dana Berková Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kontrolní

Více

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB

KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB KATALOG VEŘEJNÝCH SLUŽEB Catalogue of public services Ing Renáta Halásková, PhD Vysoká škola logistiky v Přerově, Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín e-mail: renatahalaskova@vslgcz

Více

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

DOPLNĚK. Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu...3 2

Více

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC Nina Kudláčková 1 ABSTRACT The article deals with observance of conditions of ADR transportation in the Czech Republic. It focuses namely

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu

Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Občani a občanky miniblok ministerstva vnitra o egovernmentu Sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo vnitra Roman Vrba ředitel Odbor egovernmentu Petr Kuchař ředitel Odbor hlavního

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4)

PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) PŘÍLOHA č. 6b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvu č. 1.4) SEZNAM ZMĚN Strana č. Změny v textu oproti verzi 1.2 2 Upřesnění názvu přílohy. Příloha č. 6b)

Více

Certifikační autorita v praxi

Certifikační autorita v praxi České vysoké učení technické v Praze FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ katedra počítačových systémů Certifikační autorita v praxi Jiří Smítka jiri.smitka@fit.cvut.cz 14.2.2011 1/14 Osnova přenášky Úvod

Více

Obsahem ţádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být:

Obsahem ţádosti o jmenování zkušebním komisařem musí být: Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Zkušební komisař Ţadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A aţ E prokazuje odbornou způsobilost

Více

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu

ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 6. srpna 2014 ZPRÁVA O STAVU PROVOZU ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 25 měsíců produkčního provozu Předkládá Ing. Michal PEŠEK ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 74/30 Úřední věstník Evropské unie 16.3.2013 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády 5 547 31 Hronov IČ: 00272680 zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o.

Více

eidas Vyšší bezpečnost elektronické komunikace v EU

eidas Vyšší bezpečnost elektronické komunikace v EU eidas Vyšší bezpečnost elektronické komunikace v EU Ing. Petr Budiš, Ph.D., MBA První certifikační autorita, a.s. 10. 11. 2015 První certifikační autorita, a.s. (I.CA) Od r. 2001 poskytování certifikačních

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Dominikánská 8, 301 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd USNESENÍ

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček

DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček DATOVÉ SCHRÁNKY Mgr. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví ZÁKON O EGOVERNMENTU Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES. s ohledem na Smlouvu o zaloţení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES. s ohledem na Smlouvu o zaloţení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, ze dne 6. listopadu 2001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek

Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek Spisová služba a její další rozvoj v souvislosti se zavedením datových schránek Datová schránka je Elektronické úložiště, které slouží k: - doručování dokumentů orgánů veřejné moci, - provádění úkonů vůči

Více

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava

Pravidla a seznam zadavatelů. systému sdruženého nákupu. statutárního města Ostrava Pravidla a seznam zadavatelů systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Str. 2 Pravidla systému sdruženého nákupu statutárního města Ostrava Ostrava, srpen 2012 Zpracoval: Odbor financí a rozpočtu

Více

ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL?

ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL? ZNÁME ÚČEL A VÍME CO DÁL? Jihlava 29. února 2012 CO JE ZÁKLADEM? Chci-li rozhodnout o tom jak a co mám měnit, zlepšovat, modernizovat, musím vědět PROČ TO DĚLÁM a PRO KOHO. Tedy znát ÚČEL CO MUSÍ KAŽDÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR12/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Nákup laboratorního přístroje FTIR spektrometr Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p.

Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační autorita PostSignum QCA České pošty, s.p. Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované systémové certifikáty Verze 1.1 21. prosince 2009 Česká pošta, s.p. Strana 1 (celkem

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

Globální architektura ROS

Globální architektura ROS Verze: 1.1 Obsah: 1. Vymezení cílů dokumentu... 4 2. Pojmy a zkratky... 5 3. Procesní architektura...10 3.1. Upřesnění struktury dokumentu:...10 3.2. Postup tvorby a použité metodiky...10 3.3. Základní

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET

PODMÍNKY PLATEBNÍCH KARET Tyto Podmínky platebních karet upravující debetní karty ( Podmínky ) obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o platební kartě. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem.

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více