Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví"

Transkript

1 ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády Hronov IČ: zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o. Se sídlem: Sokolovská 682, Rychnov nad Kněţnou IČ: DIČ: CZ Zájemce:.. IČ: Veřejná zakázka: Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví Zadavatel v souladu s ustanovením 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Vás VYZÝVÁ jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky. Jedná se o veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce, jejíţ předpokládaná hodnota činí ,- Kč bez daně z přidané hodnoty + rezerva na pokrytí nepředvídatelných událostí činí ,- Kč. 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví tak, aby objekty byly v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a s výsledky auditu. Předmětem stavebních úprav u obou objektů je zateplení obvodového pláště a výměna okenních výplní a vstupních dveří. U některých objektů také zateplení stropu nad nejvyšším nadzemním podlaţím. Rozsah prací na objektu ZŠ Nám. Čs. Armády 15 Přehled základních prací navrţených tímto projektem - Zateplení plných částí svislého obvodového pláště (pouze východní a jiţní strany fasády směrem do dvora) - Výměna stávajících oken dřevěných za nová okna dřevěná a plastová. O shodné velikosti a členění. Některá okna budou z hlediska funkčnosti zmenšena oproti stávajícímu stavu (u komína a na schodišti do podkroví)

2 - Zateplení stropních konstrukcí Fasáda bude zateplena (pouze z východní a jiţní strany, směrem do dvora) kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro pouţití polystyrénových desek. Na obvodové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 120 mm Jako tepelný izolant jsou navrţeny polystyrenové desky EPS 100 F Fasádní. Západní a severní část fasády se nebude zateplovat. Bude provedeno její očištění a vyspravení, provedeno nové oplechování u vyměňovaných oken a nátěry stávajícího oplechování+stávajících výplní otvorů. Na tuto fasádu bude provedena nová silikonová tenkovrstvá omítka (velikost zrna 1,5mm). Stávající dřevěná okna uţ neplní stoprocentně svoji funkci. Křídla jsou většinou otvíravá. Provede se demontáţ těchto oken a budou nahrazena novými. Část oken bude vyměněna za nová dřevěná s izolačním dvojsklem a část bude vyměněna za nová plastová. Okna budou provedena ve stejném barevném řešení jako okna stávající. Výplně otvorů tepelně technické vlastnosti jednotlivých oken a dveří: Součinitel prostupu tepla celého okna (Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw ) Uw = 1,2 W/m2K Některé stávající okenní otvory jsou provedeny s ozubem, tzn. ţe venkovní rozměr okna je jiný neţ vnitřní rozměr okna. U zateplované fasády budou tyto ozuby odbourány a provedeno zateplení nadpraţí, parapetu a ostění. U fasád, které zateplovány nejsou, budou tyto ozuby ponechány. Veškeré výplně otvorů boudou osazeny na původní místo, ze kterého byly demontovány. V nevytápěných prostorech půdní části základní školy (místnosti č. 401,402,403,404) bude provedena na záklop parotěsná zábrana + tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 160mm s vrchní vrstvou z dřevěného roštu a z OSB desek v tl.15mm pro moţnost pocházení půdního prostoru. Tepelná izolace bude umístěna na záklop stropní konstrukce mezi vazné trámy. Rozsah prací na objektu ZŠ Palackého Přehled základních prací navrţených tímto projektem - Zateplení plných částí svislého obvodového pláště - Výměna stávajících oken dřevěných za nová okna plastová. O shodné velikosti a novém členění. Copilitová okna budou vyměněna za klasická, otvíravá. Zateplení stropních konstrukcí Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro pouţití polystyrénových desek. Na obvodové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 140 mm. Jako tepelný izolant jsou navrţeny polystyrenové desky EPS 100 F Fasádní. V místě vstupu do objektu budou pouţity desky z minerálních vláken pro kontaktní zateplení fasád. V šířce 3,45m (ve vzdálenosti 1,725 od osy vstupních dveří na obě strany) a v celé výšce objektu. Izolace je vhodná pro stavby se zvýšenými nároky na mechanickou pevnost a zaoblené povrchy. Kontaktní zateplovací systém z minerálních vláken (lamelová izolační deska) tl. 140 mm. Stávající dřevěná okna uţ neplní stoprocentně svoji funkci. Křídla jsou většinou otvíravá. Provede se demontáţ těchto oken a budou nahrazena novými plastovými. Dále budou vyměněny i stávající částečně prosklené vchodové dveře za dveře plastové. Výplně otvorů tepelně technické vlastnosti jednotlivých oken a dveří: Součinitel prostupu tepla celého okna (Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw ) Uw = 1,2 W/m2K Součinitel prostupu tepla dveří (plných kompletní plná výplň, nebo částečně prosklených Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw) Uw=1,4 W/m2K

3 V nevytápěných prostorech půdní části základní školy (místnosti č. 401) bude provedena na záklop parotěsná zábrana + tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 180mm s vrchní vrstvou z dřevěného roštu a z OSB desek v tl.15mm pro moţnost pocházení půdního prostoru. Tepelná izolace bude umístěna na záklop stropní konstrukce mezi vazné trámy. Rozsah prací na objektu SOU a SOŠ Hotelnictví Přehled základních prací navrţených tímto projektem - Zateplení plných částí svislého obvodového pláště - Výměna stávajících oken dřevěných a ocelových za nová plastová. O shodné velikosti a členění. Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro pouţití polystyrénových desek. Na obvodové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu tl. 140 mm Jako tepelný izolant jsou navrţeny polystyrenové desky EPS 100 F Fasádní. Na štítovou část v podkroví (místnosti 4.06) budou pouţity desky z minerálních vláken pro kontaktní zateplení fasád. Lamelová izolační deska (vlákna orientovaná kolmo k ploše desky). Kontaktní zateplovací systém z minerálních vláken (lamelová izolační deska) tl.140 mm. Stávající dřevěná okna a okna ocelová uţ neplní stoprocentně svoji funkci. Křídla jsou většinou otvíravá. Provede se demontáţ těchto oken a budou nahrazena novými. Okna budou vyměněna za nová plastová. Součástí výměny výplní otvorů je i střešní světlík v přístavbě kuchyně. Okna budou provedena ve stejném barevném řešení jako okna stávající. Výplně otvorů tepelně technické vlastnosti jednotlivých oken a dveří: Součinitel prostupu tepla celého okna (Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw ) Uw = 1,2 W/m2K Součinitel prostupu tepla dveří (plných kompletní plná výplň, nebo částečně prosklených Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw) Uw=1,4 W/m2K Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací a dodávek 1. Zhotovení stavebního díla dle zadávací dokumentace. 2. Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 3. Vypracování podrobného harmonogramu prací v členění na měsíční plnění a roční plnění + odpovídajícího finančního platebního kalendáře (dle jednotlivých měsíců). 4. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu dokončené stavby ve třech vyhotoveních včetně dodání v elektronické podobě. 5. Likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. 6. Součástí veřejné zakázky je také zajištění propagačních materiálů v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí (dále jen OPŢP ), tj. dle aktuálních Závazných pokynů pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP a Grafického manuálu publicity pro OPŢP, tzn.: Zajištění 1 ks velkoplošných informačních panelů (billboard) o Umístění: Je nutno umístit na místě konání investiční akce spolufinancované z OPŢP, především v případě, ţe projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, kde celkový veřejný příspěvek na projekt překročí Kč. o Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami a slovní spojení Evropská unie, odkaz na příslušný fond Podporováno z Fondu soudrţnosti, prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství Pro vodu, vzduch a přírodu, logo OPŢP, odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŢP) a Zprostředkující subjekt (SFŢP). Na panelu je uveden téţ druh a název projektu. Tyto informace

4 zabírají nejméně 25 % panelu. Rozmístění textů a symbolů je závazné dle grafického manuálu OPŢP. Grafický návrh poskytne projektový manaţer akce. o Poţadovaný rozměr: minimální velikost 1,2 x 2,4 m. o Provedení: celobarevný, volba materiálu záleţí na moţnosti uchycení v místě realizace (např. plachta na lešení, kovová konstrukce s polepem apod.) o Jiné doporučení: Symboly a loga musí být viditelné a text čitelný. Panel je umístěn po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Zajištění 3 ks trvalé pamětní desky (stálé informační tabule): o Umístění: Je nutno umístit nejpozději do dvou měsíců od dokončení realizace všech projektů bez ohledu na výši celkového veřejného příspěvku. U projektů, kde je povinností postavit velkoplošný informační panel, bude informační tabule umístěna bezprostředně po jeho odstranění. o Musí obsahovat: Symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami a slovní spojení Evropská unie, odkaz na příslušný fond Podporováno z Fondu soudrţnosti, prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství Pro vodu, vzduch a přírodu, logo OPŢP, odkazy (případně loga) na Řídící orgán (MŢP) a Zprostředkující subjekt (SFŢP). Na desce je uveden téţ druh a název projektu. Tyto informace zabírají nejméně 25 % plochy desky. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti jsou uvedeny v grafickém manuálu OPŢP. Grafický návrh poskytne projektový manaţer akce. o Poţadovaný rozměr: minimální velikost 400 x 300 mm. o Jiné doporučení: desky budou v celobarevném provedení z kovu (mosaz, technologie provedení gravírováním a barvením rytiny) O umístění propagačních materiálů bude rozhodovat zadavatel. Před zhotovením propagačních materiálů bude dodavatel jejích vzhled konzultovat s projektovým manaţerem akce - DABONA s.r.o. (Bc. Eduard Paulík). 2. Místo plnění zakázky a doba plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín plnění VZ: Předpokládaný termín zahájení plnění: Předpokládaný termín ukončení plnění: Vzhledem k tomu, ţe se jedná o školská zařízení, je zájmem zadavatele minimalizace zásahu do chodu těchto zařízení. Předpokládá se plánování prací, které vyţadují uzavření zařízení (zejména výměna otvorových výplní), na dny prázdnin a dny volna. Zadavatel v ţádném případě nepřipouští úplné uzavření jednotlivých objektů současně. Práce, při nichţ nebude nutné uzavření objektů, je při zvýšené opatrnosti moţné realizovat za provozu zařízení. Uchazeč uvede dobu plnění v měsících (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště aţ po písemné protokolární předání díla uţivateli). V případě, ţe z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude moţné dodrţet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navrţená doba plnění zůstává nezměněna. Uchazeč předloţí do nabídky měsíční harmonogram provedení díla + platební kalendář podepsaný osobou odpovědnou za uchazeče jednat. Místo plnění VZ: k.ú. Hronov

5 3. Lhůta pro podání nabídek a adresa pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. prosince 2010 v 10:00 hodin. Nabídky budou přijímány u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi vţdy v pracovních dnech od 08:00 hod do 16:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise nebude otevírat. Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, a to v řádné a uzavřené obálce, označené: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví - NEOTEVÍRAT. Na obálkách musí být uvedena adresa, na níţ je moţné zaslat oznámení dle 76 odst. 6 zákona. Nabídka včetně veškerých poţadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 4. Datum a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 3. prosince 2010 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti pověřené osoby DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněţnou. 5. Kvalifikace zájemců Základní kvalifikační předpoklady podle 53 splňuje uchazeč, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),

6 d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) který předloţí seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, l) který předloţí seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předloţil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předloţením čestného prohlášení v souladu s 62 odst. 2 zákona + doloţením seznamu společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu nebo seznamu zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách nebo aktuální seznam akcionářů doloţit dle relevantnosti a dle právní formy společnosti!! Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí: - 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v kopii, - 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci, v kopii, - 54 písm. d) zákona prokázání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle 54 písm. d) zákona, tzn. osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče v oboru pozemní stavby, zvláště u osob, které jsou odpovědné za provádění prací, v kopii. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 Zadavatel poţaduje k prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele předloţení níţe uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti:

7 - 55 odst. 1 písm. a) zákona Uchazeč prokáţe tento kvalifikační předpoklad předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Konkrétně pak zadavatel poţaduje doklad o pojištění v kopii, za který zadavatel povaţuje výhradně pojistnou smlouvu, pojistný certifikát, nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zadavatel přitom stanoví, ţe ke splnění zadávacích podmínek je nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 12 mil. Kč odst. 1 písm. c) zákona Uchazeč prokáţe tento kvalifikační předpoklad předloţením údajů o celkovém obratu dodavatele v min. výši 25 mil. Kč za kaţdé účetní období zjištěného podle zvláštních právních předpisů, a to za poslední 3 účetní období. Jestliţe dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloţí-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Uchazeč předloţí shora poţadované údaje ve formě čestného prohlášení, přičemţ toto nesmí být učiněno s datem starším neţ datum oznámení veřejné zakázky vzor viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace. Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, ţe dodavatel můţe doklady poţadované zadavatelem nahradit i doklady jinými. Zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy, pokud z těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace poţadovaného zadavatelem. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 Zadavatel poţaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předloţení níţe uvedených dokladů prokazujících dále popsané skutečnosti: Seznam nejvýznamnějších stavebních prací Uchazeč prokáţe tento kvalifikační předpoklad předloţením seznamu alespoň 5 (pěti) nejvýznamnějších stavebních zakázek obdobného charakteru jako je předmětná veřejná zakázka za posledních 5 let ( ) v minimálním finančním objemu 10 mil. Kč bez DPH za kaţdou stavbu. Seznam nejvýznamnějších stavebních prací ve formě čestného prohlášení bude minimálně obsahovat: a) název objednatele, b) název stavby, kde byla významná stavba realizována, c) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč), d) doba poskytování významné stavby. Uchazeč tento kvalifikační předpoklad doloţí dále alespoň 3 (třemi) osvědčeními vyhotovenými od objednatelů o řádném provedení nejdůleţitější stavby obdobného charakteru jako je předmětná veřejná zakázka, s min. finančním objemem 12 mil. Kč bez DPH za kaţdou stavbu v kopii. Osvědčení je dodavatel povinen předloţit v kopii a podepsané objednatelem s uvedením následujících údajů: a) název objednatele, b) název stavby, kde byla významná stavba realizována, c) celkový rozsah stavby (ve finančním vyjádření v Kč), d) doba poskytování významné stavby, e) údaj, ţe byly prováděny tyto stavební práce řádně a odborně.

8 České technické normy Uchazeč o VZ splňuje kritéria jakostní způsobilosti předloţením certifikátu jakosti řady ČSN EN ISO Uchazeč skutečnost prokáţe kopií certifikátu, z kterého bude patrná jeho platnost ke dni podání nabídky a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrovaná u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie. Zadavatel k této části prokázání kvalifikace stanoví, ţe dodavatel můţe doklady poţadované zadavatelem nahradit i doklady jinými, zadavatel však tyto doklady uzná jen tehdy, pokud z těchto dokladů bude nade vší pochybnost vyplývat splnění celého rozsahu kvalifikace poţadovaného zadavatelem. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace Zadavatel resp. zadavatelem pověřená komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska poţadavků stanovených v souladu se zákonem a těmito zadávacími podmínkami. Zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené informace či doklady nebo předloţil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, můţe být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodů. Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel můţe při prokazování své kvalifikace předloţit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 zákona), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, přičemţ tento výpis nahrazuje prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 a b) profesních kvalifikačních předpokladů 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel přijme výpis ze seznamu ne starší neţ 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno. Prokazování kvalifikace pomocí osvědčení ze systému certifikovaných dodavatelů Dodavatel můţe při navrhování své kvalifikace předloţit zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v 139 zákona, a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 zákona). Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel k této věci stanoví, ţe neuzná kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloţeného certifikátu nebude vyplývat jasný a úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené zadavatelem. Zadavatel dále stanoví, ţe pokud z předloţeného certifikátu nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem, uchazeč je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně prokazují, ţe předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem.

9 6. Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek A. Celková výše nabídkové ceny v Kč váha 100 % Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Zadavatel stanoví, ţe při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ( 79 odst. 6 zákona). 7. Obchodní podmínky Jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 8. Údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace bude poskytnuta pověřenou osobou takto: Zadávací dokumentace bude poskytnuta pověřenou osobou na základě písemné ţádosti zájemce doručené (faxem, em nebo poštou) pověřené osobě. Místo poskytnutí zadávací dokumentace DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněţnou. Cena za zadávací dokumentaci v tištěné podobě činí 4 000,- Kč bez DPH a cena za zadávací dokumentaci v elektronické podobě činí 1000,- Kč bez DPH a bude uhrazena při jejím převzetí u pověřené osoby. Kontaktní osoba pro poskytnutí zadávací dokumentace: Mgr. Veronika Lţičařová DABONA s.r.o. Tel: Mob: Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. listopadu 2010 od 9:00 hod. Sraz uchazečů před budovou MěÚ Hronov. (a) Účel prohlídky Prohlídka místa budoucího plnění slouţí výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění, s jeho technickými a provozními parametry, které dodavatelé povaţují, nad rámec předané projektové dokumentace a dalších podkladů, za důleţité pro zpracování nabídky. (b) Způsob vyjasnění případných dotazů Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je uchazeč povinen vznést tento dotaz v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace.

10 10. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídky. V Rychnově nad Kněţnou, dne 8. listopadu Za organizátora DABONA s.r.o.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Identifikační údaje sektorového zadavatele: VaK Bruntál a.s. třída Práce 42, 792 01 Bruntál IČ: 47675861 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel Tel: +

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce Název výběrového řízení: Povodňové škody v obci Hodslavice most M1 u Č.P. 99 Dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: TRN - Léčebna v Mirošově - Janově Sídlo/místo podnikání: U Léčebny 500/500, Mirošov -Janov 33843, CZ IČ: 00669784 Spisová značka zadavatele: Interní číslo

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 10, 15, 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon): Výroba, dodávání a dovoz celodenní stravy do Domova

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace TECHNICKÉ SLUŽBY LUHAČOVICE, příspěvková organizace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Název veřejné zakázky Energetické úspory objektu OÚ Luboměř Identifikační údaje zadavatele Název Obec Luboměř IČ 00298158 Adresa sídla

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE

Zadávací dokumentace REALIZACE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRŮ A REALIZACE EXPOZICE Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikační údaje zadavatele: Obec Červenka Se sídlem: Svatoplukova 16, Červenka 784 01 IČ: 00635740 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jaroslav Vlk, starosta kontaktní osoba

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ostraha areálu národní kulturní památky státní zámek Sychrov Číslo jednací: NPÚ-353/4763/2011 Zadavatel: Národní památkový ústav Se sídlem: Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikační údaje zadavatele: Obec Červenka Se sídlem: Svatoplukova 16, Červenka 784 01 IČ: 00635740 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Jaroslav Vlk, starosta kontaktní osoba

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace.

Město Rousínov. V Rousínově dne 30.4.2015. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace. Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, E-mail: radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz V Rousínově dne 30.4.2015 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU - Fondu soudržnosti TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky Na zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Obec: Obec Tršice se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice IČ: 00299588 Zastoupené: Leonou Stejskalovou, starostkou Email: ou@trsice.cz Uchazeč Vážený uchazeči, zadavatel vás,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Druh veřejné zakázky : Veřejná

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany

Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Obecní dům a Obecní úřad Jinočany Zadavatel: Obec Jinočany Sídlo: Náměstí 5. května 19 25225 Jinočany IČ: 00241342 Jednající: Miluše Čančíková starostka obce

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU malého rozsahu v rámci výběrového řízení Zařízení a vybavení pro projekt Strojírny Soběslav, s.r.o. V souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky V Ý Z V A K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL: Obec Petrovice u Karviné zastoupená: doc. Ing. Marian Lebiedzik Ph.D. starosta obce adresa: Petrovice u

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část

Sběrný dvůr Kožichovice stavební část VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen Závazné pokyny OPŽP) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ,

Více

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je

Město Verneřice. 1.Podmínky zadání zakázky. 1.1. Vymezení předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zák.č.137/2006 v úpl.znění Název akce : Úprava stávajícího rozvodu VO Verneřice 1.Podmínky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ/REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.04/4.1.00/32.00018 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve výběrovém řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Vsetín výměna vybavení kuchyňských provozů Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více