Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice o cestovních náhradách. Úroveň přístupu C"

Transkript

1 Č.j. : /2013-O10 Směrnice o cestovních náhradách Úroveň přístupu C 1

2 Obsah Kapitola I Úvodní ustanovení 7 Kapitola II Náhrady při pracovních cestách na území ČR.8 Kapitola III Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě..12 Kapitola IV Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců ČD dojíždějících na přechodové stanice v zahraničí nebo náhrady cestovních výdajů zaměstnanců ČD při doprovodu vlaku do zahraničí a zpět ( včetně peážních tratí)...16 Kapitola V - Paušalizace náhrad..17 Kapitola VI Ustanovení společná a závěrečná..18 2

3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis 3

4 OBSAH ZMĚN Obsah změny Změna č. 1 sazby stravného u tuzemské pracovní cesty Účinnost od Změnu provedl Bauerová Lucie 4

5 ROZSAH ZNALOSTÍ Útvar Funkce Znalost Organizační útvary GŘ ČD Všichni zaměstnanci GŘ Informativní Organizační složky ČD Všichni zaměstnanci organizačních složek Informativní 5

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD... ČR.. KGŘ.. MHD. MPSV PKS. ZP České dráhy, a.s. Česká republika Kancelář generálního ředitele Městská hromadná doprava Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Podniková kolektivní smlouva Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 6

7 Kapitola I. Úvodní ustanovení 1.1 Tato směrnice upravuje pravidla pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnancům ČD. Cestovní náhrady podle této směrnice se poskytují i zaměstnancům, činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li sjednáno toto právo, jakož i místo pravidelného pracoviště. Má-li zaměstnanec podle dohody o provedení práce vykonat pracovní úkol v místě mimo obec bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pravidelného pracoviště. 1.2 Cestovní náhrady slouží ke krytí rozdílu mezi pravidelnými výdaji zaměstnance a nutnými vyššími výdaji, které mu vznikají v souvislosti s pracovní cestou a při jiných změnách výkonu práce. 1.3 Cestovní náhrady se poskytují v zásadě podle prokázaných výdajů. 1.4 Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec projeví souhlas s vysláním na pracovní cestu i tím, že na ni podle pokynu zaměstnavatele nastoupí. Pracovní cestu koná zaměstnanec jen na základě předchozího vyslání zaměstnavatelem ( 42 ZP). 1.5 Pravidelným pracovištěm se pro účely této směrnice rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem. Není-li takové místo dohodnuto, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec. Pravidelným pracovištěm může být i místo na území cizího státu. 1.6 Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice ČR. 1.7 V železniční dopravě se pro účely této směrnice přechodem české státní hranice rozumí skutečná doba odjezdu nebo příjezdu vlaku z/do přechodové stanice. V letecké dopravě je rozhodnou dobou pro vznik nároku na náhrady poskytované v cizí měně odlet z České republiky, resp. přílet letadla do České republiky, při cestě silničním motorovým vozidlem je to skutečný přechod státní hranice. Skutečný čas vlastního přechodu státní hranice stvrzuje zaměstnanec zápisem při vyúčtování pracovní cesty. 7

8 1.8 Při cestách vlakem v noční době, tj. od hodin do 6.00 hodin, může zaměstnanec použít místo v lehátkovém nebo lůžkovém voze. 1.9 Práva a povinnosti, které z této směrnice pro zaměstnavatele vyplývají, vykonává za zaměstnavatele vedoucí zaměstnanec příslušné organizační složky, nebo jím pověřený zaměstnanec, pokud v této směrnici není uvedeno jinak Zaměstnavatel, vysílající zaměstnance na pracovní cestu, je povinen tomuto zaměstnanci předem určit místo jejího nástupu, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy a ukončení pracovní cesty. Může mu dále určit další podmínky pracovní cesty. Zaměstnavatel je přitom povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Pokud zaměstnavatel neurčí jinak, rozumí se počátek a konec pracovní cesty, odjezd resp. příjezd dopravního prostředku podle jízdního řádu Pro účely této směrnice se za člena rodiny zaměstnance považuje jeho manžel, vlastní děti, osvojenci, děti svěřené zaměstnanci do pěstounské péče nebo do výchovy, vlastní rodiče, osvojitelé, opatrovníci, pěstouni, registrovaní partneři, popřípadě další osoby, žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti, pokud mají trvalý pobyt na území ČR Zaměstnancům nelze poskytnout současně v průběhu pracovní cesty za stejný časový úsek náhradu zvýšených stravovacích výdajů při pracovních cestě na území ČR a náhradu stravovacích výdajů v cizí měně. Kapitola II. Náhrady při pracovních cestách na území ČR 2.1 Cestovními výdaji, za které se zaměstnanci poskytují cestovní náhrady v souvislosti s výkonem práce se rozumí: výdaje při pracovní cestě, výdaje při cestě mimo pravidelné pracoviště, výdaje při mimořádné cestě v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, výdaje při přeložení, výdaje při dočasném přidělení, výdaje při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru, výdaje při výkonu práce v zahraničí Výdaje při pracovní cestě Zaměstnanci přísluší při pracovní cestě : a) náhrada jízdních výdajů, b) náhrada výdajů za ubytování, c) náhrada zvýšených stravovacích výdajů ( dále jen stravné ), 8

9 d) náhrada nutných vedlejších výdajů, e) náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny. a) náhrada jízdních výdajů Zaměstnanci přísluší náhrada jízdních výdajů za použití určeného dopravního prostředku dálkové dopravy mezi určeným místem zahájení cesty a místem určeným k ukončení cesty v prokázané výši. Nemohl-li si zaměstnanec opatřit ubytování v obci přechodného pracoviště, hradí mu zaměstnavatel i prokázané jízdní výdaje za cestu do místa ubytování a zpět. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdné, místenku, za použití lehátkového nebo lůžkového vozu, za použití nájemného auta a taxislužby. Jízdní výdaje musí zaměstnanec prokázat (jízdenkou, místenkou a pod.). Zaměstnanec je povinen využít možnosti slev jízdného, pokud to není v rozporu s předpisy platnými pro přiznávání těchto slev. Jinak mu zaměstnavatel náhradu neposkytne. Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Sazba základní náhrady činí u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší o 15 %. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty přísluší zaměstnanci ve výši násobku ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Při výpočtu výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty se vychází z ceny pohonné hmoty, kterou zaměstnanec prokazuje dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Neprokáže-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou MPSV. Spotřeba pohonné hmoty silničního motorového vozidla se vypočte z údajů uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Pokud technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu 9

10 pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty se použije údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropských společenství. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá se spotřeba pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených. Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v souladu s určenými podmínkami pracovní cesty přísluší zaměstnanci v prokázané výši. Při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, zaměstnavatel poskytne tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá. b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování Zaměstnanci přísluší náhrada nákladů za každou noc, kterou stráví na pracovní cestě, prokázané náklady za ubytování. Všechny předložené účetní doklady musí znít na adresu zaměstnavatele, tzn. název zaměstnavatele a jméno zaměstnance. Zaměstnanec je povinen v případě, že mu organizace zajistí bezplatné ubytování, toto ubytování využít. Nezajistí-li zaměstnavatel bezplatné ubytování podle předchozího odstavce nebo odmítne-li jej zaměstnanec ze závažného důvodu, poskytne mu zaměstnavatel náhradu za ubytování v prokázané výši. Při zajišťování ubytování je zaměstnanec povinen dbát zásad maximální hospodárnosti.pokud je do ceny za ubytování zahrnuta i snídaně (ať je či není vyčíslena její cena), krátí se stravné podle bodu 2.1.1, písm. c) této kapitoly. c) stravné činí: Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které a) zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě, vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů, a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků: 75,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 114,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, 175,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 10

11 b) ostatním zaměstnancům 69,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 104,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, 163,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Bylo-li zaměstnavatelem během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, a na které zaměstnanec finančně nepřispívá, stravné za každé bezplatné jídlo se krátí o tyto hodnoty: 70%, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 35%, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 25%, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla V případě, že zaměstnavatel krátí stravné o hodnotu nižší než mají určeni zaměstnanci zaměstnavatele z nepodnikatelské sféry ( 109, odst. 3 ZP), je tento rozdíl v míře krácení posuzován jako zdanitelný příjem zaměstnance, který současně podléhá platbám pojistného. Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, mohou být zaměstnavatelem během pracovní cesty poskytnuta pouze dvě jídla, na které zaměstnanec finančně nepřispívá. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější. Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné od jeho místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě. d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů V rámci náhrad prokázaných nutných vedlejších výdajů hradí zaměstnavatel zaměstnanci jiné prokázané výdaje, které zaměstnanec musel nutně vynaložit v souvislosti s plněním pracovních úkolů na pracovní cestě (např. poplatky za WC, koupelnu, vstupenky, parkování, služební telefon a pod.). Jednotlivé položky těchto výdajů je zaměstnanec povinen doložit doklady. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty. 11

12 e) náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě člena rodiny Trvá-li pracovní cesta déle než 7 kalendářních dnů, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a zpět. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu jízdních výdajů nejvýše v částce odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště na území České republiky. Za limitující se považuje částka, která je pro zaměstnance nejvýhodnější. Náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny poskytne zaměstnavatel nejdéle v průběhu čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty nebo od minulé návštěvy člena rodiny, pokud se se zaměstnancem nedohodne na době kratší Výdaje při cestě mimo pravidelné pracoviště Dle této směrnice se za pracovní cestu považuje cesta v místě sjednaného výkonu práce, mimo pravidelné pracoviště. Zaměstnancům při této cestě náleží náhrady podle této směrnice Výdaje při přeložení a dočasném přidělení Zaměstnavatel při dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě a při přeložení z důvodu nezbytné provozní potřeby poskytne zaměstnanci náhrady jako při pracovní cestě v rozsahu stanoveném v bodě 2.1.1, písm. a) až e) této kapitoly. Zaměstnanci, který pobírá stravné při přeložení a dočasném přidělení a je v téže době vyslán na pracovní cestu mimo místo přeložení nebo dočasného přidělení, přísluší stravné, které je pro zaměstnance výhodnější. Ostatní cestovní náhrady přísluší zaměstnanci jako při pracovní cestě. Kapitola III. Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě 3.1 Zaměstnanci, vyslanému na zahraniční pracovní cestu, přísluší : a) náhrada prokázaných jízdních výdajů, b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování, c) náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny, d) náhrada stravovacích výdajů v cizí měně ( dále jen zahraniční stravné ), e) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů. a) náhrada prokázaných jízdních výdajů Na poskytnutí náhrady prokázaných jízdních výdajů při zahraničních pracovních cestách platí obdobně úprava uvedená v kapitole II, bodu 2.1.1, písm. a). Zaměstnavatel zásadně poskytuje na pracovní cesty v zahraničí volné 12

13 mezinárodní železniční služební jízdenky. Proto jsou tyto cesty přednostně realizovány železničními spoji. Zaměstnanec je povinen po návratu ze zahraniční pracovní cesty neprodleně vrátit zapůjčené přenosné služební jízdenky určenému odboru GŘ. Pokud byla zaměstnanci poskytnuta kuponová jízdenka FIP na jméno, předá ji, resp. odešle, poštou do 10 dnů určenému odboru GŘ. Za jízdní výdaje se považují letištní a přístavní poplatky, servisní poplatky za použití lůžkového nebo lehátkového vozu, jednotlivé jízdenky MHD s vyznačením ceny a pod. V případech, kdy je zaměstnanci výjimečně povoleno na pracovní cestě použít silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla zaměstnavatele, je náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně a doložené ceně uhrazena pouze za kilometry ujeté mimo území České republiky. Nemá-li z vážných důvodů zaměstnanec doklad o nákupu pohonné hmoty mimo území České republiky, může se poskytnout náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu v cizí měně i na základě prohlášení zaměstnance o skutečně vynaložené ceně pohonné hmoty a důvodech nedoložení platného dokladu. b) náhrada prokázaných výdajů za ubytování Na poskytování náhrady výdajů za ubytování při zahraničních pracovních cestách platí obdobně úprava uvedená v kapitole II, bodu 2.1.1, písm. b). Pokud je v ceně za ubytování zahrnuta snídaně, sníží se zaměstnanci stravné o určené krácení stravného. c) náhrady jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny Trvá-li zahraniční pracovní cesta déle než jeden měsíc a byla-li návštěva člena rodiny sjednána nebo určena před vysláním na zahraniční pracovní cestu, poskytuje se náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny podle této směrnice, nejvýše však v částce odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště zaměstnance na území České republiky. Za limitní se přitom považuje částka, která je pro zaměstnance nejvýhodnější. d) zahraniční stravné Rozhodnou dobou pro vznik nároku na stravné v cizí měně je doba překročení české státní hranice (kapitola I, bod 1.7). Výši stravného v cizí měně určí zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanoveného pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Pro účely této směrnice se rozumí vyhlášená základní sazba zahraničního stravného základní sazba stravného v cizí měně stanovená vyhláškou Ministerstva financí, která je vydávána vždy k 1. lednu. Vyhlášená sazba je stanovena na kalendářní den zahraniční pracovní cesty ve výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny. Pro účely této směrnice se rozumí stanovená základní sazba zahraničního stravného sazba, která je stanovena ve výši 75 % vyhlášené základní sazby zahraničního stravného se zaokrouhlením na celé jednotky směrem nahoru. Výše 13

14 zahraničního stravného bude zaměstnavatelem zveřejněna vždy k 1. lednu pro vybrané cizí státy. Stanovená sazba je určena na kalendářní den zahraniční pracovní cesty ve výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny. Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši příslušné sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin zahraničního stravného, trvá-li tato doba 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši jedné třetiny sazby zahraničního stravného. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje. Pokud zahraniční pracovní cesta trvá celkem méně jak 18 hodin, pro poskytování zahraničního stravného je určena stanovená základní sazba zahraničního stravného, ze které se provede příslušný výpočet náhrady. Trvá-li zahraniční pracovní cesta celkem 18 a déle jak 18 hodin, při výpočtu zahraničního stravného se vychází z vyhlášené základní sazba zahraničního stravného. Bylo-li zaměstnavatelem nebo zahraničním partnerem během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, stravné za každé bezplatné jídlo se krátí o tyto hodnoty: 70%, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby 35%, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby 25%, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá 1 (popř. 5) až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla déle než 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla V případě, že zaměstnavatel krátí stravné o hodnotu nižší než mají určeni zaměstnanci zaměstnavatele z nepodnikatelské sféry ( 109, odst. 3 ZP), je tento rozdíl v míře krácení posuzován jako zdanitelný příjem zaměstnance, který současně podléhá platbám pojistného. Při zahraniční pracovní cestě vzniká kromě nároků v cizí měně nárok na stravné v tuzemské měně za dobu cesty na území ČR za podmínek stanovených pro tuzemskou pracovní cestu. (kapitola II, bod 2.1.1, písm. c). Při zahraniční pracovní cestě při určení stravného v tuzemské měně za dobu strávenou na území České republiky se doby strávené od počátku pracovní cesty až do ukončení pracovní cesty na území České republiky sčítají (doby do přechodu a po přechodu čs.státní hranice), pokud spadají do jednoho kalendářního dne a posuzují-li se jako jedna pracovní cesta. Pokud za dobu zahraniční pracovní cesty strávenou mimo území 14

15 České republiky nevznikne zaměstnanci nárok na stravné v cizí měně, připočte se tato doba k době trvání pracovní cesty na území České republiky. Toto stravné se vykazuje zvlášť. Je-li zaměstnanec vyslán na zahraniční pracovní cestu do svého bydliště, přísluší mu stravné a zahraniční stravné pouze za cestu do bydliště a zpět, za cesty k výkonu práce a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného při tuzemských pracovních cestách. e) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů Nutnými vedlejšími výdaji se rozumí takové výdaje, které zaměstnanec musí nutně vynaložit v souvislosti s plněním pracovních úkolů. Jedná se např. o výdaje za použití hygienických zařízení, vstupenky na veletrh a pod. Náklady na zdravotní pojištění léčebných výloh se uznávají jako nutný vedlejší výdaj. Toto pojištění v zásadě sjednává a hradí zaměstnavatel hromadně. V případě malé četnosti zahraničních pracovních cest, kdy hromadné pojištění není efektivní, budou zaměstnanci hrazeny náklady na individuální pojištění léčebných výdajů, maximálně však do výše minimální sazby příslušného pojišťovacího subjektu v ČR, u kterého uzavřel zaměstnanec pojištění, a to za každý kalendářní den strávený na pracovní cestě v zahraničí. Jednotlivé položky těchto výdajů je zaměstnanec zásadně povinen doložit doklady. 3.2 Kapesné Kapesným se rozumí částka v cizí měně určená na krytí osobních výdajů zaměstnance po dobu jeho pobytu v místě jednání. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci kapesné ve výši 40% poskytovaného stravného.toto kapesné nepřísluší za kalendářní den strávený pouze v dopravním prostředku cestou do místa jednání (výkonu práce) a z místa jednání (výkonu práce) a dále nepřísluší zaměstnancům, kterým se poskytují cestovní náhrady dle Kapitoly IV. této směrnice. Pokud je zaměstnanci zabezpečeno plně nebo částečně bezplatné stravování, nárok na výplatu kapesného nezaniká. 3.3 Společná a obecná ustanovení k zahraničním pracovním cestám Při zpracování návrhů a při realizaci zahraniční pracovní cesty je třeba dbát zásad maximální hospodárnosti. Pro výpočet nároku cestovních náhrad je rozhodující nejhospodárnější spoj do místa výkonu práce (jednání) a zpět. 15

16 Zaměstnancům ČD vyslaným k dlouhodobému působení v zahraničí, přísluší za dny cesty do místa působení a zpět (při nástupu a návratu) náhrady jako při zahraniční pracovní cestě. V dohodě o vzájemné výměně zaměstnanců lze sjednat poskytování bezplatného ubytování a stravného a dále kapesného v dohodnutém rozsahu. Náklady na dopravu hradí vždy vysílající organizace. Zaměstnanci ČD v zahraničí může být dohodnuto poskytování stravného maximálně do výše sazby stanovené pro příslušný stát. Kapitola IV. Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců ČD dojíždějících na přechodové stanice v zahraničí ( vlakvedoucí osobních vlaků, průvodčí osobních vlaků, stevard SC Pendolino, vedoucí stevard SC Pendolino, no, průvodčí stevard a strojvedoucí) nebo náhrady cestovních výdajů zaměstnanců ČD při doprovodu vlaku do zahraničí a zpět (včetně peážních tratí) Tato kapitola upravuje poskytování cestovních náhrad zaměstnancům dojíždějícím na přechodové stanice v zahraničí k výkonu služby, vlakvedoucím osobních vlaků, průvodčím osobních vlaků, stevardům SC Pendolino, vedoucím stevardům SC Pendolino, průvodčím stevardům (dále jen pracovníci obsluhy osobních vlaků) a strojvedoucím při doprovodu vlaku do zahraničí a zpět (včetně peážních tratí). Pro účely této kapitoly se pod pojmem přechodové stanice v zahraničí rozumí i další stanice cizích železničních správ. U pracovníků obsluhy osobních vlaků a strojvedoucích se přechodem státní hranice rozumí skutečná doba odjezdu nebo příjezdu vlaku z/do přechodové stanice. Zaměstnanec tuto dobu vyznačí do provozního záznamu. Náhrady stravného se poskytují zaměstnancům dojíždějícím na přechodové stanice v zahraničí k výkonu služby, vlakvedoucím osobních vlaků, průvodčím osobních vlaků, vedoucím stevardům SC Pendolino, stevardům SC Pendolino, průvodčím stevardům a strojvedoucím při doprovodu vlaku do zahraničí a zpět dle stanovené základní sazby zahraničního stravného pro příslušný cizí stát, pokud zahraniční pracovní cesta trvá: déle než 18 hodin ve výši stanovené základní sazby stravného, déle než 12 hodin nejvýše však 18 hodin ve výši dvou třetin stanovené základní sazby stravného, 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné ve výši jedné třetiny stanovené základní sazby stravného. Doby strávené mimo území České republiky, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely 16

17 zahraničního stravného sčítají. Doby, za které nevznikne zaměstnanci právo na zahraniční stravné, se připočítávají k době rozhodné pro poskytnutí stravného při tuzemských pracovních cestách. Výši denní sazby stanovené základní sazby zahraničního stravného zaměstnavatel určí vždy po vyhlášení základních sazeb zahraničního stravného Ministerstvem financí ČR. Zaměstnancům, dojíždějícím na přechodové stanice v zahraničí k výkonu služby, pracovníkům obsluhy osobních vlaků a strojvedoucím při doprovodu vlaku do zahraničí a zpět (včetně peážních tratí), se kapesné neposkytuje. Kapitola V. Paušalizace náhrad 5.1 Náhrady podle této směrnice lze paušalizovat. Paušalizaci jsou oprávněni provádět zaměstnanci uvedení v kapitole I, bod Paušální náhrady lze stanovit jak skupinám zaměstnanců téže profese, tak i jednotlivým zaměstnancům, kteří konají pravidelné časté pracovní cesty. 5.3 Paušální náhrady lze stanovit jak pro cesty s denním návratem, tak i pro cesty vícedenní. 5.4 Stanovenou paušální náhradu je možno poskytnout i novému zaměstnanci, který koná práci za uvolněného nebo dlouhodobě nepřítomného zaměstnance za nezměněných podmínek. 5.5 Stanovená paušální částka náhrad cestovních výdajů musí odpovídat průměrným zvýšeným výdajům, vznikajícím u jednotlivců i vybraných skupin zaměstnanců. 5.6 Nelze paušalizovat náhrady cestovních výdajů při pracovních cestách konaných nepravidelně, při cestách, které jsou konány do různých míst s rozdílnými náklady, vznikajícími v souvislosti s pracovní cestou. 5.7 Paušální náhrady mohou být stanoveny z náhrad jízdních výdajů a ze stravného. 5.8 Paušální náhrada se vypočítá průměrem z náhrad vyplácených zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců téže profese za období nejméně 3 měsíců. 5.9 Stanovené paušální náhrady zaměstnavatel průběžně sleduje a vyhodnocuje. Při trvalé změně výše náhrad nebo změně podmínek, podstatných pro stanovení náhrad, provede zaměstnavatel úpravu dotčených paušálních náhrad. Podnět k přehodnocení paušálních náhrad může v odůvodněných případech dát i zaměstnanec. 17

18 5.10 Paušální náhrady nenáležejí zaměstnanci za dny, kdy nekoná pracovní cestu (např. pro nemoc nebo úraz), za dny dovolené, náhradního volna a v případě ostatních překážek na straně zaměstnance Vyúčtování pro účely paušálních náhrad cestovních výdajů předkládá zaměstnanec po ukončení příslušného zúčtovacího období (např. kalendářního měsíce) Zaměstnanec, který vyúčtování předkládá, odpovídá za úplnost a správnost údajů ve vyúčtování. Zaměstnanec, který vyúčtování schvaluje, odpovídá za věcnou stránku (např. účel cesty, doba jejího trvání, druh použitého dopravního prostředku) Vyúčtované paušální náhrady cestovních výdajů se vykazují zvlášť na příslušném mzdovém druhu ( popř. druhovém znaku) Změny v paušalizaci u většího počtu pracovníků je nutno projednat s odborovými organizacemi. Kapitola VI. Ustanovení společná a závěrečná 6.1 V případě tuzemských i zahraničních pracovních cest je zaměstnavatel povinen poskytnout zálohu na cestovní náhradu až do výše předpokládané náhrady, pokud se se zaměstnancem nedohodne, že záloha nebude poskytnuta. Při zahraniční pracovní cestě může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytnout zálohu v cizí měně nebo její část též cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty zaměstnavatele. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy na zahraniční stravné v české měně. 6.2 Nespotřebované finanční prostředky je zaměstnanec povinen vrátit v případě vyšší poskytnuté zálohy ve měně, kterou mu zaměstnavatel poskytl, nebo ve měně, na kterou zaměstnanec tuto měnu v zahraničí směnil. Částku, o kterou byla poskytnutá záloha nižší, než činí nároky zaměstnance, doplácí zaměstnavatel zaměstnanci vždy v české měně. 6.3 Nedohodne-li se jinak je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování pracovní cesty a též vrátit nevyúčtovanou zálohu. 6.4 Zaměstnavatel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů provést vyúčtování pracovní cesty zaměstnance a uspokojit jeho nároky, nedohodne-li se jinak. 18

19 6.5 Objektivní promlčecí lhůta pro uplatnění peněžních nároků z cestovních náhrad je tři roky. Pouze v této lhůtě lze uplatnit nedoplatky, resp. vrácení přeplatků. 6.6 Pokud čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů spadá do pracovní doby zaměstnance, považuje se za dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda nekrátí. Pokud však zaměstnanci v důsledku způsobu odměňování mzda ušla, přísluší mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. 6.7 Zaměstnavatel může výjimečně poskytnout náhrady v jím uznané výši s přihlédnutím k určeným podmínkám pracovní cesty i v případě, kdy zaměstnanec požadované doklady nepředložil (např. v případě ztráty apod.) s výjimkou náhrady výdajů za pohonné hmoty, kterou poskytne ve výši určené podle průměrné ceny stanovené vyhláškou MPSV. Zaměstnanec musí v tomto případě prokázat, že si doklady opatřit nemohl nebo v případě ztráty, že učinil vše, co je možné od něj spravedlivě požadovat, aby si opatřil náhradní doklady nebo potvrzení. 6.8 Cestovní náhrady, které jsou poskytovány podle této směrnice, se hradí z nákladů organizační složky, která zaměstnance na pracovní cestu vysílá. 6.9 Dnem účinnosti této směrnice se ruší Směrnice o cestovních náhradách č.j. S-8454/2006-O Změny a doplňky této směrnice vyplývající z pracovně právních předpisů je zmocněn provádět náměstek GŘ pro průřezové činnosti po projednání s odborovými organizacemi Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu. V Praze dne: Ing. Dalibor Zelený Generální ředitel Českých drah, a.s. 19

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách

Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Směrnice kvestora č. 1/2007 o cestovních náhradách Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách vychází ze zák.č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákon). Tato směrnice upravuje

Více

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV

Kancelář generálního ředitele Náměstkům generálního ředitele Ředitelům útvarů GŘ ŽZ Praha Ú OSŽ P FS ČR P FŽ ČR P FVČ P UŽZ P FV ČESKÉ DRÁHY, a. s. Generální ředitelství se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČ 70 99 42 26 zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,vložka 8039 Č.j. :

Více

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH SMĚRNICE CČSH č. 1/06 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato směrnice upravuje postup při vyúčtování pracovní cesty zaměstnanců CČSH a volených členů CČSH ve všech církevních právnických osobách

Více

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova

Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Město Vítkov Vnitřní předpis číslo 5/2007 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Vítkova Schváleno ZM dne: 28. 2. 2007 Usnesením číslo:195/4 Účinnost od: 1. 3. 2007 I. Úvodní

Více

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí

S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí S M Ě R N I C E O poskytování cestovních náhrad Obec Podmolí Obec: Podmolí 1 Legislativní rámec Poskytování náhrad při pracovních cestách upravují tyto zákony: Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, Část

Více

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:

- 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách. Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: - 1 - SMĚRNICE Č. 5/2015 ze dne 27. října 2015 o cestovních náhradách Kvestor vydává tuto směrnici Janáčkovy akademie múzických umění v Brně: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Právní úprava (1) Poskytování

Více

Směrnice č. 1/2015 o cestovních náhradách

Směrnice č. 1/2015 o cestovních náhradách Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválil: Správní rada dne 26. 2. 2015 Směrnice č. 1/2015 o cestovních náhradách 1. Základní ustanovení Cestovní náhrady jsou

Více

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách

Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Libereckého kraje při tuzemských pracovních cestách 1. Úvod 1. Liberecký kraj (dále jen kraj) je povinen, v souladu se zněním ustanovení

Více

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II.

Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách. Základní ustanovení II. Směrnice 3/2010 Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách Jednotlivé části směrnice o Pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad: Základní ustanovení 1 Zásady a režim

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 244/15/RMČ. 30. zasedání dne 21. 12. 2015

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 244/15/RMČ. 30. zasedání dne 21. 12. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 30. zasedání dne 21. 12. 2015 USNESENÍ č. 244/15/RMČ ke směrnici č. 4 o poskytování tuzemských cestovních náhrad Rada po projednání I. revokuje usnesení

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra: Účetnictví a financí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRACOVNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ PODLE ZÁKONA 262/2006

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2016

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2016 Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2016 26. 1. 2016 UP_02_2016_02_19 Vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty? Potom nezapomeňte, že jako každoročně s účinností od 1. ledna dochází ke

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * *

Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě České republiky Sdružení dopravních podniků v České republice * * * Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s., na rok 2009 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 zastoupený předsedou Alexandrem Leinerem (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Těšnov č. 5, 110

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Organizační pokyn. Hnutí Brontosaurus. ZČ a RC. Hnutí Brontosaurus. a proplácení cestovních náhrad

Organizační pokyn. Hnutí Brontosaurus. ZČ a RC. Hnutí Brontosaurus. a proplácení cestovních náhrad Pracovní cesty Č a RC a propláceních cestovních náhrad Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus Pracovní č. 2.7 cesty Č a RC Hnutí Brontosaurus a proplácení cestovních náhrad 1. Pracovní cesty zaměstnanců

Více

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4

CENÍK OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 Stránka 1 z 18 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II Druhy jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ČÁST PRVNÍ Působnost zákona 1/1992 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1991 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna:

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Praha, leden 2015 Roman Slavík předseda

Více

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zastoupená předsedou Mgr. Otakarem Březinou a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 30. listopadu 2015 částka 12 Obsah Výměr MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami Cenový

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Zákon č. 143/1992 Sb.,

Zákon č. 143/1992 Sb., 2 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb.,

Více

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel

S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 14 o používání a provozu služebních vozidel Dle ustanovení zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování

Více

Příloha č. 2. I. Tuzemské pracovní cesty

Příloha č. 2. I. Tuzemské pracovní cesty Z á s a d y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16 /13Z/ 2014 dne 26. 2. 2014 vydané v souladu

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2007 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci upravena

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

Vyúčtování zahraniční/tuzemské pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Vyúčtování zahraniční/tuzemské pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Vyúčtování zahraniční/tuzemské pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení: Telefon/e-mail: Druh pracovního poměru: (nehodící se škrtněte) Vysílající pracoviště (institut):

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s.

České dráhy. PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. České dráhy ČD Ok 3 PŘEDPIS O STEJNOKROJI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH DRAH, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 10.01.2008 č.j.: 61 746/2007-O8 Účinnost od 01.01.2008 Strana 2 (celkem

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách

7/ Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách VEDENÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE str. 1 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách Ing. Ivan Macháček Daňový poradce Zaměstnanci vyslanému na pracovní cestu je povinen poskytnout zaměstnavatel následující

Více

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Překážky v práci na straně zaměstnavatele Překážky v práci na straně zaměstnavatele V průběhu plnění pracovních povinností mohou nastat situace, kdy zaměstnanec nemůže konat práci z důvodů na straně zaměstnavatele. Zákoník práce uvedenou problematiku

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP )

uzavírají na základě zákona č.262/2006 Sb., Zákoníku práce, Novelou Zákoníku práce platnou od 1.8.2013, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP ) Ústav experimentální botaniky AVČR, v. v. i., Sídlo: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje IČO: 61389030 zastoupený RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem ÚEB AV ČR, v. v. i. (dále zaměstnavatel nebo

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I

Návrh. ZÁKON ze dne., Čl. I Návrh III ZÁKON ze dne., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH

PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH . ČESKÉ DRÁHY Generální ředitelství ČD M 14 PŘEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM ČESKÝCH DRAH Schváleno rozhodnutím generálního ředitele ČD, a.s. dne 9.1. 2003

Více

České dráhy, a.s. Předpis

České dráhy, a.s. Předpis České dráhy, a.s. ČD D 26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračujících hranice a používání lokomotiv, motorových vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD D 26

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Citace pův. předpisu: 518/2004 Sb.

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

Cestovní náhrady. kapitola rozpočtu 2. Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz

Cestovní náhrady. kapitola rozpočtu 2. Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz Cestovní náhrady kapitola rozpočtu 2 Jiří Haken Email: jiri.haken@msmt.cz 1 Obsah 1. Definice cestovních náhrad 2. Důležité dokumenty 3. Rozpočet kapitoly 4. Cestovné 5. Ubytování/nocležné, stravné 6.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Cíl: Znát postup při vyplňování Cestovního příkazu a prakticky jej vyplnit.

Cíl: Znát postup při vyplňování Cestovního příkazu a prakticky jej vyplnit. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 590/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Vláda nařizuje podle 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o.

Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. Obchodní podmínky pronájmu společnosti ZEPPELIN CZ s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky pronájmu ( OPP ) pronajímatele se ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více